09 февруари 2017

Провеждане на насилствената възродителна кампания


Провеждане на насилствената възродителна кампания срещу турското национално малцинство в България

(23 декември 1984-31 март 1985 г.)

Документи
 
 
 
 
№ 16
СЕКРЕТНО!
Министерство на вътрешните работи
ЦЕНТР. ИНФ. ОРГ. У-НИЕ
рег. № І 214. Екз. № [?]
 
СТЕНОГРАМА
от служебното съвещание с ръководния състав, провело се на 04.01.1985 г. в сградата на НТУ при дневен ред:
 
1. Обсъждане проблемите в работата на органите на МВР във връзка с преименуването (на лицата, насилствено помохамеданчени българи и  лицата от смесените бракове – б. съст.)
2. Оценка за работата на органите на МВР за разкриване виновниците за взривовете в Пловдив и Варна на 30 август 1984 г.
ДР. Д. СТОЯНОВ:
Другари,
Да си честитим Новата година. Позволете ми от името на колегиума, на всички присъстващи другари и чрез вас на тези, които не присъстват, да честитя Новата година, да си пожелаем преди всичко здраве, бодрост и оптимизъм, добро настроение и по-малко тревоги.
Днес се събираме да обсъдим два въпроса – до обяд ще изслушаме информации за състоянието на нашата работа по преименуването на лицата, насилствено помохамеданчени българи и лицата от смесените бракове.
По първия въпрос няма да има доклад, тъй като ние считаме, че сега по-важно е да чуем какво ще кажат другарите, които идват от окръзите, началниците на окръжни управления, където се извършва тази голяма задача.
След обяд ще направим оценка на досегашната ни работа във връзка с разкриването виновниците за взривовете в Пловдив и варна на 30 август 1984 г. и въобще работата против терора.
Ние отдаваме изключително голямо значение на обсъжданията днес на двата въпроса, тъй като, както се очертава оперативната обстановка, тази година ще бъде година на борба срещу терора и срещу протурския национализъм и шпионаж.
В работата на нашето съвещание ще участват др. Палин, завеждащ отдел „Социална и национална сигурност” на ЦК на БКП, др. Т. Радулов, зам. завеждащ същия отдел, др. Фьодоров, ръководител на представителството на КГБ – СССР и други съветски другари, които работят в нашите поделения и техните заместници, непосредствено отговарящи по въпросите, които ще обсъждаме, както и началниците на отделите по терора и по турска линия от тези поделения.
Присъстват всички началници на териториални поделения, СГУ и окръжните управление и техните заместници по ДС, без заместника по ДС на окръжно управление на МВР – Бургас, където днес и утре работата е в силата си, затова се разбрахме заместникът по ДС да бъде там.
От Софийско градско управление присъстват и началниците на районните управления.
Поканени са всички инспектори от „Инспекторат” без началника, който се намира в Кърджали заедно с наши другари, където има щаб министерството, ръководен от др. Ив. Димитров.
Другари,
Пръв ще вземе думата др. Кадирев, началник на МВР – Кърджали, който се явява в случая и един от главно действащите лица, така че ние с интерес ще изслушаме неговата информация.
Да се готви неговият съсед по окръг др. Милушев.
ДР. АТ. КАДИРЕВ:
През последните години на основата на Решението на Секретариата на ЦК на БКП от 27.07.1970 г. за националното осъзнаване и патриотичното възпитание на потомците на насилствено помохамеданчените в миналото българи беше извършена широка дейност за проучване произхода на населението в окръга. В резултат на упоритата и амбициозна научна и практическа работа бяха събрани доказателства, удостоверяващи по категоричен начин в по-общ, исторически аспект и за стотици и хиляди случаи в конкретен родов план българския произход на населението в Източните Родопи. На тази основа с оглед привеждането имената на това население в съответствие с действащата правна уредба в страната и във връзка с новата паспортизация на всички граждани в НРБ, през 1982 година Окръжният комитет на БКП реши да се реализира един мащабен по своята историческа перспектива и значение, и тежък за практическо изпълнение план относно смяната на арабските имена на българските турци с доказан родов корен.
В процеса на работата кръгът на тези лица се разшири и обхвана значителна част от хората. Очертаха се цели села, селищни системи и райони, където населението е с турско самосъзнание, но с български произход.
Практиката потвърди изследванията и изводите на историческата и етнографската наука, като доказа безспорно българския произход на населението в Кърджалийски окръг.
Пример дадоха селищните системи Черноочене, Крумовград, Подкова и др.
Работата се организира по пътя на доказването. Практически събирането на доказателствата вървеше по две линии:
            1. По линия на формалната документация – чрез регистрите и други документи, каквито беше възможно да се намерят в съветите, в архивите, в музеите и на други места.
            2. В това отношение много помогнаха изследванията, направени в книгите на д-р Иван Ганев „Село Безводно”, на Борис Дерибеев „Архида – земя непозната”, поредицата статии и публикации в сп. „Родопи” и на други места.
Доколкото системата на регистрите и другата формална документация до голяма степен беше компрометирана, тръгна се по една втора линия на доказване – обществената известност и доказаност на българския произход на много родове. Установи се, че има в окръга стотици и хиляди лица, които лично помнят потурчването или са го приемали по предания от техните бащи и деди. Тези хора обаче не бяха склонни да разказват за това.
Най-трудна, обемиста и мъчителна беше работата по събирането на доказателствени материали. Най-полезни в това отношение се оказаха някои стари хора, някои имами и религиозни лица, към чиито сърца беше намерен път и бях предразположени да разкрият много истини.
Изясни се в крайна сметка, че с малки изключения това население е от чист български произход. Голяма част от него е потурчено след освобождението на България, включително и след 09.09.1944 г., буквално до вчера, по пътя на смесените бракове – това се отнася особено за селата край границата и край Смолянски и Пловдивски окръзи. Причините са изяснени, те са предмет на друга тема. Получава се така: като че ли ние, държавата, сме съдействали формирането на турско съзнание в населението, внушавали сме самотурцизирането, за да полагаме изключителни усилия сега и с цената на големи рискове да създаваме обратни процеси.
Въпреки всичко искам да кажа, че голямото болшинство от хората, макар и доста трудно, ни разбраха правилно и приеха политиката на партията, благодарение на което досега в окръга са преименувани над 120 000 души, т. е. над 50%. Сега има достатъчно основание да направим извода, че процесът е необратим. Само вчера са сменени имената на 16450 лица. Наблюдава се едно благоприятно явление – интелигенцията и работниците в заводите тръгнаха сами да търсят личните състави и съветите да сменят имената си. Сега има достатъчно основание да направим извода, че процесът е необратим. От друга страна, както е известно, по понятни причини Кърджалийски окръг, поел твърдо пътя на социалистическото строителство под ръководството на БКП, ви­наги е представлявал особен интерес за противника.
През 1982 година, когато практически се работеше на ограничен фронт, тогава главно се събираха доказателства за българския произход на хората, съпротивата беше пасивна. Лицата, които трябваше да приемат български имена, се укриваха в други населени места в окръга или извън него. С изключение на една група от 64 лица, които посетиха приемната на Държавния съвет, за да се оплакват и два случая на заплашване на работните групи, други прояви на открита съпротива нямаше.
През 1983 г. фронтът на работата се разшири, засили се подстрекателската дейност на националистите, увеличиха се острите вражески прояви. Направен бе опит за убийство на наши служители и отрядници, участвали в работата по преименуването. Виновните лица бяха наказани. Тълпа от жени в с. Малкоч направиха опит да малтре­тират директора на училището, като считаха, че той е виновен за преименуването им. Разкрита бе нелегална националистическа организация от ученици на ЕСПУ с. Ирково, които бяха написали 150 призива към българските турци. Подканваха млади и стари, учени и прости да се организират за съпротива. Готвиха се да разпространят пози­вите в селищната система Бенковски. Не им се отдаде. Получени бяха много сигнали за закани и подготовка на терористични действия. Увеличиха се анонимните писма със закани за терор и саморазправа, включително и до най-отговорни ръководители на окръга. Увеличиха се жалбите и клеветническите изложения до различни инстанции в страната и извън страната. По телефона в турските дипломатически представителства се предаваше клеветническа информация, като най-вулгарно се изопачаваше истината и се фабрикуваха най-долнопробни лъжи и измислици за убити, ранени, изнасилени и т. н. Засилиха се изселническите настроения. Засили се пристрастието към догмите на корана. Религиозната дейност на имамите се изнесе извън джамиите. Разшириха се религиозните ритуали. В тази дейност се увлече активът и интелигенцията. Нарасна интересът на МИТ към мероприятията, които се извършват за националното осъзнаване. Разшири се диапазонът на техния интерес. Окръгът гъмжеше от турски шпиони.
Работата през 1984 г. по националното осъзнаване се разшири. Мероприятията обхващаха все нови и нови родове и селища в почти всички селищни системи. Задълбо­чаването на работата по тези мероприятия по естествен път водеше до усложняване на оперативната обстановка.
Националистите продължиха да разпространяват най-невероятни слухове за физически насилия и кощунства, за изнасилване и обругаване от страна на партийните и административните органи и особено от страна на органите на МВР при преименуването, за да насаждат страх сред населението, да създават и поддържат антибългарски и антисоциалистически настроения и да провокират различни вражески антибългарски действия и прояви.
В резултат на всичко това през миналата година бяха извършени тежки престъп­ления и редица дръзки националистически прояви със сериозни социално-политически, морално-психологически и икономически последици: в началото на годината в с. Безводно бе разкрита и реализирана чрез профилактика нелегална група от 6 лица (ГДОР „Терористи”), които се готвеха да взривят кметството, когато работната група отиде да сменя имената. Обектите бяха задържани, тротилът и фитилът беше иззет. Ние им сменихме имената, върнахме ги и те сложиха началото на преименуването на селото. За една седмица с. Безводно беше преименувано.
През март в с. Комунига след полунощ беше изгорен ковчег в центъра на селото в знак на демонстрация срещу въвеждането на новите социалистически обреди и ритуали. Авторите на деянието са разкрити и осъдени. Срещу 1-ви май в с. Комунига бяха разпространени лозунги и листовки с остро националистическо съдържание, насочено предимно срещу преименуването. На 12 срещу 13 май беше направен опит за запалване на общинския партиен комитет в с. Черноочене. На 14 срещу 15 май беше запалено и изгоря училището на с. Патица от Чернооченската селищна система.
На 21 срещу 22 май в гр. Кърджали бяха разлепени 6 листовки с остро национа­листическо съдържание, приканващи към масова въоръжена съпротива.
На 27 срещу 28 май в селата Лебед и Щерна от селищна система Джебел бяха окачени турски знамена.
Бяха иззети програма и устав на нелегалната организация, наречена Ленинска комунистическа партия на турците в България, доклад и встъпително слово за учредителния конгрес, който те готвеха, обръщение до ЦК на БКП, до Кенан Еврен и до младежите и юношите турци в България. (Начело на Ленинската комунистическа партия на турците в България е Авни Вели – обявила се срещу възродителния процес - виж оповестените за организацията материали в интернет - бел. съст.)
Обръщение от същата организация е изпратено и до ООН чрез турския посланик в Унгария. Същите са подготвили позиви за разпространение, написали ги на восъ­чен лист, снабдили са се с циклостил. Те трябва да кажат къде са тези позиви и защо се страхуват. Хванали сме ги на мероприятие, откъдето личи, че много се страхуват имен­но да не разкрият позивите и че ако ги разкрием, свършено е с тях. Те трябва да кажат къде са те.
Оперативната обстановка рязко се изостри в края на м. ноември и декември на 1984 г., след съвещанието при др. министър на 21.11.1984 г., където се дадоха указания да се активизира работата по преименуване на лицата с български родов корен в произ­хода си. След това съвещание работата беше засилена по всички линии в окръга. Ме­роприятия организираха и тези селищни системи, които дотогава не бяха убедителни и в работата, и в резултатите си.
Логично беше на тази повишена активност от наша страна да се очакват и по-остри действия от страна на противника.
Ако нямаше такава реакция, би било неестествено. На 22.11.1984 г. в с. Бенковски бе взривена източноправославната църква. На 29.11.1984 г. в с. Белополци, Ивайловградска селищна система, националистически елементи посегнаха срещу органи на МВР, участващи в групите по преименуването.
През втората половина на м. декември усложненията достигнаха кулминацион­ната си точка.
На 24.12.1984 г. в 7,00 часа в с. Горно Прахово започнаха да се събират хора на тълпа. Към нея се присъединиха хора от селата Башево, Чернигово, Долно Прахово и принадлежащите им махали. Постоянно нарастващата тълпа тръгна за с. Млечино - център на селищна система, за да иска обяснение от общинския партиен комитет и общинския народен съвет защо сменят имената на лицата от смесени бракове и да наложи преустановяване на тази смяна.
Около 9,45 часа тълпата нарасна на 1000 души и навлезе в с. Млечино, издигайки лозунги: „Напред”, „Да умрем”, „За Кърджали” и др. През това време в Млечино се беше изнесло с всичките свои сили и средства РУ МВР - Ардино начело с районния началник. Нашите сили ги спряха. Тълпата направи опит да разкъса кордона. С изстре­ли във въздуха и с шокови палки тя бе изтласкана извън селото. Там тя се прегрупира и отново тръгва за селото, където бе срещната от пристигналата на помощ група от ОУ на МВР начело с началника на отделение „Турски национализъм”, която я спира и респектира. По мегафона бе наредено всички да си отидат по домовете, откъдето са дошли, който не изпълни разпорежданията, ще бъде съден за участие в политическа демонстрация.
Към 12,00 часа хората се разотидоха. Докато нашите сили разпръскваха голямата тълпа извън селото, на площада в селото се събра нова тълпа от около 200 души, предимно служители и хора, дошли от другите посоки на селото. С поведението си те даваха да се разбере, че са солидарни с исканията на първата тълпа и са готови да създават безредие. Това наложи бързо да бъдат разпръснати, а някои служители на общинския народен съвет и други учреждения на селищната система бяха подведени към разпит.
В селото установихме временен милиционерски участък и оперативна група, ко­ято да разкрие организаторите и подстрекателите. В следващите 2-3 дни те бяха разкрити и някои изпратени в Белене. Работата по разкриването на активните участници продължава.
На 24.12.1984 г. по плана на общинския партиен комитет на с. Бенковски се проведоха мероприятия за преименуването на лицата от български произход в селата Горски извор и Каялоба, които преминаха спокойно и без съпротива от страна на населението.
На 25.12.1984 г., в 07,30 ч. от с. Горни извор се отправи към с. Бенковски - център на селищна система, тълпа от 2000 души, които се насочиха към общинския партиен комитет, за да искат обяснение за проведените през първия ден мероприятия, за да си искат паспортите. С наличните сили са изтласкани в края на селото. По това време в Бенковски имаше 10-15 души, които работеха по взрива в църквата. Междувременно към тълпата се присъединиха хора от съседните села и махали и за 90 минути тя нарасна на около 2500-3000 души. Това наложи за Бенковски да се изпрати подкрепление от ОУ на МВР - Кърджали, ОУ на МВР - Смолян, ГО в Кърджали и Смолян и военновъздушно поделение на Голо Бърдо. На място бяха изпратени екипи на ПО от Кърджали и на РУ МВР - Златоград. Поведението на демонстрантите бе дръзко и предизвикателно. С викове и крясъци отправиха искания и закани, скандираха вражески лозунги. Тълпата излъчи парламентьори, с които беше разговаряно и след това с тяхна помощ беше разпръсната безкръвно.
По същото време беше нападнато кметството в с. Горски извор, охранявано от 4 милиционери, начело с един оперативен работник по НМ. Кметството беше обкръжено от три кордона: на първия - децата, на втория - жените, на третия и по фланговете - мъже. С камъни и колове бяха изпотрошени прозорците и вратите на кметството. Те са мислели, че паспортите им са в кметството и са искали да го превземат, за да си ги вземат, но в кметството не са допуснати. Беше изпратена помощ и демонстрантите бяха разпръснати. В селата Горски извор и Бенковски са изградени временни милиционерски участъци.
На 26. 12. 1984 г. в 07,00 часа тълпа от две направления: с. Каялоба, Горски извор, Китна и 2-та от с. Пресека и Добромирци се насочиха към с. Бенковски с общ брой около 2000 души. Към 9,00 часа тълпата от Каялоба и Г. Извор достигна охранявания рубеж извън селото и започна да напада органите на МВР. След намесата на силите на ГВ тя беше изтласкана.
Към 9,45 часа от посока с. Мъглене се насочи нова тълпа, която бе посрещната от групата на ОУ на МВР - Кърджали и поделението на ВВС. Участниците се държаха много дръзко, издигаха вражески лозунги и искания. Нахвърляха се с камъни, дървета и ножове срещу нашите сили. Неизвестно лице стреля с ловна пушка. С решителни и безкомпромисни действия тълпата бе разпръсната.
В 10,30 часа тълпа от с. Пресека и с. Добромирци - около 2000 души, навлезе в с. Бенковски. Тя бе изключително агресивна. Участниците хвърляха камъни и дървета по нашите превозни средства и състава. Изпочупени бяха прозорците на колите на ПО. Направен бе опит да се разпръсне с автомобил на ПО. Тогава те се нахвърлиха върху служителите на МВР. Взети бяха решителни мерки за нейното разпръскване. Интерес­но е, че поемаха стоически цялата вода на пожарните цистерни.
На 26.12.1984 г. тълпа от 1800 души, сформирана от селата Генерал Гешево, Устра и Мрежичко, се насочи към град Джебел. В 6,30 часа тя бе спряна непосредстве­но в подстъпите на града. На градската автогара се събра друга тълпа от 300-350 души, която бе блокирана на място. Тълпите определиха парламентьори, които по-късно обясниха, че се провежда политика от държавата за смяна на имената на лицата с български произход. Те се убедили, че тази политика е правилна и са сменили имената си. Призоваха всички от тълпите да си отидат по селата, където ще отидат работни групи на общинския народен съвет и ще изслушат всички. Там да поставят неясните въпроси. Тълпата мирно и тихо се разотиде. След нея се насочи към Джебел група от с. Търновци, която също беше посрещната извън града и разпръсната.
На 26.12.1984 г. около 10,30 часа на площада в Момчилград започна сформирането на отделни групи от по 30-50 души. Беше получен сигнал от ДЛ, че около 12,00 часа на площада в Момчилград ще се струпат много лица, които ще чакат представи­тел на турското консулство. Поради липса на достатъчно сили, силите бяха в Джебел, нямаше възможност да се предотврати събирането на по-големи групи на площада в Момчилград. Въпреки нашите предупреждения около 12,00 часа тълпата нарасна на около 1200 души. С изключителна агресивност, викове, крясъци и скандирания участ­ниците нападнаха сградите на ОбП , ОбНС, аптеката, ДС и магазини и счупиха вра­ти и прозорци. Това наложи спешно да се използват силите на ОУ МВР - Кърджали, Гранични войски и противопожарни автомобили. Тълпата бе разсечена, изблъскана и разпръсната около 14,00 часа.
На 26.12.1984 г., този ден беше най-тежкият, към 20,00 часа в с. Звездел, група от 100-120 души се събра, обкръжи кметството, завзе го и искаше да се саморазправя с кмета. Чрез сили на ОУ на МВР - Кърджали те бяха разпръснати и възстановен общес­твеният ред в селото. Малко след това друга група се насочи за Момчилград от с. Равен. Групата на ОУ на МВР в движение беше пренасочена, за да я срещне на път за града и да я разпръсне.
На 26.12.1984 г. около 21,30 часа беше получен сигнал, че в с. Груево и с. Балабаново са се събрали тълпи с намерение да тръгнат за гр. Кърджали или Момчилград. За разпръскването им бяха изпратени сили на ОУ на МВР и ГВ. Този ден в работа влязоха и първите сили, които бяха пристигнали от НМ - Казанлък. Установи се, че в Балабаново няма събрани хора. Тълпата в с. Груево се състоеше от около 1000 души, част от които въоръжени с брадви и ножове. Направен бе опит да се разпръснат с наличните сили и два автомобила на ПО. При започване на разпръскването участниците в тълпата се нахвърлиха срещу служителите на МВР и две лица направиха опит да отнемат автоматите на офицери от НМ. Тогава с решителни и безкомпромисни мерки тълпата беше изтласкана до края на селото, където напалиха огньове. Към 23,00 часа нашите сили установиха контакт с представители на тълпата и ги принудиха да се при­берат.
На 27.12.1984 г. в 7,30 часа в избеното помещение на жилищен блок „Г. Кирков” - Кърджали, бе възпламенено взривно устройство. Жертви няма, нанесени са не­големи щети.
На 27.12.1984 г. в 9,30 часа пред кметството в село Звездел отново се събра група от около 200 души. Те издигаха националистически лозунги. С мегафон им бе разяснено защо се сменят турско-арабските имена на лицата от смесени бракове и без употреба на сила бяха пръснати.
Около 12,30 часа на 27.12.1984 г. отново в Момчилград се събра тълпа от около 700-800 души. Те се държаха дръзко и агресивно. Скандираха лозунги: „Долу партията”, „Убийци” и пр. Опитаха се да нападнат Общинския партиен комитет, Общинския наро­ден съвет и други обществени сгради. Със силите на РУ - МВР Момчилград и Гранич­ни войски тълпата бе разпръсната. Иззети бяха 4 ножа, брадви, секири и други предме­ти от участниците.
На 27.12.1984 г. сутринта бе установено, че училището в с. Глухар е заливано с нафта и са правени опити за запалване. Пожар не се е осъществил.
През деня на 27.12.1984 г. група от по 20-30 души се движеха из някои от селата на селищна система Момчилград, селищна система Джебел и селищна система Бен­ковски. Групите бяха разпръснати по време на събирането.
На 27.12.1984 г. в 14,35 часа в с. Добромирци, селищна система Бенковски, група от 40-50 души посрещнали извън селото наряд на ГВ и с крясъци и псувни се нахвърли­ли срещу тях. Нарядът с хладнокръвни и решителни мерки разпръснал групата.
На 28.12.1984 г. край с. Бенковски, селищна система Подкова, бе закачено турс­ко знаме с надпис: „Смело напред”. Същият ден в мебелния завод „Бреза” - Кърджали бяха намерени две листовки, призоваващи работниците към стачка и бунт.
На 29.12.1984 г. от агентите „Ицо”, „Орлин”, „Благой” и няколко доверителни лица се получиха данни, че лица от смесени бракове от Кърджали и околните села ще се събират на протестен митинг в 10,00 и 12,00 часа на три места в града - пред ОК на БКП, на градския пазар и пред автогарата. Те съобщиха, че сред младежите от пред­приятията и учрежденията обикаляли лица, които ги уговаряли да излезнат на сборни­те места. Взети бяха бързи мерки за недопускане на масови вражески прояви в окръж­ния град. Така и в окръжния град не можаха да направят демонстрация.
На 01.01.1985 г. край с. Поточница бе запален сеновал, собственост на АПК - Поточница. Изгоряха 150 тона слама. Същият ден в 20,30 часа край с. Фотиново, се­лищна система Подкова, също бе запален сеновал с 20 тона слама. На 02.01.1985 г. в 7,30 часа бе установено, че са нарязани транспортните ленти на една от инсталациите на стопанско управление „Хидрострой” в Кърджали. Нанесени са щети за около 2500 лева. По тези случаи се провеждат оперативно-следствени действия за издирване на авторите.
При тази усложнена оперативна обстановка съставът на окръжното управление на МВР работи, без да жали силите си, за осигуряване на обществен ред и сигурност. Изграден е щаб под ръководството на др. генерал Иван Димитров, зам.-министър на МВР. В Окръжно управление на МВР е въведено непрекъснато работно време още от м. април, а през втората половина на м. декември работният ден е удължен до 23,00 часа.
Най-добросъвестно и отговорно заявявам, че ако не бяха въведени допълнител­ни сили на НМ и ГВ, ако централните поделения не бяха изпратили работни групи в окръга, комплектувани от опитни началници и работници, ние нямаше да можем така успешно и безкръвно да овладеем положението и с успех да решим големите и отговор­ни задачи по преименуването на българските турци с родов български корен. Ето защо искам да изкажа най-сърдечна благодарност на ДНМ и лично на другаря ген.-лейт. Иван Димитров на ГВ и лично на др. генерал Минков и др. ген. Цанов, на всички централни поделения и на техните началници.
5. Правилно се реши в дните на най-голямо напрежение да се засили преименуването. Сега интелигенцията бърза да не остане на опашката. Опитът показа, че събитията станаха в тези селищни системи, където партийно-политическата и агентурно-оперативната работа в това отношение беше слаба. По-интензивната работа и по-добрите резултати по националното осъзнаване се оказаха най-надеждната форма за умиротворяване на обстановката. През последната седмица на декември и през първите дни на Новата година работата върви най-добре - по десет и над десет хиляди на ден се преименуват.
6. Най-голяма грешка ще бъде, ако сега спрем хода на работата. Това ще изостри до краен предел обстановката и ще ни създаде големи трудности на министерството и на държавата.
7. Колкото по-скоро завършим работата докрай, толкова по-скоро ще се нормали­зира обстановката в окръга.
Разбира се, ние си даваме ясна сметка, че това не се отнася до абсолютно всички лица. То касае болшинството от хората, но има сред малцинството лица, годни на остра вражеска дейност, способни винаги да ни изненадат. И те не са единици и десетки, те са стотици и хиляди. Ето защо нямаме абсолютно никакво право на успокоение. Напротив, длъжни сме непрекъснато да завишаваме боеготовността и бдителността на състава.
8. Усложнената обстановка повиши бдителността и боеготовността не само на военизираните и милиционерските органи, а на всички патриоти в окръга. ДОТ в Кърджали мобилизираха 100 отрядника за 10 дни и ги организираха на казармени начала. Ежедневно през нощта даваха по 50-60 души наряд немобилизираните отрядници. Отрядниците в Ирково, Тихомир, Б. Извор, Кърджали и др. ежедневно и през деня, и през нощта, даваха 100 души в наряд заедно с НМ.
Работниците в предприятията организираха работнически щабове и постове и сами охраняваха предприятията. Стотици работници работиха по две смени без запла­щане, когато българските турци напускаха работните си места. Комсомолците органи­зираха комсомолски патрули и наряди и сами охраняваха техникумите и училищата. Пионерите организираха комсомолски патрули и тимуровски команди и контролираха навлизането на повече хора в градовете. Комсомолски бригади бяха изпратени в се­лищните системи да помагат в обработването на документите при смяната на имената и така нататък, и т. н.
9. Събитията показаха, че нашият състав - началнически и изпълнителски, няма опит, подготовка и знания, няма необходимото снаряжение и не е обучен да действува с наличното. Ние и по-горните нива трябва да направим много задълбочен анализ и да извлечем всички необходими изводи, за да обучим състава за действие и да обогатим практиката. Това важи за всички, но като че ли най-много за учебните заведения и за централните специализирани поделения.
10. По-голямата част от агентурния апарат остана верен на органите на МВР. В първите дни, когато оперативният състав беше ангажиран с милиционерски задачи, много агенти сами ни търсиха по телефона и предаваха информация. По техни данни възникнаха десетки нови разработки. Те посочиха организаторите и активните участ­ници в безредиците. Те подадоха информация за подготовката на масовите безредици в Момчилград, Джебел и Кърджали. Разбира се, предстои да се положат още много уси­лия за стабилизирането на агентурата, за да преодолее смущенията от преименуването, тъй като в същата степен засяга и нея.
11. В окръга срещу Нова година се зароди и формира процес на умиротворяване, на съзряване и консолидиране на здравите сили на това население. Ние сме убедени, че довеждането на мероприятията докрай по националното осъзнаване ще укрепи и ут­върди този процес.
 
ИВАН ДИМИТРОВ: Много нещо бе извършено, но очевидно не всичко и от всички. Това ясно изкристализира на територията на окръжно управление на МВР - Кърджали, окръг с най-компактно население за преименуване. От всичко 316 хиляди души жители на окръга само 58 хиляди са българи, а над 220 хиляди са български турци, болшинството си с доказан български корен и произход.
Само на 24 декември на основа нарушение на обществения ред в с. Млечино се явиха тълпи с над 1000 души с викове: „Да умрем, да хвърлим джиповете” и др.
На 25.12 в селищна система Бенковски постепенно се оформиха и нараснаха тълпи от фанатизирани, екстремистки настроени елементи от над 3500 души. Хвърляха се камъни и др. предмети към нашите служители, правеха се опити за отнемане на оръжие. Наложи се въвеждането на 5-ти граничен отряд, на 4-ти граничен отряд.
Наложи се и в с. Горски извор бе изграден временен подучастък на Народната милиция. С особено висока степен на обществена и държавна опасност бяха наруше­нията на обществения ред, масови демонстрации, опити за завземане на партийни и държавни учреждения, чупене на витрини и др. обекти в гр. Момчилград на 25 и 26.12. Виковете: „Долу БКП, убийци, фашисти, ние сме турци”, ни задължават отново да се върнем към много и много въпроси от нашата работа. За да са така организирани, агресивни, съпротивляващи се, една от причините е вече известна на ръководството на министерството.
На територията на гр. Момчилград като център с разклонения в окръга и извън окръга, от средата на миналата година е действала строго конспиративна нелегална организация.
Първо. В резултат на проведените комплексни агентурно-оперативни, охрани­телни, следствени, войскови и др. мероприятия на територията на Кърджалийски ок­ръг, независимо от сериозните усложнения, се обезпечиха условия и дадоха възмож­ности на партийните органи и организации за провеждане мероприятията по възстано­вяване имената на българското население от турски произход. До 04.01 са сменени имената общо на 123 618 души.
[…]
Шесто. Кърджалийски окръг и окръжното ръководство на МВР се оказаха на практика без реални сили за реагиране, особено охранителни такива в този извънредно труден момент на сериозно усложнилата се оперативна обстановка. За да не се оцени най-задълбочено обстановката и поискат своевременно изпреварващо допълнителни­те сили, това може би се дължи и до известна степен на някои илюзии в началото, че такава по мащаби и острота съпротива няма да се срещне при провежданите мероприя­тия. По този въпрос не бива да правим бързи изводи. Те не са нужни сега. Но тъй като предстоят за провеждане подобни мероприятия на територията и на други окръжни управления, те трябва да се имат предвид, за да не допуснем усложнения от подобен характер.
 
ГЕОРГИ МИЛУШЕВ: Другарю Министър, уважаеми другарю Палин, другари генерали и офицери. Анализът на демографските емиграционни процеси в Хасковски окръг показва непрекъснато нарастване на българските турци, живеещи на територия­та на окръга. Докато през 1960 г. в окръга е имало 17 хиляди лица, които са съставлява­ли едва 6% от населението, до започване на мероприятието то става 12% от население­то на окръга или достига 36 500, които са жители на окръга, плюс 6350 с временно жителство, около 42 хиляди.
Близо 50% от тях са се заселили от Кърджалийски окръг, 33 селища имаме с компактно население български турци, 10 с преобладаващо население български турци и 36 са смесено. Или общо в окръга от 196 селища, 79 имаше от това население. Полу­чило се е така, че се е допуснало в близо 39% от населените места да се разселят и заселят лица от български турци, а всички ние си даваме сметка какво важно направле­ние заема Хасковски окръг.
По селищни системи това население се разпределяше, както следва:
Най-много то беше в Хасковската селищна система - около 19 хиляди;
В Стамболовската, която се създаде миналата година - 10 800;
Минерални бани - 4500; Харманлийската - 3039 и по малко в останалите.
Мероприятието по преименуването на лицата, насилствено помохамеданчени от смесените бракове, започна след получаване на съответните указания на 20. 11. 1984 г. До вчера в края на работния ден в Хасковски окръг са преименувани 30 000 лица от живущите на територията на окръга. За хода на изпълнението му информирахме редовно ръководството на министерството. Досега мероприятието преминава нормално. Не се допусна извършването на остри вражески действия и нарушаване на обществения ред.
В някои селища, в това число и с компактно население български турци, като Пчеларе, Голобрадово, Рабово, Румелия, Колец, се извърши с местни сили под ръководството на кметовете, които без този в с. Колец са български турци и граничат непосредствено с Кърджалийски окръг.
На основата на получената информация от агентурата и доверените лица ние направихме извод още преди случая в с. Пътниково, че ще отидат те към променяне на своята тактика, т. е. от бягство от селата преди започване на мероприятието към съби­ране и придаване организиран характер.
Навременната информация и правилното решение за начина на действие позво­лиха своевременно да се изолират инициаторите, които бяха ходжата и неговите двама сина и това вече улесни работата. Но замисълът им беше да изведат децата на предна линия, след това жените, това го и направиха и вече на трета линия, мъжете, вземайки като заложник кмета и поставяйки условия за разговори.
Изолирането на организаторите улесни работата за мирното разотиване на насе­лението. Ако този случай имаше друг изход, можеше да увлече, а това очакваха съсед­ните села - Лясковец, Зимовина, Поповец, Долно Черковище и др. Благоприятният изход подейства бързо и отрезвяващо на останалите лица, които се готвеха да се изявят като лидери в тези села.
Положително влияние оказа и създадената организация и по изясняване причи­ните за възникналия пожар в кметството на с. Малък извор, където без прекъсване работи изградената група под ръководството на зам. окръжния началник в продълже­ние на 15 дни. Самото й присъствие и проведените редица агентурно-оперативни и следствени мероприятия спомогнаха да се получи значителна по обем информация както по обстоятелства за възникването на пожара, така и по възстановяването на имената. Ние сме към приключване на делото по пожара на кметството в с. Малък извор. Причините са доказани. Умисъл няма. Късо съединение в ел. инсталацията. Това е доказа­но с няколко експертизи.
Стремежът ни беше, преди да започне мероприятието, ние да изпълним точно и стриктно указанието на ръководството на министерството и това го направихме. Това са агенти, ползващи се с авторитет сред населението, които са в състояние да влияят върху него и да го водят. В резултат на това мероприятието премина добре в районите, които за нас винаги са били считани за трудни. Това са села с компактни маси български турци, с по 500-600 и 900 жители като Пчеларе, Голобрадово, Рабово, Румелия и т. н.
В тези села мероприятията се проведоха от самите кметове, които поеха ангажи­мента. Отказаха се от всякакви сили по линия на НМ, от комисиите на селищните системи и сами организираха общоселски събрания, разясниха същността и за какво става дума и се проведоха в продължение на ден, ден и половина - като в Пчеларе 850 души за ден и половина приключиха мероприятието самите кметове. И след обстанов­ката, която се създаде в Кърджалийски окръг, при среща с тях те продължиха да ни уверяват, че в тези села, в тези райони не може да се получи някаква изненада. Разбира се, всичко това ние го проверяваме. Но това показва верността на тези хора и техният авторитет и влияние сред населението.
Ние считаме, че това е част от онази агентура, за която години наред говорим и постоянно изисква ръководството на министерството от нас. Именно агентурата за влияние.
Това са хора, които могат да влияят върху значителни среди от населението. Мероприятието в с. Колец, което приключи само за 3-4 часа, беше в резултат на това, че едни от първите бяха двамата ходжи със своите големи семейства. Всичко това улес­ни работата по-нататък.
Ще си позволя да направя едно отклонение. Организира се бал по инициатива на Общинския партиен комитет в с. Караманци - новогодишен бал. Поканиха се братя Аргирови и някои други естрадни изпълнители. Искахме да видим как ще реагира това население. Масова посещаемост. И когато играеха тези младежи и казваха хайде, пляс­кайте с нас, всички тези младежи до 1 часа играха. А в Маджаровската селищна систе­ма играха и час и половина български хора.
Това е, което можем да посочим като положително при провеждане на мероприя­тието в Хасковски окръг. Заедно с това ние си даваме добра сметка, че място за успоко­ение няма, че ни предстои и очаква много работа, и то по всички направления.
 
ДР. МУХТАРОВ: Уважаеми другарю Министър, другари генерали и офицери. В момента в Бургаски окръг живеят около 47 000 български турци и около 4500 потомци на насилствено помохамеданчените в миналото българи, които са преселени предимно от Смолянски окръг и са със сменени турско-арабски имена.
От общия брой български турци в Бургаски окръг над 10 000 са преселници от Кърджалийски окръг, които са съсредоточени компактно в няколко селища на окръга: Айтос, Карагеоргиево, Мъглен, Тополица, Поляново, Черноград, Просеник, Равна го­ра, Крушевец, Драганово.
Голяма част от преселилите се в окръга са националистически настроени и са мигрирали, с цел да избягнат възстановяването на българските имена. След проведени­ят инструктаж от Вас, др. министър, на 21.XI.1984 г. се проведе в ОК на БКП съвеща­ние с първите секретари на общинските комитети на БКП, председателите на общинс­ките народни съвети и началниците на РУ и започна системна работа по издирването, проучването и доказването на българския произход на турчеещите се потомци на помохамеданчените българи, заселили се да живеят в Бургаски окръг.
В резултат на извършената предварителна работа в общините са подготвени спи­съци, от които се вижда, че засега в Бургаски окръг предстои да се възстановят имена­та на 1560 потомци на помохамеданчени българи и на 720 български цигани (т. нар. „чилингири”). От вчера почна преименуването в 3 селищни системи - Руенската, Карнобат и Сунгурларе. Засега в тези селищни системи всичко протича нормално. Необхо­димо е да се посочи обаче, че за Бургаски окръг остава нерешен проблемът, произти­чащ от допълнителното издирване, проучване и доказване на българския произход на лицата, дошли в нашия окръг от селищните системи Млечино, Аврен и Бенковски от Кърджалийски окръг.
Вчера сутринта в Бургас дойдоха по различни пътища групи от по 7-15 души. Получихме оперативна информация, че трябва да издигат лозунги пред Турското гене­рално консулство като такива - защо ни сменят имената, защо нашите права не се спазват съобразно спогодбата в Хелзинки, направете ни снимки и ги изпратете в ООН и т. н.
Това не беше допуснато, групите бяха разпръснати, задържахме 40 души. Искам да докладвам, че от разпитите, които се проведоха тази нощ, другарите ми съобщиха, че са установени 3-ма от подстрекателите на тези действия, които станаха вчера преди обяд в Бургас.
На 31 декември в турското консулство в Бургас по телефона се обади български турчин под името. Мюмюн Ескиджи, който каза, че е от Кърджалийски окръг, като разговаря с аташето и го уведоми, че от 16 до 28 декември в Кърджалийски окръг е имало кръвопролитие, турците били обсадени, имало убити и ранени, скоро такъв „натиск” щял да обхване и Бургаски окръг.
 
ДР. ЧЕРГИЛАНОВ: Мислим, че този въпрос сега ще се решава в БНА и Строителни войски. Ние не знаем, как са реагирали членовете на семействата в окръж­ните управления, където това нещо вече се провежда и очакваме някои сериозни неп­риятности, как реагират на това войниците български турци. Определено трябва да кажем, че болшинството от тях реагират отрицателно, особено сред тези от Кърджалийски окръг. По-голямата част изказват недоумение, неразбиране защо е необходимо да им се сменят имената. Преобладава убеждението, че мярката ще се прилага не само спрямо тези от смесените бракове, а за всички български турци. Това се подсилва и от това, че разяснителната работа, която се води във войските, някои офицери, като ги запитат, отговарят, че всички турци сега ще ги преименуваме.
В момента предстои уволнение и една голяма част - над 2000 души ще бъдат уволнени. Те са от Кърджалийски окръг. С цел да не се предизвикат допълнителни трудности на другарите от този окръг, през новогодишните празници не бяха пуснати 3000 души от този окръг в отпуск. Чрез командването се забавя с един месец уволне­нието на набора, т. е. поемаме на себе си една част от тези задачи, за да се облекчи в известно отношение положението там. Бяха създадени дежурни роти в поделенията на БНА в тези гарнизони, взводове в Строителни войски за оказване помощ при необходимост. Някои от тях действаха през този период.
Аз обаче искам да обърна внимание на следното: използването на войскови по­деления трябва да бъде, определено мнение имам по този въпрос и ръководството на управлението, по изключение. Заангажирането на БНА с такава дейност е нежелател­но, по простата причина, че БНА се обучава за друга дейност, не за тази и определено казано, намесата на армията може да доведе до сериозни последствия. Хората се учат да стрелят, да убиват, а такава пряка намеса може да доведе до много сериозни после­дици. Никой не може да каже кой офицер, кой войник в дадения момент ще реши, че е дошло време да стреля с автоматите, с оръжието и т. н. Обаче за сковаващи действия, за отделни групи, които се формират, за отделни роти, които се назначават, за такава дейност, тя се оказа изключително добре. Такива действия вече бяха проведени. В ра­йона на Крумовград мобилизация на полк се проведе и скова действията в района. По отношение на Момчилград се наложи използването на бронетранспортьори и патрули, което също сковаваше действията, но пряката намеса е нежелателна. По тази причина ние считаме, че е назрял вече моментът, може би вече е късно, трябва да бъдат възста­новени и създадени Вътрешни войски, които могат и трябва да се занимават с тази дейност.
Ние искаме да подчертаем сериозността на това, защото ние трябва да получава­ме информация и обратно, ние да даваме информация за контакти между враждебни елементи, националистически настроени и войници, които са годни за такава дейност. Ние имаме извънредно много данни през тези дни, войниците, които задържахме, гово­рят: „Не ни пущат, ние сме от Кърджалийски окръг, защото ние веднага ще се намесим в полза на нашите бащи и братя”. Това са приказки между тези националистически елементи.
Тревожен е и фактът, че в казармата не се води още по места борба и срещу „българския национализъм”, така да се каже. В редица места след тези събития нещата се изостриха. Така например в Карлово - гарнизона, безпричинно бяха малтретирани войници, български турци, на които отделни български военнослужещи им заявяваха: „Вие сте ни били 500 години, сега реда е да ви отмъстим”. Съвместно с командването и политорганите се работи именно за недопускане на такива явления. За целта командването даде един младши сержант, който извършваше такива издевателства, под съд.
Големият въпрос за агентурните ни позиции сред военнослужещи български турци - докато в СВ имахме позиции, определено трябва да кажем, че сред военнослужещите, които дойдоха през октомври в БНА, ние такива позиции нямаме. За съжаление, друга­ри, за целия контингент, не само от турци и българи, които дойдоха тази година, ние сме получили 14 агенти от всички окръжни управления на МВР, което говори, че има­ме изключително слаби позиции сред младежта и ние при нас трябва да създадем таки­ва позиции. Нужна ни е помощта на окръжните управления да бъдем насочени по отделни лица, по които те са работили, за да можем по-бързо да решим тези проблеми за БНА.
 
ДР. ИГ. КОЛЕВ: Другарю Министър, другари генерали и офицери. В Старозагорски окръг в момента имаме 10 000 турци, 1300 казълбаши и 4000, които са придош­ли и работят в селското стопанство, „Марица-Изток”, строителството и други обекти. Трайно са заселени 3200 също от други окръзи. Смесените бракове са 230.
Понастоящем оперативната обстановка се знае, не искам да се спирам в подроб­ности. Искам само да доложа, че водим 11 сигнала за незаконно притежаване на оръ­жие и 4 за терор. Особено характерни са 2 сигнала, които водим в РУ- Казанлък. Лице от турски произход, живеещо в едно от селата в този район, работещ като маневрист в Карлово, родителите на същия живеят в Кърджалийски окръг, е споделило, че за да отмъсти за смяната на имената на родителите си, е решил да взриви бензиновите скла­дове в селата Оситеново, Дъбово и ГСМ в гр. Карлово. Заедно с ОУ - Пловдив и Разград работим по обекта.
Другият сигнал е строителен техник от Казанлък. Роден е в Долни Воден, Плов­дивски окръг, също е казал, че в селото има изградена група, която има намерение да извърши убийство на турския генерален консул в Пловдив, защото не се застъпвал за тях. Ако не успели, щели да извършат атентат срещу турския външен министър при предстоящото му посещение в България. Доколко това е точно така, в момента рабо­тим за изясняване на сигнала.
В момента провеждаме подготовка по провеждане на мероприятието и решени­ето на ОК на партията. Готовност да имаме до 12, а на 14 да се отпочне провеждането на самото мероприятие. Уточнили сме всички учащи се, особено студентите, които са 150 души в Ст. Загора. Изготвяме списъци и предстои да изземем оръжието от турците ловци. Успоредно с това вземаме и конкретни мерки за своевременно и бързо получа­ване и изясняване на всеки сигнал. Уточнени са всички шофьори, магазинери, хлебари и други професии, които могат да окажат известно затруднение при провеждане на мероприятието. Създадена е организация за промяна на имената и смятам, че ще бъде полезно за нашия окръг, ако с другарите от Кърджали или Хасково бъдат изпратени, макар и няколко души (по двама души в селищна система) само за няколко часа да минат и да покажат, че не бива да се съпротивляват и трябва имената да се сменят. Такова нещо и от самите турци се очаква.
 
ДР. ДРАГОВ: Другарю Министър, другарю Палин, другари генерали и офицери. Опитът и обемът на работа, извършени в Благоевградски окръг по третирания проб­лем в сравнение с другите окръзи, е сравнително съкратен, но ще се възползвам от дадената ми възможност да кажа накратко какво сме направили и как сме го направи­ли, каква е обстановката при нас.
Извърши се най-задълбочена оценка и анализ на наличната информация за об­становката сред населението, носещо турски и арабски имена и особено ония данни, третиращи каква ще бъде реакцията му при отпочване подмяната на имената. Изводи­те бяха, че съпротива ще има, но тя ще бъде преди всичко индивидуална, без наличие на предпоставки и условия тази реакция да придобие организиран характер и създаде сериозни проблеми. Особеното при тая оценка на обстановката беше, че въпреки зна­чителната работа по установяване и доказване на лицата от смесените бракове, общо по въпроса имаше неяснота и неточности. Това обстоятелство беше създало тревога и в самите турски семейства. Пред оперативни източници и официални връзки се споде­ляше, че трябва да се реши въпросът кардинално, без деление на смесени и несмесени бракове. Съхраняването на лица с турско-арабски имена криело реална опасност от усложняване взаимоотношенията им и щяло да бъде пречка за правилното възпитание на поколенията.
Оценявайки обстановката, постепенно в партийните и нашите органи се утвърди мнение, че при нашите конкретни условия трябва да се счита, че всички лица, носещи турско-арабски имена, принадлежат към категорията лица от смесени бракове и съот­ветно в изпълнение на Закона се пристъпи към тотална подмяна. Несъмнено иначе щеше да се стигне до сериозно затормозяване на процеса по преименуването, ненужни разправии, уточнявания, губене на инерция в работата на комисиите и пр.
Практиката показа, че това решение, тази оценка е била вярна и фактически беше едно от важните условия, предпоставка за успешно протичане на процеса.
Самият процес на преименуването премина много организирано. Започнахме с хората, които имат най-голямо влияние и изобщо са барометър за невежата маса. Въп­росните лица бяха извиквани, провеждани беседи с тях и поставено условие да се преи­менуват. Независимо че в някои случаи срещнахме сериозна съпротива, нашата неотстъпност ги принуди да подпишат молбите. Веднага след това този акт получаваше голяма гласност в селищата и силно въздействаше върху останалите. Бяха създадени много комисии, в състава на които се наложи да влязат и наши служители наред с униформените милиционери, защото в началото се получиха известни засечки, решихме да включим и наши сили. Тези наши оперативни работници със своята настъпателност и категоричност спомогнаха много за успешната работа на комисиите. Присъст­вието на силите на МВР в значителна степен респектираха населението и в по-голяма­та си част то се стресна.
Фактически за три дни в три села на Гоцеделчевски район и в самия Гоце Делчев бяха преименувани 2330 човека. За един ден премина преименуването в Петричкия район и накрая се пристъпи към турчеещите се цигани. В момента на територията на окръга няма нито едно лице с турско-арабско име.
По указание на ОК на БКП повече такива имена не бива да се изписват в регис­трите по какъвто и да е предлог.
Имаше много случаи, когато цели семейства доброволно се явяваха пред коми­сиите с предварително подготвени хубави български имена. Тази тенденция продължа­ва и сега по време на подмяна на паспортите.
Общо взето, обстановката по преименуването, непосредствено след него и понас­тоящем с малки изключения, е спокойна. Взели сме всички възможни мерки за получа­ване на максимална информация за всичко онова, което става в тези селища и имаме готовност да неутрализираме враждебните прояви още в техния зародиш. Трябва да се подчертае, че се чувства много вредното влияние на обстановката в Кърджалийски ок­ръг. Чуват се отделни гласове за съпротива, опити да се повдигнат духовете, усилия да се излезе от това стресово състояние, в което бяха изпаднали по време на преименуването. Досега не са получени данни за сериозни и конкретни намерения, подготовка за органи­зирана съпротива или други остри действия. Във всички случаи, обаче, несъмнено е едно, че туркофилските и националистически елементи много болезнено преживяват смяната на имената. Не им е никак до хоро, както се е случило в Хасково. Хранят големи надеж­ди, че нещата могат да се променят. Годни са за една сериозна съпротива, ако има усло­вия за това. В това не може да има никакво съмнение.
Има един друг момент, който не го чух досега - че в Североизточна България няма да има смяна на имената и се готвили някои да се заселват там.
Отделни работници в промишлените предприятия все още не се явяват на рабо­та. За разлика от това, което чух за Кърджали, при нас интелигенцията и промишлени­те работници реагират много остро и фактически някои проблеми дойдоха главно от тях.
Мнозина считат, че промяната на имената не може да има траен характер, самоподхранват се и се самозалъгват.
 
ДР. СЛАВОВ: Другарю Министър, другари генерали и офицери. Ние проучвател­на работа, за каквато говори др. Кадирев, не сме извършвали, тъй като населението, обект на нашето внимание, идва в окръга след 1948 г. Настанили са се в отделни насе­лени места сред българските турци и са се легализирали с името „кърджалии”. Някои от тях са дошли главно да търсят препитание в този район, а други са дошли, за да избягат от мероприятията по националното осъзнаване. Това на нас ни даваше основа­ние да мислим и да си представяме, че ни предстои работа с много сериозни лица, тъй като това са хора, които са избягали от тези мероприятия и сега лесно няма да се скло­нят към подмяна на имената. Затова ние се готвихме в продължение на месеци, за да можем действително да проведем мероприятието на необходимото ниво.
Преди отпочване на мероприятието беше иззето оръжието на всички ловци българомохамедани и турци, живеещи в селата с население, подлежащо на преименуване под формата на проверка и презаверка на ловните билети.
Бяха иззети книжките за правоуправление на водачите, имащи лични автомоби­ли и подложени на проверочен изпит за допуснати нарушения, като за целта бяха пус­нати съобщения до АТ. От 3-4 месеца по отношение на тези лица ние насочихме наши хора, които да следят за евентуални допуснати от тях нарушения и използвахме допус­нати от тях нарушения в момента, когато на нас ни беше необходимо. Тази мярка беше приложена към водачи, националистически настроени, посещавали Държавния съвет и консулството в Бургас, а също така и на тези, за които имахме информация, че ще избягат с личните си автомобили.
Лицата, склонни да избягат, бяха изучени добре и установени за тях компромети­ращи ги факти, въз основа на които им бе приложена мярка от закона по чл. 39. По наше предложение бе изключено далечното набиране между селищните системи в ок­ръга. По указание на първия секретар бе обявена шапна обстановка и бяха поставени денонощно пропускателни пунктове. Изключването и шапната обстановка траеха само три дни, докато трае мероприятието.
В деня на отпочване на мероприятието нашите сили заедно с два граждански отряда от района бяха вдигнати, въоръжени и в 4,00 часа разставени по места. С граж­данските отряди проиграхме варианта „блокада на гористи райони”. В помощ бяха прив­лечени членове на ДОТ, а също така бивши и нещатни служители на МВР, добре поз­наващи това население и обслужвали тези селища по-рано.
По-сериозни трудности се срещнаха в населените места, където местните ръко­водители или не оказваха съдействие, или избягаха от самото мероприятие. Имахме един случай с кмет, който избяга и на втория ден, когато приключи мероприятието, чак тогава се завърна.
Сериозни трудности при преименуването оказаха младите хора.
Най-често те плачеха, претендираха за свобода, за интернационализъм, заканваха се да отмъщават и т. н.
При нас преименуването премина при сравнително спокойна обстановка. Имах­ме само две по-остри прояви, където граждани направиха опит да извадят нож с оглед нанасяне удар на наш служител. Друг случай не сме имали, побоища също не е имало, макар че много се злоупотребява в тази насока.
Имаше и няколко случая на заканване по отношение на някои местни ръководи­тели или лица от работните групи, по които бяха взети бързи мерки от наша страна.
По време на преименуването жители на отделни села поставяха за решаване со­циални проблеми, някои от които бяха решени на място. Бяха организирани срещи със съответни директори, ръководители на предприятия и там на място се решиха отделни въпроси.
Обстановката в окръга е спокойна - както по време на преименуването, така и сега продължава нормалният ритъм на работа в предприятията, вземат се мерки за повишаване бдителността и засилване охраната в отделните обекти. По време на преи­менуването на 1, 2 дек. и 30 ноември, на 2 декември приключи преименуването, в едно от селата, което цялото е от българомохамедани, се проведоха две сватбени тържества.
За успешното провеждане на преименуването на Силистренски окръг ни помог­наха няколко неща - първо концентрирането на това население в отделен район на окръга. Това даде възможност за неговото изолиране. Това са три селищни системи с 18 села.
Първия ден от 3823 лица сменихме имената на 2050 и за три дни работата прик­лючи. Сега има около 280 човека, които остават. От 269 живеят и работят в други окръзи.
В нашия окръг от тези, които трябва ние да преименуваме, живеят само 5 лица, които обаче се укриват и сега организираме работата по тяхното издирване.
Почти всички, подлежащи на преименуване, се организира и заснемането им от фотографи и организиране работата по подмяна на паспортите. Досега имаме подме­нени 1251 паспорти, остават около 800, които са в процес на изработване.
Другарю Министър,
На територията на окръга се разпространяват сега много слухове за самоубийства, убийства, за нанесен жесток побой и др., свързани с насилствено преименуване. Вземаме мерки срещу всички тези лица, фабрикуващи или разп­ространяващи безотговорни подобни слухове.
Някои националистически настроени лица от тези среди, а също така и българс­ки турци, дават съвети, че смяната на имената е временно явление, че те отново ще бъдат възстановени, като някои ангажират МВнР на Турция и др. Дават указания да продължи обрязването, говоренето на турски език, носенето на шалварите, да намаля­ват раждаемостта, което до известна степен разстройва това население. Засилиха се също така и религиозните обреди.
Налице е стремеж за увеличаване желанията за разводи и делата за установяване бащинство на децата под предлог съхраняване турско-арабските имена на децата.
На второ място, преименуването върви и ще завърши. Ако има възможност и не представлява някаква трудност, да се организира известно заснемане в някои населени места, където организирано върви и добре върви това мероприятие, с оглед да се съхра­нят тези материали. Може би някога ще потрябва да се показват на поколението.
 
ДР. Д. СТОЯНОВ:
Аз преди малко шеговито казах: „В Белене има достатъчно места”. Но главата­рите, инициаторите, подстрекателите, рушителите на реда трябва да знаят това. Това е и първият въпрос, който аз поставям, за да може всеки окръжен началник, тук са и заместниците по ДС, като се върнат, отново да поставят тези въпроси на вниманието си.
Другари,
За в бъдеще има обстановка, недоволни хора ще има, ето, вие тук слушахте за създаване на противодържавни групи, ще има обективна обстановка и след 2­3 и повече години. Ние сега в Смолянски окръг, където се извършиха същите неща преди 12-13 г., чак сега имаме относително успокоение на обстановката. Тези процеси ще вървят, ще се успокоят, но трябва много време - 5-7-10 години, но дотогава обстановка за създаване на антидържавни организации, терористически действия ще има.
Другари, това налага привеждане в движение нашата агентурно-оперативна ра­бота при новите условия, при тези условия, които сега се създадоха. Отцепването на 200 000 души - това създава нова обстановка не само в Кърджали, не само в тези шест окръга, в цялата страна има нова обстановка. Много ви моля да разберете - това е нова обстановка в цялата страна, нови потенциални инициатори, организатори и други пронационалисти за създаване на антидържавни организации.
Налага се да оценим още доколко нашата работа с агентурата и оперативните работници - агентуристи са в състояние да осъществяват бърза връзка в усложнена ситуация на масови безредици. В най-критичните дни 24-28 декември м. г. имаше три дни, когато с др. Кадирев, др. Ив. Димитров говорехме през два-три часа, нямахме връзка с нашата агентура и действахме само силово. Този въпрос трябва добре да се проработи, да личи, че работим, иначе тук ние ще работим на тъмно. Много въпроси възникват, не считам сега в детайли да ги оценяваме, те трябва да се доучат, някои неща трябва да се изменят и да се усъвършенстват.
 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 644, л. 1-128. Оригинал. Машинопис.
 
№ 17
СТРОГО СЕКРЕТНО!
 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Peг. N І 56. Екз. № ед.
7 яну. 1985
 
ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА
(2 – 6 януари 1985 г.)
СОФИЯ
 
1. Вътрешнополитическа обстановка
Първата седмица на Новата година премина в спо­койна обстановка, при повишена активност на трудовите ко­лективи в изпълнение на плана за последната, решаваща го­дина на Осмата петилетка.
При тясна съгласуваност в действията и под ръ­ководството на съответните партийни комитети органите на МВР подпомагаха ефективно компетентните административни власти при изпълнението на мероприятията за национално осъзнаване и преименуване на турчеещи се лица от смесени бракове, а в някои райони на Бургаски и други окръзи - и за довършване тази задача сред българи мохамедани. Към края на изтеклата седмица броят на лицата, на които са сменени арабско-турските имена от 1982 г. досега, надхвър­ли 180 000.
Резултатите от досегашните разследвания в Кър­джалийски окръг показват, че активно участие в организи­рането и провеждането на масовите безредици са взели лица предимно от средите на интелигенцията, някои кметове, секретари на кметства, учители, медицински работници, брига­дири в АПК, среден ръководен състав в промишлени предприя­тия. Нелоялно са се изявили и отделни лица от художествено-творческата интелигенция.
Българи-мохамедани, подстрекавани от фанатици, направиха опит масово да демонстрират протест пред турското консулство в Бургас, където на 3 януари се събраха около 100 души, разпръснати от органите на МВР без услож­нения. Задържани са и се разследват 29 участници.
В навечерието на Нова година беше предотвратено намерение на български турци, работещи в различни пред­приятия в столицата, да се съберат пред турското посолст­во и поискат „съдействие” от посланика. Вяха задържани временно 5 души.
Отделни фанатици се ориентират към терористични, диверсионни и вредителски актове. Извършени са няколко па­лежи в Кърджалийски окръг: сеновал в с. Пелин (АПК Крумов­град), сеновал в с. Фотиново, сеновал в с. Поточница, при които изгоряха общо около 250 тона слама. Разкрит е авто­рът на палежа в с. Пелин - 30-годишен, член на партията, сградостроител.
Задържан, разпитан и предупреден е жител на с. Глухар, същия окръг, замислял да убие кмета и подпали кметството.
На 4 януари на вратата на кабинета на председа­теля на ГК на ОФ в Момчилград беше намерена листовка: „Ако отидеш още веднъж да сменяш имената, ще ти отрежем главата.”
Издирва се авторът на листовка с остро национа­листическо протурско съдържание, залепена на трафопост в Казанлък.
На 2 януари в предприятие на „Хидрострой” в Кър­джали беше извършен диверсионен акт - нарязани транспорт­ни ленти на филтровъчно съоръжение. Разследването сочи, че авторът е лице, което работи в цеха, познава техноло­гическия процес, което му позволило да повреди решаваща за производството машина.
Очертават се няколко групи фанатици от Кърджа­лийски окръг, за които има улики, че действуват организи­рано. Едната група при безредиците в Момчилград изпочу­пила стъклата на сградата на ГК на ОФ и на домове на учителки активистки. Замислят да се снабдят с оръжие, да про­ведат демонстрация в Кърджали с участието на 30 000 души, да запалят цех или резервоар с бензин.
Зачестиха обаждания по телефона на български турци, предимно от Кърджалийски и Хасковски окръг, в тур­ското и американското посолство и в турските консулства в Пловдив и Бургас. Съобщават, че „хората се вдигнали с брадви и колове”, но „били обкръжени от войска”. Преиме­нували не само „помаци, цигани и лица от смесени брако­ве, но и чисти турци”. България била решила „да ликвиди­ра турското население”. То било готово да въстане, но ня­мало оръжие.
Макар че общо взето турските дипломати се държат резервирано към тези съобщения, някои от тях „под­сказват”, че колкото е по-голям броят на тези, които се оплакват, толкова „ще бъде по-добре”. Зам.-генералният консул в Пловдив недоволствал, че българските турци само се оплаквали. Сред тях не се намерили хора, които да „ор­ганизират бунт и да извоюват автономна република”.
За получената в посолството и консулствата инфор­мация турските дипломати редовно уведомявали Анкара. Висо­копоставен турски дипломат доверил, че събираните данни „за положението на българските турци” могат да бъдат използвани за „внасяне на въпроса в международни организа­ции”. С цел да събере информация „на място”, турският ге­нерален консул в Бургас посетил редица селища в окръга, като нарушил четиридесеткилометровата зона и категорично отказал да подпише съставения му протокол.
Според турски дипломати Тургут Йозал отлагал посещението си в България като израз на неодобрение на действията на българските власти, които се възползували от кризисните моменти в отношенията между Турция и Гър­ция и действували по същия начин, както гръцката админи­страция спрямо турското население в Западна Тракия.
Много от лицата, засегнати от мероприятията по преименуването, като се убеждават, че е трудно да про­никнат в турските дипломатически представителства или да установят по друг начин връзка с дипломатите, търсят контакти с водачи на турски товарни коли, минаващи през НРБ, предават им устна (а в отделни случаи писмена) ин­формация, в която се оплакват, че „властите ровят в миналото на отделни семейства, връщат се 40-50 години на­зад, за да докажат, че са помохамеданчени българи”. Задържани са двама български турци от Кърджалийски окръг, временно работещи в София, които уговаряли шофьор на тур­ска товарна кола да ги изведе нелегално срещу възнаграж­дение от 5000 лева.
Заслужават внимание някои други негативни проя­ви от вътрешнополитически характер.
Двама младежи от Сливен в нетрезво състояние се опитаха да нападнат и обезоръжат милиционерски сержант. При неизбежна отбрана един от нападателите беше ранен.
В София се изяснява дейността на младежка група с неофашистка ориентация, чийто лидер е син на осъден за противодържавна дейност гражданин, избягал от България.
В Перник активно се работи по двама младежи (23-24-годишни), които замисляли да извършват насилия над чужденци, използувайки за сплашване пистолет играчка, италианско производство.
Установени са младежите, които изгориха знамена на НРБ и СССР в с. Рибново, Благоевградски окръг. Води се следствие.
(По други въпроси – бел. съст.)
 
 АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 686, л. 10-15. Оригинал. Машинопис.
 
№ 18
 
СТРОГО СЕКРЕТНО!
 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Peг. N І 150. Екз. № ед.
14 яну. 1985
 
ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА
(7 – 13 януари 1985 г.)
СОФИЯ
 
1. Вътрешнополитическа обстановка
Широк положителен отклик сред нашата общественост на­мери постигнатото споразумение между СССР и САЩ след разговори­те на др. Громико с държавния секретар Шулц да започнат в най-скоро време преговори по проблемите за ограничаване надпревара­та във въоръжаването. Доловени са редица коментари, че тази договореност е резултат главно на усилията на съветското ръко­водство за постигане на „разумен компромис”.
При сравнително спокойна обстановка протичат в пове­чето от окръзите мероприятията за националното осъзнаване и пре­именуване на лица с турско-арабски имена от български произход.
Някои по-остри форми на съпротива се наблюдават все още в Кърджалийски, Бургаски, Старозагорски и Силистренски окръг.
Задържани са и се разследват няколко студенти, членове на нелегална националистическа организация в Кърджали, обявява­ща се против преименуването.
Задържан беше Мехмед Мустафов, 35-годишен, от Кърджалий­ски окръг, по улики, че е подпалил на 8 януари т. г. складови и канцеларски помещения на предприятие „Мостово строителство” в Бургас, при което бяха нанесени щети за около 20 000 лв. В хода на следствието Мустафов призна, че е извършил палежа като проти­водействие на мероприятията по преименуването. Работи се за ус­тановяване евентуалните му съучастници.
Отделни фанатици в Кърджалийски окръг се готвят да ор­ганизират демонстрации, „след като дошлите в помощ сили от дру­ги окръжни управления на МВР се изтеглят”. Доловени са закани „да се отвличат български деца” като заложници. Срещу освобождаването на всяко едно да се иска пускането на свобода на пет от задържаните по време на инцидентите. От друга страна, пред­намерено се разпространяват слухове, че „властите ще отнемат от турските семейства децата им от 2 до 7-годишна възраст и в интернати ще ги обучават в пробългарски дух”.
Задържан е и е предаден на следствените власти фана­тик, който търси да закупи срещу 10 000 лв. два автомата, за да ги използува при организиране нападение над Общинския на­роден съвет и Общинския комитет на БКП в гр. Джебел, след кое­то със съучастниците си да избягат от страната. Активно се ра­боти по друго лице, което проявявало интерес към възможността да бъдат изнесени от военни поделения автомати и патрони.
Заловен е на местопрестъплението 18-годишен младеж, наскоро преименуван, който разби входната врата на музейна сбирка в с. Пиларово, където се съхранява оръжие.
Прихванато е анонимно писмо до началника на РУ на МВР в Момчилград със закана, че ако до три дни не освободи задържа­ните, ще бъдат убити той и жена му и ще бъдат взривени фабрики, заводи, жилищни сгради.
Отбелязано е анонимно обаждане по телефона на началник на цех в трикотажния комбинат в Кърджали със закана, че ще бъде убит, защото санкционирал участници в безредиците.
Прихванато е анонимно писмо от Кърджали до жител на с. Рибино - своеобразен призив, озаглавен: „До турчина в България” с подстрекателско съдържание: да се оказва съпротива срещу преименуването, а писмото масово да се размножава и разпространява. Работи се по сигнал за съществуваща в Кърджали група от националисти от среди предимно на здравната интелигенция, които се събирали ежедневно и обсъждали мерки за противодей­ствие. Заместник-партийният секретар в „Рибно стопанство” - Кърджали демонстративно захвърлил и смачкал партийния си би­лет. Извършено е кощунство с портрет на партиен и държавен ръководител в гимназията в с. Черноочене.
Задържан и предаден на следствените органи е жител на с. Боил, Силистренски окръг, който се заканил, че ще убие кмета, който го „посочил за преименуване”.
Подобни прояви са отбелязани и в Старозагорски окръг: анонимно обаждане по телефона със закана за саморазправа с пар­тиен секретар на ТПК; публични закани, че ще „хвърчат българ­ски глави”. В Казанлък групи български турци се събират и ожи­вено коментират мерки за противодействие. В селата Манолово и Александрово много семейства не излизат от къщите си, много деца не ходят на училище. В с. Александрово се пишели молби за изселване, а в ДВТК „Д. Благоев” - Казанлък постъпили мол­би за групово напускане.
Беше предотвратен опит на група от 17 души да посе­тят турското консулство в Бургас и да връчат протест.
Предотвратен е и опит на няколко български турци да проникнат в английското посолство в София.
Според източник на ОУ на МВР в Хасково турски граж­дани от Бурса, изселници, заминали за Анкара със седем-осем автобуса, за да организират протестна демонстрация пред бъл­гарското генерално консулство. След съгласуване с Външно ми­нистерство валията на Анкара и полицейските сили забранили демонстрацията, като било обещано протестът срещу преименуването да се отправи по дипломатически път.
Според друг източник вниманието на т. нар. „Асоциация за култура и солидарност с родопските и дунавските турци” в мо­мента било насочено към създаване предпоставки за „по-организирана съпротива на турците в Лудогорието срещу преименуването”, тъй като тези мероприятия там все още нямали такъв масов харак­тер, както в Кърджалийски и Хасковски окръг.
Характерно в последно време е поведението на турчеещи се лица от български произход в Кърджалийски и други окръзи, които намалиха чувствително кореспонденцията си и оплакванията си до свои близки в Турция, съветват се взаимно да приемат без съпротива новите български имена, за да не „навличат неприятнос­ти на себе си и на децата си”. В Старозагорски окръг само от ед­но село са подадени 120 молби за доброволно преименуване. Също­то направили 60 студентки от института за учители. От селищна система Водица, Търговищки окръг, били подадени 24 молби за доб­роволно преименуване.
В Ямболски окръг са доловени много изказвания, че тряб­ва да бъдат сменени имената на всички български турци, за да ня­ма „обидени”. Трудно можело да се докаже сега кой е „чист тур­чин” и кой от български произход.
Дипломати от посолствата на САЩ и Англия положиха уси­лия да проникнат в райони, където се провежда преименуване и станаха инциденти. Пътуваха в Хасковски и Кърджалийски окръг. Опитваха се да пренощуват в хотели.
(По други въпроси – бел. съст.)
 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 686, л. 21-25. Оригинал. Машинопис.
 
№ 19
СТРОГО СЕКРЕТНО!
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Peг. N І 222. Екз. № ед.
21.01.1985
 
ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА
(14 - 20 януари 1985 г.)
СОФИЯ
 
1. Вътрешнополитическа обстановка
Обстановката в страната през изтеклата седмица беше нормална. Териториалните поделения на МВР оказваха активна по­мощ на съответните щабове за преодоляване на трудности, породени от природни стихии.
Продължават мероприятията на компетентните партийни и държавни органи за национално осъзнаване и преименуване на турчеещи се български граждани при непосредствена помощ от поде­ленията на МВР.
В Кърджалийски окръг работата по преименуването е към своя край. Създадена е организация за ежедневно издаване от 3 до 6 хиляди нови лични паспорта с български имена. Обстоятелст­вото, че и в съседните окръзи успешно се провеждат такива ме­роприятия, допринася за сравнително масово примиряване с новата обстановка. Положително влияние оказват изказвания на някои ав­торитети като ходжата в Крумовград: да се спазват нарежданията на властите, да не се отива срещу държавата.
Задържани са 6 лица (три девойки и трима младежи), кои­то са имали съвместна дейност със задържаните преди това трима студенти за образуване на нелегална протурска националистическа организация, която да оказва съпротива срещу преименуването.
Задържан е жител на с. Теменуга, който прави признания за писани листовки, приканващи към организирана съпротива и групови протести. В София са разпитани и предупредени трима души, връзки на задържан жител на Джебел, които се изказвали за организиране на въоръжена съпротива.
Води се разследване по умишлено повреждане на медицин­ска апаратура в окръжната болница. Има подозрения, че е дело на фанатичка.
В две училища са намерени по една листовка с национа­листическо съдържание.
Преодоляно беше напрежението в няколко села в Сливен­ски окръг. Преименувани са вече по-голямата част от турчеещите се жители на окръга.
Работи се по сигнали за организирана съпротива в Раз­градски окръг и Шуменски окръг. Провеждат се активни мероприятия за респектиране на подстрекатели и по други уличени в активна на­ционалистическа дейност групи и лица.
Издирват се автори на изписан лозунг в Хасково със за­кана за разправа с българите, на анонимно писмо до първия секре­тар на ОК на БКП в Стара Загора с ултиматум да се спре преимену­ването и на лозунг с антибългарска насоченост в Казанлък.
Положително отражение върху турчеещи се български граж­дани в окръзи в Северна България оказват получавани писма от техни близки главно от Кърджалийски и Хасковски окръг, в които им се дават съвети и да се примирят и приемат без съпротива пре­именуването. Типични са някои фрази, като тази, че „в Корана е записано да не се вдига ръка срещу държавата и Аллаха”. В някои райони расте броят на подаваните молби за доброволно преименуване.
Заслужават внимание получени данни за реакцията на турски дипломати, на турски средства за масова информация и изселнически организации.
Служителите в Бургаското консулство обвиняват турското правителство в пасивност. Очаквали дебати в Меджлиса, които мо­жело да предизвикат оставката на Тургут Йозал.
Турският военен аташе счита, че „турското правителство няма да остави така този въпрос, но сега било заето с по-важни работи”.
Според източник на ВГУ-ДС, под влияние на изселническата организация в Бурса народните представители от Отечествената партия, която е на власт, поставили остро въпроса пред правител­ството „да защити правата на турците в България”. Предстояло в близко време „с тези проблеми да се занимае Съветът за национална сигурност”.
Изселническата организация в Бурса се финансирала от известния милионер Алиосман Сьолмез, за когото се знаело, че има връзки с ЦРУ. Той активно съдействувал да се упражнява натиск от народните представители за поставяне на въпроса за „турското малцинство” пред международни организации, с цел да се дискре­дитира България. „Асоциацията за култура и солидарност с родоп­ските и дунавските турци” вече подготвяла издаването на книга „Геноцидът в България”, предназначена за широко разпространение в Западна Европа.
По данни от ПГУ-ДС от няколко дни някои турски вестни­ци поместват злостни материали с небивалици за „злодеянията на българите”. В. „Гюнеш” пише, че в Момчилград били „убити 40 турци”, а според в. „Терджуман” броят на загиналите достигнал 880.
Заслужават внимание и други данни, характеризиращи със­тоянието на оперативната обстановка в страната.
Бяха прихванати три анонимни писма от името на „Комитет за възстановяване на марксизма-ленинизма” с хули против партий­ното и държавното ръководство. Получен е сигнал, че студент в София членува в нелегална организация „Нови комунисти” със седа­лище в София и клонове в Пловдив, Русе и други по-големи градове. Замисляли да привлекат хора от казармите и се снабдят с оръжие.
Окръжно управление на МВР в Русе работи за предотвратя­ване опит на активен анархист, осъждан два пъти за противодържавна дейност, да изгради „Нелегален комитет за граждански права”. Поддържа връзки със съидейници в страната. При разговори по телефона си служели с условности.
Като автор на кощунствени действия по отношение на пла­кат за Съветската армия е разкрит и разобличен зам.-директорът на Автостопанство „Автобусни превози” - Габрово, бивш бранник, Уведомен е ОК на БКП.
 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 686, л. 31-35. Оригинал. Машинопис.
 
№ 20
Секретно!
 
Министерство на вътрешните работи
Центр. инф. орг. у-ние
13 фев. 1985 г.
СОФИЯ
 
СТЕНОГРАМА
От оперативката с окръжните началници, състояла се на 21.01.1985 г. в заседателната зала на министерството от 10.00 ч.
 
ДР. МИНИСТЪР
Другари,
Обстановката е много напрегната и ние ви извикахме за два часа да се информираме за съвещанието, което стана в ЦК на БКП в петък и второ, да поставим някои въпроси на осно­вата на досегашния опит, задачи, които трябва да се имат предвид през следващите дни и седмици. Така че това е едно ин­структивно съвещание, няма да правим дискусии и обсъждания.
Moля ви да си записвате, ние ще ви дадем след това втория материал по задачите, той е отпечатан. Ако има някои въпроси да се зададат, ще ви отговорим, обядваме и тръгваме.
Ще ви запозная с материала, който беше изнесен на срещата с първите секретари на ОК на партията.
(Чете материала.)
Другари,
През последното десетилетие бяха постигнати значителни успехи в укрепването на единството на бъл­гарската социалистическа нация, на нейната етническа монолитност. Това е голямо завоевание на Българската комунистическа партия, на нейната ленинска априлска линия.
В началото на 70-те години бяха възстановени българските имена на потомците на насилствено помохамеданчените в миналото българи от Смолянски и на зна­чителна част от Пазарджишки, Благоевградски и други окръзи. С това бе поставено началото на възродителния процес, на избистрянето и укрепването на българското национално съзнание на това население и неговото още по-активно включване в строителството на социалисти­ческото общество.
През последните няколко години в съответствие с обективната тенденция на тежнение на българските цигани към българската социалистическа нация, диктувана от целия ход на нашето обществено развитие и във връзка с подмяната на паспортите, около 250 хил. цигани приеха български имена. По този начин беше пресечена тенден­цията към турчеене на една част от тази група и се създадоха предпоставки за нейната консолидация в българската социалистическа нация.
Заедно c това продължи работата за възстановя­ването на българските имена на онази част от потомците на помохамеданчените в миналото българи и на лицата от сме­сени бракове, които не бяха обхванати от възродителния процес през 70-те години. В хода на работата в редица окръзи и особено в Кърджалийски окръг се оказа, че лицата с български родов корен са много повече, отколкото се предполагаше първоначално. Документално се установи, че в много райони т. нар. „български турци” са в дейст­вителност потомци на помохамеданчени в миналото българи, които в различни периоди в една или друга степен са се турцизирали. Този процес е продължил и в края на XIX и през XX век в условията на независима българска държава, главно чрез въздействието на религиозните дейци и смесените бракове.
Отначало ставаше дума за няколко хиляди души, а след това започна по същество един лавинообразен процес. В хода на работата се пристъпи към проучване на родовия корен на отделни граждани и фамилии. Тези проучвания, към които се насочи самото население, потвърдиха българското потекло на цели села и райони. Възстановя­ването на имената на лицата от смесени бракове и на помохамеданчените в миналото българи от района на селата Комунига и Черноочене показа, че коренът на тези български родове е от други краища на Кърджалийски окръг. По същество вече документално е установено, че в района на Крумовград, Момчилград, Джебел и другите общини насе­лението е българско по своя етнически произход и принадлежност. Намерени бяха икони, християнски погребения, разкрити бяха елементи в топонимията, бита, облеклото и други документи, които показват българския произход на населението. Всичко това водеше и не можеше да не доведе до преосмисляне на собственото минало от всеки гражданин, до свободно изразена воля от трудещите се да заменят своите турско-арабски имена с български.
Разбира се, това не беше стихиен, а организиран процес, който се съпровождаше с непрестанна и целенасо­чена политическа и организаторска работа на Окръжния и общинските комитети на партията под ръководството лично на първия секретар на Окръжния комитет другаря Георги Танев. Именно поради това процесът се разви бързо и обхвана целия окръг.
Под въздействие и на обстановката в Кърджалийски окръг в редица други окръзи се създадоха допълнителни възможности не само да се разгърне, а по същество и да завърши замяната на турско-арабските имена с български.
Към 14 януари са възстановени българските имена на над 310 хил. души - от които в Кърджалийски окръг - 214 хил., в Хасковски окръг - 41 хил., в Пловдивски окръг - 22 хил., в Пазарджишки окръг - 5 хил., в Силистренски окръг – 3500, в Старозагорски окръг - 11 хил., в Бургаски окръг - 9 хил., в Благоевградски окръг - 3 хил. Въз всички тези окръзи (с изключение на Силистра и Бургас) по същество се създаде нова обстановка - завърши замяната на имената на гражданите в съответствие с техния български родов корен.
Успешното развитие на процеса в един сравнително много кратък срок се основава главно на големия автори­тет и доверие към нашата партия и нейния Централен коми­тет. Показател е за завоеванията в социално-класово, политическо, културно и битово отношение на тези наши граждани, постигнати в резултат на последователното провеждане на априлската линия на партията във всички райони на страната, във всички области на живота. Този успех се определя и от обстоятелството, че замяната на имената се извърши на основата на широка организаторска и политическа работа от окръжните комитети на БКП, лично от техните първи секретари. Особено активно и с високо чувство на отговорност действуваха и органите на Министерството на вътрешните работи. Политически и организационно-практически това сложно дело непосредствено се направлява и ръководи от другаря Тодор Живков.
Възстановяването на българските имена е труден, сложен, в някои отношения болезнен процес. Протурските националистически елементи се опитаха да използуват тези особености на кампанията, за да организират безредици в Момчилград, Джебел, Бенковски и други общини. Опитите за безредици, както и другите форми на съпротива бяха ликвидирани бързо и категорично от органите на Министерството на вътрешните работи, от партийния и държавния актив. Органите на Държавна сигурност разкриха и две антидържавни групи, сформирани през месеците ноември и декември на миналата година, когато най-активно се работеше за възстановяването на имената. Националистичес­ките елементи бяха изолирани и обезвредени, което даде възможност работата да се доведе до успешен край.
Възстановяването и приемането на български имена е дело изключително. То изразява сложната същност на един дълбок обновителен процес, който протича в недра­та на част от нашия народ.
            - Това е преди всичко исторически акт, с който се заличава последният белег на турското робство върху снагата на нашия народ и се създават качествено нови условия за укрепване на неговото национално единство, на неговата морално-политическа сплотеност.
            - Това е дълбоко прогресивен процес, който ще има за последица окончателното утвърждаване на българско­то социалистическо патриотично самосъзнание сред онези граждани, които в различни етапи на миналото, с най-различни средства и подбуди са били отдалечавани от чистите извори на българския национален дух.
            - Това е революционно дело, с което се нанася силен удар на турския буржоазен национализъм и на него­вите непрестанни опити да раздвоява и трови съзнанието на част от българските граждани. Ускорява се процесът на тяхното освобождаване от религиозни, консервативни и националистически отживелици. Премахват се предпостав­ките за отъждествяването на религиозното и етническото, което водеше към устойчивост на турския буржоазен нацио­нализъм.
Приемането на българските имена и задълбочаването на възродителния процес фактически ще улесни борбата срещу отрицателните последици, свързани с ком­пактността на това население.
            - Това е дело с интернационално значение. Ограничава се влиянието на реакционна Турция, на САЩ и НАТО върху това население, нанася се удар върху опитите да го използуват за дестабилизиране на нашата страна. Обстоятелството, че HP България граничи с две натовски страни и сложната международна ситуация правят нетърпимо съществуването на такова положение, при което чужди на нас сили се опитват да си играят със съдбата на т. нар. български турци, да ги противопоставят на собствената им родина, на собствените им интереси. Както е известно, турско-арабските имена на част от нашите граждани се използуват от реакционните сили в съседна Турция, за да претендират за това население, да се опитват да говорят от негово име, произволно да определят неговата национална принадлежност. Завършването на процеса окончателно ще сложи край на това положение. И това дело има не само патрио­тично и общонационално, но и класово значение и смисъл. Той обективно служи на интересите на социализма в наша­та страна, на интересите на социалистическата общност. Съдействува за укрепването позициите на HP България като преден пост на Варшавския договор на Балканския полуостров.
Следователно това е процес с дълготрайни после­дици, с изключително важно, съдбовно значение за нашия народ, за българската социалистическа нация. Той може правилно да се оцени единствено в контекста на социално-икономическото и политическото развитие на българското общество на съвременния етап, в контекста на същността на априлската линия и политика на партията и нейната работа и борба за морално-политическото единство и спло­теност на трудещите се. Накрая той може правилно да се оцени, когато се разглежда в контекста и на съвременната международна обстановка.
По думите на др. Тодор Живков проблемът за укрепване на националното единство в Народна република Бълга­рия е изключително важен. Той е и следва да бъде един от централните въпроси на борбата за изграждане на разви­то социалистическо общество. Ето защо - продължава др. Тодор Живков - нашата партия, Централният комитет […и т. н.] (По други въпроси – бел. съст.)
 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 645 л. 3 - 10. Оригинал. Машинопис.
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.