26 януари 2017

Провеждане на насилствената възродителна кампания


Провеждане на насилствената възродителна кампания

срещу турското национално малцинство в България

/23 декември 1984-31 март 1985 г/.

Предговор

Преди около двадесетина години се посветих на темата за възродителния процес срещу турците в България (1983-1989 г.).  Оповестих 8 документални изследвания, в които поместих и написани от мен авторски студии по различни теми. /Веселин Ангелов, Строго поверително. Асимилаторската кампания срещу турското нацио­нално мал­цинство в България (1984-1989), С., 2008, 830 с.: Веселин Ангелов, Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989), Документи, С., 2009, 278 с.: Веселин Ангелов, Борба без оръжие! Турско националноосвободително движение в България (1985-1986), С., Документи, С., 436 с.: Веселин Ангелов, Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989), Документи, второ преработено и допълнено издание, С., 2010, 500 с.: Веселин Ангелов, Ахмед Доган. Документална биография (1954-1990), С., 2011, 400 с.: Веселин Ангелов, Голямата екскурзия, том І, С., 2011, 424 с.; том ІІ, С., 2011, 417 с.: Веселин Ангелов, Обратната вълна. Връщане гражданските права на българските турци (септември 1989 – януари 1990), С., 2012, 513 с.: Веселин Ангелов, Строго секретно! Протестите на турците в България срещу възродителният процес (20-30 май 1989). До­кументи, С., 2015, 209 с./

Деветото документално издание посветих на насилствената възродителна кампания срещу турското национално малцинство /23 декември 1984-31 март 1985 г./.  В него са по­местени предговор, кратка авторска статия за насилията в края на 1984-1985 година от органите на МВР и 45 документа съхранявани в архивите на Комисията по досиета, външното министерство и Централния държавен архив.

По важни са доклад на централната група на МВР за изпълнение на решение на МС от 27.01.1991 год., справка за смяната на турско-арабските имена и паспортизацията на български­те цигани и потомците на помохамеданчените българи, няколко обзорни оперативни сводки за събитията от времето на тяхното провеждане,  стенограми от оперативки и  съвещания на ръководството на министерството, проведени в края на 1984 г. до март 1985 г.   

Интерестни  са справките за съдбата на учителите и възпитателите български турци, за броят на лицата възстановили българските си имена  до края на март 1985 година, специалната информация до Александър Лилов за дейността на органите на МВР за изпълнение на акцията за насилственото преименуване.

Особено интерестни са и информациите за разследването и
осъждането на Салих Бакладжиев, с преименувано име Самуил Методиев Бакладжиев, проучвател в Института по балканистика при БАН в София, за бягствата през граница на лица с възстанове­ни имена през първите пет месеца на 1985 г., за резултатите от дейността на следствения апарат на възродителния  и оценка на обстановката в страната по възро­дителния процес към 28 юни 1985 г. Последен е документа от оперативка на ръководството на МВР, на която се
приема предложение за награждаване на служители на МВР за заслуги при провеждане на във връзка с акцията по насилственото налагане на възродител­ния процес.

Особен интерес заслужават 3 информации до Тодор Живков от Централния държавен архив за най-характерните моменти на политическата обстановка в окръзите през някои тримесечия на 1984-1985 години.

От документите във външното министерство заслужава да се открои паметната бележка за срещата на Иван Ганев, заместник-министър на външните работи, с извънредния и пълномощен посланик на Република Турция в HP България Йомер Лютем. Една статия във в. "Асахи шимбун" , публикувана на 11 март 1985 г. с двете противоположни позиции по въпроса за смяната на имената – на Турция - "Да се прекрати насилствената смяна на имената", и на България, че „такива случаи няма"и една информация от Христо Христов - съветник при посолството в Брюксел
за съдържанието на изготвената и внесена за разглеждано от Политическата комисия на Европейския пар­ламент проекторезолюция по въпроса за положението на т. н."турско малцинство в България".

Пълна информация за документите читателите могат да научат от изготвеното спецално за сборника съдържание, което е поместено в неговия край.

Документите са подредени в хронологическа последователност и цялост. Някои от документите са предадени със съкращения на части, които не се отнасят до темата или съдържат повтаряща се ин­формация. По подходящ начин е отбелязано каква информация и защо се изпуска.

Почти всички документи са оригинални и носят своите ори­гинални заглавия, от които е ясно какво е съдържанието им, датата, годината и мястото на създаване. Запазени са стиловите особености на документите, правописът, ори­гинал­ността на текста. Коригирани са само забелязани груби печатни и правописни грешки, които променят смисъла на текста.   

 Сборникът е съставен от документи, съхранявани в специализирания архив на Комисията за достъп до документите на бившата ДС (т. нар. Комисия „Костадинов”), които преди това са се съхранявали в служебния архив на Ми­нистерството на вътрешните работи на Р България. /Съставителят посочва старите искови данни за местоположението на документите в архива на МВР, а не на Комисията по досиета, защото е ползвал документите преди въвеждането на условието за изписване на нейните искови данни/. Представени са и 4 документа от архива на външното министерство /АМВР/ и 3 от Централния държавен архив /ЦДА/.

Доц. д-р Веселин Ангелов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.