10 април 2017

Статии, студии, съобщения на Веселин Ангелов


Статии, студии, съобщения


* Една „културна автономия” в Пиринска Македония (декември 947 - юли 1948 г.) - в. Векове, кн. 6 от 1990 г, с. 25-34.

* Акцията за демографско преброяване на населението в Пирин­ския край (25.31.XII.1946 г.) - в. ИП, кн. 8 от 1990 п, с. 48-64.

* Неизвестни писма за присъединяването на Пиринска Македо­ния към Югославия (август-септември 1944 г.) - в. ИП, кн. 9 от 1991, с. 91-95.

* Документи за демографското преброяване на населението в Пи­рин­ска Македония (25-31.ХII.1946 г.) - в. МП, кн. 2 от 1992 г., с. 90-102.

* Истината за демографското преброяване на населението в Пиринска Ма­ке­дония (25 - 31.XII. 1946 г. - в. Струма, кн. 2 от 1993, с. 57-66.

* За т. нар. македонска народоосвободителна бригада „Яне Сан­дански” в Пи­ринския край (октомври-ноември 1944 г.) - в. ВИС, кн. 1 от 1994, с. 78-94.

* За дейността на т. нар. „Горноджумайски областен македонски наро­ден теа­тър” през 1947-1948 г. - в. ИП, кн. З от 1994-1995, с. 148-162.

* Политиката на БКП по македонския въпрос (юли 1948-1956 г.) - в. ИП, кн. 5 от 1996, с. 83-107;

* Разрушителни удари против Неврокопската епархия и народната ни цър­ква (1944-1948 г.) - в. Минало, кн. 1 от 1996 г., с. 46-58.

* За македонисткия период на в. „Пиринско дело”(1945-1948) -в. МП, кн. З от 1996 г., с. 141-150.

* Малко известни и неизвестни протестни документи за денационали­за­торс­ката поли­тика на БРП(к) в Пиринска Македония (1946-1948 г.) - в. Минало, кн. 1 от 1997, с. 59-76.

* Lеs еssais de fair аnnехег lа Масеdonie de Pirin a la Yougoslavie (аоut-dесеmbге du 1944) - в. Вulgarian historical rewiev, кн. 4 от 1997 г., с. 57-110.

* Пиринска Македония в българо-югославските отношения (1944-1948 г.) - в. Струма, кн. 2 от 1997, с. 62-79.

*Решенията на Х разширен пленум на ЦК на БРП(к) по македонския въпрос от 9-10 август 1946 г. - в. Минало, кн. 3-4 от 1997 г., с. 67-83.

* Ролята на Съветския съюз за формиране и провеждане на полити­ката на БКП по македонския въпрос (1944-1948 г.) - в. България съветските интереси (бъл­гаро-руски научни дискусии), С., 1997, с. 150-160.

* Как се изгражда и утвърждава свободната Македонска република в Югос­лавската федерация (1944-1948) - в. МП, кн. З от 1998 г., с. 63-90.

* Македонистката пропаганда в Пиринска Македония (1945-август 1947 го­дина) - в. ВИС, кн. 6 от 1998, с. 46-62.

* Един документ за съдържанието и резултатите от съветско-югославско-българската тайна среща в Москва на 10.11.1948 г. - в. ИП, кн. 1-2 от 1998, с. 228-246.

* Неврокопска епархия при управлението на митрополит Борис (1935-1948 г.) - в. Рели­гията и църквата в България, С., 1999, с. 293-304.

* Ролята на Великобритания за осуетяване на опитите за присъединя­ване на Пиринска Македония към „Обединената македонска държава” в Югославската фе­дерация (септември 1944-февруари 1945 г.) - в. Минало, кн. З от 1999, с. 70-86.

* Съветският съюз и българо-югославското сближение (1944-1948) - в. Бълга­рия и Русия през XX век (българо-руски научни дискусии), С., 2000, с. 378-385.

* Човекът и ученият Борислав Примов - предговор - в. Примов, Борислав. Македония в историята на българския народ, С., 2000 г., с. 7-15.

* Ролята на Българската православна църква в македоно-сръбския църко­вен спор от 1967-1968 г. - в. сп. Историческа библиотека, кн. 4 от 2000 г., с. 54-66.

* Документи за броя на населението от 1922 до 1948 г. и за положени­ето на българите в Царибродско и Босилеградско през 1950 г. - сп. ИП, кн. 3-4 от 2001 г., с. 185-202.

* За ролята и мястото на мартенския пленум на ЦК на БКП от 1963 г. за фор­миране и провеждане на българската политика по македонския въп­рос. - в. сп. Ми­нало, кн. 1 от 2001 г., с. 76-91.

* Неврокопска епархия при Пловдивския митрополит Кирил (8.ХI.1948-ХII.1950 г.) - в. Сб. в чест на Кирил Патриарх български, Пловдив, 2001 г., с. 47-56.

* Политиката на БКП по македонския въпрос след преврата от 9.IХ.1944 г. в българс­ката прокомунистическа историография - в. сп. Ми­нало, кн. 1 от 2002 г., с. 70-86.

* Държавна сигурност по следите на Симеон II (1957-1967) - в. сп. ИП, кн. 1-2 от 2002 г., с. 176-187.

* Малко известни факти за съветската окупация в България (1944-1947) - в. сб. Лушин - нашата Голгота, С., 2004, с. 55-60.

* БЗНС и македонският въпрос (1944-1947) - в. Известия на Истори­чески му­зей - Па­зарджик, С., 2005, с. 18.

* Македонският въпрос в българо-югославските отношения според разме­нени посла­ния между Й. Б. Тито и Т. Живков (1967-1971) - в. Известия на ГУА при МС на РБ, кн. 67, с. 48-60.

* Западните информационни средства за българо-югославския спор по ма­ке­донския въпрос и федерацията на южните славяни (1948-1949) - в. Ма­териали от национална научна конференция „България между Изтока и Запада”, Хасково, 2006.

* Южнославянската федерация - митове и реалности. Документи - в. Извес­тия на Ре­гионален исторически музей - Кюстендил, Кюстендил 2006.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.