15 февруари 2017

Провеждане на насилствената възродителна кампанияПровеждане на насилствената възродителна кампания срещу турското национално малцинство в България

(23 декември 1984-31 март 1985 г.)

Документи


№ 26

СЕКРЕТНО!

 

Министерство на вътрешните работи

Цент. инф. орг. у-ние

Рег. № І 586. Екз. № [?]

11 фев. 1985 г.

София

СТЕНОГРАМА

От срещата на др. Министър за обсъждане мероприятията на ръководството и координация на работата на МВР след преименуването на българските граждани, насилствено помохамеданчени в миналото, състояло се на 06.02.1985 г.

ДР. СТОЯНОВ:

Другари, преди да изкажете вашите съображения и предложения по дадените мероприятия, искам накратко да се спра на въпроса – какво е състоянието на нашата вербовъчна и агентурна работа за изтеклата година.

Колкото и да ни е неприятно и неестествено, трябва да си признаем, че във вербовъчната работа ние тъпчем на едно място, въпреки че се дадоха щатове, извърши се обучение на хората, дадоха се указания, правиха се срещи и т. н.

(Чете справка на ІІІ отдел – ДС)

Другарят Т. Живков на няколко пъти поставя въпроса в Политбюро, официално и неофициално, че на нас ни трябва агентура, особено сега, когато става въпрос да приобщаваме, да му влияем, да откъснем това население от влиянието на протурския национализъм. Това са нашите партийни позиции.

Казвам тези неща, защото смятам, че нашата група, която сме определили за ръководство, сега трябва действително да се опитаме да се разберем с нашите окръжни началници по въпроса за агентурата, защото някъде работата е скандална.

Този въпрос не се ли следи от ръководствата на управления, не се ли задават въпроси на тези окръжни началници по съответните линии – как работят?

Ще вземем данните за характерни окръзи, където има по-компактно население – Кърджалийски, Пазарджишки, Пловдивски, Разградски и др.

(Чете справка за броя на преименуваните граждани и броя на агентите, по окръзи.)

Тук няма данни колко агенти се падат на един оперативен работник. Много приказки приказваме – голямо е напрежението, голямо е натоварването, но това е фактическото положение. Като обсъждаме мероприятията, трябва да видим как ще работим по-нататък, как ще изменяме обстановката, как ще решаваме указанията на др. Т. Живков, сега стоим на едно място. Какви предложения ще имате за бъдещата работа.

В центъра – от ВГУ, Шесто у-ние - ДС, „Инспекторат”, които имат контролни функции по линията, не се воюва, не се търси отговорност от началниците на управления, началниците на отдели и отделения, ако трябва да се викат във вашето управление, в ръководството на отчет, да се търси отговорност за състоянието на работата.

На първото следващо събиране, през другата седмица, да се докладва цифрово от 1 януари до 5-10 февруари т. г. да се види колко агенти са вербувани и колко се подготвят за вербовка, по окръзи и по управления, за да видим всъщност работи ли се конкретно по тази задача, или нещата стоят на едно място.

ДР. Г. МЛАДЕНОВ:

Другарю Министър,

Така, както изнесохте данните, въпросът стои тревожно, някъде и ние го чувстваме. Аз искам някои неща да ги подскажа, макар че ги знаете. Аз мисля, че малко изкуствено сме разделили агентурата в окръзите, всички агенти работят по национализма. Предполагам, че Трети отдел – ДС не е дал агентурата, която работи по икономиката и по някои други направления, ако са дадени данните за национализма и шпионажа.

Ако вземем Кърджалийски и Разградски окръг, почти цялата агентура е турска и тя там не разделя работата. В заводите, в махалата, в районите работниците работят с тази агентура по всички направления и линии. Ние тук ги отчитаме на две направления и ги делим, икономиката не влиза, не влизат и другите линии и т. н.

Струва ми се, че в първия момент ние трябва да видим колко турска агентура има в тези окръжни управления досега, заедно с др. Серкеджиева, и по другите направления на работа колко турска агентура имаме.

Това е по отношение на ползването на агентурата. Вярно е, че е малко… хиляди, но аз мисля, има още агентура, която може да се прибави в тези окръзи, които я отчитат по тези направления, по райони на обслужване и т. н.

В окръзите натовареността на нашите работници е много голяма – от 13 до 20 души. Това пролича и от това, което сега те прихващат, което става сред населението в тези окръзи.

В това отношение ние имаме какво да направим, но да се съберем и да покажем. Агентурата по турска линия не е достатъчна, особено в тези окръзи, където 60% или 80% от населението е с турски имена, всичко това, което го има, работи с турска агентура. Нека това да се има предвид.

Второ. В окръжните управления много от агентурата я обновихме. Вербовки се отчитат, но фактически се отчита и спадане на агентура като негодна да работи, отказваща или агентура, която е нечестна. Такива агенти отпадат, след което се работи и по тях. Въпросът трябва да го огледаме по-оперативно. Всичко това е вярно и ние в управленията трябва да се захванем с окръзите. Ние го правим, но видимо ние не сме направили, каквото трябва.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Другари, по мероприятията каквито бележки, допълнения имате, дайте ги, да ви ги оставим да помислите и да си дадете бележките на др. В. Георгиев, да се имат предвид.

ДР. ГР. ШОПОВ:

Аз смятам, че е правилно да се създаде такава оперативна група в малко по-тесен състав, която да преценява нашата дейност по тази линия, да прави изводи и да дава съответни указания и насоки на работа.

Съставът на групата е правилно набелязан. Може би трябва да се включи и др. П. Чергиланов. В армията има много младежи.

Най-напред трябва да решим по-добре въпроса с информацията, която се получава от центъра. Сега всички управления си издават свои информационни бюлетини. Окръжните управления също изпращат своите съобщения. Тя идва при нас и ние я четем. Събира се един огромен материал и вътре повторения – колкото искате. Това не може да се избегне, защото базата е една и съща. Ние не само че се затрупваме с тази информация, но рискуваме да не забележим най-главните, основните, най-острите данни и сигнали. Затова трябва да я подобрим решително. Нямам информацията от ПГУ, тя отделно върви. Това се отнася за информацията на централните и окръжните управления. Очевидно др. В. Георгиев трябва да направи необходимото да се изготвя един материал, един бюлетин, а ресорните ръководители, които наблюдават работата, те могат да четат и по-подробно данните по съответните линии. За тази наша оперативна група трябва да се изработва съвременна и актуална информация, като в нея се отбелязват главните моменти, основните сигнали и данни и върху този материал да се работи, с цел да се избегне това повторение.

По агентурата. Напълно съм съгласен, че трябва да засилваме още и още вербовъчната си дейност. И тук очевидно трябва да създадем по-добра организация в тази насока.

Данните, които се отчитат от Трети отдел, трябва да се видят още един път, да се направи едно допълнение. Има раздвижване, но не е достатъчно, натовареността не отговаря, особено сега, при сегашната оперативна обстановка. В това отношение ние трябва да се преустройваме в качеството на нашата работа. И досега сме се грижили и наблюдавали за вражеските сигнали и данни, които получаваме, да реагираме съответно. сега вече ние трябва да играем една много по-голяма конструктивна роля в този процес на превъзпитание, на патриотично възпитание на това население, на неговото приобщаване към българската нация, в строителството на социализма. Тук ние имаме огромно поле за действие.

Ние не трябва да засилваме вербовката по разработки и по линия на шпионажа и по линия на национализма, но трябва да се засили вербовката на агентура за влияние. Тук стоят и изискванията към придобиването на такава агентура, но трябва на по-широка основа да се вербува такава агентура, но да я придобиваме в масови размери.

Наред с тази агентура трябва да придобиваме и доверени лица, на всеки работник, на всеки наш служител трябва да има десетина такива доверени лица, с които ние да работим по-свободно, тъй като за тях изискванията са други, но често пъти те изпълняват ролята на агентура за влияние, много често  те ни дават и сигнали за замисли и т. н.

[По-нататък в една или друга форма изказалите се повтарят казаното преди това. Някои дават нови идеи за агентурната работа сред преименуваните, по-долу се предават само най-характерните в резюме – б. съст.]

ГР. ШОПОВ:

Там, където нямаме други възможности, ще заплащаме по 100-150 лева месечно (било то на кмет, ходжа, учител), но да сведем тази агентура към резидентурните групи, да обучим тези хора, индивидуално, разбира се, и да построим този апарат на солидна база, на солидна основа, за да изпълним тази задача по-бързо и по-качествено, мисля, че трябва да създадем в окръжните управления вербовъчни групи.

По разработките от всички видове трябва да се работи активно. Тук по-добре стоят нещата, нашите другари работят, но има какво да се търси и вече да наблегнем на контингента, който сега се променя във връзка с това мероприятие. Очертават се лица, които ще трябва да се включат в контингента и ще трябва да се наблюдават активно, други, които са се отнесли положително към мероприятията, може би ще трябва да бъдат изведени.

На трето място са сигналите. Трябва да наблегнем много засега и в бъдеще върху работата по сигналите. Оттук идват и разработките, оттук можем и вербовки да извършваме, оттук идва и опасността да извършат някои престъпни действия, ако не вземем мерки, за да отговорим на постъпили сигнали по оперативен път.

ДР. В. КОЦЕВ:

Обстановката сега е много подходяща за вербуване на ценна агентура, агентура от вражеския контингент, тъй като сега във връзка с преименуването много хора се „оказаха”… Агентите, с които разполагаме, явно е, че не са достатъчни, но ако вземем предвид, че някои от тях не са от контингента, картината ще стане още по-черна.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Преди да вземат отношение останалите другари, искам да поставя един въпрос за размисъл. Може ли ние да вземем един окръг и с наша помощ да направим един модел, едно програмиране на нашата работа, както се изразяваме, като изхождаме от наличното население, контингента, настроението на хората и от всички фактори, които определят оперативната обстановка, да видим колко агенти ни трябват, за да привлечем това население, т. е. Държавна сигурност да стане една реална конструктивна сила за приобщаване на това население.

ДР. Н. ЧЕРКЕЗОВ:

Основно усилията ни трябва да бъдат насочени в средите на интелигенцията, главно в средите на учителите. В това отношение трябва да кажа, че агентурата ни тук е много малка.

Вторият въпрос е въпросът с медицинските кадри. Това е въпрос, който не е решен, не се е подхождало и не е дооценяван досега, за тяхната значимост. Това население е вярващо в онова, което лекарят предписва, което лекарят казва, което трябва да следва, което ще влияе в неговия бит и в изменение на съществуващия консерватизъм.

Другият въпрос, който го поставихме на Шуменски, Разградски и Кърджалийски окръг, за създаването на условия и формирането на първите женски резидентури от преименуваните жени. В това отношение наистина ние имаме малко опит, но се оказа, че към тази категория хора ние трябва да се обърнем по-сериозно, защото в дома, в семейството, вече жената се явява решаващ фактор.

С окръзите сме се уточнили: всички мобилизирани да си отиват по места и сами да си решават въпроса с вербовката.

В Кърджалийски, Бургаски, Силистренски и Шуменски окръзи, където мероприятието се проведе, са вербувани средно от 7 до 10 агенти в едно окръжно управление.

Оттук възниква въпросът да се оцени агентурата, която ние вербувахме и я изпратихме в Турция – с колко от тези агенти сме се срещнали и поддържаме връзки. Идват ли в България и по какви поводи, какво ни донася, колко от тях пътуват като транзитници или работещи в Западна Германия. От тези окръзи имаме изпратена такава агентура.

Трябва да се побърза с оценката на въпроса за тези инспектори. Не може критерият да бъде еднакъв, както на другите окръзи – на 6 хиляди човека, един инспектор. По това население трябва да се подходи по-друго - на 1000 или 1500 човека с един инспектор.

ДР. АНТ. МУСАКОВ:

Като гледам последните информации, от последните два-три дни – неделя, понеделник, вторник и днес – общо взето, потокът от информация силно намаля. [От агентурата – бел. съст.]

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Ние свършихме най-главното – преименуването, сега да не можем да ги вербуваме? Да се разработят конструктивно задачите в едно окръжно. След това, предлагам, ние да отидем в по един-два окръга. Тъй като няма да стигнем, може би ще вземем още няколко другари, към 18 окръга са. Можем да включим още примерно Величков, Асенов, Минков, Велинов. Ще вземем по два окръга, ще отидем на място, събират се началниците на отделите по Държавна сигурност, началниците на отделенията, нашият началник, ръководител на групата, заместникът на управлението по ДС и се обсъждат данните. В наше присъствие да им се каже, че това е задача, която ние утвърждаваме и всяка седмица да се отчитат по нея, защото досега нещата минават с общи приказки.

ДР. ГР. ШОПОВ:

Другарю Министър,

Аз искам да докладвам един въпрос. Както знаете, разбрахме се, че няма да приемаме турски туристи в нашата страна. Сега обаче ние изпращаме българи – туристи в Турция и Западна Европа. През 1985 г. „Балкантурист” и другите туристически организации по линия на организирания туризъм са формирали групи за Република Турция - към 116 групи със 7298 туристи. На тях ние им даваме валута, за да отидат в Турция. В сформираните групи основно се натрупват цигани и преименувани турци.

(Др. Шопов чете справка за броя на групите и броя на туристите по отделните окръзи.)

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Др. Младенов, за това, че Пашев не провежда задачата, която му е поставена, не ни сигнализира навреме в ръководството за тези неща, да се накаже.

Ние тук се събираме и разбрахме по тези неща. Др. Живков даде указания и аз ги предадох на др. Лъчезар Аврамов, за това състояние на нещата нашият човек не ни е дал информация.

ДР. ГР. ШОПОВ:

Може би трябва да пуснем няколко групи само от българи, от София и от окръзите, където няма преименувани, символично от някои окръзи, без да се включват новопреименуваните. Групите да се формират само на производствен принцип, като се изключат районите, в които преобладава това население. Най-добре е да поканим др. Аврамов и да се уточним.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Другари, на базата на тези задачи, които поставихме на 04.02.85 г. и сега което се договорихме, трябва да се издигне ролята на всички централни управления, отдели, окръжни управления, всеки да си изпълнява образцово задачите при сегашната обстановка и трябва да видите: на базата на този инструктаж, там бяха партийните секретари, зам.-началниците на управление и др. другари – издигане отговорността и ролята на всички поделения.

Всичко да бъде ясно, говоря за управленията, всеки да работи с повишена отговорност, за да не допуснем сериозни пропуски и да нанесем вреди на страната. Сега се заредиха журналистически срещи, една след друга.

Трябва да се проведат срещи в ръководствата на управленията, да им се обърне внимание, за да не „изтървем” някъде работата, да не се получи лошо.

Завърших.

 

СТЕНОГРАФИРАЛ: (п)

 

Отп. в 1 екз.

Изп.: Сл. Атанасова – 290

08-02.1985 г.

Фотокопие в 1 екз./20-2

 

АМВР, ф. 1 , оп. 12, а. е. 649, л. 1- 28. Оригинал. Машинопис.

№ 27

СЕКРЕТНО!

 

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. у-ние

Рег. № І-470. Екз. № ед.

2 фев. 1985 г.

СОФИЯ

 

СТЕНОГРАМА

от оперативката на ръководството на министерството, проведена на 28.01.1985 г. от 10.00 ч. в заседателната зала.

 

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Другари, днес ще обсъдим въпросите за резултатите от извършената работа. Какви са вашите съображения за по-нататъшната наша оперативна, охранителна и друга работа в окръзите, как по-нататък тя трябва да се развие с нашите сили и средства; ще изслушаме др. Коцалиев, който беше в Билини; ще изслушаме др. К. Коларов за работата по заглушаването на чуждите радиостанции; др. В. Коцев ще изкаже някои съображения; др. Чергиланов може да каже докъде са стигнали с преименуването в армията; др. Ив. Димитров ща информира за състоянието на паспортизацията на това население; др. В. Георгиев за гражданите, които работят временно в СССР; могат да се поставят и всички други въпросни, които считате като важни, които трябва да решаваме на този етап.

Преименуването като етап в основни линии да се счита завършено, но по-нататък какви мерки следва да се вземат.

От грамите, получени от окръжните началници, може да се направи изводът, че за нас сега най-голямата опасност са терористичните актове, които се извършват. Според мен, логично е, отделни лица да се опитат да нанесат отделни удари. Досегашните инциденти са извършени в пияно състояние.

Какви трябва да бъдат нашите мерки?

С мерките за сигурност не бива да допуснем някои по-сериозни диверсионно-терористични актове, които могат да излязат извън страната и да се използват от западната пропаганда. НАТО се занимава с въпроса. Др. Коцев даде информация, която ние изпратихме на др. Т. Живков. Отново предстои да се занимае. Ако те не могат глобално да решат въпроса – да спрат или да върнат назад, а това те никога вече не могат да го направят, частични удари за дискредитиране на страната, за дестабилизация на страната, стига да имат мотиви за това и могат да се очакват.

На Черкезов и на Стоилов не съм казал да дойдат, тъй като днес в ОК на БКП се правят оценки и някои въпроси могат да възникнат, ще постоят още един-два дни. Някои другари от окръзите се обадиха да искат да демобилизират милиционерските батальони. Според мен не бива да се разпускат, всичко да си е на място до подаването на личните паспорти, да завърши с това укрепващо мероприятие и тогава, докато не въведем в действие по 250 души от Вътрешни войски. Ние 500 души сега ще получим. Едните ще бъдат в Разград на казарма, ще ги снабдим с БТР и в Кърджали в казармата.

 

ДР. А. МУСАКОВ:

Другарю Министър,

Другари,

По данни на окръжните управ­ления, които събирахме снощи и тази сутрин, в страната са преименувани около 785 000 лица. Остават някъде около 40 000 - 50 000. В окръзите продължава да се работи по лицата, които временно живеят в други райони на страната - ученици, студенти, войни­ци, работници и др. Очаква се днес или утре да завърши и в Габрово, където тези мероприятия започнаха едва вчера.

Нас ни безпокои обстоятелството, че се изостава в София. И някои окръзи пос­тавят този въпрос съвършено справедливо според нас, тъй като тук лицата не са преи­менувани.

Прави впечатление, и в окръзите това се констатира, че по телевизията се пускат турско-арабски имена, пускат се по радиото материали с турско-арабските имена на авторите, предавания, които не са подходящи.

Считаме, че трябва да се вземат много остри мерки в София. Вземаме мерки с ръководството на Комитета за радио и телевизия да изчистват тези имена от предаванията, но може би трябва да се обърне внимание от страна на Централния комитет.

Според нас, въпреки че няма масови прояви на съпротива, оперативната обстановка не е спокойна. Сложна е. Както вече се каза, има много сигнали за терористична и диверсионна дейност. Протурските националисти говорят за „горещо лято”, отправят закани във връзка с 3-ти март. И ние във връзка с 3-ти март очевидно ще трябва да вземем някои допълни­телни мерки. Преобладават заканите, че след изтеглянето на нашите сили ще се извър­шват по-масови и остри прояви, в това число и разправа с българи и турци, които са участвали в комисиите и са дали водещ тон по отношение на преименуването.
Считаме, че отделни националисти преминаха към извършването на някои ост­ри прояви - това убийство и това запалване в Силистра, опожаряването на сеновала в Ловешки окръг, опитът за убийство на шофьор на автобус в Разград, случаят с изстрели­те със сигнален пистолет в Шумен, закачването на турско знаме в училище в Айтос, саморъчно направено; счупването на стъклата на прозорците на българин, при който е отишло лице, което е участвало в преименуването в с. Съединение, Бургаско; диверси­онните действия в Дулово на два пъти, в едно от машиностроителните предприятия; чувствителното увеличение разпространяването на анонимни материали с остро враж­дебно съдържание. Такива случаи има вече на няколко места.

В момента се работи по сигнали за две враждебни националистически организа­ции - едната с терористическа цел в София. Данните се получиха от източник на ВГУ - ДС. Работим заедно с другарите. Данните са, че турчеещи се българи от Кърджалийски окръг са създали организация за саморазправа и убийства, включително с по-известни турци като Сали Филязов, със старите имена Шукри Тахиров, Фахрадин Халилов и някои други. Работим много активно и мисля, че в близките дни ще изясним.

Прави впечатление също така, че се увеличава значително слушането и разпространяването на клеветнически предавания на западни радиостанции и на турските радиостанции.

Не зная дали това са записи преди заглушаването и доколко успешно е това заглушаване. От редица окръзи има данни и сигнали, че се правят записи, презаписи и се разпространяват. Това е твърде неблагоприятно.

Има данни от Кърджали също, че не са ефикасни и нашите мерки по отношение на турската телевизия. Там правели допълнителни завъртания на антените и по този начин звукът, и образът се хващали много хубаво.

Мисля, че в това отношение, ако наистина не са ефикасни мерките, да се види какво допълнително може да се направи.

Вече се долавят и редица положителни изказвания, и това е благоприятно – и в Кърджали, и в някои от другите окръзи.

Нашите мерки, мисля, че могат да бъдат оценени като добри и главното е, че не бяха допуснати никакви по-масови и особено остри прояви, организирани. В момента по наши данни подследствени са 165 лица, в това число и лицата от разкритите неле­гални организации и този комитет в Бургас. Останалите са предимно наши обекти, подстрекатели или активни участници. В Белене са изпратени 161 лица, като 129 са от Кърджалийски окръг. Останалите са от останалите окръзи.

Прави впечатление, че в Северна България, където върви преименуването, зна­чително по-малко са лицата, които са изпратени в Белене. Най-много са от Силистра -11 лица, Шумен - 5, Търговище - 5.

Считаме, че (поне по данните на окръжните управления) болшинството от агентурата работи честно. Получава се добра информация - оперативна, интересна от Шу­мен, Търговище, Кърджали, Разград, Хасково и др. Работи се за укрепване на колебае­щите се агенти. Тези мероприятия бяха използвани за вербовката на нова агентура. Досега са придобити по данни на окръжните управления около 120 агенти, като значи­телна част от тях са в Кърджали. Работи се по около 200 кандидати. Считаме, че това е добре, но работата трябва да продължи.

Прави впечатление, както и преди, че в основата на подривната дейност, на реди­ца подривни актове, стои интелигенцията Сега в момента тя е респектирана и започна да действа малко по-прикрито. За сега по интелигенцията се получава сравнително малко информация. Считаме, че въпреки това тя не се e пречупила и продължава да влияе негативно. Според нас това се отнася и за някои двулични местни ръководители, включително и отделни партийни и комсомолски секретари, кметове, стопански ръко­водители.

Няколко предложения:

Считаме, че е много важно мероприятието да се доведе докрай. Преименуването да става за всички. Останали са част от най-твърдите националисти, някои от които се укриват и могат да се ангажират в остра дейност. Особено на тези твърдите националисти и укриващите се считаме, че трябва да се направи всичко възможно да бъдат издирени, преименувани и пречупени. Ако това не направим, могат да създадат и допълнителни затруднения, без разбира се да снемаме вниманието и да считаме, че тези, които са се преименували, вече са се успокоили.

По наше мнение считаме, че трябва да се запази сегашната съществуваща организация, включително и силите да не се изтеглят от районите. Ако ние това направим, ще избързаме, ще сгрешим и ще дадем възможност за остри прояви. Може би трябва да се прецени, по преценка конкретна, да се намалят само някои ограничителни мерки – да кажем КПП-та някъде според нас да се вдигнат и др. Но, отново повтарям, според нас силите засега не бива да се пипат, тъй като обстановката още не е успокоена.

Смятаме, че както досега, така и занапред към всички враждебно престъпни прояви трябва да продължим прилагането на твърди и категорични мерки. Сега вниманието трябва да се насочи към пресичане на конкретната враждебно-престъпна дейност. Трябва да продължим да работим с голяма бързина, особено по сигналите с остра дейност, като имаме предвид, че част от обектите по време на преименуването, поне досега, не се изявиха пряко, но работят предпазливо, прикрито и трябва да продължим да ги наблюдаваме много внимателно и да реагираме остро.

Трябва да продължим да работим активно с цялата агентура за придобиване на информация, а също така и за оказване на влияние върху населението. Нашата агентура има реални възможности и в това отношение трябва да я използваме. Също така и местните авторитети по всички възможни начини, за които не един път сме говорили.

Трябва да продължим вербовката и укрепването на извършените вербовки в окръзите. Вярно е, че моментът е такъв и някои от вербовките да се окажат неудачни, някои може да не продължат да работят с нас, но това в никакъв случай не бива да ни ограничава. Точно обратното. Трябва да използваме максимално ситуацията, за да вербуваме хора и да правим сполучливи вербовки.

По време на преименуването се появи нов контингент, нови лица, които преди това не бяха в нашето полезрение. Не са малко тези хора. Трябва да ги вземем под активно наблюдение и тях, да огледаме въобще работата си по контингента и стар, и новопоявил се, да ги категоризираме и да ги наблюдаваме, както трябва.

Има известни затруднения, изглежда, с паспортизацията. Даването на паспортите е нещо като втори етап на преименуването. Също немаловажен и нелек въпрос. Ако има възможност да се ускори паспортизацията, особено на някои категории лица, за които вече стана дума, добре би било.

Добре е да се прецени дали трябва да продължават тези предавания на радио София на турски език, дали трябва да излиза в. „Йени яшък”, сп. „Йени хаят” и някои други, защото ние сме пред едно фактическо положение и тяхното излизане и тези предавания определено негативно влияят. Няма нужда от тези предавания. Добре би било това да се предложи на ЦК, да проведат срещи с тези колективи, да ги укрепят и т. н. Този въпрос трябва да се реши по-скоро, като успоредно с това се вземат мерки и за успокояване на работещите в радиото, вестниците и списанието, нещо, което досега поне на нас не ни е известно да е направено. Там се създадоха известни настроения.

Накрая един частен въпрос. В Хасково е предвидено през м. март да се проведе традиционен турнир по свободна борба – „Дан Колов”. Това е международен турнир. Разговарях с др. Милушев. Той е бил при първия секретар на ОК на БКП – тъй като е традиционен за Хасково, ежегодно там се провежда. Цялата подготвителна работа е извършена. По техни данни турците ще участват само с 10 човека. Тяхното мнение е турнирът да не се пренасочва, да си остане. Счита се, че дотогава в общи линии обстановката ще бъде овладяна.

ДР. МИНИСТЪР:

Този турнир може да се проведе, но без да се популяризира. За този турнир ще говорим с ЦК и ще се посъветваме. Дали да не стане в София, „по технически причини”.

ДР. Г. АНАЧКОВ:

Аз напълно споделям това, което каза др. Мусаков – накъде трябва да пренасочим нашата работа в бъдеще.

За успешното провеждане на това мероприятие, на този етап, според нас има два фактора, които трябва да ги имаме предвид, когато анализираме, оценяваме и когато трябва да видим по-нататък откъде идва опасността. Първо – бързината, с която го проведохме мероприятието. Аз не изключвам цялата организаторска, политическа и т. н. дейност и второ, масовата психоза на страх, която се създаде. Нямаха време да се осъзнаят, нямаха време да се опомнят, нямаха време да се свържат с привърженици и т. н. Или нямаха време да се организират така, както бяха организирани в Ябланово, така, както се получи в Кърджалийски окръг.

Според мен главната задача, която стои пред ДС и сега, е в никакъв случай да не допуснем да се създаде организирано подполие за съпротива и пр. Натам сме насочили нашата работа, но тук има някои неща, към които трябва да насочим и за в бъдеще нашите усилия. В никакъв случай да не позволим или своевременно да разкрием опитите на външния противник, Турция и от емисари, може да използват и европейци, да създадат нелегални канали и връзки.

От грамите се вижда, че нашите хора не дават указания и т. н. Следователно мерките, които сме взели, по изолиране на чужденците, трябва да засилим, независимо че непрекъснато подобряваме нашата организация по транзитния поток, почти всяка седмица изпращаме хора на място да проверяват как тя е организирана. Независимо от широките мерки, които сме взели, все пак има и транзитници, както журналистите, които се отклониха по един страничен път, отидоха до селото, събраха интервюта и пр.

Успеем ли първите месеци да не позволим да се установи нелегален контакт и т. н. от противникови служби, асоциации, ние ще осигурим сигурност, че няма да се създаде подполие. Едновременно с това, което е по-опасно, както каза др. министър, тези отделни, силно националистически настроени лица със закани трябва да са непрекъснато под наш контрол и по тях да се провеждат мерки. Един човек щом посяга на живота си, какво му пречи да извърши диверсионен акт, терористичен акт, убийства и пр.?

Изхождайки от всичко това, нашите сили, с които разполагаме, не бива да се намаляват. Този респект, тази страхова психоза трябва да продължи, докато другите партийно-политически мероприятия повлияят вече и на съзнанието на това население.

Нашите групи, които са изпратени там, трябва да продължат работата, от време на време трябва да изпращаме и по-отговорни наши другари, но този етап трябва да продължава и да се засилва.

Аз съм и за другите мерки, там, където имаме основание да се прилагат, но законно, но тези репресивни мерки с арест, изпращане в Белене, следствие и пр. да продължават. Да не се получи едно успокояване, на книги им сменихме имената, всичко решихме и да намалим нашата бдителност и само след седмица, ако те почувстват това, ще ни сервират много изненадващи неща.

Завърших.

ДР. МИНИСТЪР:

Другари, това са болезнени процеси. В много грами се цитират техни мисли: „Как ние за 500 години не ги потурчихме, те за една седмица ни обръснаха”.

ДР. АНАЧКОВ:

Другарю Министър, когато турците идват на наша територия, ние сме били 8-10 милиона население, след 500 години, но и се освобождаваме на 3 млн.

ДР. МИНИСТЪР:

Дава се една цифра, че за тези 500 години турците са унищожили 66 милиона души на нашите земи.

ДР. В. КОЦЕВ:

Другарю Министър,

Информацията, която досега получихме, показва, че турците разбират, че става нещо у нас, но нямат информация за размерите, за мащабите на проведеното у нас мероприятие. В това отношение бързината, с която се проведе и мерките от централните и от окръжните управления да се опази конспирацията, се оказаха решителни. Затова се тези колебания на турското правителство. Те не бързат, тъй като нямат точна информация, но данните, с които разполагаме, показват, че те се готвят да изнесат проблема на международната арена. Съветът на НАТО беше занимаван от турска страна и тази седмица те ще го разгледат отделно. Ние подготвихме информация. Някои подкрепят турците, с колебанието на Холандия и Дания и несъгласието на гърците по този въпрос. Но общо взето натовските страни, няма никакво съмнение, ще ги подкрепят. Те се готвят да поставят проблема и в Европейския парламент, който ще заседава от 14 февруари и ще разгледа 4 проблема за потискане правата на човека в Турция – кюрди и т. н. Затова те ще направят всичко възможно, за да могат въпросите, които са насочени против тях, да бъдат изместени от нашия въпрос. Готвят се и ще поставят въпроса и в Стокхолм на конференцията. Комисията по правата на човека е към ООН. Има конкретни данни, че те отиват на контакти с някои мюсюлмански страни и на основата на религията започват да ги обработват, да ги печелят за своята кауза.

Може да се очаква, че могат да бъдат засегнати някои наши учреждения, Външно министерство, външната търговия, „Балкан”, международният транспорт, тъй като по тази линия не само Турция, някои западни натовски страни ще отидат на т. нар. „санкции”. Могат да ни нанесат икономически и политически удари. Французите казват, че ако това е истина, Митеран няма да отиде в България.

Органите на ДС трябва да обърнат внимание, това се отнася и за Външно министерство и другите учреждения, на Югославия. И досега най-злостните материали са от югославските средства за масова информация и трябва да се очаква, че те ще направят най-много за подкрепата на турците, защото те са и косвено, и пряко засегнати. Разбират, че при това мероприятие връщане по „македонския въпрос” никога няма да стане.

Ние вземаме мерки в нашата работа, мисля, че ще има резултати.

В работата, която провеждаме ние, основно внимание засега се обръща на въпроса за получаване на информация за изясняване на бъдещите намерения на Турция по отношение на България във връзка с това мероприятие и провеждането на активни мероприятия, като основно внимание обръщаме на кюрдския проблем и на арменския проблем в Турция, тъй като те са придобили обществено мнение, особено арменския проблем в редица международни организации и по-ефективно, и по-резултатно, и възможност да се проведат тези мероприятия, с оглед отклоняване вниманието от нас.

Ние ви доложихме, докладвахме ви. Провеждаме ги. Обсъждаме и с Външно министерство ще се уточним за отиване към съкращаване на дипломатическите представителства. Възможно е. Има такива сигнали за отзоваване на посланиците, без да се закриват представителствата, само с намаляване на състава.

При нас се обсъжда въпросът, трябва да се прецени кога е най-възможно, най-удобно, но рано или късно проблемът ще придобие международен характер, това не се отнася до нас, за органите на ДС, трябва да помислим за готовност от наша страна, от Външно министерство, на един етап да информира братските мисии, приятелските страни за нашите действия, защото засега те получават информация от натовските страни и Турция. Могат да се получат негативни за нас резултати. Под някаква форма би трябвало, освен братските и приятелските страни, да търсим съюзници, които на международната арена ще отиват към наша подкрепа. Въпросът е много сериозен и трябва да се подготвим, разбира се, от Външно министерство, ЦК на БКП.

Особено ни безпокои въпросът за терора. Има много сигнали и в Турция, западните страни, в някои мюсюлмански страни, вече и опити се провеждат. Вчера 150 души се събраха в Истанбул и благодарение на полицията беше осуетено евентуално издевателство над нашето генерално консулство.

Дали сме указания. Преразглеждаме възможностите си във всички страни, за да не допуснем подобен акт. С Външно министерство днес ще уточним. Доложих.

ДР. К. КОЦАЛИЕВ

Другарю Министър,

Във връзка с провежданото мероприятие към днешна дата на територията на страната има задържани 319 лица. Една трета от тях са на територията на Кърджалийски окръг.

На фона на изнесените данни това е една незначителна цифра и един крупен успех за нашите органи. Това трябва дебело да се подчертае, независимо от това какво ни чака утрешния ден.

В Белене има 132 лица, от които 7 са от Силистра, малко по-малко, отколкото посочи др. Мусаков.

Във връзка с поставената от вас задача да се провери готовността, състоянието на това място (Белене) на място се запознах с извършената работа и внесох докладна записка, няма да отегчавам другарите. Към настоящия момент, ако наложи оперативната обстановка, има прилични условия за около 1500 човека да бъдат изолирани. Задържаните 132 лица от Кърджалийски окръг са при добри, от гледна точка на охраната, условия, и не бяха при добри условия от гледна точка на разяснителната работа, която трябва да се създаде.

Ние ще докладваме мерки, които вие трябва да одобрите, да се раздават вестници, да се извади подходяща литература от затворническата библиотека, радиоточката да престане да дава служебна информация, да работи на националния говорител, за да се ускори процесът на диференциране на тези групи, които ще предадем на съд, а дали ще ходят, това ще бъде политическо решение. Такива, които ще останат по чл. 39 от ЗНМ за един период от време и една неголяма група, между които и болни, около 20 лица, да бъдат задържани.

Другарят Ганчовски, в интерес на служебните ни задължения, лично на място ръководеше ремонтно-строителната и охранителна работа, остана до понеделник, за да се довърши тя.

Това мое посещение го направих с прокурора от Главната прокуратура, което беше много добре и за взаимоотношенията между двете ведомства. Аналогично е с Калчев и Бл. Петров, които бяха в Южна България. Това се отрази много добре на окръжните прокуратури. Те видяха свои представители от центъра, дадоха конкретни указания в Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, респективно Шумен, Габрово. Няма да ви обременявам с отделните задържани лица по отделните окръзи. Делата вървят нормално. Искам да кажа за разкрития интелектуален подбудител на тези 500 молби, които са направени в Сливенски окръг. Това е обект на VІ управление, който е помогнал на един от местните лица да се напише този текст, изработен в кметството, след което го е разпространил в 500 екземпляра. Между другото това е едно от четирите лица, на които преди няколко месеца заедно с VІ у-ние правихме претърсване в домовете за националистическа литература. Това лице работи в БАН по балканските проблеми. (Салих Бакладжиев, биб­лиограф в Института по балканистика при БАН, Българско - турски речник / Bulgarca - Türkçe Sözlük. София, 1961. (съавт. Салих Бакладжиев). В края на юни проф. Антонина Желязкова разпространява своето “Отворено писмо до моя приятел Салих Бакладжиев”, в което иска извинение от турците в България за униженията и раните, които им нанася един авантюристичен и садистичен режим; Огнянова, Ел. In memoriam: Салих Бакладжиев – Балканите. Събития и тенденции – виж за тези публикации и за Салих Бакладжиев в интернет – бел. съст.)

В хода на оперативно-издирвателната и следствена работа в Сливен попаднахме на диря, а писмата вече бяха тук и се събра информацията и се реши един сериозен проблем.

Към 15 февруари мисля, че ще приключим всички дела, които са ориентирани за съд и ще чакаме политическо решение да ги внасяме, или не. Моето лично предложение засега е да не бързаме да приключваме делата, а те да се дадат в групата на чакащите.

Ако разрешите, да направя няколко съобщения от общ характер.

Мисля, че каквото и да правим, ние не можем да закрепим като министерство мероприятието само с наказателни и оперативно-издирвателни мерки. От тези факти, които др. Мусаков изнесе тук и от тази косвена неподготвеност, за която говори ген. Коцев, личи, че не се провеждат необходимите мерки за закрепване мероприятието навън. И че това е така, ще посоча един пример към тези, които др. Мусаков приведе. Снощи по телевизията гледах, че има надписи като Карагьозови още други, минаха един куп всякакви имена на български граждани. Сега преименувахме 860 000 души. Това е принципиален въпрос и ние не можем да го подминаваме. Не е въпроса да посягаме на имената на нашите другари, но щом сме сменили на 700 000 души турско-арабските имена, извинявам се, но някакви футболисти има с такива имена. Тук другарите говориха за наличието на остри сигнали. Това е хубаво и лошо. Лошо е, че има такива сигнали. Хубавото е в това, че ги знаем.

Искам да доложа, че от всичките задържани 319 лица, ние досега сме разкрили само нелегалните групи. Разкрили сме палежа в Кърджали, разкрили сме палежа в „Мостстрой” в Бургас, който стана след два-три дни. Но този огромен списък, който разработихме за Кърджали, за станалите от м. май м. г. досега палежи, ние не сме разкрили нито един от авторите. Това е истината. Аз говоря за следствието, не хвърлям укори нито на ВГУ, нито на Шесто у-ние – ДС. Ние като следствие, което имаме задържани лица, ако сме допуснали от задържаните да имаме още неразкрити автори, толкова по-зле за нас. Но, страхувам се, че не всички автори на тези актове са при нас. Възниква въпросът – дали няма някакво указание специално да палят, да горят. Много е подозрително. Те са 3 или 4 в Кърджали, много ефектни са пожарите. Даже диверсията не е толкова ефективна. Мисля, че се намираме в такава обстановка, когато без да се нарушава установеният в Министерството на вътрешните работи ред, с предложения на съответното поделение, утвърдено по съответния ред, трябва бързо да ги прибираме тези хора. Говоря за тези сигнали, дето се казва: „заканва се, че кръв ще се лее”, „че еди какво си се прави”.., говоря за тази категория хора.

Няма защо да ги чакаме тези лица да се окопитват.

Имаме работници от центъра по линия на следствието, сериозно се работи, тези групи, които бяха създадени, когато работиха при др. Аначков.

Другарю министър,

Ние направихме един много хубав филм „Борис І”. Необходимо е като че ли този филм да се покаже по-масово. Там се режат глави на старите прабългари, които не искат да се преименуват. Той би трябвало да изиграе превантивно значение.

Онзи ден в изпълнение на вашето указание др. Карлов ни изпрати този материал (първия) и мисля, че е допусната една съществена неточност за статията за Митхад паша. Тя е от 1887 г., 10 години след Освобождението, а не от 1877 г. Може би на нашия народ, както каза др. Васил Коцев, трябва да се готвим на приятелските и братските страни да кажем нещо ново.

Трябва да се ускори дейността по закрепването на мероприятието и трябва да последва някакъв крупен вътрешнополитически акт, за да се приобщят към родината си тези 800 хиляди души, за да знаят, че няма да има връщане вече. За делово решаване на проблемите смятам, че трябва регулярно в началото или в края на седмицата да се събираме при др. Аначков и др. Мусаков и всичко, което е излязло от окръзите по нашите канали, да вземаме делово решение, което в понеделник да ви го доложим: толкова лица са задържани за изпращане в комисията по 39, общо задържаните превантивно, толкова сме направили еди какво си.

Завърших.

ДР. П. ЧЕРГИЛАНОВ:

Другарю министър,

Другари,

Преименуването на военнослужещите - български турци от БНА и СВ, трябва да се каже, че почти завърши. От 12 883 военнослужещи са преименувани 12 443. В бойните части на БНА са останали само 9 души. Във ВСС - МНО от 3655 са преименувани 3465 и в СВ от 7494 са преиме­нувани 7252, включително и на 17 офицера, 18 сержанти и остават 227 души.

Кои не са преименувани?

Има пуснати в редовен домашен отпуск. Ние сме дали указания, докато се намират в отпуск, да стане преименуването им по родните места и някои се завръщат с новите български имена. Считаме, че до 30.01 това ще стане.

Някои са в болници, където ги посещават за извършване на този акт.

Не беше допусната никаква организирана престъпна дейност, безредици и ексцесии през този период.

Какво показват данните?

Значителна част от военнослужещите, които се преименуват, приеха крайно бо­лезнено това, някои като неизбежен акт, а други - с привидно безразличие.

Немалка част от военнослужещите направиха открито или пред агентурата ост­ри националистически изказвания, над 240 случая, от които 41, че ще използват оръжие за саморазправа, 17 за извършване на самоубийства, 27 изказвания за бягство зад гра­ница.

Младши сержант от поделението на СВ в Плевен обработваше група срочнослужещи да обезвредят дежурния офицер, да вземат оръжие и боеприпаси и да избягат в гората. Две групи от по 4-5 войници от ВСС-МНО, едната в София, другата в Бургас, избягаха. Оказа се, че някои от тях са искали да се консултират с родителите си. В разстояние на два дни ги задържахме. Отправят се закани за използване на оръжието при първа възможност за застъпване в наряд, много желаят да застъпят в наряд, за да могат да ползват оръжие. Създаде се ненормално положение - ние за първи път така приехме бойните части на БНА - сега в северните гарнизони, където е много намален съставът, те са кадрирани поделения, и сержанти и офицери носят наряд, вместо войни­ците, нямаме доверие на тези войници да им дадем оръжие, защото се готвят да го използват за друга дейност. С халосни патрони не можем да ги заредим, защото те се различават от нормалните. Изявилите се като инициатори и формиращи около себе си групи, има такива, както и някои направили подстрекателски изказвания – общо 17 войници и 3 военни служители, бяха предадени на следствените органи и военната прокуратура. Не всички са по ДС, 12 от тях са освободени, останалите няколко души са задържани. Профилактирани са от нашите органи 42 души, а няколко десетки са разобличени пред армейската общественост чрез командването и политорганите. Заделени са няколко десетки като нов контингент, те са от октомври месец.

През този период бяха заведени 2 дела, от които 1 дело и 18 сигнала са изяснени. Отделни войници изразяват открито възмущението си, че Турция не взема отношение и негодуват от политиката на Кенан Еврен, заявявайки, че ги е предал. Те чакат сигнал отвън за поддръжка и всички действия, които били предприети от турците и пр., ще ги поощрят и ще предизвикат готовност за действие.

ДР. Д СТОЯНОВ:

Това показва техния наивитет, защото те винаги са смятали, че само като си вдигнат ръцете, Турция ще тръгне да ги спасява. Не си дават сметка, че България е самостоятелна държава. А това говори за тяхната наивност.

ДР. ЧЕРГИЛАНОВ:

В тях има едно стадно чувство, то се чувства, и за този страх, за който стана дума, той е от изненадата и тук стои един голям въпрос. Там, където има кметове, партийни секретари, комсомолски секретари, които поведоха хората, направиха затруднения, обратно, срещу нашата власт. Сега остро проблемът стои да ги поведат хора, които твърдо държат на нашата власт.

В няколко случая се отправят упреци към населението от родните им места, че не се организирало за открита съпротива. Войник от СВ заяви, че щом го пуснат в домашен отпуск, ще убие кмета на с. Комунига, защото го посочил за преименуване. Войникът е профилактиран.

Закани за убийства или отмъщение се правят и към комисиите, извършващи преименуването. Войник, турчин, със средно образование, с нож беше се насочил към сержант, член на комисията. Войникът беше задържан и успокоен.

Двама души получиха душевна депресия. Закарахме ги в болница. Един се опита да се отрови, но го спасиха.

Направихме проверка след смяната на имената как се държат. Наблюдава се известна потиснатост, неубеденост. Една голяма част от войниците от СВ отиват с нежелание на обектите за работа. От командването и от нашите органи се изнасят допълнителни беседи.

Някои от преименуваните се заканват да извършат вражески прояви, като заявяват, че те по душа и сърце са си и ще останат турци. Други в писма до свои близки пишат, че няма повече да ги видят и чуят, ще се самоубият и избягат зад граница. От проверките на Софийския гарнизон 30% от писмата са с националистическо съдържание. При този страх, който съществува, това не е реалното положение. Много повече биха се изказали така.

Много от тях се опитват да слушат чужди радиостанции. В това отношение сме взели мерки.

След приключване на преименуването ние очакваме, че отделни националистически настроени елементи ще засилят подмолната си дейност. Най-голямата опасност виждаме в употребата на оръжие.

Трябва да доложа, че много се поддават на слухове. Някои от слуховете заслужават сериозно внимание. Те бързо трябва да се пресичат. Въпросът за борба със слуховете, струва ми се, че не е добре поставен в работата ни като органи навсякъде. Слуховете трябва да ги следим и да ги анализираме. Въпросът заслужава сериозно внимание от наша страна. Сега някои от слуховете са крайно възбуждащи, че вече има организирана в Кърджалийски окръг въоръжена съпротива, това влияе и на хората.

Войниците много са привързани към бащите си. Този въпрос и в бъдеще ще трябва да се използва като ефикасна форма на въздействие.

Агентурата в огромното си мнозинство беше на наши позиции. Получаваме немалко информация. Някои проявиха колебание, известна неубеденост. Не всичко е завършило по този въпрос, но действат, донасят. Останаха единици, които са резервирани.

В процеса на преименуването, ние използвахме този период, сме придобили 58 агента и 366 ДЛ. Ние бяхме особено зле в сухопътните и други войски в това отношение, тъй като те дойдоха в казармата през месец октомври. Трябва да кажа, че още от първия ден на придобиването дават данни, но не можем да кажем, че сме си обезпечили необходимата сигурност и конкретно за всеки човек какво мисли, тъй като не виждаме да са най-опасни само тези, които приказват, а такива, които мълчат сега, потиснати са, но могат да предприемат някакви действия.

По мобилизираните националистически елементи от окръзите, събраха се около 1676 души, тази мярка може да е правилна, но тя беше проведена много набързо и определени грешки вероятно, които има по картотеките в окръжните управления, доведоха до това, че дойдоха много хора с протези, с рязани крака, на 55-60 години, мобилизирани за войник, 8 души дойдоха от затворите, 16 души, които са се изселили в Турция. Сега разбираме, че има и агенти, и те не знаят, че са мобилизирани в тези групи, отделни лица не се знаят. Действали сме доста конкретно. Какво става с тази категория? Подготвя се почвата. Трябваше от днес да започне преименуването им. На три от местата преименуването вече е завършено. В Лом един категорично отказва, от 50 души в Разград един отказва да се преименува. Три дни се държа, ние го задържахме и се преименува. Той е бягал зад граница и заявява открито – ще убива и пак ще бяга, затова го и задържахме. Със съгласието на ОУ на МВР - Разград го изпращаме в Белене. Останалите, някои от тях членове на БКП, питат за какво сме ги повикали, ние трябваше да съдействаме на партийните органи за това мероприятие, една част от тях явно са били и националисти. Нашите хора им казаха тук, на място да действат, защото има и безпартийни. Събраха се като партийна група и взеха решение да проагитират всички и ги проагитираха, в Брезник всички се преименуваха.

По тази линия в момента е завършена работата на три места – Брезник, Лом и Видин. Днес, утре и в други ден ще приключи мероприятието и на останалите места. Документите веднага се изпращат в окръзите. Има натиск от окръзите по този въпрос, но това е решението. Тези дни ще приключим.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Тази седмица работата с тези хора трябва да приключи.

ДР. П. ЧЕРГИЛАНОВ:

От Нова Загора има един ходжа, който се държи по-особено, който обикаляше да ги агитира.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

От тези 1600 души, ако се наложи, 16 души опасни, които, ако ги пуснем, ще започнат да правят палежи и други действия, по-добре е да не ги пускаме.

ДР. П. ЧЕРГИЛАНОВ:

Другарю Министър, ние трябва да имаме предвид, че те не са като войниците. Някои от тях сега се преструват и са готови да подпишат молби­те, но нас ни учудва един такъв факт на един войник, на който е дадена първа категория допуск, баща му е при нас, а войника сме направили парашутист. Бащата се подписа, а войникът отказа категорично да се подпише. Това е единственият войник от Първа армия, който не желае да се преименува.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Най-отявлените, най-мръсните, които се заканват, ще ги отделите в една специална група, ще ги дадем на следствието, ще ги изпратим в затвора. Там могат да стоят 6 месеца, една година, докато ние решим. Ако ги пуснем, трябва после наново да ги гоним, да ги събираме.

ДР. П. ЧЕРГИЛАНОВ:

Процесът както в армията, така и навън от нея не е закрепен. Ние считаме, че незабавно трябва да започне политическа работа от всички органи и в окръзите, и в армията за всеки човек. Това е главният въпрос и ми се струва, че ако не се извърши това, нашите мероприятия могат да увиснат във въздуха.

Другарю Министър, там, където се намесиха отговорни командири, нещата така се проведоха, че хората викаха „Ура”, същите тези войници. В Крумовград от 110 души, след като командващият отиде там, разговарят, подаръци, „Ура” викат, а на други места стоят като пленници – потиснати, унили, защото не се намесват партийни и държавни органи.

Данните, с които разполагаме, може да се направи извод, че не са изключени намерения и опити да се създадат националистически групи и организации на националистическа основа и в това отношение VІ у-ние – ДС и Окръжните управления на МВР да внимават бащи, близки и други да не въздействат на наши военнослужещи или да ги търсят за канали към армията за търсене на оръжие и боеприпаси. Този въпрос остро стои и пред нас. Разпространяване на анонимни материали и слухове, търсене на канали за изнасяне на писмени клеветнически материали, имаме такива данни.

Възникват и някои проблеми, които важат за всички. Щом провеждаме това мероприятие, и сега писмата се получават на турски език, излизат на турски, това е официално учреждение на нашата държава, би трябвало вече навсякъде писма в казармата да влизат само на български език. Ние по тази линия трябва да сме последователни. Това да бъде единна политика.

Провеждане на твърд курс към онези, които отправят остри закани. Някои ще извеждаме от бойните части, с командването имаме договореност, за да не им дадем възможност да стрелят. Ще засилим мерките по опазване на оръжието и ограничаване достъпа до него.

Ще въведем строг порядък по време на свижданията. В момента те са забранени за една част.

Главният въпрос е да разширим агентурните си позиции в БНА и СВ, за да можем да контролираме тези процеси.

Ние считаме, че нововербуваната агентура трябва да се регистрира, след като й се уточнят новите имена.

Като никога, сега трябва да се засили взаимодействието между нас и окръжните управления, за да не се използват военнослужещи за враждебна дейност.

Другарю Министър, аз съм решително против прибързани действия от наша страна в смисъл снемане на силите. Тук-там могат да се опитат да направят надигания. Този въпрос постепенно трябва да се извърши, да не избързваме.

Групите, използвани от армията, те бяха и наградени, всяват сериозен респект. Само появяването на бронетранспортьори на отделни места скова действията на враждебно настроените лица. Искам да кажа, че страхът, който съществува, не може да съществува вечно. Сега главният въпрос е политическата работа. Страх може да се поддържа за известен период от време. На него да разчитаме, не бива. Можем да се появяваме демонстративно тук и там, но това не бива на бъде основното.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Понеже ген.-полк. Минков го няма, според вас докога ще можем да създадем тези поделения в Кърджали и Разград?

ДР. ЧЕРГИЛАНОВ:

Имаме данни, че първото поделение ще бъде сформирано до 5-10 февруари, то е от 250 души.

ДР. А. КАРЛОВ:

Другарю Министър,

В Кърджали поделението вече е събрано, те са там, офицерският състав се готви, обучават се хората. Поделението е в Елхово, ще се събере до 10 февруари.

ДР. ЧЕРГИЛАНОВ:

Другарю Министър,

Налага се по партийна линия сред българското население, а и в армията, за да не се поддават на слухове и приказки, да се сведе информация за това, което се прави, някои участвуват, но има и такива, които съвсем нямат участие в това мероприятие и не са наясно.

Предстои клетва на войниците, които са около 1700 души от това население, но те още нямат сменени имена, какви клетвени листове ще подписват. Предложили сме да се изчака още 10-15 дни, докато им се сменят имената, за да може клетвата да се даде с българските им имена. Има слухове, че по време на клетвата в Момчилград и на други места между тези войници ще има бунт. Командването е взело решение тази година клетвата да се проведе в поделенията, не на публични места, с цел да се избегнат подобни ситуации.

Другари, от различни поделения на министерството по различен начин се пише и изразява мероприятието – прекръстване, възстановяване на имената и т. н. Трябва да се приеме единна терминология по този въпрос.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Другари, за в бъдеще трябва да се пише „преименуване на насилствено потурчените в миналото българи”.

ДР. ЧЕРГИЛАНОВ:

Мероприятието много бързо се проведе. Аргументацията, която по-нататък трябва да бъде използвана, да се вземе всичко, което има в окръзите, централните поделения, ЦИОУ, в централните поделения, да се обобщи, за да може да бъде ползвана за в бъдеще в разяснителната работа, която се води.

ДР. СД. СТОЯНОВ:

В ЦК на БКП от различни работници, в това отношение са използвани и турски автори, са събрани материали, в които е видно, че това население е българско, но потурчено. И тези материали, подвързани в отделни папки, ще се изпратят във всеки окръг, за да се използват в по-нататъшната работа.

ДР. ЧЕРГИЛАНОВ:

Другарю Министър, всичко, което сме засекли, да влезе в системата „Искра”.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Др. Георгиев, трябва да се вземе от ЦК на БКП по една папка за всеки окръг, за да можем да дадем материалите на нашите окръжни управления. Ние също трябва да имаме на разположение тези материали.

ДР. ИВ. ДИМИТРОВ:

Другарю Министър,

Искам да напомня, че това е много голямо и отговорно мероприятие и оказва много положително въздействие върху кри­миналния контингент, ние нямаме сериозни прояви на територията на страната.

Пред нас стои големият въпрос да обезпечим в кратки срокове издаването на личните паспорти на възстановили имената си граждани. Ние смятаме до 15 февруари да приключим почти с издаването на новите паспорти. Такива са нашите разчети и смятаме, че това е реален срок. Това показва и работата в Кърджали, където се набира­ше и опит, и в работата на нашите служители, и на съветите. Този опит ние ще го предадем в останалите окръзи. От окръзите ходят в Кърджали сами да го споделят. Ако обезпечим едно 26 000 паспорта на ден, ще се дадат около 450 000 паспорта между 10 и 15 февруари. А това е цифрата, която реално се очертава за лица, подлежащи на паспортизация - около 550 000 души. Тук отчислението на неподлежащите за паспортизация е по-голямо от останалата част на населението, тъй като са по-млади и по-малки и това ще бъде около 60-65% от преименувалите се ще подлежат на паспортизация.

От утре се изтеглят паспортистите с целия инвентар от Кърджали и си заминават в окръжното управление, където има компактни маси и много граждани за получаване на нови паспорти. Утре сутринта ще направим една среща с тях, ще им благодарим. Остават другите там, имаме много сили. Ние ще изтеглим на Толбухин, Силистра, Шумен, Разград, Варна, Търговище, това са около 20, а ние имаме около 70 от другите окръзи в Кърджали. Те ще останат, за да довършат работата постепенно и те ще се изтеглят и от тях също можем да пренасочим в други окръзи. Разходът на лица извън окръга е много голям на Кърджали в сравнение с други окръзи. Ние имаме възможности за издаване на паспорти, но трудности по набиране на хората и документите има. Това ще бъде и в другите окръзи. В немалко случаи ще се ходи лично в дома му, да се прави снимка, да се дадат паспортите, има хора в напреднала възраст, трябва да ги викаме в съветите, може би лично по домовете ще се ходи.

Ние и сега разполагаме с резерв от сили тук в София, който при поискване от окръзите веднага можем да изпращаме, но те още не са натоварили състава, който е в окръжните управления с работата по издаването на паспортите.

Другарю министър, изникнаха и някои въпроси.

Въпросът, който постави ОУ на МВР – Русе в една грама за лицата без гражданство, онези лица, които се върнаха от Турция, когато ги приехме, бяха готови всякакво име да им дадем, а сега някои от тях се съпротивляват. Те са без гражданство и трябва да се даде указание за цялата страна в това отношение, тъй като такива има на цялата територия на страната. То е казано, но не е разпоредено.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Дават им се паспорти за български граждани по общия ред, без разговор. ДНМ да го реши този въпрос.

ДР. ИВ. ДИМИТРОВ:

Вторият въпрос е за онези граждани, които се налага да пътуват из страната в изпълнение на служебни и други задачи, а нямат нови паспорти. В интерес на по-бързото издаване на паспортите да ограничим тези хора до степен да не пречим. И да разрешим с тези бележки да може адресно да се регистрира в хотел, къмпинг, в друг град. С предимство да се паспортизират тези, които са в движение. Това ще бъде разпоредено.

Ние считаме за правилно това, което се изрази като становище и мнение от останалите поделения, че силите и средствата, които са на територията на окръзите, да останат до средата на месец февруари, докато се решат паспортните въпроси. По преценка ще се освободят някъде, в друг район могат да останат до края на февруари. Ние се готвим да внесем един вариант, както вие разпоредихте, откъде какви сили да въведем, други да освободим и какъв ритъм на смяна и поддържане на състава можем да наложим в тези управления.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Ако някой трябва да се освободи – това са курсантите от школите, за да могат да продължат занятията си.

ДР. К. КОЛАРОВ:

Другарю Министър,

Аз искам да дам една картина на турската радиопропаганда и на някои западни радиостанции и каква фактически е картината по заглушаването.

Турската национална радиомрежа за радиоразпръскване работи на четири обхвата. (Описват се подробно техническите параметри на всички обхвати – дълговълнов, средни и къси вълни и УКВ, със съответните честоти и предаватели, също и за работещата за Турция „Дойче веле” с 8 предавателя, Би Би Си с 36 предавателя, „Гласът на Америка” с 36 предавателя, предаващите на турски език от Тирана и Белград, Саудитска Арабия- б. съст.)

Аз ви съобщих, че в четвъртък на Саудитска Арабия радиото е съобщило, че в България турското малцинство се малтретира. Същото съобщение е направило и Египетското радио и радио Тирана.

Как става заглушаването?

Дълговълновият обхват абсолютно нищо не заглушава. Проблемът е много тежък, много сложен. С малки предаватели не може да стане. Какъвто и дълговълнов заглушител да пуснем, ще се чуе в Турция и навсякъде. Абсолютно в националната мрежа за ДВ не можем да пуснем. Тези три предавателя са много мощни и какъвто и предавател да пуснем, ще се чуе.

За конгреса Бъчваров беше пуснал нашия предавател 100 КВт на Вакарел, веднага дойде протестна телеграма от Стокхолм, че смущаваме техни радиопредаватели - на незаконна честота беше пуснат той, не наша, и същевременно дойде от Москва телеграма да го спрем, тъй като смущава и съветските радиопредаватели в Узбекистан, Грузия и др. Другите вълни са уязвими и тези три предавателя не се заглушават, не се потискат.

Ние потискаме СВ (средни вълни), тези шест предавателя, които цитирах.

В Силистренски окръг потискаме с един комплекс от три предавателя, които са пуснати от 1982 година, потискаме Истанбул на 1017 кхц, Умрание 702 кхц, Анталия на 891 кхц.

Останалите три предавателя, поради липса на готовност, нямаме изградени обекти, не се потискат и се слушат.

[Следва подробно описание на всички заглушителни предаватели на територията на страната – в Шуменски окръг от началото на 1983 – 3 предавателя, Толбухински – три, Разградски от 1984 три, Търговищки от края на 1984 г. – три, Хасковски – два комплекса от 6 предавателя, Кърджалийски – един комплекс от три предавателя, изброяват се и районите от цялата територия на Турция, които се потискат – Умрание, Анталия, Измир, Трабзон, Чукурува, Истанбул, сочи се, че предаването и пускането на нови мощности е за потискане на Кърджалийски и Хасковски окръг. – б. съст.]

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Вашите работи са неуловими. Кажете един път, определете срок. И сега радиопропагандата е най-големият подстрекател. Те се опитват да командват положението чрез радиото, а ние не можем да се мобилизираме и да направим едни сгради.

(Следва подробно пояснение от К. Коларов какви са затрудненията и какво се прави те да бъдат преодолени, какви мощности се готвят, какво се прави, за да бъде заглушавана турската телевизия, за най-опасния диапазон – късовълновия, на който работели пет предавателя, 16 честоти, които се менели постоянно и на тях работела „Гласът на Турция”, която била предназначена за турците зад граница. На българска територия се чували всички предавания на този комплекс; че се заглушавала успешно само българската емисия на Министерството на съобщенията „Радио Анкара”, другите въобще не било възможно да се заглушават – б. съст.)

Този диапазон въобще не се заглушава, а той най-много се слуша. На къси вълни предават много радиостанции в света и на турски емисии, от там се събира информация. Тях не ги интересува дали предаването е от Турция, щом се предава на турски език – слуша се, щом е вражеска емисия – представлява интерес.

От западните радиостанции „Свободна Европа” на български език се заглушава.

Радио „Свобода” работи за Съветския съюз, в България не се заглушава.

Радио Анкара на български език се заглушава постоянно. Дойче веле на български език също се заглушава. Гласът на Америка и Би Би Си на българските емисии не се заглушават, а на турски език, всички тези, които излъчват, се заглушават от четвъртък.

Прави впечатление, аз тази сутрин получих информация, Би Би Си и Гласът на Америка, които не се заглушават на българки език, досега не говорят против нас на тези две радиостанции, само Гласът на Америка съобщава от четвъртък, че в сряда ще има специална рубрика, специално предаване. От какъв характер ще бъде – не казват. Аз съм предал да имаме готовност за сряда, ако започне приказки за това събитие, да ги заглушим.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

В ЦК на БКП ще обсъдим какво можем да направим за тези две радиостанции (Би Би Си и Гласът на Америка).

ДР. К. КОЛАРОВ:

Турските им емисии на всички се заглушават, обаче имат емисии в Белград, Тирана и други радиостанции, които говорят, не се заглушават въобще и могат също да служат като източници на информация. Особено, др. Коцев каза, югославяните най-много говорят против нас. Вероятно турците от тях черпят информация.

Завърших.

ДР. В. ГЕОРГИЕВ: Другарю Министър,

Тъй като в Съветския съюз има българ­ски граждани, потомци на насилствено помохамеданчени в миналото българи, които са около 4000 души. Там, макар и по-късно, научиха за това, което става в нашата страна и има почти същите сигнали, само в по-ограничен кръг - това са закани, подго­товка за изпращане на писмени протести до Върховния съвет на СССР, един за отнасяне петиции с опит да разкажат за това, което е станало с турското население у нас. Различни слухове се разпространяват, че има избити турци в нашата страна и обратно, че от съпротивата са убити български граждани, говори се за убити курсанти от мили­ционерското училище, за убита жена с дете. На гърдите на жената поставили надпис със закана и т. н. Разбира се, има и положителни изказвания, че преименуването е протичало спокойно, доброволно, без насилие и че властта и специалните органи са много силни и всякаква съпротива е безсмислена.

В тази връзка, след получаването на такива сигнали, от посланика е било поиска­но да се яви Енчо Москов и ген. Донковски в ЦК и в петък те са били в ЦК на партията и са дадени указания засега да не се сменят имената на турчеещите се българи в СССР. Вероятно ще започне разясняване какво става в България, но до смяна на имената няма да се стигне, а да се преименуват тези, които се връщат в България, но ако отиват в командировка и се връщат обратно, да се връщат пак с турските си имена. Такова е указанието. Всички тези, които отиват наново на работа в СССР, трябва да си отиват с новите имена. Моли се, ако има възможност, с новите групи да се изпращат и хора, които да могат да влияят положително върху потискането на действията и заканите от страна на тези националистически елементи.

В тази връзка вероятно трябва да се пускат писмата, които отиват в СССР и обратно, но според мен трябва да се пускат тези, които нямат подстрекателски харак­тер.

Другарю Министър, това ще доведе до известни трудности, там има някои граж­дани със семействата си, това е една малка част, около 10%, останалите - децата им са тук. Това ще задържи една част от преименуването на по-младите в семействата. Тази трудност трябва да се има предвид. Трябва да им се дадат бащински имена.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Както са казали от ЦК на БКП, така ще процедираме.

ДР. В. ГЕОРГИЕВ:

Такива са указанията. На един етап те са били при др. Г. Атанасов и Ст. Михайлов.

Една част от тези граждани са женени за съветски гражданки, това вече е станало. Второ, една смяна на имената води до смяна на всички документи, които има, това е изключително трудно. Трето, най-важното, не го казвам, но то се разбира.

ДР. Г. АНАЧКОВ:

Според мен не бива да се продължава срокът за пребиваване.

ДР. К. КОЦАЛИЕВ: Нещо повече, да им се съкратят сроковете за пребиваване, да се ускори тяхното завръщане и този процес.

ДР. В. ГЕОРГИЕВ:

Другарю Министър,

Аз съм съгласен с всички мерки, които бяха предложени, тъй като са правилни. Завършен е само един етап с преименуването и даването на новите паспорти, осъзнаването обаче е един по-дълъг период и всякакво избързване с прибиране на нашите сили може да се окаже пагубно. Затова всички мероприятия, които сега провеждаме, трябва да си останат; при положение, че се пускат нови данни, всякакви изменения на действията трябва да става само със съгласието и указание от ръководството на министерството, може да става само за отделни окръзи, само за отделни райони.

Според мен, с наши средства трябва да се подпомага провеждането на идейно-политическата работа от страна на партийните органи и съветите.

Струва ми се, че информациите, които получаваме, това трябва да продължи същата работа, но с допълнителни указания не само да се съобщават конкретните факти, а вече и известен анализ и съображения за мерките, които трябва да се вземат. Тази фактологическа информация вече не е достатъчна. Това са моите съображения.

ДР. ГР. ШОПОВ:

Пробивът в лагера на противника е много голям. Такъв резултат и ние не сме очаквали. Всичко това не бива да ни успокоява, особено нас, Държавна сигурност, тъй като предстои още много работа занапред. И ако мога да си послужа с един израз, който вие употребявате често за айсберга, ние сега сме ударили „айсберга” в горната част, какво има отдолу още тепърва ще се види, тепърва ще има резултати. В края на краищата с тези хора ще трябва да се работи политически и ние да способстваме за това, че те да се чувстват не победени, а приобщени. Ако това направим, резултатът ще бъде действително много по-голям и по-категоричен. Сега трябва с всички наши сили и възможности да помогнем на партията да закрепи резултатите, да продължи този процес и по-нататък – до окончателното му завършване.

В значителна степен ние трябва да подобрим и изменим по революционному нашите задачи и действия по този контингент хора, тъй като и оперативната обстановка се измени набързо. До преди два-три месеца в нашите справки, които получавахме от окръзите, се говореше за изселнически настроения, сега става дума за съвсем друго нещо. Изселнически настроения не могат да съществуват при тази обстановка, очевидно няма и да съществуват за в бъдеще, но ние трябва да се преустроим да работим в позитивен дух, позитивен смисъл, да разкриваме вражеските, престъпните елементи и в същото време да помагаме на партията с някои наши активни положителни действия.

Сега някои хора се увличат по емоционалната страна, изказват се много гръмки закани, но ние трябва да отчитаме това, че не всички, които се изказват в едно състояние, в което са изпаднали, ще действат, а може да се намерят, без да ги омаловажаваме, разбира се, лица, които мълчат, обаче са по-способни и годни да действат така, както направиха в някои окръзи, по-специално в Кърджалийски окръг.

Вземаме мерки за екологическото преустройство на нашата работа, материали се дават, очевидно икономическите мерки ще се вземат. Има разпореждане, дават се крупни суми в някои от тези окръзи, а може и във всички.

Нашата основна работа трябва да продължи по линия на агентурата – укрепване на наличния агентурен апарат, който не е малък и може да се отчете, че работи. Преди години, когато се говореше за изселване, нашият агентурен апарат се свиваше. Сега той в основни линии се сработи и добра роля изигра агентурата за влияние. Този, още спорен за някои другари въпрос, намери своето място и ние трябва да разширим нашата дейност в това направление значително. Сега трябва още повече да форсираме вербовката на нова агентура и особено внимание да обърнем на доверените лица, където не се изискват предварителни преценки и документация, за да ги привлечем за доверени лица. Това може да става по усмотрение на местна почва от началника на отделение. Никой не ни пречи да разширим този кръг от лица, които да използваме и да ни помагат, особено в позитивно отношение. За целта ще си послужим и със средствата, които са ни дадени от партията – пари и подаръци.

Другарят Лалчев знае, че спечелихме един от Мадан и той направи цялата работа, като му дадоха две-три жълтици. Ние трябва да научим нашите хора да си изхарчват парите, да усвояват парите. Те все още се стъписват, не са свикнали по този начин да работят. Това, което ни предстои да извършим напред, очевидно налага и такъв подход и по-смело и по-решително трябва да го използваме. Особено тези кметове, ходжите, интелигенцията, която в повечето случаи беше организатор на тези съпротивителни действия. Турчинът вземе ли 100 лева един път от нас, той се чувства задължен завинаги с нас и ние ще трябва на тази основа да ги купуваме, да ги ангажираме и да ги впрегнем в работа, да печелим хора и по този път.

Оперативният отчет сега ще се обогати, особено контингентът и ние трябва да активизираме нашата дейност още повече. Това, което го вършим сега някъде и по принуда, някъде и стихийно, ще трябва да премине в една планомерна дейност на нашите органи в центъра и особено в окръзите и да не допуснем никакви терористически действия, които могат да ни прочуят зад граница. Да дадем отпор на слуховете, да работим така, както сега вече започнаха да работят нашите органи – арест, ако има основание за това, Белене – където се намери сполучлива форма, която трябва да се практикува и за в бъдеще, предупреждения – писмено или устно, тези форми продължават още по-често. Те действително помогнаха много в тази работа, която беше извършена. Да работим за разкриване на палежите и това следствие, за което казвате, че вече го извършвате – за крумовградския, да бъде осъден, да се разчуе за неговата присъда, той ще получи очевидно най-тежката присъда и да се знае, че органите на МВР и съдът не си поплюват на ръцете. За армията др. Чергиланов говори подробно. Особено за оръжието и взривовете трябва да се вземат много по-енергични мерки.

Следствието, по моя предварителна преценка, свърши много добра работа и продължава да я върши. Разкрита е тази група в Момчилградския район, сега в Пловдив – има арестувани 18 човека, там се очертава също една организация. Трима души са говорили по едно и също време на три групи в Асеновград. Има и една жена задържана. Явно, че там работата трябва да я довършим докрай. Предлагам, другарю Коцалиев, и вие да помогнете още един път на Пловдив, за да избистрим окончателно нещата около тази група нелегална. Такава група ни е нужна на нас да осъдим, защото това е един много интересен регион. Като слушах данните за този район, в Асеновград има към 10 -15, с. Долни Воден – с. Горни Воден – има 5 -6 - стар шпионски център, имаме осъдени много хора, имат връзки с консулството, въобще там е един район, който е събирателен и за целия Кърджалийски и Смолянски окръг. Предлагам още един път др. Коцалив да окаже помощ на другарите, макар че добре си работят, но опитът в центъра е по-голям.

Белене – на тия начала, на които сега работим там, може би ще трябва да сформираме една временна група с ваша заповед, другарю Министър, и да предвидим на хората някои удобства за тежки условия, работа и др. п. Те там работят при действително тежки условия. Да им се предвиди един оклад малко по-солиден, за да работят хората спокойно.

Охранителните мерки – напълно съм съгласен, че трябва да си останат, даже някъде ще трябва да се преустроим, може би особено по линия на народната милиция, тъй като може да очакваме посегателства по икономиката; по чужденците ще трябва още един път да се преустроим, които минават през България, които идват със задачи в нашата страна. Тук редица поделения на органите на Държавна сигурност и на Народната милиция се ангажират, като проявяваме гъвкавост. Този път действително нашите другари действително работиха по-гъвкаво и избегнаха някои затруднения, които можеха да ни се поднесат поради някои наши неправилни действия, не непременно грубо да го удари по челото и да се разчуе по целия свят, а да се работи така, че хем да има резултат, хем да няма отзвук за тази наша работа зад граница и у нас. Този огромен опит, който нашите органи сега натрупаха и ще натрупат, още ще трябва да го осмислим. Нека да мислят за това и другарите от централните поделения, и от окръзите, и след известно време да излезем с един документ, който да се утвърди от др. министър за новите задачи или за актуализиране на нашите задачи по линия на работата с новите българи вече.

ДР. АНАЧКОВ:

Другарю Министър,

Ние сме създали организация и сме изпратили съответните списъци в окръзите. Създали сме организация с Кърджалийски окръг, идват другарите тук и на място подменяме, защото само в Кърджалийски окръг имаме към 2200 души. Три групи вече идваха оттам, а по-малки групи от съответните окръзи с бригадирите ги отправяме по съответните окръзи, за да извършат подмяната на имената.

Същевременно, след съвещанието миналия път, аз проведох разговор с др. Георгиев, първи секретар на ГК на БКП, и така, както бяха указанията, ние имаме окончателно утвърдените списъци. Той каза, че София не е включена още. Аз му предложих, сега ще уточняваме чрез ЕСГРАОН, защото списъците, които направихме в районите народни съвети предварително и това, което се оказа, не е достатъчно проверено. Утре ще приключим с ЕСГРАОН, другарите от нашия VІ отдел работиха с другарите от съвета, три съвещания провежда градският съвет, указания са дали за тези, които отиват по районите и е създадена организация за подмяна на имената. Договорили сме се с др. Георгиев евентуално утре, като подготвят тези имена, да седнем и да се уточним. Същевременно с другарите от VІ управление се уточнихме по отношение на интелигенцията, която се намира на територията.

С централните поделения поддържаме ежедневна, ежечасна връзка и по отношение на тези, които идват отдолу, без да са сменени имената, ги хващаме и съответно ги връщаме в съответните окръзи. Договорили сме се с предприятията да не приемат с неподменени имена лица. В това отношение имаме в АПК „Средец” по линия на селското стопанство две групи, които не бяха сменили имената си начело с бригадирите и ние ги върнахме.

По отношение мероприятията, които разпоредихте, допълнителните КПП, с ІІ отдел ВГУ по отношение на транзитния поток и чужденците сме организирали работата. Някакви сериозни особени прояви, заслужаващи внимание, няма. Разбира се, реагираме на отделни сигнали, приказки и т. н.

ДР. ШОПОВ:

Възникна такъв въпрос. В съветите имаме картони, в които пишат старото име и новите имена. Тези картони, предлагам, др. Иван Димитров да нареди да се проверят. Мисълта ми е как се охраняват да не ги изгорят. И ние също искаме да се запазят. Става дума да ги охраняваме, да ги запазим. Да се отработи този въпрос.

ДР. МИНИСТЪР:

Другари, мисля, че всички съображения, които се изказаха тук от всички другари, са правилни. След обяд ще конкретизираме всички изказвания, по въпроса за спиране на телевизията да не се пускат турско-арабски имена на български граждани; по заглушаването въпросите са два: първият въпрос МС на основата на решение на политбюро прие програма, с която се заделят 400 милиона лева и се създават нови мощни радиопредаватели, които ще решат генералния въпрос; вторият въпрос – предлагам др. Коларов да внесе за другата оперативка програма какво ще направи нашето министерство заедно с пощите по заглушаването там, където има възможност. В средата на м. декември имах среща с министъра на пощите и др. Коларов беше, и работи, които могат да станат, и тях ще направим. Една мудност, една разпиляност. Това, което можем, оптимално ще го направим. На УКВ не можем да заглушаваме.

Там, където имаме остри изказвания, закани, няма да се церемоним, а трябва да се задържат, и то за повече време. Мярката трябва да не се намалява, а трябва да бъде постоянна, поне на този етап. Те да разберат, че ние ще проявим постоянство.

Правилно се каза, че трябва да вербуваме колкото се може повече агенти. Пари пратихме достатъчно и ВГУ и VІ у-ние този въпрос трябва непрекъснато да го държат на много сериозен контрол. Работата трябва да се активизира. Трябва да хванем кметовете, ходжите и да ги ангажираме материално. Държавна сигурност трябва да действа денонощно на тази тема. Нашите сили ще се запазят, никой не бива от нас да дава отбой. Ще преценяваме допълнително кого ще оттегляме и как ще го изтегляме.

Паспортизацията трябва да се ускорява. Правилно се даде идея – да се дава предимство на паспортите на тези, които имат работа, без да се издават всякакви бележки.

Аз съм „За” турнирът в Хасково да се отложи. VІ управление да направи справка, която да внеса в ЦК на БКП. Това, за което др. Аначков говори, да не се допусне създаване на организации за съпротива, нелегални групи и т. н. - това е един от най-големите въпроси.

Контролът върху транзитниците трябва действително да се усъвършенства в работата в КПП. Няма никакво съмнение, че турците ще се опитат да пробият нашата мрежа и чрез КП, и чрез транзитниците. Затова те трябва да разберат, че ние сме органи на сигурността.

Всичко, което правим, трябва да го правим законно, защото след два-три месеца, когато се успокои положението, ще започнат да се обаждат оттук и от там гласове от прокуратурата, от съда, от отдели на ЦК, ще започнат да ни търсят кусурите. Всичко трябва да бъде законно и обосновано, документирано.

По линия на ПГУ сме утвърдили мероприятия, работи се по тях. Лично др. Живков даде указания в това направление. Нямаме интерес тези, които сме задържали в Белене, да им поставяме някакви рамки, да ги направим още по-големи противници. Храната – храна, отношението – отношение, културата – култура, вербовката – вербовка, преименуването – преименуване, достойнството на човека трябва да се пази.

По борбата със слуховете: вярно е, че има слухове. Трябва да се приготви телеграма до началниците на окръжни управления, с която да ги предупредим още веднъж. Тези хора не може ли да разберат – защо се налага да бият? Колко пъти ще се разправяме с тези неща?

Това, което докладва др. Чергиланов за армията, е много опасно. Там трябва да се вземат много сериозни мерки, защото тези работи са много тревожни. Централните управления трябва да помислят върху новите задачи съобразно измененията в оперативната обстановка по линиите.

С др. В Георгиев подготвихме проект за нов документ, който дава насоченост за по-нататъшната наша работа. Шесто у-ние, ВГУ-ДС, следствието, заедно с ВСШ „Г. Димитров” да започнат работа за действителното приобщаване на това население.

Разкриването на палежите и на другите престъпления – това е голяма задача. Най-голямо внимание да се отделя на взривовете и борбата срещу тероризма – това е също голям въпрос.

Миналия път на съвещанието наредихме, без да се чака новият документ на правителството, да се сложи, така да се каже, табу на всички места, където има взрив и оръжие. Това постановление може да излезе през м. март или април – дотогава всичко е табу: заводи, музеи и др. обекти. По този въпрос др. Ив. Димитров, ДНМ, ВГУ, VІ у-ние, ІІІ у-ние – ДС. Въпросите по сигналите във връзка с терористичните актове трябва да бъдат въпроси над въпросите. Чужденците, които влизат през КПП, в това отношение да се имат предвид.

Ще помислим за другата наша оперативка как да става оценката за обстановката, дали пак така, или по проблем, това ще зависи от данните, с които разполагаме.

 

СТЕНОГРАФИРАЛ: (п) Не се чете

Отп. в 1 екз.

Изп.: СА, МЦ, ДХ;

Маш. № - 234

01.02.1985 г.

Фотокопие 1 екз./20.2.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 646, л. 1-47. Оригинал. Машинопис.

 

№ 28

 

СТРОГО СЕКРЕТНО!

 

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. у-ние

Рег. № І-1012. Екз. № ед.

14.2.1985 г.

София

СТЕНОГРАМА

от оперативката, проведена на 11.ІІ.1985 г. от 11.00 ч. в кабинета на др. Министър.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Окръжно за усъвършенстване на агентурно-оперативната работа във връзка с преименуването на насила помохамеданчените българи.

2. Някои кадрови въпроси.

 

По първа точка се изказаха другарите:

ДР. МИНИСТЪР:

Раздаден е проектът за окръжно във връзка с издигане на нов етап нашата агентурно-оперативна работа сред преименуваните български граждани. Откъде се наложи тази необходимост. Анализирахме резултатите от отчета на ІІІ отдел – ДС. Оказа се, че усилията които се направиха през последните години и усложняващата се обстановка във връзка с вербуваните агенти и тяхната численост, на нововербуваните, е много малък. Направихме допълнително проучване с другарите, които работят из средата на т. нар. български турци, на насила помохамеданчените в миналото българи, които не работят само по тези две линии – четвъртите отдели на ІІ и VІ управление, някъде към 600-700 души. Общо към 3000 с тези, които работят по други линии.

Ние досега сме преименували фактически 814 000, ще стигнем сигурно 820 000. Ще дадем паспортите на над 18-годишна възраст на около 540-550 000 . Досега са 460 000, към 85 на сто.

Задачата, която поставя Политбюро и др. Живков, е, че ние трябва да вербуваме много повече агенти и да влияем на процеса на приобщаване на това население. Именно тези нови обстоятелства налагат в едно окръжно да концентрираме по-конкретно задачите на настоящия етап за една по-ускорена работа, по-интензивна, по-конкретна, по-резултатна по вербовките.

Ние трети месец говорим за вербовки и приказките са много, а резултатите са много малки. По един агент да бяха вербували другарите за тези три месеца, нещата щяха да са други. И като се прибави и това, че ние изпратихме оперативни работни групи от по 7-8 души опитни оперативни работници, трябва по новому да се постави въпросът за вервобовъчната работа и използването на наличната агентура. Трябва да се внесе конкретност и целенасоченост сега, когато обстановката е още подходяща, все още има хора, които са в Белене и в следствието, и арестите. Но фактическият резултат е все още малък.

Това ни накара да се подготви това окръжно и да се отиде вече на място и да се седне с нашите окръжни началници, заместници, началници на отдели и заместници по ДС и да се започне по-конкретна работа.

Най-напред всеки от нас взема един окръг, някои ще вземат по два (др. Черкезов и др. Мусаков) и трябва да се седне с другарите и да се направи една конкретна работа; да се види на територията на всяко районно управление, на всяка селищна система, да се види по села, по заводи, по училища, по болници, по АПК, гари и т. н. къде на нас са ни потребни агенти, в това число и доверени лица и въпросът за създаване на организация за придобиване на нова агентура, за изграждане на резидентурни групи. Да се определи в най-тесен кръг, а не с целия оперативен състав, само с началника и заместника по ДС, къде ще създаваме агентурни групи и на колко хора можем да заплащаме. Сега е нужно да заплащаме. За парите, другари, няма да се колебаете. Където трябват резиденти, ще се заплаща.

Тази разстановка, това програмиране сега се налага да се направи целенасочено и по-ускорено главно за преименуването. Да видим кои оперативни работници точно ще отговарят за тези населени места, за тези райони. Както говорихме и миналия път, опитните оперативни работници да оказват помощ на по-младите на завършващия етап на вербовката, да се ръководят, събират и уточняват ежедневно. Може би ще се наложи някои добри агенти да се разместят на по-възлови места, където се налага да има по-проблемна информация. Това може да се осъществява чрез окръжните секретари на партията.

Да се уточнят и агентите с маршрутни възможности - от окръга, районните управления, а ІІ и VІ у-ние да уточнят за страната.

Трябва да обърнем внимание също така и за придобиване на повече доверени лица, тъй като те могат сега да ни бъдат много полезни.

Това е идеята, затова се предлага този документ.

(Следва подробно обсъждане на предложения документ, по време на което участниците в оперативката подкрепят проекта за окръжно, като го оценяват за „добър”, „много целесъобразен” и правят свои предложения или съобщават някои интересни факти от работата с агентурата и нейното вербуване. По-долу се предават само най-характерните и интересни части от изказванията – б. съст.)

ДР. КОЦЕВ

Сега, когато имаме доста хора санкционирани, в Белене изпратени, ние сме ги видели голяма част от тези лица и те могат да влязат в работата.

ДР. В. ЧЕРГИЛАНОВ

Тъй като въпросът за агентурата за нас е изключително важен, ние доста вербувахме – към 76 души през тези два месеца, считам, че това касае и нас, и Второ главно управление, да се решат проблемите с агентурното осигуряване на преименуваните военнослужещи.

Някои окръжни управления правилно си пратиха работници и ние сме вербували 8 души по тяхно искане от тези, които са мобилизирани. Това са най-големите националисти по техни данни.

А сега масово се поставя непрекъснато въпросът – за 10 дена ни мобилизирахте – докога? МНО и ГЩ също поставят този въпрос и ако може, тези неща и в нашето министерство да се уточнят.

Как виждам нещата. Не бива да се избързва с пускането, но имаме най-различни виждания в окръжните управления. Едни искат да ги пуснем, други казват: ще ги държите до второ нареждане, трети пишат – пуснете еди кой си. Това са мобилизирани хора. Периодът трябва да се използва ползотворно за вербовъчна работа. Досега са освободени около 350 души. Смятам в документа да се запише да се използва останалото време за работа сред тази категория мобилизирани.

ДР. МУСАКОВ

Другарю Министър,

Ние се опитахме да съберем данни от окръжните управления какви вербовки са извършени от началото на годината досега. По данни на окръжните управления са 93.

ДР. ИВАН ДИМИТРОВ


Около 700 души са обектите на разработка в оперативните поделения на НМ.

ДР. МИНИСТЪР


Предлагам:


1. Да възложим на др. Иван Димитров да помисли и да се посъветва с други другари да дадем право на районните инспектори в НМ да водят доверени лица.

Като изхождам от важността на оперативната обстановка от многото сигнали и закани, предлагам:

2. Да отидем всеки в окръга си, да се запознае с тези задачи. Правилно е предложението на др. Шопов. Или да се каже на 100 агенти – един, или да се постави така задачата – да се удвои агентурата. Може би това ще бъде по-правилно – да се удвои агентурата. И така трябва да се каже в окръжните и районните поделения, където се ходи, че ние поставяме политически оперативна задача. Да се удвои агентурата сред преименуваните. Да им дадем възможност да работят, да си анализират и да си нанесат на карта техните обекти, разстановка на агентурата, резидентури, където смятат да правят или придобиват. Някъде до 10 март да ги оставим да работят, а след това ще дойдат окръжните началници и заместниците по ДС с карти. Ще сложат картите тук и ще докладват какъв е наличният агентурен апарат сега, какво е придобито по време на преименуването и какво те възнамеряват да придобиват.

3. Предлагам следното разпределение: (Следва разпределението по окръзи в Пловдив, Сливен, Кърджали, Стара Загора, Разград, Бургас, Силистра, Толбухин, Варна, Хасково, Русе, Търговище, Шумен – б. съст.)

По втора точка докладва др. А. Карлов (По кадрови въпроси – б. съст.)


 

13.02.1985 г.

ИЗГОТВИЛА СТЕНОГРАМАТА: (п) М. Цинигарова

 

Отп. в 1 екз

№ 333

13.02.1985 г.

Направено препис-извлечение в 1 екз. за у-ние „Кадри”.

Фотокопие в 1 екз./20.2.

АМВР, ф. 1 , оп. 12, а. е. 650, л. 1- 28. Оригинал. Машинопис.

 

№ 29

СТРОГО СЕКРЕТНО!

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № 1, 832. Екз. № ед.

25.02.85

 

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА

(18-24 февруари 1985 г.)

София

 

1.     Вътрешнополитическа обстановка

През изтеклата седмица обстановката в страната се ха­рактеризираше с устойчивост на нелоялните прояви на протурска националистическа основа сред част от преименуваните турцизирани българи и пораждане на негативни настроения сред населе­нието в големи административни центрове и особено в столицата във връзка с недостига на електроенергия.

Възстановени са имената на над 840 000 турцизирани бъл­гари. Издадени са над 524 000 паспорта, от които към 490 000 са връчени.

Излъчените съобщения на турските и западни радиостан­ции по позицията на турското правителство внесоха известно разочарование сред болшинството от изявените фанатици. Някои от тях се изказват, че са загубили вече надежда за „решител­ни действия от Турция” в тяхна защита. Независимо от това и във връзка със съобщението за връчения на българския посланик в Анкара протест, в редица окръзи сред преименуваните се хра­нят надежди за сключване на спогодба за масово изселване.

Изселнически настроения са обхванали широк кръг лица и доведоха до зачестяване на опитите да се използуват различни канали (пощенската кореспонденция, предаване на писма на ръка на временно пребиваващи или минаващи през НРБ турски граждани, телефонни разговори, особено от централната поща в София), за да се изпращат списъци с имена и рождени дати или да се молят близки в Турция за изпращане на „декларации” за „приемане на изселници”. В Раз­градски окръг е получена бланкова молба от Турция от нов обра­зец за приемане като изселници на няколко десетки родственици от една фамилия.

Провокираща роля играят някои от служителите в турското генерално консулство в Пловдив. При посещение в Пампорово един от тях заявил, че „изселване ще има”. Друг при контакт с българ­ски гражданин дал указания да разпространява твърдението, че турското правителство било изпратило ултиматум до българския дър­жавен глава да се спре с преименуването, а през м. април щяла да пристигне турска делегация, която да уреди изселването на 300 семейства. Дипломатите показвали на български граждани турски вестници с отпечатани материали в подобен дух.

За повишения интерес към въпросите, свързани с евенту­алното сключване на спогодба за изселване, говори и обстоятелст­вото, че в разстояние на една седмица процентът на писмата от из­ходящата и входящата кореспонденция за и от Турция, в които се третират тези въпроси, нарасна от 5 на 20-25%.

В много окръзи, селищни системи и населени места зачестяват случаи на необичайно за сезона теглене на суми по спестов­ни влогове и отказ да се поддържат работнически влогове на преименувани. Макар и единични и изолирани, има симптоми за извърш­ване от някои фанатици на непосредствена приготовка за изселване.

Под влияние на всички тези настроения и прояви се наб­людава засилване на някои форми на „пасивна” съпротива като отказ или изчакване от получаване на новите паспорти. Отбелязани са макар и единични, но остри враждебни прояви.

Задържани са и се водят следствия срещу трима преимену­вани граждани, нанесли побой над четвърти - с лоялно поведение (Сливенски окръг), срещу овчар, нанесъл побой над българин, оз­лобен, че е преименуван (Хасковски окръг).

В с. Руен, Бургаски окръг, беше проникнато в учителската стая и дневниците с новите имена на учениците накъсани и полуизгорени, а детска учителка от с. Островица, Кърджалийски окръг, заплаши с нож директора на училището, че ще го забие в гърдите на този, който нарече нейното дете с българско име.

Сред констатираните през седмицата няколко случаи на разпространение на анонимки по-значителен интерес представляват: неколкократно разпространение и подготовка за разпространение на листовки в средното училище в гр. Тервел, Толбухински окръг, анонимни писма със закани: до първия секретар на ОК на БКП в Сли­вен и първия секретар на ОК на БКП в Ловеч и други ръководители в окръга. Задържан е и се води следствие срещу автора на аноним­но писмо със закана за терор срещу кмет в Ловешки окръг. Издирва се авторът на системни обаждания по домашния телефон на председателка на комисия по преименуването със закани за убийство на цялото й семейство (Русенски окръг).

Взето е отношение към автори на няколко незначителни вредителски действия: шофьор в гр. Кубрат, причинил умишлено авария на зачисления му товарен автомобил; работник в обогати­телна фабрика в Кърджали, поставил осем детонаторни капсули в мелница за руда и предизвикал лек взрив.

Профилактирани са няколко десетки фанатици, в това чис­ло срочнослужещи в строителни и транспортни войски, за остри закани за терор, вредителство, диверсии или демонстриране на турска национална принадлежност.

Румънските власти върнаха избягалите през заледения Дунав, за да се отклонят от преименуване трима от Силистренски окръг.

След премахването на допълнителните ограничения за дви­жение в някои райони на страната на дипломатите от капиталисти­чески страни, американските, английските, френските и други во­енни и цивилни служители от посолствата проявиха конкретен инте­рес към обстановката в Пловдивски, Хасковски, Кърджалийски, Ста­розагорски, Търговищки, Шуменски и Разградски окръг. Някои вече докладваха в центровете си, че констатират спокойна обстановка, „липса на патрулиращи милиционерски и други групи”.

Според гръцкия военен аташе Статопулос произходът на турчеещото се население в граничните райони на Гърция „също не бил изяснен”. Считали, че гръцкото правителство допуснало грешка в миналото, като сключило спогодба с Турция, съгласно която в се­лата „с турско население трябва да се приемат учители по турски език”.

Болшинството от учещите у нас кипърски студенти - гърци оценяват мерките за националното осъзнаване на турцизираните бъл­гари като правилни и навременни, за да не възникнели в бъдеще и в България проблеми, както в Кипър. Двама от студентите, с прогресивни разбирания, следващи журналистика, подготвяли материали за публикация в кипърския печат, в които „с факти и цифри” под­крепяли мероприятията на българските власти.

В поведението и отношението на турските официални влас­ти, на турските дипломати, акредитирани у нас и в средствата за масова информация в Турция по проблема за преименуването на турцизираните българи има различни нюанси.

Наред с лансиране на идеята за възможно изселване се откроява убеждението, че Турция трябва да следва политиката, за­вещана от Ататюрк за „запазване на турските малцинства в бал­канските държави” по стратегически съображения. Да се допуcкa периодично, с цел поддържане на връзки с „майката отечество” и се оказва националистическо въздействие върху различните поколения на тези малцинства.

Успоредно със следваната официално по-умерена линия към HP България, властите в Турция позволяват, а вероятно и по­ощряват някои екстремистки елементи, в това число служители на полицейски и други административни служби, в зачестили напос­ледък репресивни мерки срещу временно пребиваващи в Турция бъл­гарски граждани, особено шофьори от СО МАТ. Нанасят жестоки побои над някои от тях, налагат завишени глоби за мними нарушения и по различни причини задържат или забавят в паркингите и по магистра­лите стотици наши товарни коли.

(По други въпроси – бел. съст.)

 

АМВР, ф. 1 , оп. 12, а. е. 686, л. 77- 82. Оригинал. Машинопис.

 

№ 30

СЕКРЕТНО!

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. у-ние

Рег. № І 890. Екз. № ед.

28.2.1985 г.

София

СТЕНОГРАМА

от оперативката, състояла се на 18.ІІ.1985 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на министерството.

ДР. МИНИСТЪР:

Другари,

Проблемът, по който ще се събираме, ви е ясен, турският проблем.

Тук имат готовност да доложат другарите от оперативните поделения за обстановката по тяхна оценка. Освен това др. Минков ще доложи кратко за силите, които ще използваме през март.

Др. Коларов ще доложи кратко за заглушаването. Има зададен иден въпрос от поделенията – как ще се отразяват старите имена на българските граждани (преименуваните) с оглед бъдещата наша работа.

Преди да дадем думата за информация на другарите, искам да Ви информирам:

1. Днес в 10.00 ч. се проведе среща с др. Живков по въпроса за нашата работа с това население.

От информациите, които ние събираме тук по линия на ПГУ, 4 отдел, на др. Маринчевски, по линия на БТА, това, което идва официално, сега в Турция започва една голяма вълна в средствата за масова информация. На два пъти поставят въпроса в правителството и сега в сряда ще го поставят в Народното събрание – в Меджлиса. Те отиват към един трик, който са използвали и по-рано – говорят за изселване. Поставят въпроса, че могат да седнат на масата за преговорите и да видят колко можем ние да им дадем и колко души те могат да приемат да се изселят. Тази сутрин др. Живков даде категоричен отговор на този въпрос. Ние 20 години им говорихме за изселване, те мълчаха и се подсмихваха. За нас вече въпросът за изселването е ликвидиран. Ние няма кого да изселваме вече. Това са българи, помохамеданчени в миналото. Един човек не можем да им дадем. Ако им дадем един или пет, това значи, че си подаваме пръста да ни изтеглят ръката.

И сега нашата работа на МВР, на партийния апарат. В петък ще се извикат секретарите на ОК на партията по идеологията. Сега по партийна линия са изпратени в червен бюлетин материали. Във всички ППО ще се чете доклад за позициите на Централния комитет във връзка с преименуването със съответната научна обосновка. В исторически аспект и сега каква е целта и бъдещето и т. н. Такива партийни събрания започват вече навсякъде и след това работата ще се пренесе и в масовите организации.

Какво можем да очакваме, другари, през следващите дни и месеци? Една година шумотевица от средствата за масова информация на Турция и от натовските страни срещу нас, срещу България, във връзка с преименуването, свързано с правата на човека, с Хелзинки, с другите въпроси. Може би решение на турския парламент да внесат въпроса в НАТО, в ООН и т. н. Тези въпроси нас не бива да ни смущават. Ние трябва да сме спокойни и твърди. Нищо не могат да направят. И това ще го правят не толкова, че са замилели за тези нещастници тук, с които търгуват вече 20 години и ги манипулират, а за да правят опити и да създават антибългарски настроения сред това население. Да използват чувствата на това население в Турция срещу социализма.

Ние, другари, можем да очакваме също така, и това е логично, тъй като не можем сега да заглушаваме всички радиостанции. Сега заглушаваме в Кърджали на средни, УКВ и телевизията. А за другите райони още не можем. Др. Коларов ще доложи след малко нашите мерки, които тази сутрин обсъждахме при мен. Така че тази пропаганда по радиото ще си върви на този етап.

Налага се ние решително да дадем отпор на зараждащи се изселнически настроения. От информациите, които ние получаваме от окръзите, последните няколко дни се наблюдава известен интерес, коментари, надежди и т. н. сред това население.

Затова и аз вземам думата още в началото, да кажа, че постановката на ЦК е такава: ние трябва да пресечем със сила, с огън и меч всякакви разговори за изселване. По пътя на нашите контакти с това население. Тези, които говорят за изселване, тези лица, които разпространяват слухове за изселване, трябва да се предупреждават неза­бавно, че такова изселване няма да има, че това са диверсии на турските националисти­чески и анкарски кръгове. И че българската страна счита, че всякакъв разговор за изселване е вражеска пропаганда срещу социалистическа България. И такива хора, ко­ито разпространяват такива слухове и говорят за изселване, ще бъдат, така да се каже, подведени под отговорност. Категорично, без всякакви уговорки по този въпрос.

Въпросът сега пред нас като органи на сигурността и обществения ред е да не допуснем да се създават такива настроения за изселване. Да не допуснем да се създава такава психоза за изселване. Да не допуснем да тръгнат групово към окръжни центро­ве, към консулствата, в София. Защото целта на турската пропаганда сега е такава - да ги подстрекават към неподчинение, групови изяви, концентрирани около градовете, за да могат да подхранят тяхната пропаганда. Защото те говорят сега, но няма на какво да се опрат. Самите спорят помежду си има ли убити, няма ли, 40 ли са убити, 2000 ли са. Нямат никаква информация всъщност.

Нашата агентурно-оперативна работа трябва да се насочи именно към долавяне на настроения за изселване и своевременно пресичане на такива настроения. Нашата агентура трябва сега своевременно да ни информира за лица, които подстрекават, настройват към изселване и други вражески прояви, с оглед ние да можем с тези лица бързо да се разправим. Тук трябва да се разправим със същата сила и категоричност, както при преименуването. Който се яви емисар да води пропаганда за изселване, да проявява активности, да ходи от село на село, да събира вкъщи хора, се задържа, арестува се и се праща в Белене. С такава категоричност трябва да се пресекат тези опити.

Всички други разпоредени мерки досега трябва да се провеждат със същата настъпателност и сила, както досега. Работата по сигналите, по вербовките. Аз ще си позволя тук едно малко отклонение, понеже миналия път се получи един малък спор колко са нашите агенти на 1000 души. Малко ли са, много ли са, не достигат ли и т. н. Тук др. Н. Серкеджиева ни е предала една информация, аз ще се спра само на едната страна на въпроса, да – колко агенти имаме на 1000 души от това преименувано население. Ще се спра на характерните окръзи, в които има концентрация на такова население.

В Бургас имаме агенти от средите на това население на 1000 души – 2, 9; Кърджали – 2, 3; Разград – 2,5; Сливен – 2,9; Силистра – 3,5; Толбухин – 3,00; Търговище – 2,7; Хасково – 3,6 и Шумен – 3,00. Аз говоря за тези 6 окръга, в които са концентрирани. Сега, става дума за агенти на 1000 души от преименуваното население. Средно, ако трябва да говорим, се падат около 3.

Миналия път, когато разговаряхме, ставаше дума да ги изброяваме, ги изчислявахме по едни по едни по-бързи изчисления. Сега са точни изчисленията и затова ви връщам към този въпрос. Така че тук трябва нашите поделения – ВГУ – др. Саманджиев, Шесто управление – ДС и „Инспекторат”, да си кажем, другари, че няма място за никакъв спор. Че няма място за никакво търсене на някакви обяснения и други съмнения. Обикновено, когато се кажеше досега истината по този въпрос как да се запише в окръжното, някои идваха при мен, че не трябва да се пише „удвояване” на агентурата. Аз казах, че трябва! И сега трябва да кажа, че удвояването е минимумът, който ние трябва да направим, в тези 6 окръга и да се настройваме за една много по-настъпателна работа, отколкото досега, в това отношение, колкото и трудна да е тази работа. Аз знам, че е трудна, че ще има хора, които ще ни лъжат, че ще има хора, които дяволски няма да се съгласяват с нас. Но ние друг път нямаме. И мисля, че трябва да бъде членоразделно ясно на тези три поделения: ВГУ, Шесто и „Инспекторат”, че този въпрос трябва да го държат в ръцете си. И заедно с Трети отдел да се води битка във всяко районно управление, всеки окръг, как се изменя работата. Сега вече ще събираме информация и сведение всеки месец – веднъж месечно. И когато дълбоко навлязохме в този въпрос, седмици и месеци от декември насам извършиха огромна работа друга, но вербовъчна работа не вършат! И сведенията показаха, че са вербувани 6 агенти м. януари. А има някои и по-малко! Какво значи това? Това значи, че ние трябва да проявим характер в тази работа. Няма да разговаряме за други работи, няма да приемаме обяснения! Няма да отстъпваме! Казани са и сега трябва да се занимаваме персонално кой как си върши работата, като се почне от окръжния, районния началник и т. н. Ето това е истината! И тази постановка за удвояване на агентурата не подлежи на съмнение. Тя трябва да се провежда, разбира се, не формално и не заради бройката, а така, както са изискванията. Аз мисля, че документите са изпратени в окръзите.

            1. Работата по делата за оперативен отчет. Също са дадени такива указания. И в Окръжното се дадоха. По вражеския контингент.

            2. Подобряване на охраната от страна на НМ и Вътрешни войски, за които др. Минков ще доложи от кога почват да действат и как ще се разположат.

            3. Подобряване аналитичната работа в самите райони, окръжни, централни управления.

Другари, аз искам да отбележа един въпрос специално. И много ви моля, когато се отиде в окръзите сега, да се има предвид. На нас ни е нужна аналитична работа не само да анализираме и да си получаваме ние информация за себе си и да предаваме в ЦК. В петък пратихме една много интересна информация в ПБ. Трябва да кажем, че другарите се бяха постарали, хубав документ от 6 стр. направиха за сегашната обстановка. Може да се даде на другарите да я видят. На нас ни е необходима сериозна аналитична работа, за да можем да подаваме ние на ниво районно управление, на ниво окръжно управление, на партийни органи информация. За да може чрез партийните органи да се възлагат задачи на стопанските дейци, народните съвети. Те самите да извършват постоянна профилактична, възпитателна работа за приобщаване на това население. Ние, другари, колкото и да сме много, колкото и да сме силни, не можем сами да я свършим тази работа. Голямата работа трябва да се свърши в трудовия колектив, трябва да се свърши в партийните организации; от стопанските ръководители – бригадири, комсомолски, административни, отечественофронтовски и други дейци. Но за да стане така, правилно да се насочи и да не се разминаваме, ние трябва да подаваме на партийните комитети съответна аналитична информация с правилни изводи, с правилни предложения и обратна информация.

Този въпрос сега, бих казал, е един от възловите въпроси. Ще ли подхранваме, ще ли се опре партията на целия свой актив, за да разясняваме, както е напр. сега въпросът с изселването.

По данните, които получаваме, срещаме много упорити сигнали и действия из средите на педагогическата интелигенция – учителите. Из средите на медицинската интелигенция – на здравните работници. Съпротива, нежелание, упорити сигнали. Тези хора трябва да се изучават и там, където се налага, да се освобождават. Те трябва да разберат, че ние не се церемоним с никой!

В това отношение трябва да се засили ролята на централните управления. Трябва да се засили ролята на окръжните управления. Като звена, които обобщават, предлагат, воюват. И трябва да се знае, че по-голяма и по-важна задача от тази сега ние нямаме. Като обединяваме задачата по терора с работата с протурския национализъм и приобщаваме преименуваните. По-голяма задача ние сега нямаме и около това обвързваме цялата дейност на ДС и на НМ.

Ето такива са указанията, които даде днес др. Т. Живков. По линия на МВнР той буквално продиктува на др. П. Младенов текст, който ще бъде предаден на нашия посланик, за да иска среща с министъра на външните работи на Турция днес и да им бъде заявено, че това население не е част от турския народ. Това са българи, български граждани и че България няма да разреши на никого да се меси във вътрешните работи на нашата страна. И че ако те искат да имат добри отношения с България (понеже непрекъснато правят такива декларации), те трябва да се съобразяват с това положение. Иначе ние също ще открием в нашите средства канонада против тях и ще кажем и за кюрдите. Те говорят и за Лозанския договор. Съгласно него те трябва да обяснят къде са българите, които бяха в Тракия? Нито един няма, или има няколко десетки. Те това трябва да обяснят! Защото те повдигат въпроса за Лозанския договор. Др. Живков предупреди др. Младенов, че ние мълчим и искаме да имаме добри отношения, но ако вие искате да влезем в такава полемика, ние имаме достатъчна готовност. И има какво да кажем.

Дадоха се поръчения нашите сили, които сме използвали досега, да бъдат непокътнати по местата. Може само да ги подменяме, но не и да ги намаляваме и изтегляме. За това ще доложат другарите Минков и Ив. Димитров.

Ние трябва да обсъдим каква ще бъде нашата мярка към тези, които сега са задържани. Аз като гледах последната информация на др. Коцалиев, ние имаме 41 след­ствени дела със 72 лица без тези, които са в Белене. Ние трябва да обсъдим каква ще бъде нашата мярка и да доложим на др. Т. Живков. Тук вариантите може да са два: единият е да отидем на една категоричност и да ги осъдим. Имаме достатъчно матери­али. Последиците могат да бъдат и добри, и лоши. Да създадем герои, мъченици, наст­роения в близките, в селата, в кръговете. Другият - ако ги пуснем, така може да си помислят, че ние караме с мекия бруст, защото ни е страх. И това нещо може да поощ­ри някои хора към активна дейност.

Стои такъв въпрос и аз не знам дали сега трябва да го обсъдим, за да излезем ние с една позиция. Да отработим една наша мярка и да предложим на др. Т. Живков, че ние предлагаме такъв подход, а той ще каже какво трябва.

Това исках да ви информирам за срещата при др. Тодор Живков и за неговите указания, за да може, когато се взема отношение, да се имат предвид.

ДР. САМАНДЖИЕВ:

След повикването на посланика на Турция на 15-и по-съществената информация е следната:

От наш задграничен източник получихме данни, които в момента се обработват, че на 26 януари е имало заседание на Съвета за национална сигурност, където са разглеждани два основни въпроса: проблемите с Гърция и отношението към българските турци. В съвета за национална сигурност е имало твърде голям разнобой какви да бъдат мерките и санкциите по отношение на България. В крайна сметка са решили, че не трябва да се върви към твърди мерки и да не се влиза в остър курс към разваляне на отношенията. Изхождайки от редица постановки за отношенията с България на този етап и за това, че те сега с Гърция са в лоши отношения. Но независимо от това Съветът за национална сигурност е внесъл документи и ще излезе със свой документ сега на заседанието на меджлиса на 20.ІІ.85 г. Определено на всички становището е било да се върви по пътя на диалога.

Второ от този източник, е че ЦРУ са дали 2 млн. долара на един богат турчин от гр. Бурса – Али Осман Сюнмес, който е изселник от България. Тук беше награден със златния „Меркурий”, които средства да бъдат използвани от средствата за масова информация за разширяване на антибългарската кампания. Данните не са потвърдени, но това, което е съобщавал този източник до този момент, се потвърждава.

Днес след обяд посланикът е говорил със съпругата си и й е казал, че са провеждали съвещание цял ден, главата му се е подула, но очаква на 20-и да се реши въпросът и на 21-ви да дойде вече с турската машина в България.

Засилени са контактите на различни нива с турското посолство – съветници, военни аташета, културната секция. Турците в унисон с указанията, които бяха дадени от центъра, приемат журналисти, дават информация по въпросите, свързани с преименуването, от указанията, които им бяха дадени от Анкара. С охота приемат покани от други посолства, на които разясняват позициите и постановките.

Както посолството, така и генералните консулства в Пловдив и Бургас, а в това число и информацията, която имаме от окръзите, е, че главите на всички са обърнати към решенията, които ще бъдат взети на 20 февруари по канала на международните разговори – отдолу вече се подават искания към нашите бивши турци да запазят документите си, да преснемат всички стари документи. Това били последните указания, с които ще бъдат приемани в Турция.

От вчера в информацията от няколко разговора се казва, че Турция ще прибере 100 хиляди изселници. Такова е било първоначалното становище, но народът се противопоставял, настоявал да бъдат приети всички, които са с турско потекло, в т. ч. помаци, цигани и всички турчеещи се. Този, който се обажда, казва това да се разпръсне между всички останали ваши приятели. Кажете им да бъдат готови, тъй като официалното решение по този въпрос ще излезе след 20 февруари, най-късно до 1 март. В този дух са и много други обаждания, които вчера и днес контролират другарите от Четвърти отдел.

Знае се почти от всички в Кърджалийски, Шуменски и Разградски окръг за това заседание на 20 февруари и радиоапаратите им са настроени да чуят какво ще бъде окончателното решение.

Посолството и консулствата засега не предприемат никакви действия. И те са на изчакване по въпроса. Засили се изключително много потокът на търговци, в голямата си част мними търговци. Днес не можахме, но утре сутринта ще проведем разговор с консулския отдел да спрат издаването на визи, защото нямат основание да идват с тези мотиви за търговия с България. Независимо от предупрежденията, 130 души са дошли тук както търговци за периода от 1 януари до 10 февруари (три пъти повече в сравнение периода от миналата година).

ДР. МИНИСТЪР:

Дайте ми една справка за тези търговци, аз да говоря с др. Хр. Христов (Министър на търговията – б. съст.), за да видим как да ограничим това нещо.

ДР. САМАНДЖИЕВ:

В момента нашите другари работят такава справка и ще ви я предоставим. Прави впечатление, че в голямата си част тези търговци са изселници от България.

В момента има един колоездачен отбор с групов паспорт от 8 души, които са на подготовка в Сандански. Те са по някаква стара договорка. Ще тренират в района на Сандански и Петрич, където си имат лагер. Говорили сме с другарите от Благоевград да не се движат другаде из страната. Имаше известни тенденции да ги връщаме обратно, но считам, че можем да ги поставим под контрол и особено сега, в това време, да останат до 6 март. Без наше знание няма да напускат района.

В това число продължават информациите от връщащи се наши шофьори – изключително грубо държане, бой и малтретиране. Някои наши шофьори, които са все още в Иран и Ирак, са казали, че не искат да тръгват и се връщат в България, тъй като се страхуват за живота си. Правим справка и по този въпрос, за да я дадем на СОМАТ, с оглед да можем да реагираме. Това беше една продължаваща мярка на турците – повече от 10 дни малтретират нашите шофьори.

Това са нашите по-съществени данни.

ДР. МУСАКОВ:

Др. Министър,

Вие казахте най-важното. То се съдържа и в грамите от окръжните управления, бюлетина, който издава ЦИОУ. Няма нужда да се повтарям.

От днес започва този семинар - състезание на спортните ски журналисти на Витоша. Засега всичко протича нормално. Никакъв интерес поне досега не сме доловили във връзка с преименуването.

Искам да направя две-три предложения.

            1. Мисля, че ще бъде правилно отново да се обърне внимание на окръжните управления, да се довърши окончателно работата с лицата, които досега не са преименувани. В окръзите такива лица има. Те са преди всичко живеещи в други окръзи – родени в един, а живеят и работят в друг окръг; студентите и някои други категории лица, особено пък някои върли националисти, които и сега продължават да отказват да се преименуват. Към тях трябва да бъдем, според мен, много строги и твърди и в никакъв случай да не допускаме от тази категория лица да останат непреименувани.

            2. Дотолкова, доколкото има заплахи и закани във връзка с 3-ти март, считам, че ще бъде правилно, ако отново се обърне внимание на окръжните управления специално на 3-ти март и дните около тази дата да се вземат допълнителни мерки, тъй като някои върли националисти могат да отидат на изстъпления, каквито са и заканите. Всички другари знаят от бюлетините, че такива закани има много, почти във всички окръзи. Считам, че във връзка с този ден трябва да се вземат допълнителни мерки.

            3. Мисля, че би било добре също, ако на окръжните управления поне един път седмично от ЦИОУ или от тук се подава една, макар и кратка, обобщена информация за обстановката в страната по това направление. Считам, че ще бъде целесъобразно с оглед на това окръжните управления да се ориентират не само какво е положението в техните окръзи, но какво е общо в страната и смятам, че ще бъде полезно.

            4. Вие говорихте подробно какво предстои. Смятаме, най-главното сега е да се излезе на едни открити разговори с това население, и не само с това население – в партийните организации най-напред, с оглед на това да се отпочне една активна разяснителна работа.

            4. Поне ние получаваме данни и информации, че много български граждани, в т. ч. и научни работници, главно поради неразбиране и липса на информация изказват най-различни мнения, в това число и учудващи мнения и съображения във връзка с преименуването. По отношение на тях вземаме мерки, но добре би било и хубаво, че сега се решава този въпрос за подаване на информация. Всичко останало се съдържа и аз мисля, че не се налага да бъде повтаряно.

ДР. МИНКОВ:

В изпълнение на указанията ВСШ „Г. Димитров” и Средното милиционерско училище да бъдат освободени и да почнат редовен учебен процес през м. март, се наложи прегрупиране на силите. Съгласувано с ДНМ в окръжните управле­ния Кърджали, Търговище, Шумен, Разград, Силистра се мобилизират 4 батальона от вътрешни войски и се планират 2 батальона на вътрешни войски, които до 2-ри ще бъдат по местата си. Единият батальон от 220 души ще бъде в Кърджали, а вторият - в Разград.

Мобилизираните сили от вътрешни войски и тези два батальона заедно със сержантските школи не намаляват силите в съответните окръзи.

Изхождайки от оперативната обстановка и становището на ОУ на МВР – Русе, че обстановката при тях е сравнително спокойна, не се предвижда мобилизация, тъй като от края на месеца мотомилиционерските батальони ще бъдат демобилизирани. Не се предвижда мобилизация в Русе и Варна, счита се, че това са две големи окръжни управления и имат достатъчно сили. В Бургас по допълнителни указания остават 550 души от сержантската школа ПО и 100 души, съгласувано със специализирания мотомилиционерски батальон. Ако се наложи, там ще има съответно прегрупирване.

В изпълнение на вашите указания са извикани петите отделения – началник-тиловете и са дадени указания да имат готовност и останалите поделения за бързо мобилизиране и прегрупирване на силите.

Това са разпределенията до края на март. В зависимост от оперативната обстановка ще бъдат привлечени допълнителни сили, мобилизиране няма да има. Мобилизацията се предвижда до един месец. Вътрешни войски се обличат в сини пагони. Дадени са указания съвместно с ДНМ да носи службата един милиционер, останалите с войници. Тези подробности са уточнени. Това е по силите и средствата.

В Кърджали остават силите толкова, колкото са били досега. Даже малко се увеличават с този батальон, който е там. Били са 657 без граничарите. 144 – Долни Богров, 113 – Варна. Вътрешни войски, батальонът, който се мобилизира сега, е 220 души. Тези школи си остават. С школите стават 759 души и 320 от вътрешни войски. Фактически от 657 стават 759. Плюс това за м. март има резерв 400 граничари, които ще водят занятия до края на м. март в сержантската школа в Ивайловград. Тук не се налагат допълнителни сили. В Силистра са били 254 души от Казанлък. Мобилизиран е един батальон от вътрешни войски и стават 616 души. В Толбухин – 482 са били. Варна, Долни Богров и Казанлък, прегрупирване и от Бургас изпращаме при тях и остават 482. Шумен - 561 били са главно от школите. Прегрупирваме от Бургас 90 души, от сержантската школа във Варна и 550 души от един самостоятелен батальон на вътрешни войски. Стават 640 души. Разград са били 518. От Долни Богров и Варна общо даваме 90 души, един батальон от вътрешни войски даваме и стават 768. Тук се има предвид, че батальоните половината са млади и сега се обучават, но при масови безредици могат да действат. Търговище са били 381. От Варна остават само 62 от сержантската школа, предаваме и 1 батальон от вътрешни войски, мобилизирани, стават 424. Бургас – 60 остават от Варна ПО, даваме 100 души от мотомилиционерския батальон от столичното и ГВ имат резерв 100 души. При нужда могат да се събират и се изпратят. Това е разпределението на силите. Фактически в основните окръжни управления само във Варна и в Русе се счита, че там не трябва да се дава.

ДР. ИВ. ДИМИТРОВ:

Разстановката, която доложи др. ген.-майор Минков, е съгласувана с нас и с управление „Кадри”. Остава само да се дореши въпросът с мобилизираните вътрешни войски, ако се мобилизират такива за м. април и май. (Подробно за разчета на силите и през следващите месеци – б. съст.)

ДР. МИНИСТЪР:

Идеята, другари, (да завършим този въпрос), е такава: до пълното окомплектоване на нашите батальони на вътрешни войски в Кърджали, Шумен, Разград трябва да има сили.

ДР. ЧЕРГИЛАНОВ:

На мен ми се струва, че най-доброто е едно категорично излизане на становище на нашето правителство по този въпрос. (Има предвид „възродителната кампания”, „единението на нацията” във връзка с разпространението на слухове и нападките към страната отвън – б. съст.) Тогава се стъпва на база, а не на разискване и хората знаят и ясно и твърдо, че такова няма да има и нашата страна не е съгласна с такива неща. И на тази база аз смятам, че ще бъде парирано.

И второ, да стане известно партийното становище по тези въпроси навсякъде. Тези две неща, като се направят, ми се струва, че това ще бъде най-силната помощ.

Имам такова предложение по слуховете. Понеже слуховете в различите окръзи много си приличат и обхващат широки маси. Явно трябва да се направи един солиден анализ тук и след това бързи контрамерки. Те по-бързо влияят, отколкото цялата разяснителна работа.

И третото, което е пак свързано със слуховете, е хора, които ясно, умишлено разпространяват слухове, че има убити, бити и т. н., трябва да им се търси сметка. Тази страна трябва да намери някакво решение. Едно е профилактика. Със слуховете трябва по-сериозно да се заемем, защото влияят много сериозно.

ДР. МИНИСТЪР:

Да се вземе бележка и на базата на нашите разговори да се направи една телефонограма. Това е разпоредено. Сега главно трябва да развием по изселването.

ДР. К. КОЛАРОВ:

Др. Министър, днес при вас се събрахме и обсъдихме някои въпроси. Аз искам да информирам другарите за извършеното след оперативката, на която аз тук направих подробна информация за състоянието на противодействието на заглушаването на турските радиостанции. В този период след 28 януари съсредоточихме усилията главно в Кърджалийски окръг. Изградихме и поставихме на Попско още един предавател за УКВ заглушаване и един още за потискане на турската телевизия, която се слуша в Кърджалийски и Хасковски окръг. И с тези предаватели фактически се разшири и покри УКВ радиопредаването на турските радиостанции и телевизията на по-голямата част от Кърджалийски и южната част на Хасковски окръг.

Успоредно с това използвахме и готов ретранслатор на Министерството на съобщенията на една височина – Стръмния рид, между Момчилград и Ардино. Там също поставихме още един предавател на УКВ, с което потиснахме и югозападната част на Кърджалийски окръг с радиопредаванията на УКВ диапазон. На същия ретранслатор работи на Министерството на съобщенията българската телевизия, която е на 9 канал, точно върху турската телевизия, тя покрива и телевизията в този район на Кърджалийски окръг.

Фактически с тези допълнителни предаватели ние Кърджалийски окръг, по голямата му част, му покрихме. Остава в южните погранични райони един район, който не се покрива още с телевизията и УКВ –радиопредавателите. За тази цел усилено избрахме площадка на с. Черничево, до граничната застава. Заедно с другарите граничари искаме да вдигнем два фургона и да изградим площадка с фундаменти за издигане на антенни мачти. Там ще пуснем още радиопредавател УКВ и телевизионен предавател. Фактически с тези обекти ние по УКВ-то и радиото, и телевизията ще ги покрием почти в Кърджалийски окръг и южната част на Хасковски окръг също е покрита.

(Още по-подробно какво се предвижда да се изгради и предприеме, за да се постигне още по-голям процент „потискане” на турските радио и телевизионни предавания, за което се изисквало „мощна” организация, ангажиране на много сили и средства -б. съст.)

За да покрием главните градове на Кърджалийски окръг, без селата, са необходими към 6 пункта – 80-90 предавателя. А същото, като се повтори и за останалите окръзи, ще бъдат необходими от 500-600 предавателя на къси вълни. Тук трябва да се създаде една мощна организация на хора, поддържане, много сложен проблем. Взехме решение въпреки всичко да работим.

Изградихме днес след обяд работна група. До 10 дни ще изготвят и задание на разработката. И частичният опит, който има натрупан при нас, ще бъде предаден на общия колектив. Решението е да се работи в Института на ДСО „Електрон”. Там да се сформира колективът и там да работи. Ще отпочнем усилена работа по този диапазон. Считаме, че ако се получат добри резултати с основния диапазон, не ни усетят, не се прехвърлят тези заглушавания и не започнат да викат срещу тях, ние можем да отидем на този същия принцип да заглушаваме и Би Би Си, „Дойче веле” на наша територия, без да излизаме навън. Същият принцип, който прилагаме спрямо турските предаватели, ние не сме в състояние да прилагаме и на тях, като не излизаме от наша територия, те не ни засичат. Така че взехме комплексно да гледаме на въпроса за всички тези, които предават подстрекателска пропаганда за страната. (Известява подробно какви работи се извършвали в момента и какво се предвижда и в бъдеще за заглушаването на Северна България, за работещите групи, за поръчаните за производство предаватели и др. подробности по този въпрос – б. съст.)

ДР. МИНИСТЪР:

Днес ние така се договорихме – обединяваме усилията на нашето министерство, на Министерството на съобщенията, на ДСО „Електрон”, на отбраната и правим вече един програмен колектив (вече по решението на пленума) и разработваме цялата програма за това, за което др. Коларов говори: късовълновия обхват. Като мобилизираме силите и средствата на всички по етапи.

Както др. Живков поръча, в началото на януари ние спряхме всичките. Това стана не от България, а от СССР. Онези обаче вдигнаха вой и след една седмица ги пуснахме отново да предават. Въпросът не зависи тук от нас. Но ако направим стационарното във всяко голямо село и всеки голям град към пощата да дадем такива предаватели, тогава ще може да си предават, а ние да ги заглушаваме на наша територия. Така че това е бъдещето. Скопие нямаме предвид. Ние имаме право безрезервно „Свободна Европа” да заглушаваме.

Програмата да се доработи. При мен стават оперативки на 15-20 дни, с оглед да се реализират тези задачи.

ДР. КОЦАЛИЕВ:

Др. Министър, аз имам четири съображения.

Тези 71 човека, задържаните, са незначителна маса в сравнение с общия обем на мероприятието. В същото време трябва да се има предвид, че половината са от Кърджалийски окръг (от 71 - 31 са от там). Ние имаме готовност и аз предлагам, без да отлагаме до края на седмицата, с Шесто и Второ управление - ДС, на ръководно ниво от Кърджали да седнем човек по човек, имаме възможност и за селективни подходи, да намалим част от кърджалийската група. 17 наказателни състава трябва да заседават в Кърджали. Едно дело не е проста работа. А за останалите окръзи те са нормално - по 3-4 по 1, 2. За другите 11 окръга са всичко 40 човека. Те няма да се разберат, че са осъдени.

Аз смятам, че ние натрупахме като държава съответен опит. (За натрупания опит във връзка с „българската връзка” по делото „Антонов”, как от 600 депутати в италианския парламент били останали само 68 да я поддържат и предлага в това отношение провеждането на поне „едно активно мероприятие” по отношение турския „меджлис”, според него на 20 януари трябвало вече да има „едно отвличащо мероприятие от пропагандно, културно и не знам какво друго естество”, предлага да се провеждат най-вече „мерки от индивидуален характер за разрушаване на старото индивидуално съзнание”; имало село в Кърджалийско, където нямало електричество, ходели по „пълни” локви и за това трябвало спешно да се дават пари, имало десетки хиляди младежи, които желаели да получат свидетелство за правоуправление, на които трябвало да се помогне – б. съст.)

За да получиш свидетелство за правоуправление, трябва да имаш осми клас. Известно е от практиката на нашите органи, че поголовно в страната се дават подкупи за купуване на свидетелство за завършен осми клас, за да можеш да получиш заветното свидетелство. В страната вероятно има няколко десетки хиляди младежи, които са вече български граждани, родени в България, най-новите, на които напр. ние можем да разрушим съзнанието на техните родители и тяхното, като им кажем, че дойде време (по изключение, няма да изменяме закона): тази есен бай Христо (вчерашния Хасан) ще му кажем: момчето ти Иван (Алията) ще го запишем на курс за шофьори. И да хване сина си за врата и да му каже: „Няма да вървиш срещу държавата!”. Аз за такива индивидуални мерки говоря, които да разрушат индивидуалното съзнание. А примерите могат да са много.

Например 5-10 години дъщерята на вчерашния Хасан кандидатства за медицинска сестра. Вчерашната Айше е станала Ангелинка. Тя и тази година няма да бъде приета. Ние викаме баща й, за да кажем, че тази есен (и така ги разселваме на оня край на България) и казваме: на 15 септември твоята Ангелинка е записана за медицинска сестра като Ангелинка. И те ще се следят едни други там в махалата. Ще отиде съседа и ще каже: „Слушай, няма да говориш срещу властта, защото момичето ти няма да отиде да стане медицинска сестра, а момчето ти ще го изгонят от училището и т. н.”

Когато казах индивидуални мерки за разрушаване на индивидуалното съзнание, аз това имам предвид. По този начин, който да ги привърже за век и веков за този строй. Ще получи удостоверение за правоспособност, но като Иван, като Ангел и т. н.

ДР. ИВ. ДИМИТРОВ:

Два въпроса. Във връзка с подмяната на останалите доку­менти. Те се оказаха извънредно голям брой по линия на административното и друго обслужване на населението. Ние сме подготвили проект на едно окръжно до всички окръжни управления в страната. То е от 26 страници - кои документи трябва да бъдат унищожени веднага; кои трябва да останат завинаги в нашите специални картотеки и фондове; кои трябва да останат и в какви срокове до подмяна и целия фонд на опера­тивни дела, на други, свързани с услуги на гражданите; и свидетелство за притежаване на оръжие, контрол на общоопасните средства, домовите книги, адресната регистра­ция и всички видове услуги сме разписали. Това е съгласувано с всички наши поделе­ния. Др. Серкеджиева като председател и представител на министерството в Минис­терския съвет по тези въпроси даде своите бележки и смятаме да ни разрешите да го пуснем, тъй като срокът е малък - до 20-и трябва ние да уведомим нашите поделения по разчета и сроковете на МС. Ние сме се гарантирали в плюсовете да не унищожим нужна ни оперативна документация, а ако се наложи, впоследствие ще я унищожаваме във време, но да не допуснем стари грешки.

Старото име се запазва в нашата картотека. От съветите всичко се изземва.

Успоредно вече с приключване подмяната на паспортите и преименуването поч­наха и някои корекции в ритуали и други, които целят да променят бита и отношения­та, климата сред това население. Напр. да не се говори на турски език в обществените заведения. В Ловеч масово да не се ходи с шалвари. И вече ангажират нашите унифор­мени органи на спирките да не разрешават качването в превозните средства; да конт­ролират да не се говори на турски език в магазините и другаде. И ще допуснем извра­щения, ако не предупредим нашите органи в тези мероприятия да не участват. Има други органи, които да разясняват, да убеждават.

ДР. ШОПОВ:

В грамата, която ще подготви др. В. Георгиев, да се наблегне и на това, че чрез окръжните комитети на партията и пряко да се подсетят съответните банкови институти, спестовна каса, Общинските народни съвети, никъде да не получават молби за изселване, или пък вноски за изселване. Защото на едно място получат ли, верижната реакция тръгва и да не се получи старата история. Така че там трябва да запушим здраво тези канали, по които е възможно да се пробие някъде пътека.

Този документ, който вие по-рано подписахте за вербовките, е много добър документ. Аз съм съгласен и още един път да се наблегне, че два пъти трябва да се увеличава агентурата. Малко ни е агентурата. И тази заповед и указания трябва да се изпълняват с пълна сила. И когато ще говорим за задържани, профилактирани, изселени, винаги трябва да свързваме тази работа и с вербовките на агентура. Тук в този документ, който др. В. Георгиев ще напише, може би трябва да се наблегне още един път: да се вербува агентура. Това ни създава сега много възможности. Ще има раздвижване, което ще ни даде възможност пък ние да вербуваме повече агентура и за придобиване.

Предлагам тези случаи на побоища на наши шофьори (имаме поименно, има някои, които са получили медицинска помощ на КПП) да се направи списък и да се даде на МВнР, за да се реагира пред турските власти тук в посолството или там в Турция. Да минем и ние в офанзива, че те тероризират нашите граждани и шофьори. Тази мярка може да бъде и двустранна. Те минават през България също.

По-нататък: туристите за Турция, за които трябва да се разговаря с БАТО. Да се пуснат няколко символични групи само със старите българи, да няма от онези.

По следствието и по Белене. Др. Коцалиев доложи. Не са много арестуваните за съд. Правилно е към някои от тях да се подходи оперативно. Да намалим броя на тези, които ще бъдат съдени. Но аз не смятам, че всички дела трябва да ги гледаме, др. Коцалиев, в Кърджали. Може би това голямо дело, което се разкри в Момчилград, ще се гледа тук в София. Това си има своето голямо значение и за групите. А другите, по-малките, ще ги гледаме там. Студентското дело си е тук. Но преди това трябва да се направи преглед още един път и да се очертае окончателно по кои ще бъде подходено оперативно.

В Белене сега тенденцията е да се увеличава и комисията работи. Трябва да кажа, че прокуратурата подписва тези документи. Имаме съображения, че остров Белене не е предвиден за 39-А. А ние ги заселваме там и прокуратурата се съгласява и засега така ще бъде. Но Белене също така трябва да бъде един инкубатор за вербовка на агентурен апарат. А ние малко го използваме за тази цел.

За командированите другари. Ние ги командироваме за по един-два месеца. Може би „Кадри” да изучат обстановката, условията, при които тези хора работят и се види нещо по командироването евентуално. Др. Коцалиев предложи за хората, които работят в Белене – следователи и от оперативните поделения. Предложи се и една сума от 3 лева на ден да се увеличи командировката. Финансов отдел възразява. Обаче командировките са малко и хората като стоят там месеци, ще им бъде трудно. „Инспекторат” и „Кадри” трябва да видят.

Храна в Белене се дава без пари.

ДР. МИНИСТЪР:

Хората трябва да се хранят добре, да са здрави и да вършат работа. Този въпрос, др. Карлов, трябва да се види. Имаме такава задача, всички като отидем в окръзите, да проведем среща с командированите другари, да ги изслушаме и да видим битовите въпроси. Като се върнем, каквото има да се реши, сега да го решаваме.

ДР. ЧЕРКЕЗОВ:

(Спира се на въпроса за агентурата и масовата практика неправилно да се оформя агентурното сътрудничество, най-напред подписване на декларацията, завеждане в списъка на агентурния апарат, за масовата практика след подписването на декларацията „агентите” да се разкриват пред познати, предлага „окончателното” регистриране да става, след като се докаже, че агентът е качествен, сочи че само 3-4% от доверените лица са осъществили връзки с оперативните работници след януари 1985 г., повдига въпроса, че за административни нарушения местните органи - партийни и стопански, не вземали отношение, напр. учителите. Намесва се министърът и нарежда за това да се вземат мерки, че не можело повече да се играе „на криеница” – напред трябва да са излезели секретари на заводски комитети, общински комитети, председатели, директори, майстори, началници на цехове „и да застанат насреща”, за взетите мерки във връзка с настъпващия празник – 3 март в цялата страна. - б. съст.)

ДР. ЧЕРКЕЗОВ:

За хората, които трябва да се съдят. Наистина има мнение на местните ръководства, че искат на място да се провеждат процесите. Но това трябва, наистина както и др. Шопов отбеляза, трябва много сериозно да се прецизира. Аз имам предвид и Кърджалийски окръг, Бургаски окръг, Сливенски окръг, където се явиха тези нелегални организации. И именно отново вие сега правилно поставихте този въп­рос. Може би в най-тесен кръг да се оцени политически как ще изглежда тази работа. Защото се изразява мнение за това, че не е искал да се преименува и ние го съдим, трябва ние сами да създадем предпоставки за това, че са оказвали съпротива при този процес. А ние иначе имаме достатъчно документален материал, когато говорим, че този процес става доброволно. И може би да се има предвид дали Белене не е по-удачно. За палежи и други подобни да се има предвид. Но такива въпроси занимават долу местните органи.

ДР. МИНИСТЪР:

Ние не можем да го съдим, защото не е искал да се преимену­ва, а за проведена антидържавна дейност с конкретни факти.

От днешната среща в ЦК искам да ви кажа няколко думи.

Към ВГУ. Ние не можем да държим страната все затворена. Журналисти можем да пускаме даже в тези райони, но журналисти, които ги познаваме и сме сигурни, че няма да пишат глупости срещу нас. И затова аз моля тук вие да предадете на отдела да се подхожда селективно към този въпрос - журналисти, които са проверени, писали са добре за нашата страна. И второ, организиране на тяхното отиване. С кого ще се срещ­нат. Трябва да се посрещнат от партийни секретари, кмета, бригадири, ще им разкажат с какво веселие е станало, как са раздадени паспортите. Трябва да бъдем по-гъвкави. И тези, които са изпратени с провокационни цели, няма защо да ги пускаме. Така че да се разработи от отдела „Чужди журналисти” и този въпрос.

Второ. Ние тук не дискутираме, не обсъждаме един въпрос, който е много важен. Др. Стоилов беше натоварен. Въпросът за подготовката на документ за заселване. Ние не можем само в Белене да пращаме. Белене е временна работа. Ние трябва да подготвим документ за заселване на ново местоживеене. И този въпрос трябва да видим кой ще го работи. Аз мисля, че ДНМ трябва да го поеме заедно със следствието и Шесто управление. Ние такъв документ сме имали по-рано, трябва да се върнем към него, да го използваме и да видим указ ли ще правим. В това отношение ние още отсега трябва да действаме категорично, но да си имаме законно положение. Имам предвид административно изселване за погазване на законите. Кой ще бъде водещ? Др. Димитров, заемете се вие. Вие заедно с Шесто, ДНМ и ГСУ. Вижте кой е документът, но трябва да има един водещ. Шесто управление ще бъде водещо.

Другарю Саманджиев, не е овладяна обстановката още по магистралите. Ще се връчват материали по линия на турските ТИР-ове. Трябва да видите с ОУ и още в КПП-та как ще засилите контрола. Защото вие виждате, от тази информация, която идва обратно, колко неща се пишат и говорят по писма, предадени от турски шофьори, управляващи ТИР-ове. Поръчано е в ЦК с турските шофьори на наша територия да бъдем много любезни. Те са работници, защо да ги настройваме срещу България. И трябва да ги предупреди – шофьори, турски, внимателно, без да им се дава да влизат в контакт с такива преносвачи на писма, и да отсядат само на определените стоянки – къмпингите. Карти сме им дали. Трябва да се прокара тази мисъл навсякъде, че който си обрязва децата от 1 март нататък, няма да се допусне да учи в нашите училища. И да се знае! Това е изрично казано! (Спира се на въпроса с БАТО, че имало сключени договори за туристи, без министерството да бъде информирано и щяло сега да се отиде на разваляне на договори, предлага среща с Лъчезар Аврамов за решаване. Отново се връща на въпроса за агентурата, за необходимостта наистина да бъде удвоена – б. съст.)

Ако трябва да говорим честно, партийно на тази маса, трябва да кажем, че истинската информация за настроенията по организацията на преименуването ние получихме от две управления – Шумен и Кърджали. Оперативна информация. Агентурно-оперативна информация. (Обвинява началниците на другите окръжни управления, че обсъждали “политиката” при секретарите на окръжните комитети на партията, а не решавали този важен въпрос, но идвало 10 март, когато трябвало да „покажат картите” и щяло да има „наказание за тази работа”, поредни наказания за това, че не се „занимават с това, което им е работа”, дава инструкция тези, които щели да отидат по окръзите, какво трябвало да сторят, за да ги накарат да „заработят” – б. съст.)

И на някои хора трябва действително да им се извият вратовете, с извинение на израза. Какво значи това 3 агенти на 1000 души. И като се сложи, че единият е формален. Как ще работим ние с това население за приобщаване. Др. Живков поставя такива крупни задачи. Пари дават хората, милиони ни давате в ръцете, а ние не сядаме да пренасочим нещото.

От тук нататък разговорите ще бъдат много конкретни.

Ние тук за много неща ги критикувахме и го предупредихме началника на Шумен, но ние всички знаем каква оперативна информация получаваме от там. Вземете Кадирев в Кърджали. Също знаем. И знаем каква информация получаваме сега и от другите. Просто няма какво да ни кажат!

И като се струпат турците в консулството в Бургас, тогава научават. И за големите неща в Ябланово тогава научават.

В това отношение трябва да стане коренен поврат, в отношението на окръжните началници по тези въпроси. И трябва да се знае, че оценката за работата на ВГУ – ДС, Шесто управление – ДС и „Инспекторат” ще бъде този показател. И аз няма да приема в бъдеще никакви обяснения за това, че имаме само 56 ходжи вербувани и 100 кметове. И трябва да им се разясни на тези другари, които работят в Шесто управление – ІV отдел и във ВГУ – ІV отдел и в „Инспекторат”. Друг път за решаване на нашите въпроси няма. И пари ще се дават, и ще се настоява, отстоява, ще се преодоляват трудности! Как иначе ще решаваме въпросите? Ние досега тези въпроси сме ги поставяли правилно, но не сме отишли докрай. Сега ножът е опрял до кокала.

Аз предупреждавам за последен път!

Сега по въпроса за тези дела. Вижте, Коцалиев, за това трябва да има някаква подготовка. Към колко хора трябва оперативно да е подходи и колко да се профилактират, колко ще останат за дела. Трябва да се намери някакъв начин и да се помисли. Не знам дали ще бъде полезно да вдигаме шум, че водим дела във връзка с преименуването. Трябва да се намери друг начин. Да се мисли какво ще предложим на др. Т. Живков.

По охранителната работа. В бъдеще трябва да направим оценка доколко нашата охранителна работа - на НМ, на ОУ, на районните управления, се изгражда на базата на приложенията по заповедта за терора. Доколко тя се преустройва на основата на заповедта по терора и приложението по охранителната работа, работата по минала линия, стопанска линия, на районните инспектори и т. н. Този въпрос трябва др. Ив. Димитров да го вземе в ръцете си и той да бъде един от основните въпроси за НМ.

Сега всичко това се е малко приглушило. Въпросът за охраната на обектите и въпросът по терора. Това е според мен въпрос № 1, който трябва да преминава през цялата дирекция и окръжните управления, тъй като трябва да сме сигурни, че турското разузнаване няма да спре. От Кайро се получи информация от едно активно мероприятие на турското разузнаване, която е много гнусна. Аз говоря, че турското разузнаване може би ще премине някъде към терористични действия. И ако ние допуснем в това отношение формална охрана - било в столицата, Пловдив или големите градове, това ще бъде непростимо. И затова трябва денонощно да се контролира и всеки офицер и сержант да знае своите задължения по охраната на обектите. И не само своите лични, но и мобилизирането на ДОТ, на партийните ръководства, на стопанските ръководства по охраната на заводите, предприятията, стопанските предприятия и обекти и други учреждения. Защото голямата битка сега започва – 3 март, след това 1 май, 9 септември, след това конгресът и ние трябва да усъвършенстваме нашата работа и да усъвършенстваме охраната.

Др. Йотов днес също слуша разискванията, обсъжданията. Трябва да се прегледа в София обстановката. Мен ме тревожи обстановката в Пловдив. Там все още окръжното управление не може твърдо да гарантират така, както трябва. В Пловдив трябва час по-скоро да засилим районните управления и имаме и други кадрови въпроси там.

И в заключение - законността. Законността е основен белег за културата на на­шата работа. Защото сега, другари, когато нещата се създават и се овладява обстанов­ката и се решават, всички викат „ура”. Но утре, като се нарушат нещата, ще почнат да питат защо сте направили така. И затова въпросът за законността - всяко действие трябва да бъде премерено, от позициите на закона. Това не значи, че няма да е строго. Но да бъде законосъобразно и културно проведено. Законността няма нищо общо с простотията и с нарушенията.

Трябва да се подсилят мерките по охраната и същевременно да се види дали ще е нужно някъде тази демонстрация на сила в столицата и големите градове с дълго оръжие още. Да се прецени от окръжните началници и от ДНМ. В 6 - 7 окръга е нужно. Аз говоря за столицата и за окръзи, където не стоят така остро тези проблеми.

СТЕНОГРАФ: (п)


Отп. в 1 екз.


Изп.: Д. Христова


Нап.: Д. Христова - 444


26.02.1985 г.


Размножено в 1 екз., 28.2. [1985 г.]


 

АМВР, ф. 1 , оп. 12, а. е. 651, л. 1- 43. Оригинал. Машинопис.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.