08 юни 2009

Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.) Документи

ДОКУМЕНТИ

№ 1
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационо-организационно управление

Рег. № І-6. Екз. ед.[инствен]
2.01.1989 г.

Информация
Относно: Получената на 30-31 декември 1988 и 1 януари [1989 г.] най-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена.

Предновогодишните тържества и веселията в новогодишната нощ са пре­минали в спокойна и нормална обстановка. Не са получени данни за извършени или замисляни остри антибългарски прояви. Ритмично са функционирали предприятията с непрекъснат трудов процес, където работят и лица с въстано­вени имена. Изпратената в ЦИОУ-МВР информация през трите дни е общо взето оскъдна, без оперативна стойност. Поделенията съобщават най-вече подробности за взетите предохранителни мерки по обезпечаване на спокойствие и добър об­ществен ред.
Сред потока от повтарящи се сведения за настроенията и разпространява­щите се слухове в тези среди интерес представляват следните съобщения:
Да 29 декември м. г. неустановено лице от община Кърджали е изпратило анонимни писма до кметовете на селата Чифлик, Костино, Черноочене, Енче и Глухар, идентични с листовките, по които е заведено ЦДОИ „Бандити”. Писмата съдържат закани за терор. Към получателите се отправя предупреждение, че ще бъдат принудени „сами да окачват турски знамена за това, че тормозят турците в района”. Пликовете и писмата са изпратени за експертизи. Дадени са указания да се извърши проверка за евентуално наличие и на други писма в пощенския канал, преди да бъдат манипулирани от съответните служители. Подготвя се план за ра­бота по случая.
Предотвратен е опит за бягство през граница на трима 14-годишни ученици от с. Соколец, Руенска община, замислен да бъде осъществен в новогодишната нощ. Проведена е профилактична беседа с младежите и родителите им. Интересна подробност в случая е повторността на деянието - същите ученици са правили вече опит да се придвижат към границата с Турция в началото на . де­кември - заловени са и са били профилактирани. Набелязани са мерки чрез училищното ръководство да се окаже въздейст­вие над групичката. Поведението на младежите се наблюдава.
Всички поделения известяват за взети мерки за контрол по време на ново­годишните тържества над поведението на членовете на неформалните групи от националистически настроени лица. Не са доловени замисли или извършена подготовка за организирана остра националистическа дейност.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. В 52 екз.
Изпъл: П. Цветкова
Нап. Томова - 3
2.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 1-2. Оригинал. Машинопис.

№ 2
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-10, Екз. ед.
3.01.1989 г.

Върната от др. министър
(п) не се чете, 9.І.1989 г.

Информация
Относно: Получените на 2 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Придобитата през денонощието информация показва, че настроенията сред населението с въстановени имена запазват противоречивия си характер, без нови моменти и съществени изменения в коментариите, разговорите и разпространя­ваните слухове.
Съобщава се за трезви оценки от някои лица по отношение на изселничес­кия въпрос, примирение със съществуващата действителност, изразени намерения и предприети конкретни стъпки за трайно битото устройване в България. В общини на Бургаска област и Шуменския район се наблюдава интензивен интерес към снабдяване със строителни материали за строеж и ремонт на жилища, търсят се леки автомобили, мебели и други стоки за обзавеждане.
Позитивните факти са все още изолирани случаи на фона на доминиращото негативно отношение към възродителния процес, новите имена, „етническите ог­раничения” и пр. Сведения от такъв характер пристигат предимно от района на Кърджали, Сливен, Силистра, Разград, Търговище, Хасково, като източниците отчитат, че в съхраняването на изселническите настроения и националистически прояви, основен стимулиращ фактор остава турското радио и осъществяваните по един или друг начин контакти с турски граждани. Най-интересните сведения в тази посока:
В навечерието на Нова година изселник от с. Раковски, община Разград, телефонирал в дома на брат си, като му съобщил, че съществува надежда да се разреши изселване и го уверил , че ще му помогне. Записал българските имена на цялото семейство.
От Хасково и Кърджали предоставят обобщени данни за чувствително на­растване през месец декември на потока от писма за Турция, в които се съдържат списъци и установъчни данни за цели фамилии със заръка към близките да уре­дят по някакъв начин изселването им. Двойно е увеличен потокът от входяща ко­респонденция с подстрекателско съдържание, като голяма част от подателите спешно искат българските и турските имена, рожденните дати и др. данни на роднините си в България. Изпращат се и официални образци-формуляри или преписи от тях, издадени от МВнР на Турция с кратки указания как да се попълнят и върнат обратно. (По всички оперативно интересни писма, включи­телно и по списъците за изселването е взето отношение.)
Екстремни мерки са взети в ОУ на МВР - Хасково по изясняване на сигнал за терор. Източник е информирал, че три лица възнамеряват да отвлекат автобус с деца и поставят условия, че ако не бъдат допуснати да заминат за Турция, ще взривят автобуса. Подробности за случая са изпратени с телеграми до заинтере­сованите поделения.
Останалите сведения, включени в телеграмите от страната, съдържат данни за прояви на чужда етническа принадлежност - най-вече относно преминали в протурски дух новогодишни семейни веселия и студентски сбирки на земляческа основа.
Радио „Гласът на Турция”, цитирайки английски средства за масова ин­формация, както и собствена информация, съобщава, че България „продължава да нарушава някои международни конвенции, като смущавала предаванията на радиостанциите на свободния свят „Свободна Европа” и „Свобода”. По-нататък в коментара се подчертава, че българският гражданин бил лишен от възможността да слуша в страната си и предаванията на турските радиостанции, предаванията на радио „Пекин”, „Тирана”, „Гласът на Америка”, „Гласът на Германия”, Би Би Си и пр.
В последните дни на годината турските радиостанции популяризираха ме­роприятията, проведени от различни изселнически и емигрантски организации в Турция и по света, по повод „четвъртата годишнина от започване политиката на натиск спрямо турците в България”.

Началник на ЦИОУ-МВР
Генерал - лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова - 16
03.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 3-5. Оригинал. Машинопис.

№ 3
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-26 Екз. ед.
04.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 3 януари 1989 г. по характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

„Изселването” остава тема номер едно, определяща съдържанието на разго­ворите, коментариите, разпространяваните слухове и настроения в тези среди. Въпреки чувствително намалената им интензивност и спокойния тон, с които се обсъжда проблемът в последно време, данни показват, че от движението и решаването му се вълнуват немалко лица. Всички тенденциозни съобщения на турското радио в тази връзка се препредават от уста на уста. Временно пребива­ващи в различни райони турски граждани биват посещавани от множество мес­тни жители с цел придобиване на по-конкретни информации. Анализът на данните показва:
- в момента актуално и най-широко коментираното е разпространяваното от турското радио изявление на министър Йълмаз пред турския Меджлиз, че въп­реки постигнатото с България споразумение за изселване на 2143 лица, досега са пристигнали само 93. Източниците отчитат, че това изявление отново е раздвижило духовете сред националистически настроеното население (Кър­джали, Разград и др..)
Контролира се поведението на домакина на жилище в с. Порой, Бургаска област, в което групово се слушат предавания на турското радио. По време на последната сбирка присъстващите изправени на крака аплодирали радостно поз­дравлението на изселник, който им внушавал търпение и вяра, че „турското пра­вителство работи за спасението им”;
- продължават да пристигат сведения, че сред това население с нетърпение се очаква срещата на балканските външни министри в Тирана, на която се възлагат определени надежди в тяхна полза;
- сериозен дразнител, провокиращ протурски чувства и изселнически наст­роения, остават гостуващите по различни поводи чужди граждани и транзитноп­реминаващи шофьори (Разград, Сливен, Бургас, Кърджали). Временно пребива­вали в Сливенски и Разградски район турски граждани внушавали на близките си изселнически настроения и надежди, че проблемът ще се реши още през тази го­дина.
От Кърджали известяват, че в последно време зачестява подаването на молби-жалби до държавни учреждения и до висши партийни и държавни ръководители с искане да бъде разрешено изселване в Турция. Жалбите се подписват със старите турски имена, като подателите много дръзко заявяват, че са турци и че със смяната на имената им грубо са потъпкани човешките им права.
С вчерашна дата до министъра на вътрешните работи в РУ на МВР-Кър­джали е постъпила поредната подобна жалба, подписана от разселен в Михайлов­градско жител на с. Бараци, община Крумовград, която съдържа следното изявление: „Др. министър, правя настоящото изявление, за да се убедите, че ва­шите антихуманни и незаконни методи по отношение на личността ми от 4 го­дини насам няма да дадат позитивен резултат. Аз съм турчин и принадлежа към племето „Барак”, чийто произход автентично е доказан от българските и чужди историци. Отношението на властите към мен и семейството ми е грубо нарешу­ние на Конституцията на НРБ и на международни договорености. За да възтържествуват правдата, законността и хуманността, настоявам веднага да се премахнат всякакви ограничения над личността ми. Няма да позволя да бъда на­сила побългаряван и затова връщам този личен паспорт, защото не е моя. Настоявам да ми се издаде паспорт за напускане на България на истинското ми име”.
Учител от с. Загорско, същият район е заявил, че ако по отношение на него продължават да упражняват „натиск”, възнамерява да се обади в радио „Сво­бодна Европа”.
Известно активизиране на изсеселническите настроения в района на Мом­чилград е доловено след проведената с активисти среща с професор Илчо Димитров. Според източници, присъствали на срещата, в речта си гостът направил „повратно тълкуване” на някои проблеми, свързани с българо-турския диалог. В телеграмата се цитират и други сведения, които говорят, че населени­ето в района слуша не само турско радио, но се снабдява по един или друг начин и с турски вестници, в които намира „потвърждение”, че изселническият въпрос ще се реши в най-скоро време”.
Данни за разговори, прогнози, догадки и споделени очаквания за нови мо­менти в двустранните договорености за изпращане на нови изселници са включени в почти всички телеграми. Източник от Смолян, посетил неотдавна Гърция, е видял видеокасета с изработен в ФРГ филм по поръчка на Турция в три части . В първата било показано заминаването на семейство от Златоград за Тур­ция, във втората, подготовка и бягство на друго семейство, прехвърлено от Гър­ция в Турция, и в третата - „насилията” на българските власти при смяната на имената в Кърджалийско.
По линия на ВГУ е придобита информация, че сред дипломати от арабските страни у нас е възникнало остро недоволство по повод три публикации на журналиста Иво Братанов във в. „Шуменска заря”, които, според тях съдържали „остри нападки срещу исляма”. Посланиците на някои ислямски страни координират действия за изразяване на колективен протест пред МВнР на НРБ. Според източника материалите били преведени на английски език и разпростра­нени сред арабските дипломати от посолството на Турция у нас.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Станкова -21
Размн. в 52 екз.
04.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 7-10. Оригинал. Машинопис.

№ 4
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-46. Екз. ед.
05.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 4 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Като съдържание и като количество изпратените за денонощието сведения от териториалните поделения са с незадоволителна оперативна стойност и не да­ват възможност за съществени изводи и обобщения. Не са отбелязани остри на­ционалистически прояви. Преобладават съобщенията за свободно и повсеместно турчеене на езика, облеклото и ежедневния бит в невралгичните райони, което, според повечето източници, вече не се възприема като нарушение на установения ред.
В най-общ порядък, въпреки противоречията в констатациите, съпоставени с тези от предходните дни, актуални остават коментариите около темите:
- изселване. От Русе, Търговище, Толбухин и Варна констатират отзвучава­нето на актвния интерес към решаването на проблема, като болшинството източници констатират, че сега темата е изместена от надеждата още в началото на тази година да се обнародва закон за нов паспортен режим. Източници от Си­листра, Шумен, Кърджали, Разград и Хасково отчитат, че темата все още е водеща в разговорите и слуховете, но в известна степен отстъпва място на разпространявани слухове за обрат във възродителния процес, за сериозни отстъпки в бита, религиозната практика, не били изключени и някакви промени с имената;
- Проблеми на вътрешно-политическия живот. Прави впечатление, че на­последък се проявява интерес към някои събития, които в повечето случаи се ко­ментират с оглед на резонанс върху възродителния процес. Сред работници от Кърджали и Разград се коментира създаденият в България „Комитет за защита правата на човека”, както и „ някаква организация за подкрепа на преустройст­вото”. От предавания на РСЕ [Радио “Свободна Европа” - б. съст.] са известни и някои от имената на основателите му. Знае се, че във въпросните сдружения са привлечени и лица с възстановени имена. Самият факт в тези среди се оценява като „събуждане съвестта на българския народ”. Очаква се 1989 година да бъде „година за защита правата на човека”, в която ще се решат проблемите на малцинствата във всички социалистически страни. В тази връзка източници от Русе констатират, че сред лицата с възстановени имена се наблюдава повишен интерес към предаванията на съветската телевизия и особено към онези, които третират проблемите на преустройството;
- продължават да пристигат сведения за поведението на пристигащи бивши български граждани. В повечето случаи то е подстрекателско. На близките, в ко­ито гостуват, се внушава, че в Турция се изготвят списъци за изселване.Преди заминаването вземат установъчни данни за множество близки и познати (Толбухин, Кърджали.)
В месечното си обзорно предаване „32 дни” на 3 т. м. Турската телевизия е излъчила интервю с министъра на външните работи Йълмаз. Водещият предаването насочил разговора към отношенията с България, като изразил опасения, че въпросът за „положението на живеещото в нея турско малцинство” като че ли е позабравен. Йълмаз отхвърлил такова твърдение, заявявайки: „Не е възможно Турция да забрави такъв въпрос. Както в рамките на двустранните от­ношения, така и на международни форуми ние настояваме да се сложи край на насилията над 1,5 милиона наши сънародници и докато това не бъде направено, не е възможно да бъдат нормализирани отношенията ни с България и в това от­ношение ще напомня, че ние ще държим въпроса жив както в двустранен план, така и на международната сцена.”
Някои от основните вестници като „Терджуман”, „Тюркие” и „Джум Хю­риет”, в прогнозите си за бъдещето на българо-турските отношения правят пред­положението, че и през следващата година напрежението ще се съхрани, че не се очакват съществени подобрения и изменения в диалога.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-28
05.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 11-13. Оригинал. Машинопис.

№ 5
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-60. Екз № ед.
6.1.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 5 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

В поведението и настроението на това население не са доловени нови ха­рактерни моменти. Информацията от денонощието не съдържа интересни от опе­ративна гледна точка данни.
От Търговище, Толбухин, Русе, Пловдив, Сливен и Бургас в обобщен план оценяват обстановката като относително спокойна, с нормален трудов процес, без открити остри националистически прояви, но с неотзвучал напълно интерес към съобщенията и разпространяваните слухове за евентуално изселване.
Източници от Кърджали, Шумен, Разград предоставят по-противоречиви данни, говорещи за привидно спокойна обставовка, зад която се крият лабилни настроения. Пасивното отношение на административните и масовополитически организации по места към приобщителните мероприятия е довело до чувстви­телни отстъпления от завоюваните позиции, масово общуване на турски език, широко проявление на чужди етнически моменти в бита.
Някои характерни съобщения:
Коментариите, противоречиви по своята същност, касаят преди всичко съ­общенията на турското радио, някои моменти от вътрешнополитическия живот, прогнози за бъдещето на българо-турския диалог, като в общи линии всичко се повтаря от месеци насам. Нов нюанс в споделяното недоволство от липсата на някои хранителни стоки на пазара и опасенията за предстоящо повишение на це­ните им е обвинението на националистическите кръгове към правителството, че „... необмисленото масово насочване на средства за развитие на електронната промишленост, компютри и роботи става за сметка на селското стопанство, къ­дето е ангажирано по-голяма част от населението с възстановени пимена...” В ня­кои райони се разпространяват слухове за предстоящо въвеждане на купонна система в провинцията за продуктите на млечната промишленост.
От Шумен известяват, че от началото на годината са постъпили 5 молби за издаване на изселнически паспорти, подадени от съпруги на осъдени за нелегална терористична дейност лица. Прави впечатление еднаквото съдържание на молбите: „Моля да ми се издаде изселнически (задграничен) паспорт за Турция на мен и семейството ми, тъй като там имаме близки раднини и съгласно спогодбата между НРБ и Турция, общоевропейския форум и Хелзингските спо­разумения, чл. 12, т. 2”. (С лицата ще бъде проведена профилактична беседа.)
Сведение от Бургас съдържа информация, че прекалено бавното издаване на паспорти на младежи с възстановени имена, навършили 16 години, или такива загубили паспортите си, и връчените в замяна на това временни служебни бележки създават впечатление, че властите „замислят нещо”. Сред малограмот­ното гражданство мудното придвижване на тази процедура се тълкува едва ли не като предстоящо връщане на паспортите със старите имена. (Подобни сигнали са настъпили и от други източници в страната, което налага разпореждането на мерки за по-гъвкаво реагиране към проблема.)
Източници от района на Айтос съобщават, че в последно време лицата, които имат близки в Турция или ФРГ правят усилени опити да се свържат с тях, за да им изпратят имената си - с надежда, че ще получат декларации за изселване. (Със сведението в подходяща форма ще бъде запознат ОбК на БКП.)
Сведение от района на Момчилград сигнализира за широко възобновяване на стари религиозни мюсюлмански празници. Към отдавна отмрелия, а отскоро подновен обичай „приемане на духовни бащи” никой от местното ръководсво не реагирал. Секретарят на кметството дръзко отстоявал правото на всеки да посещава джамията - аргументирал се с цитиране на Конституцията, която не от­меняла тази свободи за всеки гражданин на НРБ.
Не са получавани данни за извършена или замисляна остра националисти­ческа дейност.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-28
Размн. в 52 екз.
06.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 14-16. Оригинал. Машинопис.

Веселин Ангелов. Секретно! Протестните акции на турците в България (януари -май 1989 г.), С., 2009, с. 57-65.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.