10 април 2017

Статии, студии, съобщения на Веселин Ангелов


Статии, студии, съобщения


* Една „културна автономия” в Пиринска Македония (декември 947 - юли 1948 г.) - в. Векове, кн. 6 от 1990 г, с. 25-34.

* Акцията за демографско преброяване на населението в Пирин­ския край (25.31.XII.1946 г.) - в. ИП, кн. 8 от 1990 п, с. 48-64.

* Неизвестни писма за присъединяването на Пиринска Македо­ния към Югославия (август-септември 1944 г.) - в. ИП, кн. 9 от 1991, с. 91-95.

* Документи за демографското преброяване на населението в Пи­рин­ска Македония (25-31.ХII.1946 г.) - в. МП, кн. 2 от 1992 г., с. 90-102.

* Истината за демографското преброяване на населението в Пиринска Ма­ке­дония (25 - 31.XII. 1946 г. - в. Струма, кн. 2 от 1993, с. 57-66.

* За т. нар. македонска народоосвободителна бригада „Яне Сан­дански” в Пи­ринския край (октомври-ноември 1944 г.) - в. ВИС, кн. 1 от 1994, с. 78-94.

* За дейността на т. нар. „Горноджумайски областен македонски наро­ден теа­тър” през 1947-1948 г. - в. ИП, кн. З от 1994-1995, с. 148-162.

* Политиката на БКП по македонския въпрос (юли 1948-1956 г.) - в. ИП, кн. 5 от 1996, с. 83-107;

* Разрушителни удари против Неврокопската епархия и народната ни цър­ква (1944-1948 г.) - в. Минало, кн. 1 от 1996 г., с. 46-58.

* За македонисткия период на в. „Пиринско дело”(1945-1948) -в. МП, кн. З от 1996 г., с. 141-150.

* Малко известни и неизвестни протестни документи за денационали­за­торс­ката поли­тика на БРП(к) в Пиринска Македония (1946-1948 г.) - в. Минало, кн. 1 от 1997, с. 59-76.

* Lеs еssais de fair аnnехег lа Масеdonie de Pirin a la Yougoslavie (аоut-dесеmbге du 1944) - в. Вulgarian historical rewiev, кн. 4 от 1997 г., с. 57-110.

* Пиринска Македония в българо-югославските отношения (1944-1948 г.) - в. Струма, кн. 2 от 1997, с. 62-79.

*Решенията на Х разширен пленум на ЦК на БРП(к) по македонския въпрос от 9-10 август 1946 г. - в. Минало, кн. 3-4 от 1997 г., с. 67-83.

* Ролята на Съветския съюз за формиране и провеждане на полити­ката на БКП по македонския въпрос (1944-1948 г.) - в. България съветските интереси (бъл­гаро-руски научни дискусии), С., 1997, с. 150-160.

* Как се изгражда и утвърждава свободната Македонска република в Югос­лавската федерация (1944-1948) - в. МП, кн. З от 1998 г., с. 63-90.

* Македонистката пропаганда в Пиринска Македония (1945-август 1947 го­дина) - в. ВИС, кн. 6 от 1998, с. 46-62.

* Един документ за съдържанието и резултатите от съветско-югославско-българската тайна среща в Москва на 10.11.1948 г. - в. ИП, кн. 1-2 от 1998, с. 228-246.

* Неврокопска епархия при управлението на митрополит Борис (1935-1948 г.) - в. Рели­гията и църквата в България, С., 1999, с. 293-304.

* Ролята на Великобритания за осуетяване на опитите за присъединя­ване на Пиринска Македония към „Обединената македонска държава” в Югославската фе­дерация (септември 1944-февруари 1945 г.) - в. Минало, кн. З от 1999, с. 70-86.

* Съветският съюз и българо-югославското сближение (1944-1948) - в. Бълга­рия и Русия през XX век (българо-руски научни дискусии), С., 2000, с. 378-385.

* Човекът и ученият Борислав Примов - предговор - в. Примов, Борислав. Македония в историята на българския народ, С., 2000 г., с. 7-15.

* Ролята на Българската православна църква в македоно-сръбския църко­вен спор от 1967-1968 г. - в. сп. Историческа библиотека, кн. 4 от 2000 г., с. 54-66.

* Документи за броя на населението от 1922 до 1948 г. и за положени­ето на българите в Царибродско и Босилеградско през 1950 г. - сп. ИП, кн. 3-4 от 2001 г., с. 185-202.

* За ролята и мястото на мартенския пленум на ЦК на БКП от 1963 г. за фор­миране и провеждане на българската политика по македонския въп­рос. - в. сп. Ми­нало, кн. 1 от 2001 г., с. 76-91.

* Неврокопска епархия при Пловдивския митрополит Кирил (8.ХI.1948-ХII.1950 г.) - в. Сб. в чест на Кирил Патриарх български, Пловдив, 2001 г., с. 47-56.

* Политиката на БКП по македонския въпрос след преврата от 9.IХ.1944 г. в българс­ката прокомунистическа историография - в. сп. Ми­нало, кн. 1 от 2002 г., с. 70-86.

* Държавна сигурност по следите на Симеон II (1957-1967) - в. сп. ИП, кн. 1-2 от 2002 г., с. 176-187.

* Малко известни факти за съветската окупация в България (1944-1947) - в. сб. Лушин - нашата Голгота, С., 2004, с. 55-60.

* БЗНС и македонският въпрос (1944-1947) - в. Известия на Истори­чески му­зей - Па­зарджик, С., 2005, с. 18.

* Македонският въпрос в българо-югославските отношения според разме­нени посла­ния между Й. Б. Тито и Т. Живков (1967-1971) - в. Известия на ГУА при МС на РБ, кн. 67, с. 48-60.

* Западните информационни средства за българо-югославския спор по ма­ке­донския въпрос и федерацията на южните славяни (1948-1949) - в. Ма­териали от национална научна конференция „България между Изтока и Запада”, Хасково, 2006.

* Южнославянската федерация - митове и реалности. Документи - в. Извес­тия на Ре­гионален исторически музей - Кюстендил, Кюстендил 2006.

 

МОНОГРАФИИ И ДОКУМЕНТАЛНИ СБОРНИЦИ НА ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ


*  Пиринска Македония в българо-югославските отношения (1944-1948), С, 1993, 480 с. (докторска дисертация).

*  Път към Голгота, сборник в чест на 50 г. от кончината и 110 г. от рожде­нието на Неврокопски митрополит Борис, Благоевград, 1997,159 с.

*  Хроника на едно национално предателство (Опитите за насилствено денационализиране на Пиринска Македония (1944-1949 г.), С, 1999, 303 с, първо издание; 313 с. второ издание; трето допълнено изда­ние, С, 2004, 492 с.

*  Отличен българин с името Герасим (Страници от въоръжената съп­ротива срещу комунистическия режим в Пиринска Македония (1944-1948), С, 2008, 236 с. второ издание.

*  Да се запази за вечни времена (сборник от документи за дейността на бившата Държавна сигурност), С, 2002, 305 с.

*  Македонската кървава Коледа (Създаване и утвърждаване на Вар­дарска Македония като република в югославската федерация.( 1943-1946 п), С, 2003 г., 346 с.

*  Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944-1952), сб. документи от поредицата „Архивите говорят" на ГУА при МС на РБ, т. 31, 607 с.

*  Вик в съня (Материали за съпротивата на Владимир Поптомов срещу македонизацията в Пиринския край (1944-1949), С, 2005, 267 с.

*  Третата национална катастрофа. Съветската окупация в България (1944-1947), С, 2005, 354 с.

*  Премълчани истини. Лица, събития и факти от българската история (1941-1989), С, 2005, 367 с.

*  Имотите на Кобургите (Истини, полуистини, действителност), С, 2006, 619 с.

*  Строго секретно! Документи за дейността на Държавна сигурност (1944-1989), С, 2007, 702 с.

*  Паметни бележки за българо-либийските отношения (1963-2007), С.,2007,296 с.

*  Поверително! Комедията с досиетата, С, 2008, 448 с.

*  Строго поверително. Асимилаторската кампания срещу турското национално малцинство в България (1984-1989), С, 2008, 830 с.

*  Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май

    1989/, С, 2009, 278 с.

*Борба без оръжие! Турско националноосвободително движение в България /1985-1986), С, Документи, С, 436 с.

*Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май Документи, второ преработено и допълнено издание, С, 2010,

*Aхмед Доган. Документална биография (1954-1990), С, 2011, 400 с.

*Голямата екскурзия, том I, С, 2011, 424 с; том II, С, 2011, 417 с.

* Обратната вълна. Връщане гражданските права на българските турци (септември 1989 - януари 1990), С, 2012, 513 с.

* Лично! Строго секретно! Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987-1989), Документи, Първо издание, С, 2012, 948 с.

* Строго секретно! Протестите на турците в България срещу възроди­телният процес (20-30 май 1989). Документи, С, 2015, 209 с.

* Строго секретно! Провеждане на насилствената възродителна кампа­ния срещу турското национално малцинство в България (23 декември 1984-31 март 1985 г.) Документи, С., 298 с.