14 февруари 2017

Провеждане на насилствената възродителна кампания


Провеждане на насилствената възродителна кампания срещу турското национално малцинство в България
(23 декември 1984-31 март 1985 г.)
Документи
 
№ 21

СТРОГО СЕКРЕТНО!

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Peг. N І 320. Екз. № ед.

29 яну. 1985

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА

(21 - 27 януари 1985 г.)

СОФИЯ

1. Вътрешнополитическа обстановка

Праз изтеклата седмица главното внимание беше насочено към изпълнение на мероприятията за националното осъзнаване и преименуване на турчеещите се български граждани, които се осъществяваха навсякъде успешно без ексцесии, при добра организация и съгласуваност под ръководството на съответните окръжни комитети на партията и ефикасна помощ на поделенията на МВР. Прилагаха се комплексни политически, административни и оперативни мерки и гъвкав подход съобразно конкретната обстановка, особено в районите с по-компактни маси от това население, което даде положителни резултати. При едни случаи предварително бяха респектирани най-злостните и агресивни туркофили, което не даде възможност за провокиране на организирана и масова съпротива, а в други окръзи преименуването започна от партийния, административен и обществен актив, което създаде благоприятна обстановка за бързо преодоляване колебанията на останалите.

Общо в цялата страна са налице условия задачата да се реши в близките няколко дни. Създадена е организация за ежедневна подмяна до 10 000 лични паспорта.

В окръзи като Разградски, Шуменски, Търговищки, където се очакваха по-значителни трудности, само в началото имаше опити за групова съпротива в четири населени места в Търговищки и в едно - в Шуменски окръг. Насъбралите се бяха бързо разпръснати, инициаторите - задържани. Водят се следствия срещу няколко десетки фанатици, част от които са изпратени в затвора в Белене.

Продължава следствието срещу задържаните подбудители на инцидентите в с. Ябланово, Сливенски окръг и на инициаторите на несполучливия опит да се организира демонстрация пред турското консулство в Пловдив.

Поделенията на МВР поддържат висока степен на бдителност при напрегнат режим на работа. Получават и изясняват редица сигнали за закани на фанатици да извършат терористически и диверсионни актове, взимат оперативно-предохранителни мерки. Работи се интензивно за изясняване на няколко сигнала за съществуващи или опити за създаване на нелегални групи в различни райони на страната.

Постепенно обстановката в невралгичните райони се успокоява. Все още има на отделни места трудности, свързани с неучастието в производствения процес на групи, отсъствие от занимания в училище, но те са в процес на преодоляване.

В поведението и коментарите на турските диплома­ти, акредитирани у нас, се долавя недоволство от „пасив­ността” на турското правителство, отсъствието на остра реакция. Според първия секретар на посолството „турците в България трябва да пишат протестни писма до международни организации, до организации на българската вражеска емиграция, да ги информират подробно”. Трябвало „да се упражнява натиск, за да се предизвикат съответните правителства да предприемат политически, икономически и други санкции срещу България”. Турция щяла да счита и за в бъдеще преименуваните за свои сънародници. Било необходимо сега те да правят фо­токопия от всички стари лични документи, в които са записани с турски имена (актове за раждане, за бракосъчетание, дипломи за завършено образование и др.), за да могат при нужда да ги ползуват при „международни анкети”. (Получени са сигнали, че това се върши вече от някои фанатици.)

Служител от посолството на Гърция на запитване от Атина изказал съображения, че българите, както и гърците дали „прекалено много права на турците” и Гърция щяла да бъде изправена пред същите проблеми с „турското малцинство”, особено ако се стигне до компромис в Кипър.

Според получени данни от различни източници продължава оживлението сред изселнически организации в Турция. Предстоящо било създаването на „Конфедерация на изселническите организации от балканските страни” с централ­но ръководство в Истанбул. Дейността й щяла да бъде подкре­пяна от турското правителство, главно в направление съби­ране на информация и изготвяне на протестни изложения до Комитета за правата на човека към ООН и др. международни институти.

Някои западни вестници поместиха дописки за „въл­нения сред турското малцинство в България”. Западногерманският „Зюддойче цайтург” писа, че „за една нощ Хасан става Иван в резултат на принудително побългаряване”, което се натъквало на съпротива. Френският „Фигаро” отпечата материал за „политиката на асимилация и дискриминация” по отношение на „турците в България”.

Правят впечатление публикациите в някои югославски вестници („Политика”, „Борба”, „Нова Македония”) в защита на „един милионното турско население в България, към което се прилагат най-брутални мерки за асимилация”.

В емисии на вражеските радиостанции „Свободна Ев­ропа”, „Гласът на Америка”, в предавания на Би Би Си и др. наред с клеветите се твърди, че Турция била изпратила „протестна нота” до българското правителство. Общо е обаче убеж­дението, че „Турция едва ли ще се ангажира с нещо повече от тази декларация”. (Разговори на тази тема се водят от немалък брой туркофили в страната, които изразяват разочарова­ние. Някои се изказват против Кенан Еврен, който ги бил изо­ставил на „произвола на съдбата”. Други с огорчение кон­статират, че „българите са избрали подходящ момент, когато Турция е ангажирана в спорове с Гърция, изпитва икономи­чески трудности и трябва да се справя с вълненията на кюр­дите”.)

Независимо от това вражеската радиопропаганда оказва и продължава да оказва негативно влияние сред турчеещи се български граждани.

(По други въпроси – бел. съст.)

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 686, л. 39-43. Оригинал. Машинопис.

 

№ 22

СТРОГО СЕКРЕТНО!

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Peг. N І 460. Екз. № ед.

4 фев. 1985

 

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА

(28 януари - 3 февруари 1985 г.)

СОФИЯ

 

1. Вътрешнополитическа обстановка

Последната седмица на януари премина в спокойна обстановка. Според получената в МВР информация, въпреки немалкото трудности от обективен и слабости от субективен характер, нормалният производствен ритъм в решаващите участъци на икономиката не беше нарушен. Във всички сфери на обществения живот се наблюдаваше висока трудова и по­литическа активност.

Завършва успешно изпълнението на голямата полити­ческа задача с историческо значение - приемането на бъл­гарски имена от потурчените в миналото българи. По прибли­зителни данни остават още около двадесет хиляди лица от тази категория, в това число намиращи се на работа извън пределите на страната, чието преименуване е предстоящо.

Сега се наблюдават две тенденции в развитието на обстановката сред тази категория български граждани. Доми­ниращо е постепенното преодоляване на първоначалното въз­буждение, приемане и приспособяване към новата обстановка. Има изказвания, че се създават условия за подобряване положението и повишаване самочувствието им като равноправни граждани на НРБ. Разгърнатата широка разяснителна работа от партията, държавни органи и обществени организации, под­помагана със специфични средства и възможности от органите на МВР, допринася в голяма степен за укрепване на тази тен­денция за по-бързо преодоляване на колебанията и ограничаване на негативните прояви.

Другата тенденция, която по-ясно се очертава през последните дни, е активизирането на някои фанатизирани еле­менти, които след първоначалния шок започват да се окопитват. Правят остри, подстрекателски, антибългарски изказ­вания, закани за извършване на терористически и диверсионни действия при по-благоприятни условия през пролетта и лятото.

В Силистренски, Хасковски, Разградски, Шуменски, Бургаски, Пловдивски, Ловешки, Русенски, Варненски и др. окръзи бяха отбелязани 10-15 случаи на извършване на ня­колко диверсионни актове, изписване на лозунги, окачване на символи, листовки, отправяне на анонимни писма, закани по телефона и др., които нямаха особен политически резо­нанс, нанесоха незначителни материални щети. Някои от авторите са разкрити, действували са в афектирано състояние.

Водят се следствия срещу двама жители на Разградски окръг, у единия от които при обиск бяха намерени взрив и детонаторни капсули, с които възнамерявал да взриви учас­тък от ж. п. линия Русе-Варна, а другият се опитал да убие шофьор на автобус по време на движение и застрашил живота на пътниците.

Внимание заслужават и няколко сигнали за ориенти­ране на нелоялно настроени лица, в това число от средите на интелигенцията и младежи, към групиране, използуване на т. нар. „одаи” към джамиите и частни домове за събиране и размяна на становища. Има опити за изграждане на нелегални групи.

Върху поведението на тези среди и лица значително влияние оказват позициите, ходовете, тактиката, която възприема външният противник и неговите специални служби, главно правителството, други държавни и обществени инстанции и разузнавателни органи на буржоазна Турция.

Във връзка с това заслужава внимание фактът, че немалка част от преименуваните, особено в окръзи, граничещи с Турция, проявяват засилващ се интерес към предаванията на турското радио и телевизия. Има сигнали, че преодоляват някои наши мерки за противодействие. (В Хасковски окръг например, чрез вертикално поставяне на телевизионните антени приемат чисти сигнали звук и образ.)

Окуражени от някои емисии и материали, излъчени и публикувани от турските и западни средства за масова информация, нелоялно настроени лица разпространяват слухове, че предстои намеса на международни организации, подкрепа от турското правителство, в резултат на което щяло да се дойде до „връщане на старите паспорти”.

Наред с това се споделя все по-настойчиво (очевидно и поради изтичане на информация), че предстои разселване на част от преименуваните в „планински и други райони във вътрешността на страната”. Злонамерено се разпространяват версии, че ще бъдат забранени мюсюлманските религиозни обреди, ще бъде преустановено издаването на визи за посещения на близки в Турция и пр., което държи в напрежение и създава негативни настроения и у тези от преименуваните, които нямат засега нелоялни прояви.

От постъпващата в МВР информация се вижда, че официалните правителствени инстанции в Турция се въздържат да вземат определено антибългарско становище по шумотевицата, която вдигат около въпроса с преименуването редица турски вестници, други средства за масова информация, лидери на опозиционни партии и изселнически организации. На най-високо равнище управляващите среди в Турция заявяват, че ще търсят дипломатически канали за уреждане в дух на добросъседство.

Доловени са изказвания, отразяващи известно безпокойство у български граждани - арменци. Киркор Киркоров, полковник от запаса, заслужил артист, бивш ръководител на художествения ансамбъл на Строителни войски, сега ръководител на колектив към арменската културно-просветна организация „Ереван”, изразил тревога, че след време можело да се стигне и до принудително преименуване на българските арменци. Той и друг хорист от ансамбъла били спокойни, защото това не можело да стане, докато съществува Арменска социалистическа република в СССР.

(По други въпроси – бел. съст.)

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 686, л. 48-52. Оригинал. Машинопис.

 

№ 23

 

СЕКРЕТНО!

 

Министерство на вътрешните работи

Централно инф. орг. управление

№ ! 558. Екз. № ед.

8 фев. 1985 г.

 

СТЕНОГРАМА

от срещата на 4.11.1985 г. от 16,00 ч. в салона на III етаж, организирана от ръководството на министерството за оценка на извършената работа по преименуването и набелязване новите задачи за решаване през следващите седмици и месеци

 

Присъствуваха: членовете на ръководството на МВР, ръководствата на централните оперативни поделения и уча­стниците в оперативните групи от централните поделения, оказващи помощ на окръжните управления по преименуването.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Уважаеми другарки и другари, Налага се за кратък период от време - може би за 30-40 дни назад, ние трети път да се събираме и да си поставяме задачи във връзка с преименуването. Това се нала­га, защото обстановката се изменя толкова бързо в страната, че се изменят и нашите задачи. И ние трябва да се преустройваме в движение, да се съобразяваме с тези изменения, за да не допуснем да изостанем. Напротив, ние трябва да изпреварваме развитието на събитията.

Тази среща се организира от ръководството, за да се даде оценка на етапа на преименуването, който завърши (официалната страна, промяната на имената) и да се поставят задачите на ДС. Ние днес разговаряме за ДС при но­вите условия - след смяната на имената.

Другарите са известени вече, че са създадени оперативни групи в 12 окръга, където имаме най-много преименувани български граждани и там ще се окаже помощ. Задачата е да се окаже помощ на окръжните началници, на окръжните и районните управления за преустройството на агентурно-оперативната работа при новите условия след преименуването.

Този път задачата е по-голяма. Тя ще продължи повече. Командировките ще бъдат до края на м. април, като всеки другар ще има право в месеца, с разрешение на ръководителя на групата, да си идва 1 седмица при семейството и след това да се върне пак.

По организацията на работата на групите ние тук няма обстойно да разговаряме. След малко, като свърши ин­структажът, в заседателната зала на Колегиума ще дойдат всички ръководители на групи - 12 другари, II у-ние-ДС, VI у-ние-ДС, „Инспекторат” и ръководството на министерството, за да се уточним за начините и организацията на работата.

Затова аз сега преминавам направо към въпросите, които трябва да решаваме.

Другари,

Аз в този инструктаж няма да правя оценка на извършената работа досега от нашите органи. Нито пък съм си поставил задача да правя оценка на самото преименуване като акт, процес, неговото историческо значение. В. „Нова светлина” излиза целият на български и днес е поместил статия др. К. Калинов, който е събрал сили в себе си и гледа с много години напред.

Приключването на мероприятията по подмяната на турско-арабските имена за сравнително малък период, както е известно, се дължи преди всичко на правилната политическа линия на нашата партия, преди всичко на доверието на това население към априлската линия на нашата партия, към онези количествени и качествени изменения, които са станали с това население през годините на народната власт. Защото фактът, че това преименуване се извърши за 2 месеца, сам по себе си показва големия авторитет на нашата власт, на нашата партия, на априлската линия на партията и израстването на голяма част от това население в условията на социализма.

Успешната подмяна на турско-арабските имена също така се дължи на разяснителната работа, на политическите мероприятия, които извършиха окръжните комитети на нашата партия, общинските комитети, първичните партийни организации, обществените организации - ОФ, ДКМС и т. н.

Не можем да не отбележим, че целият комплекс от партийно-политически мерки беше допълнен и от агентурно-оперативната и охранителната дейност на органите на МВР, която беше най-тясно съгласувана с ОК на партията, с общинските комитети и се движеше пряко под тяхно ръководство по места.

Провеждането на мероприятията показа, че разяснителната и организационна дейност на окръжните и общински-комитети на БКП, окръжните и общински съвети и особено активното участие на партийния, стопанския и административния актив, както и неговия личен пример даде желаните резултати за организираната и доброволна подмяна на имената на болшинството от това население.

Ръководството на министерството дава положителна оценка на извършената работа досега от централните поделения, окръжните управления, районните управления и изпратените наши сили от нашите учебни заведения и други сили, които ние привлякохме.

Това крупно мероприятие с историческо значение беше една голяма проверка на боеготовността, на оперативните възможности на централните управления, на окръжните и районните управления, и като цяло тя премина успешно.

Добре организираните охранителни сили и правилно използваните допълнителни сили внесоха необходимия респект, обезпечиха добър обществен ред.

Може да се каже, че като се изключат случаите, които имахме в началото в Момчилград, Джебел, Бенковски и в още едно село, и случаят в Сливенски окръг в Ябланово, които и в двата случая си приличат. Имахме антидържавни групи в процес на подготовка в Момчилград и сега разкриваме един обект в Ябланово, който е извършил предварително подривна дейност и когато отидоха групите за преименуване, той си беше свършил работата. Там не е имало стълкновение с органите, но се наложи там да се окаже по-осезателна помощ на партийните органи. Никъде в страната на други места не се е налагало нашите органи да влязат и да действуват. Напротив, те бяха един резерв на ОК на партията, съответно, разбира се, осигуряваха това мероприятие.

Особено въздействие и респект оказа върху процеса на преименуването и целият комплекс от превантивни и агентурно-оперативни мерки за извеждането и неутрализирането на вражеския контингент и евентуалните подбудители, решителното пресичане на всяка проява, ефективните дезинформационни и профилактични действия по отношение на проявяващите се лица.

Тук не е тайна и трябва да се каже, че ръководството на министерството предприе мерки да обере всички фанатици и потенциални провокатори, вражески елементи, които можеха да станат организатори на инциденти. И това именно обезвреждане, и то доста нашироко, даде възможност да се свърши работата спокойно. Цялата тази операция имаше няколко етапа, а всеки етап си имаше своите предварителни мерки.

Трябва да се отбележи, че в резултат на взетите мерки по укрепването на агентурния апарат и неговото правилно ръководство агентурата с малки изключения зае правилни позиции и помогна както за оказване на влияние, там, където това бе необходимо, така и за своевременното разкриване и предотвратяване на остра вражеска и политическа вредна дейност.

Искам особено да подчертая, че в процеса на това сериозно изпитание нашият ръководен и изпълнителски състав в центъра и по места прояви умение, политическа и професионална зрялост и отговорност, висока дисциплина и стриктно спазване на законността.

Сега, когато в общи линии приключваме процеса на преименуването, на всички ни е пределно ясно, че извършеното досега е само едно начало.

Работата в процеса след непосредственото преименуване тепърва започва сега в окръжните и районните управления. И докато в процеса на преименуването нашата дейност имаше и превантивен, често пъти охранителен характер, трябва да се каже, че сега ударението ще бъде главно на нашата агентурно-оперативна работа. Поставят се нови отговорни задачи за по-нататъш­но преустройство на нашата агентурно-оперативна работа. Тези задачи непосредствено произтичат от постигнатите резул­тати, от настъпилите и очакваните изменения в оперативната обстановка.

Аз искам сега да се спра на въпроса: какво е общото състояние на оперативната обстановка в настоящия мо­мент? Става въпрос за обстановката вътре в страната.

Както знаете, преименуването на този етап се извърши в Бургаски, Търговищки, Шуменски, Разградски, Русенски, Сливенски, Варненски, Силистренски, Толбухински, Великотърновски, Габровски, Плевенски, Ловешки и Врачански окръзи.

По предварителни разчети остават да се преимену­ват още около 24 000 лица, които са в движение. Тези лица сега отново се уточняват от съветите, издирват се от наши­те районни и окръжни управления и следва в следващите дни да се преименуват. В настоящия момент се извършва преиме­нуване в столицата, Софийски и някои други окръзи, където хората са малко.

Сега във всички окръзи успешно се работи за подмяната на паспортите на преименуваните граждани. За пълното решаване на тази задача до 15 февруари в окръзите са осигурени необходимите служители, машини и материали.

Най-изостава Силистренски окръг, изостава много сериозно и трябва да се вземат мерки. Акцията по преименуването външно е сравнително спокойна. Нормализиран е трудовият ритъм в промишлените предприятия и учебният процес в училищата. По-спокойна е обстановката в окръзите от Южна България, където преименуването беше извършено по-рано, както и в Благоевградски, Великотърновски, Видински, Врачански, Михайловградски, Плевенски, Ямболски и Софийски окръзи, където има сравнително малък брой от това население. Ние затова не пращаме в тези окръзи и работни групи. Изпращаме само в 12 окръзи, където има компактни маси преименувани лица.

 

Общата обстановка в страната във връзка с преименувани лица.

 

Кои са сега характерните моменти в поведението и проявите на преименуваните български граждани?

На основата на получените данни се открояват три групи реакции, отношение и поведение към акта на преименуването.

- Една немалка част от населението приема преименуването като необходимо мероприятие, което ще им даде възможност да се приобщят към българската социалистическа нация, да изживеят раздвоението в тях и окончателно да се определят към България като към тяхна родина. На тази основа тези лица възнамеряват да градят своето бъдеще и бъдещето на своите деца. След преименуването те виждат много по-големи възможности за активното им включване в общест­вено-политическия живот на страната, за израстването им като личности и специалисти.

Спокойно и положително се приемат мероприятията от немалка част от младежта, която желае да се преодолеят психологическите различия с младото поколение на страната.

Основание за това положително отношение към преименуването дава получената информация за много изказвания и писма, в които техните автори изтъкват, че те приемат преименуването, тъй като са се родили в България и са израснали в нея; че тя е тяхната родина; че те, или техните деца ще намерят в условията на социализма една добра перспектива и осигурено бъдеще.

Тези положителни тенденции, макар и бавно, в бъдеще ще се увеличават.

Другари,

Трябва да се каже, че това много ще зависи как това население ние ще го приобщаваме, именно тази част. И аз искам да съобщя, че по указание на ПБ Министерският съвет прие специално постановление, съгласно което се осигуряват на тези райони, особено на Кърджалийски, Хасковски, а сега и за другите сигурно ще има, средства се дават на съветите за изграждане на обекти - детски градини, ясли, културни домове, асфалтиране на пътища. Даже сега се забелязва и друго - много от вече преименуваните лица искат материали да си строят къщи, тъй като доскоро те биваха непрекъснато атакувани и разколебавани във връзка с изселването. Това население беше манипулирано буквално като тесто от турската пропаганда. Те никога не са искали да бъдат изселени, но им говореха за изселване и ги държаха в обстановка на несигурност. Сега тази несигурност е ликвидирана.

Също така дадени са указания на Министерството на производството на стоки и търговия със стоки и услуги на др. Караманев да се осигуряват с необходимите стоки. Там да има всичко и обстановката да е спокойна.

На това население, другари, ние трябва да гледаме именно за неговото приобщаване и да търсим път за неговото приобщаване към нашата социалистическа държава и нация. Да търсим път с добро, път към душата на човека, към неговото съзнание.

Тези другари, които не са били в провинцията, трябва да имат предвид, че болшинството от това население много болезнено изживява смяната на имената. Голяма част от това население не може да осъзнае прогресивния смисъл на мероприятието и тяхното социално значение.

Сериозен и неизживян психологически момент е изпитването на неудобство от общуването помежду си, да си казват на новите имена. Този процес се забавя и от подигравателното отношение на някои българи към преименуваните.

Трябва да доложа тук, че има много хора, които са наказани и изключени от заводите - българи. Отива работникът на работното си място, на струга и нашия започва да го подиграва. И там на място партийните организации ги изключват и ги изгонват. Има и в училищата, в болниците, казармата. Това е едно такова реагиране, което е много важно.

След преодоляването на първоначалната страхова психоза се изказва облекчение, че не е имало инциденти и насилие. Защото турските радиопредаватели непрекъснато говорят за какви ли не насилия, извършени от органите на МВР. Такива чудновати фантазии, на които може да завиди всеки фантастичен роман. Те видяха, че няма абсолютно нищо.

Трябва да се каже, че постепенното примирение в тази част от населението се трансформира в стремеж именно да се свикне с тази обстановка. То намира израз в дълбокото разочарование от пасивната позиция на Турция към тяхна­та съдба.

Изтъквайки пасивността на Турция, много граждани упрекват, че тя ги е предала, че най-много са разочаровани в това отношение националистите, които разчитаха на турска намеса и т. н. Те казват така: Кенан Еврен ги е предал и ги е продал. Това се движи широко като убеждение. Те проявяваха наивност, като смятаха, че Турция може да се намеси. Тя не може да се намеси в нашите вътрешни работи. Но те за себе си смятаха. И понеже това фактически не може да стане, те се чувствуват разочаровани от пасивната позиция на Турция.

Повсеместната смяна на имената се възприема като нещо, от което връщане няма. Това внася определено примирение и засилва някои очаквания за живота им в бъдеще. Изказват се опасения за възможността да поддържат връзки с роднините и близките си в Турция, за изселване в Турция, как това ще стане. Изселване няма да има, другари, трябва да е ясно. Ние досега по този въпрос сме имали позиция. Оттук нататък позицията на ръководството на нашата държава и партия е, че изселване няма да има и че това са българи, плът от плътта и кръв от кръвта на нашия народ. И ние нямаме хора да даваме на турските чорбаджии да ги подмятат по улиците и тротоарите гладни и без работа.

Под влиянието на националистите започнаха да се наблюдават и някои пасивни изяви на отпор срещу преимену­ването, като най-масово и демонстративно говорене на турски език на обществени места, по-голямо посещение в молитвените домове, носене на шалвари, фереджета и др. Тази работа не бива да я драматизираме. Това е един момент, който ние трябва да го гледаме търпеливо, да не го драматизираме, а постепенно по-нататък, като се поуспокои обстановката и тази работа ще се върши. Но сега не бива заради шалварите, феса да отиваме да създаваме там допълнителни напрежения, тъй като те и сега не са малко.

Независимо от това доминираща е тенденцията към постепенно преодоляване на първоначалното възбуждане, приемане и приспособяване към новата обстановка. Разгърнатата широка разяснителна работа от партията,държавните и обществени организации подпомогнаха със специфични средства за укрепване именно на тази тенденция.

Третата група лица, обаче, която е не толкова многобройна, това са така наречените активни протурски националисти, които на този етап правят остри враждебни изказвания в своите кръгове, отправят закани, че след като се изтеглят нашите сили от районите ще предприемат диверсионни действия, палежи на житни блокове, повреждане на селскостопанска техника, диверсионни актове в заводи, жп транспорт, автотранспорта, акции на терор срещу отделни местни ръководители и активисти, взели участие в преименуването. Напоследък има остри изказвания и закани за терористични актове и срещу наши партийни и държавни ръководители.

Сигналите за такива остри изказвания и закани трябва да кажа, другари, че не намаляват. Ние получаваме ежедневно по две грами от всяко окръжно управление и ги анализираме дума по дума. Сигналите продължават да са остри, тежки и това, разбира се, много сериозно ни тревожи и ние затова сме се събрали тук на тази среща.

Лицата, които отправят такива закани, работят навсякъде: в заводите, АПК, транспорта, мините. И те имат действително реални възможности за такива остри диверсионни действия. Особено опасни са тези, които работят в мините и кариерите и други обекти, в които се работи с взривни вещества и имат опит да боравят с тях.

Така напр. лице от гр. Силистра е споделило, че разбира от взривно дело и можело с една месингова тръба да взриви сградата на ОК на БКП.

Гражданин на Хасково споделил, че в Момчилградския край давали 10 хиляди лева за пистолет. Отправял закани, че много неща щели да хвърчат във въздуха, тъй като не било никак трудно да се направи бомба, за която били необходими 400 грама нитроглицерин.

Шофьор от Търговище заявил, че „ако чакаме наготово, никой няма да ни помогне” и било необходимо да се организират групово. Друг шофьор от града отправял закани, че ако има удобен случай, ще избие най-малко 200 души.

За да се противопостави на преименуването, сервитьор в „Балкантурист” - Шумен изказал мнение, че може да се снабди с оръжие, като обезоръжи караул на ВНВУ „Г. Димитров”.

Председател на БЗНС в с. Искра, Силистренски окръг, заявил, че сега преименуваните щели да мълчат, но след време можели да извършат вредителства. Същият посетил Разградски окръг, където разбрал, че хората занапред смятат да извършват палежи в стопанските дворове и житните посеви.

Много лица от средите на лекарите и медицинския персонал също така правят остри изказвания против преименуването и отправят закани за отравяне на храна, на хора, за поставяне на погрешни диагнози и предизвикване смъртта на пациентите.

Другари,

Данните, които идват, показват ежедневно това. Оти­ват напр. 30 деца на преглед и преименувана сестра казва: да влязат нашите, пък гяурчетата ще чакат. Днес гяурчета не приемам и гяури не преглеждам. Това са сигнали не един и два, а десетки.

Разбира се, трябва да е ясно, че когато дойде такъв сигнал и се документира такова поведение, такива сес­три и лекари трябва да се освобождават. МНЗ вече е отнело правоспособността на 4 лекари да преглеждат и са дадени указания на нашите окръжни управления тази дейност да се документира и съответно да се освобождават. Тези случаи ние няма да ги наблюдаваме пасивно, ще се реагира на всеки случай.

Прояви от такъв характер има и сред значителен брой учители, които не позволяват да бъдат наричани с новите им имена, назовават учениците със старите им имена. Тук в училищата обстановката тепърва има да се доуспокоява.

Един българин, учител, изпитва ученик и му казва: „Я ела, бе, фес”. Този учител също е уволнен за такова поведение. Има случаи, когато се късат бележниците с новите имена; когато учителите не им разрешават да се обръщат към него с новото име. Всичко това се анализира в училищата, в комитетите, трябва да се има предвид.

Като протурски националисти се изявяват и редица двуличници из средите на местните ръководни кадри - кметове, бригадири, секретари на първични партийни организации, секретари на Комсомола и др. Има случаи, когато членове на партията в знак на несъгласие и протест заявяват, че ще се откажат от членството си в партията.

От направените проучвания в Разградски и Шуменски окръг и от получаваната информация от другите окръзи се вижда, че преобладаващата част от лицата, които правят ост­ри националистически изказвания и отправят закани за отмъщение, са между 30-40-годишна възраст. Разбира се, има и от много младите, и от много възрастните, но преобладава средната възраст. Сред тази група лица се открояват и някои крайни националисти и екстремисти, които практически из­вършват на много места диверсионни актове и други вредителски, престъпни действия.

През последната седмица в Силистренски, Хасковски, Разградски, Шуменски, Бургаски, Пловдивски, Ловешки, Русенски, Варненски и др. окръзи бяха отбелязани към 15 случая на извършване на диверсионни актове, изписване на лозунги, окачване на символи, разпространение на листовки, отправяне на анонимни писма, закани по телефона, по които бяха взети бързи мерки и последните нямаха особен политически резонанс.

Нощес напр. в с. Шуменски запалиха сеновала. Другарите в Шумен смятат, че това е палеж и работят за разкриване. Има установена стъпка.

В Хасковски окръг бе прихванато анонимно писмо, адресирано до първия секретар, с остро вражеско съдържание. Анонимният автор отправя закани за убийство на секретари на ОК на БКП, началника на ОУ на МВР, ръководители на обществени организации и стопански предприятия. В Русенски окръг има две анонимни обаждания по телефона до двама служители на ОУ на МВР, в които са отправени закани за убийство лично на тях и семействата им.

Водят се следствия срещу двама жители на Разградски окръг, у единия от които при обиск бяха намерени взрив и детонаторни капсули, с които възнамерявал да взриви участъка от жп линията Русе - Варна, а другият се опитал да убие шофьор на автобус по време на движение и застрашил живота на пътниците. Запален беше сеновал в Ловешки окръг.

Тук моля другарите, които водят групите (това „Инспекторатът” трябва за цялата страна да осигурява), да проверяват хората, работещи в мините и местата, където се работи с взрив, чрез опипване - джобовете, торби, чанти. Освен това, което сме наредили досега за отчетността, това е единият въпрос. Другият е опипване така, както се прави на КПП-то на гарата, на летището. На всички, не само на новопреименуваните. Защото случаят в Разград е такъв - той е миньор, вземал 1 кг и половина силен взрив. Семейството му е в Разград. Той отива там и се подготвя да взриви жп линията. Този килограм и половина той разказва как го е придобил. Всеки ден слага в джобовете си по малко, нашите не го проверяват, полека лека за един месец той може да измъкне там доста взрив. Така че да се прави проверка чрез опипване на всички!

Има отделни опити, другари, за изграждане на нелегални групи. Извършена бе реализация на ГДОП „Консули”. Задържани са обектите - пет лица от гр. Каолиново, които са провеждали сбирки, подготвяли са се за оказване на съпротива на преименуването, информирали турското посолство за провежданите мероприятия в Шуменски окръг.

Получен е сигнал за създадена група в Хасково, която имала за цел да се противопостави на преименуването.

Аз тези примери и случаи мога да ги продължа много. От някои окръжни управления ние получаваме грами по един метър и половина-два. Само да има време да се четат всичките. Но не е нужно. Важното е, другари, да се разбере, че преименуването внесе сериозни изменения във вътрешната обстановка в страната и тези нови моменти трябва да бъдат базата, върху която да се разкрият основните проблеми и задачи, които ще се решават през сегашния етап в нашата страна след преименуването.

Следващият въпрос това е външнополитическата обстановка. С какво се характеризира тя, свързано с преи­менуването, разбира се.

Досега Турция се придържа към позицията за двустранно разглеждане на проблемите на турците в НРБ. В из­явленията си турските отговорни държавници изтъкват на през ден план необходимостта от „диалог” по въпроса за смяната на имената. Турското правителство инструктира представителствата си в чужбина да заявяват, че „Турция желае неприятните проблеми във връзка със смяната на имената да бъдат решавани в рамките на приятелските и добросъседските отно­шения между двете страни и по пътя на диалога. Тя се стре­ми да се придържа към конструктивен подход при решаването на въпросите и да поддържа добри отношения с България, ка­кто и с другите страни”.

Паралелно с тази официална линия турските управляващи кръгове използват всички поводи и канали за активизи­ране интереса на световното обществено мнение към пробле­ма на преименуването, за да привлекат световната обществе­ност към активни действия. Постъпиха данни, че по диплома­тически път се провеждат мероприятия за информиране на ръ­ководни кръгове на мюсюлманските страни. Поставен беше въпросът на заседание на НАТО, но те получиха заслужена плесница. Казаха им, че с тези въпроси НАТО не се занимава, това са ваши двустранни отношения с България, това са част­ни истории. Така че там ги отрязаха.

Ние тук няма какво да се изненадваме. Усилията на Англия, Франция, ФРГ ще се разширяват за придобиване на информация за разгръщане на кампания против нашата страна.

Има си хас да няма такива работи. Ще има. Защото ги настъпихме по болния въпрос. Те смятаха, че това насе­ление за тях е „пета колона” и че дестабилизацията на социа­листическа България може да я осъществяват чрез това на­селение, като го командват и го държат за заложник. Сега тази работа постепенно ние я изземваме от тях и те няма начин да не реагират. Въпреки че Турция не може да реаги­ра много активно, защото, както се изрази преди няколко дни техният министър-председател Йозал - отиват преди някол­ко дни при него тези изселници и искат да ги приеме. Той им казва: „Ние си имаме арменски въпрос, имаме си кюрдски въпрос, имаме си гръцки въпрос. Вие сега какво искате от мен - и български въпрос ли да имаме? Я се махайте от тук”. Това са буквално негови думи.

Турските дипломати в България също се стремят да набират такава информация на по-ниско ниво, но главно сега Турция действува чрез средствата за масова информация: ра­диото и вестниците.

Активизирана беше дейността на съществуващите в Турция и проявилите се напоследък за кратки срокове нови дружества на изселниците. Там като гъби никнат такива нови дружества на изселниците, чиито ръководители правят груби антибългарски изказвания и опити за организиране на протест­ни демонстрации.

Анализът на състоянието на вътрешната и външно­политическата обстановка дава основание за следните изводи:

            - Независимо че процесът на преименуването завършва успешно и че немалка част от това население прие положител­но провежданото мероприятие, общата обстановка в страната трябва да се оцени като усложнена.

            - Нарастването на броя на сигналите показва, че от кръга на преименуваните лица се оформя един контингент, кой­то извършва или замисля извършването на остри вражески дей­ствия. При неправилни действия към този контингент (ако ние ги подценим тези новопроявяващи се и старите) могат да се получат големи изненади за страната.

            - Трябва да се очакват опити за по-голяма организира­ност на тези лица, за насочването им към остри саботажни и преки терористични действия под влиянието на турската и за­падната подстрекателска пропаганда, под влиянието на тур­ските диверсионни централи, на турското разузнаване и натовските разузнавателни служби.

            - Независимо че Турция официално поддържа линия на „търсене на диалог”, тя ще предприеме допълнителни дейст­вия за активизиране на антибългарската кампания по повод смяната на имената от страна на САЩ, НАТО и другите мюсюл­мански страни.

Това нас ни най-малко не бива да ни стъписва.

Може да се очаква САЩ не само да подкрепят Турция, но и по своя инициатива да се възползват от случая за нова по-мащабна пропагандна атака срещу нашата страна, отколкото беше за Сергей Антонов.

При тази вътрешна и външна обстановка ние навли­заме, другари, в етапа на изключително отговорно време и задача за приобщаването на това население към политиката на нашата държава. Етап, който изисква конкретни и целена­сочени мерки за закрепването на постигнатите резултати, за успокояване на обстановката, за изолиране и респектиране на националистическите елементи, за комплексна възпита­телна работа с тези лица, за да не допуснем в никакъв слу­чай диверсионни и терористически актове и безредици.

Решаването на тези задачи ще осъществим само при решително преустройство на агентурно-оперативната работа на органите на Държавна сигурност. Това е главният въпрос на сегашния етап и на него искам да спра вашето внимание.

1. Най-важната задача сега е да се укрепи действуващата агентура, да се използват всички възможности за придобиването на нова агентура и доверени лица, да се по­добри ръководството на агентурата и да се засили нейното възпитание в патриотичен дух.

Особено важно е да се разбере, че ефективността от мерките, които ще се планират и осъществяват от органите на ДС, от останалите държавни и обществени органи сега ще зави­си от получаването на по-голяма по обем и с по-голяма досто­верност агентурна информация както за проявите на отделни лица, така и за процесите и тенденциите, които се проявяват сред преименуваните.

(По други въпроси – бел. съст.)

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 647 л. 1 - 21. Оригинал. Машинопис.

 

№ 24

СТРОГО СЕКРЕТНО!

 

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. у-ние

Рег. № І-562. Екз. № ед.

8 фев. 1985 г.

София

СТЕНОГРАМА

От срещата на ръководството на МВР с ръководителите на оперативните групи от централните поделения за оказване помощ на окръжните управления по преименуването, проведена на 4.ІІ.1985 г. от 18.00 ч. в заседателната зала.

ДР. МИНИСТЪР

Така се договаряме: януари изтече, днес сме 4 февруари. Да вземем месеците януари, февруари и април, навечерието на първи май, да се концентрираме в тези 12 окръга и да имате възможност с вашите групи отново да поработите, тъй като сега сигналите толкова са много и толкова много проблеми изникват всеки ден, че някои окръжни началници се обадиха и казаха, че те не могат да смогват и искат помощ. Освен това трябва да се види какво се прави в самите районни управления. В тези окръзи, в които вие отивате, районните управления са по МВР. Трябва да се разположат така другарите, че да има в районните управления ваши хора, които да оказват помощ на районните началници. На много места имаме нови районни началници, съвсем млади другари и сега при тази обстановка се нуждаят от подкрепа, да им се дава опит, съвети.

Какво е главното? Главното е да не допуснем сега да ни изненада някъде противникът и да се създадат някакви групи и организации и от там тези групи и организации, а те не се създават самоцелно, а за да извършат вражески действия.

Ние в първия етап на преименуването имаме опит. Сега ще видим какво ще покаже следствието за Йерман Углу. То ще покаже, че там един господин, който получава държавна заплата, и то немалка, той е напечатал материала, той го е отнесъл, той ги е организирал. Ето какво значи един случай, когато ни изпревариха. Случаят е един и той ясно показва, че когато ние сме закъснели (окръжното управление в случая е закъсняло), този човек се разшетал из селото (др. Младенов ръководи там операцията), няма убити хора, няма ранени, но можеше да се случи най-лошото.

Такъв е случаят в Момчилград. Знаете ги тези хора, разработвате ги. Пак те се бяха наговорили и, дето се казва, успяха да съберат хора и като ги изловихме, работата се успокои.

Затова главният въпрос, който трябва да си задавате непрекъснато, е да не допуснем изненади от този характер. А за да не допуснем изненади от този характер, трябва да видим нашата работа с агентурата, това, което говорим днес.

Трябва да се направи карта на окръга, да се знае къде какво имаме, колко агенти има в селата и там, където нямаме, трябва да придобием агенти. И то да придобием съвсем целенасочено, не въобще да придобием, а трябва там да се отиде и в кратки срокове да ги придобием.

Трябва да е ясно на окръжния началник, на неговите заместници по ДС, по НМ, на заместниците – в тази община първо, кои хора са така нареченият контингент, кои са потенциалните, кои могат да извършат, да провокират тези диверсионни актове и как сме ги покрили.

Сега ще разберем кой оперативен работник си познава хората, познава контингента и да им се помогне. Има много млади хора с малък опит, да им се помогне.

Не трябва да има село, не трябва да има завод, стопанско предприятие, било то промишлено, селско, да не получаваме ние информация за настроенията и за евентуални закани за действия.

Трябва да си кажем определено, че борбата ще бъде безмилостно жестока. Нито те ще се предадат бързо – пронационалистите, те ще бъдат манипулирани, ще бъдат насочвани, ще бъдат подстрекавани чрез радиото, телевизията, чрез турското разузнаване, чрез други разузнавателни служби. Голямата битка и борба сега започва.

Затова ние трябва добре да си разчетем силите и да имаме опорни точки – да имаме информация, да имаме агентура, колкото трябва. Сега наличната агентура по брой спрямо населението е капчица в морето. По количество нашата агентура е много малко, за да решаваме тези много големи задачи. И като се прибави, че една част от нея сега е смутена, някъде изплашена и т. н., ние трябва да отидем към един набор на нова агентура, която да решава новите задачи на нашата партия, хора, които сега помогнаха открито, изявиха се или такива, които са се колебали, ние сме ги предупредили, но могат по-нататък да работят. Трябва да се отиде по-смело към повече вербовки.

Много пъти ни е подсказвано на нас от най-отговорно място, че сега се иска от Държавна сигурност агентура, която да е в състояние да оказва положително влияние, да разколебава някои объркани хора, да помага за приобщаването на широките слоеве от това население, агентура, която ще ни разкрива замислите на пронационалистите.

Тока че когато става дума за бройката (ние нашата работа на бройки не я мерим), трябва и това да кажем, че това, което го имаме като бройка, то не може да реши въпросите. Цифри не казвам нарочно, но мога да я разделя. В самите нас трябва да се разчупи една черупка, в нашите досегашни критерии по въпроса. Нужни са повече агенти, защото имаме да решаваме многократно по-тежки задачи.

Другият въпрос. Ние тепърва ще предстои да разработваме отделни въпроси за борбата с исляма. Този въпрос още го работим отделно. Затова трябва нашите позиции с ходжите да ги разширим. VІ управление има точна информация, всеки окръг има точна информация, но ясно е от тази информация, че трябва да настъпим. Щом им плаща държавата заплата и сега ги преименувахме, те ще трябва да работят за тази държава. Това се отнася за кметовете и другите из средите на интелигенцията. Ние трябва да купим хиляди хора, да ги купим, когато решаваме такава историческа задача за развитието на нашата държава и нация, това, че сме дали 5-10-20 милиона, за България това не е проблем. Ние само от една търговска операция имаме направена икономия на държавата 13 милиона марки.

На нас ни е казано най-отговорно, че колкото пари са нужни за агентурния апарат - за купуване на такива хора, ще ни бъдат дадени. Обаче ние не можем да излезем от собствената си черупка. В това отношение трябва да се строши това остаряло виждане и да се отиде смело напред. Още повече, че сега ние имаме друга база за работа, имаме друга перспектива за работа с това население. Той напр. по-рано служеше на нас, но мисли като се изсели, какво ще стане с него, а сега работата е друга. Той знае, че изселване няма да има и че когато работи за Държавна сигурност, работи за своето семейство, за своите другари. Ние другата постановка на въпроса имаме. Възможностите са по-големи, трябва да преодолеем себе си.

Вашата работа ще бъде ефективна, ако вие си поставите задача да отидете в окръзите и вие самите да си изясните, с помощта на окръжните дейци, да знаете основните заводи, основните АПК, основните маси как са разположени, как са реагирали и по-нататъшните действия.

Много е важна мярката. В науката има такова понятие – мярата. Към кого как ще подходим, дали ще подходим обективно, строго, по закона към тези, които са нарушители, към тези, които се готвят или извършват престъпление. Трябва да се показва, че държавата е безкомпромисна към своите противници. Ние сме представители на държавата. Имам чувството, че някак си в Русе все ги профилактират, в Търговище ми се струва, че е по-меко. Това не са изводи, но имам някои общи впечатления. Те са за наша консумация, но вие като отидете на място, трябва с всеки сигнал да се запознаете заедно с окръжния началник, с районния началник. Това, разбира се, трябва да става съгласувано с партийните секретари.

Ние герои не искаме да правим от тези враждебни елементи. Затова когато ги вземем, трябва да ги разобличаваме като врагове на народа.

Хубаво ще бъде да се информирате за оценките, които имат окръжните комитети на партията за обстановката, да чуете техните оценки, за да можете това, което тук се каза и това, което те ще кажат, да имате по-пълна ориентация. Със завеждащите отдели за социална и национална сигурност се свържете и някои съображения, които те имат да ви кажат, да ви ги предадат.

Много е важно, като разговаряте с окръжните началници и със зав. отделите, да се осигури ръководството на заводите, на предприятията, учрежденията, на АПК и трудовите колективи да си охраняват своята собственост. Нашите сили, които не са толкова много, да бъдат на разположение за по-големи нужди. Това е много важно и политически, и възпитателно, ако ние сега осигурим охрана, плътна охрана на заводите, на АПК от самите трудови колективи. Нашите много не са свикнали на тази работа, бяха се поразпуснали. Те трябва да се пристегнат, партийни членове има, комсомолци има, служители. Защо стана този пожар в Ловеч? Преименували ги и вдигнали охраната, заминали си и подире им пожарът тръгнал. Така може да постъпят само наивни хора.

Контакти с военните поделения, с ВКР да има, да имаме контакти със секретарите на общинските комитети, като ходите. Първата работа е в партията да се отиде, в общинския, в градските комитети, да се чуе какво ще кажат те, какви бележки, какви искания имат към нашите другари, да се отиде в народния съвет при председателя.

Така ще се договорим. Един път в месеца ние ще се събираме тук и ще искаме да докладвате как е построена работата при вас, какво е участието на нашите другари там, които вие ръководите, какви въпроси възникват допълнително. Като мине това тримесечие, ще се съберем и ще видим какво ще правим по-нататък. Нашите хора са изморени навсякъде – в окръжните управления, в районните управления, сигурно и вие сте изморени. Трябва там така да се организира работата, но умората не може да бъде причината да се отслаби бдителността.

Моля да проведем свободен разговор и каквито въпроси имате, да ги поставите. Другарите от ръководството, от оперативните поделения ако имат някакви съображения, да се поставят.

ДР. ШОПОВ:

Др. Минков постави един въпрос за тези, които са мобилизирани, те са от контингента. Да имат готовност окръжните поделения да ги приемат съответно за наблюдение, защото сега в казармата те се сдушават, в затвора и може би някои координати да си дадат и да замислят нещо помежду си. Тази бележка да се има предвид.

ДР. МИНИСТЪР

ВКР трябва да даде за всеки един от тях оценка.

ДР. ИВАН ДИМИТРОВ

Искам само да напомня, че в тези основни окръзи – 9, не са 12 по нашите разчети, на ДНМ има групи отговорни работници от ДНМ по 6-7 души от ръководството. Те също имат отговорници и са на място вече 10 дена и повече работят в окръзите. Ще наложим по ден да си дойдат някои от тях да починат, но групите ще държим до допълнителна оценка в тези окръжни управления и другарите да ги търсят и може би тези указания да снемат пред тях, да не ги връщаме.

ДР. МИНИСТЪР

Правилно. Съберете се. Информирайте се.

ДР. Г. МЛАДЕНОВ

Другарю Министър, вие го казахте в инструктажа, но искам да се спра на един въпрос, на който ще се натъкнат много от другарите там. Пак казвам, че ще се нормализира работата по отношение на дипломатическия корпус, на транзитници и на други, а в тези окръзи, в които се отива, все още има неща, където няма да ги пуснем. Те имат КПП-та. В тази връзка би трябвало всички отговорници добре да се запознаят и в това отношение да се намесват тогава, когато от центъра да кажем се дават някои указания за пропускане или непропускане. Този момент е много важен сега в този етап, когато ние нормализираме обстановката в страната по отношение на движението. Те трябва да обърнат сериозно внимание за всеки окръг – там, където е уязвим, там, където ние не трябва да пропускаме.

На второ място. Имаме нелоша агентура. Това се показа в тези основни окръзи и Кърджали, и Шумен, и Разград, и някои други. Тази агентура, затова са дадени тези средства, ние можем и агентурно да подхождаме, някъде агентура да изкараме начело, там, където ще мине и чужденецът, и дипломатът, нека те да дадат информацията. Това са живи комбинации, които на място стават.

ДР. ЧЕРКЕЗОВ

Отново искам да се върна на въпроса за тези, които са мобилизирани. ВКР ще дадат оценка за поведението им там при преименуването какво е станало. Единствено за хората най-вярна оценка могат да дадат поделенията, които са ги изпратили. Затова трябва да се организира отиването в поделенията, където са мобилизирани тези хора и главно с оглед вербовките, които трябва да се вършат по тези поделения. Защото иначе няма кой да ни свърши тази работа. Това е наистина онази категория хора, които впоследствие ще създават трудности. Ние от окръзи имаме някои от 200, 400 човека и заради това заслужава да се отиде в тези поделения. И това трябва да се организира.

Второ. Оказа се една категория хора, които бяха оповестени, а не се явиха на назначението си. Тази категория хора трябва да бъдат издирени, установени и изучени, за да могат да вземат отношение както военните съдилища или органите оперативно отношение да вземат. Във всеки окръг има редица хора такива.

Трето. Има една категория хора, на които ще се окаже, че ще трябва да започнем издирването. Има например от някои окръзи ходжи, които са изчезнали отпреди да започнем тази кампания масово в страната. Още ги няма и се укриват. Явно е, че една част от тази категория хора ще потърсят пътища за излизане нелегално зад граница. Те могат да ни сервират много неприятни случаи, да бъдат организатори. Заради това трябва да се прецени на място за тази категория хора и да започнем местно, ако трябва и национално издирване на някои от тези категории хора.

С другарите от паспортните служби трябва да се синхронизира работата и да се видят онези, които не си предадоха документите, старите паспорти имам пред вид. Данните говорят за това, че те искат да ги съхранят, да ги изнасят, а някъде направиха опити и да ги преснимат. Тази категория хора в оперативен план също трябва да я имаме предвид, както и по-нататъшната работа, затова защото те по такъв начин изразяват отношението си към тези мероприятия.

Считам, че нашите представители трябва да участват непосредствено при срещането на някои от агентите, които трябва да се укрепват, които са колебаещи се, за да може в това отношение също да бъдат подпомогнати оперативните служби.

Например Търговище, работниците са на такъв стаж, щото той, не че не може да го укрепи, а едва ли да проведе онази беседа и да го ангажира в такава степен, щото той да започне да работи. В това отношение трябва наистина непосредствено да помогнем за приобщаване на някои от агентите.

С пощите може би трябва да се уточни докога писмата ще се получават на старите имена. Това е сериозен въпрос, който трябва да се реши може би в рамките на един месец, месец и половина. Да им се съобщят имената, да се намери форма за това, за да знаят, че който не си получава кореспонденцията на новото име, няма как да я получи.

ДР. В. ГЕОРГИЕВ

Другарю Министър, тези дни в ЦК на БКП и МС ще има разглеждане на тези въпроси, тъй като в тази връзка възникват много въпроси, не само за пощата, но и за спестовните каси.

ДР. СТОИЛОВ

При формирането на новия агентурен апарат смятам, че трябва да се пооткажем от този класически подход – вербовка на агентите. Сега има прекрасни условия затова – на базата на постепенно привличане, в процеса на това да привличаме хора, да ги изучаваме, за да не си вкараме, дето се казва, в кошарата вълк при едно пряко отиване на агентурата само по признака дали той е преименуван в началото, дал ли е тон за това, или не. Смятам, че тук трябва да дадем възможност на другарите именно по това – внимателно, възможности има, на едно идеологическо определяне на позициите по признака, кой е тръгнал и е застанал на позицията против нас или с нас, за това не е достатъчно, затуй да решим да отиваме на вербовка и смятам, че малко ще трябва да се поотърсим. Ние това и сега го практикуваме на постепенно привличане с оглед установяване на контакт, на ангажиране на тези хора, на проверка, за да можем да решим задачата. Интелигенцията ни създаде трудности. Това е истината. Тази интелигенция, която ние сме създавали – хора на отговорна партийна и държавна работа. Учащата се младеж не трябва да изпускаме. Имаме случаи, при които младежи, прогресивни, добри младежи можаха да се ориентират и да склонят родителите си да се преименуват. Ние трябва да ги изучим тези младежи, с оглед на перспективното решаване на въпроса с агентурата. Правилно се поставя и въпросът за жените. Оказа се не старата постановка, че жената е роб, а напротив, жената е активният фактор при въздействието и при пречупването.

Смятам, че ако има агентура, която да не е преименувана досега, ние може би този процес трябваше да го оценим оперативно Да не избързваме сега с преименуването, защото има някъде стотици хиляди хора, които не са преименувани. В този куп можем да оставим част от агентурата – двама, трима. Напр. 50 или 100 души агенти могат да задържат процеса на преименуването, с оглед ако започнат нелегални групи да създадат, ако започнат да се укриват, можем да използваме в перспектива и да разкриваме намеренията на тези, които ще останат докрай, няма да искат да се преименуват, може да минат в нелегалност.

На този етап може много сериозно да се използва агентурата между селата в окръга и агентура между окръзите. Да се определи агентурата с възможности при една добра линия на поведение да се изпраща, за да може да се получава и информация не само от източниците на окръга, а информация за обстановката в съседния окръг.

Вербовката на агентурата в Белене трябва да се извършва с представители на окръжните управления, които най-добре познават и които съвместно с отдела и VІ у-ние да решават въпроса към кого да се подходи, в условията на това как да се реализира и да се обвързва тази нова агентура.

За изпращането в Белене по чл. 39. Утвърди се. Изпращат се в Белене хора, които не са оформени по съответния ред и по закона. Само с подписа на окръжния началник. Трябва да има и на прокурора. Комисии две работят в ДНМ и VI у-ние и да си върви по реда. Ще дойде време и ще кажат кой ви е дал право. Силистра изпраща само 12 души с подписа на окръжния началник, Хасково изпрати 4 души с подписа на окръжния началник и прокурора, Търговище изпраща само с подписа на окръжния началник и прокурора. Има си ред. Всичко онова, което беше допуснато, да се изправи.

Едно съображение искам да изкажа във връзка с процеса. Сега има лица, които са задържани за остра форма на съпротива по време на преименуването. Някои от тях не са свързани с преименуването.

Второ. Филтрирахме много, задържахме, пуснахме, записаха се, към някои подходихме оперативно, другите ги пуснахме да отиват да агитират и пр. Третата форма изпращаме по чл. 39 в Белене. Следва ли обаче сега ние да правим процеси, свързани с преименуването. Това е въпрос, който трябва да обсъдим. Политически изгодно ли е сега ние да правим процеси за това, че не са се преименували. Няма ли да създадем допълнителен материал и да човъркаме рани. В тези задържания има пунктове и чле­нове, които може да използваме и по тях да съдим, а не причините и поводите да бъдат преименуването. Да се преценява много прецизно.

ИЗГОТВИЛ СТЕНОГРАМАТА: (п) М. Цинигарова

Отп. в 1 екз.

Изп.: М. Цинигарова

Нап.: М. Цинигарова – 285

08.02.1985 г.

Фотокопие в 1 екз./20.2.1985 г.

 

АМВР, ф. 1 , оп. 12, а. е. 648, л. 1-14. Оригинал. Машинопис.

 

№ 25

 

СТРОГО СЕКРЕТНО!

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № 1 590. Екз. № ед.

11.02.85 г.

 

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА

(4-10 февруари 1985 г.)

София

 

1.                Вътрешнополитическа обстановка

Обстановката в страната през изтеклата седмица беше нормална, с тенденция на постепенно намаляване броя и острота­та на нелоялните прояви във връзка с мероприятията за нацио­налното осъзнаване и преименуване на турцизираните българи.

Регистрирани бяха: няколко анонимни обаждания по те­лефона със закани за саморазправа със служители на МВР (Русе, Търговище) и с директор на училище в Шуменски окръг; анонимно заплашително писмо до секретар на кметство в Ловешки окръг; две листовки в гр. Тервел, Толбухински окръг и по един лозунг в с. Планинец, Кърджалийски окръг и с. Сираково, Хасковски окръг.

Доловени бяха няколко десетки сравнително по-остри изказвания и закани за терористични и диверсионни действия. Случаите бързо се изясняват. Повечето от лицата са профилактирани и се наблюдават.

С ускорени темпове се извършва подмяната на личните паспорти. Досега са издадени над 420 000. През последните дни се достига средно дневно издаване на 25 - 27 000 паспорта.

В изпълнение на дадените указания поделенията на Министерството на вътрешните работи осъществяват енергични действия за своевременно разкриване, предотвратяване и пре­сичане на враждебната дейност на протурска националистическа основа. Взимат се допълнителни мерки за разширяване и укреп­ване позициите и възможностите на органите на Държавна сигур­ност и по-добро разстановане на силите и средствата им за ус­пешно решаване на настоящия етап и в перспектива на тази важна задача.

Задържани са и се води следствие срещу група от 4 лица от Кърджалийски окръг, които се готвеха да организират въоръжена съпротива, възнамеряваха да нападнат и обезоръжат служители на МВР, да извършат други терористически и дивер­сионни актове, за да привличат вниманието на международни организации и на турското правителство и предизвикат пряка намеса срещу НРБ.

Беше разкрита и обезвредена група от четири лица в Разградски окръг, които замисляли да организират фанатици за въоръжено противодействие.

В Бургас се води следствие срещу трима души, допълни­телно установени инициатори и организатори на опита за масово струпване и демонстрация пред турското генерално консулство в града.

За демонстративно изразени на обществени места антибългарски прояви и провокационно поведение са задържани и се разследват учител от с. Хитрино, Толбухински окръг и двама младежи от Ардино.

Водят се следствия срещу разкрити автори на дейст­вия с враждебен антибългарски характер и активни проводници на противодържавна агитация и пропаганда: жител на Разград­ски окръг, автор на листовки с остро подстрекателско съдър­жание, при обиск в дома на който беше намерен подготвен нов позив-призив за провеждане на повсеместни диверсионни и вре­дителски действия в промишлени предприятия и в селското сто­панство; двама ученици от гр. Айтос, изписали лозунг под влияние на възрастни фанатици; двама младежи, издигнали саморъчно направено турско знаме в с. Пенковци, Бенковска се­лищна система, Кърджалийски окръг; друг жител на същия окръг, който записвал клеветнически предавания на чужди радиостан­ции, правил фотокопия на стари лични документи с арабско-турски имена и жител на Пловдивски окръг - за подобни проя­ви. В Русе и Силистра се разследват двама души за извършени значителен брой незаконни обрязвания на деца на преименувани.

Сега за част от преименуваните е характерно поведе­ние на демонстративно обособяване и отчуждаване от останали­те българи по месторабота, местоживеене, в учебни заведения и др., по-честа употреба на турски език, демонстриране на по-голяма привързаност към мюсюлмански елементи в бита, об­леклото, към мюсюлмански обреди, към обрязванията (търсят се законни и незаконни начини и средства). На места има въз­държане от получаване на новите паспорти. Не са преодолени настроения и действия на понижено трудово участие в промиш­лени и други обекти.

Проявява се подчертан интерес към предаванията на чуждите радиостанции по въпроси, отнасящи се до приемането на български имена от турцизираните българи. На тази основа има известно засилване на разпространявани слухове, по-съще­ствени от които са за съсредоточаване на турски войски и бойни кораби към границите на България, поради което българ­ските власти били започнали да връщат старите лични паспор­ти на жители на селища в Кърджалийски и Хасковски окръг.

Позовават се на публикация в турския вестник „Хюриет”, че депутати от Народняшката партия поискали от пред­седателството на Меджлиса да се свика закрито заседание, на което турското правителство да информира за „натиска, на кой­то са подложени турците в България и мерките, които възнаме­рява да вземе в тяхна защита”. Според гръцкия в. „Елефтеротипия” Денкташ бил заплашил, че ще „вземе мерки” срещу българското посолство в Никозия поради „нечовешките наси­лия, които прилагала България срещу турските мюсюлмани”.

В поведението на турските дипломати, акредитирани в НРБ, няма промени. Общо взето се държат резервирано, обикно­вено отбягват контакти с български граждани, а информация събират чрез нисшия помощен персонал в посолството и консул­ствата, който осъществява срещи с отделни фанатици.

Американски дипломати направиха нов опит да разуз­наят на място обстановката в Кърджалийски окръг, достигнаха близо до Момчилград и други чужди журналисти, които участвуваха в срещата, органи­зирана от агенция „София прес”. Пролича, че са дошли със за­дача да проверят публикуваните съобщения за масови репресии и убийства.

Получени бяха данни, че в Софийската джамия на ли­бийски дипломати (които проявяват отдавна интерес към поло­жението на мюсюлманите в България) са били предадени клеветнически материали.

(По други въпроси – бел. съст.)

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 686, л. 57-61. Оригинал. Машинопис.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.