14 юни 2009

Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.) Документи

№ 5
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-60. Екз № ед.
6.1.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 5 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

В поведението и настроението на това население не са доловени нови ха­рактерни моменти. Информацията от денонощието не съдържа интересни от опе­ративна гледна точка данни.
От Търговище, Толбухин, Русе, Пловдив, Сливен и Бургас в обобщен план оценяват обстановката като относително спокойна, с нормален трудов процес, без открити остри националистически прояви, но с неотзвучал напълно интерес към съобщенията и разпространяваните слухове за евентуално изселване.
Източници от Кърджали, Шумен, Разград предоставят по-противоречиви данни, говорещи за привидно спокойна обставовка, зад която се крият лабилни настроения. Пасивното отношение на административните и масовополитически организации по места към приобщителните мероприятия е довело до чувстви­телни отстъпления от завоюваните позиции, масово общуване на турски език, широко проявление на чужди етнически моменти в бита.
Някои характерни съобщения:
Коментариите, противоречиви по своята същност, касаят преди всичко съ­общенията на турското радио, някои моменти от вътрешнополитическия живот, прогнози за бъдещето на българо-турския диалог, като в общи линии всичко се повтаря от месеци насам. Нов нюанс в споделяното недоволство от липсата на някои хранителни стоки на пазара и опасенията за предстоящо повишение на це­ните им е обвинението на националистическите кръгове към правителството, че „... необмисленото масово насочване на средства за развитие на електронната промишленост, компютри и роботи става за сметка на селското стопанство, къ­дето е ангажирано по-голяма част от населението с възстановени пимена...” В ня­кои райони се разпространяват слухове за предстоящо въвеждане на купонна система в провинцията за продуктите на млечната промишленост.
От Шумен известяват, че от началото на годината са постъпили 5 молби за издаване на изселнически паспорти, подадени от съпруги на осъдени за нелегална терористична дейност лица. Прави впечатление еднаквото съдържание на молбите: „Моля да ми се издаде изселнически (задграничен) паспорт за Турция на мен и семейството ми, тъй като там имаме близки раднини и съгласно спогодбата между НРБ и Турция, общоевропейския форум и Хелзингските спо­разумения, чл. 12, т. 2”. (С лицата ще бъде проведена профилактична беседа.)
Сведение от Бургас съдържа информация, че прекалено бавното издаване на паспорти на младежи с възстановени имена, навършили 16 години, или такива загубили паспортите си, и връчените в замяна на това временни служебни бележки създават впечатление, че властите „замислят нещо”. Сред малограмот­ното гражданство мудното придвижване на тази процедура се тълкува едва ли не като предстоящо връщане на паспортите със старите имена. (Подобни сигнали са настъпили и от други източници в страната, което налага разпореждането на мерки за по-гъвкаво реагиране към проблема.)
Източници от района на Айтос съобщават, че в последно време лицата, които имат близки в Турция или ФРГ правят усилени опити да се свържат с тях, за да им изпратят имената си - с надежда, че ще получат декларации за изселване. (Със сведението в подходяща форма ще бъде запознат ОбК на БКП.)
Сведение от района на Момчилград сигнализира за широко възобновяване на стари религиозни мюсюлмански празници. Към отдавна отмрелия, а отскоро подновен обичай „приемане на духовни бащи” никой от местното ръководсво не реагирал. Секретарят на кметството дръзко отстоявал правото на всеки да посещава джамията - аргументирал се с цитиране на Конституцията, която не от­меняла тази свободи за всеки гражданин на НРБ.
Не са получавани данни за извършена или замисляна остра националисти­ческа дейност.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-28
Размн. в 52 екз.
06.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 14-16. Оригинал. Машинопис.

№ 6
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-70. Екз № ед.
09.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 6, 7 и 8 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

През последните три дни на изминалата седмица не са констатирани остри враждебни прояви, груби нарушения на обществения ред и трудовата дисцип­лина на протурска основа. В телеграмите на териториалните поделения преобладават сведенията и сигналите за коментарии, изказвания в тесен кръг и разпространяване на слухове. Все повече са правените предположения и разпространявани слухове за спиране мероприятията по възродителния процес, възвръщане на турско-арабските имена и „възстановяване на правата на българските турци”.
Бургаска област. Информацията е задоволително. Телеграмата на Бургас съдържа две информационни съобщения. Група работници от консервен завод в гр. Айтос коментирали предаване на Би Би Си за интервю на съветския външен министър, в което последният бил заявил, че в близко време щели да бъдат възс­тановени всички права на малцинствата в социалистическите страни.
В поделението в Сливен е получена молба от принудително заселения в Михайловградска област Ангел Огнянов Орлинов, роден през 1940 г., жител на Ябланово, Котленска община, с което изпраща паспорта си и заявява, че не желае да носи името, посочено в него. Настоява за издаване на паспорт с турско-арабско имена.
Варненска област. В Шуменски район са получени редица сведения, които показват затихване на изселническите коментарии. Като основна тема на разговори постепенно се налага евентуалният поврат във възродителния процес. Например в селищата на община Венец при събирания в одаите и по други по­води упорито се говорело, че предстояла промяна в политиката на партията и правителството спрямо мюсюлманското население у нас и „възставновяване на малцинствените им права”. Тази промяна се свързвала с предстоящите междуна­родни форуми по правата на човека. Подобни разговори се водели и сред ученици от техникума по химическа прамишленост в Шумен, където отделни младежи разпространявали слух, че в „Кърджалийско вече връщали старите имена и паспорти”.
В селата Коларци, Телериг и др. на Толбухински район се срещали трудности при формирането на арендните групи в селското стопанство, тъй като не искали да се ангажират с договори, което щяло да им попречи при евентуално изселване.
От Варна е получено само едно съобщение - за лице от с. Медовец, което се завърнало от Турция след няколкомесечно гостуване. Отправяли хули по негов адрес, тъй като със завърщането си бил компрометирал турската нация и жителите на селото.
Разградска област. Забелязано е известно стихване на изселническите ко­ментарии, въздържане от открити изказвания по вълнуващите ги проблеми, проя­вяване на предпазливост и споделяне на мнения само в роднински и приятелски кръгове (Разград, Силистра и Русе).
След пленума на общинския комитет на БКП в Търговище по проблемите на възродителния процес, по места не се правело нищо. Съществувала реална опасност решенията му да не бъдат изпълнени.
Получени са редица сведения и сигнали за негативно поведение и протур­ски настроения на отделни лица. Например обект на СП при РУ на МВР в Дулово, споделил, че след дълги „мъчения” успял да се осводоби от поста партиен секретар. Бил сигурен, че през март тази година ще има изселване и длъжността му партиен секретар щяла да му попречи да се изсели.
Хасковска област. В Кърджалийски район продължават масовите комента­рии и изказвания за предстоящо изселване от България. Засилва се негативното отношение към мероприятията по възродителния процес, които се квалифицират като „погазване на човешките права и оказване на натиск за побългаряване”. По мнение на редица източници открити негативни изказвания се правят от нискообразованата част на населението. Повсеместна е пасивността, безразличи­ето и пълната апатия към всякакъв вид приобщителни меропирятия. Има изказани становища от източници, че за низовия ръководен кадър било характерно двуличното поведение. Над 90% от местните ръководни кадри с възс­тановени имена не били убедени в правилността на партийната политика по въз­родителния процес и не съдействали за неговото утвърждаване. Голяма част от тях не желаели да се свързват с привилегиите по 22 и 31 ПМС. Особено отрицателно върху утвърждаването на възродителния процес въздействали ли­цата, които работели във вътрешността на страната. Поради всичко това, на много места от възродителните мероприятия били останали само българските имена, но те обаче малко се използвали при общуване.
За Хасковски район са получени сведения, че сред работниците от цигаре­ната фабрика „Тракия” - Хасково, се говорело, че през 1989 г. ще бъде решен окончателно въпросът с новите задгранични паспорти, защото САЩ много остро критикували България за нарушения във връзка с правата на човека.
Коментирало се предаване на „Дойче Веле”, в което се съобщавало, че ор­ганите на ДС били разкрили и задържали членовете на нелегална организация за опазване на човешките права. Били съобщени имената на някои от членовете на организацията, между които имало и лица с възстановени имена.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: И. Гюнова-44
09.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 17-20. Оригинал. Машинопис.

№ 7
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-86. Екз № ед.
10.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 9 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена


Характерен момент в обстановката сред лицата, възстановили имената си, е разширяването на коментариите и разпространяваните слухове във връзка със съобщенията на западни радиостнации, че в България е създаден „Комитет (орга­низация, лига) за защита правата на човека”.
В Търговищки район на Разградска област е забелязан повишен интерес сред лица от интелигенцията към тези съобщения. Коментирало се, че в ръководството на организацията били включени и три лица с възстановени имена, между които и една жена от Варненски район. Разпространявал се и слу­хът, че правителството било взело решение за регистриране на такива организа­ции, но то все още не било обнародвано. В тази връзка обект на ДС споделил, че в Търговищки район трябвало да се създаде такава организация. За целта лично той вече бил разговарял с 5-10 човека, които били готови да се включат в нея. Следвало да се използва пасивността на властта, която в момента била под натиска на световната общественост. Предложил на източника, като пътува из страната, да събира данни за репресирани. Имал намерение да осъществи кантакт с един от членовете на ръководството на организацията, от когото да вземе нейния устав. Мнението за създаване на такава организация се споделяло и от бивши учители, освободени по непригодност поради протурски настроения. Спо­ред тях задачата на организацията на първо време трябвало да бъде „да се раздвижат духовете” и да се привличат повече хора в нея. Засега няма данни да е създаден филиал на организацията в района. Лицата са под оперативен контрол.
Коментарии във връзка със съобщенията на чуждите радиостанции за „съз­даден комитет” са засечени и в Русенски, Шуменски и Толбухински район. Обек­тът на ДОН от Шумен споделил радостта си от създаването на такива комитети и изразил готовността си да се включи в някой от тях. Сред работниците от „Млечна промишленост” - гр. Толбухин, се разпространявал слух, че в Крумовг­рад съществувала организация, исканията на която били “свобода на мюсюлман­ската религия и изучаване на турски език в училищата”. Тази организация изпращала информация в Женева по положението на мюсюлманите в България.
В телеграмите на териториалните поделения преобладават сведенията и сигналите за изказвания и разпространявани слухове, повечето от които в различни варианти многократно се повтаряли досега. В Кърджалийски район с нескриван интерес се очаквало посещението на съветския външен министър в Турция. Според националистически настроени лица гравната цел на визитата му щяла да бъде „турския проблем” в България и други спорни въпроси между двете страни. В с. Костино, община Кърджали, и с. Маджари, Хасковски район, усилено се коментирало съобщението на турското радио, според което турският външен министър заявил, че 1989 г. щяла да бъде годината на „освобождението на българските турци”. Заявлението на Йълмаз се тълкувало в три направления - връщане на арабско-турските имена, мюсюлманските ритуали и други права на „турците” в България, откриване на турски училища, създаване на турска автономна област от районите с преобладаващ брой лица с възстновени имена; изселване на голям брой „български турци” в „майката-родина”.
За видео-бизнес и разпространение на магнитофонни касети с протурско националистическо съдържание са получени следните по-характерни нови данни.
Киномеханикът в с. Любен, Община Ситово, с поверената му ведомствена апаратура, в домашна обстановка прожектирал филми с ниска художествена стойност, между които и турски филм. Лицето е профилактирано.
В селата Данково, Разградска община, Прелез, Веселец и Острово, Заветска община, се разпространявали и гледали в домашна обстановка видеокасети с тур­ски филми и музика.
Лица от Силистра и от Беленския район на Сливенска община разпростра­нявали магнетофонен запис на турска песен за Айсел - изселената при родителите си в Турция Ася Михайлова от с. Соколарци, Котленска община.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: Гюнова-54
10.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 а, а. е. 743, л. 21-23. Оригинал. Машинопис.

№ 8
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-90. Екз № ед.
11.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 10 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Съпоставени сведенията с различните териториални поделения имат твърде противоречив характер. Докато от Толбухин, Силистра, Русе, Варна, в известна степен и от Пловдив, данните говорят за най-общо стихване на изселническите коментари, относително спокойна обстановка, нормален трудов процес, проявен интерес към строително и битово устройване, споделено разочарование от политиката на турското правителство и проявено неверие в турското радио, „ко­ето в последно време не им давало нищо, освен призиви за търпение”, то от Тър­говище, Шумен, Хасково, Сливен, Разград и особено от Кърджали оперативната информация не показва чувствителни позитивни промени в настроенията в тези среди, формирани през последните месеци.
Сведение от Силистра показва, че решаването на жезнено важните проб­леми на това население дава съществени резултати на основание на идеи, заложени във възродителния процес. Зъботехник от града, получил наскоро апар­тамент - от този момент престава да изразява негативно отношение към мероприятията и да говори за изселване. Чувствително намалели изселническите разговори и в с. Честименско след предоставени възможности за закупуване на къщи. Не били малко желаещите да закупят парцели за строеж в с. Зорница, Хас­ковско, но проблемът с кадастралните планове се решавал бавно.
Характерен момент в сведенията, включени в почти всички телеграми, са данните за повсеместно разпространяване на магнетофонни касети с турска му­зика и материали с протурскко националистическо съдържание, както и тези за бизнас с видеофилми. Органите на МВР в Толбухин са придобили информация, че към разпространяването им имат отношение и транзитнопреминаващи граждани на други ислямски страни (в случая на Иран). Жител на Русе, адресно регистриран в София, периодично посещава града, като пренася към района го­лямо количество видеофилми с националистическо съдържание. (Провеждат се агентурно-оперативни мероприятия за пресичане на дейността му). В дома на бригадир в с. Жълт бряг, Твърдишка община, се организирали прожекции срещу заплащане. Видеокасетите осигурявали лица от Хасковски район. Получени са данни, че в новогодишната нощ лица от Сливенска община са посетили роднини в Хасково, в дома на които са гледали филма за Айсел. Източникът известява, че на този филм постоянно се правят презаписи. Очаква се в скоро време копие от него да пристигне в с. Новачево.
Получиха се първите коментари за излъченото неотдавна от българската телевизия предаване на турски граждани, поискали политическо убежище в Бъл­гария (Пловдив, Хасково). В повечето случаи се изразява недоверие към изнесеното. Счита се, че това са кюрди, преследвани от турското правителство за извършени престъпления. Самото предаване се оценява като „слабо, невъздейст­ващо”.
Придобити са нови данни за двулично поведение на представители на инте­лигенцията. Учител от Разградска община, член на БКП, споделил пред източника съжаление, че не успял да пътува до Унгария, където имал уговорка с турски шофьор да го изведе в Турция със съдействието на турския консул в Бу­дапеща. По време на въпросната екскурзия до Унгария директорката на детската градина в селото изнесла и успяла да изпрати писма на жители от селото до техни близки в Турция. Директорката е известна с националистическите си настроения - продължава да подписва документи със старите си имена и да провежда служебни съвещания на турски език. Учители от същия район по време на пионерски лагер в Шабла, след като сложели децата да спят се усамотявали, за да гледат спокойно турска телевизия.
Във всички телеграми има данни за прояви на турчеене. Според източници от Кърджали, Разград, Търговище и др. вече на никого не правело впечатлиние, че масово и свободно се общува на турски език. В района на Кърджали и останалите общини на бившия окръг всички се обръщали един към друг със ста­рите си имена. Някои от младите посещавали джамиите не защото са вярващи, а за да подчертаят, че са „турци”. Толкова безпрепятствено и свободно се използвал турски език на обществени места в Разградска община, че у някои лица се е създало впечатление за указание „да се възвърне старото положение”.
Не са получени данни за остри националистически прояви. Като цяло обс­тановката е спокойна. Някои източници долавят напрежение във връзка със слу­ховете за увеличение на цените на някои стоки. В Силистренски район масово се купуват мебели, строителни материали и стоки от първа необходимост.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-Лейтенант: (п) В. Георгиев

Отпеч. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-58
11.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 24-27. Оригинал. Машинопис.

№ 9
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-106. Екз № ед.
12.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 11 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

В най-общ план получената през денонощието информация може да бъде обобщена както следва:
Коментариите запазват противоречивия си характер, но се налага все по-спокойния и умерен тон при изявленията, без констатирания преди месец два па­тос и категорична убеденост, че е неизбежен обрат във възродителния процес.
- Бъдещето на възродителния процес в известна степен измества приоритет­ното досега място на темата „изселване”. Повсеместно се споделят на­дежди за промяна на политиката на правителстовто към това неселение. Основанията се коренят в липсата на санкции за прояви на турчеене, а според немалко източници - и в бездействието на местни административни и обществени ръководни кадри. В тази връзка надежди се възлагат и на „политиката на СССР по националния въпрос, която може да се резонира и у нас”.
- Понятието „права на човека” все по-често може да се чуе в разговори в тези среди. Тази тема вълнува вече немалък процент от населението с възсатано­вени имена, особено из средите на интелигенцията. Широко се обсъждат предавания на чужди радиостанции, изявления на конгресмени и политици за „положението на турското малцинство у нас”. Най-жив интерес се проявява към съобщенията за създадения “Комитет за защита на човешките права” и неговата дейност. В Търговищки район се разпространяват слухове за осуетен от органите на МВР опит да се чества в гр. Септември 40-годишнината от създаването на Комисията по правата на човека към ООН, като се тълкува като нарушение на човешките права и осъдителни действия на властите.
- За изселване активно и с неотслабващи надежди продължават да говорят най-вече лицата, които имат близки в Турция и поддържат близки с тях. Повечето поделения отчитат спад в изселническите настроения. Единствено източници от района на Кърджали продължават да изпращат сведения, че кръгът на лицата, желаещи да напуснат България се разширява. Интерес представлява сведение от с. Дянково (Толбухин), че в селото с неприязън и закани за саморазправа е посрещнато семейство, завърнало се от изселване в Турция.
- В поведението на тази част от населението като цяло не се наблюдава напрежение. Трудовият процес протича нормално. Проявите на чужда етническа принадлежност се свеждат до общуване на турски език и слушане на турска му­зика (данни има във всички телеграми). Повсеестно се отправят съвети и предупреждения „да се пази спокойствие и самообладание, да не се дразнят влас­тите, да не се попада в полезрението на милицията, да се чака търпеливо намеса отвън, като в същото време се поддържа в децата и младежтта жив турския дух”.
Интересни сведения на източници за мястото и ролята на интелиген­цията и най-вече на учителските кадри в овладяваните на процесите.
Комендировани учители в община Руен на Бургаски окръг се обявили про­тив забраната учениците да разговарят помежду си на турски език, не одобрявали изискването учителите да контролират тези явления. Особено мнение по възродителния процес изразявали преподаватели в ЕСПУ в центъра на селищната система. В изготвена до ОбК на БКП справка за доловените настроения са цитирани имената на учителите, които споделят становището, че възродителният процес е грешка на нашето правителство. (Ще бъде уведомен и ОК на БКП).
Продължават да достигат данни за конфликти между командировани учи­тели и местни стари кадри (Сливен). Според източник от с. Стрелци при подбора на учители за командироване се проявява субективизъм от страна на комисията за духовно развитие - изпращат се кадри с изчерпани възможности (Котел). Под­готвена е справка за Обк на БКП.
Негативни прояви. В с. Чубрика, община Ардино, новобранска вечер за изпращане на младеж с възстановено име преминала изцяло в протурски дух. Ор­кестърът през цялото време изпълнявал само протурска музика. Водели се националистически разговори.
На 11 т. м. възникнал пожар в помещението на овчарник в с. Боровица, община Ардино. Изгоряли са 60 овце и 50 агнета. Случаят се разследва с оглед установяване на умисъл.

Нач. на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Гюнова-62
12.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 28-31. Оригинал. Машинопис.

№ 10
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-130. Екз № ед.
13.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 12 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Не се съобщава за остри националистически прояви. Обстановката съхра­нява противоречивия си характер от гледна точка на споделени в тесен кръг нега­тивни настроения, невъзприемане на възродителния процес, антибългарски чувс­тва и надежди за напускане на България, долавяни на фона на иначе спокоен тру­дов и обществен живот без драстични нарушения на обществения ред.
Телеграмите от териториалните поделения в общи линии съдържат повта­рящи се по същество и характер на оценките сведения, които се отнасят до:
- разпространявани слухове и коментарии - не са доловени нови същест­вени моменти. Обсъжда се евентуална среща между Т. Живков и Т. Йозал в нача­лото на тази година; разпространяват се несъстоятелни твърдения за постигнати споразумения за нова „бройка изселници” по време на среща между П. Младенов и М. Йълмаз в Париж; говори се за „предстояща среща по правата на човека в СССР”, която „обезателно ще засегне и техния въпрос”; разпространяват се слу­хове за репресии по отношение на наши писатели и изтъкнати общественици, участвали в учредяването на „Клуб за защита на гласността” и за задържани край Русе няколко лица, между които и трима с възстановени имена, замислили създаването на клон на Комитета за защита правата на човека, и пр., и пр. Прави впечатление, че така групираните въпроси се обсъждат не само изолирано, в от­делни райони, а се срещат и сведения, включени в почти всички телеграми. По­деленията съобщават за взети оперативни мерки по отношение на активни разпространители на слухове.
- В сведенията за проява на чужда етническа принадлежност, каквито има във всички телеграми, внимание заслужават данните за активизирана в някои ра­йони религиозна дейност. Източници, най вече от Кърджали и Силистра, известяват за връщане към стари религиозни обичаи в сватбените и тъжните ри­туали, отдавна позабравени и непрактикувани. Само в село Храстово, Крумовг­радска община, местният ходжа взел по 350 лева от семейство, за да проведе ри­туала на три погребения по старинен мюсюлмански обичай. Кметът не се възпротивил, което предизвикало коментарии, че има „някакви указания за отс­тъпление”.
- Придобити са данни, че имамът на с. Черник, община Дулово, обучава 6 девойки в четене на корана срещу заплащане. В момента домът му се наблю­дава.(Дейността му се документира за вземане на отношение).
- В дома на служител към кинефикация в с. Водно, община Дулово, в присъс­твието на около 30 вярващи и с участието на четирима „боба” (духовници) се е обсъждал въпросът за активизирането и задравяването на дейността на ка­зълбашките (религиозни) обичаи, тъй като след смъртта на стария главен „боба” в религиозната дейност като цяло се чувствал спад. Духовният глава на гр. Дулово отправил упреци към виновните за замиране на религиозната практика. Обсъден бил и въпросът за избиране на нов „боба” на мястото на починалия. (Подготвя се справка до ОК на БКП.)
- в районите с компактно преименувано население масово се слуша турско радио. Почти всички телеграми предоставят данни в тази насока. В немалко све­дения източниците подробно преразказват и съдържанието на радиопредевания на РСЕ, „Дойче веле” и др. западни радиостанции, като в последно време слушателите особено се впечатляват от предавания и интервюта, свързани със спекулациите около т. нар. проблем с „права на човека”.
От Бургас съобщаваат, че в селища от района сигналът на турската телеви­зия бел подчертано ясен. Само в с. Манолич имало 50 цветни телевизори, с които предаванията се приемат много добре. Източниците съобщават, че населението продължава да се снабдява с такива телевизори. Новогодишните предавания на турската телевизия са гледани в с. Садово, община Сунгурларе, с. Остра Могила, община Котел, от жители на Разградска област. В цитираните селища и райони оживено се коментира излъченото по това време изявление на министър Йълмаз, че Турция ще „продължи борбата за подобряване положението на малцинството в България”.
Из дейността на органите на МВР. От поделенията в Русе и Бургас е взето отношение към кореспонденция, съдържаща списъци с установъчни данни за лица, желаещи да се изселят в Турция. Провеждат се мероприятия за изземване на турски буквар от жителка на с. Трънак, община Руен, по който в селото се обучават деца на турска писменост и литературен език. Под оперативен контрол е поставено поведението на участници в сбирка на неформална група от Кърджали, която се провела в квартирата на студентка - водени са националисти­чески разговори, присъствалите на сбирката зъболекар и строителен работник отправили антибългарски хули и закани. Наблюдават се проявите на учител от с. Орляк (Толбухин), споделил намеренията си да осъществи бягство в Турция. Във връзка с разширяващото се разпространение на турски видеофилми от Толбухин съобщават, че с тази дейност продължават да се занимават най-вече лица, по от­ношение на които вече са прилагани санкции. Обмисля се противодействие по административен път.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.- лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Кунева - 65
13.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 32-35. Оригинал. Машинопис.

Веселин Авгелов. Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-юни
1989 г.), Документи, С., 2009, с. 66-75

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.