21 март 2018

Лично! Строго секретно!


 

 
Държавна сигурност срещу
неформалните организации
в България (1987-1989)


 

№ 376

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За публичните изяви в кино „Петър Берон” и в Южния парк на 02.12.1989 г.

 

[Информацията е до ПБ на ЦК на БКП – б. съст.]

 

В 12.00 часа в кино „Петър Берон” бе организирано събрание на „Дружеството за защита правата на човека”. Входът беше с пропуски, предварително раздадени от организаторите – раздаваха се предимно на екстремистки проявяващите се граждани на сбирките между 10-12 часа в Южния парк. Присъстваха около 600 души. От тях около 150-200 мюсюлмани и българо-мохамедани от Пловдивско, община Гоце Делчев и Хасковско. В събранието взеха участие и чужденци – представители на Международната федерация за защита правата на човека в Париж. Единият от тях, представен за генерален секретар на федерацията, поздрави участниците в събранието от името на 54 страни.

Изказаха се общо 10 души. По-характерни моменти от изказванията са:

-        атаки срещу Конституцията на НРБ, сравняването й с Търновската конституция, настояване за нова конституция, обсъдена на широка демократична основа;

-        реабилитиране на репресираните по политически причини;

-        проблемите на мюсюлманите в България, възвръщане националното и гражданското самочувствие на турското малцинство;

-        за разгръщане дейността на „Комитет за национално помирение” (от Т. Желязкова [Вероятно Антонина Желязкова – б. съст.];

-        за създаване и разгръщане дейността на „Независима демократическа партия” (Стела Христова);

-        за изграждане, принципите и политическата платформа на БРСДП (от Михаил Петров);

-        за изграждане и дейността на „Българската национал-радикална партия” (от Асен Калушки); на Демократичен форум, „независими профсъюз „Подкрепа” и др.;

-        да се изгради национална комисия с председател Нешка Робева за „изясняване на истината по резиденциите и други престъпления докрай”.

 

За проявите в Южния парк след 14 часа

 

Споменатите по-горе неформални групи организираха самостоятелни сбирки. На тях разясняваха целите и задачите си, набираха членове, отговаряха на въпроси, прокламираха необходимостта от незабавни мерки и действия в политическата, икономическата, духовната и социалната сфера.

По-специално внимание заслужават:

-        създадените секции към „Независим профсъюз „Подкрепа” – на инженерно-техническата интелигенция, журналисти; на шофьори и транспортни работници; на учители, на музиканти, които приканваха за членство; ораторстваха, беседваха;

-        раздаването на бланки за членство във „Българска работническа социалдемократическа партия”;

-        събиране подписи под текст за призив към всички неформални дружества и организации за обединение и единодействие;

-        за реабилитация на Никола Петков и неговите съмишленици, за изграждане на независима земеделска партия – продължител на делото на Никола Петков;

Специално внимание заслужава сбирката на „Движението за гражданска инициатива”. Тя бе добре организирана по замисъл и сценарий. Беше разгласена предварително, озвучена, с добра предварителна подготовка. Присъстваха 200-250 души (беше обявено, че ще присъстват около 3000 души). Водещият разясни, че поредното събрание на „Движение за гражданска инициатива” се провежда като „продължение и в изпълнение решенията и исканията на гражданите от предишното събрание на 25.11.1989 г.”.

Обяви предложението на организационния комитет да обсъдят три документа:

1. Обръщение на Движението за гражданска инициатива към обществеността, Народното събрание, Държавния съвет и правителството на НР България.

2. Програмна декларация на движението.

3. Някои основни положения от проектоустава на „Движение за гражданска инициатива”.

С този „пакет от документи” бяха последователно запознати слушателите.

Ръководителят на движението Любомир Собаджиев специално разясни Основните положения от проектоустава на Движението. Дадена бе думата на желаещите да се изкажат, разискват и питат, но инициативата бе в организационния комитет и изказващите се бяха предварително определени с готови, писани изказвания. Изказаха се 10 души.

Какви са впечатленията от поредната публична изява на „Движението за гражданска инициатива”.

Първо: Движението демонстрира ускорено развитие – избистряне на въпроси около програмната си декларация и проектоустава, отношението си към политическата ситуация и протичащите процеси, конкретни искания за глобални реформи и незабавни решения на най-злободневните теми и въпроси, които сега доминират сред общественото настроение.

Второ: Оформят се организационните основи на Движението – участници и записване, основните организационни звена в структурата, принципите на изграждане, работни групи и координатори, изборност на ръководните органи, организация на дейността на местните комитети и т. н.

Трето: Откроява се намерението на Движението за гражданска инициатива да се превърне в интегриращ фактор за обединяване на стремежите на обществените сили и на всички слоеве на българския народ и превръщането му в мощна политическа сила (без да е партия на този етап) в обществото за извършване на коренни демократични промени в страната.

Четвърто: В хода на изказванията, явно с предварителна аранжировка, прозвучаха следните по-съществени моменти:

-        демонстриране на развитие и влияние на Движението широко в страната. Първото изказване бе на представител от Плевен – учител по история; а на събранието от 25.11.1989 г. от Самоков);

-        умело след изказващите се бе включен гражданинът Христо Христов – репресиран по политически причини след Априлския пленум от 1956 г. Той подкрепи изцяло и одобри разгръщането дейността на Движението, обеща предоставянето на много материали и документи – дълго подготвяни от способни и опитни хора през последните десетилетия, които ще подпомогнат в значителна степен сегашната и бъдещата дейност на Движението (съчетаване ентусиазма на младите с политическия опит и мъдрост с професионална компетентност и зрялост);

-        в изказванията бе оформена тактиката в действията на Движението в сегашната политическа ситуация (настъпателна позиция, притискане, ресурсно осигуряване на дейността, база, средства, достъп до СМИ, категорични искания и т. н.). Предложенията бяха направени от Ж. Ганчев в професионален, технологичен план. Същият започна с това, че дълги години е бил прокуден от България – живял в Англия и САЩ. Изказаха се и други искания;

-        масовите прояви да се пренасочат към центъра на града, за да могат да имат внушителен характер, да участват повече неангажирани граждани;

-        да се прилага подходът на нагнетяването на обстановката по хронологията на събитията в Чехословакия, ГДР, да се достигне до промени като тези в ПНР и УНР;

-        да се пренебрегнат всички разногласия между неформалните структури и дружества, обединяването им около една принципиална единна платформа със запазването на самостоятелността им;

Прозвучаха и крайни искания:

-        веднага да се премахне конституционното право БКП да бъде ръководна политическа сила. С всички сили и средства да се противостои на БКП и на комунистите;

-        да не се изчаква, а ежедневно да се организират акции прояви, които да притискат сегашната власт;

-        да се организира масов митинг на 9.12 (преди пленума), на 11.12. – в деня на пленума – до неговото завършване, масов митинг в деня на провеждането сесията на Народното събрание;

-        да се разпусне правителството и до провеждането на свободни избори властта да се управлява от Държавния съвет – съставен от представители на всички неформални структури; МВР да премине на подчинение на Народното събрание; да се промени текстът на националния химн и други;

-        прочетено бе от Екатерина Атанасова писмо – протокол от комсомолското дружество в Института по история при БАН, с което се дискредитираше ДКМС, приканваше се към масово напускане така, както са решили членовете на това дружество.

-        Любомир Собаджиев обясни, че е създаден Национален координационен съвет, който ще реши какви да бъдат организираните масови протестни прояви през следващата седмица.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Обръщение на Движението за гражданска инициатива

2. Някои основни положения от проектоустава

 

СОФИЙСКИ ГК НА БКП                                                      СЕКРЕТАР: (П) Г. Григоров

3.12.1989 г.

[Виж приложенията на л. 7-11 от същата архивна единица – б. съст.]

 

ЦДА, ф. 1 б, оп. 100, а. е. 44, л. 1-6. Копие. Машинопис.

№ 377

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 10713. Екз. № 2

4.12.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 4.12.1989 г.)

 

В Министерството на вътрешните работи са постъпили следните по-характерни данни за вътрешнополитическата обстановка в страната:

Много от членовете на СБП застъпвали позицията, че евентуалното освобождаване от състава на ЦК на БКП и лишаването от позиции в областта на културата на Георги Джагаров, Димитър Методиев, Слав. Хр. Караславов, Лъчезар Еленков, Любомир Левчев, Евтим Ефтимов и други писатели и поети, близки в миналото до бившия генерален секретар, ще доведе до оздравяване на климата в съюза. На проведеното на 27 ноември събрание на писателите били издигнати искания за отделяне на партийната организация на СБП и ликвидиране на партийния й комитет, гласуване вот на недоверие на УС на СБП и на Павел Матев, освобождаване на редколегията на в. „Литературен фронт” и назначаване на Стефан Продев за главен редактор.

Крайно отрицателно реагирали журналистите от сп. „Отечество” при опитите на Слав Хр. Караславов и П. Кубадински да наложат „със старите методи” за негов главен редактор Матей Шопкин, който, по общо мнение, като номенклатурен кадър провеждал старателно „априлската линия”. Под влияние на създалото се настроение служителите от редакцията можели да предприемат действия, целящи компрометирането на „старомодния стил на П. Кубадински и Н. Папазов”. Обстановката сред служителите била напрегната и поради това обстоятелство, че ръководството на списанието все още се съобразявало с исканията на „компрометираните секретари по печата” на НС на ОФ и забавяло публикуването на остри и критични материали.

След завръщането си от ФРГ в страната Мариана Златева (член на Независимото дружество за защита правата на човека) възнамерявала да създаде монархическо дружество „в защита на цар Симеон” и връщането му в България.

Един от активистите на НДЗПЧ – Едуард Генов (понастоящем живущ в САЩ), имал намерение и се подготвял да се завърне в страната.

На 30 ноември в ТККИ „К. Русинов” – Пазарджик, е била проведена дискусия на работници с представители на независимите сдружения в града. Присъствали са Желю Желев и Георги Спасов. Не е имало остри изказвания. Проличала е липсата на идейно единство между независимите групи и стремеж за разграничаване на задачите и целите. Изразено е становище, че на настоящия етап не трябва да се поставя въпросаът за възродителния процес, но вижданията на независимите били противоречиви по линията на партията и правителството

Георги Спасов е информирал част от инициативния комитет на независимите структури в Пазарджик, че от 4 декември в гр. София била обявена седмица на протеста и от 17.00 до 18.00 ще се събират хиляди хора с искания за „сваляне на ръководители”, без да е посочил конкретни имена. Споделил, че било направено всичко необходима за обединяване на независимите сдружения в страната и се подготвяла общата им платформа.

На 30 ноември в Дома на културата – Кърджали, е проведено събрание, на което са присъствали около 600 представители на независимите сдружения и различни слоеве от населението на града. Изказалите се 31 оратори подчертали, че екологичната обстановка в района не била подобрена. Направени са предложения за спиране на оловното производство и на някои цехове на ДП „Перлит”.

На стена на жилищен блок в центъра на гр. Ямбол са изписани с темперни бои два лозунга: „Вън от храма на партията Руси Русев, Желязко Петров и Петър Радев. Долу клоуните” и „Искаме свестни ръководители, а не русевци, петровци и радевци” (тримата са секретари на общинския комитет на БКП в Ямбол).

На 27 ноември във Висшия педагогически институт в Шумен е било създадено „Общество за защита на природата”, с цел и задачи близки до тези на „Екогласност”. На учредителната сбирка учредителят Мариус Теофилов обяснил пред присъстващите около 30 студенти и асистенти, че дружеството трябвало да бъде автономно и не следвало да се определя като филиал на „Екогласност”. Разгледани били въпроси за степента на замърсеност на питейната вода в района, за нецелесъобразното строителство в центъра на града и в лесопарка и др.

На 30 ноември във Варна било проведено общо събрание на независимите структури в града, на което присъствали представители на около 10 сдружения. Направен бил опит за обединяване на неформалните групи, който завършил без резултат поради възникнали идейни различия и претенции за надмощие.

На 1 декември в гр. Варна проф. Иван Джаджев е изнесъл лекция, на която присъствали около 200 представители на интелигенцията. Същия ден се е провела и учредителна сбирка на Варненския филиал на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, на която присъствали над 300 души. От страна на организаторите било подчертано, че клубът имал за цел да се бори за гласност и да подпомага преустройството чрез изготвяне на разумно обосновани алтернативи на партийно-държавни решения, с които да съдейства за разгръщане на плурализма. Изложената платформа била критикувана от отделни лица като остаряла и несъответстваща на условията.

Ученици от ЕСПУ „Хр. Кабакчиев” – гр. Варна под ръководството на няколко преподаватели решили да образуват независими клуб „Диалог” с искания за независимост на младежките организации и извършване на радикални промени в образователната система.

Сред дейците от художествено-творческата интелигенция в гр. Толбухин се обсъждала възможността за създаване на независимо сдружение и във връзка с това се търсели контакти с представители на интелигенцията в София.

В различни райони на Разградска област се изказват мнения, че най-после ще бъде казана цялата истина за положението в България, ще се потърси сметка на виновниците за кризата и ще се извършат съществени кадрови промени във висшия ешелон. Изразяват се надежди за ликвидиране на областните структури и за окрупняване на общините. Правят се предложения за започване на преустройството и в низините, като се отчитало, че на ниво области и общини все още напълно се бездейства в очакване на указания.

С одобрение се посрещат и официално изнесените данни за размера на заплатите на висшия партиен и държавен ешелон, като се изразяват и очаквания за по-радикални промени на предстоящия пленум на ЦК на БКП.

Членове на БКП от гр. Габрово изразявали негативни оценки, отнасящи се до члена на ЦК на БКП Трифон Пашов. Обсъждало се строителството на вилата му край града, като се разпространявали твърдения, че са били извършени различни нарушения и отклоняване на работници от предприятия, на които не било заплащано за извършената работа. Сред някои учители от града се коментирало обстоятелство, че вилата се строяла чрез възлагане (т. е. отклоняване на материали от държавни обекти), което предизвикало остра реакция сред населението.

Представители на художествено-творческата интелигенция от Враца и Михайловград изразили положителното си отношение към създадената обстановка за реална гласност и плурализъм. Отделни лица изказали опасения, че промените се организирали по стария начин, и то от хора с традиционно мислене. От друга страна, според тях при забавяне съществувала опасност обществото да бъде овладяно от екстремистки антисоциални елементи.

 

МИНИСТЪР: (без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – др. П. Младенов, № 2 – к. д., Размн. в 16 екз. и изпратена по списък, Изп.: Д. Марков, Нап.: Кунева – 1713, 4.12.89 г.

 

АМВР, ф. 1 ап. 12, а. е. 946, л. 132-137. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 378

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1074. Екз. № ед.

5.12.1989 год.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 05.12.1989 г.)

 

До 8.00 ч. на 05.12.1989 г. няма постъпили данни от СГУ – МВР, Софийско и Бургаско областни управления на МВР

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Немалка част от населението на областта изразява съмнение относно бързото постигане на реални резултати в процеса на преустройството и опасения, че е възможно „всичко да остане само приказки”. Продължават да се коментират мястото и ролята на партията, Отечествения фронт, комсомола и профсъюзите. Изразяват се мнения, че при сегашната обстановка съществуването на ОФ не е необходимо.

В изказването си на митинга в гр. Пазарджик на 03.12. т. г. Желю Желев поставил въпроса за признаване на турско етническо малцинство, „борещо се за елементарните си човешки права”. Предупредил, че не било изключено да бъдат провокирани, с оглед отново да се развълнуват, „за да се разправят с тях”.

Изпратените на митинга активисти и групи за контрапропаганда не са изпълнили задачите си.

На 04.12. т. г. група вярващи мюсюлмани от гр. Мадан, между които председателят и секретарят на джамийското настоятелство и имамът, са поставили пред ръководството на Общинско управление на МВР искания за разширяване на религиозните им свободи и за провеждане на митинг в града. На митинга щели да издигнат искания да им се върнат старите имена и да се ползват от пълна религиозна свобода. Отговорено им е било, че не е целесъобразно провеждането на митинг, а другите въпроси ще бъдат решавани с общи усилия.

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Инженерно-техническите кадри в ДФ „Маджарово” коментирали, че местните ръководители продължавали да живеят и действат със старите методи. Отделяли внимание преди всичко на преимущественото и целево разпределение на стоките от първа необходимост. Потискали гласността и всички, които се противопоставяли на мнението им, получавали съответно възнаграждение. Служителите предявявали искане да се проведе събрание-демонстрация във фирмата, за да се поставят открито наболелите въпроси.

Значителна част от трудовите колективи на Ст. Загора подкрепяли исканията, издигнати на митинга на независимите сдружения, за провеждането на контрол върху обществените фондове, даването на широка гласност за нарушенията от страна на държавни и стопански ръководители, отнемане на съществуващите привилегии на номенклатурните кадри и др. Доловени са оценки, че ораторите на независимите сдружения умело манипулирали със злободневни въпроси, касаещи цялостния статут на работническата класа.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Част от лидерите на Независимото студентско дружество към Висшия педагогически институт в Шумен възнамерявали то да се присъедини към „Студентския съюз” поради обстоятелството, че неговата програма била по-приемлива за студентите.

Ръководителите на новосформираното дружество „Екогласност” възнамерявали на 5 декември в дискотеката на института да проведат сбирка, на която да запознаят студентите със своята програма.

Информиран е общинският комитет на БКП.

Независимите групи от гр. Варна подготвяли общо събрание пред летния театър. Първоначалното искане било то да се състои на площад „9-и септември”, но не са получили разрешение от общинския народен съвет.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Продължават да постъпват данни за повишена политическа активност сред всички слоеве на населението.

Лица от средите на интелигенцията в гр. Търговище в изказванията си отричали ръководната роля на БКП в обновителните процеси. Председателят на журналистическото дружество в града споделил, че „с всичко досегашно е свършено и партията сама трябва да се откаже от властта”. Възнамерявал да стане член на Социалистическата партия, а дружеството на журналистите да превърне в независимо.

Юрист от гр. Силистра изразил положителна оценка на предложението за разширяване на демокрацията и въвеждане на многопартийна система. Считал, че „БКП вече не е в състояние да реши сама проблемите у нас”. Посъветвал източника да не се занимава с „глупости” и да не се включва в независими групи, тъй като и без тях нещата се назовавали с истинските им имена.

Работник от МТВ „Никола Станчев” – Омуртаг подстрекавал лицата с възстановени имена да не работят, а да излязат на манифестация за връщане на турско-арабските имена. Цеховете на завода обикалял със закачена табелка „Днес не работя”.

В районите с компактно мюсюлманско население продължава да се коментира, че в процеса на преустройството е възможно да им се върнат „всички права”.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

В отделни разговори и коментари на лица от гр. Плевен се изказва недоверие към изнесената информация за размера на заплатите на висшите партийни и държавни ръководители. Коментирало се и писмото на Владимир Живков до Българската телевизия и че голяма част от сегашните ръководители също били „корумпирани”.

На 1 декември т. г. група работници от ДФ „Подем” – Габрово преустановили работа и поставили искания за подобряване условията на труд и заплащане. В случай, че предложенията им бъдат отхвърлени, щели да търсят защита от независимите профсъюзи.

Сред членове на БЗНС в гр. Габрово се коментирало, че новият секретар на Постоянното присъствие на БЗНС е имал контакти с ръководителя на БЗО Ценко Барев. Разпространявал се слух, че ако Никола Петков бъдел реабилитиран, то Ц. Барев щял да се завърне в НРБ.

Кольо Атанасов, член на дружеството на писателите в гр. Габрово, поел инициативата за изграждане на „Съюз на писателите от провинцията”, учредителната сбирка на който щяла да се проведе на 8 декември т. г.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Населението на гр. Видин приемало с противоречиви чувства проведения на 2 декември митинг на независимите сдружения и групи. Коментирало се, че голяма част от изказалите се изразили различно отношение – обидени, недооценени, неуспели да се реализират според амбициите си и т. н.

Сред колектива на ДФ „Видия” – Видин се коментирало, че в Конституцията на НРБ трябвало да отпадне постановката за ръководната роля на БКП. Оформяло се мнение, че партията трябва да изгражда организациите си на териториален принцип.

 

ТРЕТО УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Преподаватели от ВНВУ „В. Левски” – В. Търново изразили неудовлетворение от проведената среща със зам.-началника на ГлПУНА [Главно политическо управление на армията – б. съст.]. Според тях той не бил подготвен за срещата и не съумял да отговори на поставените му въпроси, със заповеднически тон обявил, че им се забранява участие в митинги и независими сдружения. Това дало основание за подмятания „Нищо няма да се промени, продължава стария стил и метод” и др.

Контролира се поведението на срочнослужащ от СВ в София и на военен служител от под. 26 410 – Свищов, за които са получени данни за съпричастност към дейността на независими сдружения.

От източник на управлението са получени данни, че на 27.12.1989 г. в частен дом в гр. Шумен около 20-25 преподаватели от Висшия педагогически институт – Шумен са учредили дружество „Екогласност”. За председател е бил избран Милчо Иванов – асистент по психология в института. Одобрена е и е била приета платформа на дружеството.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп. В. Христов, Нап.: И. Гюнова – 1715, 5.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1 оп. 12, а. е. 946, л. 138-143. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 379

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1078. Екз. № ед.

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 06.12.1989 г.)

 

В Министерството на вътрешните работи са постъпили следните по-характерни данни по вътрешнополитическата обстановка в страната:

 

ГРАД СОФИЯ

Продължават да се изразяват мнения, че партийният и държавният апарат трябва прецизно да се прочисти от некадърни и корумпирани служители, усилията да се насочат главно към стабилизиране на икономиката.

На 30 ноември в салона на читалище „Л. Димитрова” било проведено събрание за учредяването на „Социалдемократически клуб”. То било подготвено от инициативен комитет с ръководител Валентин Вацев – преподавател в АОНСУ. В комитета участвали и Красимир Кръстанов – бивш първи секретар на Благоевски РК на ДКМС, един юрист, двама историци, представили се за „освободени от работа” и осем членове на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Присъствали около 150 лица, повечето от които на възраст между 30-40 години. Разгледани били въпросите за платформата, целите, задачите на клуба, съществуващите социално-икономически проблеми, политическата обстановка в страната и евентуалните пътища за излизане от сегашното положение. Засегнати били и въпроси на образованието, единението на нацията и др. По време на дискусията възникнали противоречия между бивши членове на социалдемократическата партия и „млади” – бъдещи членове на клуба, по въпроса за взаимоотношенията с комунистите, вследствие на което част от присъстващите (с явни антикомунистически позиции) напуснали събранието.

Част от студентите в столицата считали, че учредяването на „Независимия студентски съюз” не се ползвал с подкрепа, тъй като учредителите на съюза търсели лична изява и популярност, а не истинско преустройство. Независимо от това се счита, че към настоящия момент в съюза членували около 4000 студенти. Общо било искането за премахване на чл. 1 от Конституцията. Създадена била комисия от студенти от Юридическия факултет, които трябвало да предложат кои други членове на Конституцията да отпаднат.

На 8 декември т. г. студентите щели да се съберат пред Националната библиотека „Кирил и Методий”, което е възможно да се превърне в спонтанен митинг. Получена е информация, че някои студенти ще се опитат да провокират конфликти с властите с цел популяризация и привличане на нови членове.

[На 4 декември т. г. ученици от Средно музикално училище „Любомир Пипков”, независимо че идвали на училище, осуетявали провеждането на занятията. Целта на „стачката им” била да се осигури изпълнението на тяхното искане да се предостави на училището сградата на ул. „Оборище” № 1” – в тази информация този пасаж е отпаднал, но се съдържа в информацията на ЦИОУ – МВР, съставена от ген. В. Георгиев – б. съст.]

Сред техническия колектив на СИФ „Бояна” се обсъждала идеята за провеждане на стачка и поставяне на три основни искания: промяна на ръководството на СИФ, преразпределяне на премиите и връщане на работа на Петър Гогов. Рангел Вълчанов заявил, че било необходимо всички дела, водени от бившето VІ управление – ДС, да се предоставят за разглеждане от обществеността.

Има данни, че Георги Тамбуев търсел снимков материал от митинга на 18 ноември за вестник „Гласност” – бъдещ печатен орган на независимите сдружения, на който щял да бъде главен редактор. Първият брой бил вече готов и съдържал 32 страници.

На 4 декември т. г. в Медицинска академия е проведено събрание за избиране на инициативен комитет за създаване на лекарски съюз в България. Издигнати били искания за включване в съюза на репресирани представители на Социалдемократическата партия и от т. нар. Независими профсъюз „Подкрепа”, които не упражняват лекарска професия. Част от инициативния комитет не се е съгласил с предложението, тъй като съюзът не бил с политическа насоченост.

На 7 декември т. г. в Центъра по хигиена щяла да се състои дискусия по следните теми: Конституцията и ръководната роля на БКП; демократизиране на избирателната система; необходимост от референдум; изменение на Закона за собствеността и националния въпрос. Организатори на дискусията били лекари от Института по гастроентерология към МА и от центъра по хигиена.

[„Сред някои среди в столицата се разпространява възвание за създаване на независим клуб за защита правата на естрадните изпълнители и вариететните артисти. На 6 декември се замислял митинг – събрание пред цирка на „Солни пазар” – пасаж, който е отпаднал от информацията на ЦИОУ – б. съст.]

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

С повишен интерес се очаквали решенията, които е взело бюрото на Общинския комитет на БКП – Панагюрище на своето вчерашно заседание. В тази връзка се очаква при неудовлетвореност от тези решения и особено по кадровите въпроси да възникнат спонтанни протестни прояви, породени най-вече от силните отрицателни настроения против сегашния председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет.

Получени са данни, че НПС „Подкрепа” подготвя митинг в Пловдив за 9 или 10 декември. Точната дата, общата платформа и техническата организация на митинга предстояла да се уточни на 6 декември на общо събрание на всички ръководители на независимите сдружения. Засега ръководството на НПС „Подкрепа” смятало да не повдига въпроса за българите мюсюлмани.

Според някои данни на 10 декември от 11.00 ч. В София щял да се проведе митинг на всички независими сдружения.

Доловени са настроения от страна на жители на с. Нова махала да организират общоселско събрание, на което да поставят всички въпроси относно правата на българските мюсюлмани.

[Немалка част от населението на областта изразява съмнение относно бързото постигане на реални резултати в процеса на преустройството и опасения, че е възможно „всичко да остане само приказки”. Продължават да се коментират мястото и ролята на партията, Отечествения фронт, комсомола и профсъюзите. Изразяват се мнения, че при сегашната обстановка съществуването на ОФ не е необходимо – пасаж, който е добавен в информацията на Г. Танев до П. Младенов – б. съст.]

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Общинският народен съвет – Казанлък е дал съгласие за провеждане на митинг на независимите сдружения на 10 декември.

Получени са оперативни данни, че преди предстоящия пленум на ЦК на БКП се очаквало на 10 декември в София да се проведе общонационален митинг, както и съпътстващи митинги в останалите по-големи градове на страната, организирани от лидерите на независимите сдружения.

След проведения митинг на 2 декември в град Стара Загора д-р Тренчев провел среща с инициативния комитет, на която обсъдили създадената обстановка и бъдещата дейност на независимите сдружения в града. Тренчев изтъкнал необходимостта НПС „Подкрепа” да направел пробив в органите на МВР. Необходимо било да се изградят комисии, които да разглеждат и доказват случаи на нарушения и злоупотреби от страна на отговорни ръководители.

В Общинското управление на МВР – Хасково са получени данни, че Иван Бонев от Кърджали възнамерявал на 7 декември да проведе в Хасково събиране на свещеници, на което щели да учредят свещенически съюз в областта.

Обект на оперативен отчет от Свиленград бил на мнение, че БЗНС щял да се бори за реабилитация на Никола Петков и след това усилията щели да се насочат към създаване на селска партия, която да носи неговото име и да действа отделно от БЗНС.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Сред всички слоеве на населението от областта се наблюдава активно и ангажирано отношение към проблемите на икономиката, обществения живот, към дейността на партийните и държавни органи.

Сред колектива на НХК – Бургас продължавала да се обсъжда необходимостта от подаване оставката на другарите Николай Жишев – първи секретар на областния комитет на БКП, инж. Ганчо Неделчев – генерален директор на ДФ „Нефтохим”, инж. Найден Найденов – главен директор на НХК – Бургас и Иван Илиев – председател на комбинатския профкомитет. В отрицателна светлина се коментирало изказването на Н. Папазов, който по време на посещението си на 24.11. т. г. в НХК несправедливо защитил Н. Жишев и заявил на работниците, които заплашвали, че ще напуснат работа поради нерешаването на ред натрупани проблеми, че такива хора могат да си изкарат задгранични паспорти и да заминат на работа в чужбина. Тези думи се възприели с негативно отношение, като опит за запазване на действителното положение на нещата, а не като очакване и желан диалог.

В гр. Обзор продължавала активната дейност на независимата група, организирала митинга на 24.11. т. г. с лидери Кирил Коев и Христо Кацаров. Под тяхното ръководство се посещавали домове и се убеждавали хората в необходимостта от по-бързо провеждане на свободни избори. Групата се стремяла да привлече съмишленици срещу сегашното партийно и държавно ръководство на града.

На 3.11. т. г. в гр. Обзор неизвестно лице се обадило по телефона на партийния секретар на Общинския комитет на партията и отправило нападки и предупреждения за напускане на заеманата партийна длъжност. Предполага се, че лицето е Иван Дерменджиев от с. Баня, АБПФК, който се е включил в движението, насочено против местното партийно и административно ръководство.

На 01.12. т. г. след проведен митинг в гр. Ямбол се оформили три групи към Ямболския комитет за подкрепа на преустройството, които обсъждали необходимостта от провеждането на свободни избори. Непознато лице поставило въпроса за гаранциите, че резултатите от изборите няма да бъдат фалшифицирани от комунистите.

На 02.12. т. г. в гр. Ямбол били разлепени четири лозунга с нападки против местните ръководители. Същия ден на площада в града е бил проведен неразрешен митинг, организиран от Коста Калмуков – евангелист, член на „Клуб 273”.

На митинга присъствали около 200-300 човека. От изказалите се с особено злостни призиви за реабилитация на Н. Петков и Г. М. Димитров се проявили двама бивши опозиционери от с. Житосвят. На някои от въпросите е дал отговор председателят на Общинския народен съвет – гр. Карнобат. Организаторът Калмуков се е опитал да води и религиозна пропаганда, но е бил освиркан. Не са били допуснати нарушения на обществения ред.

В края на деветмесечието ръководството на ЕВЗ „Ленин” – гр. Сливен, решило да раздаде премии в размер на 350 хиляди лева, като било взето решение на административния персонал да бъдат разпределени 26%, а на работниците до 10%. Решението предизвикало остро недоволство сред колектива и на 25.11. т. г. голяма част от работещите в цех „Нормални лампи” не са се явили на работа.

На 30.11. т. г. в СХК „Д. Димов” – Ямбол, било сформирано независимо дружество за защита на преустройството и екологията – секция към гражданския комитет за демокрация в гр. Ямбол. Представителите на дружеството Янко Янков и Никола Божилов оповестили своята програма, в която нямало политически искания.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Обстановката в областта се запазва без съществени промени.

На 04.12. т. г. в гр. Варна се е провел митинг, организиран от независими сдружения, на който присъствали около 1500 души. В изказванията били отправени искания за отхвърляне на конституционния принцип за ръководната роля на БКП, за обявяване заплатите на висшия ешелон, за радикални промени в партийния, държавния апарат и др.

По време на митинга особено активно се проявил Христо Бойчев – представил се за изразител на новосформираната група „БЗНС „Стамболийски – Петков”, който в изказването си акцентирал върху приноса на БЗНС и изредил имената на редица видни земеделци-антифашисти, в т. ч. и на Никола Петков, който представил като „истински народен трибун”. Митингът приключил с приемане на резолюция до Народното събрание, в която се предлагало да се отмени чл. 1, ал. 2 от Конституцията на НРБ.

Сред значителна част от населението на гр. Варна преобладавали негативни настроения срещу партийния и държавния екип, съпътствал управлението на Т. Живков. Отправяли се призиви за тотално разследване на дейността, за установяване достоверността на слуховете за милионите левове и долари, похарчени или изнесени от България.

Получени са данни за възникване на негативни настроения сред работници от ДФ „Алумина” – гр. Шумен. Мнозинството от тях изказали възмущение от „незадоволителния ход” на социално-икономическите промени в страната, като виждали основна причина за това в пропуските и извращенията на местните партийни и административни ръководства. Коментирала се възможността за организиране на стачка в близко време, най-вероятно след сесията на Народното събрание.

Служители от Института за дизелови двигатели към ДФ „Металмаяк” – гр. Толбухин, оценявали писмото на Вл. Живков до Българската телевизия като пошло, подобно на изявлението на Милко Балев. Считали, че проведеният на 01.12.т. г. митинг в града бил недостатъчно организиран и в крайна сметка – неефективен.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Продължават да постъпват данни за оживени коментари и политически прояви, свързани с най-актуални събития в страната.

Сред част от интелигенцията в гр. Силистра се изказвали одобрение и подкрепа на личността на П. Младенов. От новото ръководство на партията и държавата се очаквали действия, които да доведат до рязко подобряване на икономическото положение в страната, промени в законодателната практика, въвеждане на мандатна система и подобряване на данъчната политика. Изказвали се становища за необходимостта от създаване на многопартийна система, за изграждане на самостоятелен български модел на развитие, без да се дублира съветският.

Сред обществеността в гр. Разград се чувствало известно объркване, като се считало, че при задълбочаване на личните нападки към отделни лица по някои проблеми можело да се стигне до разчистване на лични сметки и до превръщане на демокрацията и свободата в „свободия”. Не се изключвала възможността и да се стигне до сблъсъци, с което щяло да бъде нанесена вреда на икономиката на страната и на социалистическия строй.

В териториалната проектантска организация – гр. Русе, извършените промени след 10.11. т. г. се приемали с одобрение. Считало се, че за да се получи истинско преустройство, е необходимо да се извършат основни кадрови промени на ръководството в центъра и по места. Само това можело да върне вярата на хората за възможността да се излезе от сложното икономическо и политическо положение на страната. В колектива все още се чувствал известен страх от открито изразяване на мнения.

В колектива на ТК „Дунавска коприна” – Русе, се коментирало стихотворение –обръщение към Т. Живков, в което намирали място и упреци към служителите на МВР. Обсъждала се и молбата на П. Младенов до Политбюро, с която на 24.10. т. г. той си е подал оставката като министър и член на политбюро. И двата материала били размножени на циклостил и пуснати в пощенски кутии на служители на предприятието.

Сред колектива на НИСИ – Русе, по повод на изнесените данни за размера на заплатите на ръководните партийни и държавни кадри се изразявало недоверие към публикуваните данни, като се правели предположения, че те са многократно занижени.

Бивш учител с традиционни имена от Разград, посетил лице от града като председател на „Комитет за защита на реалното преустройство в НРБ”. Целта на посещението била привличане на нови членове в комитета и ангажиране на общественото мнение с протестни писма, изпращани до в. „Работническо дело” и др., в които изразявали протест срещу забраната за провеждането на митинг в града на 22.11. т. г. Писмата били подписани от граждани, подкрепящи преустройството, активни борци против фашизма и капитализма, чиито имена не били упоменати поради страх от репресии. В писмата се изразявало становище, че в „Разградското феодално имение” все още командвали остатъци от авторитарния режим и продължавало потискането на демокрацията и гласността.

Лица от интелигенцията на гр. Търговище възнамерявали да изготвят петиция до Народното събрание, с призив за реабилитиране на лидери от бивши опозиционни партии. В момента изготвяли списъци на репресирани членове от тези партии и техните деца, с настояване да бъдат „обезщетени за нанесените материални и духовни щети”.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

В Габрово са получени данни, че сред група художници в града се коментирала възможността за изграждане на „Демократичен комитет за социална справедливост”, който да послужел за основа за бъдеща социалдемократична партия.

Според постъпила информация някои от инициаторите за изграждане на независимо студентско дружество във ВМЕИ – гр. Габрово упражнявали натиск върху отделни студенти, които не желаели да станат членове на дружеството, като ги заплашвали, че няма да им бъдел заверен семестърът. До настоящия момент готовност да членуват изявили около 300 студенти.

Част от студентите в града изразили недоволството си от определената им среща с члена на ЦК на БКП др. Трифон Пашов. Изразявали мнение, че Пашов нямал авторитет и популярност сред габровската общественост.

На събрание на борците против капитализма и фашизма в Габрово била отправена остра критика относно обществената и политическа дейност на членовете на ЦК на БКП Христо Орловски и Трифон Пашов. Взето било решение критичните оценки да бъдат изпратени до ЦК на БКП.

Работници от ДФ „Подем” – Габрово, коментирайки политическите събития в страната, изразили мнение, че в бъдеще и у нас ще настъпят политически промени като тези в останалите социалистически страни, при които щяла да отпадне ръководната роля на партията.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

В гр. Бяла Слатина е разпространено във вид на листовки „възвание” към жителите на града и общината от представители на независимите структури в гр. София. В него се призовавало гражданството за провеждане на масов митинг на населението от Михайловградска и Ловешка области на 10 декември в града. Предвиждало се на митинга да бъде изразена подкрепа на новото партийно и държавно ръководство на страната и новия политически курс. Имало идеи постъпилите предложения по време на митинга да станат достояние на предстоящия пленум на ЦК на БКП (11.12.1989 г.).

Сред колектива на предприятие ВиК – Видин, клон Белоградчик, била изразена подкрепа на телевизионното предаване „Всяка неделя”, което се оценява, че разисквало смело съществуващите в страната проблеми. Разпространявали се преписани на ръка или фотокопирани стихове на Радой Ралин, насочени срещу Тодор Живков, като обвиненията се свързвали не само с него и близкото му обкръжение, а и с голяма част от членовете на Централния комитет, за които се изразявали мнения, че знаели истината за трагичното положение на страната, но са я криели от народа.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

[Информация с почти същото съдържание е изпратена и до Петър Младенов от министъра на вътрешните работи на 6.12.1989 г. От нея са отпаднали няколко пасажа и са извършени несъществени технически и редакторски поправки. Основната част от информацията на ген. В. Георгиев остава непроменена, тя е по-пълна, поради което се предава нейният пълен текст - виж: АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 181-191 – б. съст.]

 

АМВР, ф. 1 оп. 12, а. е. 946, л. 158-170. Оригинал. Машинопис.

 

№ 380

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1082. Екз. № ед.

7.12.1989 год.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 07.12.1989 г.)

 

ГРАД СОФИЯ

Сред значителна част от столичната общественост с нетърпение се очакват Декемврийският пленум на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание, които да дадат ново развитие и път на млади икономисти. Изказват се и мнения, че съществуват слабости в действащото законодателство, които трябвало да се променят, тъй като вече не отговаряли на съвременните изисквания.

В химико-фармацевтичния комбинат е създадено Дружество за защита на преустройството, в което членували около 600 работника. Независимо че сдружението е изградено с подкрепата на Общинския комитет на БКП, съществувала вероятност дружеството да излезе от контрол поради създадени настроения сред колектива и особено сред работещите в цех „Универсален”, които за известно време работели с непълно натоварване и заплащането им щяло да бъде ниско.

Лекар в Радиоизотопната клиника към ИСУЛ заявил, че „е дошло време да се режат главите на комунистите”. На 1 декември в аулата на института е учреден клон на Независимия профсъюз „Подкрепа”от 15 лица. Ръководител на института е поискал писмени обяснения от членове на профсъюза.

На 4 декември т. г. във ВХТИ е създадено „Независимо студентско дружество”. Учредители са около 20 студенти.

На 8 декември т. г. стоматолози от Градска стоматологична поликлиника възнамерявали да проведат митинг в докторската градина. Щели да бъдат издигнати искания за осигуряване на по-добри условия на труд, своевременно снабдяване с технически средства, качествени материали и др.

Има данни за изразени недоволства сред членовете на Съюза на глухонемите в България, тъй като над 15 години не са използвани произведените в съюза на Института по УНГ 30 млн. лева за строеж на нова клиника.

На 6 декември т. г. в гр. Банкя е проведена стачка и митинг на около 80 работници от „Почивно дело” в града с искане да се върне на предприятието сградата, която е взета за провеждане на експеримента с лекарството на лечителя Димитър Кръстев. Стачката и митингът са прекратени след уведомяване, че сградата ще бъде предоставена на „Почивно дело”.

До председателя на ИК на СНС са изпратени следните по-значими уведомления:

-        за шествие на 7 декември от 16.00 ч. от храм „Св. София” до Народното събрание за връчване на петиция от страна на Комитета за защита на религиозните права, свободата и духовните ценности. Петицията е с искане и за признаване на Рождество Христово (Коледа) за официален празник.

-        За митинг на 8 декември от 14.00 до 16.00 ч. в докторската градина от страна на филиала на Независимия профсъюз „Подкрепа” на 11 поликлиника.

-        Искане за определяне на място за заседание на Инициативния комитет за възстановяване на БЗНС (о) „Никола Петков” с дневен ред възстановяване на БЗНС (о) и избор на ръководни партийни органи;

-        За шествие на 8 декември от сладкарница „Кристал” до лятната естрада на Парка на свободата, където да се проведе самодейна програма във връзка с 9-годишнината от смъртта на Джон Ленън.

Получени са непроверени данни, че на 7 декември служителите на столичните книжарници ще проведат митинг пред дирекцията на градското управление на „Книгоразпространение” с искане за възстановяване на уволнена служителка и смяна на директора.

Инициативният комитет на „Екогласност” при ОФ „АТ-3” – „Дружба” е взел решение на 8 декември да се проведе митинг-събрание при следния дневен ред: ръководството да даде отчет за работата си през изминалите три години; отчет за бройките и щата на административния персонал и отчет за икономическото състояние на фирмата и изразходваните до момента средства.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

В редица фирми и предприятия на Пловдив са възникнали социални напрежения, породени от разликите в заплатите на административно-управленческия персонал и работниците. Работещите в производството масово поставят въпроса за рязко съкращаване на непроизводствения персонал, което би облекчило тежкото финансово състояние на предприятията.

Седем независими дружества, комитети и клубове, създадени на територията на областта, изпратили уведомително писмо до Общинския народен съвет, районния телевизионен център и редакцията на в. „Отечествен глас”, че на 10 декември от 11.00 ч. на площад „Централен” в Пловдив ще се проведе общоградски митинг в подкрепа на радикалните промени в страната. Писмото било подписано от 12 члена на създадения Инициативен комитет.

На 6 декември към 11.00 ч. пред сградата на радиотелевизионния център Пловдив се събрала група от 150-200 граждани, които скандирали „Искаме справедливо разпределение на жилищата”. След това се насочили към сградата на Областния комитет на БКП, където в разговор с първия секретар на Общинския комитет на БКП подкрепили преустройството, но поставили остро въпроса, че преди два дни на лица, признати за АБПФК, били раздадени доста нови жилища, а за тях нямало. Общинският комитет на БКП е взел решение да се преразгледа въпросът с разпределението на жилищата.

Координаторът на Независимото студентско дружество от гр. София Емил Кошлуков осъществил контакти с група ученици от Пазарджик, на които разяснил разликата между ДКМС и дружеството. Агитирал учениците да предявяват искания за демократизиране на учебния процес, въвеждане на повече свободно избираеми предмети и проявяване на активност в извънучебното време. Оставил адрес за кореспонденция – София, ул. „Оборище” № 38. В разговорите изрично подчертавал, че трябва да се търси диалог, а не конфронтация.

По данни на общинско управление на МВР – Девин на 7 декември се очаква в с. Борино да бъде организиран митинг на местните българи мюсюлмани. [В с. Борино не живеят българи-мюсюлмани, а етнически турци – б. съст.] Предполага се, че ще бъдат поставени искания за издаване на задгранични паспорти, връщане на турско-арабските имена и свободно изповядване на мюсюлманските религиозни обичаи и традиции.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

В общинските управления на МВР – Хасково и Стара Загора са получени данни, че на 7 декември в София предстояло да бъде официално регистрирана в съда нова земеделска партия „Никола Петков”. В тази връзка през изминалата седмица в областта е бил на посещение Железан Райков, който търсел поддръжници и събирал подписи в подкрепа на новата партия. Само в с. Узунджово събрал 250 подписа. За учредяване на новата земеделска партия имало изготвен устав, програма и други нормативни документи. Основните насоки на политическата й платформа били насочени към подкрепа на преустройството, реабилитиране на Никола Петков и репресираните му съидейници, както и разграничаване от досегашния „казионен” БЗНС.

На 6 декември в гр. Хасково се е състояло събрание за учредяване „Движение за демокрация, гражданска и социална съвест”, което щяло да има 10 секции, между които екоклуб, клуб на независимите учители и др. Не са получени данни в програмните документи да се съдържат идеи с антисоциалистическо съдържание.

Членовете на неформалните сдружения в гр. Казанлък възнамерявали на поредната сбирка да приемат платформа за бъдещата си дейност. Приоритетно място се давало на въпроси, свързани с проблемите на града, които да бъдат предоставени за решаване от местните партийни и държавни ръководства.

Петър Доков - зам.-директор на радио, съветвал по телефона свой познат да не се обвързва с движение „Екогласност”, което не можело да играе ролята на политическа сила в обществото, и му препоръчал да се включи в новата земеделска партия и да даде на лице, известно на органите на ДС, 1000 лева помощ за организационни разходи.

В подлеза на фирма „Арсенал” – Казанлък бил изписан лозунг с обидно съдържание, насочен против членовете на Политбюро на ЦК на БКП.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

На 3 декември т. г. в салона на Държавен театър „Адриана Будевска” – гр. Бургас около 150-210 лица предимно актьори, журналисти, писатели и други представители на интелигенцията организирали дискусионен клуб „Свободен диалог”. Между инициаторите били директора и зам.-директора на театъра, художника Георги Баев, главния архитект на Бургас Петко Йовчев и др. В програмата на клуба обявена от Недялко Йорданов, не се поставяли политически искания, а се акцентирало на екологични проблеми, градоустройственото развитие, здравеопазването, опазването на паметниците на културата и др. Новосъздаденият клуб се разграничил от обявения в града клуб „19 ноември”.

На 3 декември т. г. в гр. Сливен е проведена сбирка на членове на Независимия профсъюз „Подкрепа”. Решено било на 10 декември на атракционната площадка на града да се проведе митинг, на който да се покаже, „че и в гр. Сливен се борят срещу комунизма”.

На събрание в ТК „Д. Димов” – гр. Ямбол е обявено учредяването на Независимо дружество за подкрепа на преустройството и демокрацията. Дейността на дружеството щяла да бъде съобразена със законите, ще защитава интересите на работниците и упражнява контрол за запазване на законността от комбинатското ръководство.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Извършващите се динамични промени в обществения живот продължават да намират широк отзвук сред различните слоеве от населението в областта.

Не стихват негативните настроения в ДФ „Алумина” – Шумен. В средите на работниците се коментирало, че в близко време предстоят съкращения, наложени от намалената за следващата година производствена програма. Изказвали се мнения, че ако се стигне до съкращение, те трябвало да засегнат преди всичко администрацията на фирмата, в противен случай работниците били готови да организират стачка.

Сред лицата с възстановени имена от община Каспичан се разпространявал слух за връщане на турско-арабските имена на мюсюлманите от Кърджалийския район. Коментирало се, че щом е започнал този акт, в най-скоро време трябвало да се очаква процесът да продължи и в Лудогорието. Значителен брой от тази категория лица вярвали в разпространяващия се слух, тъй като го свързвали и с демократизацията на обществения живот в страната.

Учител с възстановено име от община Хитрино, по повод изключване на партийни членове с възстановени имена, заявил пред колегите си: „Ще дойде време, когато и децата на партийните членове няма да ги пускаме в училище”.

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

От различни райони на областта се получават данни за засилени коментари, оценки и политически прояви, свързани с извършващото се в страната преустройство.

Работници от завода за отрезни машини – гр. Силистра, споделяли, че промените към по-добро не могат да се осъществят за кратко време – ден, седмица, месец, а било необходимо да мине един дълъг период, като изказвали опасения, че положителните изменения нямало да бъдат изведени докрай, тъй като много от старите ръководители оставали по местата си и хората не били сигурни какво ще стане през следващия ден.

Монтьор от автосервиз – гр. Силистра, започнал да събира подписи в защита на идеята за реабилитиране на Никола Петков, като за целта поднасял изготвен документ, озаглавен като „молба до ръководствата на независимите структури за защита правата на човека”. В писмото се изразявала подкрепа на преустройството и се настоявало да се реабилитира Н. Петков, да се изплатят обезщетения на членовете на семейството му, както и на семействата на други осъдени по това време.

Получават се данни за повишената политическа активност сред лицата с възстановени имена.

Увеличавали се надеждите за връщане на старите турско-арабски имена, в резултат на което се наблюдавало активизиране в употребата на турски език, в провеждането на ритуали и др. Предвиждало се евентуално привличане на българите мюсюлмани в дейността на независимите организации, като се изказвали опасения, че отделни екстремистки настроени лица могат да въведат тези маси в нелоялни прояви, използвайки користно техните проблеми.

Слуховете за връщане на турско-арабските имена предизвиквали остро недоволство сред българите с традиционни имена, като някои от тях заявявали: „по добре ние да си сменим имената”. Изказвали се мнения, че с подобен акт ще бъде засегната българската национална чест и достойнство. Негативните мнения и оценки били характерни за трудовите колективи, където са работили българи-мюсюлмани.. В АРЗ „Арсо Овчаров” – Омуртаг”, група от около 40 души с традиционни имена заявили, че ще демонстрират чрез стачка нежеланието си да допуснат в колектива лице, което при заминаването си за Турция се държало крайно демонстративно, наричало колегите си „гяури”, заплашвало ги, че ще се върне начело на турските войски”, а сега искало да постъпи на работа при тях.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Обстановката в областта е без съществени изменения.

На 02.12.т. г. в гр. Велико Търново било проведено импровизирано събрание, организирано от членовете на НПС „Подкрепа” Стефан Комитов и Васил Бенчев, на което присъствали около 100 души. Била прочетена протестна декларация, насочена против построената атомна електроцентрала в Козлодуй и строящата се в Белене, като присъстващите били подканени да се подпишат.

Обявено било създаването на независим медицински съюз. Било съобщено за създадена в гр. Пловдив Християн републиканска партия, като за неин представител във В. Търново бил посочен Васил Недев.

Във Великотърновския университет била изградена „Независима студентска лига”, като задължително условие за членство в нея било да не се членува в състава на друга партия, съюз или организация. Подадени били около 400 молби.

Ръководството на лигата стояло на антипартийни позиции, като се стремяло да прикрие дейността си под лозунгите за гласност, демокрация и плурализъм на мненията. Поддържали се тесни връзки с НПС „Подкрепа”. Стремежът на някои от ръководителите бил по-бързо да бъде регистрирана организацията в съда с оглед на разгръщането на по-широка официална дейност.

Работници от предприятието за графични и периферни устройства в гр. Габрово влезли в остър конфликт с ръководството на предприятието и на общинския комитет на БКП по повод на нежеланието си да работят в предложената им фирмена структура. Изпратен бил протест до Радио София.

Негативни настроения се формирали и сред учениците от някои училища в гр. Ловеч поради липса на учебници, неблагоприятни условия на обучение и отдих в училищата.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

През последните няколко дни сред членовете на независимите сдружения и вражеския контингент се забелязвало повишаване на политическата активност и стремеж към изява чрез организиране и провеждане на митинги.

На 30.11. т. г. била подадена молба до председателя на изпълнителния комитет на общинския народен съвет – Михайловград от инициативен комитет на всички слоеве на гражданите в подкрепа на обновителните процеси в България, подписана от десет лица с искане за провеждане на митинг в Михайловград. Инициатор за организирането и провеждането на митинга било лице от Михайловград – обект на ДС по линия на „Терор”. Поради липса на изработена платформа и подходящи оратори било взето решение митингът да се отложи за 10.12. т. г., като се възнамерявало да се поканят др. Н. Папазов, П. Симеонов и П. Берон.

Лице от гр. Лом, обект на ДС, занесъл в Общинския народен съвет – Лом, молба от името на „Клуб за защита правата на човека и демокрацията” за организиране на митинг на 17.12. т. г., за който били поканени гости от цялата страна, болшинството от които членували в независимите структури.

В ход била подготовката за организиране на нов митинг на 10.12 т. г. в гр. Козлодуй от лицето Владимир Берон по линия на независимия профсъюз „Подкрепа”, с цел излагане на платформа на профсъюза и приемане на нови членове.

В драматичния театър в гр. Враца се събирали подписи по възвание за образуване на независима парламентарна комисия извън състава на партийно-правителствената комисия, за разследване на деформациите в обществото при управлението на Т. Живков. Организаторите се аргументирали, че в официалната комисия все още имало хора, свързани с предишния режим, което не гарантирало получаването на обективни резултати.

Група актьори възнамерявали да създадат независим комитет „Екогласност”, чиито цели ще бъдат насочени към подобряване на екологичната обстановка в града, без да се предявяват някакви политически искания.

Инициаторите считали, че било крайно време на населението да се каже истината за екологичното състояние, тъй като досега това не било направено от Общинския комитет на БКП.

Бъдещият комитет щял да се бори със свои средства и начини, независимо от останалите комисии и звена по опазване на околната среда, които отдавна били показали неспособността си да решават стоящите пред тях проблеми.

Любен Петкашев – актьор от театъра, отправил с ирония реплики към някои свои колеги комунисти, посочвайки, че били сбъркали, като в такъв момент ставали членове на БКП. Според него било необходимо да побързат „да скъсат червените си книжки”, докато не е станало късно.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС       

Отделни военнослужещи изразявали мнение, че срещите на висшето военно ръководство с военнослужещи от гарнизоните са едно добро начало за сплотяване на войнските колективи и трябвало да се провеждат по-често.

Младши офицер от под. 38750 – Шивачево, подал молба до секретаря на ППО за освобождаване от членство в БКП. Посочил като мотиви, че съществувало разминаване между думи и дела в партийното ръководство. Впоследствие изтеглил молбата си от страх, че ще бъде уволнен от БНА.

Взети са мерки за недопускане отпечатването в печатницата на Типографския институт в гр. Троян на материали, подготвени от независимо сдружение за замислен митинг в града на 8.12.1989 г.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: М. Марков, Нап.: Кунева – 1733, Размножено в 22 екз.

 

АМВР, ф. 1, oп. 12, а. е. 946, л. 192-204. Оригинал. Машинопис.

 

№ 381

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1094. Екз. № ед.

09.12.1989 год.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 08.12.1989 г.)

 

ГР. СОФИЯ

През последните дни обществено-политическата обстановка в столицата е изключително динамична. Активна дейност развиват както представители на различни независими сдружения, така и редица трудови колективи, студенти, ученици и отделни лица от различни социални слоеве.

Във връзка с предстоящия митинг на независимите сдружения на 10 декември в цялата страна са изпратени призиви със следните точки: действителни граждански свободи; пълен демонтаж на командно-административната система; свобода за творчеството и печата; национална кръгла маса за решаване неотложните проблеми с участието на независимите организации.

Получени са данни, че на митинга от името на Клуба за гласност и демокрация щели да бъдат прочетени следните резолюции до Народното събрание: „Земята и селяните”, „Гласност на процеса срещу Трайчо Костов”, „Демократични избори през 1990 г.”, „Включване на неформалните групи в комисията по разследване на деформациите”, „Смяна на редакторите на всички централни издания”, „Подаване оставка на всички членове на Политбюро на ЦК на БКП без П. Младенов, Д. Джуров и Г. Атанасов”. Организаторите на митинга възнамерявали да организират жива стена около Народното събрание, ЦК на БКП и Министерския съвет.

Между независимите организации била постигната обща политическа платформа за следните действия: отнемане на доверието към правителството поради това, че в продължение на около един месец не са направени реални реформи; премахване на някои членове от Конституцията; автономия на ВУЗ; разграничаване на партийната от държавната власт; защита на най-ниската социална прослойка; решаване на „турския въпрос”; обявяване на Великден и Коледа за национални празници; Деидеологизация на ВУЗ, МВР, МНО; премахване на чл. чл. 108, 109, 111, 112 от Наказателния кодекс; сформиране на многопартийно правителство.

Има данни, че емисари на Независимото студентско дружество, инструктирани от Емил Кошлуков, обикаляли столичните ВУЗ и приканвали студентите за участие в организиран на 8 декември т. г. в гр. Правец митинг, на който щели да бъдат отправени искания за съдене на Т. Живков и приближените му.

Студент от ІІ курс в Юридическия факултет показал на свой близък написания от него програмен документ на дясна младежка организация.

В определени среди на ВИАС, най-вече в катедрата по „Математика” и „Идеологически дисциплини”, се проявява нарастващо недоволство към съществуващия досега начин за избиране на ректор и академичен съвет.

В Стоматологичния факултет на МА била открита подписка за обявяване незаконността на избора на ръководството на декана.

В Народния театър за младежта била организирана подписка за оставката на Ванча Дойчева като председател. На състоялия се на 6 декември митинг на служителите на Столичната дирекция „Музика” били отправени искания за демократичен избор на административното ръководство, гласност на движението на кадрите в дирекцията и създаването на професионален орган, който да защитава правата им. Присъствали са трима членове на НПС „Подкрепа”, между които Николай Колев. Създаден бил инициативен комитет,               който да обсъди приемането в профсъюза на служители от СД „Музика”.

Инициативният комитет на шофьори от ДФ „Земляне” разпространява покана за участие в протестен митинг на 10 декември от 16.30 ч. Отправени са следните искания: да се уведоми колективът за брутните заплати на ръководителите на предприятието и получените от тях премии за последните пет години; да се даде гласност на размера на дотациите, отпускани от общината и тяхното разпределение; да се изгради комисия за разследване на случаите на корупция при раздаване на жилища и нова техника; да се съкрати с 5 на сто административният персонал; да се освободят редица поименно посочени ръководни партийни и профсъюзни служители. Поставени са искания за увеличаване на заплатите на шофьорите и автомонтьорите, задължително 8 почивни дни в месеца, увеличаване на годишния отпуск, първа категория труд за шофьорите и втора категория – за автомонтьорите, осигуряване на жилища и карти за почивка и др.

В СП „Метрополитен” предстояло създаването на инициативен комитет „Метрогласност”, който да подпомага преустройството и запознава колектива със социално-битовите проблеми, без да се поставят политически искания. Сред служителите съществували негативни настроения и се очаквало на предстоящо профсъюзно събрание да се направи предложение за сваляне доверието от гл. директор Федаров и профпредседателя Кунчиев.

В ХФК са разлепени листовки с призив за смяна на ръководството и създаването на работническо самоуправление. Създаден е дискусионен клуб за подпомагане на преустройството, който се обявил за независим.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На 6 декември т. г. в ЕСПУ с преподаване на западни езици в гр. Пазарджик група от около 15 ученици са учредили независим ученически съюз. Организатори на сбирката са били Георги Ангелов Керелов – бивш член на УК на ДКМС и Боряна Атанасова Карабойчева – бивш секретар на УК на ДКМС.

Шофьорите в Автостопанство – Велинград, на 8.12. т. г. възнамеряват чрез профкомитета да поставят някои искания към ръководството на предприятието. В случай на неудовлетворяване били решени да обявят стачка на 24.12. т. г.

На 09.12.независимите структури в гр. Стамболийски ще проведат митинг, на който свещеник Димитър Амбарев щял да прочете реч на Румен Воденичаров по „турския въпрос”.

На 10.12. т. г. от 10.00 ч. независимите структури в гр. Пловдив организират митинг на площад „Централен”.

На проведената на 06.12. т. г. в гр. Пазарджик среща на секретаря на УС на БЗНС Ангел Димитров с актива на съюза от Пловдивска област, в някои от изказванията е била обвинена БКП, че след 1947 г. фактически е ликвидирала БЗНС, вкл. и чрез репресиране на най-изявените му представители. Били са издигнати искания за: възстановяване на ЗМС, изясняване политиката на БЗНС по отношение на „етническите турци”; деполитизиране органите на МВР и БНА и съкращаване щата на ДС; премахване политическите организации в предприятията и учрежденията; промяна на чл. 1 от Конституцията на НРБ и текстовете, в които се говори за комунистическо възпитание на младежта; отстраняването членовете на БКП от печатните издания на съюза и снемане лика на Г. Димитров от първата страница на в. „Земеделско знаме”; създаване на правителство в сянка и провеждане на свободни избори с отделни листи.

Получени са данни, че Независимият студентски съюз планирал организиране на митинги на 14.12. т. г. във всички университетски градове в страната.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Получени са данни, че на 12.12. т. г. в Учителския институт – Кърджали, ще се проведе среща на независимите студентски сдружения от полувисшите институти в Пловдив, Кърджали и Смолян, на която щели да дискутират по статута на тези заведения. На 14.12. т. г. се подготвяла национална стачка на студентите от полувисшите институти, с искане да се разреши да продължат образованието си във ВУЗ без приемни изпити.

Ръководителят на НПС „Подкрепа” – К. Тренчев възнамерявал профсъюзът да бъде преименуван в „Независима федерация на труда”, която да изгради профсъюзни групи по места. Получени са данни, че с дейността на Кояна Желева за нуждите на НПС „Подкрепа” били събрани 8 хил. долара допълнителна финансова помощ от американските профсъюзи.

Служители от ВИВЗМ – Стара Загора, възнамерявали на основата на програмата и устава на БРСДП да разработят своя. Членове на НПС „Подкрепа” възнамерявали на събрания по групи да обявят създаването на Българска работническа социалдемократическа партия.

Сред миньорите от рудник „Еньовче” са възникнали негативни настроения във връзка с издигането за секретар по идеологическите въпроси в Общинския партиен комитет – Ардино на Славчо Трендафилов, който според тях бил корумпиран. Членовете на БКП не желаели да плащат членски внос и изразили намерения да върнат членските си книжки във връзка с този случай. Негативни коментари и настроения има и във връзка с някои действия на първия секретар на Общинския комитет на партията и зам.-председателя на Общинския народен съвет.

Лица от интелигенцията в гр. Харманли изразили мнение, че председателят на Общинския народен съвет бил избран чрез „изборна комбинация” и злоупотребявал с държавни средства.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

На 9 декември от 11.00 ч. в Бургас на откритата естрада на морската градина ще се проведе митинг, организиран от независимите групи в града – „Клуб 19 ноември”, Клуб за подкрепа на гласността и преустройството, Независимия лекарски съюз, Независимото дружество за защита на правата на човека, Независимият профсъюз „Подкрепа”, Независимото ученическо дружество и Сдружението „Екогласност”.

В близките дни ръководството и колектива на Втора поликлиника – Бургас щели да организират митинг, на който да поставят пред Общинския народен съвет въпроса за получаването на сградата в съседство с поликлиниката.

На 5 декември в завод РМО при НХК „Бургас” се е провело събрание на част от колектива, на което е образувано Независимо сдружение на трудещите се като алтернатива на комбинатския профкомитет. На събранието са присъствали около 50-60 човека. Сдружението още не е регистрирано официално. В програмата са залегнали главно въпроси, свързани със социални искания и за опазване на околната среда.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Придобитите данни показват известно раздвижване сред работниците в промишлените предприятия, без до този момент да са констатирани демонстративни прояви или организирано да се поставят ултимативни искания.

Работниците по принцип не били против митингите, но не одобрявали провеждането им главно поради факта, че в тях не вземат участие представители на партийните комитети и народните съвети, като по този начин се давало възможност на лица с екстремистки идеи да набират популярност и да създават напрежение. Поради редица нерешени проблеми в предприятията значителна част от работниците считат, че е напълно естествено да спират временно работа в определени ситуации.

В летищен комплекс „Варна” по време на събрание на колектива е направено предложение за създаване на Независим профсъюз на работещите в авиацията, което било подкрепено масово. Коментира се намерение на работещите в летищен комплекс „София” да направят стачка по време на пътуване на Петър Младенов в чужбина.

Наблюдава се устойчивост и разнообразие в активността на независимите сдружения, които с ускорени темпове разработват програми и нови насоки на дейността си. Все по-актуална в гр. Варна става дейността на т. нар. „Движение за законност и демокрация”, в чиято програмна листа изрично се отбелязвало, че става дума за изграждане на справедливо и цивилизовано общество в нашата страна с насилствени средства. В избрания Управителен съвет влизали 100 души, значителна част от които са юристи. Движението подготвя митинг за 10 декември, на който щели да вземат участие представители на всички независими структури в града. Щели да бъдат поканени и представители на партийното и административно ръководство на града и областта, за да дадели отговор на поставените въпроси и искания.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Продължава да постъпва информация за оживени коментари, настроения и прояви на широк кръг от населението на областта.

Сред трудовите колективи се коментирало, че било необходимо колкото може по-бързо промените да слязат надолу, за да не остане време на блюдолизците отново да се пригодят към обстановката. Считало се, че задачата на Петър Младенов била изключително трудна, защото се налагало да работи с информация, произлизаща от хора, които и досега са информирали членовете на Политбюро.

Според някои лица отново се допускали сериозни кадрови грешки като тази с Петър Петров, на когото вместо да му бъде потърсена отговорност за некоректното поведение по време на манифестациите за очистване атмосферата в гр. Русе и за сериозно изоставане на града през последните десет години, особено в сферата на благоустройството, го издигали като министър на благоустройството и архитектурата.

Работещи в Автокомбинат „Русе” напълно подкрепяли смяната на генералния секретар на ЦК на БКП, като отчитали, че вината за сегашното състояние на икономиката в страната не е само на стария генерален секретар, а на цялата система, създадена от смененото ръководство, която в основата си била погрешна.

Сред населението от община Разград се коментирало, че виновен за сегашното състояние на страната не е бил само Т. Живков и че смяната му била само „замазване на положението”. Изказвали се мнения, че промените започнали „отгоре”, но това, че „отдолу” по области и общини не се променяло нищо, навеждало на мисълта, че преустройството се извършва само на думи.

Сред различни слоеве от населението с интерес се следели събитията в Чехословакия, УНР и ГДР. Изказали се мнения, че някои от моделите на преустройството в тях биха могли да се приспособят към специфичните икономически и социални условия на страната.

Бивш артист от Разград, член на Клуба на културните дейци „17 ноември”, провел в София среща с един от лидерите на независимите съюзи, който му предал, че трябвало да се изчака със създаването и регистрирането на независимата група, тъй като в момента се създавала Социалдемократическа партия и в бъдеще всички независими структури щели да се обединят в нея.

В средите на инженерно-техническите работници в Русе се формират следните становища по отношение перспективите на преустройството в България:

Част от хората очаквали настъпването в близко бъдеще на осезаеми промени от икономически, социален и политически характер, развитие на демокрацията.

Друга част считали, че промените ще бъдат само частични и ще се изразяват само във външни структурни изменения, без това да се отрази чувствително на икономиката. Изказвали се мнения, че „старият апарат нямало да позволи да му бъде отнета възможността да се намесва и да командва по места”.

Трета група давали негативна оценка и предвиждали, че радикални промени не могат да се очакват, тъй като това било в противоречие с личните интереси на управляващите.

Отношението на широките слоеве от обществеността към създалите се независими структури било положително, като се изтъквало, че те били единствените социални звена, които преди смяната на Т. Живков са се осмелили да протестират и апелират за промяна и демокрация. Същевременно се давали оценки, че липсата на икономически и политически платформи правели новите политически формирования неубедителни и не особено влиятелни за момента. Хората не виждали в тяхно лице бъдеща политическа партия и възможности за открояване от техните среди на авторитетни политически лидери. „Независимите” можели да оказват влияние върху политическия живот само като накарат управляващите да се съобразяват с техните предложения и виждания.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Продължава активизирането на дейността на независимите сдружения в областта.

На 27.11. т. г. в Плевен е бил учреден „Независим клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България”, чиито членове са от средите на художествено-творческата интелигенция. Клубът е утвърдил своя програма, в която не били поставени враждебни политически цели.

На 04.12. т. г. в Клуба на писателите в гр. Габрово група интелектуалци обсъждали идея за учредяване на „независимо сдружение”. Предложен бил примерен устав и програма, но поради възникнали противоречия документите не били приети.

На 7 декември пред сградата на Общинско управление на МВР – Ловеч преминал лек автомобил, украсен с плакати и българското знаме, от който чрез магнетофон се призовавали гражданите да присъстват на предстоящия митинг (9.12. т. г.), организиран от „Екогласност” – Троян.

Около 300 лица с възстановени имена от гр. Плевен и гр. Никопол се подписали под писмо, адресирано до предстоящия пленум на ЦК на БКП, в което се настоявало за връщане на старите турско-арабски имена. Значителна част от тези лица били на мнение, че „щом помаците искат да им се върнат имената, то и ние, чистите турци, имаме основание да ги искаме”.

Лица с възстановени имена от гр. Ловеч възнамерявали да отидат в София по време на провеждането на пленума на ЦК на БКП, като смятали, че било необходимо да присъстват на място, когато се вземало решението за връщане на старите им имена.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Извършващите се промени в обществено-политическия живот в страната продължават да предизвикват оживени коментари и обсъждания сред населението. Масово се предявяват искания за търсене на най-строга отговорност за извършените злоупотреби на служебното положение от ръководители на всички нива.

Работници от ТХК – Видин отправили обвинения срещу правителствата на всички социалистически страни, че били неспособни да управляват и затова държали в потисничество народите, което довело до застой в развитието на страните им и до големи задължения на Запада.

Групови майстори от цех „Пресукване на корда” – ТХК – Видин изказали мнение, че в момента всички от антуража на Тодор Живков се опитвали да хвърлят вината за неуспехите върху него, за да останат чисти и неопетнени и да запазят местата си, но народът не бил глупав.

Според отделни работници народът е започнал борба, която бил решен да доведе докрай и чиято цел била да си отидат комунистите, тъй като идеалите им пораждали злини и некадърност.

Поради мудното и неефективно решаване на проблемите за снабдяването на населението с основни потребителски стоки съществуващият дефицит и опитите за презапасяване допринасяли за активизиране на дейността на някои неформални групи и клубове за изграждане на нови.

През последните седмици на територията на гр. Видин са възникнали две неформални дружества: „Дружество за защита на политиците на културата” и „Клуб „Гражданска съвест”.

По инициатива на лидерите на независимите сдружения в гр. Видин на 2.12. т. г. бе проведен митинг, на който бяха издигнати следните лозунги: „Социализъм без номенклатура”, „Избори веднага”, „Властта в ръцете на компетентността и хуманизма” и др.

Някои от организаторите се опитали да насочат настроенията на присъстващите срещу БКП и органите на МВР, а оратори, които се обявявали, че са членове на БКП, били посрещани с освиркване.

Част от населението на града считало, че не би трябвало така безотговорно да се допуска клеветенето на партията и органите на сигурността. А други изразявали мнение, че най-после народът се бил събудил и че представлявал сила, която скоро щяла да помете некадърниците от властта.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: М. Радичков, Нап.: И. Гюнова – 1732, 08.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 205-218. Оригинал. Машинопис.

 

№ 382

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1080. Екз. № 2.

6.12.1989 год.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Замисли и намерения за бъдеща дейност на „Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България”

 

На проведеното на 1 и 2 декември т. г. в СУ „Климент Охридски” събрание на „клуба” са присъствали около 200 негови членове и привърженици. Събранието се ръководело от Иван Николов и преминало при следния дневен ред:

  1. Доклад за обстановката в страната, настоящата и бъдещата дейност на „клуба”.
  2. Обсъждане на проекторезолюции.
  3. Избор на ново ръководство – Управителен съвет.

В доклада, изнесен от Желю Желев, обстановката в страната се характеризирала със следните особености: спадане престижа на БКП и останалите официални органи и организации; разрастване на независимите сдружения и засилване интереса на обикновени хора към тях; опити на „номенклатурата” за консолидиране на позициите й чрез поддържане на „политически застой и мъртвило” особено в провинцията. Във връзка с това било отбелязано „бездействието по т. нар. „турски въпрос”, което могло да се използва от „живковските среди” за разпалване на антитурски и антибългарски страсти и безредици.

По отношение дейността на „клуба” Ж. Желев изтъкнал, че тя се разраства и разширява – вече имало филиали в Пловдив, Бургас, Ямбол, Пазарджик, В. Търново и Русе. Предстояло създаване на нови в Благоевград, Петрич и др. градове. Същевременно изявите на „клуба” били с крайно едностранчив характер и се организирали от тесен кръг активисти – дори важното изявление по „турския въпрос” било направено без предварителна широка дискусия.

В бъдеще било необходимо да се засили организирането на публични дискусии, генерирането на нестандартни политически идеи и участието в митинги и други масови прояви заедно със съществуващите независими сдружения. За целта следвало да се разработи „нова, далеч по-радикална политическа програма” и да се направят промени в организационните структури на „клуба”. Главното било цялостната дейност да се провежда в съответствие с обстановката в страната след 10 ноември и да се засили изграждането на филиали, които да се насочват и обединяват от „Координационен център”. По този начин „клубът” трябвало да стане диференцирана, гъвкава и подвижна организация, в която наред с видните личности трябвало да се привличат и по-млади хора. Бъдещата им дейност трябвало да се съсредоточи към:

- отстояване на политическия плурализъм срещу монотеизма и всякакви опити за неговата реставрация;

- отстояване идеите за правна демокрация и пазарна икономика, за демократизация на МНО и МВР;

-премахване идеологическия монопол над образованието;

- справедливо решаване на етническите и националните въпроси.

Във връзка с новите задачи на клуба Ж. Желев предложил той да се нарича „Клуб за гласност и демокрация”. Съобщил, че ръководството на „клуба” било провело предварителни разговори със седем други независими организации за изграждане на „Демократичен съюз”.

При разглеждане въпросите за бъдещата дейност Ж. Желев умело прокарвал и предразполагал към дискусия по идеята „клубът” да прерасне в партия.

След доклада на Ж. Желев Блага Димитрова прочела телеграма до събранието от председателя на „Гражданския форум” в Прага Вацлав Хавел и проект за отговор на приветствия за събитията и промените в Чехословакия.

Петко Симеонов предложил на събранието проекторезолюция, в която се подчертавало, че е необходимо дейността на „клуба” да се актуализира и разшири, особено по отношение на борбата за „реална многопартийна система”. Издигнал искане за незабавна деполитизация на БНА и МВР, за разформироване на първичните партийни организации в тях и за гласност относно закриването на „Шести отдел”. Настоявал за публикуването бюджета на „тайните служби”, за свободен и пълен достъп до радиото и телевизията, за избиране (всенародно и парламентарно) на ръководителите на средствата за масова информация. Поставил задачата за организиране издаването на печатан орган на „клуба”, за защита на социално слабите слоеве и борба срещу всички „компрометирани политически личности от ерата на Живков”. Отправил искане за пълна гласност на доходите във висшия ешелон, контрол над имуществото на лицата, влизащи в него (бивши и настоящи), за преразглеждане на наказателния кодекс, гарантиране правата на човека и завръщане в страната на „прокудените по политически причини”. В заключение в проекторезолюцията се подчертавало, че всичко това трябвало да се осъществява чрез „борба с мирни и легални средства”.

В станалите разисквания се оформили няколко различни, дори противоположни позиции. Преобладавали мненията за необходимост от масовизиране дейността на „клуба”, като били направени и конкретни предложения как да стане това – чрез включване на работници и селяни от кварталите край София (Мария Бойкикева), участие на по-широки кръгове от населението (Едвин Сугарев), привличане на студенти и ученици (Чавдар Кюранов), разширяване на връзките с подобни организации в други социалистически страни (Невена Стефанова). Наред с това повечето от изказалите се подчертали, че дейността на „клуба” следва да се съсредоточи към разработване на алтернативи, включително и политически виждания и решения (Христо Буцев, Вера Смилкова, Михаил Величков, Чавдар Кюранов и Димитрина Петкова). Болшинството от взелите отношение отхвърлили идеята за прерастване на „клуба” в партия (Стефан Продев, Радой Ралин, Владимир Петков – научен сътрудник по металознание в Перник, Блага Димитрова, Ангел Ахрянов – сценарист, Димитър Луджев). Единствено Димитър Коруджиев развил тезата, че сега „клубът” трябва да прерасне в партия, „всеки ден и всеки час да притиска властта”, а след утвърждаване на демокрацията в страната отново да стане клуб. На близки позиции, но без създаване на партия бил и Ивайло Трифонов, според който всяко отстъпление от политизацията в дейността на „клуба” водело до настъпление на властите.

Изказани били редица съображения за бъдещата дейност на „клуба”: Димитър Луджев – да се развива като независимо сдружение за демократични реформи и федерация на автономни движения и организации с искане за промяна в избирателната система, конституцията и решаване на националния въпрос, а в бъдеще и издигане на кандидати за включване в Народното събрание; Блага Димитрова – да се издава списание, включващо и младежка рубрика, съчетаване на мислене и действие, на теория и практика; Иван Николов – да се организира протест срещу „козметичните” мерки, конструктивен диалог с ЦК на БКП и опониране на официалните институции; Чавдар Кюранов – да се работи за създаване на „Съюз на клубовете”; Светослав Бояджиев – да се създаде младежка секция и др.

На събранието било решено:

-        да се организира митинг на 10.12.1989 г. по случай Международния ден за правата на човека, с предложение провеждане на координирани митинги и в други градове на страната;

-        да се организира на 16.12. 1989 г. „гражданска панихида” за Трайчо Костов, която да прерасне в митинг в София, а и в други градове на страната, с участието и на други независими структури.

Ивайло Трифонов направил предложение за организирането на седяща демонстрация пред Народното събрание на 14.12.1989 г. с настояване възстановяването на работа на членовете на „клуба” и особено на Желю Желев.

Приета била предложена от Георги Мишев резолюция до Политбюро на ЦК на БКП и Народното събрание, в която се осъждали половинчатите мерки, непълната гласност и неправилната външна политика (по отношение отразяване конгреса на румънската компартия, на събитията в Полша, Унгария, на Чехословакия, ГДР и Китай). Настоявало се за свикване извънреден конгрес на БКП, разпускане на Народното събрание, незабавно освобождаване и реабилитация на политзатворниците, свобода за функционирането на неформалните сдружения и др.

Приети били още резолюции за състоянието и мерки по проблемите на селското стопанство и за търсене на отговорност от свалените и други корумпирани ръководители.

След събранието били събирани подписи под писмо до правителството за амнистия на политическите затворници, материал на „Екогласност” и за освобождаване на Георги Джагаров от Държавния съвет.

Получени са допълнителни данни, че активисти на „клуба” и „Екогласност”, НПС „Подкрепа” и останалите независими структури обсъждали обединяването им в организация „Демократични сили”.

Уточнено било митингът на 10 декември т. г. да се състои от 13.00 часа на площад „Ал. Невски” с главно искане за демократични промени и оставка на правителството, за незабавно провеждане на избори. Щели да бъдат отправени призиви за еднодневни седящи демонстрации пред ЦК на БКП от 17.00 часа до изпълнението на поставените от митинга искания. За организирането на митинга бил избран комитет от 33 активисти на 16 независими сдружения, който щял да организира и отпечатването и разпространението на листовки и плакати за неговото разгласяване. Като основни отговорници били определени Желю Желев, Петко Симеонов и Константин Тренчев. На отделно събрание били уточнени и лицата, които да се изкажат на митинга, въпросите, които да се поставят, както и насочеността им срещу линията, провеждана от партийното и държавното ръководство.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Г. Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 - др. П. Младенов, № 2 – КД, Размн. в 2 екз., № 3 - Г. Атанасов, № 4 - А. Луканов, По материали на под. 72400. Предадени на др. министър за внасяне в ЦК. Изп.: Радичков, Нап.: Станкова – 1721, 9.12.1989

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 174-180. Копие. Машинопис.

 

№ 383

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № І – 3710. Екз. ед.

04.12.1989 г.

 

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА

(27 ноември – 3 декември 1989 г.)

София

 

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА

Вътрешнополитическата обстановка през изтеклата седмица запази динамичния си характер. По призива на партийното и държавното ръководство все по-голям брой граждани от различни социални групи се ангажират в даване на предложения, вземат отношения, изказват съображения и критични бележки във връзка с хода на преустройството, стават съпричастни към подготовката на предстоящия пленум на ЦК на БКП.

Положителен отзвук намериха решенията на Политбюро на ЦК на БКП от 27 ноември за спестяване на средства от някои протоколни мероприятия и предоставянето им за потребности от социално-битов характер, а така също за премахване показното утвърждаване авторитета на партийни и държавни дейци.

В позитивен дух се коментират предприетите практически мерки за интензивни контакти и диалог на ръководители от различни социални групи и трудови колективи, за разширяване гласността в средствата за масова информация, особено сред срещата на др. Петър Младенов с главни редактори на печатни издания и водещи програми в радиото и телевизията. Преодоляването на възникнали социални напрежения (в това число сред затворници) чрез разяснителна работа и избягване на силови методи намират всеобщо одобрение.

Сред трудови колективи в столицата и в по-големите градове се изразява мнение, че дискусиите около това, „кой крив, кой прав” не трябвало да изместват от дневния ред проблемите за подобряване на организацията на производствения процес и качеството на продукцията. Работници от големи заводи преценяват, че много от полемиките, които се водят, особено по телевизията, „придобиват личен характер” и не допринасят за конструктивни решения на наболели въпроси от социалистическото строителство. Преобладава мнението, че най-важно сега е да се вземат спешни, ефикасни мерки за оздравяване на икономиката. Доловени са и отделни мнения, че „нашият народ не е узрял за такава широка демокрация, която може да доведе до анархия”.

Направеното съобщение (в изказването на Кирил Зарев по телевизията), че през следващата година не се предвиждат изменения в цените, е внесло известно успокоение сред населението.

В редица селища и сред трудови колективи се изразяват в по-обща или конкретна форма, с по-умерен и по-остър характер настроения и искания за отстраняването от длъжност на партийни, държавни и обществени дейци в области, общини и кметства, загубили авторитет и доверие.

Наред с организирани от обществеността в редица градове митинги в подкрепа на новото ръководство и ускорен курс на преустройство, на които ораторите в общи линии заемат конструктивна позиция, има прояви на отделни групи и лица с антипартийно, антисоциалистическо, екстремистко поведение. Характерен е случаят с организирана в Сливен сбирка за учредяване на секционен комитет „Подкрепа”. В интимна среда избраният „председател” (на работа в „Балканбас”) споделил, че за да се масовизират, ще трябва за излязат с лозунги „в унисон с преустройството, но практическата им дейност трябва да бъде насочена към подкопаване устоите на социалистическия строй у нас”.

Продължават инициативи за обединяване на всички независими сдружения под различни наименования като алтернативни партии и движение на БКП. Оспорва се ръководната роля на партията и се настоява за отмяна на съответния текст от Конституцията.

Обявяват се като учредени нови независими групи и сдружения под наименования: „Българска социалистическа партия”, „Социалдемократическа партия”, „Партия на зелените”, „Комитет „демокрация”, „Клуб „Демокрация” – независимо обединение на университетската общественост”, „Български хелзинкски комитет”, „Независима демократическа партия” и др. В една пловдивска църква било обсъждано създаването на „Християндемократическа партия”.

Очертават се разногласия между независими групи и сдружения, особено по отношението, което трябва да се вземе към мюсюлманите. Докато на митинга на 29 ноември в Русе Нешка Робева се изказа за връщане на турско-арабските имена и поискала „да се потърси отговорност за извършените насилия”, взелият участие в митинга на независимите сдружения в столицата на 8 ноември Петър Гогов споделил пред съмишленици от групата му намерения да учреди „Независима демократическа партия”, която да взаимодейства с БКП по въпроса за „единението на българската нация” и утвърждаването на възродителния процес. Надявал се да разцепи „Независимото дружество за защита правата на човека в НРБ” и НПС „Подкрепа” и привлече съмишленици от техните редове.

По оценка на някои териториални поделения на МВР внимание заслужават опити на независими сдружения от интелектуалци да завоюват позиции сред работническата класа. Активист на НПС „Подкрепа” посетил АЕЦ „Козлодуй” и с помощта на брата на Петър Берон (началник цех в централата) събрал 120 молби за членство. Надявал се да ги увеличи до 1000. Обсъждали идея за провеждане на стачка с цел „привличане вниманието на обществеността и подобряване условията на работа”.

Активен деец на „Клуба за подкрепа на гласността и преустройството”, известен кинодеец, на среща с колектива на „Оргтехника” в Силистра, наред с искания за отмяна на конституционните гаранции за ръководната роля на БКП приканил присъствуващите да организират „комитет за защита правата на работниците”. Подчертал, че народът бил разделен в отношението към мюсюлманите”, поради което страната била изолирана от света. Отправил открити нападки срещу органите на МВР.

В Южния парк в столицата пред около 1000 души представител на „Демократичен форум” от Пловдив обявил програмна декларация на „Сдружение за конституционни свободи, плурализъм и демокрация”, в която участвали и комитетите „Възраждане” от София, Пловдив, Перник, „социалдемократическа група” и др. Подложил на остра критика „опитите на ръководството на страната за привличане на работниците, в забиване клин между интелигенцията”. От името на „Инициативния комитет за гражданска инициатива за подкрепа на преустройството” Любомир Собаджиев прочел програмна декларация, в която се отрича ръководната роля на БКП, настоява се за създаването на многопартийна система, извършване ревизия на Конституцията, деидеологизиране на армията и милицията, разпускане на ДС. С „обръщение” в такъв дух до всички независими сдружения и групи се обръща и „Независимото сдружение на научните работници в България”. В други документи на независими групи се иска разформироването на БЗНС, на ОФ, сформиране на опозиционни партии.

В София се провела среща на бивши активни дейци на БЗНС(О) и взели решение до средата на декември да създадат „координационен център” и изберат делегати за „национална партийна конференция”, която да се проведе в Пловдив, където земеделската опозиция имала най-силни позиции. Подготвяли материали за публикуване в наши и западни средства за масова информация. Обикаляли страната за информиране на съидейници.

Сред по-млади членове на дружбите на БЗНС в Габрово се споделяла необходимостта от изпращане ръководството на съюза в София предложение за създаване на „свободна, демократична селска партия”, която да признава ръководната роля на БКП, но да играе ролята на „легална опозиция”.

По оценка на териториални поделения на МВР подавляващото мнозинство от гражданите, приели български имена, заемали изчаквателна позиция. [...]

 

ОЦЕНКИ НА ЧУЖДИ ДИПЛОМАТИ, ЖУРНАЛИСТИ И ДЕЛОВИ СРЕДИ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА [Виж за тях в ежедневните сводки по-нататък – б. съст.]

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 39 екз., Изп. Ч. Кираджиев, Нап.: Е. Кунева, 02.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 961, л. 193-209 (л. 194-202 за извадката). Оригинал. Машинопис.

 

№ 384

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № І – 3760. Екз. ед., 11.12.1989 г.

 

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА

(4 –10 декември 1989 г.)

София

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА

През изтеклата седмица общата оперативна обстановка в страната се характеризира със силно изразен динамизъм. По оценка на ръководствата на централни и териториални поделения на МВР набират инерция дестабилизационни явления, главно в резултат на активизиране на екстремистки лица и групи, действащи във и успоредно с оформените и нововъзникващи независими сдружения. По данни на ВГУ –ДС и други източници, чужди дипломати, журналисти, сътрудници в западни пропагандни центрове и на специални служби внушават на ръководители и активисти на независимите сдружения да предприемат нови стъпки за обединение в общ фронт срещу партията, за пълен демонтаж на социалистическата обществена система. Има данни, че независимо от съществуващите разногласия между отделните независими структури и между лидери и активисти вътре в почти всяка от тях постигат единодействие, както при организирания общ митинг на 10 декември в столицата. Целяха да манифестират „своето единство”, да формулират ултимативни искания (някои от които с нескрит антисоциалистически, противоконституционен и противоправен характер) и да се опитат, по примера на враждебни на социализма сили в други източноевропейски страни, да оказват постоянен натиск върху ЦК на БКП и Народното събрание, „да диктуват решенията им от улицата”.

Сред трудовите колективи с безпокойство се споделя, че ако не бъдат предприети бързи и ефективни мерки за укрепване доверието на народа в партията, за стабилизиране на пазара и „прецизно” прочистване на партийния и държавния апарат от некомпетентни и компрометирани служители, у нас могат да настъпят „необратими негативни процеси”.

Извършените кадрови промени в ръководството на партията от пленума на ЦК на БКП на 8 декември се посрещат с разбиране и положителни оценки от голяма част от населението. Мнозина го оценяват като навременна стъпка, която спомага „за спадане на градуса на напрежението сред обществеността и стеснява възможността за манипулирането й от екстремистки групи и лица”.

В тази обстановка с огромен интерес се очакват работата и решенията на пленума на ЦК на БКП, започващ работата си на 11 декември, и сесията на Народното събрание на 14 декември.

ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА [...]

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ-МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Маш. № 1739, Изп. Ч. Кираджиев, Нап.: М. Цинигарова, Размн. в 39 екз.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 961, л. 210-217 (л. 211-212, 216 извадката). Оригинал. Машинопис.

 

№ 385

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1096. Екз ед.

09.12.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 9.12.1989 г.)

 

ГР. СОФИЯ

На състоялата се на 7 декември т. г. сбирка за изграждане на „Социалдемократически клуб” са били приети следните решения: клубът се обявява за инициативен комитет, поставящ си за цел в перспектива да прерасне в социалдемократическа партия (съюз); с мнозинство е гласувано бъдещата формация да се нарича съюз, чрез което се считало, че се осигурява членство на лица от други сдружения, като се съхранява тяхната независимост.

Избрани били три работни комисии: за разработването на нов проектоустав; за изработване на доклад за икономическото положение на страната и програма за излизане от него; по организационни въпроси.

На проведени събрания на дружбата на БЗНС в община „Възраждане” са взети решения за участие на членовете на съюза в митинга на 10 декември на пл. „Александър Невски”. Сформирана е комисия, която да подготви резолюция с искания за оставката на сегашното постоянно присъствие и управителния съвет на БЗНС.

На 8 декември в подлеза на НДК е залепено обръщение към гражданите с искания за различни демократични промени и преки заплахи към членове на БКП и народни представители, ако не се премахне чл. 1 от Конституцията, не бъдат осъдени виновниците за сегашното състояние на страната и не се организират свободни избори.

В голяма част от столичните училища се провеждат срещи на училищните ръководства с ученици от горните класове, на които се проучват техните искания. На много от проведените срещи учениците поставят въпроси за униформата, за поведението, за изучаването на идеологическите дисциплини и др.

Учениците от ЕСПУ поставили искане за организиране на дискусионен клуб и настоявали за среща с министъра на народното образование.

В 133 ЕСПУ е разпространена листовка, с която се съобщава, че на 11 декември т. г. от 10 ч. ще се проведе митинг. Коментирало се, че подобни листовки били разпространени и в община „Лозенец”.

Сред учащите се разпространява слух, че учениците от езиковите гимназии ще организират митинг на 9.ХІІ. т. г. – без конкретно уточняване на мястото и часа.

Сред колектива на институт „Електрон” са се формирали искания за среща с ръководството на фирмата по въпроса за структурата и предмета на дейността на института, своевременното им заплащане и опасността от големи съкращения. Ако продължавало избягването на срещата, колективът възнамерявал да спре работа.

Служители на ЗММ изготвили проект на програма на нов независим отраслов профсъюз и приканвали за присъствие на учредително събрание на 11 декември. Заявили, че сформираният от тях профсъюз няма да бъде свързан с НФТ „Подкрепа”.

На общото събрание на профсъюзната организация в Софпроект, което ще се състои на 12 декември, щели да бъдат поставени остро нерешените проблеми за оставка на ръководството и избиране на временно такова до създаването на новите профсъюзни структури.

На 8 декември е създадено напрежение сред живущите в кв. „Обеля-2” поради лошо снабдяване със стоки и затруднения в транспорта. Предвиждало се провеждането на митинг в квартала на 10 декември.

Здравко Йорданов, прокурор (син на Георги Йорданов), разказвал в своето обкръжение, че автомобилът „Рено”, който ползвал, е на УБО и като му омръзнел, можел да си вземе друг. По отношение на обявената заплата на баща му (800 лв.) заявил, че тя е 1500 лв. И известна част е във валута. Във връзка с извършващите се промени коментирал, че „който си имал пари, пак ще си ги има”. В средите на З. Йорданов било известно, че той системно шофирал автомобила си в нетрезво състояние. Почти ежедневно консумирал алкохол до 22-23 часа, а сутринта отивал в съда да изпълнява задълженията си.

Продължават коментарите за размера на движимото и недвижимо имущество и доходите на членове на Политбюро на ЦК на БКП. Посочвало се, че вилата на Огнян Дойнов била оценена на 240 хил. лева. Паралелно с това тази стойност се отхвърляла, тъй като вложените в нея материали били предимно по второ направление.

В Софпроект се разпространява командировъчна заповед № 174 на МИП за командироване на Тодор Иванов Славков (Живков) за срок от пет години в Берн, Швейцария, с цел обучение за сметка на държавата.

По данни от източник на Софийско градско управление на МВР част от мерките на Съюза на демократичните сили за противодействие на БКП включвали редица мероприятия за настройване армията против партията – агитационна работа сред армейските среди, премахването на Главно политическо управление на БНА и статута на политическите командири.

На сбирка на „Демократичен форум” на 7.12. т. г. в дома на Дора Величкова от София същата е била избрана за секретар и е бил обсъден бр. 1 на „Информационен лист”, съдържащ две статии на Никола Палашев. Взето е било решение да се предложи на западни радиостанции да засилят пропагандната си дейност по отношение на нашата страна.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

От Георги Солунски е изпратена телеграма до филиалите на македонското дружество „Илинден” за организиране на масово посещение на предстоящите митинги в столицата. Споделил е, че ще присъства и група от Гоцеделчевски район, която се е присъединила към дружеството.

Сред населението в гр. Етрополе (особено сред борците против капитализма и фашизма) има негативни настроения срещу първия секретар на общинския комитет на БКП Пенчо Сираков и се отправят искания да си подаде оставката, както и за възвръщането на бившия първи секретар, снет по време на „случая Тамбуев”.

Жителите на с. Ноевци, община Брезник, са организирали провеждането на митинг на 9.12. т. г., насочен срещу кмета и партийния секретар в селото.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Активист на една от независимите структури споделил пред източник на Областното управление на МВР – Пловдив, че се намира във връзка с група офицери – летци от летище Граф Игнатиево, които били основали „независим офицерски съюз”. Една от целите на съюза била извеждането на политическите офицери от армията като ненужен институт.

Според мнение на представител на фирма „Ром енд Хас” – САЩ, Томислав Ивекович, положението у нас повече приличало „на анархия, отколкото на демокрация”.

На част от членовете на независимите групи в Пазарджик поетът Спас Мантаров предал указания на Желю Желев по някои въпроси от организацията и структурата: организационните кадри в независимите сдружения да бъдат само с висше и полувисше образование, а за изпълнение на задачите да се привлекат работници от всички колективи; в началото на м. януари 1990 г. в София да се проведе национален конгрес на независимите сдружения с представителство един делегат на всички 20 членове на независима група. Според указанията на Желев на конгреса щяло да се вземе решение за провеждането на стачки и митинги по места, искане за нова Конституция, както и за участие на избраните централни органи на независимите сдружения в ръководството на страната. Целта им била „политическо присъствие на настоящия висш ешелон постоянно да се отслабва”.

На 8.12. група жени, деца и старци от с. Нова махала са поискали разрешение да организират на 10 т. м. общоселски митинг, на който щели да издигнат искания за връщане на турско-арабските им имена; откриване на училище с преподаване на турски език, връщане на някои уволнени учители и др.

Националистически настроено лице от с. Сърница, община Велинград, събирало подписи под искане за връщане турско-арабските имена, които възнамерявал да изпрати в ЦК на БКП.

Около 10 лица от средите на турско говорещите възнамеряват да вземат участие в митинга на 10.12. т. г. в София. На двама от тях било възложено да внесат в Народното събрание писмо от името на ислямизираните българи за връщане на имената им, по-големи религиозни свободи и др.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Сред трудовите колективи на редица предприятия в община Димитровград се изразявало безпокойство от „превратното тълкуване и прилагане на демокрацията”, която отделни лица с действията си превръщали в „слободия”, както и от тенденциозността на някои предавания на средствата за масова информация.

За 10.12. т. г. са насрочени митинги на независимите сдружения в гр. Хасково и Казанлък. Според оперативни данни на митинга в Казанлък щели да бъдат отправени нападки срещу председателя на общинския народен съвет и зам. председателя на Министерския съвет Минчо Йовчев – член на Политбюро.

Адвокатският колектив в гр. Хасково възнамерява на 11.12. т. г. да проведе събрание, на което да се реши дали да направят стачка, или да предявят в писмен вид исканията си за подобряване на битовите условия на труд. Единодушно изразявали становище за самостоятелност на адвокатурата, извън системата на Министерството на правосъдието.

В гр. Хасково бил създаден инициативен комитет от 62 членове на БЗНС, който се обявил за коалиция с БКП. Изготвената декларация щяла да бъде предоставена в редакцията на в. „Земеделско знаме”. Подобни групи имало създадени в Стара Загора и Ямбол. Хасковската група щяла да предяви искане за снемане на Ангел Димитров като секретар на БЗНС, защото бил съден за корупция и това уронвало авторитета на съюза.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

В СХК „Д. ДИМОВ” продължава формирането на „Независимо дружество за подкрепа на преустройството и демокрацията”. Платформата на дружеството била за подкрепа на мероприятията в страната и града, насочени към демократизиране на обществено-политическия живот и контрол по спазване на законността от комбинатското ръководство. Методите на действие изключват всякакво насилие и противозаконни действия. Предвижда се среща с партийното и стопанско ръководство на комбината за диалог и взаимодействие. Становището на ръководството на комбината било за бъдещи съвместни действия.

Сред част от интелигенцията в гр. Пловдив се изграждало мнение за създаване на местно дружество на „Екогласност”. Провеждат се мероприятия за изясняване кръга от лицата и политическата платформа на дружеството.

Членове на клуба „19 ноември” от гр. Бургас провеждали подготовка за образуване на подобна независима структура в гр. Поморие.

Група учители от ЕСПУ „Г. С. Раковски” и лекар от районна болница в Котел имали намерение да изградят дискусионен клуб за защита на преустройството, който да не преследва политически цели. По непроверени данни на 5 декември на сбирка на членовете на клуба са били приети уставът и програмата му. До момента са направени постъпки за официалното му регистриране.

Коста Калмуков, организатор на митинга в гр. Карнобат, съобщил на началника на общинското управление на МВР в града, че бил натоварен от ръководството на независимите дружества да набира членове за създаване на независима демократическа партия в районите на Бургас, Ямбол и Карнобат. По данни на Калмуков на 8 декември в София в кино „П. Берон” щяла да се учреди независима демократическа партия със секретар Петър Бочков.

На 6 декември колективът на цех „Месопреработване” – Родопа, гр. Ямбол, преустановил работата си от 8 до 9.30 часа сутринта. На среща с ръководството на комбината поставили искания за увеличаване на заплатите, освобождаване на пенсионерите от административните длъжности, съкращаване на административния апарат, корекция на трудовите норми и въвеждане на ново оборудване. Ръководството обещало в срок от една седмица да отговори на поставените въпроси, след което нормалният ритъм на работата бил възобновен.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Голям брой комунисти и безпартийни граждани от областта изказват категорично недоволство от факта, че средствата за масова информация давали прекалено голяма възможност на независими лидери да критикуват съществуващия в страната строй и БКП. Отделни журналисти в радиото и телевизията с провокационни и подсказващи въпроси насочвали разговорите в негативна насока. Изразявали категорично становища, че партията незабавно трябва да премине в настъпление, като използва ефективно средствата за масова информация.

Студенти от Висшия педагогически институт в гр. Шумен, членове на независимото студентско дружество, бойкотирали тържественото честване на празника на студентската младеж, като по този начин се разграничавали от провежданите официални комсомолски мероприятия. Проявите им не намерили сериозен отзвук сред болшинството от студентите.

Болшинството от учителите в гр. Толбухин се изказвали за многопартийност и действителен плурализъм. Коментарите сред тях били насочени не толкова към очакваното увеличение на заплатите, колкото до радикално решаване проблемите на икономиката на страната.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Продължават да се развиват тенденции на повишен интерес и внимание на обществеността към политическите събития в страната.

Сред инженерно-техническите кадри от областта се отправяли упреци към пасивността и неспособността на местното партийно и общинско ръководство да влезе в диалог с масите, да насочи нарастващата политическа активност за постигане на положителни резултати в интерес на преустройството. Като пример се почвал проведеният на 21.11. т. г. митинг, на който не присъствал нито един член на партийното и държавно ръководство в града.

От предстоящия декемврийски пленум се очаквало не само персонални промени в правителството, но очертаване на ясна и точна програма за икономически мерки, насочени към преодоляване на кризата. Сред мнозинството от обикновените граждани липсвало ясно виждане по въпроса какво трябва да се направи в близко и далечно бъдеще.

В трудовите колективи се изразявали мнения, че най-напред трябвало да се пристъпи към решаване на чисто специфичните за всяко предприятие въпроси, независещи от външни фактори, в т. ч. и смяна на закостенелите директори и отговорни служители и едва след това към въпроси, свързани с решаването на външни проблеми, структурно преустройство, начин на снабдяване, суровини и др.

Болшинството от студентите в гр. Русе напълно подкрепяли преустройството, но наличието на нерешени въпроси създавало предпоставки за възникване на недоволство и формиране на независими групи, които не се ползвали с голяма подкрепа сред преобладаващата част. В неформалните групи се включвали студенти със слаб успех, презаписали, които се обединявали най-вече на тази основа и насочвали своето недоволство срещу по-взискателните преподаватели.

Сред населението с възстановени имена масово се коментирало по въпроси, касаещи възстановяването на малцинствените им права (връщане на старите имена), като се изразявали надежди, че тези промени трябвало да настъпят след Декемврийския пленум на ЦК на БКП. Лице от Търговище с възстановено име изразил мнение, че предстояло да се разформират органите на Държавна сигурност и Народната милиция, като изказало задоволство, че „много хора от тях ще останат без работа”.

На 8.12. т. г. в гр. Русе се е провела среща на интелигенцията в града с Бюрото на Общинския комитет на БКП. След откриване на срещата пръв взел думата Раденко Йорданов, който призовал присъстващите към делови, конкретен и откровен диалог. Според него тази среща се налагала поради обстоятелството, че партията не била вече генератор на идеи, загубила своя престиж и се намирала в криза. След като партията претендирала да бъде ръководна, трябвало да намери сили да понася критика и да извлича полза от нея.

Петър Иванов от АОНСУ се обявил против закритите пленуми на ЦК на БКП, като изразил становище, че се е увеличила дистанцията между партията и народа, че не били утвърдени позициите на Политбюро на ЦК на БКП, че не се виждала работата на комисиите по идеологическата и организационната дейност. Според него неудовлетворителния темп на преустройството се дължал на разпространения консерватизъм и инерция и на тежкия и тромав партиен апарат.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Обстановката в областта продължава да се усложнява. Сред част от интелигенцията и лицата от вражеския контингент в гр. Габрово се правели песимистични оценки и прогнози във връзка със създалата се в страната ситуация. Считало се, че нищо не се е променило, че процесите умишлено се забавяли. Изказвали се различни предположения и се разпространявали слухове, свързани с бъдещото развитие на страната, болшинството от които били с негативна политическа насоченост.

На 7.12. т. г. в гр. Габрово бил учреден „Демократичен съюз за подкрепа на гласността и социалния прогрес - алтернатива”, в който влизали предимно представители на художествено-творческата интелигенция.

На 7.12. т. г. в гр. Козлодуй се е състояло събрание на „Независимия профсъюз „Подкрепа” и гражданската група „За самозащита от ядрената опасност”, на което присъствали и д-р Константин Тренчев и журналистът Иван Денчев.

Обявени били програми и декларации на сдруженията, както и структурата и принципите на изграждане на „Федерацията на труда в НРБ”.

В изказванията си присъстващите хвърлили вината за неблагоприятното социално-икономическо положение на страната върху социализма като система и посочили, че единственият изход от това положение е бил да се даде приоритет на частната собственост, като се намали делът на кооперативната и държавната собственост. Изтъкнало се, че вече била получена организационна и финансова помощ от „Независимия профсъюз „Солидарност” и от други профсъюзни централи на Запад. Уточнено било, че основна цел на „Федерацията на труда” на този етап била набирането на нови членове и официалното й регистриране, а впоследствие борба за защита на правата и труда на хората.

Сред обществеността в гр. Видин се изказвали мнения в подкрепа на преустройството, но едновременно с това се изразявало чувство на несигурност. Смятало се, че не може да се говори за преустройството, когато са подменени четири-пет ръководители, а по места оставали старите кадри, които продължавали да ръководят.

Някои членове на партията споделяли, че биха я напуснали, но изпитвали неудобство от евентуални обвинения, че преминават в опозиция с оглед получаване на облаги. В някои икономически обекти в град Габрово и град Трявна възникнало социално напрежение сред трудовите колективи във връзка с трудностите, свързани със снабдяването и с производството на изделия.

Според някои данни предстояло учредяване на „независима адвокатска структура” в гр. София, във връзка с която били изпратени покани за участие на адвокатите от гр. Ловеч.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Населението от областта продължава да проявява повишена политическа активност и да следи с неотслабващ интерес извършващите се в страната промени.

Актьор от драматичния театър – Враца запознал свои колеги с „декларация и проектоустава” на движението „Гражданска инициатива”, което било изградило своя структура с национален комитет, областни и общински комитети и координатори. Според лицето движението не било политическа партия, а претендирало за общонародно движение, отворено към всички слоеве на населението и за хора с различна партийна принадлежност. Главната му цел била борбата срещу тоталитаризма, за демокрация, за недопускане монополизиране на властта, която трябвало да се постигне изключително чрез мирни и законни средства. Онези от членуващите, които не спазвали тези изисквания и предизвиквали безредици, щели да бъдат изключвани. Движението щяло да наблюдава и контролира законността на предстоящите избори и да издигне свои кандидатури за народни представители и народни съветници.

Член на БКП от ДИП „Вида” – Видин отказал да заплати членския си внос, като записал във ведомостта, че повече не изпитва доверие към тази партия.

Продължава да се повишава политическата активност из средите на учащите се, които настоявали за демократични преобразования в учебния процес, за премахване на униформите и др.

Сред учителите от гр. Видин се разпространявал слух във връзка с подготовка на всеобща стачка през първия учебен ден след ваканцията на учителите от цялата страна. Като основни причини се посочвали недоволството от ниското заплащане на тази категория от населението.

 

ІV УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Получени са данни, че е създаден „Комитет за спасение на ЦКС” под ръководството на професор Тодор Вълев с цел запазване и обновяване на кооперативното движение. В него членували Пеко Таков, Иван Пръмов, Иван Запариев, Атанас Куртев и др. Комитетът насрочил митинг на 11 декември в 8.45 часа пред сградата на ЦКС – София, на който щял да се обяви програмна декларация за своята бъдеща дейност. Очаквало се да присъстват и представители на Демократическия съюз.

Членове на съюза на историците в България категорично отказвали да напуснат сградата на Съдебната палата, докато не им бъдат освободени три етажа от сградата на Държавния съвет и вътрешния двор (заедно с църквата). Мотивирали искането си с това, че при създаването на активен парламент Държавният съвет щял да се превърне в излишно звено.

Членове на партийните организации в ЦКС масово отказвали да участват в събранията за запознаване с писмото на Секретариата на ЦК на БКП от 7 декември. Заявявали, че в момента във висшия партиен ешелон липсвала яснота по действителната политическа обстановка, а оттук и за конкретните мерки, които трябва да се предприемат.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Зачестяват изказванията сред военнослужещите за премахване на апарата на политическите офицери в БНА. Отделни офицери изразяват становище, че трябва да се върви по пътя на многопартийната система. В единични случаи се изразява неверие в ефективността на извършените промени.

Младши офицер от поделение 34560 – Ямбол считал, че трябва да се върви по пътя на Унгария и с помощ отвън се оправи икономиката. Старши офицер от под. 26260 – Сливен заявил пред група военнослужещи: „Всички са мръсници, само се сменят, за да заблудят народа.”

В някои офицерски среди се счита, че ръководните органи на МНО и Гл. ПУНА не предприемат адекватни действия за опониране на независимите структури, предявяващи претенции към въоръжените сили, заплащането и статута на офицерите и др., насочени към уронване престижа на армията

На събрание на ППО в поделение 34060 – Узунджово в присъствието на командването на 10 САК били гласувани предложения до комисията за подготовка на Декемврийския пленум на ЦК на БКП за: премахване на ППО в армията и членуването на комунистите военнослужещи по местоживеене; премахване или реорганизация на политическия апарат на БНА; провеждане на парламентарни избори след конгреса на БКП (според тях до края на месец март 1990 г.); отказване на БКП от ръководната роля по чл. 1 от Конституцията на НРБ; разсекретяване на документите за периода след Петия конгрес на БКП до Априлския пленум от 1956 г.; членският внос на комунистите да се използва за изплащане на държавните дългове, а партийните работници да бъдат на обществени начала и др.

Офицери от командването на сухопътните войски направили предложения органите на ВКР да преминат в системата на Министерството на народната отбрана. Изразили становище, че офицерите от ДС имали по-големи привилегии от тези в БНА.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР                                       Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп. М. Марков, Нап.: Цинигарова, Станкова, Маш. № 1737, 09.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 11-27. Оригинал. Машинопис.

№ 386

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№1098. Екз. ед., 10.12.1989 г.

 

С П Р А В К А ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка в страната (към 10.12.1989 г.)

 

ГР. СОФИЯ

На сбирка на независимите сдружения на 9.12. в Южния парк са присъствали около 300 души от независимото дружество за защита правата на човека, Демократичен форум, БРСДП (о), НФТ „Подкрепа” и Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности. Агитационни материали със свои програми са изложили Демократичен форум и ОФТ „Подкрепа”.

Инициативният комитет на Демократичен форум е събирал имената на желаещите да участват в учредителния му конгрес на 20.І.1990 г. Представители на Независимото дружество за защита на животните събирали подписи под техен призив.

В някои коментари по време на сбирката е било изтъкнато, че „сега бил моментът да се събори от власт БКП, тъй като нейното ръководство било стъписано и объркано”. Имало и предложение да се организират събития, подобни на тези в Чехословакия. Представител на Демократичен форум обърнал внимание, че в момента имат готовност и кадри за завземане на властта. Изказвания са били направени от Виолета Георгиева (НЗДПЧ) и к. ф. н. Ивайло Кутов.

Към 14 часа в Южния парк са се събрали около 2000 души и организаторите са призовали за започване на шествие. В челото на колоната е бил издигнат транспарант: „Майка България, единствен съдник на нашите дела”. По време на шествието участниците са скандирали: „Демокрация”, „Свобода”, „Избори”, Долу чл. 1”, „Конституция”, „Хайде с нас, всички с нас”.

При появата на джип с надпис „Народна милиция” участниците остро са реагирали и са го освиркали. При преминаването покрай клуба на БКП в община „Триадица” (18 секция) са скандирали: „Долу БКП”; Носили са плакати с надпис „Божията истина надживя мракобесието”; „БКП не е виновна” – на буквата П нарисували бесилка; „Учителите по мракобесие в пъкъла на историята”; „Свобода на политическите затворници”; „Не благодарност, а съд за негодниците”; „По пътя на Унгария - и България”; „Смърт на предателите”. На него били монтирани 3 черни бесилки с поклащащи се обесени червени човечета. Носещите лозунга бяха се обвили с националното знаме; „Измамени от всички страни, обединявайте се”, и др.

При преминаване покрай сградите на НС на ОФ, Националния исторически музей, Министерския съвет и ЦК на БКП, БНБ, Мавзолея на Георги Димитров и ЦДНА, шествието е спирало и са скандирали: „Демагози”, „Долу БКП”, „Оставки”, „Ние сме с народа”, „Долу червената мафия”, „Банката е празна”, „Мумията вън”, „Армията е с нас”, „Безпартийна армия” и др.

Към 15.45 ч. шествието е пристигнало на пл. „Народно събрание”. Започнали са нови скандирания, между които остри антисоциалистически и подстрекателски. След изявление на К. Тренчев тълпата се е разпръснала.

Сред участниците в шествието са преобладавали лица до 30-годишна възраст, като особено активни и ентусиазирани са били младежи между 16-17-годишна възраст. Същите много емоционално са възприемали скандиранията, като са споделяли, че по този начин се разтоварват. Констатирано е, че особено злостни изказвания са правени от лица над 60-годишна възраст, които са отправяли хули и призиви за разправа с БКП, МВР и членове на правителството.

По оценка на СГУ – МВР някои детайли от поведението на участниците (удари по автомобили и трамваи) показват, че паралелно с политизацията на обществото нараства опасността от манипулиране на тълпата при масови изяви и насочването й към екстремизъм и насилие.

На 9.12. т. г. в читалище „Петър Берон” с участието на около 400 души е проведена национална съюзна конференция на БЗНС – Никола Петков. Над 80 процента от участниците са били на възраст над 60 години. В изказванията си ораторите са се спирали на „славните традиции” на съюза и са изтъквали, че почти всеки от тях е бил репресиран и лежал в затвора след 1947 година. Дистанцирали са се от БЗНС и неговото ръководство. Отправяли са искания за премахване ръководната роля на БКП, [за] многопартийна система, свобода на словото и печата, свободни избори, връщане земята на селяните, частна собственост и др. Един от ораторите обвинил Георги Димитров за смъртта на Никола Петков, а друг призовал към агресивни действия, но и двамата са били освиркани. Конференцията е започнала в 10.20 ч. И е завършила в 16.40 ч.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На 7.12. т. г. пред сградата на Общински народен съвет с. Борино около 500 човека от селото и [селата] Гьоврен и Грохотно са провели митинг, на който са приели писма с искания: да се разрешат мюсюлманските обичаи и върнат турско-арабските имена; за правилни и свободни избори на местните органи; връщане земята на община Борино ползвана от ДЛС „Извора”; освобождаване на всички работещи в Борино, които не са месни жители и др.

На 9.12. т. г. в 14.00 ч. в киносалон „Балкан” – Пловдив е било проведено събрание на клуб „Демокрация” с участието на около 600 човека. Присъствал е и проф. Чавдар Кюранов. Гласувано е обръщение към пленума на ЦК на БКП и програма на клуба. В изказванията на около 20 оратори са били издигнати искания за промяна на Конституцията и насрочване на избори; деполитизация на армията и силите за сигурност и др.

На проведения на 12. т. г. в гр. Стамболийски митинг са присъствали около 1 300 граждани. Изказали са се и представители на Християн-републиканската партия в Пловдив – Стефан Цойков и Г. Долев и Димитър Амбарев от НЗДПЧ.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

На проведения на 9 декември митинг на независимите сдружения в Бургас са присъствали около 1000-1500 души. Митингът е бил открит и ръководен от артиста Стефан Кацаров – член на клуб „19 ноември”. Изказали са се 17 души. Някои от участниците са отправили искания за: свободни избори до края на 1990 г., многопартийна система, премахване на чл. 1 от Конституцията, разграничаване на държавната, изпълнителната и съдебната власт в страната и поискали оставката на местното партийно ръководство. Прочетено било и открито писмо до първия секретар на Областния комитет на БКП Н. Жишев за снемане на доверието към него и призив да подаде оставката си.

Представител на новосформираното дружество „За граждански инициатива” е прочел проектоустав и програма на дружеството и е обявил създаването му.

Инициативният комитет обяви две резолюции. В първата били изложени следните по-важни моменти: провеждане на свободни и демократични избори до края на 1990 г., промяна на Конституцията по отношение на ръководната роля на БКП, предоставяне земята на нейните действителни собственици и т. н. В другата резолюция е направено предложение до Народното събрание за създаване на парламентарна комисия, която да извърши проверка на екологичната обстановка в града, докладва резултатите от проверката и набележи мероприятия за нормализиране на обстановката. След гласуването на резолюцията водещият митинга Кацаров е отправил заплахи към висшето ръководство на страната, че ако не се изпълнят исканията им, ще организират демонстрации и стачки.

Плавателният състав на „Танкерен флот” – Бургас възнамерявал да организира стачка след приключване на предстоящия пленум на ЦК на БКП. Поставили искания за реално заплащане на изработената от тях валута.

Стифадорите и механизаторите от пристанище Бургас изразявали недоволство от заплащането на труда им и поставили конкретни искания в тази връзка. Недоволствали от факта, че ръководният състав получавал до 40-50 процента целеви награди, а те едва от 10 до 13 процента. Поставили своите искания до ръководството в ултимативна форма и му дали кратък срок за отговор.

Създадено е социално напрежение във фирма „Корбсо” – Бургас във връзка с много нерешени проблеми по отношение на трудовия процес, материалната част и заплащането на труда. Според агентурни източници и в двете предприятия недоволствата и напрежението в трудовите колективи на двете предприятия биха могли спонтанно, без предварителна подготовка да прераснат в стачки. Капитан Георги Гаров, началник на отдел „Фарватерно обслужване” към портови флот – Бургас, член на БКП, сформирал „Независим съюз на моряците – морски сговор”.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

На 9 декември на две места в центъра на гр. Толбухин били разлепени позиви, подписани от „Група реформисти”, в които като виновници за упадъка в Толбухинския регион се обявявали бивши и настоящи партийни и административни ръководители. Отправял се призив за създаване на комисия от некорумпирани специалисти, които да разследват дейността им.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

На 9 декември в гр. Разград е проведен митинг, организиран от „Обществения комитет „Обновление”, на който присъствали около 2000 души.

В направените изказвания били засегнати актуални проблеми във връзка с екологичната обстановка в Разград и района, за внесените 15 000 тона тютюн от Италия, за допуснатите нарушения от местни ръководни органи при раздаването на жилища и др. Изказванията не са имали антипартийна насоченост.

Независимите сдружения от града (Клуб „17 ноември”), чиито членове били предимно от средите на интелигенцията, не приели поканата за участие в митинга поради възникнали разногласия с временния председател на Обществения комитет „Обновление” Иван Марков – бивш учител по история, пенсионер.

По време на проведената среща между студентите от ВТУ „Ангел Кънчев” в град Русе и министър Христо Христов бил проявен особен интерес към съдбата на разформирования „Шести отдел”, към по-нататъшната ангажираност на бившите му служители (пенсиониране или пренасочване), за подслушването на телефонните разговори, за функциите. На 9.12. т. г. в град Русе била проведена среща на обществеността с авторите на филма „Дишай”, на която присъствали Петър Слабаков, Виолет Цонев, Димитър Езекиев и Георги Аврамов.

Прочетен бил материал, в който се изказвало несъгласие с обръщението на ЦК на БКП към комунистите (от 7.12. т. г.) и не се одобрявал текстът „Използване за тъмни и реакционни сили”. В останалите изказвания били засегнати въпроси, отнасящи се до деполитизация на армията и органите на МВР, до редакцията на вестник „Дунавска правда” като орган за „дезинформация” на Общинския комитет на БКП, в който фактите не се отразявали реално, за целесъобразността другарят Петър Петров да бъде министър и др. Представител на работниците от ТЕЦ – Русе прочел телеграма, в която се настоявало за снемане на др. П. Петров като министър и народен представител.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

На 9.12. т. г. била проведена сбирка на „Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България”, на която е избран клубен съвет, координатори и говорител. Повечето от изказалите се изнасяли данни за понесените от тях лични несгоди и обиди, като изразявали недоверие във възможностите на БКП за осъществяване на преустройството и настоявали за провеждане на свободни избори. Конкретна политическа платформа не била приета.

 

ЧЕТВЪРТО УПРАВЛЕНИЕ – ДС

В компютърното звено на обект материално-техническо снабдяване при Асоциация „Съобщения” са въведени за размножаване документи на Независимия профсъюз „Подкрепа” и клуб „237”.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Старши офицер, преподавател във ВА „Г. С. Раковски”, направил изказване, че „застава зад линията на партията за преустройство, но ако решенията на очаквания пленум на ЦК на БКП на 11.12.1989 г. и сесията на Народното събрание не удовлетворят очакванията му, ще хвърли партийния си билет и ще премине в нелегалност, за да се разправи с виновниците за националната криза”.

В ПО на МНО е получено обръщение от АБПФК, генерали и офицери от запаса, представители на интелигенцията, които са създали неформална структура Обществен форум за преустройството и защита на социализма в НРБ.

Получени са данни за изказване на Петър Берон, че Съюзът на Демократичните сили очаквал финансова помощ от сродни движение в западните страни и част от тези средства щели да вложат в обучението на групи по източни бойни изкуства, които да получат превес над обучаващите се по линия на БСФС и БНА. Предвиждали към тях да ангажират и курсанти от военния факултет на ВИФ.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Генерал-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размножено в 22 екз., Изп.: М. Марков, Нап.: М. Димитрова, Маш. № 1741, 10.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 28-36. Оригинал. Машинопис.

 

 

№ 387

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1099. Екз. 3

10.12.1989 год.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Проведения на 10.12.1989 г. митинг на площад „Ал. Невски”, организиран от независимите сдружения

 

Първите участници започнаха да пристигат на площад „Ал. Невски” към 10.00 часа и формирайки се в отделни групи, обсъждаха актуални събития у нас, главно за проведения на 8 декември пленум на ЦК на БКП. Към 12.00 часа пред главния вход на храм-паметника „Ал. Невски” се събраха около 6-10 000 човека. Издигнати бяха над 100 лозунги и плакати. В основната група се открояваха компактна маса от българи-мюсюлмани, проявяващи голяма активност, скандирайки непрекъснато: „Искаме си свободата, искаме си имената, върнете имената ни”. Издигнатите от тях около 30 лозунга бяха със същата насоченост.

В 12.40 ч. Петър Берон призова всички, които не са членове на Инициативния комитет или акредитирани журналисти, да напуснат трибуната. Помоли българите-мюсюлмани да преустановят скандиранията, тъй като след митинга ще се проведе среща с тях от Инициативния комитет за национално помирение в градинката пред университета, където могат да поставят всички интересуващи ги въпроси. Преди началото на митинга по радиоуредбата бяха пуснати за кратко време мюсюлмански и християнски песни, след което естрадният певец Георги Минчев изпълни три свои песни.

Към 13.00 часа на площада бяха се събрали около 60 000 души. Митингът беше открит от Петко Симеонов, като обяви, че негови организатори са 19 независими сдружения, изброени от него по азбучен ред и имената на членовете на Инициативния комитет. Заяви, че този митинг се организира, за да се докаже, че те съществуват.

В изказването си Петко Симеонов застъпи становището, че сега е необходимо да се реализира принципът на разделение на властите – законодателна, съдебна и изпълнителна. Трябва да се положат основите на бъдеща истинска демократична конституция. В тази конституция не би трябвало да се фиксира ръководната роля на никоя политическа партия. Вместо Държавен съвет, издигна идеята да бъде избран президент от народа. Като първи крачки за реализирането на тези цели изрази становище, трябва да бъдат следните действия:

- Да се предложи на Народното събрание да отмени още на тази сесия чл. 1 от Конституцията;

- В проектираната комисия за разследване деформациите в обществения и стопанския живот, извършени по времето на Тодор Живков, да се допуснат на паритетни начала да участват представители на независимите сдружения и отделни граждани;

- Да се сформира парламентарна комисия с участието на независими представители, която да разследва етническия конфликт в дните от времето на Живков;

- Да се определят виновниците и да се предложат форми за мирно разрешаване на възникналото напрежение;

- Политическа реабилитация на всички, които са били осъдени заради убежденията им.

В края на своето изказване Симеонов заяви, че България може и трябва да стане демократична страна с гражданско общество, правова държава с многопартийна система и пазарна икономика. Това може да стане само по пътя на културния диалог между официалните власти и независимите сдружения.

В изказването си Желю Желев повтори позицията на Петко Симеонов за диалог между официалните власти и независимите организации и демократизиране на държавата. Изрази мнение, че всякакви призиви към насилие, терор, нетърпимост, стремеж за разчистване на лични сметки могат само да забавят демократичната програма за преустройството на страната и да я хвърлят в подземието на военната диктатура. Подчерта, че тяхна главна цел е не завоюване на политическата власт, а извеждането на страната от тоталитаризма по пътя на демокрацията. Същият изтъкна, че е необходимо създаването на комитет за помирение между българи и турци и иска разследване на етническия конфликт по времето на Живков. Спомена, че е започнало някакво преустройство, но буди тревога фактът, че почти не се правят промени в средния етаж и надолу, че провинцията не е засегната от проблемите. Приписа като заслуга на НФТ „Подкрепа” осуетяването на двете стачки на шофьорите от Бърза помощ и Градския транспорт на столицата. Поиска политическа реабилитация на всички лица, осъдени за техните убеждения.

Петко Симеонов представи Янко Янков като юрист, социалдемократ, лежал пет години и седем месеца в затвора за политически убеждения. Същият се обърна към присъстващите с думите „Уважаеми дами и господа”. Изрази мнение, че слизането на Тодор Живков от политическата сцена не е гаранция за истински демократични помени. Първите политически изяви на Петър Младенов според него показвали, че той търсел начин да намали социалното напрежение, но те нямали доказателства, че реално ще се скъса с живковизма. Все още не е потърсена отговорност от никого. „Слугите на народа” са си в господарските кресла и оттам призовават за преустройство. В официално обявените от него искания той повтори повдигнатите от П. Симеонов и Ж. Желев проблеми за ръководната роля на партията, за равноправен диалог, за създаване на нова Конституция и разделяне на властта и др.

В изказването си студентът Камен Воденичаров наред с общите досега искания постави и такива, свързани с автономия на учебните заведения и териториалната неприкосновеност на същите, деидеологизация на учебния процес, премахване на държавните дотации за политическите организации, разпускане на ДПО „Септемврийче” и др.

Марко Ганчев постави искания за независимост на издателската дейност, Комитетът за телевизия и радио да бъде под контрола на обществен съвет, да се премахне правото на БТА да определя коя информация да се предостави за публикуване, Българската академия на науките, Народната библиотека и другите национални културни институти да се финансират директно от бюджета, да се преустанови вмешателството в работата на университета.

Михаил Иванов съобщи, че на 6.12. е учреден Комитет за национално помирение и призова българския народ към активни действия в тази насока.

Йеромонах Христофор Събев се изказа от името на Комитета за защита на религиозните права, като предложи Светото писание да стане Конституция и щит на нацията в тези времена. Призова към ненасилие, както и за продължаване на демократичните промени до окончателното освобождаване на обществото.

Николай Василев – философ, в изказването си призова към активни действия и търсене на най-строга отговорност от виновните. Същият каза: „Хора, много бързаме и много се бавим. Виновните си гледат живота. Тодор Живков си получи огромната пенсия от благодарния народ. Милко Балев си получава заплатата, има волга, вила, шофьор, охрана. За другите не знам, но предполагам, че и на тях не им е зле”. Същият отбеляза, че в комисията, на която е възложено разследване на извършените деформации, също има членове, които трябва да понесат отговорност. Поиска арестуването на всички престъпници и запазване доказателствата – заповеди, свидетелства, отчети и други документи. Повдигна въпроса, че няма никаква гаранция, че от 10 ноември досега не са унищожени всички изобличителни документи. Постави въпроса за разпускане на политическите отряди, ловните дружинки и пр. Същият предложи: да бъдат арестувани ръководителите на живковата мафия и екипа от Главна прокуратура да започне следствие срещу тях; да бъдат иззети, съхранени и поставени под независим граждански контрол архивите на специализираните органи; да бъде направен отчет от Антон Мусаков – началник на бившето Шесто управление - пред Народното събрание, за това кой и как му е поставял задачи; да се изземе огнестрелното оръжие от частни лица, във връзка с разпространявания слух, че е раздадено оръжие на партийни членове; да станем инициатори и да се обърнем към другите страни от Източна Европа за нов Нюрнбергски процес и даване под съд на ръководителите на тоталитарния режим.

Петър Дертлиев – лекар, се изказа от името на БРСДП (о), като повдигна въпроса за репресираните нейни дейци, които не са се завърнали от лагерите и призова за свобода на словото, печата и вероизповеданията, за свободна изява на нашата интелигенция, многопартийна система, парламентаризъм и пазарна икономика.

Милан Дренчев – юрист, член на БЗНС (о) – „Никола Петков” говори за традициите и борбите на партията за демокрация в миналото. Подчерта, че след 9 септември 1944 г. тази традиция е прекъсната с ликвидирането на верния последовател на Александър Стамболийски Никола Петков.

Васил Митов – работник, шофьор в бърза медицинска помощ, член на НФТ „Подкрепа” - сподели за тежкия труд на работниците в транспорта, че техният труд отива за заплати на номенклатурите. Настоя в Народното събрание да се разгледа въпросът как се разпределят средствата от националния доход. Подчерта, че ще се даде морален кредит на правителството, само ако то подкрепя и дава възможност на участниците в независимите структури в преустройството.

Петър Слабаков – председател на НЕС „Екогласност”, заяви, че промените, които се извършват в София, не стигат до провинцията, укрепилите се по комитети и съвети бюрократи се държат здраво и за тях 10 ноември все още не е дошъл. Подчерта, че много от тях добре знаят кои трябва да си подадат оставката. Отбеляза, че страната е в криза, което се вижда от рафтовете по магазините и опашките, че тази криза с всеки следващ месец ще бъде все по-осезаема. Призова да се даде земя на българските селяни за производство на чиста продукция. За целта Народното събрание по-скоро да гласува закон. Време за умуване няма. В момента са необходими действия.

Славомир Цанков – учител, активист на движението за гражданска инициатива, призова да бъде създадено свободно гражданско общество, основано на закона. В него да получи изява гражданинът, личността, който умее да мисли и променя духовния свят. Апелира за сформирането на звена за контрол и натиск върху властта по места, като се създадат комитети. Заяви необходимостта от непризнаване на евентуалните решения на предстоящия пленум поради продължителната корупция на командната система. Подчерта, че отхвърля изцяло и оспорва възможността на Народното събрание да взима решения за демократизирането на страната. Поиска незабавна оставка на правителството, създаване на обстановка за провеждане на свободни избори, разделяне на партията от държавата, отменяне на чл. 1 от Конституцията, бързо подменяне на хората от основните държавни структури. Заяви, че за тази власт трябва да бие денонощно камбанен звън, за да знае тя, че всеки човек сам по себе си е един народ, един държавен глава. Призова работниците, селяните и интелигенцията към обща стачка.

Георги Спасов – журналист, прочетете обръщението към българския народ, председателя на Народното събрание и средствата за масова информация. В обръщението се указва, че дълбоката политическа, икономическа, социална и духовна криза, в която се намира страната, изисква радикални промени на всички равнища. Необходимо е да се превърне държавата в изразител на народната воля. Демократичните сили отчитат, че са налице опити за промени, но редица въпроси на практика не са решени. Шести отдел на ДС фактически не е разформирован, а служителите му са пуснати в отпуска. Организираните т. нар. бойни групи на революцията също не са разпуснати, както и групите към Гражданска отбрана. Призова за незабавно разпускане на Шести отдел и бойните групи.

В изказването на Константин Георгиев не бяха поставени съществени проблеми и искания.

АНГЕЛ АХРЯНОВ – архитект, прочете резолюция на митинга до председателя на Народното събрание и средствата за масова информация. В нея се отбелязва: „ЦК и Държавният апарат са политически и морално износени и нямат доверието на народа, затова настояваме за незабавна оставка на ЦК на БКП, на всички завеждащи и заместник-завеждащи отдели на ЦК на БКП, на всички областни и общински комитети на партията и отделяне на партията от държавата.

В резолюцията се призовава още:

- разпускане на ППО по месторабота;

- отчет за финансовото състояние на БКП пред народа;

- разпускане на партийните организации в съда, прокуратурата и МВР;

- разформироване на ГПУ на БНА;

- Гласност за начина, по който се разформирова Шесто управление – ДС и какво работят освободените служители;

-        Обществен контрол и запазване от унищожаване на всички архиви;

-        Диалог между властта и неформалните организации;

-        Закон за печата и нова демократична Конституция;

-        Да не се приемат предложените законопроекти за сдруженията, митингите и събранията на гражданите;

-        Да се отмени чл. 1 от Конституцията;

-        Създаване парламентарна комисия за разследване и решаване на етническите проблеми, в която да влизат и представители на независимите структури;

-        Да се намали срока на военната служба и се създаде алтернативна служба за нежелаещите да служат поради религиозни причини;

-        Реабилитация на всички политически затворници;

-        Всенародно обсъждане на проекта за аграрна реформа;

-        Незабавно премахване на ограниченията върху издателската дейност;

-        Подчиняване на КТР на Народното събрание и управляване на същия от обществен съвет;

-        Премахване идеологическия монополизъм във всички сфери на културата;

-        Пълно равенство между вярващи и атеисти. Комитетът по вероизповеданията да се изведе от анонимност;

-        Автономност и териториална неприкосновеност на ВУЗ.

В заключение от ръководещия митинга Петър Берон бяха направени няколко съобщения:

- На 11 и 12 декември в часовете от 10.00 до 11.00 и 17.00 до 18.00 ще се проведе гражданско мълчаливо присъствия пред Художествената галерия – мавзолея. Призовавам без лозунги и викове, със запалени свещи да се изрази присъствие;

- По въпросите за мюсюлманските имена след митинга ще се проведе пред университета среща с Комитета за национално помирение;

- На 13 декември в 17.00 часа зад паметника на Иван Вазов ще се проведе митинг на членовете на БЗНС (о) „Никола Петков”;

- На 13 декември в 17.00 часа в зала „Георги Кирков” ще се проведе учредяване на Независима журналистическа организация;

- Информира, че на 9 декември е създадено Независимо движение на учителите.

Преди закриване на митинга естрадната певица Ваня Костова обяви, че на 10 декември се навършват 10 години от смъртта на даровитата млада поетеса Петя Дубарова и изпя песен по неин текст.

 

МИНИСТЪР: (без подпис) Г. Танев

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 37-47. Копие. Първи машинописен екземпляр.

 

№ 388

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1100. Екз. № ед.

11.12.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка в страната (към 11.12.1989 г.)

 

ГР. СОФИЯ

На 10.12. т. г. от 04.30 ч. В ОФАТ „Земляне” около 170 водачи на автобуси, тролейбуси, ватмани и шофьори на таксита са провели протестен митинг с искания за подобряване условията на труд, заплащането, решаването на някои социално-битови проблеми и срещу лошото отношение и бездушието на някои ръководители, партийни и профсъюзни деятели. Отправени са били обвинения за корупция, злоупотреби и превишаване на служебната власт. Представител на Столичния народен съвет е приел исканията им и ги е уведомил, че ще ги постави за решаване на компетентните органи.

Избран бил инициативен комитет, който на 13.12. т. г. ще проведе среща-диалог с ръководството на фирмата и в зависимост от решаването на поставените проблеми ще вземе решения за по-нататъшно отношение на шофьорите. За председател на инициативния комитет е избран Вихър Василев Кръстев, 35-годишен, с висше образование, владеещ три езика, бригадир на 65 бригада от фирмата, с голям авторитет пред шофьорите.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На проведения на площад „Централен” в Пловдив митинг на независимите сдружения са присъствали около 8000 души. Между ораторите са били Огнян Сапарев, Стамен Кривошиев, Димитър Амбарев, Божидар Чапаров, Румен Русев и др. Отправени са били искания за подаване на оставки от изпълнителните комитети на общинския и областния народни съвети, а също така персонално – Дойчин Дойчинов, Георги Варнов и др.

В приетата резолюция са отправени искания, които не се различават в основни линии от отправените на другите митинги на независимите сдружения в страната. Наред с тях: откриване на арменско училище в Пловдив; деполитизиране на БНА и МВР; премахване на народните пенсии; вън пенсионерите от МВР и изпращането им в мините и строителството и др.

На митинг в с. Нова махала, регион Пазарджик, са присъствали около 1500 човека. Изказали са се пет лица. Приета е била резолюция до Народното събрание с искане за връщане на турско-арабските имена.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

На митинга в гр. Казанлък са присъствали около 7-8000 души. Изказали са се 20 оратори, между които членове на НПС „Подкрепа”, „Екогласност”, БЗО и др. В изказването си Христо Генев от НПС „Подкрепа” наред с исканията за демокрация, права и свободи, отправил обвинения срещу др. М. Йовчев (отделни лица, които познавали Генев коментирали, че изявленията му почиват на лична основа).

На митинга в гр. Хасково са участвали около 200 човека, между които и представители на БКП, ОФ, съда, прокуратурата и др. От представители на независимите сдружения са били обявени програмите на социалдемократическата партия и БЗНС „Никола Петков”. Отправена е критика към ръководството на БЗНС с искания за провеждане на предсрочни избори. В някои изказвания и лозунги се изтъквало, че „Диктаторската система на Т. Живков не е разрушена докрай в центъра и по места”; „Диктаторът е свален – диктатурата остава”.

Представители на БЗНС – НП са отправили искания правителството да си подаде оставката.

В резултат на взетите мерки на двата митинга не са допуснати нарушения на обществения ред.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

На 10 декември в Сливен е проведен митинг, организиран от НПС „Подкрепа” – Сливен. Присъствали са около 400-500 души. Председателят му Светослав Зангов изложил програмната платформа на организацията. Представители на студентския дискусионен клуб и Клуба за подкрепа на демокрацията и гласността също са обявили програмните си платформи. Изказали се членове на независимите сдружения и граждани, нечленуващи в тях. Били поставени проблеми, свързани с демокрацията и плурализма, искания за промени в законодателството и Конституцията, както и нерешени в общината въпроси.

Цветан Пенчев, член на ръководството на клуба „Екогласност” – София, споделил пред източник на Общинското управление на МВР – Бургас, че в дружеството нямало единство. Създадени били няколко фракции, една от които настоявала за превръщането на дружеството в партия. Според него засега това не било възможно.

В Бургас била сформирана група от около 10 човека, привърженици на Съюза на демократичните сили в НРБ. Съставът на групата е известен. Провеждат се мероприятия за долавяне на намеренията.

Работници от РСС в Ямбол протестирали, че директорът Милковски получил 1200 лева премиални, а телефонистките и техниците по 7 лева. Според агентурен източник Милковски нареждал на персонала да превърта броячите на телефоните, за да отчита преизпълнение на плана и се осигуряват премиални.

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

На 10 декември в гр. Варна е проведен митинг, организиран от Съюза на демократичните сили. Присъствали са над 6000 души с различни политически възгледи, предпочитания и настроения. Митингът е преминал без ексцесии и без особени екстремистки настроения. Последователно са се изказали представители на девет независими структури. Прочетени били няколко декларации и гласувани две резолюции – на „Екогласност” и „Подкрепа”.

Във всички прочетени материали са се съдържали искания за: премахване на чл. 1 от Конституцията; оставка на правителството и на Държавния съвет; провеждане на демократични избори; търсене на строга отговорност от бивши партийни и държавни ръководители и т. н.

Поведението на значителна част от присъстващите било изчаквателно. В някои случаи екстремистки и подстрекателски изказвания са били освирквани. Чувствали са се определени настроения срещу местното ръководство, още повече, че отново не се е явил нито един негов представител, който да защити някаква платформа или опровергае множеството нападки.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

На 10.12. т. г. от членовете на Независимото дружество за защита правата на човека в гр. Плевен е проведена представително обявена среща-разговор, на която присъствали около 60 души.

От Пламен Стефанов, служител в Профсъюзния дом на културата - гр. Плевен, било прочетено писмо-призив, адресирано до Народното събрание, в което се заявявало, че подписалите го не вярвали на БКП, в извършващото се преустройство, в съда, прокуратурата и в местните средства за масова информация. Настоявало се да се публикуват всички документи и дела, имащи отношение към осъдените за политически престъпления, а периодът след 9 септември 1944 г. се сравнявал с турското робство.

На срещата се отправяли обвинения срещу партията, че е използвала като повод хулиганските действия против бюста на поета-партизанин Цветан Спасов за повдигане на обвинения срещу членовете на Независимото дружество за защита правата на човека и за започване кампания срещу тях.

От някои от изказващите се бил издигнат и призивът за провеждане на референдум, на който да се реши въпросът за връщане турските имена на населението, изповядващо мюсюлманска религия.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

На 10.1. т. г. в Михайловград е проведен митинг, на който са присъствали около 1200 души. Водещи били Людмил Сандов – съдия в Окръжен съд в Михайловград и Димитър Гигов – инженер-химик.

Изказали са се около 30 лица, които поставили въпроси, отнасящи се до: опазване на околната среда; за промяна на правната система и провеждане на извънредни избори; за нерешени социални въпроси; за деполитизацията на МНО, МВР, съд и прокуратура; поставянето на тези органи под парламентарен контрол и за създаване на Българска работническа партия на мястото на БКП и др.

На 10.12. т. г. в Козлодуй е проведен митинг с участие на около 120 души. Направени били девет изказвания, свързани главно със състоянието на екологията в района, с безопасността на централата и с неотложното решаване на някои проблеми от социален характер. В едно от изказванията е отправен призив към правителството за съкращаване личния състав на МНО и МВР с 50% и за намаляване на военната служба с една година.

На 10 декември в гр. Бяла Слатина е проведен митинг, на който са присъствали около 1200 души. Водещ е бил Васил Мирчовски – служител в „Наркооп” – Бяла Слатина. Изказалите се около 20 души поставили въпроси, свързани с незадоволителното ниво на здравеопазването в града и неефикасното използване на средствата за самооблагане, за създаване на николапетковистка партия. Отправени били обвинения към местни ръководители за наличие на корупция, за незаконно строителство на вили, лични облагодетелствувания и предложения за спиране на народните пенсии.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: М. Марков, Нап.: И. Гюнова – 1743, Размн. в 22 екз.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 52-58. Оригинал. Машинопис.

 

№ 389

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 1105. Екз. № ед.

12.12. 1989 г.

Гр. Шопов/12.ХІІ.89 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка (към 12.12.1989 г.)

 

СОФИЯ

На 11.12. т. г. към 10.00 часа на пл. „Девети септември” е започнало събирането на група граждани, изразяващи „мълчаливо” присъствие. Към 11.00 ч. групата е наброявала около 200-300 души, сред които и д-р К. Тренчев, К. Георгиев и др. активисти на независими сдружения. Съставът на групата постоянно се е променял. Участниците са стояли главно от двете страни на Националната художествена галерия, като на 4-5 места са събирали подписи за създаване на комисия за съдене на бившия генерален секретар, близките и обкръжението му. Към 11.30 часа е обявено, че са събрани над 700 подписа. Край източната фасада на НХГ са били разположени програмна декларация и комюнике на БРСДП (о). Отделни лица са проявявали интерес как могат да станат нейни членове. Участниците в митинга са били заснемани от няколко оператори. Неустановен журналист, говорещ френски език, чрез преводач е взел интервю от студентка, представила се за член на независимото студентско дружество. Един от въпросите е бил дали тя и нейните колеги вярват, че в усилията си могат да променят нещата. Интервюто е било заснето с видеокамера.

Сред участниците се е коментирало защо не се предава работата на пленума, какви са външните дългове на страната, за мястото на религията и др. Към 12.30 ч. на площада са останали само организаторите, останалите граждани са се разотишли.

От 17 до 18 часа отново е проведено „мълчаливо” присъствие, като са участвали около 20 000 граждани. В изказванията на някои от ръководителите на независимите сдружения се коментирало, че и те са изненадани от голямото присъствие. Към края на митинга йеромонах Христофор Събев е призовал всички участници да запалят свещи, което е било изпълнено, и е обявил, че на 12.12. т. г. от 10.00 и 16.00 ч. ще бъдат проведени отново митинги на същото място.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Получени са данни, че на 13.12. т. г. в гр. Доспат е планирано да се проведе митинг, на който щели да се поставят въпроси за подмяна на сегашното партийно и държавно ръководство, както и за възстановяването на имената.

На 8.12. т. г. жители на с. Гьоврен блокирали кметството, където първичната партийна организация провеждала събрание. Към 21.00 ч. било постигнато споразумение да се проведе среща с представители на общината, на която да поставят своите искания.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Получени са данни за възникнало напрежение в завода за релета в гр. Харманли и Оловно-цинковия завод в Кърджали. Работниците поставяли пред ръководствата искания за решаване на социално-битови въпроси, подобряване условията на труд, по заплащането и др.

Сред населението в гр. Кърджали били създадени негативни настроения срещу кмета на града Богданов. Според някои граждани, въпреки острата жилищна нужда, той продължавал да държи много свободни апартаменти в централната част на града. Изразявали се мнения, че освен на роднини, давал жилища срещу определени възнаграждения и на завърнали се от Турция ислямизирани българи.

В гр. Казанлък предстояло учредяване на дружество на културните дейци (по непроверени данни на 15.12).

За председател на старозагорската организация на БРСДП(о) е бил определен Христо Ненчев от Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина. Според получените данни се предвиждало до 30.І.1990 г. да бъдат създадени градски и общински организации на партията в цялата страна.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Продължават слуховете и очакванията за кадрови промени в партийното и държавно ръководство на страната и в местните ръководства. Възлагат се големи надежди на провеждащия се пленум и 12-та сесия на Народното събрание.

На 9 и 10 декември на няколко места в гр. Ямбол били разпространени листовки с пропагандно съдържание и програмата на изградената в София Българска социалдемократическа партия – обединена.

На 7 декември временното ръководство на „Независимото дружество за подкрепа на преустройството и демокрацията” при СХК „Д. Димов” провело среща с ръководството на комбината, на което обявило платформата на дружеството. Срещата преминала при взаимно разбиране становищата на двете страни, със съгласие за бъдещ диалог и съвместни действия.

През настоящата седмица специалисти, работещи в селското стопанство в с. Тенево, община Тунджа, щели да регистрират дружество „Екотенево”.

На 7 декември в гр. Созопол на събрание, на което били разисквани благоустройството и строителството на жилища за крайно нуждаещи се в новата част на града, болшинството от присъстващите граждани поискали ръководството на Общинския народен съвет да си подаде оставката, тъй като години наред не вземало мерки за решаване на наболелите въпроси.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Сред трудовите колективи в община Търговище съществувало известно напрежение, свързано с новата система на заплащане, като се коментирало, че заплатите на административно-управленческия апарат щели да бъдат значително по-големи от тези на работниците.

В коментарите сред населението от община Омуртаг били засегнати въпросите за снабдяването с питейна вода, с хранителни и битови стоки и др.

На 10.1. т. г. в гр. Бяла било проведено организационно събрание на „Дружеството за гражданска инициатива”, на което присъствали около 600 души. В инициативния комитет били избрани 5 човека, представители на интелигенцията. Събранието било запознато с обръщение, декларации и проектоустав на дружеството, получени от София. В декларацията на централното ръководство се изразявало становище, че кредитът към правителството на Георги Атанасов бил изчерпан и то трябвало да си подаде оставката и да бъде създадено ново преходно правителство.

В гр. Тутракан бил изграден дискусионен клуб с активно участие на представители на интелигенцията, в който се обсъждали въпроси, свързани с преустройството на страната и общината. Пред Младежкия дом била поставена черна дъска, на която всеки гражданин можел свободно да изрази своите предложения.

Лице от гр. Попово, чийто баща бил осъден на смърт от народния съд, е започнал сформиране на дружество на свободните земеделци от Поповски район.

Лице от гр. Силистра, контингент на ДС, поддържало активно идеята за реабилитация на Никола Петков, като крайната му цел била да реабилитира и майка си, съдена след 9.ІХ.1944 г. за антинародна дейност, след което да използва възможностите за издигане в кръговете на независимите структури в София.

Лица с традиционни имена от гр. Дулово се безпокояли, че при евентуално провеждане на свободни избори много от ръководните места щели да бъдат заети от лица с възстановени имена, при което традиционните българи щели да изпаднат в тежка ситуация.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Сред трудовите колективи в областта се формира недоволство, свързано с неправилното разпределение на фонд „работна заплата”, като преобладава становището, че кадровите промени в областта не трябва да се протакат, за да има възможност вниманието да бъде насочено към радикална промяна на икономиката за извеждането й от тежкото положение, в което се намира.

На 10.12. т. г. в гр. Габрово е проведен митинг на независимото дружество „Алтернатива”, на която били издигнати искания за премахване на чл. 1 от Конституцията на НРБ, за провеждането на демократични избори и за продължаване на кадровите промени в БКП на всички нива.

В гр. Ловеч в редакцията на областния вестник „Народен глас” е проведено закрито партийно събрание по повод писмото на Секретариата на ЦК на БКП. Писмото и призивът-обръщение не били одобрени и била изпратена телеграма, обобщаваща мнението на присъстващите до ЦК на БКП.

В гр. Велико Търново обект на ДС имал намерение да организира Демократична партия, като заявявал, че имал готовност да се включи в която и да е партия, стига да може да се „докопа до някакъв пост”.

В гр. Габрово се наблюдавало голямо оживление сред членовете на БЗО, които коментирали, че е необходимо обединяване привържениците на Никола Петков за изграждане на единна земеделска партия.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

По време на провежданите партийни събрания в областта във връзка с разглеждане на телеграмата от ЦК на БКП били изразени мнения, че е крайно време да се регламентира със закон начинът за провеждането на митингите и демонстрациите. Застъпвало се становището, че обществените прояви трябвало да се провеждат в почивните дни или в извънработно време. Необходимо било на лицата, участващи в подобни прояви в работно време, да се налагат административни и икономически санкции, тъй като спъвали производството и нарушавали трудовата дисциплина.

В гр. Видин били доловени отделни коментари, в които местните партийни и държавни ръководители се обвиняват в корупция, в използване на служебното положение за лично облагодетелстване, с обвързване с директори на предприятия на нездрава основа и неправилно ръководство. Изразявало се и мнение, че ако и в близко бъдеще се проведат свободни избори и ръководството се поеме от нови, чисти хора, народът щял да се успокои и да работи по-упорито и по-съзнателно.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Отделни военнослужещи продължават да изразяват мнение, че е необходимо изграждане на независими структури в армията. Младши офицер от под 32010 – Доброславци споделял със свои колеги, че посетил събрание на „Екогласност” и имало нужда от сдружаване и защита правата и интересите на офицерите.

В разговори със служителите на ВНВВУ „Г. Бенковски” преподавателят по математика Нино Ставров изразил намерение да създаде партия на „независимите”. Сондирал е мнение с преподаватели по обществени науки в училището.

На 10.12. т. г. около 12.15 ч. на автобусна спирка в центъра на гр. Варна старшина Филип Йорданов от под. 36940 бил спрян от група младежи, които поискали да му вземат оръжието. Носели са плакат „Вземете оръжието на военните”. Старшината нанесъл удар над един от тях и избягал с пристигнал автобус. Случаят е предизвикал недоволство сред военнослужещите в поделението, които са настоявали да им се раздаде оръжието за самозащита от „екзалтирани неформали”.

На 09.12.1989 г. в 18.30 ч. младши офицер се е свързал с радио „Свободна Европа” и след уговорка, че няма да съобщи името си, направи следните предложения: подобряване условията на живот и работа на военнослужещите; намаляване срока на действителната военна служба; намаляване военния бюджет на страната; реабилитация на репресираните офицери; да не се петни и спекулира с името на министъра на народната отбрана Добри Джуров. Той е свят български генерал.

Заявил, че може да даде по-конкретни данни при среща с представител на Съюза на демократичните сили в България.

Получени са данни, че в дома на редник Павел Иванов Кленовски (от под. 22650 – с. Труд) в гр. София, ж. к. „Младост”, бл. 79, вх. „В”, ет. 1, се събират лидери на профсъюз „Подкрепа”. На една от сбирките присъствал и проф. Боян Кирилов от СУ „Климент Охридски”. По време на престоя им непрекъснато били търсени по телефона и водили разговори, някои от които на сърбохърватски и английски език.

В изолирани случаи продължават да се отправят упреци към органите на ДС и ВКР.

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Генерал-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размножено в 22 екз., Изп. М. Марков, Нап.: И. Гюнова и М. Цинигарова, Маш. № 1746, 12.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 59-68. Оригинал. Машинопис.

 

№ 390

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№1109. Екз. № ед.

13.12.1989 год.

 

С П Р А В К А ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка (към 13.12.1989 г.)

 

ГР. СОФИЯ

На 12.12. т. г. продължи акцията „мълчаливо присъствие”, организирана от независими сдружения на площад „9-ти септември”. Между 10.00 и 12.00 ч. са присъствали около 250-300 лица, като преобладаващата част от тях са били на средна възраст. Броят на присъстващите се е променял постоянно.

Представители на ОФТ „Подкрепа” са събирали подписка срещу „дискриминационната политика” при получаването на жителство и жилища и свързаната с тях „феодална зависимост” на българските граждани. От ОФТ „Подкрепа” е бил организиран и безплатен подкрепителен пункт – „Странджата”.

По време на митинга журналистката от „Свободна Европа” Жени Георгиева е взела над 20 интервюта от лица от различни възрастови групи. Изразени били мнения, че „свалянето” на бившия генерален секретар и приближените му било „козметичен ход”, била сменена фигурата, а не системата. Изразени са били исканията от резолюцията на независимите организации от 1-12 т. г., изтъквало се, че новото партийно и държавно ръководство не се ползвало с доверие и трябвало да си подаде оставката. Журналистката е проявила интерес за отношението на интервюираните към извършените промени, как се възприемат новият генерален секретар и другите ръководители и какво им е мнението за българските средства за масова информация.

Между 16.00 и 18.00 ч. отново е проведено многохилядно „мълчаливо присъствие”. Не са получени данни за инциденти и нарушаване на обществения ред.

Получени са данни, че ОФТ „Подкрепа” очаква да получи 6 компютъра от Холандия, а съпругата на д-р Тренчев да донесе голяма парична сума от САЩ. Вражески емигрант, живущ в ГФР, възнамерявал до края на месеца да посети НРБ и предаде средства за закупуване на размножителна техника и материали за нуждите на опозиционните сили.

Активисти на Съюза на демократичните сили категорично се обявили против издигането на екстремистки лозунги и изразили мнение, че ако Л. Собаджиев продължавал да действа както досега, щял да бъде изключен от съюза.

Член на ръководството на Демократичен форум е направил изявление, че поддържа постоянни контакти с офицери, включително и от щаба на Втора армия, от които получил известна гаранция, че армията няма да се намеси в защита на социализма, а отделни нейни части можело да застанат против БКП (изявлението е във връзка с обсъждана информация за въоръжаване на групи от работници).

Представители на Независимото дружество за защита правата на човека възнамерявали да посетят района на гр. Гоце Делчев с цел създаване на опорни точки сред българите мохамедани. От среди на вражеската емиграция били получени указания на това население да се гледа като на „солиден блок” от гласоподаватели за дружеството и за ОФТ „Подкрепа”.

Зачитането на писмото на секретариата на ЦК на БКП в колектива на Софийската народна опера било съпроводено с груби освирквания и подвиквания – да се спре с тези глупости”, „Никой няма нужда от такова писмо” и др. Активни борци и по-възрастни членове на БКП от столицата изказали неодобрение от „бездействието” на органите на сигурността и допускането на нови екстремистки лозунги по време на шествията и митингите.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На 11.12. т. г. в с. Гьоврен, община Девин, около 300 лица са провели среща с местните ръководители и са поставили искания за връщане на турско-арабските имена, получаване на задгранични паспорти и др.

На 10.12. т. г. в гр. Пловдив, по време на сватбата на дъщеря си, Румен Воденичаров споделил, че на 14.12 на протестния митинг пред Народното събрание независимите структури щели да поискат оставката на правителството и Народното събрание. На 16.12 Независимото дружество за защита правата на човека щяло да организира митинг в Благоевград в защита на „турската етническа група”. Щели да присъстват и представители на посолствата на Турция, Франция, Белгия, Холандия и др. Воденичаров заявил, че след 1-2 месеца БКП и комунистите нямало да съществуват. Изразил недоволство от д-р П. Берон, който бил направил завой наляво в разбиранията си и в скоро време ръководството на демократичните сили щяло да се занимае с този въпрос.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Работниците от водещите предприятия в община Димитровград изразили неодобрение и несъгласие с провежданите митинги на независимите сдружения. Подобни са настроенията и сред трудовите колективи на ДФ „Сакар” – Свиленград.

Населението на община Крумовград изразявало неудовлетвореност от общата постановка за тяхното положение в доклада пред пленума. Правели съпоставки с предаванията на турското радио, според което в най-скоро време щели да им върнат имената и всички други права.

На този етап преобладаващата част от лицата с възстановени имена изразяват мнение, че не трябва да се провежда дейност, която да доведе до репресии от страна на властите.

Криминален престъпник, работник в завод „Хидравлика” – Студена, заедно с още две лица събирал подписи сред работниците за оставка на ръководството на предприятието. Работник от същия завод публично заявил, че се отказва от ДКМС и възнамерява да изгради независимо младежко дружество в предприятието.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

В трета автоколона на АС „Автобусни превози” – Бургас, съществували нерешени проблеми, които можели да доведат до преустановяване на работата. Пренасочените временно от СО „МАТ” шофьори не изпълнявали стриктно задълженията си. В заплащането съществували големи разлики и по този повод недоволството се насочвало към началника на отдел ТРЗ. Възможна е саморазправа с него.

Представители на средния медицински персонал в Тубдиспансер – Бургас написали писмо с искания за подобряване условията на труд, заплащането и социално-битовите условия и го пратили до „Актуална антена” и „Всяка неделя”. Заявили, че ако не се решат исканията им, щели да ходят на работа, но да не изпълняват задълженията си.

На 11 декември в клуба на миньора в гр. Малко Търново се провело събрание за учредяване на клуб за подкрепа на демокрацията, законността и гласността. Инициатор бил Иван Паздеров, минен инженер, безпартиен, зам.-директор, със заплата и пенсия общо около 1400 лева. Паздеров отправял покана за присъствие на събранието на председателя на ИК на Общински народен съвет и инструктор от ОбК на БКП.

На 11 декември в същия град била подадена молба от независимо дружество за подкрепа на преустройството с искане да се разреши повеждането на митинг на 17.12. т. г. Засега такова дружество не е регистрирано.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Доловените първоначални отзиви за впечатленията от провеждащия се пленум на ЦК на БКП и в частност от съдържанието на доклада в огромната си част са положителни. Като недостатъци в доклада се сочели липсата на достатъчно ясна и категорична схема за насоките на преустройството, особено в областта на икономиката. Приветстват се направените досега кадрови промени, но се счита, че тяхната поетапност и половинчатост забавя и затруднява очакваната от всички промяна. Отправят се следните по-важни препоръки: необходимост от кадрово преустройство във всички ешелони на партията, провеждане на извънредни избори до края на м. февруари или началото на м. март, за да се изпревари консолидацията на опозиционните сили, да се изнесе публично истината за конкретната вина на Тодор Живков, лицата от неговото обкръжение и нарушенията на местните представители на партията и властта, пълно обновление на ЦК на БКП и т. н. Счита се за целесъобразно да се удовлетворят исканията на някои независими сдружения техните представители да участват в парламентарната комисия по разследване на престъпленията, нарушенията и злоупотребите с властта на различни равнища.

Сред колектива на Драматичния театър „В. Друмев” – Шумен, съществували негативни настроения, които били породени от обстоятелството, че отговорни лица от Общинския комитет на БКП „заставяли” артистката Елена Стефанова да се изкаже на състоялия се в града митинг в подкрепа на преустройството, където била освиркана.

Подобни настроения възникнали и сред колектива на радиото в Шумен. С командно-административни методи директорът на радиото и партийният секретар се стремели да предотвратят всякаква възможност за свободна изява и творчество. От друга страна, местните журналисти не притежавали необходимата идеологически качества за реализиране на промяната. Стремели се единствено да запазят местата си, без да се настройват за настъпателна работа в новите условия.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

В някои от трудовите колективи в областта въвеждането на новата система на заплащане предизвикало повишаване на социалното напрежение.

На 12.12. т. г. шофьорите на товарни превози форма „Метеор” – гр. Попово поставили искания пред директора на фирмата във връзка с различията в техните основни заплати и тези на администрацията, като настояли, че ако условията им не бъдат удовлетворени, щели да организират стачка.

Инженерно-техническият персонал и работниците от ДФ „Възход” – гр. Попово, изразили несъгласие и остро недоволство от определените за директора и счетоводителите заплати и настоявали за организирането на среща-събрание с ръководителите на фирмата. Изказали се мнения, че в случай на неудовлетворяване на исканията им срещата щяла да прерасне в стачка.

Условия за социално напрежение съществували и в МЗ „Бони Манов” – Омуртаг, където месечните заплати на работниците спаднали под 100 лева поради липса на суровини и материали. Считало се, че ръководството на завода не е създало необходимата организация и се предлагало представители на трудовия колектив да се срещнат с директора за разрешаване на възникналите проблеми.

Някои от работниците в трудовите колективи изразявали мнения, че сред част от членовете на БКП, членуващи, с цел получаване на облаги, се наблюдавала пасивност и обърканост, а в отделни случаи се изказвали и нездрави мнения за мястото и ролята на партията в обществото, което налагало прочистване сред част от членовете на партията и рязко да се подобри дисциплината в ППО.

Наблюдавало се известно дистанциране между интелигенцията и работниците, като се правели изводи, че нашата интелигенция след 10.11. т. г. не е допринесла съществено за преодоляване на икономическите трудности в държавата и въпреки това на нейните представители се давала възможността за изказване на виждания в средствата за масова информация „от името на работниците и от народа”.

Изказали се и становища, че „червената буржоазия” щяла да бъде подменена с действителна буржоазия, в каквато се била превърнала част от нашата художественотворческа интелигенция, като се предлагало да се публикуват данни за доходите на селскостопанските и промишлените работници и на представителите на интелигенцията, за да се преценяло кои са милионерите и как са станали такива.

Според някои оценки 90% от населението в момента било готово да гласува доверие на БКП, а не на алтернативните и опозиционни движения, но съществуващото положение едва ли щяло да се запази задълго, след като средствата за масова информация тенденциозно настройвали населението срещу партията, а тя минала в глуха отбрана и самобичуване.

На 12.12. т. г. Любомир Собаджиев организирал сбирка на инициативната група от дружеството „Гражданска инициатива”, на която запознал участниците с политическата обстановка в страната и със съставените програмни материали. Взело се решение да се уведоми Общинският народен съвет – Русе за времето и мястото на учредяване на дружеството.

Според някои сведения лице, пребиваващо зад граница, се е обадило по телефона от Западен Берлин до свой познат, на който съобщил, че установил контакт с бивш жител на Стара Загора, избягал преди 4-5 месеца във ФРГ, който споделил с него, че оставил апартамента си за ползване от лидера на ОФТ „Подкрепа” Тренчев и че се е свързал с някои религиозни среди, от които получавал литература и оръжие и ги изпращал в България.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Пред учителски колектив в гр.Тетевен доцент Чавдар Трифонов от Министерството на народната просвета заявил, че със смяната на имената на българските мюсюлмани българското правителство било допуснало сериозна грешка. Ислямизираните българи се надявали, че станалите промени в партийното и държавното ръководство можели да доведат до връщане на турско-арабските имена. В някои училища от областта се давали противоречиви оценки във връзка с процесите на демократизация и гласност. Учители във ветеринарно-медицинския техникум – Ловеч, не одобрявали отменянето на заповедта на министъра на просветата, отнасяща се до носенето на униформа от учениците и спазването на вечерния час, преценявайки, че това ще доведе до ново разпускане на дисциплината, което щяло да се отрази на качеството на учебно-възпитателния процес.

Две лица от град Белене създали организация за учредяване на БРСДП в града. Донесли програма от София и обикаляли предприятията в града, като убеждавали работниците да се включат в новосформиращата се партия.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

В гр. Кула продължавала подготовката за организиране на общоградски митинг на „независимо сдружение за защита на преустройството и подпомагане на местното ръководство”. Инициатори за създаването на новото сдружение били лица от средите на интелигенцията, които предварително представили неговия устав и програма в общинския народен съвет.

Сред шофьори в ДФ „Дунав” – Видин съществувало недоволство от некомпетентното ръководство на директора на фирмата, който при управление на предприятието използвал изключително командни методи и правел изказвания, че не съществувал закон и кодекс, „той уволнявал и назначавал, както преценял”.

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: М. Марков, Нап.: Т. Станкова – 1754, 13.12.1989 г., Размн. в 22 екз.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 69-78. Оригинал. Машинопис.

 

№ 391

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1119. Екз. ед.

14.12.1989 год.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка (към 14.12.1989 г.)

 

ГРАД СОФИЯ

Сред всички слоеве на обществеността в столицата продължават да се коментират работата и приетите решения на Декемврийския пленум на ЦК на БКП. Одобрява се предложеният демократичен курс за преустройство.

На 14.12. т. г. независимите сдружения възнамеряват да внесат петиция в Народното събрание.

Парламентьори на независимите студентски дружества в СУ „Климент Охридски” и ВМИ „Карл Маркс” са посетили дружествата във ВМЕИ, ВМГИ, ВХТИ и ВЛТИ и отправили искания да се изпратят по сто студенти за участие в демонстрацията „жива верига” около Народното събрание на 14.12. т. г.

На 12.12. т. г. в полиграфическия комбинат „Димитър Благоев” е бил проведен митинг, организиран от членовете на СБЖ и сдружение за гласност и демокрация към българската телевизия и радио, с участието на около 300 души. Предложени са били две декларации с искания за отмяна на чл. 1 от Конституцията, самостоятелност на всички вестници и списания, избиране от Народното събрание на председателя на КТР и главните редактори на СМИ, търсене отговорност за тежкото положение на страната и предаване виновниците на съд. В направените изказвания се изтъквало, че сегашното правителство бездейства и дава възможност за унищожаване на много документи, за злоупотреби и разхищения. Отправени са искания да се попречи на специализираните органи да унищожават документи за неотдавнашната си дейност и да се ликвидира окончателно дейността им по отношение средствата за масова информация. Изказан е протест против продължаващото издигане на отговорни постове на бивши привърженици на Т. Живков, като са посочени имената на А. Луканов, Г. Пирински, Ф. Боков и др. Поради изразено несъгласие на част от присъстващите приемането на декларациите е отложено за 14.12. т. г., след което веднага да се внесат в Народното събрание.

На профсъюзно събрание в ХХVІІІ поликлиника – Искър спонтанно били поставени искания за увеличаване заплатите 2-4 пъти, изплащане премиални възнаграждения, прекратяване използването на сградата за свободен прием от професори и т. н. Събранието приело решение в едноседмичен срок да се поставят писмено исканията пред ръководството на поликлиниката, ОбНС и МНЗ.

Сред редица трудови колективи в столицата с недоволство се посреща увеличаването заплатите на лекарите и учителите. Изразяват се мнения, че то няма да доведе до промяна на мисленето им и по-добро изпълнение на служебните им задължения.

Продължават да постъпват данни за възникнали напрежения в трудови колективи, свързани главно с нерешени социално-битови въпроси, неритмично изпълнение на плановете, намаляване на работните заплати и др. – ХЗ „Антон Иванов”, автостопанства и др.

Работници от фирма „Стройпродукт” изразили недоволство, че преустройството все още не е засегнало средните и по-ниски ешелони и че продължава практиката да ги изпращат на работа по частни вили и апартаменти. Имали намерения да настояват за премахване на командно-административната система във фирмата, намаляване на административно-управленческия персонал и правилно формиране на трудовите възнаграждения.

На 12.12. т. г. шофьорите на цистерни, доставящи мляко в МК „Сердика”, поставили искане да се увеличат заплатите им от 160 на 360 лева и се решат всички социални придобивки. Поставили са условие, че ако до 22.12. т. г. не се решат поставените от тях въпроси, нямало да се явят на работа следващия ден, което може да доведе до спиране работата на комбината. Подобни искания са поставени и от шофьорите от нощната експедиция.

В Автостопанство „Балкантурист” на събрание на втора автобусна бригада от 28 шофьори били издигнати 19 искания, предимно от социален характер и по отношение експлоатацията и ремонта. Поставено е условие ръководството да вземе отношение по техните искания до 20.12. т. г., в ,,противен случай” щели да проведат стачка.

Във връзка с отправени претенции за влошено топлоподаване към ТК „Електрон”, завод „Ворошилов” и ЗТТТ, директорът на ТЕЦ „София” заявил, че трябвало да направят митинг пред централата, за да му помогнат да си реши проблемите.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На 16.12. т. г. в гр. Гоце Делчев се подготвя провеждането на митинг с участието на лица, изповядващи исляма. Възнамерявали да поставят искания за турско-арабските си имена и да изразят недоволство, че Декемврийският пленум на ЦК на БКП не е разгледал техните въпроси.

Сред населението на Благоевград са доловени коментари, че изказванията на пленума на ЦК на БКП в болшинството си били от стар тип.

В община Сандански продължава да се коментира необходимостта от масова смяна на ръководните кадри в общината. В някои предприятия като „КРЕА” – Сандански и „Енергоремонт” – Кресна е създадено напрежение сред трудовите колективи поради липса на работа и нередовно заплащане.

В община Кюстендил има изразени недоволства, че някои местни ръководители продължавали да работят по старите методи. При определянето на новите заплати в ТП „Балкантурист” директорът според някои изказвания бил определил по-високи заплати на свои „протежета”.

В гр. Перник на 13.12. т. г. неизвестни лица разлепили листовка в ДФ „Стомана” с призив за влизане в профсъюз „Подкрепа”. По вътрешните телефони се отправяли анонимни покани за провеждане на митинг на 14.12. т. г.

В някои изказвания в Ботевградска община се отправяли упреци към Г. Атанасов за изказването му на Декемврийския пленум на ЦК на БКП. Коментирало се, че все още „липсва реална позиция и платформа на комунистическата партия за провеждане на преустройството”.

Работници от електроснабдяването в община Елин Пелин възнамерявали да не посещават възникнали аварии, като поставят искания за подобряване условията за работа и промяна в стила и метода на ръководителите на предприятието.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На 14.12. т. г. има насрочени митинги в Харманли, Казанлък и Чирпан.

Установени и профилактирани са две лица (единият от тях член на БКП, БПФК), които два пъти са се обаждали на дежурния на МВР в Казанлък с изявление „Смърт на полицаите”. (Деянието са извършили след употреба на алкохол.)

Учители от училище „Кирил и Методий” – Чирпан отказали да плащат членски внос на ДКМС, мотивирайки се, че ще създадат клуб на младия учител.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Завършилият пленум на ЦК на БКП и неговите решения се приемат от огромното болшинство от населението положително. Коментира се, че до края на годината трябва да се извършат кадровите промени в партийното и държавно ръководства по места, за да се пристъпи след това към решаване на икономическите проблеми.

Колективите на редица предприятия и учреждения организират и провеждат събрания и митинги, на които разискват някои нерешени проблеми и се поставят искания към съответните ръководства. Исканията били предимно от икономическо естество – намаляване на административния персонал, повишаване на заплатите, неправилно разпределени премии и наболели социално-битови въпроси.

Сред част от бургаската общественост се коментира, че скоро щял да се проведе пленум на областния комитет на БКП, на който се очаквало първият секретар Н. Жишев да подаде оставка (днес, 14 декември, от 10.00 ч. ще има пленум на областния комитет).

По непроверени данни активисти на клуб „19 ноември” се стремели да привличат нови членове. Клубът се нуждаел от средства и всеки член трябвало на направи вноска от 100 лева. На 13 декември на събрание на клуба в присъствието на свещеник и пред националното знаме била положена клетва за вярност.

По време на събрание, проведено на 11 декември в гр. Несебър по инициатива на клуба на пенсионера, присъствали 600 души. Били поставени наболели битови въпроси от общоградско значение. В изказването си секретарят на Независимия ученически комитет в ЕСПУ „Л. Каравелов” поставил искания учениците да имали право на митинги и стачки. В поведението на ученика е личало подражателство на някои от активистите на независимите сдружения. В комитета засега членували около 15 души. Провеждат се мероприятия за установяване ядрото и политическата му платформа.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Сред всички социални слоеве на населението активно се коментира работата и решенията на приключилия пленум на ЦК на БКП. Счита се, че за първи път се прави толкова обективен анализ на сегашното състояние на обществото, партията и държавата. Това дава надежди на хората, че сегашното висше партийно и държавно ръководство ще се заеме с фундаментални промени и ще проведе неотложни практически мерки. Същевременно критично се възприема ходът на преустройството по места. Преобладават коментарите, че местните ръководства не работят за единството на партията и възстановяване доверието в нея, не се стремят да ограничават влиянието на независимите структури и избягват диалога с тях.

Работниците и инженерно-техническият персонал на ДФ „Полихим”, заставайки твърдо зад линията на партията за радикално преустройство, поставили редица искания като: да се разтурят всички външнотърговски организации в София, които в много случаи сключват неефективни договори с чуждестранни фирми и вземали лъвския пай от печалбата; да се потърси персонална отговорност, включително и съдебна, за вноса на оборудване по І и ІІ направление, което от години бездейства, както и за вложените неефективни инвестиции. Като главни виновници за тежкото състояние на фирмата се сочат бившият министър на химията Панков, П. Данчев и други; да се разтурят насилствено създадените държавни фирми и техните управителни съвети, като се приеме закон за предприятията, с който да им се даде възможност да се развиват самостоятелно и да имат право на собствена външнотърговска дейност; да се закрият неефективните производства и повсеместно се съкрати административно-техническият персонал; да се осигурят суровинните ресурси на фирмата за 1990 година, като за целта се използва иззетата й валута.

Запазва се високата политическа активност сред студентската младеж във Варна. На 13 декември пред сградата на Висшия медицински институт се събрали около 150 студенти и поставили искания за демократизирането на обществения живот, многопартийна система, свободни избори и др. След проведена среща с ректора на института и направените от него разяснения по конкретни въпроси на обучението участниците постепенно се разотишли. Във всички висши учебни заведения оживено се коментирало решението за отмяна на идеологическите дисциплини. То се оценявало като победа на независимите студенти.

Образуваното местно „Движение за законност и демокрация” – гр. Варна се стремяло да увеличава членския си състав. Засега неговите цели и методи на действие били умерени и в рамките на съществуващата законодателна система. Лоялността на движението се определяла от преобладаващия брой членове на БКП, които се намирали в неговото ръководство.

На 20 декември се очаква събрание на преподаватели от ВМЕИ – Варна за създаване на независим съюз на преподавателите от ВУЗ. Информацията се проверява и разширява.

На 13 декември в Шумен се е провел митинг, организиран от Независимото дружество за гласност и демокрация, който е преминал в спокоен дух, без екстремистки лозунги. На митинга била прочетена програмата на дружество „Възраждане”.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Като цяло докладът и протичането на пленума на ЦК на БКП се възприема положително. В коментарите се изтъква, че най-после хората ще повярват в правилността на курса на преустройството. Изказва се задоволство, че чрез своевременното огласяване на партийните решения обикновените хора ставали съпричастни към извършващите се промени. Същевременно се изказва загриженост и дори скептицизъм от бавните темпове, с които се извършва преустройството по места. Изказват се също опасения, че ако радикалните мерки не засегнат управленските структури до долу, народът ще се почувства отново измамен и изцяло ще загуби вярата си в партията и държавното ръководство.

По данни от Русе на 12 декември т. г. активистът на дружеството за гражданска инициатива на гражданите Любомир Собаджиев е организирал сбирка на инициативната група в състав от 113 души – местни дейци на културния фронт.

Активисти на неформалните структури в гр. Русе разпространявали печатни материали със заглавие: „Вместо предговор – фашизмът или политическата биография на една книга” и „Резолюция на Клуба за гласност и демокрация”.

В комбинатите СЕТ и ККЗ „Иван Димитров” в Русе по инициатива на работниците са проведени събрания – срещи с ръководствата на предприятията. Поставени са искания от социален характер и за смяна на ръководството.

В Търговище се подготвял митинг от местната художествено-творческа интелигенция на 15 декември т. г., който съвпадал с откриването в града на обща художествена изложба „Ястребино”, за която щели да пристигнат много членове на СБЖ и на други творчески съюзи от цялата страна.

През последната седмица д-р К. Тренчев щял да посети град Попово за учредяване на независимо сдружение. Местен активист разпространявал декларацията на Съюза на демократичните сили в България и раздавал молби за членство в алтернативни сдружения.

На 14 декември т. г. в Тутракан се предвиждало да бъде проведена демонстрация на лица с възстановени имена с цел издигане искания за връщане на турско-арабските имена. За целта се предвиждало да бъде използвана организираната по същото време среща на „Дискусионен клуб” с ръководителите на общината.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Очертава се тенденцията на открито изразяване загуба на доверие в отделни трудови колективи към техните ръководства и търсене на възможности за разрешаване на натрупаните проблеми. Разширява се популярността на профсъюз „Подкрепа”. Продължават публичните изяви на отделни групи граждани. Формирането на нови и включването във вече съществуващите неформални структури на лица от различни слоеве на населението.

В колектива на ТЕЦ „Бедек” – град Трявна, се формира мнението, че административното и профсъюзното ръководство напълно са се компрометирали и в момента са неспособни да ръководят предприятието. Създадена е работническа комисия, която да поеме ръководството и да започне решаването на натрупаните проблеми. Участници в комисията са провели среща с д-р Тренчев за учредяване на независим профсъюз.

Остро недоволство от административното ръководство, заплащането и условията на труда са изразили шофьорите от АС „Автобусни превози” – град Трявна. На 12 декември т. г. в сградата на дирекцията са разпространявани листовки със следното съдържание: „Вън... вън... вън, няма място за вас в кошера, търтеи. Вън на бюрократа Димитър Петров (директора на фирмата) и неговата клика. Вън, хайлази, некадърници и канцеларски плъхове. Вън, бюрократи”. Една част от шофьорите са подали молби за членство в „Подкрепа”.

На събрание на работническите колективи в гр. Белене са били поставени остро въпросите относно спиране строителството на АЕЦ – Белене, за предаване за общо ползване на ведомствените вили и сгради, включително и вилата на МВР. Изказано е становище за закриването на затвора в града и пълноценното използване на земята на острова.

В град Ловеч Илия Вълчев набирал кандидати за членове на новосъздадената партия БЗНС - Никола Петков. Заявил, че се били свързали с бивши концлагеристи, живущи във ФРГ и Австралия, които им дали гаранция за финансова подкрепа.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Работата и решенията на последните партийни форуми се посрещат с подчертан интерес. Одобряват се извършените кадрови промени. Наред с това се разпространяват слухове за съдбата на снетите партийни и държавни ръководители. В град Белоградчик се коментирало, че бившият партиен и държавен ръководител се е самоубил, но това досега се криело от обществеността; синът Владимир Живков бил задържан на аерогара София, преди да напусне страната. Изразявало се недоволство, че средствата за масова информация не давали отговор на тези въпроси.

 

ВГУ

Докладът на генералния секретар на пленума на ЦК на БКП е посрещнат с голям интерес от чуждестранните журналисти, пристигнали за отразяване работата на пленума и сесията на Народното събрание. Преобладавало мнението, че съдържанието му е удовлетворило очакванията с изключение постановките, отнасящи се до бъдещия статут на преименуваните. Почти всички чуждестранни журналисти търсели възможности за интервюиране на ръководни дейци на БКП и недоволствали от недостатъчното съдействие от страна на МВнР и БТА. Определено избягвали Петър Гогов, който активно се стремял да ги запознае с платформата си, считана от тях за екстремистка.

Базирайки се на изказвания на свои връзки от средите на неформалните организации, някои чуждестранни журналисти издигали версии, че митингът на 9 декември с. г. е бил „оркестриран от консервативните сили в БКП”. Обявите за него били подготвени и разлепени „тайно” от служители на Шесто управление – ДС, с цел да бъдат злепоставени организаторите на неделната демонстрация. Самото управление не било разпуснато, а личният му състав бил в отпуск и „тези дни” се очаквало да се появи отново.

На митинга, проведен на 10 декември т. г., присъствали около 5 хиляди български мюсюлмани. В дадените интервюта пред чуждестранни журналисти някои от тях казали, че в много населени места били наложени ограничения за пътуване до София. Може да се очаква, че представителите на западните средства за информация ще направят опити да проверят информацията, като посетят митинга, който се очаква да бъде свикан на 16 декември т. г. в град Гоце Делчев.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВ                                         Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: М. Марков, Нап.: Т. Станкова – 1754, 14.12.1989 г., Размн. в 22 екз.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 79-90. Оригинал. Машинопис.

№ 392

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1118. Екз. № ед.

15.12.1989 год.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка в страната към 15.12.1989 г.

 

ГР. СОФИЯ

Сред част от столичани се коментира, че на пленума на ЦК на БКП на 12.12. т. г. се е изказал много остро Стоян Михайлов. Обвинил новото Политбюро, че не е казало цялата истина и не е предприело съществени промени, поради което е непопулярно и трябва да си подаде оставката. Служители от българската телевизия, които гледали записи с изказването, били възмутени от реакцията на др. П. Младенов.

Мнението на редица членове на БЗНС за съюзния секретар Ангел Димитров било, че не е фигурата, която ще сплоти съюза и затова очаквали сред тях да се получи разцепление. Нещата се усложнявали от факта, че членовете на БЗНС „Н. Петков” се обединявали и набирали членска маса.

На 14.12. т. г. към 11.00 часа Петър Ангелов Петров, роден през 1949 г., педагог, осъждан на лишаване от свобода по чл. 325 от НК (хулиганство), обявил пред централния вход на Народното събрание 10-дневна гладна стачка. Държал плакат, с който заявява, че събира подписи за демократизация на НК и отмяна на редица негови членове.

На 12.12. т. г. при спазване на конспирация в Дома на учителя се е състояло учредително събрание на Независимо дружество на учителите. Присъствали 10 души. Организатор бил Юрий Анджекарски – бивш секретар на ЦК на БКМС, понастоящем психолог в Института „Т. Самодумов”. Възнамерявали да създадат напрежение сред учителите, като предложили на всички преподаватели от средните училища да се откажат от увеличението на заплатите. Коментирали в критичен дух доклада на др. П. Младенов пред пленума на ЦК на БКП – считали, че той е „дипломатично замазан”.

На събрание за избор на нов декан в Стоматологичния факултет на ВМИ, състояло се на 12.12. т. г., била бламирана кандидатурата на Кичка Георгиева. Искало се издигането на алтернативни кандидатури, които да представят свои платформи.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В ТМК „Г. Дамянов” е утвърден по-малък план за добив на руда във връзка с влошената екологична обстановка. Колективът на МОЛ „Челопеч” е изправен пред проблема за съкращаване на работници и инженерно-технически кадри. На 13.12. т. г. е образуван „Комитет за защита правата и интересите на колектива на МОЛ „Челопеч”, който фактически с платформата си се противопоставя на създадения „Комитет за защита на преустройството и правата на миньорите”.

В община Кочериново са създадени негативни настроения срещу първия секретар на общинския партиен комитет. Разпространяват се листовки: „Подай си оставката, Калайджийски – живковист”, „Народът не те иска, върни на хората парите, които си взел, Калайджийски”.

На 14.12. т. г. организаторите на митинга с участници лица, изповядващи мюсюлманската религия в гр. Гоце Делчев, са посетили общинския народен съвет и съобщили, че митингът ще се проведе на 16.12. т. г. Поискали да им бъде осигурено място за провеждането му и за организиране на пресконференция. Очаквали на митинга да присъстват около 20-30 хиляди души.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Завършилият пленум на ЦК на БКП, взетите решения и особено митингът след него в София внасят надежда и сигурност сред редовите комунисти. Счита се, че партията най-после преминала в настъпление и печели доверието на широките маси от населението. Същевременно в различни обществени групи се коментира, че темповете на преустройството и вземането на решения, особено по въпроса за търсене на партийна и съдебна отговорност, се бави. Изразява се мнение, че започналото прочистване на партията трябва да продължи и на по-високи нива.

В гр. Смолян е създаден инициативен комитет за учредяване на родопски съюз „Родолюбие”. Главните инициатори – Никола Гигов – писател с традиционни имена и Бранко Давидов – инспектор в отдел „Народна просвета”, с възстановени имена, са лоялно настроени и се ползват с висок авторитет сред обществеността. Във възванието се казва, че съюзът ще се бори за единение, укрепване на българския дух и самочувствието на родопчани. Взето е решение на 16.12. т. г. да се проведе митинг-събрание в сградата на Родопския драматичен театър за учредяване на дружеството.

Социалното напрежение сред трудовия колектив на рудник „Ерма река” още не е спаднало. Миньорите продължават да поставят въпроса за освобождаване на началника на рудника.

Продължава социалното напрежение в редица промишлени предприятия – завод „Оптикоелектрон”, ТМОК „Асарел-Медет”, ТККИ „Константин Русинов” в Пазарджик и др.

Ръководството на Независимото дружество за защита правата на човека в Пловдив е обсъждало организационни въпроси: избиране на координатори за всяко селище, районни пълномощници, областен пълномощник, говорител, секретар и председател на дружеството. Взели решение във връзка с насрочените избори да се активизира работата за приемане на нови членове от средите на мюсюлманите в Доспатски и Девински район. Предлагало се напечатването на 3000 молби за членство в дружеството, както и бюлетините за изборите да бъдат със син цвят.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Единодушно се подкрепят решенията на пленума за изключването от редовете на партията на Т. Живков, М. Балев и Вл. Живков. Предявяват се искания за по-бърза и всеобхватна проверка на дейността им, публичност на данните и съд за деянията им, насочени срещу интересите на народа и страната.

От вражески позиции лица от община Ст. Загора коментирали, че митингът в столицата след приключването на пленума бил преднамерено организиран, с което се целяло да се демонстрира единството на партията.

На 14.12. т. г. пред кметството в с. Голяма Чинка, Крумовградска община, бил окачен портрет на Т. Живков, подобен на този във в. „Стършел”. Над и под него било изписано „Смърт на комунистите”.

В района на община Ардино съществували силни настроения сред различни социални групи срещу назначаването на външни за града ръководни кадри. Считало се, че това са хора, които не могат да се устроят другаде на работа и идвали в общината само за печалба.

Сред трудовите колективи в „Рудник – 2” и „Трояново – север”, община Раднево, се създало социално напрежение. Предявявани били искания за смяна на директорите и профпредседателите.

По инициатива на първичните партийни организации на трудовите колективи в събота на 16.12. т. г. ще се проведе митинг в Хасково.

По инициатива на Независим граждански клуб „Справедливост” неформалните групи в Димитровград подготвяли организирането на митинг в неделя – 17.12. т. г.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Огромното болшинство от населението изразява подкрепата си за новия курс и на обновлението на БКП във връзка с взетите решения на завършилия пленум на ЦК на БКП. С огромно задоволство се приема изключването от БКП на Тодор Живков, Милко Балев и Владимир Живков, както и оставката на бившия първи секретар на Областния комитет на БКП Н. Жишев.

В Общинско управление на МВР – Бургас продължава да постъпва информация за нерешени проблеми в автобусния, тролейбусния и въздушен транспорт, които създават затруднения за нормалното му функциониране.

Поради спорове между летищен комплекс Бургас и авиотехническия комплекс кой да извършва операцията по обработката на самолетите с противообледеняваща течност били нарушени регулярността и безопасността на полетите. Вследствие на това на 12 декември самолет ТУ-134, извършващ полет Бургас-София, престоял на стоянката около 30 минути с пътници на борда.

Пристигащите от София самолетни екипажи разпространявали сред колегите си от летище Бургас призив с искания, формулирани в 5-6 точки, в които се претендирало да се образува независим профсъюз на авиодиспечерския персонал.

Един от активните членове на клуб „19 ноември” Георги Сиромахов споделил, че бил определен за официален говорител на клуба. По повод проваления съботник на хирургическия корпус в Бургас членовете на клуба взели решение да изключат от своите редове неговия организатор Здравко Ангелов. Активисти на клуба се готвели на 20 декември да проведат среща с ръководството на Общинския народен съвет, на която възнамерявали да поставят въпроси за екологичната обстановка в Бургас и качествата на питейната вода, получавана от язовир „Камчия”.

Създадени са негативни настроения срещу директора на туристическото предприятие „Елените” Никола Кавръков, когото на партийно събрание обвинили в корупция. Коментирало се, че имал два апартамента в Бургас, един в Несебър, къща в с. Равда и вила в с. Кошарите, които били построени от негови приближени бармани.

Трудовият колектив на ДСО „Сградостроене” отказал да гласува предложените средства за самооблагането. Основната причина била, че досега не е даван отчет на населението за какво се изразходват подобни средства. Такива настроения и реакции се създавали и в други трудови колективи на общината.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

На 14 декември в гр. Варна била обявена стачка на шофьорите и пласьорите от комбинат „Млечна промишленост”, които поставили искания от социално-битов характер и решаването на редица проблеми по възнаграждението на труда. Млякото за деня било разнесено навреме с коли и работници от други предприятия, като не са допуснати щети и затруднения на търговската мрежа. До момента стачката не е отменена. Ръководството на комбината е било предизвестено за нея преди 10 дни, но не е взело никакви мерки.

В една от залите на Института за подготовка на здравни кадри в гр. Варна на 14 декември се е провело събрание, на което било обявено учредяването на Съюз на лекарите в града. Участниците били предимно от средите на преподавателите на института и присъединили се към тях ограничен брой лекари. Съюзът си поставял за цел професионална защита на медицинските кадри с висше образование.

Персоналът на „Бърза помощ” в гр. Варна възнамерявал днес, 15 декември, да обяви стачка, но след проведен разговор с партийни и административни ръководители се стигнало до споразумение за провеждане на събрание, на което да се поставят всички искания.

Дружество „Екогласност” е обявило провеждането на митинг за 17 декември от 14,00 ч. на паркинга пред двореца на спорта и културата в гр. Варна.

Представители на инженерно-техническата интелигенция от системата на строителството в гр. Толбухин били на мнение, че засега инициативата е все още в ръцете на независимите структури поради факта, че партийните организации и комитети направо бездействали. Общинските ръководства също не излизали на пряк диалог с народа.

През последните дни сред обществеността в гр. Толбухин открито се изразяват негативни настроения по адрес на общинското партийно ръководство и особено към секретаря по промишлеността Димитър Влайков. Същият се посочвал като главен инициатор за строителството на комбинат „Метал-Маяк”, за който до момента били изразходвани 700 млн. лева и е внесено оборудване по второ направление, което стояло неизползвано. Предлага се създаването на държавна комисия, която да извърши разследване в комбината, като се посочват данни за отклоняването на държавни средства за задгранични командировки, подаръци, банкети и др. Отделни лица разлепвали листовки из града и настоявали за провеждане на митинг.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Представители на интелигенцията от гр. Силистра одобрявали извършените промени в партийния и държавния апарат, като същевременно проявявали резервираност към новия курс на управление, считайки, че Петър Младенов и останалите ръководители дълги години са работили с Тодор Живков и използвали неговите методи на работа. В тези среди се очаквали кардинални промени, възстановяване правото на собственост, въвеждане на пазарна конкуренция без намесата на държавата и поява на още една опозиционна партия на политическата сцена.

Според някои оценки повишената трудова активност сред колективите на хартиената фабрика и ПМУ – Силистра след Ноемврийския пленум и извършените промени започнала постепенно да спада. Увеличавало се неуплътненото работно време, нарушавала се производствената дисциплина за сметка на крайните резултати.

На 14.12. т. г. в гр. Търговище предстояло провеждането на сбирка на лица от местната интелигенция за разпределение на ръководни постове в бъдеща „социалдемократическа партия с лява насоченост”, чието оповестяване било предвидено на подготвян по този повод митинг. Организаторите: Радослав Черкезов, член на БКП и председател на Областния БТС, Георги Иванов, безпартиен, завеждащ отдел във в. „Знаме на комунизма” поканили широк кръг от представители на художествено-творческата интелигенция и лица, „засегнати от мероприятията на народната власт”, които трябвало да подкрепят новоизградената партия и да се включат в редовете й. Инициаторите се надявали, че ще успеят да популяризират името на очерталия се като лидер Радослав Черкезов не само в града, но и в страната.

В колектива на параходство БРП – Русе се обсъждала необходимостта от премахване текста за ръководната роля на партията от Конституцията, което щяло да разшири възможностите за свободни и независими избори. Същевременно се преценявало, че в момента в страната нямало подготвена и достатъчно активна опозиционна група или партия за поемане дял от държавното ръководство. Единодушно се оценявало, че не е справедливо оставането на власт на хора, които и досега са били в ръководния апарат. Предприетите действия за обновяване на държавното ръководство се оценявали като частични, тъй като не била премахната възможността за прикриване на нарушенията и престъпленията от членовете на правителството и от ръководните кадри по места.

Според получени данни Любомир Собаджиев подготвял три материала, с които трябвало да запознае инициативната група за учредяване на движение за гражданска инициатива в гр. Русе.

На 13.12. т. г. във ВТУ „Ангел Кънчев” – Русе, инициативна група от преподавателски състав, състояща се от Стоян Варимезов, Иван Неделчев и Дренчев, е провела сбирка за обсъждане възможностите относно създаване на клуб за гласност и демокрация.

На 13.12.т. г. първичната партийна организация в завод СЕТ – Русе е провела извънредно закрито събрание, в дневния ред на което бил включен за обсъждане въпросът за подаване оставката на членове на заводския партиен комитет. Изказалите се комунисти не одобрили досегашната дейност на секретаря на заводския партиен комитет и председателя на профкомитета, като ги обвинили, че настройват колектива против стопанското ръководство на завода. Гласувано било предложение да се гласува оставката на членовете на ЗПК и наказването им с „мъмрене”. Били избрани нов заводски партиен комитет и нов партиен секретар.

На 13.12. т. г. капитанът на МК „Н. Киров” Ал. Матеев отказал да включи в екипажа на кораба политкапитана Радославов, като заявил, че няма да тръгне на път, докато политкапитанът не слезе от кораба. Поведението му било посрещнато с одобрение от целия екипаж.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

В гр. Велико Търново е създаден „Независим медицински съюз” на професионална основа, който се разграничавал от НПС „Подкрепа”. Основател на съюза бил д-р Марин Маринов, враждебно настроен към БКП и органите на МВР, който имал намерение да създаде „мощна организация” и да постави „БКП на колене”, „воден не от жажда за власт, а от идейни подбуди”.

На 08.12.т. г. в гр. Габрово е проведено събрание на представители на художествено-творческата интелигенция от града от Пловдив и Варна за учредяване на Съюз на писателите от провинцията.

На 12.12. т. г. в гр. Габрово се събрали около 50 лица, предимно работници, за организиране на Независим профсъюз в рамките на НПС „Подкрепа”. В направеното изказване активистът на НПС Пеньо Цветков предложил в Габрово да се изгради мощна организация на „Подкрепа”.

В гр. Плевен нараствала активността на студентите във връзка с учредяването на независимо дружество и клуб на демократичните сили. Като инициатор се очаквал студент, член на вузовския комитет на ДКМС, ползващ се с авторитет сред колегите си. Около 60 студенти изказали подкрепа на идеята за създаване на новите организации и отпадането на ДКМС като политическа сила.

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Инструктори от общинския съвет на ОСО – Враца изразили силно недоволство от начина на разпределение на премиите в организациите, като един от тях заявил, че възнамерява да заведе децата си на централния площад в знак на протест и подкрепа на предявените от него искания.

Сред представителите на учителските среди в гр. Видин се оформило мнението, че лозунгите и митингите на този етап губели ефективност и че трябвало да се предприемат практически мерки за съкращаване на административния апарат до 50%, за премахване на областните структури, които затормозявали развитието на страната. Според тях съществуването на малки общини с раздут административен апарат било икономически неоправдано.

На събрание на клуба „Граждански съвет” в гр. Видин възникнали остри разногласия във връзка с условията по членството. Безпартийните участници напуснали срещата, като заявили, че не могат да бъдат в една организация с партийни членове, на които нямали доверие. Някои от тях смятали да създадат собствена отделна партия.

На 13.12. т. г. в гр. Кула е проведено учредително събрание на ново независимо сдружение „Обществена сила за подпомагане на преустройството и контролиране на решенията и изпълнението им от местните органи на властта”, на което присъствали около 100 души. От името на инициативния комитет главният енергетик на ЗТКИ „Г. Цанков” – Лало Манкин, прочел програмата и устава на сдружението. За членове се записали около 30 души.

На 13.12. т. г. в гимназията с преподаване на западни езици „Анри Барбюс” – Враца, ученици от десетите класове организирали митинг. В изказванията настоявали за премахване на идеологическите дисциплини, за издигане нивото на учебния процес, за по-висок професионализъм от страна на преподавателите, за подобряване на учебно-материалната база, за отчетност на средствата от ученическите бригади, за премахване на униформите и др. Била прочетена декларация „на независимото дружество за обновление на училището” и примерна програма за промени в образователната система, подписана от 17 учители и ученици.

 

ВГУ – ДС

Дипломатът от френското посолство Ив Манвил смятал, че в България хората били склонни повече да обсъждат проблемите, отколкото да организират митинги и демонстрации. Разполагал с данни за създаден комитет за възстановяване на българо-турските отношения и намерението му да организира събрание на 16 декември в гр. Гоце Делчев. На проведения митинг на 10 декември се свързвал с представители на социалдемократическата партия, с които се уговорил за среща.

Търсел контакти с представители на независимите сдружения и първият секретар по политическите въпроси в посолството на Великобритания Майкъл Фрост. На 8 декември той присъствал на пресконференция, организирана от Съюза на демократичните сили. На 19 декември поканил на вечеря Петър Берон, Желю Желев, Деян Кюранов и Румен Воденичаров. Берон не дал твърдо съгласие за присъствие, тъй като от 13 до 16 т. м. щял да посети Франция за среща с Франсоа Митеран, а от 16 до 18 щял да бъде в Брюксел. Останалите приели поканата.

Дипломатите от посолството на ФРГ преценявали, че новосъздаващите се независими структури в НРБ все още нямали опит и се нуждаели от външна помощ. Дипломатите възнамерявали да организират семинари за тях, като за целта използват учени от университета в Саарбрюкен. Обмисляли да бъдат проведени няколко такива мероприятия, като на някои от тях поканят и „функционери на комунистическия съюз”. С осигуряването на финансирането им се ангажирал лично посланикът Левалтер. Възнамерявали да намерят пътища за изпращане на повече български граждани във ФРГ, които да се запознаят на място с някои проблеми и създадат по-широки контакти с обществеността.

 

УГВ – ДС

По агентурни данни днес, 15 декември, предстои провеждане на митинг в гр. Доспат.

В с. Барутин [Доспатска община]се извършвала подготовка за създаването на „Комитет на репресираните българи-мюсюлмани през 19712 г.”

В с. Блатска [Гоцеделчевско] били издигнати искания за строеж на нова джамия.

В с. Вълкосел [Гоцеделчевско] зачестили посещенията на емисари на независими структури от гр. София. Започнало е масово обрязване на малките деца и открито провеждане на мюсюлманските обреди. Само на 9 декември са били извършени 60 обрязвания.

Налице са някои признаци за саморазправи със служители на МВР, комунисти от ръководствата и лица, взели активно участие в процеса на възстановяване на имената.

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейт. (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: В. Христов, Нап.: Е. Кунева – 17, Д. Христова, 15.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 91-105. Оригинал. Машинопис.

 

№ 393

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1119. Екз. ед.

16.12.1989 год.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 16.12. 1989 г.

 

ГР. СОФИЯ

На 15.12. т. г. се проведе митинг пред сградата на Националния исторически музей с участието на служители от музея, студенти от Историческия факултет на СУ „Климент Охридски” и други работещи в сферата на историческите изследвания. Проведеното шествие от музея до Народното събрание трябваше да завърши с връчването на петиция в защита искането им сградата да не се отстъпва на правоприлагащи органи. Митингът беше използван от студенти и преподаватели от Юридическия факултет на Софийския факултет и юристи от столицата да издигнат призива за „незабавно връщане на сградата на съдебната палата на истинския й стопанин – съдът”. На митинга взеха участие 1500-1800 човека. Изказалите се Еньо Комитов – председател на софийската градска адвокатска колегия, проф. Яновски и проф. Димитър Михайлов посочили, че юридическите сфери в страната имат законно и морално право за искането си „храмът на Темида да бъде върнат на правосъдните органи”. Направено било предложение да бъде изготвена от името на всички юристи в столицата петиция до Народното събрание по този проблем.

Сред столичните адвокати са доловени призиви да се прекрати събирането на членски внос и да се учреди адвокатски съюз. Някои от тях възнамеряват да обявят едноседмична стачка, ако ЦК на БКП и Народното събрание не вземат решения за връщането на съдебната палата.

Получени са данни за споделени от Петър Гогов намерения да стане министър на вътрешните работи в новото правителство и да разпитва и унищожава със собствените си ръце ръководството на БКП. Заявявал, че до една година ще създаде елитна организация, която за броени часове да помете комунистите в България. Внимателно следял проявите на лидерите на независимите сдружения и ако се наложело, щял „да им види сметката”.

Съюзът на демократичните сили предлагал програма от спешни мерки, които щели да накарат масите да излязат на улицата и да ги подкрепят: минимална пенсия 160 лева, заплата – 180 лв.; блокиране на всички жилища, които са под ключ, не живее никой, дадени под наем, раздадени при отчуждаване и извън закона, и да се дадат на нуждаещи се; спиране бюджетни издръжки на БКП, БЗНС, ДКМС, профсъюза и други обществени организации; ЦК на БКП да си подаде оставката, тъй като е виновен за сегашното положение и не е в състояние да предложи решения на най-наболелите проблеми и да овладее ситуацията в страната и т. н.

Съюзът на демократичните сили щял да получи безвъзмездна помощ от различните капиталистически държави, ако неговите ръководители управляват страната. Считали, че съюзът вече е постигнал дестабилизацията на БКП и правителството. До началото на януари щял да наложи и останалите аспекти на социалната си програма: избори до 2-3 месеца и връщане земята на селяните.

Петър Берон започнал да проявява интерес към политиката. Споделял, че е възможно да се кандидатира за президент на страната, ако настъпят съответните структурни промени.

Членове на „Свещеническия съюз” се обявили срещу патриарх Максим, митрополит Коленик [така е в текста, става въпрос за Калиник – б. съст.] от Враца, Панкрати[й] от Стара Загора и Геласий от Ню Йорк, като искали тяхната детронизация. Изразили желание за патриарх да бъде избран Доментиян [Дометиян – б. съст.]. Членовете на съюза били с отрицателно отношение към Христофор Събев, още повече че същият залагал на „турската карта”.

В СУ „Кл. Охридски” между Емил Кошлуков и „рабфаковците” възникнали сериозни противоречия. „Рабфаковец” заявил, че ако Кошлуков продължава да има подобно поведение, щели да му упражнят физически тормоз.

На 14.12. т. г. след като участвали в митинга пред Народното събрание, трима младежи употребили голямо количество алкохол, нанесли побой и ограбили Георги Грозданов, 21-годишен, от София. При задържането им са оказали съпротива на органите на МВР, като единият от тях с бутилка е счупил стъклото на автомобила на МОП. На 15 т. м. са заснети от екип на Българската телевизия и е проведена среща с журналисти от в. „Работническо дело”.

Около 16.30 ч. на 15 т. м. на площад „Александър Невски” са се събрали около 2000 души по призива на Съюза на демократичните сили за „мълчалив размисъл и бдение”. Издигнати били лозунги „Оставка”, „Пролетарии от всички страни – извинявайте се”, „Младенов – ренегат”, „Свобода на словото, печата и издателската дейност” и др. Към 17.30 ч. тишината е била нарушена, отправени са били масови скандирания: „Не сме екстремисти, ние сме народът”, „Всеки ден [ще] e така”. В изказванията е демонстрирано остро недоволство, че не е отменен чл. 1 от Конституцията.

Представител на новообразуваната от репресирани лица „Независима демократична партия” направил предложение да не се предприемат насилствени действия, а да се сплотят демократичните сили за политическа борба с конституционни средства. Към 18.00 часа голяма група се отправила към сградата на Българската телевизия със скандирания: „Престъпна шайка”, „Престъпници”, „Бандити”, „Оставка на Комитета за телевизия и радио”.

Около 17.00 ч. в градинката срещу СУ „Кл. Охридски” са се събрали около 200-300 души. Издигнати били лозунги: „БКП в Букурещ”, „БКП – мафия”, „Долу БКП”, „Берлин и Прага ни дават пример – време е” и др. Скандирали: „България без комунисти”, „Всеки ден ще е така” и др.

Петър Гогов призовал събралите се да присъстват на организиран от Народно-демократичната партия на 17.12., неделя, митинг.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Сред населението в областта с възмущение се посреща хулиганското държане на тълпата пред Народното събрание и се поставят въпроси дали това е демокрация и не трябва ли да се вземат законни мерки срещу подобни уродливи явления.

Днес в Първомай ще се проведе митинг, на който се очаква да се поставят въпроси за строителството, търговското обслужване, екологичната обстановка и медицинското обслужване на района.

На 14 т. м. активисти на Християн републиканската партия са провели сбирка в униатската църква в Пловдив. На нея било решено всеки четвъртък членовете на партията да се събират и обсъждат злободневните въпроси. Разгледан е и въпросът за привличането на нови членове.

В селата Борино, Грохотно и Гьоврен са се засилили чувствително протурските настроения сред проведените там митинги и събрания. Сред това население се разпространява слух, че през м. март 1990 г. ще им бъдат върнати турско-арабските имена. Една част от присъствалите на събранията са изказали намерения да участват на митинга на 16 т. м. в гр. Гоце Делчев. Подобни намерения са изразили и жители на общините Доспат и Борино.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Получени са данни, че в редица градове на областта активисти на неформални обществено-политически организации и движения ще използват почивните дни за провеждане на митинги и събрания.

Старозагорският клуб за подпомагане на гласността и преустройството ще проведе на 16 т. м. събрание за решаване на някои организационни въпроси. По инициатива на Независимия граждански клуб „Справедливост” в неделя ще се проведе митинг в Димитровград.

На 16 т. м. в Казанлък ще се проведе събрание за създаване Съюз на демократичните сили.

Три лица от Павел баня организирали митинг, на който ще издигнат следните искания: възстановяване организацията на николапетковистите, формиране на младежко звено към нея, провеждане на мероприятия за стабилизиране на икономиката.

Получени са данни, че представители на „Екогласност” събират подписи от населението на Стара Загора в подкрепа на искането за подобряване на екологичната обстановка и ликвидиране на ловните стопанства в района.

Станалата през седмицата тежка жп катастрофа предизвика нарастване на социалното напрежение сред работниците в локомотивното депо в Димитровград. Членове на неформални организации са се опитвали да използват положението, за да укрепят своите позиции.

Получени са данни, че лица с възстановени имена възнамеряват да присъстват на подготвения на 16 т. м. митинг в град Гоце Делчев.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

По повод избирането на Иван Ченгелиев за първи секретар на Областния комитет на БКП сред трудещите се от областта се изказват становища, че това е най-удачната кандидатура, която щяла да спомогне за решаване на редица проблеми в областта и в гр. Бургас.

В новоучредения Независим съюз на трудещите се при НХК – Бургас се били записали около 2500 човека. Очаква се впоследствие съюзът да прерасне във филиал на профсъюз „Подкрепа”.

Независимото дружество за защита правата на човека и Независимата федерация на труда „Подкрепа” – Ямбол, разпространили съвместна листовка по повод 10 декември (деня на правата на човека). В листовката се призовават гражданите да не проявяват пасивност по отношение на новите промени и да последват примера на народите от другите социалистически страни, тъй като „сит на гладен вяра не хваща”.

Щилиян Крътов, юрисконсулт в ТХК „Ив. Тенев” - Ямбол, изпрати открито писмо до редакцията на в. „Народен другар” с искане то да бъде публикувано, в което обвинил местното партийно и държавно ръководство, че провеждали политиката на Тодор Живков и трябвало да си подадат оставката.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

На 17 т. м. е предвидено провеждането на митинг на „Екогласност” пред Двореца на културата и спорта във Варна. Очаква се на него да присъстват активисти на сдружението от София.

На 14 и 15 т. м. пласьорите и шофьорите от комбинат „Млечна промишленост” са отказали да излязат на работа по причина на неудовлетворените им искания, представени на ръководството на комбината на 3 т. м. Значителна част от претенциите на стачкуващите били основателни и са възникнали в резултат на неправилния стил и метод на работа на директора на комбината. Проведени са разговори, в резултат на което млякото и млечните продукти са били извозени навреме до потребителите и нямало нанесени материални щети.

На 14 т. м. в Института за подготовка на здравни кадри във Варна са се събрали около 40 преподаватели и лекари, които са обсъждали проблема за създаване на независим съюз на лекарите.

Получени са данни за силни разногласия в колектива на Радио-телевизионния център – Варна. Профсъюзното ръководство е подало колективна оставка. Молба за излизане от БКП е подал един от инженерите. Отправени са призиви за създаване на независим профсъюз, който за момента се дистанцира от „Подкрепа”. Изказала се идеята за създаване на независима радиостанция.

Обявената стачка на стоматолозите на 17 т. м. се отложила временно поради очакванията да се разрешат техните искания за увеличаване на заплатите. За целта двама представители на колектива са в София, където имало общо събрание в МНЗ по тези въпроси.

В Клуба на културните дейци във Варна, който се използва за провеждането на сбирки на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, е намерен лист с надпис: „Смърт на комунистите”, както и изображение на сърп и чук, наподобяващи свастика.

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

От всички райони на областта се получават данни, отразяващи настроения, коментари, прояви на политическа и гражданска активност на трудови колективи, свързани с последните вътрешнополитически събития у нас.

На 14.12. т. м. в гр. Търговище е проведен митинг за подкрепа на новия курс на преустройството, издигнат от ЦК на БКП. Поради незадоволителната подготовка на местния партиен и държавен актив митингът не е постигнал необходимия идейно-политически резултат. Положението било използвано от говорителите на т. нар. демократични сили, които призовали всички присъстващи да посетят насрочения от тях на 17 декември митинг, на който те щели да се опитат да дадат отговори на най-наболелите въпроси и да изложат собствени виждания за преустройството.

На 13.12. т. м. в гр. Русе е било проведено учредително събрание за изграждане на местно подразделение на „Екогласност”. Присъствали са 130-140 граждани, които са се записали за членове на организацията. Поради противоречиви становища не е избран председател на сдружението. Независимо от това е насрочено ново мероприятие на 22 т. м. с основна цел – набиране на нови членове. Предвижда се то да се състои в салона на Дома на културата. Отправена е покана за присъствие на Петър Берон, но поради неговата заетост той предложил да бъдат поканени проф. Желев и Петко Симеонов.

На 15.12. т. г. в Клуба на културните дейци в Русе са се събрали по 2-3 представители на инициативните групи на русенското дружество за гражданска инициатива, „Екогласност”, Независимия студентски съюз и др., като се обсъждал въпросът за необходимостта и възможността да бъде създаден Съюз на демократичните сили в Русе. Всички представители на посочените структури са изразили мнение, че трябва да се дистанцират от инициативната група, която с досегашните си изяви не е показала нищо друго, освен желание за оздравяване на БКП.

На 15 т. м. се е състояла среща на Христофор Събев и проф. Радко Поптодоров – бивш преподавател в Духовната академия в София, със свещениците на Доростоло-Червенската митрополия. Основната цел на срещата е била учредяването на „Независим свещенически съюз” в НРБ. Поканени са били да присъстват всички свещеници от митрополията без владиката и членовете на епархийския съвет. Желанието на Христофор Събев било чрез учредения съвет да обедини около себе си свещеници за борба против Светия Синод.

Сериозно социално напрежение е възникнало сред водачите на товарни автомобили в ДФ „Метеор” – гр. Попово, по повод на определеното им трудово възнаграждение. На проведената среща с генералния директор на фирмата, на която са поставили и своите искания, отправили заплахи, че ще стачкуват. Подобни настроения са възникнали и сред трудови колективи от фирми и предприятия в Попово и Омуртаг, свързани с липсата на суровини, осигуряване на нормален производствен ритъм и неизплащане на трудови възнаграждения.

Не е констатирано активно участие на лица с възстановени имена в организираните от неформалните структури мероприятия.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Обществеността в Ловеч оживено коментира проведения пленум на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание. Мнението е, че са необходими коренни преобразования в цялостната структура на областните партийни организации и административните звена. Част от журналистите в областния вестник „Народен глас” считат, че изказалите се на пленума са говорили в стария, отживял вече времето си стил и от чуждо име, като не виждали своята вина за сегашното положение на България. Коментирало се, че във вестника все още не са настъпили никакви промени в духа на обновлението. Представители на художествено-творческата интелигенция в Ловеч са правили открити изказвания, че даже и като членове на БКП могат да се включат или да създават неформална структура.

Активисти на независимите структури подготвят провеждането на 23 т. м. в гр. Ловеч митинг на своите привърженици. Очаквало се на него да бъдат поставени искания към местното партийно и държавно ръководство.

На 18 т. м. образуваната БРСДП в Белене ще проведе своя сбирка. По всяка вероятност ще се обсъждат въпроси на организационното укрепване и разширяване на членския състав на партията.

Артисти от ДМТ „К. Кисимов” – В. Търново, са получили писмо от група съмишленици на „свободните театри” – сдружение на актьори от театрите в София, Враца, Сливен и Пазарджик. В него се съдържало предложение за изграждане на профсъюз на артистите. По този повод е насрочена за утре, неделя, на площад „Света Неделя” в София, среща. На нея ще се обсъждат въпроси на по-нататъшната работа на сдружението. Сложна и противоречива остава обстановката в някои икономически обекти в гр. Плевен. Трудовите колективи продължават да поставят множество изисквания пред ръководствата, голяма част от които са напълно основателни. Сериозни затруднения по този повод има в заводите „Ломоносов”, „Мизия”, „Саня” и „Електрон”.

Сложна е ситуацията и в ДФ „Подем” и Аптечно управление – Габрово. От страна на работниците и служителите се предявяват искания и отправят заплахи за провеждане на стачка.

На 15 т. м. в гр. Велико Търново пред сградата на Стоматологичната поликлиника са се събрали работещи там и са предявили някои професионални искания към ръководството. В резултат на продължилите близо два часа разговори възникналият конфликт е преодолян.

Със стачка заплашват и затворниците в Ловешкия затвор, очаквайки пълна амнистия.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

В Михайловград е учреден Съюз на демократичните сили, обединяващ Независимото дружество за правата на човека, Независим профсъюз „Подкрепа”, „Екогласност”, „Клуб за подкрепа на преустройството” и обособената „Гражданска инициативна група”. Избран е координационен съвет в състав от пет човека. Засега съюзът няма изградена структура и точно определена платформа. Неговите ръководители имат намерение да организират на 19 т. м. на пл. „23 септември” в Михайловград митинг, молбата за което е вече депозирана в Общинския народен съвет. По изказванията на организаторите на митинга извършващите се промени в местните държавни и партийни органи не отговаряли на реално необходимите, които да са продължение на извършващите се промени в столицата. Изказват се и призиви за силов натиск върху тях за приемане на условия и решения, взети на заседания на неформалните структури.

Самоинициативна група е насрочила провеждането на митинг на 17 т. м. в гр. Чипровци, който е разрешен от Общинския народен съвет.

На 14 т. г. в селата Хайредин и Лазарово, Михайловградска област, са били изписани лозунги, в които се иска да бъдат сменени общинските партийни и държавни ръководства и председателите на кооперативните земеделски стопанства.

Работници от ДФ „Фитинги” – Михайловград, са прекратили на 15 т. м. работа и са издигнали искане за смяна на директора и неговото обкръжение. Изпратили са свой представител, който е внесъл искането на проведеното още същия ден партийно събрание, след което са продължили работа.

Социални напрежения са възникнали още и в ОП болница – Михайловград, ТК „Балкантурист”, предприятие „Автобусни превози” и ДФ „Огоста” с искания за намаляване на административния апарат, увеличаване на заплатите и подобряване на социално-битовите условия. В резултат на проведената среща и разговори ръководствата на предприятията трудовият процес не е бил прекратен.

 

ВГУ-ДС

Завеждащият културната секция в посолството на САЩ Джон Мензис изразил разочарованието си от пленума на ЦК на БКП, тъй като той показал „некомпетентността на сегашния ръководен орган на партията и провала на съществуващата система”. Според него ЦК, в който имало доста умни хора, не направил никакви предложения за излизане от икономическата криза.

Американският дипломат констатирал, че напоследък на митингите вече не се чували гласове в подкрепа на Петър Младенов, който бил на митинга на 18 ноември т. г. Очевидно опозицията била разбрала, че не може да се бори за своята кауза, като подкрепя реалните си противници. Смятал, че има напредък в консолидирането на опозиционните сили в България. Като осъзнали, че са реална сила и властите не знаят как да се отнасят с тях, неформалните структури вече преминали към изпълнение на политическа програма. Показателно в това отношение било повдигането на въпроса за турците и помаците от страна на демократичния съюз и присъствието на техни представители на техните митинги.

Според Мензис, П. Младенов можел да укрепи своята ръководна позиции, само ако направи радикални промени. На първо място, трябвало да бъдат върнати имената и свободите на турското малцинство и на циганите, за да се покаже на света, че в ръководството на страната е налице желание България да бъде поставена на „едно значимо място сред останалите страни”. На второ място, трябвало да се напълнят магазините със стоки, т. е. да се решат икономическите въпроси. Народът едва ли щял да бъде удовлетворен от политическите реформи, ако те не допринесат за реално излизане от икономическата криза. Тогава и западните сили щели да подкрепят българското правителство.

По повод на прием, подготвен в посолството на Франция, Ив Манвил изказал съображение сред поканените лидери на неформалните сдружения да не фигурират Румен Воденичаров и Любомир Собаджиев, които се били компрометирали във връзка със събитията от 9 и 14 декември. Чуждестранните дипломати и журналисти проявяват повишен интерес към митинга, който ще се състои на 16 декември. За тяхното приканване Румен Воденичаров от Независимото дружество за защита правата на човека посетил редица посолства, убеждавал служителите, че е необходимо да присъстват колкото е възможно повече западни журналисти, тъй като се очаквали репресии от страна на органите за сигурност.

 

УГВ – МВР

Получените данни показват, че в Гоцеделчевския район местните партийни и административни ръководства са стъписани. Поради липса на опит те не могат да овладеят обстановката, което от своя страна води до пасивност. В много партийни организации настъпило объркване, като някои от партийните членове открито заявяват, че ще напуснат партията и ще захвърлят партийните си билети. Характерно е, че болшинството от тези комунисти са приети в партията през последните няколко години.

Създалата се в района опозиция на сегашните ръководни партийни и административни кадри разширява своето влияние и се готви за свободни избори. Подбират се лица, които да се предложат за изборните длъжности. Правят се опити за открита намеса в работата на партийните организации.

На 14.12. т. г. четиринадесет лица от с. Слащен, сред които има и млади комунисти, са посетили кметството и проявили интерес как могат да регистрират независима организация. Един от групата е член на БКП, изпълнител към бюджета на кметството, евентуален кандидат за кмет от името на опозицията. Апелирал населението за създаване на независима помашка република. От лидерите на групата се изказва мнение, че България трябва да разреши националния си въпрос, като се превърне в многонационална държава.

 

ПЪРВИ ЗАМ.-НАЧАЛНИК ЦИОУ – МВР

Полковник: (п) Т. Тодоров

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: Р. Стефанов, Нап.: Е. Кунева – 1762, 16.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 106-121. Оригинал. Машинопис.

 

№ 394

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1120. Екз. № ед.

18.12.1989 г.

 

Гр. Шопов/18.12.89 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: По-характерни данни за вътрешнополитическата обстановка към 18.12.1989 г.

 

От СГУ – МВР и от областното управление на МВР – София са получени справки. В грамите на областните управления на МВР в Бургас и Варна не се съдържат данни за подготовка на масови прояви и нарушения на обществения ред.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Коментира се, че провежданите по предприятия митинги са дирижирани, защото никой нямал преки впечатления от обстановката.

На 17.12. т. г. от 10.00 ч. в гр. Първомай се състоял митинг от инициативен комитет на независимия профсъюз „Подкрепа”, разрешен от властите. Присъствали са около 600-700 човека. Направени са 10 изказвания, в които са издигнати следните искания: Общинският комитет на БКП в Първомай да си подаде оставката; да се премахнат партийните организации по месторабота; земята да се раздаде на бившите й собственици до извършване на колективизацията; пълна гласност по екологичните проблеми, включително и за радиоактивното замърсяване, тъй като в района има обекти на „редки метали”; да се подобри водоснабдяването и транспортът на града. Не са присъствали представители на неформалните организации от други населени места.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Обстановката остава без съществени изменения. В Димитровград се е състоял митинг, на който са присъствали над 2000 души. Изказали са се 25 човека – от движението за справедливост, Съюза на демократичните сили, БЗНС (НП), членове на т. нар. Християн-републиканска партия, основана в гр. Пловдив и др. Ораторите поставили социални, икономически и други въпроси. Изразено било недоволство от местното партийно и държавно ръководство и искали колективната им оставка. Настоявало се свободните избори да се проведат на по-късен етап, за да можели т. нар. опозиционни сили да се организират и подготвят за тях. Някои оратори настоявали да се назначи и комисия, която да провери законосъобразността при строежите на вили, задгранични командировки на служители, раздаване на жилища и други. Имало изказвания и срещу органите на МВР. Искали да се обявят всички платени доносници и „уши” на МВР и се търси отговорност от служители, които са превишавали властта си.

Приети били петиция и резолюция на митинга, които щели да изпратят до Народното събрание.

В района на община Свиленград е имало коментари сред населението, в които се застъпвало схващането, че заплащането на селскостопанския труд не съответствало на вложения. Правело се съпоставка между заплащането на заетите в промишленото производство и тези в селското стопанство. Считало се, че е крайно време решително да се намали администрацията, която била набъбнала много в общинските народни съвети и партийните комитети.

Получени са данни за зараждащо се недоволство сред миньорите от рудник „Капитан Петко войвода” – община Харманли. Изразени били мнения по този повод да се организира митинг на 19.12. т. г., на който да поставят наболелите и нерешени въпроси.

Служители от Дирекция „Изграждане на социалните системи” в Хасково при обсъждане на новата структури изказали мнение, че не било необходимо наличието на заместник-директори, дейността на които се дублирала. Прави се извод, че ако 20% от персонала на дирекцията се съкрати, последната щяла да изпълнява задълженията си по-добре.

Членове на клуба за развитие и подкрепа на демокрацията в Хасково обсъждали необходимостта от провеждането на митинг на 23.12. т. г., на който щели да поканят Желю Желев и д-р К. Тренчев.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Голяма част от обществеността в гр. Русе посрещнала с удовлетворение решението на Народното събрание за сформирането на парламентарна комисия за изясняване на дейността на Петър Петров като народен представител и бивш първи секретар на Окръжния комитет на БКП – Русе.

На 17.12. т. г. в Търговище е бил проведен предварително обявен митинг на „Клуба за гласност и демокрация”, на който присъствали около 2000 души. Един от инициаторите Радослав Черкезов заявил, че в България има 1 милион членове на БКП, но той не бил убеден колко от тях са истински комунисти. Поставил под съмнение дейността на местното партийно ръководство, упреквайки го, че веднъж се е обявило срещу Трайчо Костов, а сега се явявало в негова подкрепа. Изразил съмнение и в ръководната роля на партията, като цитирал изказването на проф. Илчо Димитров, че в 1300-годишната история на България присъствието на БКП е твърде минимално. Изказал мнение, че партията би могла да съществува, но с ръководители от нов тип, мислещи за благото на народа.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

На 17.12. т. г. в гр. Плевен е проведен митинг по инициатива на „Независимо дружество за защита правата на човека в България”, на който присъствали около 90 човека. Присъстващите изразили отрицателното си отношение към екстремистките действия на митинга в София, състоял се на 14.12. т. г. и е приета декларация, с която осъждали подобни действия. Обявено било, че обединението на демократичните сили в града ще изпраща годишни доклади до международни организации за нарушаване на човешките права. В някои от изказванията е било изразено недоверие към новия генерален секретар на БКП поради дългогодишната му дейност в Политбюро и ангажираността му с „произволите, беззаконията, които се вършели”. Изразено е отрицателно отношение към общинския комитет на БКП и органите на МВР, които били наречени „хрантутници на народа”. Изказано е становище, че не е необходимо да съществуват работнически отряди по предприятията, които били обявени за „бойни групи на стария режим”. Повдигнат бил въпросът за спиране на производството на нефтохимическия комбинат в Плевен, което при евентуална авария би могло да бъде опасно за живота и здравето на хората.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

На 7 декември на територията на областта са били проведени два митинга.

Единият е бил организиран от градски инициативен комитет в гр. Чипровци с участието на около 2000 души и преминал при добър обществен ред, без никакви екстремистки действия и изказвания. В изказванията били изразени пълна подкрепа на новия курс на ЦК на БКП и отправена критика към редица местни ръководители. Остро били поставени множество нерешени социални и благоустройствени въпроси и проблеми, свързани с опазването на околната среда. Изпратено било искане до Народното събрание да се изясни верността на разпространявания слух, че в изоставените шахти към МОК – Чипровци щели да бъдат закопани радиоактивни отпадъци от АЕЦ – Козлодуй. В случай, че има такова решение или намерения, то те да бъдат спрени незабавно.

Дружеството за защита правата на човека в гр. Лом на 17 декември е провело митинг с участието на около 2000 души. Организаторите взели мерки за охрана, както и за недопускането на криминално проявени и екстремистки настроени лица. Като гости на митинга са присъствали активисти на неформални движения от Михайловград и Козлодуй. Изказали са се общо 16 лица. Гласувани били 2 резолюции, едната от които с 12 искания към местните партийни и държавни органи, а другата с четири искания до Българската телевизия. В първата резолюция недвусмислено се подчертава, че политически диалог с местните партийни органи не може да се води поради тяхното компрометиране. Към телевизията е отправено искане да се предостави най-широк достъп до нейните предавания на неформалните сдружения.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ - МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп. : В. Христов, Нап.: МЦ/МС, Маш. № 1765, 18.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 122-127. Оригинал. Машинопис.

 

№ 395

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№1128. Екз. №3, 19.12.1989 год.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Становища и оценки на чужди дипломати и журналисти за обстановката в НРБ

 

Дипломатът от посолството на САЩ Дъглас Смит заявил, че за да се изпълнели желанията на българската страна, изразени от А. Луканов и Г. Пирински, за отворена икономика, за получаване статут на най-облагодетелствана нация и членство в ГАТТ, било наложително в страната да се направят решителни промени. Много от тях вече били осъществени на последния пленум на ЦК на БКП.

Смит смятал, че „Подкрепа” копирала програмата и действията на полския профсъюз „Солидарност”. Бил на мнение, че в бъдеще най-голяма роля щял да играе Съюзът на демократичните сили в България. В него имало много хора, които искали да помогнат на Петър Младенов да излезе от кризата, обхванала българското общество. Същевременно не трябвало да се изключва и наличието на голям брой врагове на генералния секретар, от които се оформила политическа опозиция.

Според Смит България най-трудно от останалите социалистически страни щяла да излезе от кризата, защото процесите тук се движели сравнително бавно. Освен това съществувал и турският проблем с мюсюлманите, чието решаване било ключ за отношенията на САЩ с НРБ.

Смит споделял, че изказването на Г. Тамбуев на митинга в София, овациите и лозунгите, издигнати от присъстващите, го убеждавали, че членовете на „Клуба за гласност и демокрация” са искали само гласност и промяна в ръководството на БКП и държавата, но вярвали в доктрината на партията и си оставали верни комунисти.

Дипломатът от посолството на Франция Ив Манвил определил П. Младенов като далновиден и истински демократичен политик, който желаел държавата да бъде управлявана от едно обновено Народно събрание, понеже сегашното носело белезите на старото време. Бил убеден, че генералният секретар се е обявил за демократични избори и „отстраняване на живковистите” не под натиска на улицата, а воден от намеренията да привлече във властта „по един или друг начин иначе мислещите”.

По повод приема, който давало посолството на Франция в чест на френската парламентарна група, Манвил изказал съображения сред поканените лидери на независимите сдружения да не фигурират Р. Воденичаров и Л. Собаджиев, които се били компрометирали във връзка с шествието на 9-и и митинга пред Народното събрание на 14-и декември.

На митинга на 10.12. т. г. той се свързал с представители на социалдемократическата партия, с които се уговорил за среща.

Първият секретар по политическите въпроси в посолството на Великобритания Майкъл Фрост, който присъствал на пресконференция на 8 декември, организирана от Съюза на демократичните сили, поканил на вечеря на 19 декември Петър Берон, Желю Желев, Деян Кюранов и Румен Воденичаров. Берон не дал твърдо съгласие за присъствие, тъй като от 13 до 16 декември т. г. щял да посети Франция за среща с Франсоа Митеран, а от 16 до 18 – Брюксел. Останалите приели поканата.

Западногермански дипломати преценявали, че създаващите се неформални групи в НРБ все още нямали опит и се нуждаели от външна помощ. Затова възнамерявали да организират семинари за тях, като използват учени от университета в Саарбрюкен. За да не бъдели тези мероприятия „твърде очебийни”, обмисляли на някои от тях да поканят и „функционери на комунистическия съюз”. С осигуряване финансирането им се ангажирал лично посланикът Левалтер. Обмисляли се и пътищата за изпращане на повече български граждани във ФРГ, които да се запознаели на място с някои проблеми и се създадели по-широки контакти.

Временно управляващият Бюрото на Либийската арабска джамахирия в София констатирал, че влиянието на САЩ и някои западноевропейски страни сред неформалните дружества в България се засилвало. С оглед на балансирането му през следващата седмица се очаквало у нас да пристигнат двама либийски граждани, представители на организацията „Ал матхаба”. Те щели да установят контакти с ръководителите на неформалните организации и движения в България и се запознаят с политическите им платформи. В случай, че интересите им съвпадат, щели да проучат възможността за оказване на материална помощ.

Албанският дипломат Буер Байрактари изразил недоволство от настъпилите промени в партийното и държавно ръководство у нас. Споделил, че П. Младенов и А. Луканов били техни приятели и това щяло да помогне за разширяване на сътрудничеството между България и Албания.

Докладът на генералния секретар на последния пленум на ЦК на БКП бил посрещнат с голям интерес от чуждестранните журналисти, пристигнали в страната за отразяване работата на пленума и сесията на Народното събрание. Преобладавало мнението, че съдържанието му удовлетворявало очакванията с изключение на постановките, отнасящи се до бъдещия статут на мохамеданите. Считало се, че пасажът по тези проблем е прекалено кратък и не внася яснота за позицията на партията. Във връзка с това зачестили исканията от централите на чуждестранните средства за масова информация към техните кореспонденти у нас да събират информация за перспективите на предстоящата среща на външните министри на НРБ и Турция през януари 1990 г.

Почти всички чуждестранни журналисти търсели възможности за интервюиране на ръководни дейци на БКП и недоволствали от „недостатъчното съдействие” от страна на МВнР и БТА. Определено отбягвали Петър Гогов, който активно се стремял да ги запознае с платформата си, считана от тях за екстремистка.

Базирайки се на изказвания на свои познати от средите на независимите организации, някои чуждестранни журналисти изказвали предположения, че шествието на 9.12. т. г., на което нито една неформална организация не се е обявила за инициатор, е било „режисирано от консервативните сили в БКП”, върху които все още не бил наложен контрол. Като доказателство за липса на контрол върху противниците на „истинската демокрация” се сочело, че в обявите за митинга в неделя (10.12) били дадени неверни данни за деня, часа и мястото на провеждането му, а в писмото на ЦК на БКП до партийните организации в страната членовете на „опозиционните партии” били наречени „антикомунистически екстремисти”.

Английската журналистка Дениз Сърл след посещение в Кърджали изразила мнение, че атмосферата в града била спокойна и българите-мюсюлмани свободно и открито разговаряли помежду си на турски език. Джамията функционирала. В същото време се чувствало, че тези хора били силно депресирани след „репресиите и смяната на имената”. Наред с това се породила омраза между българите с традиционни имена и мюсюлманите, предизвикана от масовото заминаване на последните за Турция.

Английският журналист Майкъл Пауър предал в своя кореспонденция до Би Би Си, че на опозицията в България щяло да й бъде трудно да се стабилизира бързо и да се обяви срещу толкова рано насрочените избори. Не й оставало нищо друго, освен да реагира незабавно, като издигне свои кандидати и представи своя политическа платформа. Според английския журналист на практика П. Младенов успял да разцепи опозицията на две групи – едната, която няма политически претенции и е доволна от демократичните промени, и другата – с претенции в изборите. Пауър преценявал, че в НРБ ще има радикални промени, които обаче ще протекат по-умерено в сравнение с останалите източноевропейски страни. Американската журналистка Форман от Си Ен Нюз Нетуърк заявила, че е пристигнала в България по повод пленума на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание, за да отрази „края на комунизма”, но се убедила, „че това не било краят”. Интересувала се от спазването правата на човека в България и възнамерявала да вземе интервюта от Ж. Желев и П. Берон. Китайски журналисти от агенция „Синхуа” коментирали, че очаквали постепенно отстраняване на всички стари кадри в ЦК на БКП. Сега, според тях, положението на партията било сложно и било невъзможно да се запази еднопартийната система на ръководство. Същевременно смятали, че за разлика от Унгария, Чехословакия и ГДР влиянието на неформалните организации в България било по-слабо.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Г. Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – к. д., Размн. в [?] екз., Изп.: В. Христов, Нап.: Е. Кунева – 1768, 18.12.89 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 128-133. Оригинал. Машинопис.

 

№ 396

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1129. Екз. № 2

19.12.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: По-характерни данни за обстановката в икономиката на страната (към 18 декември 1989 г.)

 

Постъпващата в органите на МВР информация показва, че обстановката в стопанските обекти се формира под определящото влияние на разгръщащите се у нас социално-политически процеси.

В преобладаващата част от трудовите колективи се изразяват одобрение и подкрепа на решението на Декемврийския пленум на ЦК на БКП и дванадесетата сесия на деветото Народно събрание за извеждане на страната от политическата и икономическата криза. Налице е подчертан стремеж за изпълнение на стоящите пред тях производствено-стопански задачи. Едновременно с това непрекъснато се засилва гражданската и политическата активност на трудещите се, особено в големите областни и общински центрове, в по-крупните фирми и предприятия. Повсеместно се провеждат събрания, митинги и срещи, на които трудови колективи в остър и критичен дух поставят искания за неотложно решаване на жизненоважни производствени, стопанско-организационни, социално-битови и други проблеми – увеличаване на заплатите, съкращаване на административния апарат, осигуряване на жилища и карти за почивка и други.

През последните дни силно нараства стремежът и желанието за постигане на бързи и радикални промени, насочени към демонтаж на командно-административните подходи на обществено управление и преодоляване на икономическите затруднения и социални деформации.

Наред с това сред немалка част от работническите колективи съществува тревога за развитието на политическата обстановка. Споделят се опасения за възможно дестабилизиране на страната и „ако се допусне желанията за демократични промени да бъдат използвани от антисоциалистически или екстремистки настроени елементи”.

Нарастват откритите недоволства от мудността и незаинтересоваността на местни стопански, партийни и профсъюзни ръководители да решават повдигнатите проблеми от трудовите колективи, от неумението им да поведат открит диалог с хората и да използват повишената политическа активност на масите за постигане на реални промени. На редица места се настоява започнатата „чистка” във висшия ешелон да продължи и по места, като на ръководни позиции се издигнат некорумпирани, честни и компетентни кадри, ползващи се с доверието на колективите и населението.

В отделни предприятия тези настроения намериха конкретен израз във временно преустановяване на работата – ДФ „Фитинги” – Михайловград, фабрика „Вратица”, рудник „Плакалница” – Враца, КХЦ – Мизия, фабрика „Тетевянка” – Тетевен, ДФ „Напредък” – Севлиево, ТПК „Мир” – Нова Загора и шофьорите от „Млечна промишленост” – Варна.

В органите на МВР постъпиха множество сигнали за силни негативни настроения и изразени намерения за провеждане на стачки, ако не се предприемат бързи мерки за решаване на стоящите проблеми и поставените искания: МК „Сердика” и Автокомбинат – София, ДФ „Подем” – Габрово, ДФ „Алумина” – Шумен, КХИ „Иван Тенев” – Ямбол, СП „Здравко Чампоев” – Русе, отделни фирми и предприятия в Попово и Омургат, Разградска област, Автостопанство и пощенска станция – Велинград, СП „Автобусни превози” – Бургас, ПП „Котленски край” – Котел, КЗ „Загоре” – Нова Загора и др.

Получени са данни за конкретни действия или замисли на отделни трудови колективи за създаване на различни алтернативни формирования за подкрепа на преустройството и защита на работническите интереси.

В Химико-фармацевтичния комбинат в София е създадено дружество за защита на преустройството, в което членуват около 600 работници. Независимо че това е станало с подкрепата на Общинския комитет на БКП, съществувала вероятност дейността му да излезе от контрол поради създадени настроения сред част от колектива и особено сред работещите в цех „Универсален”, които от известно време работели с пълно натоварване и се очаквало заплащането им да бъде по-ниско. В комбината били разлепени листовки с призив за смяна на ръководството и създаване на работническо самоуправление.

Подобни сдружения били образувани или предстояло да се създадат в ТК „Димитър Димов” – Ямбол, завод „РМО” при НХК – Бургас, ЗММ и СП „Метрополитен” – София, завод „Дунав” – Оряхово, Михайловградска област, МОП „Челопеч”, Софийска област.

Налице са и опити от страна на активисти и симпатизанти на ОФТ „Подкрепа” за оглавяване и насочване на такива настроения и намерения.

Продължават да постъпват данни за сериозни затруднения в изпълнението на производствените програми от много фирми и предприятия в столицата и страната, водещи до влошаване на тяхното финансово състояние и до поддържане на постоянно напрежение сред трудовите колективи. Най-често възникналите трудности са резултат от недостиг на суровини и материали, забавяне на кооперативните доставки, договорни необвързаности за реализация на продукцията, остарели производствени фондове, липса на валута за закупуване на ново оборудване, неизяснени планови задачи и др.

Като цяло постъпващите данни показват, че достигнатото равнище на недоволство и напрежение в редица трудови колективи при съществуващата инертност, а на места и неадекватна реакция от страна на стопански, профсъюзни и партийни ръководства могат да доведат до лавинообразно увеличаване на случаите на организирано прекратяване на трудовия процес и масово прилагане на стачките като крайна мярка за решаване на съществуващите проблеми.

На 11 декември т. г. в столицата се е състояла организационна среща на инициаторите за създаването на Съюз на частните производители, занимаващи се с индивидуална трудова дейност. Основните им цели били: защита правата на гражданите, занимаващи се с производствена дейност; създаване на собствена банка и промени в Указ № 56. Били сформирани и три работни групи – организационен комитет, група за подготовка на устав и група за изготвянето на петиция до Народното събрание и Министерския съвет. Предвиждало се бъдещият съюз да осъществява и международна дейност. На 5.І.1990 г. щяло да се свика учредително събрание с участието на около 800 фирми. Поканени били представители и на редица западни фирми. Досега участие потвърдила западногерманската фирма „Сименс”. През март 1990 се предвиждало да бъде свикан конгрес на съюза, а дотогава дейността му щяла да се ръководи от временни органи.

Органите на МВР провеждат целенасочени мероприятия за набиране на информация за оценки, позиция и намерения на западни дипломати и делови среди по извършващите се у нас промени.

Получени са данни, че сегашната политическа обстановка в страната се оценявала от американски дипломати като подходяща за реализиране на редица инициативи на посолството, имащи за цел всестранно разширяване на двустранните отношения. Споделяли, че предстоящите промени в икономиката на България създавали възможност за извеждането им от рамките на традиционния търговски и културен обмен. Посланикът Полански считал за необходимо да заинтересува американските стопански дейци с перспективите на българския пазар. Смятал, че било възможно да се привлекат пенсионери, които все още имат енергия за работа, като на този етап дойдат за лектори и консултанти в НРБ, а след проучване различните аспекти на икономиката – евентуално и като участници в стопански инициативи. В посолството се обсъждала и идея да бъде поканен някой бивш директор на американски химически завод, който да покаже на място, в продължение на 1-2 години, как трябва да се ръководи едно такова предприятие. Дипломатите били единодушни, че българските ръководители изпитвали остра нужда от хора с опит и свежи идеи и щели да откликнат с готовност на инициативите. Считали също, че е необходимо да се предприемат конкретни стъпки за „възстановяване” водещата роля на американската наука и образованието в нашата страна. Полагали се усилия за установяване на контакти с определени лица от американски академични среди, близки до администрацията на Буш, които да окажат необходимото въздействие за отваряне на университетите и научните институти за студенти и учени от България.

През октомври т. г. в Института за секретни изследвания Изток-Запад във Франкфурт, ФРГ, били обсъдени насоките за развитие на икономическите отношения между западните и източноевропейските страни. В речта си представителят на САЩ Роберт Мосбахер, секретар по търговията, изразил становището на неговото правителство, като очертал следните основни принципи, които трябвало да се считат за ръководещи: да бъде запазен осъществяваният контрол върху износа на социалистическите страни, тъй като той се явявал гаранция за сигурността на Запада. Този въпрос трябвало да се разглежда в светлината на факта, че съветското военно строителство продължавало въпреки гласността и преустройството. Уточнил, че ще бъдат контролирани само „особено важните, критичните технологии”.

Търговията Изток-Запад следвало да се осъществява изцяло на търговска основа, като не се допуска изкуствен растеж на развитието й чрез кредити. В противен случай това нямало да съответства на икономическите реалности.

Инвестирането на капитали в страните от Източна Европа и създаването на смесени предприятия с тяхно участие трябвало да се основават „единствено на търговски критерии”, като за привличане на западни инвестиции било необходимо социалистическите страни да пристъпят към дълбоки промени в инфраструктурата си.

Разширяването на търговията Изток – Запад се поставяло в зависимост от спазването правата на човека и разширяването на демократизацията в източноевропейските страни. Освен това източноевропейските страни трябвало да дават точна и подробна информация за своето икономическо състояние, тъй като „не може да се осъществява търговия, ако купувачът и продавачът нямат информация един за друг”.

Мосбахер изтъкнал, че засега СССР и останалите източноевропейски страни били далеч от пазарната икономика, която ще им осигури членство в ГАТТ. Американският бизнесмен защитавал твърдото си становище, че преминаването към частна собственост е единственият път за успешно включване в международния пазар. Освен това според него било задължително източноевропейските страни да пристъпят към създаването на независими партии, които да си осигуряват капитали на основата на пазара. Правителствата на тези страни строго трябвало да контролират пускането на нови емисии, а така също и предоставянето на кредити, за да не се задълбочат инфлационните процеси. Те си давали сметка колко трудни и болезнени ще бъдат реформите в Източна Европа и затова нямало да бъдат безучастни. Като първа стъпка американският представител предложил западноевропейските страни да отворят своите пазари и осигурят реални финансови облекчения на източните си партньори.

 

МИНИСТЪР: (без подпис) Г. Танев

 

Отп. в 2 екз. - № 1 – П. Младенов; № 2 – к. д., Изп.: Б. Грозев, Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 1769, 18.12.1989 г., Размножено в 9 [екз.]и изпратено по списък.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 134-141. Оригинал. Машинопис.

 

№ 397

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1130. Екз. № ед.

19.12.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 19.12.1989 г.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В редица градове на областта като Перник, Радомир, Станке Димитров, Самоков и др. през изминалите три дни бяха проведени митинги, организирани от местни партийни и административни ръководства и неформални сдружения. Не са констатирани случаи на ексцесии и създаване на социално напрежение.

Получени са данни за подготовка на предупредителна стачка на ревизор-вагоните на гара Станке Димитров, които щели да преустановят работа по проверка на техническото състояние на влаковете, ако не са изпълнени исканията им. Правени са опити да бъдат привлечени и ревизор-вагоните от гара Перник.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

По главната улица в Пловдив на няколко места е разлепено възвание към гражданите от името на Съюз на независимите литератори, в което журналистите от Българската телевизия се обвиняват в преднамерено изопачаване на истината за митинга на 14.12. т. г. пред Народното събрание.

На 18 т. м. в центъра на Пловдив представители на Съюза на демократичните сили в България събирали подписи под петиция в защита на Кеворк Кеворкян. Същевременно на същите места се събирали подписи за гласуване на недоверие на журналиста от „Панорама” Антон Вергиев.

В гр. Панагюрище неизвестно лице от София е разлепило листовки, в които се твърди, че влоговете на българските граждани в западни банки възлизали на 7 млрд. и 260 млн. долара. Освен това други 20 млрд. долара били вложени във вид на акции и други ценни книжа в крупни предприятия в чужбина.

В Общински народен съвет – Мадан е постъпило писмо от името на секцията на Независимото дружество за защита правата на човека в града, с което уведомяват, че на 24.12. т. г. на площада ще се проведе митинг на „мюсюлманското” население. Писмото е подписано от лица, известни като фанатици мюсюлмани.

Продължава социалното напрежение сред миньорите и останалите работници от рудниците „Ст. Стефанов” и „Ерма река”. Коментирало се, че ако не се коригира заплащането им, не се освободят работещите пенсионери и подмени техниката, ще направят митинг.

На среща между представители на технологичния транспорт в ТМОК „Асарел” – Медет и ръководството на комбината шофьорите поставили с негодувание въпроса за раздутите щатове на административно-управленческия персонал и ведомствената милиция, издържана от комбината.

Димитър Амбарев споделил, че е определен да защитава интересите на „етническите турци” и „помаци” в България с цел признаване правата им от официалните власти. Това било в момента основната и главна задача, която изпълнява.

Членове на новосформираното дружество към „Подкрепа” в Пазарджик взели участие в организираната от клуб „Демокрация” среща на неформалните структури в града на 16.12. т. г. с цел уеднаквяване на платформите. Срещата преминала в условията на разграничаване и отправяне на упреци между отделните сдружения, което не дало възможност за изработване на обща платформа.

В учебни заведения и трудови колективи в Пазарджик се подготвяли събрания, на които да говорят представители на „Подкрепа”.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Получени са данни за създадени социални напрежения в рудник „Паисий” – община Мъглиж, рудник „Север” – „Марица изток” – Раднево, ДФ „Маджарово”.

В общинско управление на МВР – Харманли са получени сведения, че преди Нова година членове на БЗО възнамерявали да организират и проведат голям митинг. На него щяло да се направи предложение намиращият се в страната Страхил Скерлев да бъде включен в управителния съвет на БЗНС.

В Стара Загора били намерени и иззети три позива със следното съдържание: „Български народни милиционери, паразити, които чакат само някои да сгреши, за да има какво да правят и да си изкарват заплатите”. Защитници на „правовия ред на социализма, комунизма убиват трудови хора и народните артисти”. В един от позивите след горния текст е добавено: „По-добре един милион убити комунисти, отколкото 8 млн. умрели от глад”.

Емисари от НФТ „Подкрепа” посетили някои училища и техникуми в Стара Загора и призовавали учениците да подпишат изложение за неполагане на изпити по отделни предмети. Обещавали им подкрепата на д-р Тренчев и ги уверявали в техния успех.

В коментари работниците от икономиката считали, че словесният двубой между партията и неформалните сдружения бил „боричкане за власт”, който раздвоявал хората.

Сред служителите на БНБ – Хасково се коментирало, че бил получен документ от София, с който се искало точното финансово състояние на клона на БНБ, тъй като в централното управление нямало представа за външния дълг на страната. Носели се слухове, че той възлиза на 14 млрд. долара.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Продължава да нараства политическата активност на населението. Най-широк отзвук в общините има проведеният пленум на областния комитет на БКП и смяната на Н. Жишев. Възлагат се надежди за нови персонални промени в областния град и общините и създаване условия за бързо решаване на назрелите проблеми. Изразява се недоволство срещу раздутите щатове в партийния и административен апарат.

Постъпили са данни за възникнали социални напрежения и недоволства сред трудови колективи в областта във връзка с прилагането на новата система за заплащане, в които се предвижда значително увеличаване заплатите на административния персонал в предприятията за сметка на изпълнителския състав. Ръководството на областното управление счита, че съществува реална опасност в някои предприятия да бъде преустановен трудовият процес.

П. Слабаков убеждавал член на „Подкрепа” от Айтос да организират митинг в града, като го съветвал да организира 20-30 съмишленици, които да се съберат на оживено място и в подходящо време. Той бил готов да говори на митинга за „чисто небе и здрави деца”.

Някои озлобени и засегнати в миналото бивши опозиционери, коментирайки решението за провеждане на избори през 1990 г., твърдели, че щели да гласуват за всеки друг, но не и за представителите на БКП.

Отделни репресирани елементи се активизират и отправят закани срещу властта.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Днес, 19 декември, в гр. Толбухин се очаква да се проведе сбирка на независимото движение за демокрация, на която щяла да бъде разгласена програмната декларация на движението. На базата на законността, демократизма и гласността, щели да се борят за защита гражданските права и свободи на всеки гражданин и за демократично управление на страната.

Няколко известни на органите на ДС лица от гр. Шумен били единодушни, че сформираният Съюз на демократичните сили не можел да изпълнява функциите на опозиционна партия, тъй като неговите последователи нямали ясна програма за бъдещето на страната. Считали, че единствено БЗНС – Н. Петков можел след две-три години да изпълнява функциите на опозиционна партия. Тогава и те можели да се появят на политическата сцена.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

В гр. Търговище се очаква да се проведе сбирка на клуб „Ноември-89”, на която присъствали около 30 души, представители на интелигенцията. Обсъдена била платформа на Съюза на демократичните сили в България. Създадени били четири секции: на учителите, инженерите, лекарите и организационните работници, чиито представители влизали в избрания координационен съвет. Опитът на членовете на общинския комитет на ДКМС да поемат ръководството на клуба в свои ръце бил провален. Взето е решение членството в клуба да се осъществява срещу молба и заплащане на членски внос.

Сред гражданите на гр. Попово усилено се коментирало, че в най-скоро време районът щял да бъде посетен от д-р К. Тренчев, който възнамерявал да развие активна дейност за популяризиране на профсъюз „Подкрепа”. До момента не е било известно дали пристигането на д-р Тренчев е по негова инициатива, или е по покана на лица от общината.

Диригентът на хор „Седянка” – гр. Силистра, споделил, че в София два пъти се е срещал с д-р К. Тренчев, който му показал програмата на профсъюза „Подкрепа” и заявил, че възнамерявал да основе крило и в гр. Силистра, без да уточнява точната дата.

Сред работниците от промишлените предприятия в община Попово нараствало недоволството от неспиращите митинги и шествия в гр. София, като се изразявали мнения, че участниците в тези прояви не работели, а в същото време отправяли искания за по-добър живот.

В трудовите колективи на фирмите „Метеор” и „Възход” – гр. Попово, съществувала реална опасност от организирането на масово недоволство, породено от новата форма на заплащане.

Двама преподаватели от ИПУ „Д. Михайлов” – гр. Силистра, в разговори с колегите си споделяли, че приемали мерките на партията и държавата, но в случай, че заплатите им не бъдат повишени, щели да стачкуват.

В Разград е проведено съвещание с актива на общинските дружби на БЗНС, на което са обсъдени мерките, които трябва да се набележат за сплотяване на масите и за укрепването на позициите. В направените изказвания били засегнати въпроси, отнасящи се до реабилитирането и приобщаването на никола-петковисти, гичевисти и др. в редовете на БЗНС, за възстановяването на младежкия земеделски съюз. Издигнато е искане постовете в Министерския съвет да се заемат както от комунисти, така и от земеделци, без предварително разпределение на министерствата.

На 13.12. т. г. в гр. Русе е проведена учредителна сбирка на Клуба за гласност и демокрация, чиито учредители били около 27 души, които избрали ръководство в състав: доцент Стойко Варимезов – председател и членове – проф. К. Енчев и доц. Марко Тодоров – секретари.

На 14.12. т. г. в Русе инициативна група за създаване на местно движение за граждански инициатива е провела сбирка, на която присъствали 20 души представители на „Екогласност”, на Клуба за гласност и демокрация и на Свещеническия независим съюз. Представителите на Клуба за гласност и демокрация обявили своите програмни документи и намерението си да се присъединят към Съюза на демократичните сили в Русе. Представителят на Свещеническия независим съюз информирал присъстващите за програмата и целите на съюза, както и намеренията на групата им да се присъедини към Движението за граждански инициативи.

По време на сбирката е било уточнено, че бъдещата дейност на независимите структури ще се провежда на базата на националните програми на съответните структури и тези на Съюза на демократичните сили, като съответно ще има и съображения, отразяващи и специфичните проблеми на гр. Русе.

На 15.12. т. г. в гр. Русе, в присъствието на 26 свещеници е учреден „Свещенически независим съюз”. Присъствалият Христофор Събев е изтъкнал, че съюзът е алтернативен на този, създаден от отец Амбарев в Пловдив, който ще работи съгласувано и под ръководството на Светия синод. Съюзът трябвало да бъде секция към Комитета за духовни ценности и религиозни свободи и щял да се ръководи от проф. Радко Поптодоров. Събев е изтъкнал, че с незначителни изменения се приема уставът на свещеническите братства от 1912 г.

На 16.12. т. г. инициативна група от русенската интелигенция, членове на БКП, БЗНС и безпартийни е учредила обществен форум за демократични промени. Като първо мероприятие било планирано осъществяването на 21.12. т. г. на „мълчаливо присъствие” по време на насрочения пленум на Общинския комитет на БКП.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Сред трудовите колективи в част от икономическите обекти се издигали искания за повишаване на трудовите възнаграждения и за подмяна на компрометираните ръководители. Шофьорите от автобусния транспорт в гр. Дряново обявили стачка в подкрепа на исканията си, която създала трудности при придвижването на населението в общината.

На 17.12. т. г. в гр. Велико Търново е проведено шествие и митинг с около 12000 участници, на което е оповестено създаването на Българска работническа социалдемократическа партия (обединена).

Получена е информация, че в гр. Осъм е изтекло значително количество дизелово гориво, съхранявано в близост до гр. Ловеч. Очаквало с този факт да предизвика реакция на недоволство сред населението. Уведомен е Общинският комитет на БКП.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Сред здравните работници в гр. Враца се изказвали мнения, че в изнесения доклад пред пленума на ЦК на БКП от 11.12. т. г. се съдържали много общи формулировки, касаещи персоналната вина на членовете на Политбюро и ЦК на БКП, освободени след 8.12. т. г. и тези, които били свързани с обвинението срещу Тодор Живков, Иван Тодоров – Горуня и Н. Петков. Липсвала информация за състоянието на етническия проблем в страната.

Лице от гр. Белоградчик заявило, че в България трябвало да стане преврат, а не малка смяна на властта, за да можел народът да получи това, което му се полагало. По негова оценка и в момента средствата за масова информация дезинформирали и тенденциозно обработвали общественото мнение.

На 17.12. т. г. в гр. Чипровци е проведен митинг, организиран от инициативна група представители на интелигенцията, на който са присъствали около 2000 души. Поставени са въпроси за недопускане разполагането на радиоактивни отпадъци на АЕЦ „Козлодуй” в изоставените шахти на МОП „Хр. Михайлов” – Чипровци, за преустановяване на безразборното изсичане на горите в района, за снабдяване със стоки от първа необходимост, жилищния проблем и др.

На 20.12. т. г. в рудник „Плакалница” ще се проведе митинг, на който ръководството на МК „Г. Димитров” – Елисейна, трябва да отговори на поставените от миньорите искания. Взето е решение в случай на неудовлетворяване на желанията, миньорите да преустановят работа, децата им да не посещават учебните заведения.

 

ВГУ –ДС

Съветникът в посолството на САЩ Монгомери заявил, че в два дни от последната сесия на Народното събрание не били направени „важни кадрови промени”. Той бил на мнение, че българската преса твърде критично отразила проявите на демонстрацията на 14 т. м. Смятал, че ако се стигне до използването на сила от властите срещу протестиращи граждани, това ще нанесе удар върху отношенията на САЩ и другите западни държави с България. Американската страна се надявала на все по-широко сътрудничество в редица области с НРБ.

Според военния аташе в посолството на Италия Албано българският народ не бил подготвен за основна и съществена промяна, водеща до истинска демокрация на обществото. В страната съществувала силна опозиция, която се противопоставя на БКП, но не мисли по демократичен начин. Най-важното, което било в ущърб на независимите сдружения в момента, е, че нямали икономическа програма. Той разговарял с техни ръководители, които посочили, че са против капитализма. Искали държава, в която да имат известно място в управлението, но без да изключват БКП от управлението на страната.

Джордж Софт [Така е в текста, става въпрос за Сорос – б. съст.] от Ню Йорк възнамерявал чрез основаната от него фондация „Отворено общество” за подкрепа на независимите групи да окаже помощ и на българските неформални сдружения. Предстояло да достави компютри, магнетофони и копирни машини. „Екогласност” официално били поискали помощ от тази фондация.

Според някои данни напрежението сред студентите от СУ „Кл. Охридски” нараствало с всеки изминат ден. Само нищожна част от тях посещавали лекциите. Сформирани били 13 независими студентски организации, между които една религиозна, една националистическа и една, наречена „Паисий”, изградена по подобие на съществуващата такава преди 9 септември 1944 г. организация „Симеон ІІ”, обявяваща се за връщане на монархията.

 

НАЧАЛНИК ЦИОУ – МВР

Ген.- лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: Н. Пенков, Нап.: М. Цинигарова, Е. Кунева – 1770, 19.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 142-153. Оригинал. Машинопис.

 

№ 398

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1131. Екз. № 2

19.12.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Изразени мнения от главния редактор на в. „Литературен фронт” Никола Инджов относно бъдещата насоченост на вестника

 

В органите на МВР постъпиха данни, че главният редактор на в. „Литературен фронт” Никола Инджов бил силно обезпокоен от засилващия се натиск върху него и редакционната колегия на вестника. Според Инджов в резултат на активизацията на независимите сдружения и техните представители и симпатизанти в Съюза на българските писатели след „овладяването” на в. „Народна култура” на дневен ред е поставен въпросът за овладяването и на органа на СБП – в. „Литературен фронт”. До този извод той и колегите му от редакционната колегия (преобладаващо членове на БКП) стигнали след анализ на събитията от последния месец: организираната от активисти на независимите сдружения подписка срещу него, изявленията на митинги и пред българската национална телевизия на Владимир Левчев, Едвин Сугарев, Марко Ганчев и др., подхвърлените реплики по различни поводи и организираните атаки на последното писателско съвещание, публикациите във в. „Народна култура”, опитът да бъде изготвена алтернативна редакционна колегия и други. Общото им становище било, че лидерите на независимите структури са решени да овладеят вестника и да получат чрез негово лице трибуна, позволяваща им да формират и влияят на общественото мнение от името на целия съюз. Това според Инджов щяло да доведе наред с изтласкване на партията от основното литературно издание, също и до следващи неблагоприятни и непредсказуеми процеси за социалистическата култура в нашата страна.

Като конкретни мотиви за отстраняването на Инджов се считали отпечатването на писмото на Дамян Дамянов срещу Румяна Узунова и „едностранното осветляване на изселническия проблем”.

В коментар по тези намерения Инджов заявил, че не се притеснява за собственото си бъдеще, а за това, че партията е изправена пред възможността да загуби още една трибуна. Същевременно той разчитал на редакционната колегия, която била изразила подкрепата си в писмо до Управителния съвет на СБП.

Според Инджов на насроченото за 19 декември т. г. в 16.00 ч. заседание на УС на СБП ще бъде гласуван въпросът за отстраняването му от вестника. Заедно с това по негова преценка е било възможно да бъде извършена и смяна на Павел Матев. Като най-сигурен кандидат за главен редактор на в. „Литературен фронт” Инджов считал, че е Марко Ганчев.

В редакционната колегия е обсъждана създадената ситуация и е решено при неблагоприятен изход от евентуалното гласуване да се противопоставят открито на УС на СБП. Имали са договорка да изчакат развитието на въпроса и тогава да излязат с колективна декларация. Ако се вземело решение за назначаването на Марко Ганчев за главен редактор, тогава Инджов щял да обяви трансформирането на в. „Литературен фронт” в независим вестник на българските писатели – комунисти (независим от СБП, но стоящ на марксистки позиции). Основание за подобно решение, според Инджов, му давала подкрепата, която се надявал да получи от редакционната колегия, както и принципното съгласие на съюзната партийна организация, която щял да търси на насроченото партийно събрание.

Инджов разчитал много на подкрепата на партията и се надявал да постави вълнуващите го въпроси на насрочената среща с др. Ал. Лилов, но поради нейното отлагане нямал възможността да търси други пътища. Очаквал до започването на заседанието на Управителния свет на 19 декември да получи съвет и отговор от ЦК на БКП за позицията, към която да се придържа.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Г. Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – Ал. Лилов, № 2 – КД, Изп.: Радичков, Нап.: Савова – 1776, 19.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. л. 154-156. Оригинал. Машинопис.

 

№ 399

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1138. Ек. № [1]

20.12.1989 г.

 

[Запазен е напълно идентичен екземпляр на справката под рег. № 1139, екз. 1 от 20.12.1989 г. до Петър Младенов, в който липсва само пасажът за събранието на БЗНС „Никола Петков” в читалище „П. Берон” и твърдението за дарените от Лили Иванова 500 хиляди лева – б. съст.]

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Данни за вътрешнополитическата обстановка към 20.12.1989 г.

 

СОФИЯ

На събранието на т. нар. група на „90-те млади членове на БЗО – Сърбински”, състояло се на 16 т. м., ръководено от Николай Петрини, били издигнати искания за оставка на БЗНС и градското ръководство на съюза, за отмяната на чл. 1 от Конституцията, а не само на ал. 2 и ал. 3.

Сред присъстващите на събранието на БЗНС –Никола Петков в читалище „Петър Берон” на 9.12. т. г. се коментирало, че на апела на помощния комитет за набиране на средства откликнали много хора. Най-съществен обаче бил приносът на Лили Иванова, която дала 500 хиляди лева на съюза.

В София се очертава тенденция за активизиране привърженици на БРСДП (о). В печатната база на ВТО „Разноизнос” се печатали материали на БРСДП (о). Сред членовете й царели оптимизъм, въодушевление и вяра в бъдеща успешна дейност. Ясно изразено било намерението им за изграждането на тази партия като силна, която в перспектива ще се отдели от Съюза на демократичните сили (ще засенчи БКП) и ще спечели парламентарно мнозинство. За постигане на целите си те разчитали на финансова подкрепа от социалистическия интернационал и социалистическите партии във ФРГ и Япония.

Сред живущите в община „Червена звезда” активисти на БРСДП (о) развивали активна дейност за привличане на нови членове. Самочувствието им било повишено. Заявявали, че се занимавали с политика професионално, а не като другите независими организации, които се ръководели от ентусиазъм или временни емоции.

Редица преподаватели от 125 единно смесено политехническо училище (община „Младост”) вече се били записали за членове на БРСДП (о). В училището те провеждали активна пропагандна дейност за привличане на нови членове.

Получена е информация, че „Подкрепа” очаквала да получи от чужбина свръхмодерна печатарска машина, такава, каквато в България все още нямало.

Служители на СИФ „Бояна” коментирали, че митингът на независимите организации на 14.12. т. г. пред Народното събрание бил отговор на митинга на БКП на 13 т. м. Застъпвало се становището, че органите на МВР и партията са се стремели да създадат умишлено инциденти, които да използват за разправа с неформалните сдружения.

Придобита е информация за напрегната обстановка в редица трудови колективи в столицата. Работещи от „Софстрой” считали, че обновителните процеси в страната не могат да бъдат разглеждани иначе, освен като връщане към капитализма.

В ТКЕР „6-ти септември” около 1000 работници се отказали да плащат профсъюзен членски внос. Взето е решение от 1.І.1990 г. да се събира членски внос само на онези работници, които са съгласни да го плащат.

От известно време сред работещите в трамвайното депо „Ст. Василев” възникнало недоволство, породено от изключително тежките условия на работа.

На 18.12. т. г. шофьорите от Автостопанство № 1, зареждащи магазините на МК „Сердика”, предявили искания за увеличаване на заплащането на нощните им смени от 18 на 35 лева.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

По оценка на областното ръководство на МВР обстановката продължава да бъде напрегната.

Секретарят на областното сдружение „Екогласност” – Пловдив Георги Башиянов активизирал работата на инициативния комитет за създаване на такава структура в гр. Смолян. Имал за цел да изпревари действията на БКП в тази насока.

Членовете на БЗО в Пловдив водели усилена подготовка за диалог – „кръгла маса” с БКП. Като гаранти се посочвали известни политически личности от Франция и САЩ, които ги подкрепяли и действали по дипломатически път пред нашето правителство. Като най-важни становища, които щели да бъдат изразени по време на диалога, се очертават отхвърляне изцяло действащия БЗНС и евентуално привличане на негови членове, но категорично без ръководството му. Взето е решение програмата и уставът на новия съюз да се приемат на конференция в началото на януари 1990 г.

Лидерите на независимите структури в гр. Пловдив създавали организация за образуване на сдружение на всички демократични сили с наименование „6-ти септември”.

Съюзът на демократичните сили започнал подготовка за общонационална стачка, която ще продължи една седмица. Засега не са уточнени денят и часът на започването. Подготвяло се създаването на Комитет за национално спасение с основна цел да осъществява контрол над дейността на правителството.

Отец Димитър Амбарев от независимото дружество за защита правата на човека търсел говорител на дружеството. Много българи-мюсюлмани посещавали Амбарев и проучвали възможността за съвместни бъдещи действия за възстановяване техните права.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Политическите промени намират широк отзвук сред населението в областта.

В Казанлък на 18 т. м. била учредена Конфедерация на демократичните промени, на която бил приет устав, наподобяващ този на Съюза на демократичните сили в София.

В Казанлъшка община се забелязвал повишен интерес към НФТ „Подкрепа”. Сред различни социални групи се коментира, че численият й състав вече бил около 50 000 души. Към нея се включвали цели профсъюзни организации от обектите на икономиката. Д-р Тренчев щял да пътува до западни страни, за да иска материална помощ от различни профсъюзи.

Медицински работници от общината проявявали подчертан интерес към „Подкрепа”, търсели връзки с ръководството му и проучвали условията и възможностите за учредяване на тази федерация на профсъюза на медицинските работници.

Получени са данни за активизиране на привърженици на бившата земеделска опозиция в Стара Загора и Раднево. Стремели се да укрепват връзките помежду си, издирвали недоволни от сегашната политика на БЗНС.

Митингите в Димитровград и Свиленград, проведени от работниците в локомотивните депа, са преминали при добър ред и организация. Предявени били искания трудът на машинистите и помощник-машинистите да премине от ІІ в І категория, а на вагоноремонтния персонал – от ІІІ във ІІ.

Получени са данни за раздвижване сред лицата с възстановени имена. Около 30-40 жени са се събрали на площада в Кирково, община Подкова, за да искат връщане на арабско-турските имена.

В гр. Кърджали, кв. „Гледка”, била намерена листовка със следното съдържание: „Искаме старите имена”.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Остри антиобществени прояви и действия не са констатирани. Преимуществена част от информацията третира състоянието на икономиката и нерешени въпроси сред трудовите колективи от социално-битов характер.

Силни негативни настроения съществували сред шофьорите от първа, втора и трета автоколона на АС „Автобусни превози” – Бургас. Сред немалка част имало нагласа за прекратяване на работа и обявяване на стачка.

По-голямата част от инженерно-техническия персонал и работниците в производственото предприятие „Фенол” – Бургас, единодушно и категорично поставили въпроса за прекатегоризация на труда. Имали готовност за стачка и ако тя не помогне за положително решаване на въпроса, възнамерявали да напуснат предприятието.

На 18 декември било проведено събрание на актива на общинската земеделска дружба в Бургас. Преобладаващият брой от изказалите се рязко разкритикували досегашния курс на БЗНС и го определили като сателит и послушен спътник на БКП. Някои застъпили становище да не се отива на конфронтация с БКП, а да й се опонира от позиция на равноправен политически партньор. Общият извод е, че единството е нарушено и имало вероятност от разцепление.

На 14 декември в гр. Ямбол е основан клуб „Екогласност”. На учредителното събрание са присъствали 50 души. За председател е избрана Боряна Султанова, дъщеря на Петър Слабаков, оркестрантка в камерния оркестър в града. Секция на клуба била изградена и в проектантската организация.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

На 18 декември в сградата на музея в Шумен се е състояла учредителна сбирка на движението „Интелигенти за демокрация”, на която били приети устав и програма със съдържание, близки до тези на другите независими сдружения в града. Разгърнала се остра дискусия, в резултат на която повечето от половината присъстващи напуснали сбирката. Останалите около 40 души избрали управителен съвет в състав от 5 души и говорител. В изказванията си членовете на новосформираното дружество акцентирали върху деидеологизацията на културата. В програмата му било издигнато искането да се премахне чл. 3 от Конституцията, [за] регламентиране българо-съветските отношения.

Според непроверени данни в гр. Толбухин било създадено независимо дружество „Свободен дух” с около 100 членове. В състава му влизали служители от ДФ „Агроавтоматика” и Завода за експериментална и нестандартна апаратура.

В Общинско управление на МВР – Варна, са постъпили данни, че колективът на транспортната болница планира за днес – 20 декември, провеждането на кратка стачка, за която пред жп управление да постави искания за ускоряване изграждането на нова болнична сграда и осигуряването на допълнителни социални придобивки.

Придобити са данни, че в гр. Варна предстои създаването на „независим лекарски съюз”, който първоначално щял да постави само социално-икономически искания. От тази независима структура се дистанцирал средният медицински персонал. В неговите среди се обсъждало създаването на собствено сдружение за защита на интересите.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Сред част от населението в областта се изразявало недоволство от изнесените в средствата за масова информация материали, в които се потвърждавала вината само на Тодор Живков, а не и на други лица, които са работили заедно с него. Усилено се коментирало, че Живков искал да направи изявление по Българската телевизия, но не му било разрешавано от висши ръководни органи, които изпитвали страх да не бъдат засегнати някои лица от управляващия ешелон.

Вниманието на медицинските работници от община Силистра било насочено предимно към промените в заплащането. Болшинството от тях изразявали мнение, че новата система на заплащане е много добра, но допускала възможността за проява на субективизъм и нереални оценки. Обсъждало се и забавянето на кадровите промени по места, особено на кадрите в пенсионна възраст. Не се одобрявали лозунгите на неформалните групи за възстановяване имената на българските мюсюлмани и други антисоциалистически и анархистични прояви.

Завеждащата терапевтичното отделение в гр. Силистра изготвила поименен списък на желаещите лекари от града за включването им в независимото сдружение на лекарите от страната.

Музиканти от гр. Силистра, обединили се около диригента на хор „Седянка”, решили да проведат сбирка на 20.12. т. г., на която възнамерявали да учредят дружество на музикантите, за защита на социалните права и свободи на тази категория и за изземване на тези функции от общинския съвет за духовно развитие и от дирекция „Музика”.

Лице от Разград споделило, че при посещение в София му е направило силно впечатление безпорядъкът, който царял в Централния съвет на БТС, където по-голяма част от служителите отсъствали, а други подготвяли плакати и агитационни материали. Било му обяснено, че отсъстващите били на митинг и сега си почивали, а останалите се подготвяли за следващия митинг. Обстановката в Централния съвет на БТС довела до това, че повечето от командированите не могли да изпълнят ангажиментите си, губейки много време и средства.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Трудовите колективи от някои икономически обекти на областта проявявали повишена политическа активност, изразяваща се в предявяване на претенции по отношение действията на ръководството, заплашвали с провеждането на стачки. Напрегната е обстановката в ДФ „Мак” и комбинат „Мехатроника”, където колективите са предявили подобни искания към ръководствата на предприятията.

Лица от вражеския контингент в гр. Тетевен системно обсъждали настъпилите в страната промени, като изказвали становище, че те са закономерни, но ще се извършват бавно и трудно и не било изключено да се стигне до репресивни мерки от страна на органите на властта спрямо отделни лица с екстремистки прояви.

На 18.12. т. г. във ВМИ – Плевен, е проведен митинг, на който са участвали около 200 преподаватели и студенти. Прочетена е декларация от името на независимия студентски съюз, в която се отправяли искания за премахване на идеологическите дисциплини от учебните програми.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

В колектива на МК „Г. Генов” – Враца, голям интерес е предизвикала разгласената оценка за хода на преустройството в предприятието, приета от комбинатския комитет на БКП, в която се съдържали искания към областния и общински комитет на БКП за изваждане от състава им на някои компрометирали се бивши ръководители от комбината. Смята се, че тази оценка е дала повод на една от бригадите да излезе с призив, в който се настоявало за оставката на административното, партийното, комсомолското и профсъюзното ръководство, за провеждане на нов избор на директор и за съкращения на административния персонал.

По повод на извършващите се динамични процеси в страната служители и работници от ТПК „Б. Чонов” – Видин, се изказали, че ръководните партийни и държавни органи в града проявявали пасивност. Според тях тези хора не можели да извършат преустройството, тъй като преди известно време са стояли на съвсем други позиции.

В с. Градец, община Видин, е учреден клуб „Селски съвет”, в който членували около 10 лица. По негова инициатива бил организиран общоселски митинг, на който се отправили обвинения срещу някои местни ръководители. Членовете на клуба нямали ясно изградена политическа платформа.

В с. Синьо бърдо, община Роман, е проведено учредително събрание на независимо дружество „Гласност”, на което болшинството от изказващите се са се обявили против местния партиен секретар. Взето било решение дружеството да се преименува в „Август – 83”, като се изразявали претенции, че членовете му са първите в страната, обявили се против живковизма.

На проведения митинг от работниците на ДФ „Автотранспорт” - Мездра, настоятелно бил поставен въпросът за колективна оставка на ръководството на фирмата. Представителите на общинския комитет на БКП не успели да убедят работниците в несъстоятелността на техните искания. Организаторите заявили, че на 20.12. т. г. ще проведат нов митинг, на който очаквали да бъде съобщено решението на ръководството на фирмата.

Според някои данни влиянието на групата „Екогласност” в Козлодуй намалявало и тя се намирала в състояние на разпадане поради непопулярността на нейните членове и съмненията в истинността на фактите, с които си служили.

Лице от община Мизия, известно на органите на ДС, изказало неодобрение от избора на Петър Младенов за партиен и държавен ръководител, като заявило, че това било опит за прокарване на съветско влияние в страната. Според него пример за истинско преустройство били промените, осъществени в Полша и Унгария, където комунистите са отстранени от властта.

Бивш член на БЗО от Борованска община заявил, че не вярва в декларациите за преустройство и демокрация, които били само маневра на комунистите, след което те щели да изтрепят опозицията.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Сред военнослужещите продължават коментарите по настъпилите промени в нашата страна. Правят се различни предположения за тяхното рефлектиране във въоръжените сили.

Група офицери и сержанти от под. 34000 – Плевен, били на мнението, че военнослужещите и служителите от МВР не трябвало да членуват в БКП. Тези две ведомства били длъжни да служат само на държавата и да защитават нейните интереси. На подобно мнение били и офицери от ВСС – МНО.

По време на среща с началник политотдела на 2 МСД младши офицер запитал защо на офицерите е забранено да членуват в неформални структури и да участват в митинги. След срещата предлагал на офицери да изградят независима структура, която да изразява свои мнения за промените в армията.

Болшинството от сержантския състав и офицерите от ВСС – МНО били на мнение, че не бива да се стига до отменяне на чл. 1 от Конституцията на НРБ, тъй като ако това стане, следващата стъпка на опозиционните сили щяла да бъде деполитизирането на МНО и МВР.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.- лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: В. Христов, Нап.: М Цинигарова, Е. Кунева – 1777, 20.12.1989 г.

 

[Същата „Справка” с посоченото премахване на пасажа за дарените от Лили Иванова 500 х. лв., но вече като „Информация” е заведена с рег. № 1139 от 20.12.1989 г. и подписана от министър Г. Танев. В края на информацията са сменени данни за „подготвилите я” и броя на оригиналите и размножените копия, а именно: „Отп. в 1 екз., Размн. в 16 екз. и изпратена по списък, Изп.: Радичков, Нап.: Станкова – 177, 20.12.1989 г., № 1 – др. Петър Младенов – б. съст.]

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. л. 157-168. Също: л. 169-180 без споменатия пасаж за събранието на БЗНС и дарението на Лили Иванова. Оригинал. Машинопис.

 

№ 400

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1140. Екз. 3

20.12.1989 г.

 

ДО ЧЛЕНА НА ПБ НА ЦК НА БКП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДР. ГЕОРГИ АТАНАСОВ

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Неизгодно споразумение с японска фирма

 

На 27 октомври т. г. при посещение в Япония на делегация, водена от бившия зам. председател на Министерския съвет Петко Данчев, било подписано рамково споразумение със „Сумитомо Корпорейшън” за износ на български стоки и услуги срещу внос на японски коли и автобуси „Мазда”.

Според специалисти сделката била прибързана и съществувала опасност при нейното осъществяване на страната да бъдат нанесени сериозни материални щети. Като основание те посочвали аргументи:

-        недостатъчна била предварителната работа по подписването на споразумението. Само две седмици преди това започнало изясняването и разработването на условията по него, като в тази дейност не била включена външнотърговска организация. Едва след подписването му било привлечено ВТД „Индустриалинженеринг”;

-        не било целесъобразно в него да се включва листа с конкретни цени, тъй като всяко бъдещо искане от българска страна за намаляване на цените на автомобилите щяло да предизвика съответните мерки от японска страна;

-        цените на българските стоки и услуги били посочени в щатски долари, а за японските коли - в йени, което щяло да доведе до поевтиняването на българските стоки при всяко падане на долара;

-        в листата били включени български стоки само по избор на японската страна с изключение на рибата и туристическите услуги. Заявен бил каменовъглен катран, получаван при коксуването на въглищата в ДФ „Кремиковци”, който се използвал за производство на въглеродни нишки, забранени за износ по линия на „КОКОМ”. По тази причина не било целесъобразно да се изнася от страната такава ценна суровина;

-        не бил подходящ и изборът на фирмата „Сумотомо Корпорейшън”, която за разлика от европейските производители на автомобили включвала висок процент печалба. Предлаганата средна цена на автомобилите (около 6500 щатски долара) означавала, че за 10 000 броя годишно страната ни трябвало да изнася стоки и услуги на стойност 65 млн. щатски долара, а за петгодишния срок на споразумението – за 325 млн. щатски долара. Такава крупна инвестиция за консумативна стока била неразумна, още повече като се имало предвид, че нашата страна можела да осигури износ на посочена в листата стока за не повече от 18,9 млн. щатски долара годишно. За останалата сума до 65 млн. щатски долара трябвало да се прибегне към износ на девизни стоки, предимно химически продукти, които и без това имали сигурна реализация на международния пазар. Освен това се очаквало окончателната цена на автомобилите да достигне 7500 щатски долара предвид допълнителните суми за резервни части, сервизно обслужване и транспорт от Пирея до България.

 

Министър: (Без подпис) Г. Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – Г. Атанасов, № 2 – Памет, № 3 – КД, По материали на ІV управление – ДС, Изп.: Б. Грозев, Нап.: М. Димитрова – 1773, 19.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947, л. 181-183. Оригинал. Машинопис.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.