21 април 2009

Строго поверително! Асимилаторската кампания срещу турското национално малцинство в България (1984-1989)

№ 127. Решение на Секретариата на ЦК на БКП за създаване в цялата страна на политически отряди за защита завоеванията на социалистичес­ката революция и отряди със специално назначение за борба и неотложни дей­ствия при екстремални условия, за предприемане и на други неотложни защитни мерки във връзка с обстановката в страната, София, 1.VІ.1989 г.

Строго поверително!
Екз. №

Решение № 320 на Секретариата на ЦК на БКП от 1 юни 1989 г.

В условията на всенародния подем и разгръщане на творческата енергия на трудещите се за революционно преустройство в определе­ни райони на страната сред някои групи из средата на потомците на ислямизираните българи, подстре­кавани от външни сили, възникна нап­режение. В отделни селища бяха допуснати груби нарушения на об­ществения ред, изразяващи се в провеждането на масови демонстра­ции и безредици.
Наред с това определени лица, подбуждани от западни подривно-пропаган­дни центрове и българската вражеска емиграция, започнаха да създават неформални групи: "комитети" и "клубове" с прикрита антисоциалистическа на­соченост. Макар и разнообразни по форма, дей­ността им има сходни цели и на­соки, в редица случаи граничещи с национално предателство. Тези формирования търсят и намират почва сред някои неустойчиви дейци на интелигенцията и от­делни тружени­ци, включително и членове на БКП.
Успоредно с тези структури в последно време активизираха дей­ността си и последователите на различни младежки течения, като "Хеви метъл", "Хипи", "Пънк", "Рокери" и др. Някои от участниците им де­монстративно нарушават об­ществения ред, увреждат обществено и лично имущество, влизат във физическа разправа с невинни граждани и длъжностни лица. Обстановката в някои братски социалистически страни показва, че при определени условия действията на та­кива не­формални групи са в състояние да създадат напрежение и да предиз­викат масови безредици.
В последните години в нашата страна предимно в големите гра­дове тре­вожно расте криминалната престъпност. Това особено се от­нася за квартирните кражби, изнасилванията, отнемането на моторни превозни средства и валутните престъпления. Сред част от граждани те се появи безпокойство и чувство за не­сигурност.
Централният комитет на партията анализира създалата се обста­новка в Писмото си от 14 октомври 1988 г. и постави срочни задачи пред партийните, държавните, стопанските и обществените органи и органи­зации, пред цялата об­щественост да поведат решителна борба срещу . отрицателните явления, криминалната престъпност, за утвърждаването на здрав обществен ред, социалистическа законност и нравственост.
След Заключителния документ на Виенската среща и приетите от Десетата сесия на Народното събрание изменения на законите за зад­граничните паспорти, за българското гражданство и за амнистията, под въздействието на западните подривни централи и вражеските емиг­рантски организации, действията на неформални структури и крими­нално проявени лица могат да станат по-дръзки и да доведат до нови груби нарушения на обществения ред и законност.
Секретариатът на ЦК на БКП смята, че партийните, държавните и общест­вените органи и организации все още нямат необходимия опит, нагласа и готовност за бързо и ефективно реагиране на конкретната обстановка. Разчита се преди всичко на мерките от страна на органи­те на Министерството на вътреш­ните работи.
Важно условие за успешно осъществяване на Юлската стратегия на парти­ята за преустройството и за единението на българската социа­листическа нация е да се поддържа в страната политическа стабилност, здрав обществен ред и социалистическа законност. С оглед на това Сек­ретариатът на Централния комитет на БКП намира за целесъобразно:
1. Областните и общинските комитети на БКП, областните и об­щинските народни съвети и масовите организации да провеждат ак­тивна идейно-полити­ческа и организаторска работа, да водят настъ­пателна борба за недопускане на демонстрации, безредици, груби на­рушения на обществения ред, за ограничаване и преустановяване дей­ността на неформалните групи с антисоциалистическа на­соченост.
До 30 юни т. г. в общините, в големите кметства, в крупните сто­пански организации и научни институти, във висшите и полувисшите учебни заведения да се изградят:
а) политически отряди за защита завоеванията на социалистичес­ката рево­люция и преустройството, за идеологическо и политическо въздействие върху инициаторите и организаторите на противозаконни действия, както и върху чле­новете на съществуващите и нововъзник-ващи неформални групи, изградени на антисоциалистическа основа;
б) отряди със специално назначение за борба и неотложни дей­ствия при екстремални условия против организирането на антиобщес-твени прояви, диверсионно-терористични акции, както и за опазване на обектите на социалис­тическата собственост и защита на живота и здра­вето на гражданите.
Политическите отряди и отрядите със специално назначение следва да се изграждат отдолу, по инициатива на трудещите се, като израз на техния общ пат­риотичен подем за защита завоеванията на социализ­ма, за успеха на преустройст­вото и на нашето отечество.
2. В политическите отряди да се включат членове на БКП, ДКМС, профсъ­юзните и отечественофронтовските организации, авторитетни представители из средите на интелигенцията, младежта и активисти от българите мюсюлмани. Участниците в тези отряди трябва да имат добра политическа подготовка и ви­сока обща култура, да са предани на идеите и политиката на партията. Те трябва да притежават способ­ност да водят диалог, да участвуват в дискусии, да оказват положи­телно влияние върху хората, аргументирано да разясняват въпросите на преустройството, политиката на БКП за единение на българската социалисти­ческа нация, убедително да разобличават опитите на враж-дебно-престьпните и нелоялни елементи за подриване сигурността и обществения ред в страната.
Ръководството на тези политически отряди да се осъществява от първите секретари на съответните партийни комитети.
Отделите "Идеологическа политика", "Организационен" и "Соци­ална и национална сигурност" на ЦК на БКП да разработят в същия срок примерни ука­зания за функциите и задачите, за формите и мето­дите на действие на политичес­ките отряди.
Отрядите със специално назначение да бъдат под ръководството на предсе­дателите на общинските народни съвети и да се привеждат в действие при крайна необходимост съгласувано с първия секретар на общинския комитет на БКП.
До 30 юни т. г. Министерският съвет да внесе предложение за изменение и допълнение на Указ № 1104 за доброволните отряди от­носно реда на действие и използуване на помощни и други специални средства от отрядите със специално назначение, както и за тяхната правна защита.
В същия срок ръководството на Министерството на вътрешните работи, отделите "Социална и национална сигурност" и "Организацио­нен" на ЦК на БКП да разработят Инструкция за практическото из­ползуване на тези отряди.
4. Общинските комитети на партията да осигуряват на политичес­ките от­ряди и на отрядите за борба със специално назначение своев­ременна информация за дейността на подстрекателите и организато­рите на безредиците, както и за възникване на нови неформални струк­тури, за техните цели, намерения и действия, а така също за подготвя­ни и извършени тежки криминални престъпле­ния, диверсионни и теро­ристични акции.
Общинските направления на МВР да осъществяват методическа помощ на отрядите със специално назначение и да осигуряват усло­вия за тяхното успешно действие.
Контролът по изпълнение на това решение се възлага на отделите "Соци­ална и национална сигурност" и "Организационен" на ЦК на БКП.

Изх.№ 516 2 юни 1989 г.
Изпратен препис от решени№ 320 на Секретариата на ЦК на БКП от 1 юни 1989 г. на: Членове на ПБ и секретари на ЦК на БКП, Областни комитети на БКП, Областни народни съвети, Областни управления на МВР, Общински комитети на БКП, Зав. отдели на ЦК на БКП, ОСО, НС на ОФ, ЦС на БПС, ЦК на ДКМС, ПП на БЗНС, Георги Танев, Трифон Пашов, Георги Георгиев, Светла Даскалова, Минчо Пейчев, Георги Монов, Илчо Димитров, Васил Мръчков, Иван Велинов, Боян Трайков, Любомир Павлов, Благовест Сендов, Васил Коларов, Митко Мит­ков, Васил Василев, Никола Манолов, Иван Шпатов,

ЦДА, ф. 1 б, оп. 71, а. е. 32, л. 1-4.

Ангелов, Веселин. Строго поверително! Асимилаторската кампания..., цит. сб., с. 581-584.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.