22 юни 2009

Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.) Документи

№ 11
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-136. Екз № ед.
16.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 13, 14 и 15 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Обстановката през трите дни съхрани сравнително спокойния си характер. Не са отбелязани драстични националистически прояви. Не е придобита информация за замисляна враждебна дейност. В районите с преобладаващо пре­именувано население протича нормален трудов и обществен живот.
Съобщенията са свързани преди всичко с коментарии около срещата на П. Младенов с М. Йълмаз. Изразява се надежда, че в двустранните отношения ще настъпи някакво подобрение и ще последва съобщение за нови споразумения. Не се наблюдават видими промени в настроенията. В районите на Шумен, Торбухин, Русе, Пловдив, Сливен, Варна и Бургас коментариите за масово изселване на мю­сюлмани са сведени до минимум. Предпочита се да се изчакват официалните съ­общения на двете страни за преговорите. Източниците от Кърджали, Търговище, Силистра, в известна степен от Хасково и Разград, подчертават в сведенията си, че надеждите за по-масово изселване или за конкретни промени в политиката на партията по отношение на това население не намаляват. Все още оживено се ко­ментира новогодишното изявление на министър Йълмаз и популяризираното тези дни негово изявление пред журналисти в Париж за бъдещето на българо-турските отношения и за по-нататашната борба на Турция за възстановяване „статута на турското малцинство в България”.
Анализът на данните в последно време показва нарастващ интерес сред това население към проблеми от вътрешнополитически аспект. Най-вече сред ин­телигенцията се увеличават сведенията за разговори по преустройството в икономиката и обществено-политическия живот на страната ни. Преобладава мнението, че гласност и демокрация у нас все още нямало (студенти от Кърджали), че администрирането и формализмът са пречки за развитието ни. Колкото до отстъпките по отношение на мюсюлманите, те били фалшив ход за заблуда на общественото мнение под натиска на международни форуми и активната политика на Турция (Толбухин), допуска се, че не е останал безучастен и СССР (Шумен).
Данните показват, че в района на Кърджали, Бургас, Хасково, Шумен, Пле­вен, Толбухин обект на активни коментари вече са съобщенията на РСЕ, Би Би Си и други подривни радиостанции за дейността на нерегламентираните дружества за защита правата на човека у нас. От представителите на интелиген­цията се знае за задържането на част от членовете на тези дружества. Споделя се задоволство от това, че някои от членовете са лица с възстановени имена. Разсъждава се върху това дали те представляват нарушение на Конституцията на НРБ, още повече, че има изграден национален комитет, солидаризират се с плат­формата (слушали интервютата на Желю Желев и Блага Димитрова), счита се, че тяхното съществуване е „правилно, необходимо”. В района на Толбухин се об­съжда съобщение на РСЕ, че клон на комитета в Крумовград бил изграден само от мюсюлмани. В селища от Хасковска област се споделят надежди, че „дружествата могат да помогнат за решаване на проблемите на българските турци” и пр. (Коментариите са най-общи, препредава се само чутото от радиостанциите, в Кърджалийски окръг се споменават и имена на репресирани лица, имащи отношения към въпросните сдружения).
Засечените прояви на националистически настроения нямат демонстрати­вен характер - продължава масово да се общува на турски език, в селските райони се носи традиционно ориенталско облекло, не са малко сигналите за засилена ре­лигиозна дейност.
Сведения от Бургас, Кърджали, Хасково, Силистра и др. налагат извода, че освен официалния пощенски канал се използват и други неконтролируеми вазможности за кореспонденция с близки в Турция. Множество пощенски картички с новогодишни поздравления от входящата поща уведомяват наши граждани, че списъците с установъчните данни са получени, отправят се уверения, че ще бъде направено всичко възможно за решаване на проблемите им, предупреждават се близките да бъдат „нащрек и чакат развитието на събитията”.
През последнитеи няколко дни турското радио даде подробни информации за разгърнатата от Месут Йълмаз дейност по време на Конференцията за забрана на химическото оръжие в Париж, като акцентира най-вече върху изявлениято му за бъдещето на българо-турските отношения. Почти във всичките емисии, по ня­колко пъти на ден, радиотото повтаря разпространеното от Анадолската агенция предупреждение, че „ако не се възстанови статутът от преди 1984 г., то решаването на хуманитарните въпроси е обречено на провал”. Изтъква се категоричността , с която външният министър на Турция заявява, че „споразуме­нието за емиграция се счита от Турция като последно средство, необходими са промени в законодателството на България”. Този проблем Турция и занапред ще поставя в международни форуми.

Началник ЦИОУ - МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Ц. Петрова, Нап.: Томова – 70, 16.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 36-39. Оригинал. Машинопис.

№ 12
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-150. Екз № ед.
17.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 13,14 и 15 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

През денонощието е отбелязана една анонимна националистическа проява. На автоспирките и на стената на магазина в с. Средня, община Шумен, са открити залепени листовки с изписан на български текст: „Искаме в Турция! Пуснете Ни!” Провеждат се оперативно-издирвателни мероприятия за установя­ване на извършителя.
Останалата информация съдържа традиционно повтарящи се данни за спо­делени негативни настроения, коментарии и националистически изявления, които не внасят съществени изменения в обстановката.
Най-широко коментирани остават последните българо-турски контакти на правителствено равнище. Сериозни надежди за нови споразумения споделят почти всички лица, провокирани за разговор. Повсеместно се счита, че в Париж между двамата външни министри „макар и трудно” е воден диалог за нови из­селвания. Някакви конкретни резултати се очакват и от срещата на зам. министрите Иван Ганев и Кандемир в Белград. Доловени са предположения, че при последното посещение на Ганев в СССР и по време на визитата на Котумеев у нас от страна на СССР е оказано „давление за решаване на турския въпрос”. Неотстъпно се следят турските и други чужди радиостанции за придобиване на допълнителна информация по хода на международния форум.
Актуална тема за коментарии и обсъждания в тези среди, най-вече сред интелигенцията, сега е тази за правата на човека. Цитират се клаузи от междуна­родни споразумения, раздухвани от емисиите на чуждите радиостанции. В тази връзка интерес представлява изявление на представител на интелигенцията в Търговище, който смята, че на „този етап те правилно са се ориентирали към борба за свободно общуване на турски език и със старите имена, за откриване на училища с преподаване на турски език, за свободно изповядване на религията им и пр. И едва след това като получат тези свободи могат да поставят въпроса за създаване на автономна република”.
Сведенията за негативни националистически прояви са свързани най-вече с данни за масово общуване на турски език и слушане предимно на турско радио и музика, а там където има техническа възможност се гледа турска телевизия. (Данни има почти във всички телеграми). Получени са нови сведения за активизирана религиозна дейност - на мевлиди по различни поводи в частни жи­лища в с. Голямо Вранново, Разградска област, се събирали по 20-30 човека, на което местното ръководство не реагира.
Някои по-остри националистически изявления и споделени намерения за нелегална дейност:
Под контрол е поставено поведението на обект на ДОН, жител на гр. Айтос, работник в „Газстроймонтаж”, който заявил, че е готов да се включи веднага в организирана борба против възродителния процес и с риск на живота си да воюва за „отнетите права”.
От Бургас съобщават, че в контакти с чужди моряци са засечени двама до­кери с възстановени имена, които освен че придобиват касети с турска музика, предават снимки и установъчни данни за лица, желаещи да се изселят. (Дейността им се документира за взимане на отношение).
С агентура се контролира поведението на студентка от ВМИ-Пловдив, чийто брат, изменник от 1987 г., възнамерявал чрез граждански брак с турски гражданин да я изведе от НРБ. Получена е информация, че е предпирел и конкретни мерки.
На жителка от Варна, неработеща, предстои сключване на граждаски брак със сирийски гражданин. Роднините й хранят надежди, че ще им бъде разрешено да заминат за Сирия, където ще се състои и сватбеното тържество. (По случая се работи).
По време на митническа проверка в турски гражданин, пребивавал в НРБ, е намерен лист с установъчните данни на жители от с. Окорш, община Дулово, предоставени за уреждане на документи за изселване. (Уведомено е ОУ на МВР-Дулово.)
За подстрекателско поведение и внушаване на изселнически настроения от страна на временнопребиваващи турски граждани съобщават източници от гр. Завет и от селата Тодорово и Лъвино, Разградска област.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 40-42. Оригинал. Машинопис.

№ 13
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-162. Екз № ед.
18.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 17 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Телеграмите от териториалните поделения, получени в ЦИОУ – МВР, не съдържат сведения за изменения в настроенията и поведениято на лицата, възстановили българските си имена. Не са констатирани остри враждебни прояви, груби нарушения на обществения ред и трудовата дисциплина на протурска основа.
Бургаска област. В с. Косовец не се работело за утвърждаване на възроди­телния процес. Партийният секретар, който е и учител в селото, в последно време на обществени места поздравявал на турски език и общувал с арабско-турските имена. Кметът на селото, след употреба на алкохол започнал да играе кючек в пивницата, след което бил последван от всички останали.
Лице от с. Жълт бряг, Твърдишка община, родено през 1964 г. , притежа­вало около 15 касети с турски видеофилми, които били гледани от почти всички младежи в селото. Лицето се проучва за вземане на отношение.
Варненска област. От Варна не са получени данни. Обект на ДОН от гр. Толбухин - бивш учител, търсел юридическа консултация, за да докажел, че из­търпяването на наказанието му в Белене през 1985 г. било незаконосъобразно. Лицето се наблюдава.
По-богата е информацията за Шуменски район. По повод на подадената молба за изселване в Турция или друга капиталистическа страна е проведена бе­седа с лице от Шумен, родено през 1958 г., на работа в СП ”Риба и рибни продукти” във Варна. По време на беседата се е държал грубо, надменно и е зас­танал изцяло на антибългарски позиции. Настоявал да му се разреши да напусне страната, тъй като не можел да живее повее в България, в която нямало никаква демокрация. Направил изявление като: „Това, което направихте с нас, и Пиночет не би направил в Чили. Няма да се оставя в ръцете на българите - националисти и потисниците на турската нация”. Лицето е оставено под активен контрол.
В одаите на няколко пенсионери в с. Тъкач, община Каолиново, редовно се провеждали сбирки на мъже, при които се обсъждали разпространяваните слухове. Коментирало се, че при срещата на Йълмаз с Петър Младенов в Париж била подписана тайна спогодба за изселване на 800 хиляди мюсюлмани в Турция.
В поделението в Шумен са получени нови сигнали за пет лица, които имали намерение да напуснат нелегално страната.
Пловдивска област. В общежитията на ВСИ „В. Коларов” в Пловдив от 7 до 10 януари т. г. са се състояли три приятелски събирания на студенти от института с възстановени имена (присъстващите са били едни и същи). На тях е бил коментиран от националистически позиции възродителния процес. Имало изказвания, че българското правителство рано или късно щяло да се съгласи на компромиси. Студентите са установени и поведението им се контролира.
Разградска област. Няколко сравнително по-интересни факта съдържат телеграмите от Разград и Силистра. Сред кооператорите от ССБ “Яребица”, об­щина Дулово, се коментирал въпросът за възможността да се слушат западни ра­диостанции, при което се изказало недоволство от монтирането в селото на заг­лушително КВ устройство. В с. Чуковец, община Алфатар, е забелязано отстъпление от постигнатото по утвърждаване на възродителния процес. Във всички търговски обекти обслужването се извършвало само на турски език.
В с. Водно, община Дулово, в частен дом се прожектирали турски видео­филми срещу заплащане от 5 лева.
Работник от Разград, 31 годишен, със средно образование, във връзка със съобщение на радио „Свободна Европа”, че у нас имало създадена организация за защита правата на човека, се изказал, че през настоящата година в България щяла да се създаде организация за защита правата на малцинствата. Тя щяла да даде официално искане до Държавния съвет за разрешаване на дейността й.
Хасковска област. Доловени са коментарии във връзка с очакваното посе­щение на Шеварнадзе в Турция и започващата визита на Митеран в България, като последните се свързват с надеждата за натиск върху българското правителс­тво за „връщане правата на българските турци”.
Във връзка със съобщението на българските средства за масова информа­ция за задържани граждани, в с. Карамарци отделни лица изказвали предположе­ния, че в тази група имало включени и български турци, които искали да се въз­върнат арабско-турските имена и да се разреши свободното прилагане на мюсюлманските обряди и ритуали.
В клуба на с. Кременец били събрани децата, за да празнуват новогодишния празник. На магнетофона се пускала турска музика. На няколко пъти по време на тържеството в клуба влизал кметът на селото, но не обърнал внимание на това. Ще бъде уведомен ОбК на БКП в Момчилград.

Началник ЦИОУ на МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размножено в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: М. Цинигарова
Маш № 81
18.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 43-46. Оригинал. Машинопис.

№ 14
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление
Рег. № І-180. Екз № ед.
19.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 18 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Във Варна са прихванати по ОТМ „Вихрен” пет плика, съдържащи 39 листа, върху които чрез щампа е изписан текст с остро националистическо протурско съдържание. Анонимките са сходни с тези, които бяха разпространя­вани в Шумен и Търговище през миналата година, по повод на което в Шумен е заведено дело за оперативно издирване. За разкриването на автора се провеждат мероприятия от териториалното поделение във Варна, съгласувани с поделението в Шумен.
Телеграмите на териториалните поделения от Бургаска, Варненска, Плов­дивска, Разградска и Хасковска област съдържат сведения и сигнали предимно за негативните коментари, споделени в тесен кръг, и разпространявани слухове, при които не са отбелязани нови моменти. Получени са и сигнали за негативно поведение на отделни лица от средите на местната интелигенция. От Кърджали и Шумен се съобщава, че основна тема на коментариите сега е Виенската среща и посещението на Митеран в България, във връзка с които се изказват надежди, че последните ще предизвикат преустановяването на на мероприятията по възродителния процес.
Получани са нови данни за редица селища и трудови колективи (селищата от община Каолиново, КТА „Мадара” в Шумен, „Заводски строежи”, „Стомана” и др. в Силистра; МЕЗ „В. Коларов” - Толбухин” и др.), в които масово се разпространяват слухове , че през тази година ще бъдат възстановени арабско-турските имена.
Подобни слухове се разпространяват и в селищата с преобладаващ брой лица с въстановени имена от Сливенска и Твърдишка община.
Сред спортните среди в Разград се коментирало, че тази година била реша­ваща за лицата с възстановени имена. Предстояли промени - разрешаване на из­селване или възстановяване на арабско-турските имена. Считало се, че е възможно дори и създаване на автономни области (Хасковска и Разградска). Произволно се тълкува предаване на „Дойче веле”, като се твърди, че било съобщено за създадено в Русе „Дружество за защита правата на турското малцинство в България”, което имало за задача да се бори за създаване на „нормална обстановка” - възобновяване на взаимните гостувания с Турция, ре­довната кореспонденция и телефонните разговори. Властите досега не били взели мерки против членовете на ръководството и лица от цялата страна се записвали за членове на дружеството.
За негативни протурски прояви на отделни лица са придобити следните по-интересни сведения и сигнали. Група бивши учители от Търговище и с. Търновца при новогодишно тържество в частен дом общували само на турски език и слушали турска музика. Децата, които присъствали, искали да гледат предавани­ята на българската телевизия, но не им е разрешено.
Учител и секретар на ППО в с. Мрежичко , Бургаска област, коментирал превратно въпроса за правата на човека. Според него, притисната от междуна­родната изолация, България започнала да отстъпва от мероприятията на възродителния поцес.
Командированата учителка в с. Припек, Бургаска област, Лилия Никола­евна Кострицкая, родена на 17.04.1935 г. в СССР, съветска гражданка, се обръщала към децата с арабско-турските им имена. Обяснявала, че в Съветския съюз имало много нации, но всички са запазили традиционните си имена. Ще бъде предложено на ОбК на БКП, Кострицкая да бъде преместена и да не бъде учителка на деца с въстановени имена.

Началник на ЦИОУ- МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: Томова-89
19.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 47-49. Оригинал. Машинопис.

№ 15
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-190. Екз № ед.
20.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 19 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Не са получени данни за извършена или замислена остра противодържавна дейност на националистическа основа. Информацията за настроенията и коментариите не сдържа сигнали за иззменение или нови нюанси, влияещи върху състоянието на обстановката.
Резултатите от Виенската конференция за сигурност и сътрудничество в Европа все още не са обект на активни коментарии. Източници от района на Кър­джали известяват за водените разговори в тази връзка - отчита се, че изказването на Йълмаз и поставянето на въпроса за положението на турците в България на този висок форум означава, че за Турция въпросът не е приключен и че тя ще продължава да отстоява правата им, което според сведенията, дало нов подтик в надеждите за обрат във възродителния процес. В селища на Хасковска област, където се приема сигнал на турската телевизия и по всяка вероятност е гледана информационна емисия, от речта на турския външен министър във Виена се об­съждат онези моменти, в които той отравя открити нападки срещу България.
В по-голямата си част останалата информация от териториалните поделе­ния не съдържа оперативно интересни данни.
Характерни в сведенията на източниците остават данните за застой в из­пълнение на набелязаните с възродителния процес задачи, а като външен белег на този застои и отстъпление източниците изтъкват демонстративно общуване на турски език на общетвени места, включително и от млади хора, повсеместно слушане на турска музика, неотслабващ интерес към турското радио.
По данни на оперативни източници от Търговище по радиоточката на с. Врани кон, община Омуртаг, и други селища на района е била включена турска радиостанция. (Проверката на сиганла е показала, че явлението се дължи на обс­тоятелството, че програмите на турските и българските радиостанции се излъчват на близки честоти и в определени моменти сигналът на турските заглушава този на нашите).
В основните училища на Асеновград и в селища от общината, където учат компактни маси ученици с възстановени имена, мерките за утвърждаване на въз­родителния процес не постигат желания ефект. Учителските колективи не проявяват активност, равнодушно отминават общуването на турски език, не скриват недоволството си, че не получават допълнително възнаграждение за ра­бота с такава категория ученици. (Подготвя се справка за ОбК на БКП).
Масово общували на турски и на цигански език учениците от училища на селищна система Провадия. Незаинтересованост проявявал директорът на училището в с. Градинарово. Учители от същото село демонстративно разгова­ряли с децата на турски език. (Ще бъде уведомен ОбК на БКП - Провадия за взи­мане на отношение).
Неудовлетвореност от работата си споделил кметът на с. Лопушна, община Дългопол, според когото във възродителния процес не се чувстват положителни промени поради бездействието на комсомолската и партийната организация.
Придобита е информация, че в края на 1988 г. с активното участие на из­селници от НРБ в Истамбул е създадена антибългарска организация - Дружество за изследване и пропагандиране на турската култура на Балканите „Балканис­тика”. Активно участие в учредяването и дейността му взема избягалият в Турция бивш доцент в катедрата по история на БКП във ВМЕИ - Хюсеин Мемишев. Последният подготвял издаването на книга, в която с факти и документи щял да бъде осветен въпросът за съществуването на „българските турци и насилието върху тях по време на възродителния процес”. С одобрението и съдействието на МИТ и Министерството на външните работи на Турция Мемишев е получил достъп до стари турски архиви и печатни издания в книгохранилищата в Истамбул, Анкара и Бурса. Дружеството ще разгръща дейност за обединяване на изселническата интелигенция от България в работата й по популяризирането на турската култура на Балканите. За председател е изб­ран бивш жител на с. Подайва, Варненска област, съден за шпионаж в полза на Турция.
В края на миналата година се е провел и редовния конгрес на Дружеството за подпомагане на изселниците. В ръководството му са били избрани двама из­селници от Кърджали. Общинският съвет на кв. Гаази - Истамбул е предоставил на дружеството обзаведени едноетажни къщи, в които настанявали емигранти от България до получаването на жителство и работа.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-98
20.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 50-53. Оригинал. Машинопис.


Веселин Ангелов. Секретно! Протестните акции на турците в Бългалия (януари-май 1989 г.), С., 2009, с. 75-84

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.