24 юли 2009

Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.)

№ 21
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-260. Екз № ед.
27. 01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 26 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

За повишен интерес към предаванията на западните радиостанции „Би Би Си”, “Свободна Европа” и „Дойче веле” съобщават териториалните поделения от Силистра и Търговище. Считало се, че те предават по-обективна и достоверна информация. Изказвало се недоверие към „Гласът на Турция”.
За положителни моменти в поведението и настроенията на лица с възстано­вени имена се съобщава в телеграмите на Разград и Силистра. В с. Овен, община Дулово, е забелязано стиихване на изселническите настроения и проявяване на стремеж към трайно устройване в родното си село. Нараствал интересът към за­купуване на парцели за лично строителство. За наличните 20 парцела са се записали 60 кандидати. Полевъдни работнички от бригадата в с. Кривина, община Самуил, единодушно споделяли помежду си, че са доволни от живота в България и че са свикнали с бългтарските си имена. Тежали им само забраните да общуват на турски език и да изпълняват мюсюлманските си обичаи при сватби, погребения и др. случаи.
За протурски настроения, поведения и прояви на отделни лица телеграмите съдържат следните по-характерни сведения и сигнали:
- В с Ябланово, Котелска община, при извършване на зашифрована про­верка на районния инспектор е установено, че в частен дом са се събрали 16 жени от селото на възраст над 45-50 години. Били облечени в стари турски носии. Имало трапеза с различни храни и напитки. За повода на събирането си дали обяснение, че спазват изискванията на Корана - в петъчен ден жените да не рабо­тят. В телеграмата е отбелязано: „Сбирката била прекратена, като присъстващите и домакинът са предупредени да преустановят провеждането на нерегламенти­рана религиозна дейност.”;
- Откритото партийно събрание в с. Филаретово, същата община, за разясня­ване политиката на българското правителство във връзка със събирането на членовете на разделените семейства по хуманитарни съображения имало обра­тен ефект. След събранието се коментирало, че ако не предстояло масово изселване, нямало да се правят разяснения по тези въпроси;
- В Разград се придобити сигнали за намеренията на отделни лица да напра­вят постъпки за работа в Армения, откъдето да осъществят бягство в Турция;
- Видеобизнес. За разпространение и колективно гледане в частни домове срещу заплащане на турски видеофилми са получени сигнали от поделенията в Разград (за селата Голям Поровец, Лудогорци, Бърдоква и др. от Исперихска об­щина, Пловдив (с. Воден, Първомайска община), Торбухин (с. Проф. Златарски, община Тервел). Случаите се документират за вземане на отношение;
- В общинското управление в Търговище е профилактирано лицето Кирил Алипиев от с. Крепча, община Опака, който се представял само с арабско-утурското си име, като отказвал да представя паспоррта си, и предизвиквал скан­дали. При беседата се държал нагло, заявявайки, че е турчин и никога няма да възприеме възродителния процес. Бил сигурен, че ще се изсели. Не можел да си представи, че ще остане през целия си живот в България;
- При профилактична беседа в Общинското управление на МВР – Толбу­хин с Филип Чирпанлиев, предсрочно освободен от принудително заселване, последният заявил, че в Михайловград е станал член на „Комитет за защита пра­вата на човека.” След съгласуване с ръководството му смятал да създаде подобен комитет в гр. Тервел. Поведението на лицето се контролира за недопускане на вражеска дейност.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Н.Пенков
Нап.: М. Савова-134
27.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 69-71. Оригинал. Машинопис.

№ 22
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-272. Екз № ед.
30.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 27, 28 и 29 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Получената от териториалните поделения информация е предимно за ко­ментарии и изказвания. Основна тема са резултатите от Виенската среща. Сравнително по-ограничен кръг лица изказват предположения за решаване на въпроса за масово изселване. Основно внимание се отделя на раздела по хуманитарните въпроси. Във връзка с това са разширени коментариите и разпространените слухове за връщане на арабско-турските имена и възстановя­ване „правата на българските турци”.
Придобитите сведения и сигнали от териториалните поделения в Кърджали, Ловеч, Шумен и др. показват повишен ентерес към информацията на нашите средства за масова информация и чуждите радиосттанции за създадените в от­делни градове в страната групи, комитети, клубове по интереси и др. на обществени начала. В превратна светлина се коментират съобщенията на чуждите радиостанции за т. нар. „Комитет за правата на човека у нас” у нас. Из­казват се предположения и се разпространяват слухове в различни версии за участие в тях на лица с възстановени имена. Редица източници от Шуменски ра­йон съобщават, че в селищата на община Каолиново масово се коментират предаванията на “Дойче веле” и „РСЕ” за участието на Сюзан Узунова [Зейнеп Ибрахимова – б. съст.] и нейните близки в такъв комитет, за нейното задържане и за обявяването на гладна стачка в знак на недоволство от задържането на групата и изземването на архива. Отделни лица одобрявали дейността и поведението на Узунова и участниците в „комитета”, който си поставял за задача да се бори и за правата на мюсюлманите у нас.
Група лица с възстановени имена от средите на интелигенцията, предимно учители от Кърджали, семейно чествали кръгла годишнина на свои приятел. Всички разговори по време на събирането били насочени против възродителния процес. Оживено били коментирани въпросите за изселването. Изразявало се възмущение, че „турците” у нас били лишени от възможността да слушат турска музика.
Шофьори от селата Трем, Хитрино и Байково, Шуменски район, в тесен кръг се изказали, че в България са задълбочавала икономическата и политичес­ката криза и че изходът бил в преустройството, което те подкрепяли. Възроди­телният процес щял да бъде признат като погрешен и имената им щели да бъдат възвърнати. Лицата се засичат за първи път.
Работник от КМ „Рекорд” в Пловдив заявил в тесен кръг, че е крайно време да се организират и да започнат борба за правата си. Ако се съберели около 30 суши и започнели борба, можели да постигнат много. Трябвало да вземат пример от партизаните-антифашисти, които излезли в Балкана с оръжие и постигнали успех.
Прояви, поведения и настроения на религиозна основа. След срещата на главния мюфтия с имамите на Разкрадски район, имамите от Русе, Дулово и др. споделили, че обрязванията не са забранени, но трябвало да бъдат извършвани от правоспособни лекари в здравни заведения. Тъй като отделни лица от Русе пра­вили искания от здравни заведения за обрязване на децата им и им било отказано, последните имали намерения да се съберат в джамията и да вземат решение за писмено оплакване до някой държавен орган.
Много лица от гр. Джебел, Хасковска област, поставяли въпроса пред имама, джамията в града да бъде отворена всеки ден, както тази в Момчилград.
В общинското управление на МВР в Габрово е приключила сигнална пре­писка, при която е изяснено, че майка и дъщеря (от цигански произход) от с. Коп­ринка, Казанлъшка община, през периода август-октомври 1988 г. са извършили 19 обрязвания на деца от Габрово, за което са получили неправомерно сумата 9500 лева. Съдействие и помощ на сюнетчийките е оказало лице от с. Звезделина, Кърджалийски район, работник във фабрика „Руно” в Габрово. В хода на следствието предварителните данни се потвърждават. Ще бъдат дадени под съд.
Видеобизнес. Много младежи от с. Морянци отивали в Хасково да гледат турски видеофилми в частни домове.
На неделния димитровградски пазар бил повишен интересът и търсенето на магнитофонни касети и видеокасети с турски видеофилми, като цените им били съответно 25 и 65 лева. Получени са сигнали за гледане на турски видеофилми в частни домове в Димитровград. Ще бъдат установени притежателите на видеоуредби за вземане на отношение.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз
Рамножено в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: М. Цинигарова
Маш. № 141
30.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 72-75. Оригинал. Машинопис.

№ 23
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-292 Екз № ед.
31.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 30 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Информацията получена в ЦИОУ-МВР от териториалните поделения в Бургаска, Варненска, Пловдивска, Разградска и Хасковска област, е откъслечна, бедна по съдържание и с ниска информационна стойност. Липсват сведения и сигнали за важни моменти от обстановката. От Бургас, Варна и Русе не са получени данни за нито един факт.
Продължават да се получават сведения за коментарии и слухове, нови мо­менти в които не са отбелязани. Новопридобитите данни отразяват противоречи­вия характер на настроенията в отделните селища и райони. Жители на с. Куклен, Пловдивска област, споделяли, че са доволни от живота в България, от гледна точка на доброто материално обезпечаване. Единственото, което ги смущавало, било пренебрлежителното отношение към тях. Някои заявявали, че не искали да се изселват, но в България се чувствали нежелани. Жители на гр. Шумен с нетрпение очаквали заседанията на българо-турската комисия по хуманитарните въпроси и демократизирането на режима за излизане зад граница. В Силистрен­ски район продължават разпространяваните слухове за предстоящо връщане на старите паспорти с арабско-турските имена.
За протурски прояви на отделни враждебно настроени лица са придобити следните по характерни данни:
- В общинското управление на МВР в Шумен е получен сигнал, че наскоро се е провело събиране на националистически настроени лица от Герловски ра­йон, община Върбица, под формата на излет в планината. Присъствали около 60 човека. След употребата на голямо количество алкоохол изпаднали в еуфория. Започнали да крещят, да пеят турски песни, да вдигат наздравици и лозунги за силата на турската нация, за изселване, за връщане на арабско-турските имена. Данните се проверяват. Провеждат се мероприятия за установяване на инициато­рите и за пресичане на подобни прояви.
На приятелско събиране на лица от Преслав и община Върбица, между ко­ито и лица от интелигенцията, водените разговори били в протурски дух;
- По сведения на редица източници от Кърджалийски район, завърналите се от принудително заселване в други райони на страната били считани от много техни съселяни като герои, които са се жертвали за „турската кауза”;
Наблюдението на заавърналите се от принудително заселване жители на селища от Толбухински район показва,че те не са променили националистичес­ките си протурски възгледи и тяхното поведение се характеризира с изчакване и въздържане от остри прояви.
За все по-широко разпространение на видеобизнеса с турски филми са придобити нови данни от поделенията в Толбухин и Търговище. Голяма активност прояввявали лицата от цигански произход.
Сведенията, получени от Силистра, Толбухин и Хасково за наблюдението на турски граждани, пребиваващи в страната като гости, показват, че последните се въздържат да правят антибългарски изказвания, а някои от тях реално описват обстановката в Турция и съветват близките и роднините си да не се изселват.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенатт: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: Т. Станкова-154
31.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 76-78. Оригинал. Машинопис.

№ 24
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-334.
Екз № ед.
3.02.1989 год.

ИнформацияОтносно: Получените на 31 януари, 1 и 2 февруари1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

През изминалите три дни не са допуснати остри враждебни прояви, груби нарушения на обществения ред и трудовата дисциплина на протурска основа.Във връзка с проведени мероприятия за утвърждаване на възродителния процес и положителни прояви на лица с възстановени имена телеграмите съдържат следните по-интересни сведения:
- В с. Кардам, община Генеарал Тошево, Варненска област и проведена среща на жителите на селота със завърналото се от Турция семейство Демиреви. По оценка на източник срещата е дала положителни резултати. Макар и с известно недоверие, присъстващите приели като обективно казаното за трудния живот на обикновенните хора в Турция;
- В с. Липник, Разградска община е проведена вечер на младото семейство, която била организирана добре и посетена масово. Изказани са мнения и желания от много лица, да се провеждат по-често такива срещи и последните да се превърнат в традиция;
- Редица данни показват стремеж към постоянно битово устройване, най-вече от млади семейства, които се подготвят да строят нови къщи (с. Раковски, Разградска област; селата Ясенково, Осеновец, Борци, община Венец и др.).Преобладаващата част от придобитата информация е за коментарии, разпростра­нявани слухове и прояви на протурски и изселнически настроения. В Разградска и в някои райони на Варненска област продължава по-нататъшното разширение на коментариите и разпространяваните слухове за предстоящо връщане на старите паспорти и арабско-турските имена. В Силистренски район те са обхванали почти всички селища. Наличието на военни части в района тревожи населенето и се озползва от националистите за разпространението на всевъз­можни слухове. В селищата на община Добрич те са придобили такива размери, и така им се вярва, че работничка в плетачен цех в с. Божурово, на общо събрание на цеха задала въпрос за сроковете за връщане на паспортите;
- В Сливенски район с повишен интерес се коментирали предаванията на чуждите радиостанции свързани с преустройството в Съветския съюз и по-специално по националните проблеми. В тази връзка се изразявали становища, че под влияние на съветското партийно и държавно ръководство, в България щяло да се промени отношението към „малцинствата” - предстоящо връщане на арабско-турските имена, откриване на турски училища и др.;
- В общините Шумен и Каолиново масово се обсъждат съобщенията на чужди ра­диостанции за участието на няколко лица от с. Климент, община Каолиново, в дейността на т. нар. Комитет за защита правата на човека. Станало е известно взетото решение, на същите да се разреши да заминат за Австрия. Това е предизвикало раздвижване и коментарии сред някои репресирани националисти, които се изказват, че имат желание да последват примера им, но за сега конкретни постъпки не са правени;
- В Кърджалийски район значително е увеличен броят на лицата, които изказват увереност и не скриват желанието си да напуснат България. Това се потвърждава и от рязкото увеличение на писмата до Турция през януари т. г., в които се прилагат списъци с установъчни данни за изготвяне на декарации и молби за из­селване. ( В 940 писма има приложени списъци, които съдържат имената и данните по на 4-5 до 30-40 и повече лица);
- Сведенията от поделенията в Търговище, Русе, Разград и др. показват известно увеличение броят на протурски настроените лица, които открито, невъздържано изразяват враждебното си отношение към възродителния процес. Отправят за­кани за саморазправа с тези, които се обръщат към тях с българските им имена и които са се „продали на българите”. Поделенията вземат мерки за документиране и вземане отношение към тези лица.

Началник на ЦИОУ-МВР
Генерал-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. В 1 екз.
Размножено в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Маш. № 175
3.2.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 79-81. Оригинал. Машинопис.

№ 25
Лично секретно!

МВР
Областно управление
Рег. № 26, екз.№ 2
6.ІІ.89 г.
Гр. Разград

Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление
Вх. № 2290 от 07.02.1989 г.

Н. Пенков (п)

До първия секретар на Областния комитет на БКП
Др. Петър Петров

Седмична информация по линия на възродителния процес на територията на Областното управление на МВР - Разград за периода от 28 януари до 3 февруари 1989 г.

През изминалата седмица в оперативната обстановка по линия на възроди­телния процес на територията, обслужвана от Областното управление на МВР - Разград, постъпиха известни усложнения във връзка с активизирането на отделни групи лица с възстановени имена за създаване на „филиали” към т. н. „клубове” или „дружества” за подкрепа на гласността и преустройството и за защита правата на човека в България.
По линия получена от достоверни източници в с. Климент, Шуменско са засечени 8 лица, обявили се за членове на „турската секция” на т. нар. „Клуб за демокрация и преустройство”. Същите се явявали като щаб на по-мащабна орга­низация на територията на Шуменски и Дуловски район. Засечените лица представляват две българомохамедански семейства – сем. Бабечки (5 чл.) и сем. Узунови (3 чл.), преселени от района на Гоце Делчевско [с. Корница – б. съст.]. Лидер на групата се явява Демир Бабечки – главата на семейството, а дъщеря му Сузана Бабечка [Зейнеп Ибрахимова – б. Съст.], р. 1958 г., неработеща, се сочи от западната радиопропаганда като пълномощник на организацията за Североизточна България.
Членовете на „турската секция” се разделяли на две групи - редовни, които се приемали след подаване на молба и симпатизанти. По думите на Бабечка в последно време организацията им се увеличила с 20 нови членове, а симпатизан­тите вече надхвърляли 200 души. Сред тях имало хора от 4 шуменски и няколко селища от Дуловски лайон. Сузана Бабечка поддържала връзка по телефона с един от лидерите на българската вражеска емиграция Петър Бояджиев, намиращ се във Франция, откъдето работи активно срещу НРБ.
С оглед предотвратяването разрастването на тази дейност, на семейства Бабечки и Узунови е организирано извеждане от страната с редовни документи. Като ответна реакция Сузана Бабечка се свързва отново с Петър Бояджиев и му предлага поименно 12 лица за техни заместници. От тях 9 лица са от Дуловска община на Разградска област.
Сред тях се открояват Алипи Давидов Заимов от гр. Дулово (52 г.), с висше образование, безпартиен, бивш учител, понастоящем работи в сондьорска група; Сашо Ангелов Стоянов от гр. Дулово, 39 г., със средно образование, безпартиен, в момента неработещ и Федя Стефанов Узунов от с. Окорш, община Дулово, 52 г., със средно образование, ветеринарен техник, член на БКП. Останалите лица са с начално и основно образование, безпартийни, между 35 и 55 годишна възраст.
За предотвратяване на по-нататъшната вражеска дейност на засечените лица е сформирана работна група от представители на централните и територи­ални поделения на МВР, имащи отношение към случая. На 3.02.т. г. двете семейства от с. Климент са изведени от страната.
Анализът на наличните данни сочи, че т. н. „турска секция” е неразривно свързана с дейността на структурите в Пловдив и Варна, а оттам и със задгранич­ните центрове на Българската вражеска емиграция. […]

Началник Областно управление на МВР
Генерал-майор: (п) Й. Касабов

Написано в 3 екз.
1. - І секретар Обл. К на БКП
2. - ЦИОУ , МВР
3. - Сектор „ИО”
4. Изп.: Н. Ненов
5. Нап.: Е. Петрова - 5
03.02.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 а, а. е. 751, л. 92-95. Оригинал. Машинопис.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.