26 март 2018

Лично! Строго секретно!


 

 
Държавна сигурност срещу
неформалните организации
в България (1987-1989)
№ 401

Заявление на Ахмед Доган до председателя на Държавния съвет Петър Младенов за обявяване на гладна стачка

 

До

Гражданина председател на Държавния съвет на НРБ Петър Младенов

 

В знак на протест, че продължавате да се подигравате с националните чувства на етничес­ките турци в Бълга­рия, обявявам стачка.

Искам незабавно амнистиране на поли­тическите затворници, в частност тези, които вече уж амнистирахте.

 

Пазарджик, 21.ХІІ.1989 г.

Ахмед Доган

 

Цитирано по: В. „Дневен труд”, 2.ХІ.1997 г.

 

№ 402

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1141. Екз. № 1

21.12.1989 год.

Г. Шопов/22.ХІІ.89 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 21.12.1989 г.

 

ГР. СОФИЯ

По инициатива на Мануш Романов (бивш театрален артист и кинорежисьор) било учредено „циганско културно-просветно дружество”. Участвали 10 души от средите на циганската интелигенция. Размножен бил проектоустав на дружеството. Участниците, членове на БКП, (7 души) успели да махнат от проектоустава първоначално съществуващите националистически тенденции. За председател бил избран Романов.

По време на митинга пред сградата на Българската телевизия на 19.12. т. г. д-р Тренчев заявил, че предстои провеждане на „кръгла маса”, на която той щял да подкрепи концепцията за създаване на коалиционно правителство.

На 19.12. т. г. на различни места в столицата е разлепено обръщение на „Граждански съюз за бойни изкуства”. В него след като се съобщава за митинг, който ще се проведе на 24 т. м. на пл. „Александър Невски” против „параграф първи” от законопроекта за обществените сдружения на гражданите, се настоява за удовлетворяване на следните искания: незабавно разпускане на Народното събрание, насрочване във възможно най-кратък срок (не по-късно от един месец) на избори със съответните гаранции за демократичното им провеждане.

В българо-унгарското дружество „Интрансмаш” е учредено поделение на НКТ „Подкрепа”.

В ТК „Арома” бил образуван инициативен комитет, който изготвил възвание до стопанското, партийното и административното ръководство на комбината. В него се поставяли искания за търсене на сметка от виновниците за окаяното положение на предприятието; преразглеждане на „ощетяващата работниците нова система за заплащане”; излизане на комбината от състава на фирма „Парфюмерия и козметика”.

В Института по радиоелектронна техника се сформирала група от няколко човека, която се нарича „опозиция”. Предприела действия срещу партийната организация в института, предявила искане да й се осигури кабинет за организационна дейност по подобие на партийния кабинет.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В община Своге е разпространена декларация от „независим инициативен комитет за защита на преустройството” – Своге, със следните искания: да се гласува недоверие на местните общински административни ръководства и тези на обществените организации; за незабавна оставка на всички злоупотребили с властта и доверието на народа; за преразглеждане на всички трудови договори на директорите, председатели на комисии в общинския народен съвет и кметовете на общините и др.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

 На събрание на НФТ „Подкрепа” на 18.12. т. г. присъствали около 400 човека. Били приети нови 80 членове. Учредена била и селска секция. Издигнат бил призив за мълчаливо гражданско присъствие от 17.00 ч. около РТЦ – Пловдив. Целта била по този начин да се изрази искане за радиотелевизионно време, място във в. „Отечествен глас” и зала в дом „Стефан Караджа” за провеждане на мероприятия.

Доцент Божидар Абрашев от София в изказване на събранието заявил, че след като НФТ „Подкрепа” стане юридическо лице, от САЩ и Франция щяла да им се даде парична помощ във валута. Взето е решение за подкрепа на Кеворк Кеворкян и предаването „Всяка неделя”. Направено е изявление, че се подготвя създаването на Демократическа партия.

Продължават да постъпват данни за значително увеличение на членуващите във Християн-републиканската партия. Записват се предимно лица от инженерно-техническата интелигенция. Изградена била структура на партията в 27 градове на страната. В София съществувала и младежка организация към нея. Създаден е секретариат към ръководството, разделен на секции, който имал за задача да поддържа връзки с различни слоеве на обществото. Определен е представител, който да контактува с висшето духовенство (Светия Синод). Отделен представител щял да координира дейността и отношенията на партията с други религии без мюсюлманската. Създаден е международен отдел, който на този етап осъществил контакт с Републиканската партия на САЩ, по чийто модел доизграждат структурата си. Взето било решение в програмната декларация на партията да бъде застъпен като модел данъчният механизъм, действащ в САЩ.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

На 20.12. т. г. в гр. Хасково в клуба на културните дейци се е състояла среща-брифинг на ръководството на областното управление на МВР с журналисти от областта. Присъствали около 70 души представители на средствата за масова информация от всички общински вестници, както и постоянните кореспонденти на централните средства за информация. От страна на журналистите били зададени редица въпроси: за съдбата на шесто отделение – ДС, състоянието на архива на МВР, дали се водят на отчет в МВР някои журналисти, каква ще бъде съдбата на ППО в органите на МВР в условията на плурализма и многопартийността в обществената система, какво ще бъде отношението на ръководството на МВР към корумпиралите се наши служители, има ли случаи на намеса и оказване на натиск от страна на партийни органи при водене на следствени дела на стопански и други ръководни кадри от номенклатурата и др.

В редица трудови колективи и населени места се провеждат митинги и събрания, на които се изразяват искания за снемане на ръководни кадри, проявили неспособност да осигурят производствената дейност и защитят интересите на трудовите колективи.

В гр. Маджарово на 20 т. м. се провел митинг, на който присъствали около 2000 души и се изказали 11 човека. Някои оратори искали оставката на партийното ръководство на общината, тъй като първият секретар налагал мнението си по много въпроси от цялостния живот на общината. Освен това той допуснал злоупотреба с власт в редица случаи и действал от субективни позиции при раздаването на жилища.

Членове на движението „Справедливост” в Димитровград разлепвали обяви, с които канели гражданите на мълчаливо присъствие на 21.12. т. г. от 17 часа на площад „Георги Димитров”, за да се почетяла паметта на репресираните през периода 1944-1989 г. Шествието било определено в същия ден и час, на същото място, където се предвиждало да бъде организиран митинг на партийните организации.

Сред лицата с възстановени имена е констатирано трайно желание да подадат документи за пътуване в чужбина независимо от това дали ще им бъдат върнати турско-арабските имена.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Повишената политическа активност сред болшинството от жителите на гр. Бургас се изразява в организирането и провеждането на събрания-срещи с ръководствата на редица предприятия в града. Обсъждали се някои нерешени въпроси и се поставяли искания главно от икономически характер. До настоящия момент производственият процес в промишлените предприятия протича нормално и няма случаи на преустановяване на работа.

При въвеждането на новата система на заплащане в селското стопанство се запазвала порочната практика за прекомерно увеличение на заплатите на част от административния персонал. Не се наблюдавали промени в командно-административния стил и метод на управление.

На 14 декември в жп депо Бургас било проведено профсъюзно събрание на локомотивните машинисти, на което се обсъждали искания от икономически и социален характер, които да бъдат изложени на срещата с представители на ръководството на СО БДЖ. Поискали оставката на щатния партиен секретар и председателя на профкомитета, както и съкращаване на част от административния персонал.

На 18 декември от лидерите на създадения в НХК – Бургас „независим съюз на трудещите се” посетили главния директор на комбината и му предали петиция на профсъюза до Народното събрание с копия до Държавния и Министерския съвет със следните искания: да се категоризират първа категория за пенсиониране всички работещи в комбината, пряко заети в материалното производство; да се приеме закон от Народното събрание за пенсиониране след 10 години трудов стаж в химическата промишленост. Заявили, че ако до 26 януари 1990 г. Народното събрание не реши тези въпроси, на 28 януари щели да проведат стачка в комбината. С тримата се води диалог от ръководството на комбината и районния комитет на БКП, но засега те били категорични в исканията си. Настоявали за използване на комбинатската радиоуредба за прочитане на петицията и призива за стачка. Започнали да събират подписи. Намеренията им били стачката да е със спиране на технологичния процес и да продължи до удовлетворяване на исканията им. В тесен кръг споделяли, че било възможно да проведат стачката на 31 декември т. г. Засега петицията на лидерите не е получила гласност сред работещите в комбината и не е ясно ще бъде ли подкрепено искането им за стачка от работещите в комбината и членовете на независимия профсъюз, които били около 2000 души. Сред трудовите колективи се коментирало, че исканията били справедливи, но сроковете били много кратки.

По информация на общинско управление на МВР – Ямбол на 18 декември в града било учредено неформално обединение на всички независими сдружения под името „Съюз на демократичните сили”. Избрано било ръководство и ръководители.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Нараства политическата активност на обществеността в областта. Изказва се остро недоволство от липсата на видими промени в дейността на партийните комитети и държавните органи в общините. Проявите на независимите сдружения се следели с интерес, но се приемали с известни резерви. Увеличава се поляризацията по социални групи, политически убеждения и професии, което намира израз в постоянно възникване на нови неформални групи.

В гр. Варна, в рамките на Съюза на демократичните сили, най-активна била дейността на местния филиал на Независимия профсъюз „Подкрепа”. Негови представители влезли в контакт със стачкуващите в комбинат „Млечна промишленост” и ги насърчавали да продължат борбата до постигане на истината.

В гр. Толбухин нараствало недоволството от отсъствието на конкретни промени в общината. Долавяли се негативни коментари за секретаря на ЦК на БКП Димо Узунов.

В поделенията на ДФ „Метал-маяк” били налице центробежни процеси. Леярите от завод „Маяк” предупредили, че в близките дни щели да започнат стачка, ако не бъдели подобрени условията им на труд.

Сред трудовите колективи на община Шумен се считало, че не се извършват важни и радикални промени, а се правели предимно „козметични” действия с цел прикриване на слабостите, допускани от партийния апарат. Въпреки това много от работниците считали, че политическата и икономическата криза в страната може да се преодолее, като се обединят силите около Българската комунистическа партия.

Сред артистите и други представители на художествено-творческата интелигенция в Шумен се отправяли нападки към Общинския комитет на БКП и ръководството на Общинския народен съвет поради това, че продължават да мислят и работят по старому и се страхували от бързи и конкретни действия в целия регион. Оживено се коментирала декларацията на 20 ръководители на стопански предприятия и организации в общината, в която се изразява недоверие към сегашното партийно и административно ръководство на града.

В община Генерал Тошево се обсъждал ниският авторитет на местните ръководни кадри. Нараствало влиянието на създадения „дискусионен клуб на учителите” в Кардам. В негова подкрепа се изказал и първият секретар на Общинския комитет на ДКМС в Генерал Тошево Ивелин Стефанов.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

На 19.11. т. г. в с. Кайнарджа били разлепени 8 листовки, приканващи за снемане на секретаря на Общинския комитет на БКП в селото, на районния инспектор на МВР и на бригадата на ССБ. Листовката била подписана от името на независима група за правата на човека.

В гр. Силистра група привърженици на БЗНС, изградена в защита на Н. Петков под ръководството на Хр. Русев (автомонтьор), разпространявала под формата на листовки последната реч на Н. Петков пред Народното събрание от 05.06.1947 г.

На 15.12. т. г. в гр. Русе била проведена сбирка на презвитерския съвет на сектата „Божия църква” за обсъждане на проектозакона за вероизповеданията. Главният старейшина Петър Игнатов (представител на „Църквата божия” за Източна Европа и България) наложил мнението си от проектозакона да отпадне въпросът, третиращ правото на чужди църковни организации да образуват свои мисии в България и да изпращат свои представители в страната.

На 19 декември свещеник Стефан Маринов от гр. Русе уведомил членовете на „Независимия свещенически съюз”, секцията на комитета на Христофор Събев, че на 21.12. т. г. ще се проведе сбирка, на която ще бъде избрано ръководство на съюза, като посочил, че по подобие на проявите в София на Бъдни вечер и Коледа в Русе щели да се проведат религиозни тържества. По повод на изказаните опасения за нарушения на обществения ред свещеник Маринов отговорил, че те трябвало да се дистанцират от политиката, но възникналите социални напрежения в масите не можело да не се използват.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Повишената политическа активност в средите на работническите колективи от областта е насочена предимно към искания за смяна на някои ръководни кадри в отделни предприятия и на определени лица от състава на общинските ръководства.

На събрание на колектива на „Хидрострой” – Белене е взето решение за освобождаване на директора на предприятието. Издигнати били три кандидатури, едната от която била на лице, водено на списъчен отчет като син на бивш полицай.

Сред колектива на СБА – Плевен съществували негативни настроения, насочени към зам.-председателя на съюза, породени главно от субективизма при формиране на групи, заминаващи на екскурзия в капиталистическите страни.

В гр. Угърчин са разлепени лозунги със съдържание, насочено към местните ръководители и органите на МВР.

Зам.-директорът на Дома за хумор и сатира в гр. Габрово информирал председателя на ОСО в града, че група интелектуалци имат намерение да организират филиал на Българския националдемократичен съюз, като отправят покана към демократично настроените офицери да се включат в съюза.

На събрание, проведено в гр. Габрово, лице, представящо се за пълномощник на НФТ „Подкрепа”, агитирало за създаването на филиал на съюз, заявявайки, че ЦК на БКП не одобрява тяхното движение и поради тези причини са насрочени изборите, за да не се даде възможност на опозицията да се организира.

Младежи от МЗ „Иван Йонков” – Трявна, обявили създаването на независимо работническо дружество с проектоустав и програма за действие, основни моменти от която били посочени борба с бюрокрацията, стремеж към демонтиране на старата политическа система, защита интересите на членовете и др.

В Дома на книгата в Ловеч са получени две писма от Независимото дружество за защита правата на човека и от НФТ „Подкрепа”, които съдържали програми и документи на дружествата и образци за членство.

След влизане в сила на Наредбата за премахване на задължителната униформа и вечерния час сред учениците от община Ловеч се наблюдава рязко спадане на дисциплината и влошаване качеството на учебния процес. В редица училища били поставени въпроси относно възможностите за избор на учители и курсови ръководители.

На територията на областта се забелязва и активизиране в средите на ислямизираните българи.

В района на гр. Свищов и в някои други райони с компактно мюсюлманско население функционирали пунктове за събиране на подписи под петиция с искане за връщане на турско-арабските имена, за разрешаване общуване на турски език и за защита правата на ислямизираните българи. Събраните подписи щели да бъдат изпратени до Комитета за национално помирение.

Според някои данни ислямизираните българи от гр. Свищов замисляли провеждането на демонстративно шествие и изпратили представители в София за получаване на инструкции по организация на демонстрацията. Информиран е Общинският комитет на БКП.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

При честването 40-годишния юбилей на симфоничния оркестър в гр. Видин директорът на ДО „Музика” и един от музикантите приканвали присъстващите да се включат активно в Комитета за национално помирение. Един от оркестрантите споделил, че смяната на имената на българските мюсюлмани било позор за правителството, а заминаването на една част от тях предизвикало икономическа катастрофа в страната. Друг заявил, че комунистите трябвало да се махнат от властта и да бъдат сменени от тези, които нямало да експлоатират народа, като призовал да се закрият органите на ДС, защото вземали заплати, без да работят.

Лице от гр. Димово, член на БКП, събирало подписи от местните граждани под лозунг, съдържащ призиви за смяна на местното партийно и държавно ръководство, и агитирало за провеждане на общоградски митинг.

Художник от Белоградчик настоявал за провеждане на митинг в града, като заявявал, че преустройството трябва да настъпи и в техния град, като се извършат кадрови промени на всички нива и всеки ръководител да заеме място съобразно образователния си ценз и професионалната си квалификация.

Сред част от населението на Хайрединска община съществувало недоволство срещу общинското ръководство, което намерило израз в създаването на Независим градски съюз, поставящ си за цел борба срещу корупцията.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Курсанти от 223 класно отделение на ВНВУ „Васил Левски” заявили пред преподавател, че се считали за независима група, която имала претенции за по-голяма демокрация на учебно-възпитателния процес, право на избор на учебните дисциплини, свободен режим на студентски начала и по-голяма гласност. Възнамерявали да изпратят писмо с тези искания до МНО.

Ст. лейтенант от същото училище заявил пред курсанти от взвода си, че ще си върне партийната членска книжка. Курсанти от профил „Тилови войски” заявили пред ЗКПЧ на батальона, че ако не е била необходимостта от служебно и йерархично развитие, нямало да постъпва в БКП.

При покана за подаване на молби за встъпване в редовете на БКП курсанти от ВНВАУ „Г. Димитров” заявили, че не искат да членуват в партия, която била корумпирана и допуснала големи грешки и „тъмни страници”.

Агент на органите на ВКР заявил, че не желае да сътрудничи и дава информация за коментари по политически събития. Не искал повече да служи на хора и партия, които били компрометирани. Вече бил убеден, че органите на ДС били репресивни, защото преследвали хората за изказвания по политически въпроси.

 

УГВ – МВР

Сред митничарите от КГПП – кап. Андреево се създало брожение и недоволство поради нерешени социални и трудови проблеми. Издигнали искане за прекатегоризиране на труда им в първа категория и даване на допълнителни материални стимули предвид условията на работа. На 26.12. т. г. е насрочено събрание-среща с директора на управление „Митници”. В случай, че не получат уверение за справедливо решаване на поставените от тях проблеми, щели да преустановят работа на 30 декември т. г.

На 18 декември част от жителите на с. Студена, община Свиленград, провели митинг с искане кметът на селото да подаде оставка.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: В. Христова, Нап.: М. Савова – 1783, 21.12. 1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 1-14. Оригинал. Машинопис.

 

№ 403

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№1143. Екз. № ед.

22.12.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 22.12. 1989 г.

 

ГР. СОФИЯ

На митинга пред румънското посолство, състоял се от 17 ч. на 20 т. м., отново се събраха около 3000 души, предимно младежи. Бяха издигнати лозунги със следното съдържание: „Ние сме с вас, идва и вашият 10 ноември”, „Световен съд за Чаушеску”, „За румънския народ – демокрация, а не фашизъм”, „БКП защо не се разграничи от Чаушеску”, „Кондукторе – не стреляй”. Скандирано бе: „Стига фашизъм”, „Убийци”, „Позор за ХХ век”, „Долу терора”, „БКП – защо мълчи”. Основен момент в коментарите на присъстващите е оценката, че това, което става в Румъния, е можело да стане и у нас, ако на власт е продължил да бъде Тодор Живков. Желю Желев е прочел декларация на Съюза на демократичните сили, в която се искало правителството да скъса всякакви отношения с Румъния. У нас опасността от „стрелба” все още не била напълно преминала, тъй като „старите кадри” все още заемали най-важни ключови позиции.

Студенти от ВИИ „Карл Маркс” коментирали, че много техни колеги, членове на БКП, са върнали партийните си членски книжки и са се отказали от членство в партията.

Сред младите членове на БКП в Балканкарпрогрес се създавала „опозиция”. Около 10 души, предимно деца на АБПФК, се изказали за радикални промени както в страната и партията, така и в института. Изразявали остро недоволство от съществуващия щат. В отговор партийният секретар им заявил, че ако не им харесва, да напуснат партията.

В ОЦ „Земляне” било учредено крило на БРСДП (о). Ръководителят имал тесни връзки по местоживеене с ръководителя на партията.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Преобладаващо е становището, че целият сегашен апарат на партийното и държавно ръководство трябва да бъде подменен с млади, мислещи хора. В тази връзка се дават за пример бързите промени в ГДР.

В продължение на няколко дни в селата Света Петка и Пашово са проведени митинги за връщане на арабско-турските имена и признаване мюсюлманската принадлежност на помохамеданчените в миналото българи.

В с. Света Петка местните жители поискали директорът, зам.-директорът и още един учител от местното училище да подадат оставките си, тъй като не били местни хора. В отговор на това целият учителски колектив заявил, че няма да отиде на работа. Със съдействието на Общинския партиен комитет и Общинския народен съвет учителският колектив се е съгласил да не предприема такива действия. Предполага се, че по този начин местните учители изразяват своя протест.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

В гр. Казанлък бил насрочен за 27.12. т. г. митинг, организиран от конфедерацията на демократичните промени. Предвиждало се да бъдат поставени следните въпроси: политическото положение в Румъния, свързано с правата на човека и протестна декларация, която да се приеме на митинга; обстановката в страната; социални, благоустройствени и други въпроси на гр. Казанлък.

Лица с възстановени имена на община Казанлък имали намерение да посетят митинга в гр. Мадан, който ще бъде организиран на 24.12. т. г.

Ръководството на общинско управление на МВР – Казанлък, информира за засилващо се колебание сред агентурата. Оценявайки развитието и промените в обществено-политическия живот, те се опасявали да не излезе на преден план в условията на гласността сътрудничеството им с органите на Държавна сигурност и да изпаднат в лошо обществено положение с произтичащите от това последици.

В Хасково бил насрочен митинг на 23.12. т. г., организиран от Клуба за подкрепа и развитието на демокрацията. В тази връзка в Хасково пребивавал Петър Берон. В тесен кръг заявил, че той и неговите другари били от борците за човешки права и щели да положат всички сили да оправят съществуващите нерешени проблеми – в т. ч. и въпроса с българите мюсюлмани.

Членове на бившата земеделска опозиция в Стара Загора коментирали, че техни съмишленици в Брюксел дали указания масово да навлизат във всички неформални организации са създаване на консолидиран фронт за изместване на БКП. При евентуални свободни избори да спечелят мнозинство от гласовете.

По оперативни данни сред преподавателите от ВИЗВМ в Стара Загора бил създаден академичен съюз на БЗНС, който трябвало да защитава правата и интересите на членовете на съюза – преподаватели и студенти. Бил обсъден въпросът за състоянието на селското стопанство и бъдещото му развитие. Считало се, че предоставянето за отглеждане на високопродуктивни и с доказани на високо световно ниво животни на частни стопани щяло да доведе до непредсказуеми последици в изгражданата с години селекция на животните.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Сред населението на гр. Бургас в негативен план се коментира нередовното зареждане на магазините със стоки от първа необходимост, качеството на питейната вода и екологичната обстановка в града. Наблюдава се стремеж за създаване на независими профсъюзни организации по отраслов принцип.

На 19 декември в залата на ПОБ „Н. Максимов” – Бургас било проведено учредително събрание на независимото лекарско дружество. Присъствали около 130-150 лекари. Разискван бил проектоуставът на организацията, в който преобладавали предимно постановки, касаещи предимно проблемите на здравеопазването на града. Предвиждало се установяване на връзки със здравните заведения от западните страни с цел специализация на млади специалисти. Политически искания не са поставени.

На 20 декември група студенти от ПИНДУ „Хр. Ботев” – Бургас провели сбирка с цел създаване на независим студентски съюз. Основните искания били за автономия и независимост на института и деидеологизация на учебния процес. Организатори на сбирката са двама студенти от първи курс.

Въпреки доста нерешените проблеми в ДФ „Рибно стопанство” генералният директор Л. Янев предприел многобройни и продължителни задгранични командировки. Болшинството от специалистите и работниците от фирмата изразявали недоволство от стила и метода и некомпетентността на работа на Янев, което влошавало микроклимата и създавало предпоставки за възникване на социално напрежение. Занижена била и трудовата дисциплина.

На 19 декември в читалището на Котел била проведена сбирка на Независимото дружество за демокрация и гласност. Избрано било ръководство и утвърден устав и програма, в която освен въпросите за екологична защита били поставени и някои политически искания – свобода на гласността, вероизповеданията, конкурентост при избора на ръководни кадри и борба с корупцията. Дружеството възнамерявало програмата да бъде популяризирана чрез общинския радиовъзел и местния вестник. Насрочили митинг за 27 декември.

В Сливен била сформирана организация на зелените. Целите й били насочени към защита на флората и фауната. Изготвена била политическа платформа и списък на членовете. Ръководството търсело подходящ юрист за правно оформяне на документите.

По инициатива на лидерите на новосформираното, но нерегистрирано дружество „Инициатива” в Нова Загора се подготвяло провеждането на митинг пред младежкия дом в града. По непотвърдени данни за оратори били поканени д-р Тренчев и Ж. Желев.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Болшинството от работниците и интелигенцията в Толбухин очаквали подмяна на цялото партийно и административно ръководство на общината. Положителни били коментарите само за личността и дейността на Борислав Пейчев, председател на ИК на ОНС. Сред безпартийните съществувало мнение, че партията продължава да губи позиции и авторитет, тъй като действала много бавно и на практика досега нямало резултат. На общоградско заседание на БЗНС много от изказалите се настоявали да се въведе многопартийна система, БКП да бъдела на териториален принцип и в МВР да работят не само комунисти, но и членове на БЗНС.

В много обекти на икономиката работниците изказвали определено недоволство от действията на своите ръководители и от условията на труд. Автобусни шофьори от ДФ „Добруджа-автотранспорт” поставили редица искания пред генералния директор на фирмата. Работници от леярския цех на МЗ „Метал” уведомили общинския комитет на БКП – Толбухин, че щели да преустановят работа, ако в кратък срок не се ремонтира сградата, в която работят, тъй като сегашното й състояние създавало предпоставки за производствени аварии. В КДД „В. Коларов” – Варна, част от работниците поставили искания за повишаване на заплатите и заплашили, че ако не им се удовлетворят претенциите, на 3 януари нямало да започнат работа.

Сред студенти от факултета на ВМИ – Варна съществувало мнение той да бъде закрит. Според тях неговото създаване било плод на амбициите на бившето местно ръководство. На тази база между студентите и преподавателите възникнало напрежение.

Подчертана активност проявявало Независимото движение за демокрация в Толбухин и особено един от ръководителите му – Красимир Касталов, който упражнявал постоянен натиск върху редакцията на в. „Добруджанска трибуна” за публикуване на програмни документи на движението.

На 20 декември във ВИНС – Варна се провело съвещание на клуба за гласност и демокрация, на което било взето решение той да се присъедини към Съюза на демократичните сили.

Различни слоеве от населението на областта следят с нарастващ интерес обстановката в Румъния. Одобряват се демонстрациите пред румънското посолство в София и единодушно се подкрепя позицията на НРБ по повод събитията в Тимишуара.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Повишава се активността на привържениците на независимите сдружения, които се стремели да търсят и привличат съмишленици и с тази цел насочвали вниманието си и към българите с възстановени имена.

На 19 декември т. г. в Търговище се е състояло учредително събрание на клуба за гласност и демокрация под председателството на Радослав Черкезов, на което присъствали 15 души от средите на интелигенцията. Проведен бил избор на ръководство и са приети декларация до Народното събрание и програма за дейността на клуба. Взето било решение дейността на клуба да се ръководи от инициативния комитет, който в най-скоро време да се срещне с кмета на града и да потърси възможности за предоставяне на помещение за дейност, за достъп до местния радиовъзел, за откриване на банкова сметка за дарения на граждани и други. Били обсъждани въпроси, свързани с борбата на етническите малцинства, за връщане на старите им имена и други малцинствени права, за опазване на организацията от провокатори, за привличане на спонсори и др.

В изпълнение на приетите решения Румен Черкезов посетил някои села в общината, населени с българи мюсюлмани, и ги агитирал да подкрепят неговата кандидатура за кмет в предстоящите избори, като обещавал, че ще защитава активно техните права.

На 20 декември в клуба на културните дейци в Русе е проведено учредително събрание на дружеството за граждански инициативи, на което присъствали около 130 души, болшинството от средите на интелигенцията. Прочетена е декларация и проектоустав и е избрано ръководство в състав председател Любомир Първанов, секретар Румен Максимов и говорител Венелин Томов, координатори Кирил Блъсков и [?] Тасев. Обсъждана е идеята за набиране на членове по месторабота, където хората имали по-близки контакти, а не по местоживеене.

След учредяването на дружеството за граждански инициативи е възникнала идеята за незабавно основаване на Съюз на демократичните сили в Русе. Л. Собаджиев е прочел програмната декларация на Съюза на демократичните сили и изказал мнение, че в момента д-р Тренчев не се ползвал с подкрепата на работниците в София и затова независимите дружества в Русе трябвало да действат за обединение на тази професионална категория около себе си. Избрано е ръководство на Съюза на демократичните сили в състав – председател Венелин Томов и секретар Кирил Блъсков.

Лице от Омуртаг е получило по пощата позив, подписан от „Опозиционна преображенска българска партия”, в който се съдържали антикомунистически лозунги и призиви за завземане на властта.

Студенти от ИПУ „Д. Михайлов” в Силистра са подготвили призив, в който се подчертавало, че сегашното ръководство на страната не било способно да реши проблемите на преустройството и затова било необходимо Държавният съвет, Народното събрание и ЦК на БКП да подадат оставка, изборите да се отложат за края на 1990 г., а дотогава да се назначи временно правителство с участието на всички обществени сили от страната.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Представители на различни независими сдружения от областта започнали да отправят искания към общинските ръководства за предоставяне на материална база за провеждане на активна организационна дейност.

Сред членовете на независимите структури преобладава мнението, че БКП бърза с изборите, за да не даде възможност на опозиционните движения да се консолидират. Считали, че намаляването на темповете на преустройството са свързани с предстоящи ограничения на демократичните свободи, което е довело до известно спадане на интереса и желанието за включване в независимите дружества от страна на работниците и сред студентската младеж. Забелязвали се тенденции за търсене на възможности за временна консолидация между различните фракции в БЗНС с оглед постигането на победа в предстоящата изборна кампания.

Отделни лица от Ловеч провеждали агитация в различни предприятия в града за набиране на членове на НФТ „Подкрепа”.

Сред независимите групи на територията на Великотърновска община се подемала инициатива по втора програма на Българската телевизия да се открие рубрика, която да пропагандира техните идеи и идеите на всички независими сдружения в страната.

В подлеза на автогарата в Габрово и на други места в града били изписани лозунги с антикомунистическо съдържание („Смърт на комунистите”) и са отправени призиви за съкращаване със 70% на органите на МВР.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

На 20 декември в мина „Плакалница” към ММП „Г. Димитров” – Елисейна е проведено събрание, на което работна група от миньори е настоявала пред ръководството за отделяне на мината като самостоятелно предприятие, за увеличение на възнаграждението, за подобряване на трудовите условия, за свеждане до минимум на административния персонал и за основаване на независим профсъюз на миньорите. На 21 декември производственият процес в мината е нормализиран.

Прояви на недоволство са констатирани и сред колективите та двете автостопанства във фирма „Автотранспорт” – Враца.

Шофьори от автобусното стопанство настоявали за отстраняване от длъжност на профпредседателя на предприятието, който използвайки служебното си положение, получил два ведомствени апартамента, независимо че притежавал и друго жилище.

Колективът на товарното автостопанство отказал да премине на новата система на заплащане, тъй като това би довело до увеличение възнагражденията на администрацията. Настоявало се автостопанството да се обособи като самостоятелна фирма, а отделни бригади поставяли въпроса за необходимостта да не се осигурява издръжка на управленските кадри от фирмата.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Сред военнослужещите се повишава интересът към независимите движения, като се обсъжда техният характер, програми, изявления на лидери и крайните цели, които преследват с публичните си изяви. Получени са данни, че отделни офицери, военни служители и войници били присъствали на митинги, организирани от Съюза на демократичните сили, но не са проявявали активна дейност.

Зачестяват случаите на отправени критики към социализма като обществено-политически строй. Школници от ССВАУ – Шумен изразили мнение, че социализмът бил загубил авторитета си и за разлика от капитализма не осигурявал добър начин на живот. Школник от същото училище заявил, че не желае да членува в БКП.

На комсомолско събрание в караулната рота на поделение 22060 – В. Търново били изразени мнения в подкрепа на изявлението на П. Симеонов за ограничена демокрация в БНА.

По инициатива на трима курсанти от първи курс на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов” – София било изготвено писмо до ръководството на училището с искане курсантите да бъдат на свободен режим. Инициаторите уговаряли колегите си от ротата да демонстрират пред Народното събрание и искат правата си.

Във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна цивилни преподаватели обсъждали въпроса за създаване на организация, подобна на профсъюз „Подкрепа” в училищата, с цел защита правата на военните служители в армията.

В отделни случаи от офицери се изказва несъгласие със заповедта на министъра на народната отбрана военнослужещите да не участват в неформалните групи.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР                                       Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: В. Христов, Нап.: М. Савова, Маш. № 1786, 22.12.1989 г.

 

[Информация със същото съдържание, от която са изпуснати само данните от ІІ Управление –ДС, е подписана и изпратено до П. Младенов от министъра на вътрешните работи Георги Танев – виж: АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 947 ,л. л. 35-44 - б. съст.]

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 15-27. Оригинал. Машинопис.

 

№ 404

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1144. Екз. № 2, 22.12.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Коментари и оценки на чужди дипломати по вътрешнополитическата обстановка в НРБ

 

Италианският посланик Тарони заявил, че в насрочените парламентарни избори БКП няма да има никакъв конкурент. По принцип било възможно БЗНС да играе ролята на алтернативна партия, но тя според него била по своята същност комунистическа. Засега независимите структури в НРБ нямали шанс за изборна победа, защото само 3% от населението ги подкрепяло. Предполагал, че ръководството на БКП е оценило този факт и затова решило да проведе предсрочни избори. Особено силни смятал, че са позициите на БКП в провинцията, където нищо не било променено и бил убеден, че там партията ще има пълна изборна победа. Ръководството на БКП не трябвало обаче да забравя, че част от населението е недоволно от съществуващата система и е дълбоко разочаровано от ръководството. Свидетелство за това били издигнатите смели лозунги на митингите в София.

Посланикът одобрявал курса на партията, възприет от П. Младенов, който предлагал съвсем друга икономическа политика от тази на Живков. Но за да имало сигурни успехи, смятал, че новият генерален секретар не трябвало да се задоволява само с „козметични промени”.

Военният аташе в посолството на Италия също бил убеден в изборната победа на БКП при нови избори. Смятал, че партията трябвало да води гъвкава политика по отношение на независимите сдружения, които не искали „кой знае какви неща”. В общи линии военният аташе определил независимите структури в България като „радикали със зелен уклон”, тъй като те не издигали искания за истински икономически реформи и промени, а се борели само за човешки права, религиозни свободи и демократизация на живота. Неформалите не били в състояние да се организират в партия, която да може да се противопостави на БКП. Това според военния аташе се дължи на факта, че за България не били характерни „религиозният дух на Полша, дисидентската традиция на Чехословакия и силният национализъм на Унгария и Германия”. Единствените проблеми, които обаче БКП трябвало незабавно да реши, били снабдяването на населението с хранителни стоки и решаване спорните въпроси с Турция”. Италианският дипломат отбелязал, че в НРБ армията е силно политизирана, военните са верни на партията. Смятал, че това е причината П. Младенов да държи на оставането и занапред на Д. Джуров в Политбюро.

Посланикът на СФРЮ в София Миленко Стефанович считал, че сега в България градивните и позитивни сили се намирали в разцвет и имали голям авторитет. В същото време отбелязал, че в нашата страна работническата класа не е сила, въпреки че е организирана около БКП. Смятал, че само българската интелигенция била в състояние да реконструира правителството и да привлече в него висококвалифицирани специалисти. Това била причината, поради която независимите интелектуалци настоявали за провеждане на дискусия около кръглата маса.

Доскоро на служителите на посолството на СФРЮ било забранено да контактуват с представители на независимите сдружения. Сега обаче обстановката коренно се променила и Стефанович имал намерение да се срещне с някои активисти на независимите организации.

Дълги години България била смятана за съседна страна, застрашаваща сигурността на СФРЮ. Сега, за радост на всички, тази постановка отпаднала окончателно.

Завеждащият културната секция в посолството на САЩ у нас Джон Мензис изразил разочарованието си от последния пленум на ЦК на БКП, тъй като той бил показал ”некомпетентността на съществуващата система”. Спорен него ЦК, в който имало доста умни хора, не направил никакви предложения за излизане от икономическата криза.

Американският дипломат констатирал, че напоследък на митингите вече не се чували гласове в подкрепа на Петър Младенов, както било на митинга на 18 ноември т. г. Очевидно опозицията била разбрала, че не може да се бори за своята кауза, като подкрепя реалните си противници. Смятал, че има напредък в консолидирането на опозиционните сили в България. Като осъзнали, че са реална сила и властите не знаели как да се отнасят с тях, независимите структури вече преминали към изпълнение на политическа програма. Показателно в това отношение било повдигането на въпроса за „турците” и „помаците” от страна на демократичния съюз и присъствието на техни представители на техните митинги.

По повод на изразени мнения за създаване на български клон на фондацията на американския гражданин Сорош [Сорос – б. съст.] посолството на САЩ в нашата страна подкрепяло тази инициатива. Одобряват се намеренията чрез фондацията да се проучат въпросите как да се организират политически партии, как да се води пропаганда и как да се избират и обучават политически лидери. Според Мензис една такава дейност щяла да популяризира западноевропейските политически институции и да допринесе за промяна на „балканския манталитет” на българите. Мензис подчертал, че ръководителят на фондацията поставил специално условие при изграждането на българския клон в ръководството му да не се включват комунисти. Той заедно с няколко други дипломати обсъждали за ръководител на клона да бъде предложен Борис Христов – член на сдружение „Екогласност”.

Становището на съветника в посолството Уилям Монтгомери било, че преустройството у нас нямало да се извършва по „горбачовски образец”. Предполагал, че в бъдеще България щяла да се откъсне от Съветския съюз, особено в икономическата област.

Третият секретар в политико-икономическата секция на американското посолство Харис не вярвал, че в НРБ ще бъдат проведени истински демократични избори и ще се позволи на опозицията да има еднакви шансове с БКП. Бил убеден, че за няколко месеца независимите сдружения щели да успеят да подготвят свои кандидати, които да бъдат избрани за народни представители, но се съмнявал, че могат да организират успешно изборна кампания. Много трудно щяло да бъде за опозицията „да разбие стената около тълпите хора, които години наред са отивали да гласуват безропотно за комунистическата партия”.

Аташето по печата в посолството на Франция Ив Манвил поддържал многобройни контакти с ръководители на неформалните организации. Твърдял, че събитията се развивали положително и сравнително бързо. Бил противник на екстремистките и безконтролни акции и подкрепял хода на преустройството. Представители на паралелните структури щели да участват неминуемо в бъдещото управление на България. Изразявайки своята увереност в благоприятните промени, за които вече бил съобщил в Париж, той посрещал всеки намек за съществуващи трудности по пътя на демократизацията като несериозни и предубедени изявления. Изразил съжаление, че „в процеса на борбата отпаднали такива бивши добри приятели” като Ст. Продев, които очевидно все още хранели някакви илюзии за спасяване на социализма и на честта на БКП.

Секретарят по културните въпроси и печата при посолството на ФРГ Новак споделил мнение, че въпреки „смяната във върховете имало много провинциални князе”, които продължавали да управляват по същия начин. Известни му били случаи, при които в някои села местното ръководство не разрешавало демонстрациите, обяснявайки на хората, че „партията вече ги била забранила”. Новак считал, че в настоящия момент било много важно да се правят често митинги. В тази връзка съветвал отец Христофор Събев да се ангажира лично с идеи и предложения за новия закон за изборите. Предложил му да се запознае с Конституцията на ФРГ и да я използва като база за разисквания. По въпроса за насрочените през следващата година избори за ново Народно събрание Новак заявил, че това бил много кратък и съвсем недостатъчен срок да се организират политическите сили. Липсвали опитни хора и пари за предизборна кампания. Наличието на толкова много независими сдружения също затруднявало работата. Обикновено в избори се състезавали от 3 до 6 партии и затова се налагало съществуващите групи да се консолидират.

По думите на съветника в посолството на Япония Мориидзуми японците прогнозирали 40% наличие на възможности за голямо народно настъпление с пълен отказ от ръководството на П. Младенов и 60% вероятност за спокойно, в сравнение с Чехословакия и ГДР, развитие на процесите. Според съветника народът в НРБ много бързо се активизирал, набирал скорост и било възможно нещата тук да догонят, а дори и да изпреварят събитията в ГДР и Чехословакия. Исканията на народа били силни и твърди, а екипът на Младенов все още не можел напълно да се освободи от атмосферата на предишния режим.

Албанският дипломат Ибра изразил мнение, че Ж. Желев не се ползвал с уважението на народа. Изобщо в България нямало такова независимо движение на интелигенцията с традиции, каквито имало в Чехословакия, поради което било невъзможно да бъде „отхвърлено” ръководството на БКП. Събитията в България в сравнение със събитията в останалите източноевропейски страни били специфични, поради което и последиците от техния развой щели да са различни. Ибра бил категоричен в становището си, че новата партийна линия ще продължава да се утвърждава като ръководна в развитието на България. В демократичните избори в страната догодина имало вероятност да се включи партия на турското малцинство, въпреки че все още не било признато съществуването му.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – КД, Размножено в 6 екз., Изп.: М. Радичков, Нап.: [?] 1801, 26.ХІІ.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 28-34. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 405

СЕКРЕТНО!

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. у-ние

Рег. № І – 3846. Екз. № ед.

 

С Т Е Н О Г Р А М А

От указанията на др. министър, разпоредени на оперативката на колегиума на МВР, състояла се на 25.12.1989 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на министерството

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладване на оперативната обстановка в страната по основните направления на дейност на органите на МВР.

2. За реакцията сред обществеността и отношението на органите на МВР по декларацията, направена от независимата федерация на труда „Подкрепа”.

3. За формите и организацията на работа на органите на МВР за откликване с материална и морална подкрепа на румънския народ.

ДР. МИНИСТЪР:

Аз мисля, че дайте да въведем един ред. Основателни са критиките и препоръките на нашите подчинени за недостатъчна активност. Кога е най-удобно да се събираме, за да уточняваме многобройните, възникващи ежедневно въпроси? Уточняваме се така – ще се събираме всеки вторник и петък от 9.00 часа.

По ултиматума и програмата, които се повдигнаха. Трябва, ако искаме да помогнем на ЦК, да изясним няколко неща. Тази програма действително ли е програмата на демократичните сили, или е инициатива само на „Подкрепа” и ако е инициатива само на „Подкрепа”, кое им даде такава смелост. Зад това стои едно тяхно бързане.

Ако не е програма, а е хрумване на момента (може да е подсказано и от други централи), да го изясним това.

Какво единствено има по отношение на тази програма вътре в „Подкрепа” и в другите организации. Не това, което се прокламира, а истинското положение какво е?

Това е въпросът, първи основен въпрос.

Вторият въпрос. По работата с неформалите по принцип. След отпадането на чл. 273, което е само едно виждане за воденето на борбата и новия курс на партията. По въпроса за възгледите се каза, че не може да се преследват хората. С това трябва да сме наясно. Това на нас обаче ни пречи. Какво очаква от нас ЦК. Аз затова се забавих, защото водих един дълъг разговор да си изясним в крайна сметка какво искат от нас. Трябва да знаем и да имаме информация за истинските програмни цели на отделните направления, екстремистки настроени, както и информация за лидерите. Искат от нас да заснемаме провежданите мероприятия. Да се анализират провежданите мероприятия, и другата информация от предните точки и се предлагат политически решения. Това се иска от нас.

Третият въпрос. Да се уточним приемаме ли като линия събирането на силите на едно място. Практическото осъществяване на тези мерки и изменения в структурата ние ще ги съобразим и с оперативната обстановка. Но ние трябва да излезем с виждане пред ЦК, да получим потвърждение и да имаме яснота.

Когато вземахме мерки за повдигане на духа на състава, неслучайно говорихме на този пленум и аз предложих да дойде един от нашите най-отговорни ръководители, тъй като съставът ще се интересува от най-основни неща – от падането на чл. 1, какво значи това за партийните организации и т. н. Ние не можем да дадем отговор на този въпрос, тъй като окончателно решение, нито като намерение за в бъдеще няма. И затова се уточнихме непосредствено след пленума на ЦК и ние да проведем такъв на нашата партийна организация и др. Андрей Луканов да излезе със становище по тези въпроси. Той още не е потвърдил, но ние сме го поканили. Нашият състав го интересува каква е линията на ЦК. Може би ще има още един куп въпроси.

[По нататък се дискутира за проектите от закони, които трябва да се приемат относно дейността на МВР, за дейността на партийните организации в МВР, борбата с организираната престъпност, отношенията с ръководствата на телевизията, радиото, съобщенията, пощите – да представят своите искания и съответно МВР да получи указания от МС. Да се действа, ако има служители на МВР, които са замесени в корупция. За проектозакона за митингите и предприетите действия да се изучи чуждото законодателство в тази област, за структурни промени по линия на ДС, взети решения за измяна на вътрешни нормативни правила в съответствие с изменението на законите, за отпадането на някои дейности и участието състава на МВР в подпомагането на Румъния, за което се предлага, който желае, да даде по една надница. За това кой от заместник вътрешните министри ще е координатор на контраразузнавателната дейност във връзка с това, че Григор Шопов щял да се пенсионира. Предлага се това да са или Ст. Стоянов, или Ст. Савов – б. съст.]

 

ДР. МИНИСТЪР: Другарите Барбалов, Величков, Серкеджиева и др. изразиха становище тази дейност да се възложи на др. Аначков, членовете на ръководството на министерството го приеха.

ДР. АНАЧКОВ: Аз предлагам още от днес в срок от 2-3 дни да решим въпроса със структурата, да решим въпроса с разместването на хората, за да можем от следващия понеделник всичко да бъде решено персонално и структурно и да започнем работа.

Предлагам едно предварително решение да се приеме тук. За да създадем този център, ние не можем да сме пръснати в различни сгради. Направили сме точна сметка на мястото, което ще се освободи от Шесто управление, да премине Трето управление. Стаите на УБО да се освободят. Преместването да става само с куфарите и бумагите. Каси няма да се местят. Преместването също така трябва да стане конспиративно.

ДР. ШОПОВ:

Има една група, която работи по проблемите, свързани с въпросите по турска линия. Това е ЦОГ по турска линия. Предлагам тази група също да премине и да работи на тази територия, под ръководството на др. Аначков.

ДР. МИНИСТЪР:

Нямам възражение. Добре, нека групата да премине там.

Тази седмица няма да можем да го направим. Всичко ври и кипи сега. Но от следващата седмица във възможно най-кратък срок да се извърши преместването и да се започне работа.

ДР. АНАЧКОВ:

Аз предлагам по тези въпроси, за които говорихме, ние да седнем и да си изясним постановките и позициите, за да бъдем наясно. А не като се срещнем и да имаме различни виждания и мнения.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Това ще се организира от др. Черкезов.

Закривам заседанието.

 

ИЗГОТВИЛ СТЕНОГРАМАТА: (п) М. САВОВА

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 17 екз., Изп.: М. Савова, Нап.: М. Савова, Маш. № 1801, 26.12.1989 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СТЕНОГРАМАТА

[Оповестяват се само онези части от изказванията, които се отнасят до работата с неформалните организации – б. съст.]

 

ИЗКАЗВАНИЯ НА ОПЕРАТИВКАТА НА КОЛЕГИУМА, ПРОВЕДЕНА НА 25.12.1989 Г. ОТ 11.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО

 

ДР. ВЛ. ТОДОРОВ:

Трябва да реализираме идеята за разкриване каналите на неформалите. Да се осъществи насочване на агентурата ни навътре в страната. Да бъде полезна за процесите у нас.

ДР. АНАЧКОВ:

Предлагам да се престане с приказките за ВГУ, 04 и 06 у-ние – ДС. Ние се разшифровахме навсякъде. Вече е време да говорим за контраразузнаване.

ДР. СТ. СОТИРОВ:

В общи линии обстановката е спокойна в армията. При нас прихванахме едно обръщение от името на т. нар. клуб на „Младия офицер” до независимите доброволни сдружения. Имаме известни съмнения дали това обръщение е готвено от офицери, или отвън.

Считам, че трябва да се обърне внимание на въпроса за опазване на конспирацията.

Разяснили сме на целия състав на МНО, че никой военнослужещ не може да членува в неформални структури.

Определено считам, че декларацията на „Подкрепа” е програма за власт. […]

ДР. БАРБАЛОВ:

Имаме оперативно-техническа информация, че от четири посолства у нас се организира и ръководи дейността на неформалите. Заедно с неформалите в тези посолства се отработват прокламации, възвания, програми и др. за действие. Дават им се средства – парични и техника. Обещава им се и собствена телевизия.

Не ми е ясно каква е нашата реакция по тези действия.

Съставът на ОТУ е обезпокоен, не идва информация. Чудно ми е защо Гарелов чете Декларацията на ЦК на БКП по повод декларацията на независимата федерация на труда „Подкрепа”. […]

ДР. СИЛЯНОВ:

Станали сме много открити за противника, той ни гледа като на рентген. Намираме се в доста дефанзивна опозиция при тази тежка обстановка. Считам, че състоянието на личния състав е лошо. Трябва час по-скоро да определим конкретните задачи на състава. […]

ДР. ЧЕРКЕЗОВ:

Почти няма град на територията на страната, където да няма изградени неформални групи, които да провеждат активни действия. Много сериозно се експлоатира въпросът с българите мохамедани и с преименуването. Всичко това създава напрегната ситуация в състава на кадрите на територията.

Мисля, че представители на ръководството на министерството трябва да отидат в областните управления на среща със състава, които да бъдат запознати с оперативната обстановка. Да се дадат указания как да се работи с лидерите на неформалните организации с антисоциалистическа насоченост и по ония, които все още нямат ясни програми и утре може да се окаже, че са много опасни. Въпросите за борбата с терора, по левия и десния екстремизъм, по опазването на икономиката, въпросите по структурирането на отделите и отделенията в шести отдел да се решат и да се излезе с предложение, и редица други. […]

ДР. СТОЯНОВ:

Аз също мисля,че трябва да активизираме работата си и изпреварващо да предлагаме някои решения и бързо да ги осъществим.

Предлагам най-късно до четвъртък да предложим в ръководството някои тезисни направления и идеи за работата ни, които след това да се съгласуват с висшето партийно и държавно ръководство и ако се приеме оттам, да бъдат разработени по-подробно като идеи за насоките на нашата работа в бъдеще. Това трябва да се направи много бързо.

Трябва да намерим решение за делата на специалния апарат. Къде да бъдат. Сега те се съхраняват и в общински управления на МВР. При тази обстановка, ако се влезе в някои управления, могат да настъпят големи проблеми.

ДР. МИНИСТЪР:

Този въпрос да се реши обезателно.

Аз очаквам ново виждане за териториалното деление.

ДР. СЕРКЕДЖИЕВА:

Трети отдел отговаря само за делата, които са свалени. Даже когато сваляме в архив, не пишем имената на агентите.

ДР. ВЛ. ТОДОРОВ:

По-добре е Инспекторат да го вземе този въпрос.

ДР. СТОЯНОВ:

Добре, да бъде Инспекторат.

Другият въпрос е за пенсионирането на състава, който има условия за пенсиониране.

ДР. КОЦАЛИЕВ:

Има опасност докато обсъждаме тези неща, да загубим властта. Единственият закон, който ще се обсъжда и за който нацията ще се хване гуша за гуша, е Законът за изборите.

Аз предлагам това, което решим тук да го обявим като програма на министерството за неща, които не сме предложили да бъдат решени.

Аз мисля, че ние допуснахме грешка като обявихме, че отиваме на закриване на Шесто управление. Още не е късно да я оправим.

А по приемането на закона за НМ и другите неща те няма да станат по-рано от приемането на новата Конституция.

ДР. МИНИСТЪР:

 По плана на Народното събрание е записано за народната милиция.

ДР. КОЦАЛИЕВ:

Аз ще повторя. Ние като министерство да си декларираме позицията пред обществеността, но то сега няма да се реши. Ще има закон за изборите, с който утре ще стане политическата битка кой да остане и кой да не остане и на законови основания да ни вземат властта. Ние това не бива да допуснем.

Законите ще се приемат след приемането на новата Конституция. […]

ДР. МИНКОВ:

С повече от въпросите аз съм съгласен.

Искам да доложа, че по границата всичко е сравнително спокойно. Въпросът за румънците трябва принципно да се реши какво да правим.

Поставен беше въпросът за оценката на декларацията. Независимо, че другарите се изказаха, искам да кажа две думи. За мен д-р Тренчев е изготвил тази декларация като виждане на всички неформали. Веднага след това всички западни радиостанции я излъчиха. Какво прави партията и правителството, не казват, но за декларацията - веднага. Буди недоумение публикуването й във в. „Работническо дело” без всякакъв коментар. Снощи профсъюзите дадоха достоен отговор. Аз считам, че и ние трябва да дадем достоен отговор.

Считам, че ръководството на министерството трябва да се активизира повече. Хората ни критикуват едва ли не, че ние, ръководството, сме се свили и не ръководим активно поделенията в тази сложна оперативна обстановка. Считам, че по редица въпроси трябва да има яснота.

За неформалите въпросът е ясен. За екстремистите трябва да има по-ясни работи. Ясно е, че демонстрациите не трябва да ги разпръскваме със сила, но ако се посегне на властта, това вече какво е. Считам, че ние като органи на сигурността трябва да бъдем по-твърди. Ако нещо не ни е ясно, да го съгласуваме с ЦК, но да имаме ясни указания какво да правим. Аз служа 45 години, но по-тежки времена не е имало в нашата страна.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 912, л. 1-24. Оригинал. Машинопис.

 

№ 406

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1146. Екз. № 6, 26.12.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Прием в резиденцията на английския посланик за ръководители на независими структури в България

В Министерството на вътрешните работи са постъпили достоверни данни, че на 19 декември т. г. в резиденцията на английския посланик бил организиран прием за ръководители на независими структури в България, на който присъствали Желю Желев със съпругата си, д-р Тренчев с Нина Хлебарова, Емил Кошлуков с приятелката си Мария Георгиева, Деян Кюранов с Лиляна Александрова, Георги Спасов, Христофор Събев и Румен Воденичаров. От английска страна със съпругите си били посланикът Ричард Томас, първият секретар по политическите въпроси Майкъл Фрост и първият секретар по политико-икономическите въпроси Джон Макфърсън. Присъствали също посланикът на Австралия в Белград Франк Милн и преподавателката в ЕСПУ с преподаване на английски език във Видин Сиара Линейн. Направило впечатление, че българските граждани, с изключение на Воденичаров, били облечени подчертано бедно – със скъсани обувки и много износени дрехи.

По време на водените разговори д-р Тренчев споменал за предстояща обща предупредителна и алтернативна стачка.

Христофор Събев споделил пред английския посланик, че му предстояло пътуване до ФРГ, където щял да се срещне с д-р Вл. Благоев и дал телефон, на който можели да го търсят там. Поискал съдействието на посланика за уреждането на среща с патриарха в Ерусалим или поне с този в Цариград. Събев заявил, че главният мюфтия на България бил предател на интересите на „етническите турци”. Пред Майкъл Фрост изразил становището си, че в НРБ продължавало да няма демокрация, след като на върха били „същите корумпирани личности”.

Пред Джон Макфърсън Георги Спасов обяснил, че главната причина за кризата в България била господството на антинаучното учение на марксизма-ленинизма. В тази връзка дипломатът дал съвет учените, преподавателите и студентите, участващи в независимите организации, да се заемели с разобличаването на марксизма.

В отговора си на словото на Ричард Томас, който поискал да бъде уведомяван за всички митинги на дружествата в София и провинцията, Спасов изтъкнал, че англичаните трябва да ни помогнат икономически, за да можела демокрацията да си пробие път.

Желю Желев изразил становище, че при сегашните условия трябвало да се действа не само с митинги, а и с други средства.

По време на приема Емил Кошлуков бил видимо разстроен от публикациите на в. „Народна армия” и се опитвал да увери Желю Желев, че студентите го подкрепят, но последният се държал сдържано. Във връзка с някаква компрометираща го снимка Кошлуков търсел добър адвокат, за да водел „контрапроцес”. Настоявал също да [се] настоява за среща с ген.-полковник Ат. Семерджиев.

Воденичаров, Желев и Тренчев поискали обяснение от Кошлуков защо по време на демонстрацията на Независимото студентско дружество пред посолството на СР Румъния са издигнати лозунги за връщане на Добруджа.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – др. П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – к. д., № 4 – Г. Атанасов, № 5 –А. Луканов, Изп.: В. Христов, Нап.: И. Гюнова, 25.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 45-47. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

 

 

№ 407

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1147. Екз. № 2

27.12.1989 г.

 

И Р Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: По-характерни данни за вътрешнополитическата обстановка към 25.12.1989 г.

 

ГР. СОФИЯ

На 24.12 в Южния парк са се събрали представители на БРСДП (о), Демократичен фронт, Независим социалдемократически клуб, Независимо дружество за защита правата на човека (група на Илия Минев), няколко секции на НФТ „Подкрепа”, Български земеделски младежки съюз - възстановен, Български академичен земеделски съюз (възстановен), Радикал-демократическата партия и др. Обобщен израз на изказванията е оценката, че демократичните промени у нас се извършват бавно и след събитията в Румъния. По степента на извършващите се промени България можела да остане най-назад от социалистическите страни. Имало е отделни призиви за последване примера на румънския народ, за всеобща стачка и пр. Взето е решение за провеждане на митинг на 27.12. т. г. пред северния вход на Народното събрание. Набирани са средства за ангажиране на зала „Универсиада” за 30.12. т. г. за благотворителен концерт.

На 23.12. т. г. на проведен пред Народния театър „Иван Вазов” митинг на софийски учители са присъствали около 1500 души. Отправени са искания за оставка на ръководството на МНП и отдел „Образование” на ЦК на БКП, деидеологизация на училището, за класове не по-големи от 25 ученици, премахване на военното обучение в средните училища и др. Често се скандирало: „Оставка”, „Оставка”, „Свобода, свобода”, „Стачка, стачка”. Задаван е въпросът: „Каква е гаранцията, че утре БКП няма да застане със сила срещу народа”. Активисти на учителската секция на НФТ „Подкрепа” раздавали заявления за членство.

Същия ден пред сградата на Българската телевизия е проведен митинг с участието на около 2000 души. Сред организаторите са били Желю Желев, д-р Константин Тренчев и Емил Кошлуков. Издигнати са лозунги: „Правителството да си подаде колективно оставката”, „Долу БКП”, „ЦК да си подаде колективно оставката”, „ЦК и правителството са Чаушесковци”. Константин Тренчев е връчил на Иван Гарелов декларация на НФТ „Подкрепа”. Участниците в митинга настоявали да се махнат милиционерите, охраняващи сградата на Българската телевизия и им отправяли непрекъснато обидни думи. Значителна част от присъстващите са се качили на оградата на гръцкото посолство, което е предизвикало безпокойство сред дипломатите. Кошлуков призовавал да се овладее Българската телевизия, както това е станало в Румъния, и оттам да поставят ултиматум на правителството. Според него в страната все още от несъборената административно-бюрократична система се предприемала неетична и антидемократична кампания за дискредитиране на лидерите на демократичните сили.

На 24 т. г. е проведен митинг на клуб „Източни бойни изкуства”. Присъствали са около 1000 души – млади момчета. Издигнати са редица призиви и лозунги, между които: „Народното събрание в този състав няма право на заседателна дейност”, „Бойните изкуства - независими от армията и милицията”, „Подкрепяме истинската демокрация” и др.

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На 23. т. г. на централния площад в Пловдив е проведен митинг, организиран от независимите сдружения в града. Присъствали са около 2000 граждани. Ораторите, представители на различни независими организации, представили искания, адресирани към държавните инстанции, правителството и БКП. Отправени са призиви за солидарност с румънския народ и събиране на помощи. Обвинени били ръководители на БКП и правителството за сегашното състояние на страната. Поискана е тяхната оставка, както и разпускане на Народното събрание. Поставени са искания за разпускане на партийните организации в предприятията, учрежденията, армията, МВР.

На 24. 12. т. г. е преведен митинг в гр. Мадан, свикан по инициатива на маданската секция на Независимото дружество за защита правата на човека. Присъствали са около 5-6000 души, между които групи от Кърджали, Толбухин, Търговище, Пловдив, Велинград и Гоцеделчевския район. Изказали са се 20 лица. Предявени са следните искания: да им бъдат възвърнати училищата и децата им да могат да изучават Корана; да се премахнат чл. 1, ал. 2 и 3 от Конституцията; да се върнат арабско-турските имена; да се осигури свобода на религията; да бъдат възстановени щетите от разрушаването на джамии и минарета; да се назначи комисия за разследване на всички нарушения в периода 1961-1989 г. във връзка със смяната на имената. Била приета резолюция до Народното събрание, в основата на която залегнали отправените искания. Поискано е отговор на резолюцията да бъде даден в средствата за масова информация и писмено уведомен инициативният комитет на митинга, както и Румен Воденичаров. Отправени са предупреждения, че ако не им се отговори, ще застанат на денонощно бдение пред Народното събрание до получаването на отговор.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

В 9.00 ч. на 24.12. т. г. началникът на ГКПП – Дуранкулак е бил информиран от началника на ГКПП – Вама веке – Румъния, че било възможно терористични групи от командоси, верни на сваления режим на Чаушеску, да извършат нападения на българска територия върху медицински екипи, пътуващи в посока Варна-Русе-Букурещ. Командосите можели да бъдат от либийска или палестинска националност, като не било изключено да влязат в НРБ и по море. Взети са мерки за недопускане на терористични прояви на територията на областта.

В 7.30 ч. на 24 т. м. румънски танкер, идващ от Констанца, се установил в български териториални води на 6 мили срещу нос Галата и поискал да бъде бункерован с храна и вода, без да влиза в акваторията на пристанището и без да му бъде направен граничен контрол. Уведомил, че желаел да остане на това място само 3-4 дни. ГКПП – Варна не е приело тези условия и наредил на танкера да застане на 2 мили от нос Галата в обсега на радарен и визуален контрол от Гранични войски. Провежда се гранична проверка.

Сред отделни колективи на летищен комплекс Варна е създадено напрежение и съществували сериозни предпоставки за обявяване на стачка. Работниците от Автобазата и бригада „Перонна механизация” изявили претенции за увеличаване на заплатите. Служители от ръководството на въздушната дейност поискали да се присъединят към НФТ „Подкрепа”, за да бъдели по-добре защитени професионалните им права. Настоявали част от възнаграждението им да се изплаща във валута и да бъдат изпращани на подготовка не в СССР, а в САЩ и Холандия. Представители на „Авторемонтен технически блок” настоявали за радикални промени в БГА и възнамерявали да учредят отделен профсъюз.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Сред част от населението се коментира за опасност от евентуални диверсии и взривявания на обекти от химическата промишленост и атомната енергетика на Румъния.

На 23 декември в непосредствена близост до село Обретеник, община Две могили, било забелязано огнено кълбо, а след това се чул силен гръм. Специалисти от летище Кръклево посетили мястото и установили, че се е взривила ракета земя-въздух, производство на СССР. Те установили контакт с ВВС на Румъния, които признали, че самовзривилата се на наша територия ракета е тяхна.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

На 23.12. т. г. в Хасково е организиран митинг от Независимия клуб за подкрепа и развитие на демокрацията. Присъствали са около 2500 души. Изказали са се членове на клуба, представител на БРСДП (обединена) от София, представител на Демократическата партия от Стара Загора, БЗНС „Никола Петков” и др. Георги Бакалов от БРСДП (о) обвинил новото партийно ръководство, че все още продължавало стария курс, като използвал образното сравнение, че „хорото продължава да се играе”. Представителят на БЗНС „Никола Петков” посочил, че по времето, когато Петър Танчев бил на отговорни постове, са извършени най-много репресии на членове на БЗНС. Лице, известно на органите на МВР, направило от остри антипартийни позиции обобщения и изказвания, че моралният образ на комунистите бил „ярко изразен от окървавения главорез Чаушеску”.

В някои от изказванията са поставени значими проблеми на община Хасково. Отправени са упреци към местното партийно и държавно ръководство за нецелесъобразно използване на финансовите средства, липса на икономическа стратегия за развитие на общинската икономика, екологичната обстановка, проекта на ТЕЦ – Хасково, състоянието на питейната вода и др.

Приета била резолюция до Народното събрание и общинския народен съвет. След митинга различните партии и дружества провели свои събрания на предварително обявени места в града.

В община Стара Загора се разпространявал слух, че правителството взело решение за блокиране валутните влогове на гражданите независимо от произхода на валутата. Позовавали се на изтеглен влог от прокурора на града под предлог, че щял да пътува зад граница.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

На 23.12. т. г. в дома на профсъюзите в Бургас на събрание е бил учреден Демократичен съюз „19 ноември”. Присъствали са около 600 души. Избрано било ръководство от 4 души, бил прочетен проектоустав на съюза и определен размерът на членски внос. В изказванията били разменени въпроси около екологичната обстановка в града, за спиране на вредните производства в Нефтохимическия комбинат и поставени искания за наказание на виновниците за тежката екологична обстановка. Изразено било становище по време на предстоящите избори съюзът да издигне свои кандидати и представители в изборните комисии.

Получени са данни, че Волен Сидеров, активист на Независимото дружество за защита правата на човека, възприемал с тревога контактите на Ж. Желев и П. Симеонов с членове на Политбюро на ЦК на БКП. Своите опасения той споделил и с Румяна Узунова. По нейна оценка Ж. Желев и П. Симеонов не били „съглашатели”.

Подобно на В. Сидеров, Любомир Собаджиев също се опасявал от неутрализирането на някои активисти на Съюза на демократичните сили от страна на партийното ръководство „посредством личното облагодетелстване и в ущърб на съюза”.

Димитър Амбарев споделил, че под егидата на БКП се подготвяло създаването на ислямска партия, която трябвало да откъсне мюсюлманското население от независимото дружество.

Продължават консултациите между активисти на БЗНС „Никола Петков” и лидера на БОД Ценко Барев. Последният информирал, че прави стъпки пред редица западни правителства да окажат влияние върху НРБ за създаване на равни условия за участие в предстоящите избори. Съветвал да се вземат мерки (от БЗНС „Н. Петков” и БЗНС) за подпомагане на Съюза на демократичните сили и другите опозиционни партии и групи. По този начин щял да се създаде здрав блок, насочен срещу БКП. Според Барев определеният срок за провеждането на изборите нямало да бъде спазен, но за това двете крила на БЗНС трябвало да вземат решение и активно да го провеждат. Негов екип разработил меморандум до всички западни правителства, който щял да бъде разпратен и да започне пропагандна кампания срещу „неискрените ходове и шмекерии” на БКП, което щяло в крайна сметка да докаже на партията, че до голяма степен зависела от БЗНС.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – к. д., Размножено в 3 екз., № 3 – Г. Атанасов, № 4 – А. Луканов, № 5 – Д. Джуров, Изп.: М. Радичков, Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 1797/25.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 48-56. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 408

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1148. Екз. № ед.

26.12.1989 г.

(п) Г. Шопов

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка към 26.12.1989 г.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В гр. Кюстендил неизвестно лице се е обадило по телефона на Веселин Христов, бивш служител на МВР, и го заплашило, като му поставило искане, че сега трябва да им се дадат делата на сътрудниците. В същия град на 14.12. т. г. към 24 часа три лица позвънили на апартамента на бивш служител по криминална линия, като се представили, че са от телевизията и искат да разговарят с него. Когато се облякъл и отворил вратата, последните са били изчезнали.

След проведения митинг на 16.12.т. г. в гр. Гоце Делчев се чувства повишение на духа на лицата с възстановени имена в района. Ръководителите на Независимото дружество за защита правата на човека активизирали дейността си. Във всички села са проведени по няколко събрания. Избрани са ръководства на местните дружества, които активно работят за привличане на нови членове. Почти всички са убедени, че в най-скоро време ще им бъдат върнати турско-арабските имена. Напоследък са зачестили масовите обрязвания на деца в целия район, които се извършват от незаконни сюнетчии. В резултат на това има заболели деца и един смъртен случай в с. Лъжница. Получени са сигнали, че се подготвят групи лица, които да заминат за София и да стоят пред Народното събрание до удовлетворяване на исканията им.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Активистът на НФТ „Подкрепа”, агитирайки работници да се запишат в профсъюза, ги уверявал, че следващата тяхна цел била да разтурят партийните организации в заводите и предприятията и да заместят съществуващите профсъюзни организации. За осъществяването на тези намерения, ако се наложи, щели да действат със сила.

В завод „Агрия” в разговор в тесен кръг един от работниците изразил мнение, че ако положението не се оправи, голяма част от трудещите се щели да гласуват за „Подкрепа”.

Работници от Автостопанство № 6 на фирма „Тракия” – Пловдив, връчили списък с искания за подобряване организацията на работата, повишаване на заплатите и др. Отправили предупреждения, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, на 29.12. т. г. щели да обявят стачка.

В с. Света Петка, община Велинград, помохамеданчените в миналото българи отново не пуснали децата си да ходят на училище. На провежданите с тях разговори от представител на Общинския комитет на БКП обяснявали, че ще отстъпят, след като им бъдат върнати турско-арабските имена.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Сред различни социални групи се забелязва безпокойство и се изказват опасения, че бавното провеждане на промените по места може да повиши недоволството в критичната му степен и да постави началото на събития, подобни на тези в Румъния.

Редица членове на партията коментирали, че забавянето на промените по места било пагубно за преустройството в страната. Отделни лица в разговори с наши служители искали последните да определят поведението си при евентуалното възникване на събития у нас, подобни на Румъния.

На 25.12. т. г. сутринта в с. Бял Извор, община Ардино, на дърво пред кметството бил закачен лист със следния текст: „Смърт на живковистите”. Посочвали се имената на четирима местни активисти, които са взели активно участие във възстановяване на имената им.

Получена е информация за негативни настроения в редица обекти на икономиката, които продължават да се разрастват.

В Стара Загора сред работниците от фирма „Аугуста Траяна” се събирали подписи за вот на недоверие към зам.-директорката, която нямала нужните делови качества и компетентност да ръководи фирмата.

Трудови колективи от предприятията „Червено знаме”, „Сърп и чук” и др. коментирали, че въпреки демократизирането на българските професионални съюзи засега в дейността им не се чувствала никаква промяна.

Транспортните работници от ДФ „Динамика” на 28.12. т. г. нямало да работят.

Значителна част от работниците от ЦЗ „Вулкан” – Димитровград не одобрявали дейността на неформалните сдружения, особено когато последните издигали или застъпвали екстремистки и политически домогвания.

Сред работниците от завод № 4 на ДФ „Арсенал” била подготвена и връчена на Общинския комитет на БКП подписка с искане за отделяне на завода в самостоятелна юридическа личност и смяната на директора, който бил партиен работник, а не специалист, от какъвто имали нужда.

Насроченото учредително събрание на Съюза на демократичните сили в Стара Загора било отложено за 29.12. т. г. В мотивите за отлагането се посочвала недостатъчната организация, при която нямало да може да се осигури присъствието на голям брой хора.

Сред лицата с възстановени имена оживено се коментирал проведеният митинг в гр. Мадан на 24.12. т. г., в който участвали голям брой лица от областта. Бригадир от с. Диамандово носел плакат с надпис: „Всички мюсюлмани – с арабски имена”.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

На 24 декември т. г. в Котел се е проведе митинг за подкрепа на преустройството, организиран по инициатива на Движението на жените в общината. Изказалите се подкрепили промените във висшия ешелон и новия курс на партията и правителството. Отправени били критични бележки към партийното и административно ръководство в общината с искания за незабавната му смяна. Председателят и друг член на ръководството на Независимото дружество за демокрация и гласност в Котел издигнали искания, които по същество не се различавали от [тези на] лидерите на независимите сдружения в София. Митингът преминал при добър обществен ред.

На 24.12. т. г. в Айтос бил проведен митинг, на който присъствали около 1500-2000 души. Митингът е бил организиран от Независимото дружество „Обществен единен фронт за преустройство и защита на социализма”. Прочетена била платформата на дружеството и бил отправен призив към здравите сили да се включат в борбата за преодоляване на допуснатите грешки от времето на Тодор Живков. Били предявени искания за смяна на първия секретар на общинския комитет на БКП и председателя на АБПФК. Три лица от средите на българите-мюсюлмани поискали връщане турско-арабските имена и жилищата, които продали преди заминаването за Турция. Последвало масово освиркване от присъствуващите на митинга. Двама многократно осъждани криминални престъпници се обявили за намаляване състава на МВР и дори за разпускане на Министерството [на вътрешните работи].

На 23 декември т. г. от 11.00 до 13.00 ч. в центъра на Нова Загора бил проведен митинг, организиран от новосформираното дружество „Инициатива”. На митинга присъствали около 600 човека. Прочетена била програма и устав на дружеството, след което се изказали 12 души, които издигнали искания и лозунги за демократизация на обществения живот, за екологична чистота и деполитизирането на МНО и МВР.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Получената информация отразява различни прояви на независими сдружения, коментари и настроения сред населението относно политическата обстановка в страната и рязко нарастващия интерес към обстановката в Румъния.

На 25.12. т. г. във Варна били разлепени две листовки, изписани на пишеща машина, в които анонимен автор се обръща с призиви за събаряне на властта със сила, като прави паралел със събитията в Румъния. Поставя под съмнение в НРБ да се извърши преустройство и приканва всички към „истинска революционна конфронтация”. Обръщението завършвало с призив за подготовка, нагласа и въоръжаване в името на „спасението на България”.

Придобита е оперативна информация за съществуващи разногласия сред членовете на Клуба за гласност и преустройства – Варна по повод намерението на ръководството му да се присъединят към Съюза на демократичните сили в България. Доловени са негативни изказвания и недоволство от навлизането в клуба на членове на БКП. Отправени били упреци, че по този начин той се бил превърнал във филиал на партията.

Журналисти от Варна изразили несъгласието си с отделни пасажи в декларацията на ЦК на БКП от 23.12. т. г., главно поради остротата на текста. Считали, че тя изразява становището на ЦК на БКП, а не на всички комунисти.

На 23 декември т. г. в Шумен се е провел митинг на Съюза на демократичните сили в града. Участвалите около 250 човека изразили недоволството си от незадоволителния темп на промените в общината. Реагирали остро срещу липсата на информация за състоялия се на 21.12. т. г. пленум на общинския комитет на БКП. Изказали се мнения за кардинални кадрови промени в партийния и административния апарат. Болшинството от участниците декларирали готовност и за в бъдеще да проявяват по-голямо търпение при решаване жизненоважните проблеми в региона и спазване на съществуващите закони.

Българин мюсюлманин, присъствал на сбирките и станал член на Независимото сдружение „Възраждане” – Шумен, агитирал своите близки да последват примера му, с цел да се борели за връщане турско-арабските имена. Лицето се наблюдава оперативно.

Друг българин мюсюлманин от Нови пазар споделил разочарованието си от пребиваването си в Турция и същевременно споделил идея да организира Независимо сдружение на мюсюлманите от региона с цел ускоряване решаването на „националния въпрос в страната”. Търсел „интелигентен човек”, който да му помогнел при изготвянето на устава на сдружението. На лицето ще бъде заведена сигнална преписка.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Силно влияние върху обстановката в областта продължават да оказват съобщенията за политическото положение в Румъния.

Сред населението в община Търговище се утвърждавало мнението, че представителите и активистите на независимите сдружения проявявали по-голяма активност при събирането на помощи за Румъния, което подронвало авторитета на местното ръководство.

По инициатива на независимото студентско дружество в гр. Силистра е бил проведен митинг в подкрепа на румънския народ, на който присъствали около 300 студенти и граждани. Участниците в митинга направили опит да преминат бариерата на ГКПП, след предотвратяването на който представителна група предала на румънските власти пожелания от името на обществеността. Издигнати са лозунги с искане за оставка на общинското ръководство и под влияние на отделни лица тълпата се е отправила към общинския народен съвет, където след разговор с кмета група лица е била натоварена да организира събирането и изпращането на помощ за румънския народ.

Четири лица с възстановени имена от община Омуртаг посетили София, където установили контакт с активисти на „Екогласност” и постигнали договорка представител на организацията да посети града, да разясни нейните цели и задачи и да учреди създаването на клон на дружеството. Няколко лица започнали да изготвят списъци на привърженици на „Екогласност”, като взели допълнително решение за създаването на Инициативен клуб за защита правата на човека.

На 24.12. т. г. в гр. Русе Клубът за гласност и демокрация е провел събрание на тема „Истината за Горуня”, на което присъствали предимно възрастни граждани, между които и осъдените по процеса Анев, Чернев, Мавродиев и Папазов. В някои от изказванията са направени изводи, че не са възстановени като партийни членове лицата, осъдени по процеса, че не е отменена мярката за неотклонение от София на Анев, че не се решава въпросът с действителния брой на резиденциите и влоговете на лицата от висшия ешелон и са направени редица критични бележки към дейността на БКП след 10 ноември т. г.

На 24.12. т. г. в гр. Бяла е проведен митинг, организиран от Инициативен комитет на дружеството за граждански инициативи, на който е присъствала група от София начело с Любомир Собаджиев. Прочетен е документ за обстановката в страната, за предстоящите за решаване задачи и е подчертано, че се отхвърля ръководната роля на партията и се настоява за равноправното участие на всички политически сили и организации в управлението на държавата.

В изказването си Любомир Собаджиев е заявил, че след 10 ноември т. г. БКП не е направила достатъчно, че спекулира, призовавайки за диалог с демократичните сили, който все още не е проведен. Съобщил е, че централното ръководство на дружеството за гражданска инициатива ще излезе с документ, в който ще отрази искания за започване на диалог между правителството и Съюза на демократичните сили. И ще чака отговор до 10.01.1990 г. Собаджиев изразил мнение, че не е за унищожаване на БКП, а за лишаването от правото й да бъде еднолична управляваща сила, и ако не бъдат предоставени гаранции за демократични избори, партията трябва да се готви за борба.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

След катастрофата на гара Роман в жп секция Враца последвали заповеди за наказания, които според някои оценки са неизпълними, несъобразени с действителността и създават допълнително объркване в колективите. Сред железничарите се засилвало убеждението, че в горните инстанции е настъпило объркване и те се затруднявали в управлението на транспортните подразделения.

В центъра на гр. Видин били залепени позиви, в които се призовавало за проява на висока политическа активност от населението, като всеки гражданин трябвало да намери мястото си в обществото, но не по пътя на комунизма, и се пояснявало, че за изминалото време на бурни исторически събития в гр. Видин не е било променено нищо.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МНР

Генерал-лейтенант: (п) В. Георгиев)

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: Н. Пенков, Нап.: Т. Станкова – 1800, 26.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 57-66. Оригинал. Машинопис.

 

№ 409

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№1152. Екз. № 3

26.12.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Организиране на всенародна политическа стачка от НФТ „Подкрепа”

 

В органите на МВР са получени данни във връзка с отправения от НФТ „Подкрепа” призив за провеждане на 27 декември т. г., в началото на работния ден, на двучасова предупредителна стачка и на всеобща политическа стачка на 28 декември т. г. Определен бил стачен комитет (Тренчев, Даракчиев, Елена Зафирова, Румен Воденичаров, Христофор Събев) и комитет за митингите бдения (д-р Кръстев, Чулев, Н. Костов, Дончо Иванов, Любомир Павлов). Решено било на митинга-бдение на 26 т. м. да се разяснява на хората, че политическата [стачка] изисква отработването на стачното време в случай на приемане исканията на стачкуващите. Стачката щяла да се провежда по работните места след предварително уведомяване на ръководството, като всеки стачкуващ носел табела или лента с надпис „Аз стачкувам”. Стачкуващите трябвало да приканват колегите си да се присъединят към тях. Медицинските работници, работещите в енергетиката, жп транспорта, детските и началните учители и работниците в производствата с непрекъснат цикъл трябвало да стачкуват символично. Неявяването на работа не се считало за стачкуване.

На бденията представител на стачния център щял да обяснява на присъстващите начина за провеждане на политическата стачка.

В стачката щели да се включат шофьорите от АП „Земляне”. В случай на обвинения от страна на властите за предизвикване на безредици в резултат на спирането на работата на Градския транспорт „Подкрепа” щяла да отговори, че всяка предварително известена стачка изисква от властите да вземат мерки, като осигурят други транспортни средства.

В случай на конфликти по месторабота стачкуващите можели да се обърнат към стачния комитет на ул. „Бузлуджа” № 35.

Създадена била организация за провеждане на политическата стачка в Стара Загора, Велико Търново, Пловдив, Бургас и други градове. По непроверени данни само в един от цеховете на Нефтохимическия комбинат в Бургас се очаква да стачкуват около 2000 души.

Получена е информация, че НФТ „Подкрепа” имала силно влияние в Радио „София” и се очаква негови служители да вземат участие в стачката.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – к. д., Размн. в 3 екз., № 5 – А. Луканов, № 4 – Г. Атанасов, № 6 – А. Лилов, Изп.: Д. Пенков, Нап.: И. Гюрова - 1807

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 69-71. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 410

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1155. Екз. № ед.

27.12.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 27.12.1989 г.

 

ГР. СОФИЯ

На 25.12.т. г. от сутринта до обяд близо да църквата „Св. София” се е събрала група от около 40 души на НФТ „Подкрепа”. На тротоара е бил изложен плакат: „Българската патриаршия – без пагони”. Възникнали са остри дискусии между членове на групата и преминаващи граждани, при което са отправени остри нападки към членове на ЦК на БКП и народните представители. Групата е приканвала гражданите да участват в митинг от 17 часа на същото място.

На 25.12. т. г. към 17 часа след отслужване на поредната служба пред църквата „Св. София” са се събрали около 4000-5000 души. Издигнатите плакати са били почти същите, като тези на 24.12. т. г. Имало лозунги срещу „семейните кланове”: „Луканови”, „Трайкови” и др. Участниците в митинга непрекъснато скандирали „Подкрепа”. Изказванията и исканията на всички оратори са били насочени основно към оставка на правителството, ЦК на БКП, народното събрание и съставяне на ново правителство с независим министър-председател. Призовали към участие в двучасова предупредителна и обща стачка на 27 и 28.12. т. г. На метални стелажи били закрепени плакати с текстове: „Докато съществува чл. 1, преустройство няма да има”, „Демокрация, плурализъм на мненията”, „Не отстъпки, а оставки”, „Свободни избори – Да”, „Казармена демокрация – Не” и др.

На 24.12. т. г. в Парка на свободата е проведен митинг на Независимото ученическо дружество. Присъствали около 40 ученици. Съобщено било, че е изграден инициативен комитет от 15 души. Един от ораторите заявил, че са срещу дейността на МНП и политиката на БКП, „не може да ни ръководят тези, които викаха: Смърт на Трайчо Костов, а сега ръководят преустройството”. Изказването било подкрепено от присъстващите. Била прочетена петиция до МНП. Функционер на НФТ „Подкрепа” заявил, че федерацията ще подпомага ученическото дружество. Отправял призив учениците да подкрепят предупредителната и всеобщата политическа стачка на 27 и 28 т. м. Твърдял, че БКП въоръжавала военните пенсионери, АБПФК и др.

Към 22.30 ч. на 25 т. м. пред българската телевизия се събрали около 50 човека, които поздравили Желю Желев за защитата на позициите на всички демократични сили при телевизионния диспут.

Сред различни групи от столичната интелигенция нарастват коментарите относно възможността за завръщането на цар Симеон ІІ в България. Съгласно получена информация той възнамерявал да създаде около себе си кръг от български интелектуалци, на които да може евентуално да разчита в бъдеще.

В Първа градска обединена болница се обособила група от лекари, предимно членове на БКП, която правела искания за „свободни профсъюзи”.

Във ВМА е създадено Независимо студентско дружество от студенти-мюсюлмани. Членовете му изразявали надежда, че ще бъдат възстановени турско-арабските имена.

Общото мнение на работниците от фирма „Сакар метал” било, че промените в Политбюро на ЦК на БКП са недостатъчно радикални. Не одобрявали връщането на Александър Лилов в Политбюро и издигането на Белчо Белчев, който преди 10 години бил министър на финансите и имал голяма вина за сегашното състояние на икономиката.

Във връзка с призива на НФТ „Подкрепа” за провеждането на 27 т. м. предупредителна стачка и на 28 т. м. всеобща политическа стачка са получени следните данни: определени били стачен комитет... [Следва информацията за подготовката на стачките, която се съдържа и в предишния документ- б. съст.]

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Действията на неформалните дружества и организации и събитията в други социалистически страни създават известна обърканост и безпокойство сред населението, в. т. ч. и членове на БКП.

На партийни събрания и служебни съвещания със състава на ДС и НМ в поделенията на областното управление на МВР са отправяни критични бележки, по-характерни от които са:

-        позицията, заета от министъра на вътрешните работи в речта му пред Народното събрание;

-        мудността и нерешителността, проявявани от ръководството на министерството, за извършване на организационни и структурни промени в центъра;

-        липсата на реакция от страна на министерството за опровергаване и защита от направените нападки към органите на МВР в средствата за масова информация.

Пълният текст на направените предложения ще бъде изпратен в отделно писмо.

По повод телевизионния диспут между В. Иванов и Ж. Желев членове на БКП от Димитровград коментирали, че инициативата и аргументите били на страната на Ж. Желев. Постановката му обаче за „демократичен капитализъм” се приемала с възмущение от голям брой лица. Изразявало се учудване, че в настоящия отговорен политически момент говорителите на партийната линия за преустройството като че ли нямали платформа, която да им осигури успех в дискусиите.

По предложение на ППО в Комбинат „Хидравлика” – Казанлък, щяло да се организира събрание, на което да се предложи разформиране на щатните партийни органи и премахването на партийните организации. Щяло да се направи искане за оставката на общинския партиен комитет и на Минчо Йовчев, зам.-председател на Министерския съвет.

Настоятелни са призивите на значителен брой граждани за провеждане на по-радикални мерки по места, за да се почувства новото и от обикновените и непредубедени хора. Сред различни социални слоеве се коментира, че предизборната борба вече е започнала и неотчитането на този момент може да се окаже фатално за партията. Счита се, че за да се убеди болшинството от населението, всяка инициатива трябва да излиза от партията и да не се допуска изчакване.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

На 24.12. т. г. от 10 до 13.00 часа в сградата на Общинския комитет на ДКМС – Ямбол било проведено регионално съвещание на активистите на БЗНС „Н. Петков”. Присъствали около 150 лица от Ямбол. Имало представители от София, Стара Загора и Сливен. Влизането ставало само с покани. Изказванията на срещата се свеждали до: отричане на социализма като обществено-политическа система; отричане дейността на БЗНС, който подкрепял политиката на БКП и печелене на влияние сред трудовото селячество. Прочетени били три писма на български емигранти от ФРГ, които изказвали подкрепа на БЗНС „Н. Петков”. Извършено било разпределение кой за кои села ще отговаря за печелене на привърженици. Всеки от присъстващите платил първоначален членски внос. Имали намерение да събират средства и при посещенията си в селата. Щели да издигнат искания за отлагане на изборите, за да може да спечелят повече привърженици и да не допуснели грешката от 1947 г., когато се оказали разединени и не постигнали успех. На събранието не е проведен избор на ръководни органи и не е приета програма.

На 25 декември т. г. в 8.00 часа сутринта член на клуб „19 ноември” седнал върху възглавница пред стария вход на пощата в Бургас и държал в ръцете си плакат с надпис „Н. Жишев, К. Станчев, Ст. Гоцев и Ан. Жеков – стига демагогия”. Лицето бил завеждащ административния отдел на пощата. На отделен лист написал „48-часова гладна стачка”.

По непроверени данни на общинско управление на МВР – Сливен, обект на сигнална преписка бил организирал дружество на потомци на ислямизирани българи. В програмата му, състояща се от 36 точки, се отправяли искания за връщане на турско-арабските имена, за обезщетения на бившите затворници от Белене, както и на пътувалите до Турция и завърналите се оттам. Лицето споделило, че в Сливен вече имало 400 члена на това дружество и предстояло официалното му регистриране. Споменал, че в града съществувало и „циганско дружество”. Разполагал с телефонни номера на лица от неформалните структури в София и други градове на страната, на които можело да се позвъни в случай, че член на тяхното дружество бъде задържан или репресиран.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

На проведения на 26.12. т. г. митинг във Варна, организиран от НФТ „Подкрепа” и „независимите студентски дружества”, било взето решение да се организира от днес, 27.12. т. г., до 05.01.1990 г. мълчаливо присъствие на техни представители пред сградата на общинския народен съвет. Акцията се предприемала, с цел да бъде изпълнен поставеният ултиматум за колективна оставка на партийното и административното ръководство на града.

Сред колектива на ДФ „Мадара” – Шумен, оживено се коментирала декларацията на НФТ „Подкрепа” от 23 т. м. Болшинството от работниците оценявали поставените искания като крайни, но имало и такива, които под влияние на директора на ковашко-пресовия завод били склонни да ги подкрепят. Съществувала вероятност всички работници да се солидаризират с евентуалния призив за обща политическа стачка.

По данни на общинското управление на МВР – Варна в града бил съставен „Инициативен комитет” за основаване на общоградско православно братство, в който влизали предимно лица от вражеския контингент. В платформата на братството съществувало искане за предаване на църковните власти всички бивши религиозни обредни имоти, включително и на църквата, която понастоящем е концертна зала.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Декларацията на НФТ „Подкрепа” предизвикала силен отзвук и противоречиви реакции сред различните слоеве на областта.

Голяма част от работниците не одобрявали изложените в декларацията призиви. Изказвали се мнения, че въпреки трудностите е необходимо да се поставят разумни искания и да не се допуска разцепление между народа, че поставените ултимативни искания са резултат от липса на демократични традиции в обществото. Че в никакъв случай не трябва да се стига до събития, подобни на тези в Румъния.

Сред трудовите колективи от промишлените предприятия в гр. Попово се изразявали становища, че със старите административни номенклатурни кадри не е възможно да се осъществи преустройството, като се разпространявала поговорката, че нов плет на стари колове не се плетял.

В средите на интелигенцията от община Попово преобладавали мненията, че правителството и ЦК на БКП трябва да подадат оставката си и незабавно да проведат нови демократични избори. Правели се изводи, че снемането на няколко души от Политбюро на ЦК на БКП не може да доведе до реални промени.

Медицинският персонал от общинска болница – Търговище, подкрепял декларацията на НФТ „Подкрепа”, като част от причините за това се криели в съществуващите остри противоречия между колектива и главния лекар, обвиняван в неправомерни доходи, злоупотреби със служебно положение и др.

Получена е допълнителна информация, че по време на митинга, състоял се на 23.12. т. г. в Силистра, организиран от Независимото студентско дружество при ИПУ „Д. Михайлов” в подкрепа на румънския народ, група граждани се опитали да насочат митинга в антисоциалистическа насока чрез призиви „Смърт на комунистите”, „Долу БКП”, „Долу МВР” и др. Студентите са се разграничили от тази група, изолирали са ги и са осъдили тяхната постъпка.

Декларацията на НФТ „Подкрепа” е получила широк отзвук и сред лицата с възстановени имена.

Отделни лица от средите на българомохамеданите в община Попово смятали да организират митинг с участието на К. Тренчев.

В по-голямата си част българите-мюсюлмани предявявали претенции за връщане на старите имена и евентуално създаване на турска партия.

Лидери на инициативния клуб за защита правата на човека – Омуртаг от средите на българите-мюсюлмани подали молба в съда за неговото регистриране.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Декларацията на НФТ „Подкрепа” се коментирала оживено сред част от населението, като мнозинството от работниците и служителите от областта се дистанцирала от изложените в нея искания за властта, но същевременно се преценявала необходимостта от сериозен диалог с независимите сдружения по всички социалнополитически въпроси.

Продължават да се развиват негативни настроения, насочени към определени партийни и държавни ръководители от областта, които с консервативните си възгледи и подходи пречели на процеса на преустройството.

На 25.12. т. г.в центъра на гр. Габрово е изписан надпис със съдържание: „БКП – враг на народа”.

Националистически настроени ислямизирани българи от гр. Свищов събирали подписи за връщане на турско-арабските имена и в началото на м. декември предоставили списъците на Христофор Събев от Велико Търново.

Активистът на неформалните сдружения Левент Чолаков, изявен лидер сред тази категория лица, замислял провеждане на шествие от джамията до Общинския народен съвет в Свищов с искане за създаване на мюсюлманско общинско управление.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

По повод проведения в Българска национална телевизия диспут между Ж. Желев и проф. В. Иванов сред работниците от ДФ „Видия” – Видин се коментирало, че социализмът бил сринат, а проф. Иванов е бил неподготвен за подобен диалог.

В СО „МАТ”, клон Видин, било обявено, че на 27 т. м. ще бъде проведено общо събрание на колектива в отсъствие на ръководството, на което да се обсъдят финансово-икономическото състояние и въпросите за допуснатите извращения и слабости в управлението му.

На 26.12. т. г. във Враца се предвиждало провеждането на събрания за учредяване на местна секция на „Екогласност”, която целяла подобряване екологичната обстановка на града. Инициатори за създаването на секцията били актьори от Врачанския драматичен театър.

На проведения на 22 т. м. митинг в с. Раковица, организиран от местни интелектуалци, присъствали около 800 души и били поставени искания за съкращаване на местния административен апарат и смяна на партийното и административното ръководство на селото; за отнемане на строената с усилия и средства на селото хижа в района на Раковица от граничното поделение, което я използвало за застава и за премахване на енергосигнализационното съоръжение като отживелица.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР: (п)

Генерал-лейтенант: В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размножено в 22 екз., Изп.: Н. Пенков, Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 1810/27.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 86-96. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 411

СТРОГО СЕКРЕТНО!

М В Р

ПОДЕЛЕНИЕ 72400

Рег. № 16363, екз. № 4

28.ХІІ.1989 г.

1000 – София

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. у-ние

Вх. № 18944 от 28.12.1989 г.

 

БЮЛЕТИН № 40

 

ОТНОСНО: Постъпили по-важни данни за независимите структури към 16.00 часа на 27.12.1989 година

 

Активисти на „Клуба за подкрепа на гласността и демокрацията” не възприемали линията на НФТ „Подкрепа” за провеждане на стачки. Според Евгения Иванова това било проява на стремеж към „евтина популярност”. Считали, че К. Тренчев се стремял към лидерство в Съюза на демократичните сили и искал да измести Желю Желев. Въпреки това били обезпокоени от действията на партийното ръководство, което „на практика възпроизвежда отново тоталитарната система”. Иван Николов имал предвид изказването на Андрей Луканов.

ИР [Изменникът на родината – б. съст.] Петър Бояджиев поискал спешна среща с Петко Симеонов и се договорил тя да се осъществи между 19 и 21.01.1990 година в ЧССР. Може да се предполага, че се касае за оказване на въздействие от страна на Бояджиев във връзка с предстоящите парламентарни избори у нас.

Съмишленици на Хр. Събев споделили, че всяка привечер на площад „Ал. Невски” щяло да има бдение. Очаквали „Съюзът на демократичните сили” да подкрепи тази акция. В четвъртък (28 т. м.) щяло да има „граждански митинг”, за да се придаде не само масовост, но и мощ на движението. Представител на „Съюза на демократичните сили” считал, че от името на „комитета”, оглавяван от Хр. Събев, можело да се излезе с декларация за присъединяването към декларацията на Профсъюз „Подкрепа”. Свещеник Георги, неустановен, споделял, че били в съюз с „Християн-демократическата партия” и щели да призоват на митинга и нейните членове.

На 26 т. м. (вторник) Христофор Събев заминал за Виена. Там щял да посрещне свещеник Благой Топузлиев. След Виена възнамерявал да пребивава във ФРГ, Лондон, Рим и Йерусалим. В Рим католици му осигурявали среща с папата. Очаквал с голям интерес разговорите си със свой приятел, дипломат от Бон.

Гражданин на ФРГ подготвял среща и с д-р Стефан Маринов, понастоящем шеф на международния журналистически съюз.

На 25.12.1989 година в центъра на Варна били разлепени анонимни листовки, призоваващи „да се свалят с революция тези, които наследиха Тодор Живков”, тъй като „всяка власт, спечелена със сила, трябва да бъде свалена със сила”.

В София са разпространени листовки по пощенските кутии на граждани от името на „Национал-демократическа партия” със следния текст: „СССР – окупатор; БКП – идете си; Смърт на КПСС, БКП; България – българска; Младенов – пред народен съд; П. Младенов – 18 години беше слуга на живковци”.

Наш източник разбрал, че пред някои лица К. Тренчев споделил, че от Франция били изпратени 10 компютъра за създаване на фирма, която да обслужва неофициално НФТ „Подкрепа”.

Българското освободително движение – БОД призовавало българската студентска младеж на решителна борба за разрушаване на „червената комунистическа Бастилия”, „за свободна, демократична и благоденстваща България – в една свободна, неделима и щастлива Европа”. Правейки кратка ретроспекция на ролята на българското студентство от края на миналия век до 1945-1947 година и давайки за пример дейността на студентите от редица социалистически страни в борбата за радикални промени, БОД правела оценка на „окаяното състояние на българската образователна система и академична мисъл”, внушавала мисълта за необходимост от „изрязване без пощада на комунистическата гангрена”.

Петко Атанасов, редактор в редакция „ЛИК” на Българска телевизия, подготвя учредителна сбирка на „Независимо дружество на телевизионните журналисти”. Засега бил създаден Инициативен комитет от „пренебрегвани журналисти”, чиято цел била Българската телевизия да стане независим от БКП институт и да дава възможност за пълен плурализъм на мнения.

Редакторите от „Прогрес” Ив. Ибришимов и Хинов заявявали, че били за произвеждане на обща стачка, предложена от НФТ „Подкрепа”, тъй като новият ръководен екип на партията и държавата не изпълнявали обещанията си. Считали, че страната била банкрутирала и помощ можело да се очаква единствено от запада, който щял да ни я окаже, едва когато окончателно пропаднем.

На 27 декември тази година лицето с възстановени имена Бойчо Бойчев Аврамов от Кърджалийско, на работа в гр. София, се е явил в ритуалната зала на бул. „Витоша” в столицата и е поискал новороденото му дете да бъде кръстено с турското име Осман, като заявил, че детето ще носи името на неговия тъст. Заедно с него дошли и около 15 лица от „Комитета за национално помирение”, които щели да бъдат „колективен кум” за кръщаването на детето. След като служителката заявила, че няма възможност ритуалът да бъде изпълнен същия ден, тъй като трябва да бъдат изпълнени някои формалности (двамата родители да подадат молба и т. н.), присъстващите на разговора юристи – членове на „комитета” заявили, че тя нямала законно право да ги възпрепятства. Отлагането на ритуала било окачествено като нарушаване на Конституцията и човешките права на гражданите. Най-активно се проявила Антонина Желязкова. На разговора присъствала и Събка Геновска. Представителите на „Комитета за национално помирение” са носели сгънат плакат и заплашили, че ако не получат отговор на молбата за кръщаване на детето с име Осман, щели да го разгънат. По изявление на представител на Общинския народен съвет отговор на молбата щял да бъде даден в петък (29 декември).

В разговор помежду си представителите на „комитета” са споменали, че се готвел пленум на ЦК на БКП по националния въпрос. Те щели в петък (29 декември) да връчат декларация (без да уточняват къде). След отговора на ОбНС са доловени изявления, че ще посетят Българска телевизия.

 

Генерал – майор: (п) Г. Силянов

 

Написано в 1 екз., № 1 – др. Министър, Доразмножено в 9 екз., № 2 – др. Гоцев, № 3 – др. Аначков, № 4 – ЦИОУ – МВР, № 5 – др. Младенов, № 6 – др. Мякушко, № 7 – др. Силянов, № 8 – др. Цветков, № 9 – началници отдели, № 10 – 08 отдел, Изп.: раб. група, Нап.: Цветкова, София, 27.ХІІ.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 11 а, а. е. 764, л. 272-275. Оригинал. Машинопис.

 

№ 412

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1156. Екз. № 3, 27.12.1989 год.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получени данни за Съюза на демократичните сили

 

След организираната от Независимите студентски дружества среща в СУ „Климент Охридски” за защита на Емил Кошлуков в свободен разговор със студенти пред сградата на университета д-р Петър Берон заявил, че Съюзът на демократичните сили разчита най-много на младежта. От тях се очаквало да водят непрекъсната борба за „отнемане лостовете за управление на комунистите”. Ръководството на Съюза на демократичните сили било разпределило страната на райони и определило отговорници, които тръгвали да агитират хората за тяхната кауза. Споделил, че при посещението си преди няколко дни във Франция бил упрекван от някои кръгове там, че „Екогласност” не действала активно. Поискали да се увеличи натискът над официалните власти. За целта им била обещана голяма финансова подкрепа. Заявил, че на „един милион комунисти ще противопоставим един милион турци”.

По изявление на някои лица в системата на Съюза на демократичните сили били изградени или се изграждали при необходимост – за разработване на някои проблеми – структури – паралелни на тези в ЦК на БКП. Те работели много ефективно и осигурявали ръководството на Съюза на демократичните сили с прецизни разработки по разглежданите въпроси. На предстоящите парламентарни избори Съюзът на демократичните сили вероятно нямало да участва със самостоятелна листа, а щяла да бъде съставена обща платформа с БЗНС за коалиционно правителство. Говорело се, че към Съюза на демократичните сили функционирала служба за сигурност, чиято цел била да разкрива „хората на ДС” в съюза. Освен това се попълвали картотеки с имената и адресите на действащи служители. Установявали се и уволнените от ДС служители, с цел да бъдат използвани като консултанти и източници на информация.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

Отп. в 3 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – к. д., Размн. в 3 екз., № 4 – Г. Атанасов, № 5 – А. Луканов, № 6 – Ал. Лилов, Изп.: Ванева, Нап.: Кунева – 1811, 27.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 97-98. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 413

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№11621. Екз. № ед.

28.12.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка към 28.12.1989 година

 

Информацията, получена от областните управления на МВР, показва, че призивът на НФТ „Подкрепа” за провеждането на предупредителна стачка не е бил приет от мнозинството работници. Предупредителни стачки са проведени само в няколко предприятия и от отделни работници.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

В с. Сърница, община Велинград, неизвестни лица разлепили листовки, в които се приканва местното население да участват в митинг, насрочен за 28.12. т. г. в София. На него щели да бъдат поставени въпроси, които вълнували ислямизираните българи.

На 26.12. т. г. в 21 ч. и повторно в 21.00 ч. на територията на градовете Пловдив и Карлово са задействали сигналните сирени на ПВО. Проверката е показала, че сигналът е предаден от София поради техническа грешка. Подадените сигнали са създали напрежение сред населението и са предизвикали масови телефонни обаждания за изясняване на причините. Ръководството на областното управление на МВР – Пловдив настоява за вземане на мерки в бъдеще да не се повтарят подобни грешки.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Някои от съществуващите в града неформални сдружения се дистанцират от декларацията на НФТ „Подкрепа” и осъждат решението за провеждане на каквито и да са стачки.

Сред трудовите колективи на обекти от икономиката в община Хасково се коментирало, че след проведения по Българската телевизия разговор между проф. В. Иванов и проф. Ж. Желев БКП оставала в неизгодна позиция. Изказани са мнения, че мълчанието на партията и забавянето на промените насочвали неустойчивите и колебаещите се към неформалните сдружения.

Сред ислямизираните българи от Казанлъшки район се забелязвало оживление. Получени са данни за подготовка да участват на митинг пред Народното събрание на 30.12. т. г., очаквали да се съберат над 60 000 души. Основен и обединяващ лозунг щял да бъде връщането на арабско-турските имена.

Служители от Общински народен съвет в Свиленград коментирали, че преустройството в нашата страна се изразявало само в персонални промени в партията и държавния апарат. По същество според тях нещата вървели по старому. Обосновавали това мнение с обстоятелството, че фабриката за спортни облекла в Симеоновград в момента работела поръчки за съпругите на отговорни служители.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

В завода за акумулатори, генератори и стартери „Динамо” – гр. Сливен от 7.30 до 14.00 часа на 27.12. т. г. стачкували работници от цех „Инструментален”. Предявили искания към ръководството на завода да обяви наградите, които са взели за усвояване на нови изделия и оставка на директора.

В културния дом на Нефтохимическия комбинат – Бургас, се провело събрание за учредяване на независими работнически съюз на работниците от комбината. Присъствали около 150 души. Участвал и представител на НФТ „Подкрепа” от София. Поради големия брой противоречиви мнения конкретни решения не са взети.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Лица, известни на ДС, изказали мнение, че в най-скоро време възродената Социалдемократическа партия и БЗНС „Никола Петков” щели да образуват съюз по подобие на този от изборите през 1945-1946 г. Считали, че ако съюзът не спечели изборите, нямало смисъл да участва в коалиционно правителство. Според тях най-правилно било до излизането от кризата новите партии да бъдат в опозиция, за да могат чрез критиките си да печелят симпатиите на народа.

По повод телевизионния диспут между проф. Иванов и д-р Желев сред обществеността в Шумен се изказвало мнение, че ако партията желае и занапред да запази симпатиите на членовете си и последователите си, не трябвало да се впуска в подобни „авантюри”. Представителите на интелигенцията давали оценки, че доводите на д-р Желев били по-убедителни и обвинявали проф. Иванов в догматизъм. Партийните членове предлагали при евентуален втори тур на диспута позициите на БКП да се защитават от д-р ф. н. Митро Янков от Института за съвременни социални теории и д-р к. ф. н. Желязко Стоянов.

Според получени данни кметът на гр. Каолиново бил посетен от Мариус Теофилов, лидер на движението „Екогласност” в гр. Шумен, който се представил за доцент от Софийския университет „Климент Охридски” и за член на Клуба за гласност и демокрация, и проявил интерес към събитията от м. май т. г. Изказал мнение, че от виновниците за допуснатите закононарушения и за погазените човешки права е необходимо да се потърси най-строга отговорност, като предложил на кмета да вземе участие в предстоящата „кръгла маса” Правят се изводи, че е възможно „Екогласност” да бъде сдружението, което ще поеме функциите на защитник и изразител на интересите на мюсюлманите от района.

Сред мюсюлманите от областта нараствали надеждите за връщане на турско-арабските имена, като се считало, че този въпрос ще бъде окончателно решен на предстоящата среща в Кувейт. Съществували и противоположни мнения, че такава промяна едва ли може да се очаква толкова бързо при положение, че правителството имало да решава тежки икономически проблеми.

Завърнали се от затвора лица от мюсюлманското население имали трайни намерения да останат да живеят в България, независимо че техните роднини заминали да живеят в Турция. Заявявали, че ще продължат да се борят за правата си от 1959 г. – турски имена, турски училища, традиции др.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Излъчването на декларацията на независимия профсъюз „Подкрепа” и призивите за стачка предизвикали силен емоционален отзвук и противоречиви мнения.

Наблюдавала се известна диференциация в мненията по различните точки от декларацията. Част от работниците от завод „СЕТ” – Русе, подкрепяли изборите, в които БКП се упреквала в манипулиране на кадрите, а други от ККС „И. Димитров” – Русе, подкрепяли искането за отпадане на ръководната роля на БКП, за разпускане на партийните организации в МНО, МВР, в другите учреждения. Исканията за разпускане на правителството и Народното събрание се посрещали с неодобрение, като се смятало, че досега проблемите в страната се решавали в правилна посока.

В колектива на ТЕЦ – Русе се считало, че декларацията е много крайна, дори реакционна. Правели се изводи, че действията на НФТ „Подкрепа” могат да доведат до събития, подобни на тези в Румъния, а работниците от фирма „Ирис” оценявали декларацията като нереална, без принос за демократизация на обществото и излизане от икономическата криза.

Доловени са и отделни коментари, че първичните партийни организации в предприятията продължавали да бъдат пасивни, независимо че отделни комунисти били на мнение, че именно партийните организации трябвало да застанат начело на работниците, а в противен случай те щели да се ориентират към неформалните сдружения.

На 27.12. т. г. в комбинат „Оргтехника” в Силистра е залепен призив със съдържание: „Колеги, призоваваме ви да подкрепим декларацията на „Подкрепа” за образуване на коалиционно правителство, способно да изведе страната от тежкото икономическо положение”. Призивът е подписан от съмишленици на „Подкрепа”.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Група ученици от гр. Тетевен са се солидаризирали с призива на „Подкрепа” и отказали да посетят учебните занятия, като отправили редица искания към ръководството на учебното заведение.

На 25.12. т. г. във ВМЕИ – Габрово се е състояло събрание на около 50 студенти, на което ръководителят на Независимото студентско дружество Попов съобщил за становище на Националната студентска федерация, отнасящи се до прерастването й в политическа партия, която щяла да предявява в бъдеще своите политически искания. Едно от тях било за оставка на сегашното партийно и държавно ръководство.

На 22.12. т. г. в ДФ „Електроинструменти” – Ловеч е формиран клон на независимия профсъюз „Подкрепа” с председател Иван Семков, инженер от Института към фирмата, обект на ДС. Една от целите на сдружението била да се формират подобни структури и в други предприятия на града, които в бъдеще да се слеят със съюз, наречен „Истина”, с оглед координиране на дейността на всички неформални сдружения.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Получената информация показва, че трудовите колективи от областта не са възприели декларацията на независимия профсъюз „Подкрепа” за обявяване на предупредителна стачка.

Представители на трудовите колективи и на интелигенцията от гр. Видин изразили несъгласие с призивите за стачка и с ултимативните искания на „Подкрепа”, като смятали, че нито една правова и цивилизована държава не би допуснала такова нещо.

В някои работнически колективи на община Видин продължавали да съществуват социални напрежения. Опитът на секретаря на Общинския комитет на БКП – Видин да окаже въздействие върху първичната партийна организация и партийните членове на ДФ „Видия” за оставане на напусналото партийно и административно ръководство на предприятието предизвикало силно недоволство сред трудовия колектив, като негови представители заявили, че ако техните искания не се изпълнят, ще обявят стачка.

Учителите от Математическата гимназия – Видин, имали намерение да се присъединят към призива на софийските учители за започване на стачка от 02.01.1990 г. в случай, че не бъде публикувано постановлението за увеличаване на заплатите.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: Н. Пенков, Нап.: Т. Станкова – 1816, 28.12.1989 г.

 

[Съдържащите се данни за обстановката през периода 25-28.ХІІ.1989 г. в оповестените по-горе информации са обобщени в първата „Информация относно получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка (25-28 декември 1989 г.)”, която е подписана от новия министър на вътрешните работи и изпратена до П. Младенов, размножена в 4 екземпляра за Д. Джуров, Ал. Лилов, А. Луканов и Г. Атанасов. Виж: АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 118-128 – б. съст.]

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 101-108. Оригинал. Машинопис.

 

№ 414

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1168. Екз. № 3

29.12.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Коментари и оценки на чужди дипломати и журналисти за вътрешнополитическата обстановка в НРБ

 

Един от основните проблеми, които са в центъра на вниманието на акредитираните в нашата страна дипломати и журналисти, е този за авторитета на БКП и популярността на независимите структури. Оценявайки политическата обстановка в България в дадения момент, американският дипломат Джон Мензис намирал, че тя се променя с всеки изминат ден. Той застъпвал становището, че комунистическата партия изпускала контрола на събитията, като не осъзнавала, че започвала революция на масите, а „си губи времето да разпределя местата на горната палуба на потъващия кораб, докато противниците им печелят революцията”.

Относно по-нататъшния ход на преустройството в нашата страна смятал, че П. Младенов трябвало да изземе инициативата от ръцете на независимите сдружения и да постъпи като Грегор Гизи в ГДР – веднага да промени програмата, устава и името на партията, за да се дистанцирал от старата система. Председателят на Държавния съвет, който трябвало да изпреварва с идеите си масите и да ги води, щял да се задържи на този пост до изборите, независимо от това кога ще се проведат те. Мензис бил изпълнен с оптимизъм по отношение на демократичните сили тук, които щели да съумеят да създадат здрава коалиция. По негова информация НФТ „Подкрепа” печелела все повече привърженици и броят на членовете й достигнал около 30 000 души. Тази организация имала най-голямо бъдеще, защото била най-демократична.

Мензис не познавал добре източноправославната църква и поради това не можел да възприеме изцяло дейността на „Комитета за защита на религиозните права и свободи на гражданите” и ръководителя му Христофор Събев. Действията на неговите членове много му приличали на тези на комунистите, а само външната им изява била по-различна. На Мензис не му харесвал и самият Събев, който бил прекалено твърд и суров. Допадали му повече студентите, тъй като не били омърсени. Дипломатът разчитал много на връзките си с тях и ги оценявал като особено полезни. Замислял да организира посещение на група студенти от Бъркли – САЩ, в България, която да гостува на СУ „Климент Охридски”. Подкрепил съмнението си, че комунистите били в състояние да извършат истинско преустройство с думите на Ж. Желев, според когото премахването на чл. 1 от Конституцията на НРБ нямало да попречи в правителството да останат хора, чието място не е там.

Мнението на посланика на ФРГ Левалтер е, че в страната за много кратко време бил осъществен значителен напредък по отношение на политическата мисъл и действие. Той оценявал изключително високо факта, че хората, които са на власт, доказвали твърдото си решение да не се връщат към политиката на мълчание, независимо от последиците. Левалтер настоятелно търсел възможност да се срещне с лидери на независими организации като Ж. Желев, Хр. Събев и др., от които да узнае как те лично виждат по-нататъшното развитие на събитията в България и по-конкретно какви са изгледите за успех на Съюза на демократичните сили в случай, че той представи на изборите свои кандидати. Голям интерес проявявал и към становищата и действията на независимите структури по „турския въпрос”.

Аташето по културните въпроси и печата в западногерманското посолство Новак, излагайки наблюденията си върху ориентацията на силите в нашето общество, констатирал, че независимите организации се въздържали да предявят претенции за властта, защото това би означавало и поемане на отговорност. Освен това, за да се поведе борба за власт и поеме част от отговорността, било нужно изграждане на партия. За разлика от ГДР и ЧССР, където съществували партии, способни да противопоставят свои алтернативни програми, тук нямало други освен БКП и БЗНС. Сега обаче, според Новак, най-важното било да не се оставя инициативата в ръцете на правителството. Макар и да не са в състояние да участват на този етап в управлението, не трябвало да се подценяват Независимият профсъюз „Подкрепа”, „Екогласност”, Дружеството за правата на човека.

Новак подхвърлил идеята, че за да се изградят в Съюза на демократичните сили структури, целесъобразно било да се помисли за събиране на минимален членски внос, който би могъл да се използва за издръжка на секретариата, за наемане на помещения, за закупуване на материали и изграждане на печатна база, с цел по-бързото придвижване на информацията. Западногерманският дипломат заявил, че неговото посолство било готово да оказва помощ на всички сили, желаещи България да бъде насочена по демократичен път на развитие. Това било „в известна степен трудно”, защото тази помощ не трябвало да се изразява в намеса във вътрешните работи и даване на съвети, а основно в излагане на мнения относно протичането на процесите в България.

Италианският посланик Тарони оценил българския народ като малко амбициозен и предпочитащ да мълчи. За разлика от него съпругата му Алиция считала, че българите били предпазливи и първо се ориентирали в развоя на събитията, а след това вземали решения. Освен това те били хитри и в сегашния момент щели да се опитат да извлекат икономическа изгода за себе си. Възможно било да поискат помощ и от западните страни.

Италианският военен аташе Албано изразил становище, че независимите сдружения в нашата страна засега нямали изградена политическа платформа и единствено БКП предлагала цялостна програма за извършване на реформи. Не съществувала вероятност в настоящия момент друга алтернативна сила да представи стабилна противостояща й програма. Това според него се потвърждавало от факта, че българите били различни от поляците. На митингите само викали и крещели, но не били готови за борба. Според него те искали много повече свобода и зачитане на човешките права. Нямали програма за действие, нито пък искали смяна на съществуващия режим.

На 23 декември т. г. в резиденцията на посланика на САЩ Сол Полански бил даден прием в чест на американския конгресмен Томас Лантос, на който от американска страна присъствали Уилям Монтгомери, Дан Лайбиг и Маршал Харис със съпругите си, а от българска – Желю Желев, д-р Тренчев, Петър Берон и Христофор Събев. Най-активно участие в разговорите взели д-р Тренчев и Събев, които отправили искане за оказване помощ от американска страна, а също така и претенции да им бъдат предоставени като трибуна в-к „Земеделско знаме” и отделна програма по телевизията. Според тях радио „Свободна Европа” не било в състояние да поднася достоверна информация за дейността на опозицията в България. Тренчев заявил, че е образувана фракция в БЗНС за отстраняване на сегашното ръководство, а това, което ще дойде след него, трябвало да осигури присъединяването на сдружените земеделци към опозицията. Повторил исканията си правителството и ЦК на БКП да дадат оставките си. Споделил, че в страната съществуват много опозиционни групи, които все още не се били изявили.

Конгресменът Лантос заявил, че финансова подкрепа на опозицията в България можело да бъде оказана само по линия на фондацията на унгарския милионер Сорош [Сорос – б. съст.]. Обещал на първо време да бъде предоставена печатна и ксероксна машина.

Албанските дипломати наблюдават с известна доза критичност извършващите се в България промени. Дедъ Прека, бивш първи секретар на посолството на Албания, недоумявал защо БКП сама се отказва от ръководната си роля, след като тя е фиксирана в Конституцията и защо се допускало създаването на други партии. Според него тези стъпки, както и реформите в някои от социалистическите страни представлявали отстъпление от социализма и постепенна реставрация на капитализма. Албанската партия на труда не споделяла и не одобрявала този път, поради което и не желаела да поддържа никакви контакти със Съветския съюз.

Подчертан интерес към политическата обстановка в НРБ и положително отношение към реформите изразявали дипломатите от посолството на Китай. Мнението на болшинството от тях за политиката в Китай е, че тъй като държавата им е голяма, а преобладаващата част от населението й е неграмотна или с много ниска култура, мерките на правителството за овладяване на обстановката били напълно оправдани. Считали, че демокрация по европейски не била приложима в Китай.

Цяо Шъ, ръководител на пребиваващата у нас от 27 ноември до 2 декември делегация на ККП, изразила положителната позиция на китайското ръководство към промените у нас, посочвайки като доказателство за това факта, че именно в този момент тяхна делегация посещава НРБ, и то водена от един от петте висши ръководители на страната им.

Според политическия съветник в посолството на Унгария Сабо Народното събрание е трябвало да приеме искането от народа премахване на чл. 1 от Конституцията, защото сега всяко закъснение за вземане на мерки можело да се окажело много опасно. Тогава улицата щяла да започне да командва положението, както в ГДР, а не било изключено да се намесят и „някои други сили”. Позовавайки се на събитията в неговата страна, унгарският дипломат посочил, че опозиционните сили в началото не проявявали антисоциалистически искания, а сега вече са изградили партия с ясно антисоциалистическа, антикомунистическа и буржоазна идеология и политика.

За момента Сабо не виждал опасност за реставрация на капитализма в България, защото тук „левицата” била най-силна в сравнение с другите социалистически страни. Много важно било в този момент „четворката да остане на власт”, защото се ползвала с голям авторитет, което той констатирал със задоволство и на митинга на 13 декември. Всяка една от по-нататъшните стъпки на новото правителство обаче щяла да бъде изпитание за него. Първата крачка от новия курс унгарският дипломат очаквал да бъде подобряване на отношенията с Турция, като се признае турското малцинство, независимо дали ръководството на страната желаело това, или не. Сабо изразил своята убеденост, че без този акт останалото, което ще се направи, щели да бъдат „полукрачки”, не съвсем обосновани и нито една западна страна повече няма да има доверие, за да окаже така нужната сега подкрепа за България. Следващата крачка трябвало да засегне реалното подобряване на сътрудничеството със Съветския съюз. И не на последно място, идвал редът на измененията в българското законодателство и спазването на човешките права. Друго голямо препятствие за ръководството на страната били предстоящите избори, но ако България не допусне някои грешки на другите страни, нямало да се стигне до катастрофа, още повече че у нас интелигенцията била слаба. Според него Съюзът на демократичните сили нямал голямо бъдеще, тъй като участващите в него формации били с различни интереси. По-нататъшната поляризация на силите щяла да доведе до унищожаване на този съюз.

Според журналиста от Би Би Си Майк Пауър, Ж. Желев правел „твърде много политически грешки”, а П. Симеонов, който имал голям ум и влияние и бил силно демократична личност, не притежавал необходимите политически знания да подготви алтернативна програма. И двамата имали само идеи за „излизане на улицата”, но нямали планове за бъдещето.

Пауър разговарял с някои членове на независими сдружения, подсещал ги да разработят икономическа стратегия, но техните намерения се ограничавали с изчакване на предложенията на правителството, след което възнамерявали да изложат своите. Английският журналист бил убеден, че в дадения момент едва ли ще се намери сред всички дисиденти личност, която да притежава всичките необходими за един ръководител качества. Водач от типа на Валенса тук нямало. Това била вероятно и причината за изоставане работата на опозицията в провинцията, докато през това време П. Младенов динамично провеждал политика на демокрация. Даване максимум демокрация на народа било една от най-съществените предпоставки за укрепване позициите на БКП. От разговорите си с много хора Пауър констатирал с учудване, че били доста тези, които все още вярват в партията.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Ат. Семерджиев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – др. П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – КД, Изп.: В. Христов, Нап.: Гюнова, Томова – 1814, Размн. в 4 екз., № 4 – Г. Атанасов, № 5 – А. Луканов, № 6 – Д. Джуров, № 7 – В. Палин, 28.ХІІ.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 109-117. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 415

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1170. Екз. № 19., 29.12.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 29.12.1989 г.

 

ГР. СОФИЯ

На 28.12. т. г. сутринта в Студентския град започнали да се събират студенти. Групата, която е наброявала около 250-300 души, е тръгнала към центъра на града. Били са издигнати българското и румънското национални знамена и лозунги като: „Искаме средства за масова информация, а не манипулация”, „Вън ППО от ВУЗ”, „Български академичен студентски съюз – Н. Петков”, „Да издигнем култ на мира, свободата и демокрацията”. Около 12.00 часа групите, наброяващи общо 3000 човека, се събрали около паметника на незнайния войн.

По същото време на площада са се събрали около 500 българи мюсюлмани. На малки листчета, поставени на реверите и шапките им, е било изписано „Искаме си имената”, „Докога с Живковите имена”. Част от тях са носели символи на Независимото дружество за защита правата на човека.

На импровизираната трибуна са се изказали няколко студенти, между които и Емил Кошлуков. В изказванията си са призовали за разпускане на Народното събрание, за разтуряне на партийните организации в МВР, МНО, Прокуратурата, за оставка на правителството и сформиране на ново с независим министър-председател и др. Изтъкнали са, че се провеждат козметични процеси на обновление в нашата страна.

Един от изказващите се студенти обявявайки, че чете информация, излъчена по радиостанция, заявил, че „управляващият в страната елит имал седем милиарда долара дългове в западни банки и четири милиарда в акции на нефтени компании”. Съобщението предизвикало у присъстващите остро негодувание.

На митинга била прочетена и програмна декларация на Съюза на демократичните студенти, която в момента се обсъждала и предстояло отпечатването й в близките дни. Тя съдържала следните основни моменти: разформироване на Народното събрание и сформиране на нов екип; премахване на чл. 1 от Конституцията на НРБ; ликвидиране на номенклатурния апарат; блокиране на валутните средства на българските граждани в западни банки; неучастие в селскостопански и други бригади.

Митингът е приключил около 14.30 часа. Лицата с възстановени имена са останали около Народното събрание.

В София е учредено „Сдружение за осъществяване въжделенията на българския народ „Зора”. В състава му засега влизали монархисти, социалдемократи, антикомунисти, националисти – предимно интелектуалци, репресирани от властта след 9 септември 1944 г. Сдружението било нелегално и основен принцип в дейността му била конспиративността. Имали за цел да се борят срещу комунистическата партия. Обсъждали възможността за осъществяване на връзки както с лидерите на „опозиционните партии и сдружения у нас, така и с цар Симеон ІІ”. Считали, че „опозицията” не трябва да иска провеждане на избори веднага, тъй като все още не е постигнала необходимата консолидация и нямала организационна готовност да се противопостави на БКП. Предпочитали парламентарния път за демократизиране на обществото, но ако имало препятствие, не трябвало да се изключва и „румънският вариант”. Главен координатор на сдружението бил Марио Ганчев

Все повече работници отправят искания да продължи търсенето на отговорност от виновниците за тежкото състояние на страната. По-активно да се използват средствата за масова информация за подробно осветляване на различните проблеми. Особено да се внимава да не настъпи анархия. БКП да излезе от състоянието си на стъписване и да възвърне своето самочувствие, накърнено от някои ръководители, потъпкали марскистко-ленинските принципи. Преобладаващата част от безпартийните все още не са загубили доверието в БКП и се отнасят резервирано към независимите сдружения.

Доловени са мнения, че активни политически изяви досега имат главно тези представители на интелигенцията, които имат най-негативно отношение към социализма.

Отправят се искания за публикуване на данни за социалния произход, трудовата биография и други подобни на представителите на различни независими сдружения – нещо, което те самите не направиха (или отбягват да направят) на многобройните си изказвания по време на публични изяви и в средствата за масова информация. Преобладава мнението, че БКП е единствената обществена сила, способна да преустрои обществото – но не бива да се очакват „чудеса” в близките една-две години и да се изпада в крайности.

На основата на нерешени социални въпроси и други проблеми, свързани с трудовото законодателство, сред повечето колективи на фирма „Кремиковци” възниква бързо остро недоволство.

Независимият профсъюз „Подкрепа” вече изгражда своя секция във фирмите „Кремиковци” и „Редки метали”. Има данни, че БРСДП също изгражда своя секция в Кремиковци.

Прави впечатление изключителната активност на членовете на неформалните структури. Бързо установяват контакти. Особено добре организират дейността си по местоживеене, намирайки добра почва на базата на редицата нерешени проблеми. Това се подсилва и от факта, че засега са много малко извършващите се промени на общинско равнище.

Разпространява се слух, че членът на Политбюро на ЦК на БКП Минчо Йовчев е съдействал за потулването на престъпления за 15 хил. лева. Делото за случая била иззето от следовател, който за награда бил повишен.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В редица населени места на проведените митинги и срещи се искала оставката на общинските партийни, административни или стопански ръководства като цяло и на отделни техни членове (гр. Сандански, гр. Гоце Делчев, Петрич, Своге и редица други).

В град Сандански била образувана комисия за „разследване на корупцията”, в която участвали инспекторът към детската педагогическа стая с юридическо образование.

В Завода за печатни платки към ДФ „Микропроцесорни системи” – Правец, работническият колектив е заявил, че ако не бъде сменено ръководството на завода и не се удовлетворят исканията за справедливо разпределение на премиите, ще обявят стачка.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Голяма част от бившите легионери в Пловдив били настроени отрицателно към Илия Минев и отец Амбарев, считайки, че чрез тях се компрометират неформалните сдружения, в които членуват.

Студенти от ВСИ „В. Коларов” – Пловдив, стояли твърдо зад инициативата за създаване на Земеделски съюз. Същите предлагали институтът да бъде преименуван „Ал. Стамболийски”, тъй като В. Коларов бил компрометиран в процеса срещу Трайчо Костов.

Сред населението на гр. Девин продължава да расте социалното напрежение, породено от създадени настроения срещу работници от общинския партиен комитет.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Съществени изменения в обстановката не са отбелязани.

На проведения митинг на Конфедерацията на демократичните промени в Казанлък е приета декларация за търсене на персонална отговорност от проф. Шиндаров за публикациите във в. „Работническо дело” по повод последствията от аварията на АЕЦ в гр. Чернобил. Приета е и декларация до Общинския комитет на БКП в Казанлък за неблагополучията на територията на общината. В декларацията е отправено искане за оставка на местното партийно и административно ръководство. Поставен е бил и въпросът за отнемане даденото оръжие на партийни членове. Отправени са били нападки и против „фамилията Йовчеви”.

В гр. Димитровград на 28 т. м. символично са стачкували работници и служители в БНБ – четири жени, в „Химремонт” – седем работника и др. Символично стачкуващите са изпълнявали своите задължения с лента на ръката. Не са провеждали агитация да стачкуват и други служители и работници. От проведените разговори с тях се разбира, че по този начин те изразявали протест против бавното развитие на преустройството в страната.

На сесия на Общинския народен съвет в Димитровград е направил изказване Стефан Кючуков – ръководител на Лигата за радикални промени в града. Призовал на всеобща стачка, но бил освиркан от присъствуващите на сесията.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Отделни привърженици на НФТ „Подкрепа” се стремели да привличат съмишленици и да провеждат агитация за обявяване на стачки. Тези техни призиви не срещнали подкрепата на трудовите колективи в различните предприятия и учреждения на областта.

Активисти от новосформираната в София БРСДП (обединена) предприемали опити за привличане на симпатизанти. С тази цел на 28 декември в центъра на гр. Бургас разлепили възвание-програма на партията.

Механикът на кораб „Антон Иванов”, активист на НФТ „Подкрепа” и капитанът на кораба на 27 декември поставили на ръкавите си сини ленти с надпис „Подкрепа на НФТ „Подкрепа” и подстрекавали част от екипажа на кораба да проведе стачка на 28.12. т. г.

Активна дейност за привличане на нови членове провеждал „Дискусионният клуб за подкрепа на демокрацията и преустройството” в Бургас. Ръководителят на клуба Георги Георгиев, безпартиен, зам.-директор на „Градско благоустрояване”, отправял злобни и обидни реплики към свои познати, членове на БКП и служители на ДС.

Някои лекари от Бургас обикаляли свои колеги с цел събиране на подписи за увеличаване на заплатите и подобряване условията на труд. Лекар, известен на органите на ДС, правел антикомунистически изказвания сред колегите си и ги агитирал да подкрепят призива за обща стачка, обявена за 28 декември. Друг лекар, също известен на ДС, разпространявал сред колегите си слух, че органите на ДС се въоръжавали и изчаквали удобен момент за саморазправа с народа по подобие на събитията в Румъния.

На събрание на трудовия колектив и ръководството на научнопроизводствено предприятие „Д. Благоев” – Бургас, с цел мобилизация за изпълнение на годишната програма инженер от предприятието изразил становище трудовият колектив да подкрепи някои от исканията на НФТ „Подкрепа”. След започване на работа около 40-50 работници и служители поставили синя лента на ръката си и заявили, че стачкуват. Същите продължавали да изпълняват трудовите си норми и задължения. В края на работния ден на директора на предприятието били връчени искания за: разделяне на държавната и партийната власт в страната; многопартийна система; независимост на средствата за масова информация и съдебната власт; конкретна икономическа програма за развитие на НРБ; разпускане на партийните и комсомолски организации в предприятията; разпускане на общинските народни съвети и избиране на нови и т. н.

В Института по подготовка, преподготовка и квалификация на учители по практика било учредено независимо студентско дружество от 12 студенти от втори курс. Избрани са председател и секретар на дружеството, които се срещнали с представители на независимото студентско дружество в СУ „Климент Охридски”, откъдето донесли програма, на базата на която разработили своята.

На 26.12. т. г. в морския санаториум в с. Влас било учредено Независимо сдружение на рехабилитаторите. Избрано било ръководство от трима души и била приета програма, съдържаща 6 точки, които третират въпроси от социален и икономически характер.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Сред всички слоеве на населението на Толбухин се долавяло подчертано недоволство, че проведеният на 26 т. м. пленум на Общинския комитет на БКП не бил извършил очакваните кадрови промени. На 27 декември от 17.00 часа до 18.00 часа по централните улици на града около 150 души са провели шествие, организирано от „независимото движение за демокрация”, като издигнали искания за свобода на печата и прекратяване намесата на Общинския комитет на БКП в списването на вестник „Добруджанска трибуна”. Поискали са били оставките на главния и зам.-главния редактор на вестника.

В преобладаващата част на обектите на икономиката призивът за обща политическа стачка не се е приел като средство за постигане на политически промени. В цех „Пресов” на ДФ „Алумина” – Шумен се забелязвали работници с небесносини ленти на ръкавите, които стачкували символично.

На 22 декември в дома на художника Тодор Балев от гр. Толбухин се провела учредителна сбирка на НФТ „Подкрепа” в града, на която присъствали 11 човека.

На 26 декември във ВПИ – Шумен се състояло учредително събрание на местния Християндемократичен съюз. На двама от неговите лидери било възложено до 6 януари 1990 г. да подготвят и размножат програми и устав на съюза, на базата на които да започне привличането на нови членове.

На 28 декември в Областния народен съвет – Варна било получено анонимно писмо, копие от което било изпратено и до областните съвети в Бургас, Хасково, Разград, Пловдив и Ловеч. В писмото авторът обяснява, че мюсюлманите от тези области имали създадена организация, с готовност да вдигнат въстание през 1988 г. Сигнал за него трябвало да бъде планирано убийство на Тодор Живков на една от датите 1 или 24 май, 9 септември или 7 ноември. Поддържана била връзка с Турция и се надявали тя да ги подкрепи чрез извършване на десант между Бургас и Ямбол. В тези области те щели да установят своя власт със седалище гр. Варна. Българското население трябвало да бъде подложено на геноцид. Според автора плановете за въоръжено въстание не били изоставени и в настоящия момент.

Учредителят на Националния демократичен съюз – Варна, Георги Кулев провел на 27.12. т. г. разговор по телефона с Едуард Генов, живеещ понастоящем в САЩ. Едуард Генов определил политиката на Тренчев като неразумна и екстремистка и изразил опасение от евентуално кръвопролитие по подобие на това в Румъния. Същият се интересувал живо от призива за обща политическа стачка в НРБ на 28 декември. Препоръчал за предстоящите избори опозицията да се обедини и да излезе с обща листа. Засега трябвало да се създадат „проблеми” на властите, за да не усложняват обстановката, а на изборите вече да „гътнели” комунистите. Генов обещал да събира парични помощи и копирна техника за изпращане в България за независимите организации.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Декларациите на НФТ „Подкрепа” продължават да са обект на оживени коментари сред населението на областта.

Повечето от трудовите колективи се противопоставили на призивите за стачка. В завод „Родина” и в консервния комбинат – Попово са проведени протестни митинги срещу настояването на НФТ „Подкрепа” за провеждане на стачка и е изразено мнение, че тази форма на протест е в противоречие с морала на българската работническа класа. Декларациите и призивите за стачка били посрещнати с неодобрение и от работниците в редица предприятия на Русе.

Част от работниците подкрепили онези пунктове от декларацията, в които се настоявало за демонтиране на командно-административния апарат, за премахване на номенклатурата и демократизиране на целия обществено-политически живот. Силно впечатление направило съобщението за хората, които получавали пенсии над 1000 лева.

Сред медицинските среди в Силистра се коментирало, че дискусията между Ж. Желев и В. Иванов е организирана от БКП, но не постигнала целта си. Считало се, че времето, дадено за дискусията, било прекалено малко за разясняване на поставените проблеми. Според мнозинството Желев избрал сполучлива тактика в диалога, боравел с повече аргументи и с това спечелил симпатиите на зрителите.

Според някои данни независимите дружества от Търговище получили указание от центъра за замяна на екологичните проблеми с въпросите за спечелване на изборите за местни органи на властта и за „превземане отгоре” на средствата за масова информация. Новите задачи били обсъждани между привържениците на „Екогласност” и на Клуба за демокрация и гласност. Говорителят на клуба Р. Черкезов споделил, че било изградено турско крило към клуба. Поставен е въпросът за необходимост от конспиративност в работата.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Болшинството от трудовите колективи в областта не са се отзовали на призивите за стачка.

Болшинството от учениците от ЕСПУ „Ернст Телман” – Ловеч, предявили искания към ръководството на учебното заведение, между които е имало и предложение да не се изучава задължително руски език.

Сред учителите в Габрово се разпространявал слухът, че решението на МНП за обявяването на ваканция във връзка с грипната епидемия било продиктувано от съображението да не се допусне въвличането на учениците в стачната вълна.

На 27 декември в 20.52 ч. в Общинско управление на МВР - Габрово се обадило неизвестно лице и заявило, че след половин час ще бъде взривена подстанция „Балкан”. Провеждат се мероприятия за разкриване на лицето.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Не са получени данни за провеждане на стачки в икономически обекти.

Колективите в предприятията на Враца осъдили стачките като неуместни и вредни за страната в настоящия момент, а работниците от ЗФК „Родопа” и ДФ „Центромет” изявили желание да работят и през почивните дни.

Сред колективите на цеховете на ДИП „Вида” – Видин в селата Делейна и Цар Петрово съществувало недоволство от несвоевременното заплащане на трудовите възнаграждения и от липсата на питейна вода, за което неколкократно било известявано ръководството на предприятието, но до настоящия момент не били предприети никакви мерки. Били отправени ултимативни искания, ако решенията не бъдат изпълнени, трябвало да се обяви стачка.

Жители на гр. Бяла Слатина изразили недоволство от позицията на изчакване от страна на партийното и държавно ръководство на страната и общината. Отправили искания Политбюро и правителството да излязат чрез свои представители пред средствата за масова информация и да изложат цялостна платформа за бъдещото развитие на страната. Обвинявали, че се предавала властта в ръцете на неформалните сдружения, които завладели телевизията и радиото.

В някои предприятия от Бяла Слатина се поставял въпросът за спиране на производството на продукция за София и за други градове, в които се предполагало, че ще се стачкува. Изразявало се недоволство, че фактите за злоупотреби и престъпления, извършени от Чаушеску, били публикувани, а за тези, извършени от нашите бивши ръководители, не се пишело нищо.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

По недостоверни данни старши сержант от поделение 28640 – Суходол споделил, че в поделенията бил създаден „Неформален военен съюз”, действащ като нелегална организация. Членовете му били само старшини и сержанти, които адвокат от гр. Перник съветвал как да действат. Според старши сержанта подобна организация съществувала и в 9 тбр [танкова бригада – б. съст.] Г[орна] Баня, с която те се свързали. Данните се проверяват и разширяват.

Капитан Филип Иванов от ВВИА „Жуковски” – Москва активно застъпвал пред българските си колеги становището, че политапаратът в БНА трябвало да се ликвидира, тъй като не давал никакъв реален принос за повишаване на бойната подготовка.

На 25 декември пред магазин за хранителни стоки в центъра на София бил залепен материал, написан на пишеща машина, в който се описвали извращения на дисциплинарната практика в Строителните войски. Накрая авторът завършвал с искания, отнасящи се до: премахване на строителни и транспортни войски; създаване на независими комитети, които да оказват държавен и обществен контрол върху спазване правата на човека в БНА; изготвяне на нов военен устав, който да бъде приет от Народното събрание; да се съкрати срокът на военната служба. Материалът е подписан от „Комитет на борците против фашизма и сталинизма”.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: Н. Пенков, Нап.: Кунева, Савова - 1822, 29.12.89 г.

 

[Информация със същото съдържание е подписана и изпратена до П. Младенов от министъра на вътрешните работи Ат. Семерджиев. Виж: АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 164-180 – б. съст.]

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 948, л. 129-142. Оригинал. Машинопис.

 

№ 416

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 17. Екз. № 3, 9.1.1990 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Коментари на чужди дипломати за вътрешнополитическата обстановка в НРБ

 

Мнозинството от акредитираните в нашата страна западни дипломати продължават да проявяват силен интерес към ролята на БКП и независимите структури по отношение на извършващото се в България преустройство.

Посланикът на ФРГ Левалтер считал, че ситуацията сега била подходяща за излизане на преден план на партии, организации и групировки, които не са за социализъм. Главното условие обаче да постигнат успех, било наличието на собствена програма, тъй като в платформата на комунистическата партия се предвиждало, както и досега, всичко да се провежда в рамките на социалистическия обществен строй. Положително се оценява готовността на новото българско ръководство да приеме съществуването на независими сдружения и да води диалог с тях, преди „улицата да е поискала това”, както в Чехословакия, Полша и други държави. Очевиден бил стремежът на Петър Младенов и А. Луканов да разгърнат плурализъм на мненията, защото ясно съзнавали, че ще могат да задържат властта, само ако зад тях е народът. Наблюдавайки в нашата страна „групите, които се наричат партии”, западногерманският посланик намирал, че те са все още твърде малки и непопулярни. Поради това било много рано да издигат свои кандидати на предстоящите избори. На този етап БКП била единствената партия, която е в състояние да действа.

Съветникът от посолството на ФРГ Цимерман бил на мнение, че промяната е предизвикана и извършена от комунистическата партия, а не под натиска на улицата. Усещало се реално промененото положение, като не се забелязвало присъствието на „тайната полиция”.

Положително отношение към промените в страната проявявали и дипломатите от посолството на Китай. Те се стремели да придобият по-богата информация за независимите структури, техните лидери и платформи. Според кореспондента на в. „Цзунзижибао” било време вече да се посочат грешките, допуснати в управлението на икономиката, както и да се набележат мерки за тяхното преодоляване.

Мнението на либийските дипломати за преустройството в България е, че то се извършвало бавно и следователно имало място за съмнение в неговия успех. Една от съществените пречки за напредъка виждали в неотстраняването от ръководните им постове на хората от апарата на Тодор Живков.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Ат. Семерджиев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – др. П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – КД, Размн. в 5 екз., № 4 – др. Г. Атанасов, № 5 – др. Д. Джуров, № 6 –др. А. Луканов, № 8 – др. В. Палин, Изп.: В. Христов, Нап.: Т. Станкова – 18, 08.01.1990 г., По материали на ВГУ – ДС.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 998, л. 78-80. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 417

Др. Ст. Тихчев

ПБ, ЛСС

№ 35 – ед./12.1.1990 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни за дейността на независимите организации [към 28 декември 1989 г.]

 

[Справката е заведена на 12.1.1990 г., но от съдържанието по-долу личи, че е изготвена на 29.ХІІ.1989 г. – б. съст.]

В органите на Министерството на вътрешните работи продължават да постъпват данни за дейността на активистите на независимите организации.

Изменникът на родината Петър Бояджиев поискал спешна среща с Петко Симеонов и се договорили тя да се осъществи между 19 и 21.01.1990 г. в ЧССР. Може да се предполага, че се касае за оказване на въздействие от страна на Бояджиев във връзка с предстоящите парламентарни избори у нас.

Николай Василев, член на ръководството на Клуба за гласност и демокрация, споделял, че при създадената у нас ситуация е било необходимо да се обединят и защитят интересите на всички честни комунисти, които, както българският народ, са страдали и страдат от командно-административната система и методи на ръководство и са потърпевши от всевластието на номенклатурата. Заедно с негови съмишленици подготвял декларация за създаването на „Алтернативно социалистическо обединение” (АСО) като фракция на БКП. Във връзка с предстоящото създаване на „обединението” всяка вечер след 17.00 ч. Във Философския факултет на Софийския университет били организирани обсъждания и разяснения на платформата, с оглед на 12 януари 1990 г. в 272 аудитория да бъде проведено учредително събрание. На този етап в ръководството на АСО влизали Николай Василев и Копринка Червенкова.

Получени са данни, че Управителният съвет на Клуба за гласност и демокрация подкрепял декларацията на НФТ „Подкрепа”, но без първия й пункт за оставка на правителството. Били решили на 30.12.1989 г. от 11 часа да проведат митинг за „кръглата маса”. Намеренията им били да осъществят непрекъснат, но „разумен натиск” върху властите. Считали, че вече се води открита политическа борба и те трябвало да участват в нея.

Днес, 28 декември, от 19.00 ч. в зала на Химическия факултет на СУ „Климент Охридски” щяло да се проведе учредяването на „Зелена партия в България”. Предвиждало се присъствието на около 500 души, от които 300 учредители, 100 души гости (видни интелектуалци и общественици) и 100 души български и чуждестранни журналисти. В инициативната група влизали Ал. Каракачанов, Христо Смоленов, Любомир Иванов, Калина Бозева, Васил Спасов, Соломон Паси и др. Предварително били раздадени проект за устав и програма на зелената партия за обсъждане и приемане от учредителното събрание.

Марин Харалампиев, активист на „Екогласност”, близък приятел на Ал. Каракачанов, заявявал, че значителна част от членовете на тази организация са били против политизирането й.

Получаваните през последните дни данни показват, че ръководството на НФТ „Подкрепа” било решено да поддържа своите искания до пълното им удовлетворяване. Сред част от активистите обаче се застъпвало и становище, че успех би представлявало и частично изпълнение на поставените искания. Основен проблем пред НФТ в момента бил да си осигури подкрепата на Съюза на демократичните сили като цяло, тъй като досега той не бил заел официална позиция. На страната на „Подкрепа” твърдо стояло Независимото дружество за защита на правата на човека в България и донякъде Движението за гражданска инициатива.

Получени са данни, че ръководителят на НФТ „Подкрепа” К. Тренчев се готвел около 10 януари 1990 г. да осъществи много кратко задгранично пътуване, при което да задълбочи контактите си със сродни организации в Полша и Франция. За такава цел щяло да бъде използвано и пътуването на Александър Николаев. Били осъществени връзки и с посолството на Великобритания.

Проверява се получена информация, че Любомир Георгиев, уволнен служител на ЦС на БПС, предложил на К. Тренчев записка, в която бил изложил редица факти за крупни финансови злоупотреби в Централния съвет на профсъюзите.

Според проверени данни в последно време емигрантът П. Бояджиев провеждал активна дейност, за да тласне ръководството на СДС към солидаризиране с НФТ „Подкрепа”. При провежданите от него консултации с различни активисти на Независимото дружество за защита правата на човека Р. Воденичаров защитавал становище дружеството да продължи да има чисто правозащитен характер, докато Костадин Георгиев се ориентирал към неговото политизиране и създаване на социалдемократическа партия (различна от БРСДП(о).

Активисти и членове на „Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности” продължавали да обсъждат плановете си за по-нататъшната си дейност. Павел Игнатов споделял, че евангелистите „се събуждат” и се готвели да създадат „Инициативен комитет за контакт между християни и евангелисти”. Техните взаимоотношения щели да бъдат изграждани на принципа на доверието и взаимното подпомагане. Христофор Събев от своя страна твърдял, че се бори за единство на вярващите и въпросът за лидерството трябвало да не се поставя. Неговата позиция била да се създаде „Национален съвет на църквите”, съединяване с католици и адвентисти, които сами търсели връзка с „Комитета”. Нямало да искат пълна оставка на Комитета по вероизповеданията. Предлагал да се създаде „Всеобщо религиозно движение – Единство на вярващите”.

В ръководството на „Комитета” се подготвяли важни материали, част от които били готови ксерокопирани и предоставени на посланиците на Англия, ФРГ и Португалия.

Христофор Събев споделял, че е водил разговори с посланиците на Англия, Франция, ФРГ, САЩ и Португалия, в които бил изложил становище, че трябвало да се даде възможност на правителството и не бивало да се тръгва по пътя на Румъния.

Проверяват се данни, че Хр. Събев при лична среща с посланика на Португалия получил дадени от „престолонаследника” Симеон пари за подпомагане създаването на монархическа църква в България.

Получена е информация за обръщение на координационното бюро на Съюза на младите офицери „Легия” до независимото студентско дружество, в която независимите движения се предупреждавали за грозяща ги опасност от непозната по мащабите си операция за дискредитирането им. В операцията активно щяла да участва цялата пропагандната машина на държавата под контрола на „дискредитиралия се ЦК на БКП и утвърденото от него марионетно правителство”. Според авторите ГлПУНА с твърденията си, че независимите демократични движения се утвърждавали като най-опасните врагове на държавата и народа, се очертавало като отявлен поддръжник на тоталитаризма. В обръщението било изразено и опасение, че по този начин се предизвиквало противопоставяне между армията и народа, което можело да доведе до събития от рода на китайските. „Легия” предлагала да започне работа сред редовите комунисти за създаването на БКП – НОВА. Призовавала студентите за бойкот на средствата за масова информация, към мълчаливи и мирни мощни митинги пред телевизията, радиото, редакциите и ЦК на БКП за промяна на техните позиции към независимите структури. Съюзът на младите офицери апелирал за по-нататъшна координация между армията и Независимото студентско дружество с цел приобщаване редовия войнски състав и младшото офицерство към създаване на необходимостта от радикални демократични промени в страната.

Днес, 28 декември, изтича срокът, „даден” за вземане отношение от страна на властите към исканията, издигнати на митинга на българомохамеданите в Гоце Делчев на 18 декември. Получени са данни, потвърждаващи намеренията при отказ или забавяне да бъде устроена седяща стачка пред Народното събрание. Съществува и реална възможност участващите лица да обединят усилията си с НФТ „Подкрепа”.

На 22 и 23 декември т. г. председателят на НФТ „Подкрепа” К. Тренчев е посетил град Дулово и някои села в района. Провел е митинги и е привлякъл голям брой местни жители за членове на оглавяваната от него организация. В немалка степен за това са благоприятствали и съществуващите в тези среди негативни настроения, предизвикани от продължаващите санкции, уволняванията от работа и други ограничения, провеждани от местните партийни и държавни ръководства.

Активисти на „Клуба за подкрепа на гласността и демокрацията” не възприемали линията на НФТ „Подкрепа” за провеждане на стачки. Според Евгения Иванова това било проява и стремеж към „евтина популярност”. Считали, че К. Тренчев се стремял към лидерство в Съюза на демократичните сили и искал да измести Желю Желев. Въпреки това били обезпокоени от действията на партийното ръководство, което „на практика възпроизвежда отново тоталитарната система” (Иван Николов имал предвид изказванията на Андрей Луканов).

Съмишленици на Хр. Събев споделяли, че всяка привечер на площад „Ал. Невски” щяло да има бдение. Очаквали „Съюзът на демократичните сили” да подкрепи тази акция. В четвъртък (28 т. м.) щяло да има „грамаден митинг”, за да се придаде не само масовост, но и мощ на движението.

На 26 т. м. (вторник) Христофор Събев заминал за Виена. Там щял да го посрещне свещеник Благой Топузлиев. След Виена възнамерявал да пребивава във ФРГ, Лондон, Рим и Йерусалим. В Рум католици му осигурявали среща с папата.

На 25.12.1989 г. в центъра на Варна били разлепени анонимни листовки, призоваващи „да се свалят с революция тези, които наследиха Тодор Живков”, тъй като „всяка власт, спечелена със сила, трябвало да бъде свалена със сила”.

В София са разпространявани листовки по пощенските кутии на граждани от името на „Национал-демократична партия” със средния текст: „СССР – окупатори”; БКП – идете си”; „Смърт на КПСС, БКП”; „България – българска”; „Младенов – пред народен съд”; „П. Младенов – 18 години беше слуга на живковци”.

Пред някои лица К. Тренчев споделил, че от Франция били изпратени 10 компютъра за създаване на фирма, която да обслужва неофициално НФТ „Подкрепа”.

Българското освободително движение (БОД) призовавало българската студентска младеж на борба за разрушаване на „червената комунистическа България”, „за свободна, демократична и благоденстваща България – в една свободна, неделима и щастлива Европа”. Правейки кратка ретроспекция на ролята на българското студентство от края на миналия век до 1945-1947 година и давайки пример за дейността на студентите в редица социалистически страни в борбата за радикални промени, БОД правела оценка на „окаяното състояние на българската образователна система и академичната мисъл”, внушавала мисълта за необходимост от „изрязване без пощада на комунистическата гангрена”.

Петко Атанасов, редактор в редакция „Лик” на Българската телевизия, подготвя учредителна сбирка на „Независимо дружество на телевизионните журналисти”. Засега бил създаден инициативен комитет от „пренебрегнати” журналисти, чиято цел била Българската телевизия да стане независим от БКП институт и да дава възможност за пълен плурализъм на мнения.

На 27 декември тази година лицето с възстановени имена Бойчо Бойчев Аврамов от Кърджалийско, на работа в гр. София, се е явил в ритуалната зала на бул. „Витоша” в столицата и е поискал новороденото му дете да бъде кръстено с турското име Осман, като заявил, че детето ще носи името на неговия тъст. Заедно с това дошли около 15 лица от Комитета за национално помирение, които щели да бъдат „колективен кум” за кръщаването на детето. След като служителката на съвета заявила, че няма възможност ритуалът да бъде изпълнен същия ден, тъй като трябва да бъдат изпълнени някои формалности (двамата родители да подадат молба и т. н.), присъстващите на разговора юристи – членове на „комитета” заявили, че тя нямала законно право да ги възпрепятства. Отлагането на ритуала било окачествено като нарушение на Конституцията и човешките права на гражданите. Представителите на Комитета за национално помирение са носели сгънат плакат и заплашили, че ако не получат отговор на молбата за кръщаване на детето, щели да го разпънат. По изявление на представител на Общинския народен съвет отговор на молбата щял да бъде даден в петък (29 декември).

 

(Без подпис)

 

[Липсва продължението, но по всичко личи, че справката е била предназначена за П. Младенов. Вероятно не е подписана от министъра, защото на този ден, 28.ХІІ.1989 г., става смяната на министрите. Пред ръководния състав на МВР е представен новият министър – б. съст.]

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 998, л. 107-115. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 418

Към инф. 36

СТРОГО СЕКРЕТНО!

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. У-ние

Вх. № 610 от 15.01.1990

 

Р А П О Р Т

От капитан Стоян Кузманов, инспектор в под. 72400

ОТНОСНО: Проведена среща с аг. „Лазаров”

 

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

На 10.01.1990 год. проведох среща с аг. „Лазаров”, на която ме информира за проведените разговори на 08 т. м. между представители на БЗНС и БЗНС „Никола Петков”.

От страна на БЗНС са присъствали: Ангел Димитров, Светла Даскалова и Виктор Вълков, а от БЗНС „Никола Петков” – Милан Дренчев, Трифон Мирчев, Йосиф Петров и Никодим Попов.

На срещата отново са били обсъждани процедурни въпроси за обединяване на БЗНС и в заключение е било прието решение до края на седмицата да се създаде Акционен комитет, който да изготви указания за консолидиране на всички земеделски сили. Очаква се за ръководство на Акционния комитет да бъдат избрани Ангел Димитров, Виктор Вълков, Светла Даскалова, Милан Дренчев, Трифон Мирчев и Георги Даскалов. Идеята е обединяването да се извърши до края на м. януари, като по места това да стане на съвместни конференции. Същевременно Милан Дренчев е на резервирани позиции и настоява за предварителна национална конференция на БЗНС „Никола Петков”.

Във връзка с тържественото събрание на 15.01. т. г. по случай 90-годишнината от създаването на БЗНС, Ангел Димитров има намерение да предостави 50 покани за БЗНС „Н. Петков”. Обсъжда се идеята на трибуната да бъдат двете ръководства, но засега не е постигнато споразумение.

Въпреки че Ангел Димитров среща съпротива на събранието да присъства др. Петър Младенов, същият ще бъде поканен. [В оригинала потъмнените текстове са оцветени с жълт флумастер – б. съст.]

Допълнително аг. Лазаров ме информира, че в разговор с Ценко Барев е разбрал, че същият няма да дойде на настоящия етап в страната ни, въпреки получената по телефона покана на 09 т. м. от Виктор Вълков.

Проведеният разговор между Барев и Вълков е по указание на Съюзния секретар.

Във връзка с предстоящата сесия на народното събрание Ангел Димитров е споделил със сътрудника ни, че има намерение да поиска от името на парламентарната група на БЗНС оставката на председателя на МС.

Горното за сведение и разпореждане.

 

Капитан: (п) Ст. Кузманов

 

Нап. в един екз., № 1 – Ръководството, Изп.: Ст. Кузманов, София, 10.01.1990 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 998, л. 116-117. Оригинал. Машинопис.

 

№ 419

Проведен разговор по телефона между представители на БЗНС и БЗНС „Никола Петков” 8.І.1990 г.

 

МВР

ОПЕРАТИВНО СТАТИСТ. У-НИЕ

О Т М

Рег. № [2], екз. № 00795

Секретно от особена важност!

(След попълване)

Приложение № 7

За Управление ВГУ Фотев

[По-горе във формуляра са изписани още ПГУ и ВГУ, но са задраскани, тъй като съобщението не е предназначено за тях – б. съст.]

От М „Пирин” за „БЛАТО”

 

Размн. № 32/140, стр. 3. Записал: [?]

Дата 09.01.1990 год. Обработил: 5547

 

Митко разговаря с Ценко Барев, който споделя, че Виктор му се обадил по телефона, и то по нареждане на шефа на Митко. Постигнали споразумение, но Митко не бива да говори за това нещо. Там са получили телеграмата. Митко уточнява, че той я е подготвил. Стигнали са до споразумение в тоя процес Ценко Барев все още да не се намесва, така че Ценко няма да изпраща нищо, ще остави процедурата да върви нормално, обаче трябва да се засили борбата за обединение, трябва това да се масовизира... процеса и от двете страни. Трябва на места отдолу да се започне работата. Уточняват, че Виктор се е обадил по поръчение на Ангел.

Ценко информира Митко, че може да го потърси един журналист, който говори френски, представлява едно интересно списание, вероятно ще бъде жена. Митко трябва да се подготви да направи един исторически анализ на БЗНС, но не бива да употребява израза правителствена опозиция. Нека Митко да продължи да пише в духа на статиите, които вече е написал, но трябва да накара и другите на пишат, за да не бъде сам. Трябва да се подбират млади хора за Управителния съвет, за да може „утре по-лесно да стане осмозата”.

Митко обяснява, че вчера била последната среща, на която присъствали Виктор, Светла, Милена, Ненов, бай Трифон, Милан, Йосиф, Сива и Никодим. Митко се оплаква, че Ценко не се опитва да влияе на Никодим, защото прави много въртели, но това е друг въпрос, дано бай Трифон да се оправи. Мишо, Крум Неврокопски и Иван са напаст. От своя страна Митко е провел три-четири срещи с Милан, от които едната била четиричасова. Договорили се по много неща. Милан искал да се излезе с една декларация от името на „нашия”, която да отрече всичко, което е създадено след девети септември. Митко предложил тази декларация да се напише от бай Трифон, той смята, че каквото и да напише бай Трифон, ще се приеме. В събота Трифон написал няколко страници. По мнението на Митко дори доста меко е написано, могло е да стане по-злъчно. Материалът се приел.

Вчера Митко се е срещнал с бай Трифон и той казал, че има намерение да постави въпроса за реални стъпки и снощи са решили да се изгради един акционен комитет от двете страни по трима души, който до края на месеца да представи окръжни, предложения до всички дружби как да стане обединението. Комитетът е от шест души. Митко предлага в него да влязат бай Трифон и Милан. За третия не е важно кой ще бъде. От другата страна да бъдат Ангел, Светла и Виктор. Засега това се приема. На 15-и в операта ще има тържествено събрание по случай 90-годишнината. Митко е убедил и двете страни да седнат на един президиум. Ценко е доволен от всичко свършено досега. Според него сега е един исторически момент за земеделския съюз – или ще отидат напред и ще разчистят пътя, или ще паднат в блатото завинаги. Ценко е сигурен обаче, че ще отидат напред.

След това Митко споменава, че Ангел му е обещал на 16-и да предизвика министър-председателя да направи отчет и той лично ще му поиска оставката след това, ако до това време не падне, защото има и такава вероятност. Има много условия за това. Ангел Димитров обаче им е обещал това. Ценко се интересува как е „той”. Митко смята, че няма да ги подведе, но всичко трябва да се прави внимателно, трябва да се знае докъде може да се иска и докъде не може. Не може да бъдат максималисти. Ценко обаче смята, че в един момент преди изборите трябва да излязат и да бъдат максималисти, за да могат да вземат всичко, което иначе ще отиде в някои профашизирани и други организации. Нека да имат предвид какво става с „Подкрепа”. В политиката понякога много малко събитие в продължение на няколко месеца може да изиграе решаваща роля. Трябва да се следи абсолютно всичко. Ценко следи българските вестници, изобщо следи събитията в Източна Европа. В Румъния например земеделската партия става опора на студентството и младежта. Същото се опитват да постигнат [и] в Чехия. Трябва в една или друга форма да се даде възможност на селското движение да играе същата роля, каквато е играело след Първата световна война. Всяко събитие, което се манифестира в страната, трябва да се анализира, да се види неговата същност и каква е целта му. Няма нищо безцелно, което се прави. Трябва да бъдат прозорливи, наблюдателни и да пазят арсенал за последната битка. Според Митко досега добре се справят, при положение че има хора като Мишо и Крум, които всеки ден правят бели. Ценко внимателно наблюдава процесите в България. В София всичко кипи, в провинцията е по-бавно, но се вижда, че „нашите момчета”, които са тръгнали да правят организации, са единствените, които са се заели с това. Това е много важно. Трябва да се мобилизират млади хора. Ценко е готов да им помогне с каквото може и от каквото имат нужда. Според Митко нямат нужда от нищо да се изпраща отвън, за да не губят позиция. Точно затова и Ценко е на същото мнение. Те трябва да бъдат много внимателни, за да не кажат, че са подпомагани от чужбина и това да се използва от противника, макар че там има много хора, които са готови да продават всичко, което имат, за да помагат, но не правят нито една стъпка, без да се консултират.

Митко съветва Ценко да се обади на бай Трифон, той сега си заминал за Пловдив.

Ценко споменава, че му се обадил един емигрант от Плевен, който живее в Америка. Казва се Христо Игнатов. През септември се е срещнал със Светла в София и тя го попитала защо Ценко не й се обажда. Ценко обаче няма намерение де й се обади на нея, ще поддържа връзка с Митко.

 

16.03 часа /кл. 014353

 

Написано в един екземпляр, 10.01.1990 год., Доразмн. в 3 екз., № 1 – ГУ – 10, № 2 – ВГУ – Фотев, № 3 – Ръководство.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 998, л. 118-120. Оригинал. Машинопис.

 

№ 420

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 36. Екз. № 2

13.01.1990 г.

 

ДО

ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ

ДР. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Проведена среща между представители на БЗНС и БЗНС „Никола Петков”

 

В органите на МВР са получени проверени данни, че на 8 януари т. г. е проведена среща между представители на ръководствата на БЗНС и БЗНС „Никола Петков”. На срещата от страна на БЗНС са присъствали Ангел Димитров, Светла Даскалова и Виктор Вълков, а от БЗНС „Никола Петков” – Милан Дренчев, Трифон Мирчев, Йосиф Петров и Никодим Попов.

На срещата били обсъждани процедурни въпроси за обединяването на БЗНС и било прието решение до края на тази седмица да се създаде Акционен комитет, който да изготви указания за консолидиране на всички земеделски сили. Очаква се в ръководството на Акционния комитет да бъдат избрани Ангел Димитров, Виктор Вълков, Светла Даскалова, Милан Дренчев, Трифон Мирчев и Георги Даскалов. Идеята за обединяването била то да се извърши до края на месец януари, като по места това да станело на съвместни конференции. Същевременно Милан Дренчев бил на по-резервирани позиции и настоявал за предварителна Национална конференция на БЗНС „Никола Петков”.

Във връзка с тържественото събрание на 15 януари т. г. по случай 90-годишнината от създаването на БЗНС Ангел Димитров имал намерение да предостави 50 покани за БЗНС „Никола Петков”. Обсъждала се идеята на трибуната да бъдат двете ръководства, но засега не е постигнато споразумение.

Въпреки че Ангел Димитров срещал съпротива от някои членове на ръководството относно присъствието на събранието на др. Петър Младенов, същият щял да бъде поканен.

По повод на предстоящата сесия на Народното събрание Ангел Димитров споделил намерението си да поиска от името на парламентарната група на БЗНС оставката на председателя на Министерския съвет.

Получени са данни, че Ценко Барев не възнамерявал да пристигне в нашата страна в настоящия момент, въпреки получената за това покана от Виктор Вълков.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Ат. Семерджиев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – КД, Изп.: Радичков, Нап.: Савова – 32, 13.01.1990 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 998, л. 121-122. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 421

СТРОГО СЕКРЕТНО!

ТЕЛЕГРАМА НР. 302/25.01.90 Г.

Д 37

ДО ДР. МИНИСТЪР

ОТ ВГУ – ДС

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТР. ИНФ. ОРГ. У-НИЕ

Вх. № 1164 от 26.01.1990 г.

 

Др. Георгиев. Още в първите часове на утрешния ден да се разпрати информация до ръководствата в страната. (п) [Ат. Семерджиев]

251

Изпратена инф. за др. П. Мл., Г. А, Д. Джуров и Ст. Тодоров!

(п) Не се чете

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  № 28

ОТНОСНО: ПОЛУЧЕНИ ДАННИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЧКИ

 

СПОРЕД ПОСТЪПИЛА НА 25 ЯНУАРИ Т. Г. ИНФОРМАЦИЯ, СРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА НФТ „ПОДКРЕПА” БИЛА СФОРМИРАНА СПЕЦИАЛНА ГРУПА, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 24.1.90 Г. (СРЯДА) СА ТРЪГНАЛИ ИЗ СТРАНАТА. ВЪЗНАМЕРЯВАЛИ ДА ОРГАНИЗИРАТ СТАЧКИ В ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПО ТАКЪВ НАЧИН „ДА НАКАРАТ КОМУНИСТИТЕ ДА СТОЯТ НА ТРЪНИ”. ПРОФСЪЮЗЪТ ПРЕДОСТАВЯЛ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА СВОИТЕ АКТИВИСТИ ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ, ХОТЕЛИ И ДР.

 

ПРЕДАЛА: Йонкова                                                                                              Приел: [?]

 

Н-к Второ главно управление ДС                                          Ген.-майор Кр. Саманджиев

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 998, л. 123. Оригинал. Машинопис.

 

№ 422

С П Р А В К А за лишения от свобода МЕДИ ДОГАНОВ ДОГАНОВ от зат­вора в Па­зарджик

 

Роден на 29.03.54 година в с. Пчеларово, Варненска област, живущ в София, български гражданин с възстановено име, женен, неосъждан, с висше образование, нау­чен сътрудник към БАН.

С присъда по НОХД № 102/87 г. на Варненския окръжен съд е осъден на 10 го­дини лишаване от свобода по чл. 109 от НК за това, че от лятото на 1985 г. до м. юни 1998 год. в съучастие образували и ръководили организация, с цел из­вършване на престъпле­ния против НР България, отслабване на властта, разст­ройване и подриване на промиш­леността, транспорта, селското стопанство и другите стопански отрасли.

Постъпил в затвора на 22.12.1986 година, с начало на изтърпяване на нака­занието 12.06.86 год.

Към 1.01.1990 година е изтърпял:

Фактически: 3 год. 5 мес. 18 дни

От работа: 1 год. 27 дни[1].

Указ 1811/88 г.: 1 година [Става въпрос за помилване, за намаляване нака­занието с 1 година – б. съст.]

Всичко: 5 години 7 мес. 15 дни

Остатък: 4 год. 4 мес. 15 дни

Силно националистически настроен.

Лидер на група с протурска насоченост. С отрицателно отношение към въз­родителния процес и социалистическия строй. [Подч. от съст.]

 

ЗАМ.-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ЗАТВОРИ” – МВР: (п) Не се чете

5919/22.12.89 г.

 

Досие на Меди Доганов Доганов, архивен № 7214/89 [г.], л. 10.

 

№ 423

Бахри Юмер: [Заради Доган] Спряха влака с Доган в Перперек

Кърджали, 5.І.1990 г.

[…] - И тогава следват първите опити за организиран протест?

- Възникнаха нелегални организации. Една от тях бе учредена от Ахмед Доган. За­ради това той попадна в затвора. Още там той планираше създаването на Движението за права и свободи. Може да се каже, че борбата срещу насилствената асимилация създаде подходящата почва за учредяването на Движението за права и свободи. Подкрепиха ни много българи. В парламента ДПС винаги е имало депутати от българския етнос.

- През пролетта на 1989 година в Европа се заговори за български дисиденти. До­колко българските турци се оказаха водещи в борбата за демокрация в онези месеци?

- През март 1989 г. на Виенската среща на високо равнище България пое ангажи­мент да спазва човешките права. От затворите турците дисиденти изпратиха апел към мюсюлманското население да се организира и в удобен момент да излезе на улицата с искане да бъдат възстановени потъпканите права – имена, майчин език, свободно изпо­вядване на религията. За начало на демонстрациите бе обявен 22 май [25 май – б. съст.]. На много места в страната организаторите на протестите бяха разкрити. Така става и в Джебел. Лидерите на съпротивата са арестувани на 16 и 17 май 1989 г. Един от тях по­чина. Решихме да го погребем на 19 май [20 май – б. съст.] по мюсюлманската тради­ция, нещо, което бе забранено от властите. Не можахме да изчакаме определената дата за протест. Погребението прерасна в демонстрация. Така Джебел сложи началото на Майс­ките събития в страната.

На 20 май започнаха вълненията в Североизточна България. Паднаха жертви. Ко­мунистическият диктатор Тодор Живков отвори границата за Турция. Започна т. нар. Голяма екскурзия. Едва след нашите събития се състояха протестите срещу комунисти­ческите диктатори в Източна Германия и Румъния.

- Какво беше Вашето участие в тези събития?

- Бях тръгнал да се изселвам в Турция. Върнах се от границата, защото не ни пус­наха. Бях без дом и работа. Заминах за София да работя като зидаро-мазач и фаянса­джия. В една бригада бяхме няколко приятели. Работехме по къщите на комунистичес­ките велможи в Бояна. Участвах в протестите пред „Кристал” в центъра на столицата заедно с лидера на зелените Александър Каракачанов, Румен Воденичаров и помашкия лидер Хасан Бялков. Изгониха ни от градинката. Събрахме се в Южния парк. Изпъдиха ни и от там. При сбирките ставаха големи дискусии. Спорехме кои са помаците, кои са турците, какво значи права на човека.

Един ден като работехме в Бояна, чухме, че Тодор Живков е паднал от власт.

На 18 ноември бе първият свободен митинг. Бяхме много мюсюлмани. Събрахме подписи, за да бъдат освободени политическите затворници начело с Ахмед Доган. Вто­рият голям митинг бе в Деня на правата на човека – 10 декември. И на него събрахме подписи за освобождаването на политическите затворници.

Тогава на политическата сцена се появи Комитетът за национално помирение. На 22 декември 1989 г. бе насрочено събрание в една от залите на Софийския университет. Инициаторите казаха, че сред нас е Ахмед Доган, който същия ден е бил освободен от затвора. Предложиха той да влезе в ръководството на комитета, но получиха отказ. Той каза, че не се казва Ахмед Доган, а Меди Доганов, а и че българи и турци не са се карали, за да се помиряват. Запознахме се. Тогава той обяви намерението си за създаване на Движението за права и свободи.

На 29 декември Комунистическата партия се отказа от политиката си на насилст­вена асимилация и взе решение за връщане на имената на българските турци. Това даде повод на националистите да провокират митингите в Кърджали. Лично вътрешният ми­нистър Георги Танев, който като първи секретар на БКП в Кърджали организира насилс­твената смяна на имената, подклаждаше националистическите митинги.

- Кърджали бе гореща точка. Как се развиха събитията тук?

- Много от политическите анализатори в страната очакваха сблъсък между бъл­гари и турци. Това не се случи благодарение на новоучреденото Движение за права и свободи.

На 2 януари 1990 г. пред партийния комитет (днес сградата на общината) имаше голям митинг – отпред братята българи, кордон от полицаи, зад тях ние турците. Дойде Андрей Луканов. До 5 януари всеки ден вървяха митингите в Кърджали.

Аз и неколцина приятели бяхме в основата на митингите в Кърджали. Обясня­вахме, че протестираме за връщането на елементарните ни човешки права. Бяхме против крайните елементи. Обяснявахме, че с реваншизъм доникъде няма да се стигне. По това време във Варна Ахмед Доган създава Движение за права и свободи. Датата е 4 януари. Веднага той тръгва за Кърджали с влак. Пристига на 5 януари. Влакът е спрян от нацио­налисти на гарата в Перперек. Това бе оповестено на митинг на площад „Освобождение” (пред тогавашния магазин „Девети септември”). Пратихме тридесетина коли да го дока­рат. Те пък тръгнали пеша за Кърджали. Появиха се на митинга. […]

 

http://rodopi24.blogspot.com/- Бахри Юмер: Спряха влака с Доган в Перперек - интервю на Стела Петрова.

 

№ 424

Държавна сигурност не знае за създаването на Движението за права и свободи на 4.І.1990 г., а само предполага, че щяло да се създаде на 4 или 5 януари 1990 г.

София, 4.І.1990 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 9. Екз. № 7

04.01.1990 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка към 4 януари 1990 г.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

[...] Според някои данни на 4 и 5 януари 1990 г. във Варна лицето Меди Доганов, осъждан за шпионаж и амнистиран след 10.11.1989 г., щял да създаде мюсюлманска де­мократична партия. Съюзът на демократичните сили в града имал намерение да окаже подкрепа на новосъздадената партия, като в бъдеще включат отделни нейни членове в своите редици. […]

 

МИНИСТЪР: (п) Ат. Семерджиев.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 998, л. 27-40. Копие. Машинопис.

 

№ 425

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 39. Екз. № 1

14.01.1990 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка към 14.01.1990 г.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Меди Доганов, организатор на Движението за свободи и права на турците и мю­сюлманите в България, подробно разяснил проектопрограмата, начина на организиране, целите, организационните връзки и др. на лице от Кърджали. Предложил на последното през м. февруари т. г. да посетят Франция за участие в международния семинар като представители на организацията.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Активисти на Движението за защита правата и свободите на турците и мюсюлма­ните в България, чийто председател е Меди Доганов, провеждат в Силистренска и съсед­ните общини активна дейност за набиране на нови членове на движението. Записването се осъществява по подадена молба от желаещите, в които се вписват трите имена и само­ръчно положен подпис. На кандидатите се предоставяли отпечатани устав, декларация и задачи на организацията.

 

НАЧАЛНИК НА ПЪРВИ ОТДЕЛ

ПОДЕЛЕНИЕ 72000 – МВР

Полковник: (п) М. Радичков

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 998, л. 132-136. Оригинал. Машинопис.

 
[1] Това са 50% от общо положения труд, т. е. от 2 години и 54 дни. Останалото време 1 го­дина, 4 месеца и 12 дни от фактически изтърпените 3 години, 6 месеца и 18 дни са прекарани от Доган в пълна изолация, карцери и 2 гладни стачки.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.