11 юли 2017

ЛИЧНО! СТРОГО СЕКРЕТНО!


Лично! Строго секретно!

Документи


№ 1

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № І – 124. Екз. № ед.

12.01.1987 г.

 
О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(3-11 януари 1987 г.)

София


1. Вътрешнополитическа обстановка

Първата седмица на Новата година премина в нормална обстановка. Не бяха отбелязани съществени враждебни, нелоялни, други противообществени прояви. В отделни селища и райони производствения ритъм, комуникациите, електро и водоснабдяването бяха затруднени поради тежките метеорологични условия. Поделенията на МВР оказаха помощ за бързото преодоляване на временно възникналите смущения.

Характерно за обстановката сред турцизираните в миналото българи е известно увеличаване на националистически изяви на фанатици […] [1]

В последно време се получават повече данни и сигнали за нездрави, в отделни случаи нелоялни прояви и изяви на лица от средите на интелигенцията и младежта. По оценка на някои източници за това допринасяло обстоятелството, че политико-пропагандната работа изоставала от динамиката в развитието на важни вътрешни и външни събития, явления и процеси.

Преподаватели в средни училища изразявали загриженост, че „не са в курса” с новите моменти в икономическата политика на партията и затова не можели аргументирано да отговарят на въпроси, които учениците им задавали, като: разширяването на частната дейност в някои сфери на услугите и производството не е ли „крачка към денационализация”?

Заслужава внимание обстоятелството, че поделения на ДС регистрират увеличаващ се брой случаи на политическа дезориентираност и нелоялни прояви сред педагогическите кадри, научната, техническата и художествено-творческата интелигенция. Изказват се мисли,че на Запад съществувала по-голяма свобода на личността, по-голяма възможност за изява на дарованията, по-високо заплащане на изтъкнатите специалисти, докато у нас уравновиловката водела до понижаване на активността им. Дават се и крайно негативни оценки, че социално-икономическото положение в страната се влошавало.

Ще бъде взето отношение към учител от Благоевград, който пише стихотворения с противодържавна насоченост. Временно е задържан и разследван Иван Копчев, проектант, от София, който провеждал системна противодържавна агитация и пропаганда.

Получени са нови сигнали за намерения да осъществят невъзвръщенство оперни певци, инструменталисти, инженери от различни специалности и др., мотивирани от желание за по-добро материално обезпечаване. Д-р Константин Буков, преподавател във Висшия медицински институт в Пловдив, с негативно отношение към социалистическата ни действителност, подтиквал студенти да сключват бракове с чужденци „за да напуснат България и се устроят добре” в капиталистически страни.

Характерно е, че по време на командировки в развити капиталистически страни, не малко наши специалисти попадат под негативно идеологическо въздействие на противника и след завръщане стават носители на нездрави тежнения, убеждават събеседниците си в преимуществата на капиталистическата пред социалистическата обществена система. Измени на родината Димитрина Кафалиева, 48-годишна, на работа в Централната лаборатория по биофизика при БАН, заминала в служебна командировка във ФРГ за участие в конгрес по фотобиология. Такива случаи зачестяват.

Получени са нови данни за нездрави отклонения в творчеството на поети и писатели. Уведомен е ОК на БКП във Варна за обобщения, охулващи социалистическата действителност, правени от Атанас Стоев, член на местното дружество на писателите, при четене на своите произведения в рамките на т. нар. „лирични понеделници”.

Проведеният в Пловдив рецитал под рубриката „Аз питам” от поета Стефан Цанев, драматург на Пловдивския театър, предизвикал сред артисти и други присъстващи оживени коментари. Редица от тях считали, че по твърде предизвикателен начин Цанев правел аналогии между фашизма и социализма, в много черни краски давал някои негативни явления от нашата действителност и по-конкретно, сред членовете на партията. Според артиста Никола Костов, Цанев бил „умело използван в сегашния по-особен етап”, но „в определен момент ще бъде възпрян”.

Други го характеризирали като „демагог, който използвал ситуацията, за да изпъкне като оригинален поет”.

Проведена беше профилактична беседа с Красен Петков, ръководител на оркестъра при Окръжен младежки дом – гр. Варна, който включвал в репертоара предимно западна музика стил „хеви метъл”, с която привличал младежи с провокационно, арогантно, агресивно поведение. (Изведен е от Младежкия дом).

В София се работи по изясняване дейността и разформироване на група от 7 младежи, привърженици на „хеви метъл”, които имали хулигански прояви, използвали при побой вериги, боксове, пръстени с рогчета. [По-подробно за предприетите мерки срещу привърженици на “хеви метъл, „пънк”, за водено следствие срещу Милчо Александров – звукооператор в дирекция „Музика” и Николай Райчев и двамата от Пловдив за това, че притежавали много скъпоструваща звукозаписна техника, организирали канал за снабдяване с такава, правели преводи на филми с инкриминирано съдържание и др. – б. съст.]

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

3. Дейност на противника, нелоялни прояви на чужденци […]

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР                                       Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 30 екз., Изп.: Ч. Кираджиев, Нап.: В. Калчева, 12.1.1987 год.

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 839, л. 12-25 (л. 15-18 за извадката). Оригинал. Машинопис.

№ 2


СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № 34. Екз. № 5

13.1.1987 г.

 
О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(5-11 януари 1987 г.)

София

[В основни линии сводката преповтаря информацията на началника на ЦИОУ за периода 3-11 януари 1987 г. Наред с това в нея преподписалият я министър Д. Стоянов е добавил нова. Тя е потвърждение на практиката, която през всичките години на социализма се спазва. Най-напред пристига информацията до министъра на вътрешните работи, а той от своя страна я прередактира чрез служители в апарата на министерството, добавя нова и изпраща сводката като седмична до Тодор Живков, с чието съгласие (указание) същите се предоставят само на най-приближените до него членове на Политбюро – б. съст.]


1. Вътрешнополитическа обстановка

През изминалата седмица не са извършени прояви, оказващи съществено влияние върху нормалното състояние на обстановката в страната.

В някои среди от лица с възстановени имена се констатира известно увеличаване на напрежението, породено от спекулациите във връзка с предоставената от нашата страна възможност на 14-те деца да заминат за Турция. [...]

В последно време са получени данни и сигнали за нездрави, в отделни случаи нелоялни прояви на лица от средите на интелигенцията.

Уведомен е ОК на БКП във Варна за идейно неиздържано изказване на Атанас Стоев, член на местното дружество на писателите, при участие на организираните „лирични понеделници”.

Позицията на поета Стефан Цанев, драматург на Пловдивския театър, която заел при рецитал на свои творби, предизвикала сред артисти и други присъстващи оживени коментари. Редица от тях считали, че по твърде предизвикателен начин Цанев правел аналогии между фашизма и социализма, в много черни краски дава някои негативни явления от нашата действителност и конкретно сред членовете на партията. Информиран е ОК на БКП.

Красен Петков, ръководител на оркестъра към Окръжния младежки дом в гр. Варна, включил в репертоара предимно западна музика стил „хеви метъл”, с която привличал младежи с провокационно, арогантно, агресивно поведение. По предложение на органите на МВР е освободен от работа в младежкия дом.

Води се следствие срещу Милчо Александров, звукооператор към ДО „Музика” и Николай Райчев - и двамата поддържали канали за снабдяване с видеокасети и плочи, от които правели презаписи и преводи на видеофилми с инкриминирано съдържание и срещу заплащане ги разпространявали в Пловдив и окръга. От двамата и техни близки, също подследствени, е конфискувана техника за около 40 000 долара и е предявен иск за нанесени щети да държавата в размер на 70 000 лева.

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]


М И Н И С Т Ъ Р: (Без подпис)

Отп. в 1 екз. № 1 – Т. Живков, Размн. в 4 екз., № 2 – Г. Атанасов, № 3 – М. Балев, № 4 – Ч. Александров, № 5 – к д., Изп.: Ч. Кираджиев, Редактор: В. Ванева, Нап.: СВ-87, 12.01.1987 г.

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 821, л. 42-49 (л. 44-45 за извадката). Оригинал. Машинопис.

 

№ 3

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 29. Екз. № 3

12.01.1987 г.

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Дейността на библиотеката при посолството на САЩ


Информацията, с която разполага Министерството на вътрешните работи, налага извода, че американските дипломати се стремят да превърнат библиотеката при посолството на САЩ в рекламно-пропаганден център за идеологическо проникване сред различните слоеве и особено сред младежта и учащите се у нас.

Библиотеката при посолството започна да функционира през юни 1983 г. За откриването й бяха поканени представители на дипломатическия корпус и български официални лица, с които беше направен опит да се узакони съществуването й. По този начин бяха нарушени нашите вътрешно-правни, а също така и международни норми. Тогавашният съветник в американското посолство бе извикан в МВнР и му се обърна внимание, че съществуването на такава библиотека не е включено в плановете за научен и културен обмен между НРБ и САЩ. За нея няма сключено отделно споразумение и следователно съществуването й е незаконно. Поради това тя трябва да прекрати тази си дейност и да обслужва само дипломатическото представителство.

Като отчетоха проявявания от гражданите интерес към изложените на витрината фотоси, служителите в посолството организираха разширяването, модернизирането и техническото преоборудване на библиотечното помещение с нова видеоапаратура, монитори и други съвременни технически средства. Книжният фонд бе обновен, а старите книги бяха подарени на наши институти и учебни заведения. Тиражът на основното пропагандно списание „Спектър” бе увеличен от 6000 на 8200 екземпляра, като приблизително половината от тях се отделяха за разпространение чрез посетителите.

След пристигането си в НР България посланикът М. Левицки взе под пряк контрол и ръководството на културната секция. Библиотеката постепенно се оформи като културен и пропагандно-информационен център, който получи широка известност. Значителен принос за това имаха и предаванията на радиостанция „Гласът на Америка”, чрез които българските слушатели бяха редовно информирани за новополучените списания и други печатни материали, а също така и за предстоящите културни мероприятия в библиотеката.

По този повод американският културен аташе бе извикан отново в МВнР и му бе обърнато внимание за опита на посолството да превърне библиотеката в „Културен център”. В отговор, вместо да се намали провежданата пропагандна и идеологическа подривна дейност, тя бе разширена. Увеличи се на два пъти дневно показването на телевизионни новини на Ей Би Си с ярко изразен антисоциалистически характер, прожектираха се документални и игрални филми. Прожекциите на „Междузвездни войни” бяха масово посетени и добиха голяма популярност, особено сред младежта. Служителите от библиотеката започнаха да дават под наем видеокасети. Неколкократно заедно със списанията „Спектър”, „Америка”, „Форум” и „Икономическо въздействие” бяха разпространени и печатни материали с остро подривно съдържание.

Дейността на библиотеката временно намаля след проведените през ноември 1985 г. заградителни мероприятия за защита на посолството от евентуални опити за извършване на терористични действия. Но щом бяха преустановени през септември т. г., тя отново се засили. През октомври и ноември броят на посетителите достигна 20 000 души. За около 20 дни бяха разграбени всички пропагандни материали. Поради увеличаването на желаещите да получат видеокасети срокът за приемането им бе съкратен от една седмица на един ден. Постоянните читатели на библиотеката станаха 200. Посетителите бяха предимно учащи се от основните и средните училища и по-малко от ВУЗ. Част от тях не знаеха или владееха слабо английски език, но ги привличаше главно възможността да получават неограничено количество екземпляри от сп. „Спектър” и други пропагандни материали. Най-голям интерес проявяваха към ежедневните прожекции на игрални филм от 14 до 16 часа, по което време салонът на библиотеката бе препълнен.

Дипломатите успяха чрез американските преподаватели в СУ „Климент Охридски” и Великотърновския университет „Кирил и Методий”, които притежават видеоапаратура и фонд от видеокасети и книги, практически да създадат филиали на библиотеката в тези висши учебни заведения.

За пресичане на пропагандната и идеологическата дейност на библиотеката на посолството на САЩ бяха проведени и продължават да се провеждат предварително разработени комплексни мероприятия, но някои от тях не са достатъчно ефективни.

Във връзка с незаконната дейност на библиотеката на американското посолство считаме за необходимо отново да се изрази протест пред посланика и културния аташе.

Целесъобразно би било да се предложи на ЦК на ДКМС и МНП да провеждат необходимите мероприятия за засилване на идейно-възпитателната работа сред учащите се.


МИНИСТЪР: (Без подпис) Д. Стоянов


Отп. в 3 екз., № 1 – др. П. Младенов, № 2 – памет, № 3 – КД, Размн. в 3 екз., № 4 – др. М. Балев, № 5 – др. Д. Станишев, № 6 – др. Й. Йотов, Изпъл. Богданов, Нап.: Томова – 2576, 28.12.1986 г. (По материали на ВГУ – вх. № 34 668/19.12.1986 г.)

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 821, л. 32-35. Копие, трети машинописен екземпляр.

 

№ 4

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № І – 310. Екз. ед.

26.01.1987 г.


О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(19-25 януари 1987 г.)

София

1.Вътрешнополитическа обстановка

През изтеклата седмица обстановката в страната беше нормална. Не са отбелязани съществени враждебни, нелоялни, други противообществени прояви.

Възродителният процес сред турцизираните в миналото българи отбелязва напредък в определени селища и колективи, където се търсят и осъществяват различни форми за приобщаване и патриотично възпитание, особено на подрастващото поколение. […]

Сред останалата част от населението в страната са отбелязани някои характерни нелоялни прояви.

Вражески настроени лица, предимно от социално чужд произход, системно следят чуждата радиопропаганда, разпространяват клевети и слухове. В Сливенски окръг и други окръзи отново се заговори за предстоящо увеличение цените на редица стоки, включително и на хранителни, като се мотивират със спекулации на противника, че „по решение” на държавите участнички във Варшавския договор България трябва да заделя повече средства за въоръжаване след „провала на срещата в Рейкявик”.

Състав на Сливенския окръжен съд осъди Борис Николов Петров, бивш главен специалист в Горски стопански комбинат, на 2 г. и 6 м. лишаване от свобода за системна противодържавна агитация и пропаганда. Борис Петров е осъждан за същото престъпление през 1970 г., но останал на активни вражески позиции (шурей е на изменника на родината Желязко Тюфекчиев, ръководител на българската секция на радио „Свободна Европа”).

Трето управление – ДС и други поделения работиха успешно за предотвратяване на вредни последици, които можеха да последват от авантюристични деяния на младежи. [Изброяват се опити за бягства или намерения за бягства зад граница на младежи, някои действия на ДС за „пресичане дейността на незаконни религиозни секти и за ограничаване влиянието на православната църква – б. съст.]

Отбелязани са някои отделни нездрави прояви и в среди на интелигенцията. По сигнал, получен в VІ управление – ДС, ще бъде отклонено публикуването в подготвения сборник „Културно-исторически процеси на българското възраждане” (в Института по култура към Комитета за култура) статия на проф. Николай Генчев „Българската възрожденска култура като тип култура”, в която според специалисти се съдържат редица неприемливи, идеологически неиздържани, вредни постановки.

Ще бъдат информирани съответните висшестоящи инстанции за нездрави изказвания и убеденост в преимуществата на капиталистическия пред социалистическия строй на преподаватели в катедра „Чужди езици” при Медицинска академия, на зав. окръжния радиовъзел в Михайловград (брат му изменник на родината) и др.

Работи се по пресичане дейността на незаконни религиозни секти и за ограничаване влиянието на православната църква. […]

2. Затворно дело [За поведението на освободените предсрочно 477 лица от затворите – б. съст.]

3. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

4. Дейност на противника, нелоялни прояви на чужденци [...]

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз., Изп.: Кираджиев, Нап.: Т. Станкова – 167, 25.01.1987 г., Размн. в 30 екз.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 839, л. 41-54 (л. 45-47 за извадката). Оригинал. Машинопис.

 

№ 5

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № 83. Екз. № 5

27.1. [1987 г.]

 \
О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(19-25 януари 1987 г.)

София


1. Вътрешнополитическа обстановка

През изминалата седмица не бяха извършени остри прояви, застрашаващи сигурността на страната и влияещи съществено върху обществения ред.

Органите на МВР оказваха активно съдействие на окръжните щабове по отстраняване последиците от застудяванията и обилните снеговалежи.

В отделни селища и среди на лица с възстановени имена са констатирани прояви, в които се утвърждават положителните тенденции в развитието на възродителния процес. […]

Внимание заслужават и някои други прояви на български граждани.

За системна противодържавна агитация и пропаганда е осъден на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода Борис Петров от София, който е осъждан за същото престъпление през 1970 година.

Задържан е в района на Тополовград редник Сашо Кънчев, избягал от поделение на БНА в Харманли с автомат „Калашников” и два заредени пълнителя, за когото има улики, че се е готвел да премине нелегално границата.

Ще бъде отклонено публикуването в подготвения сборник „Културно-исторически процеси на българското възраждане” (Институт по култура към Комитета за култура) на статия на проф. Николай Генчев „Българската възрожденска култура като тип култура”, в която според специалисти се съдържат редица неприемливи, идеологически неиздържани трактовки.

Провеждат се мероприятия за осуетяване „инициативата” на архиерейския наместник в Тетевен, който направил предложение на патриарх Максим да поиска разрешение от компетентните власти за допълнително отпечатване на 500 000 православни календара (малък формат), средствата от които да се внесат във фонда за пострадалите от земетресенията.

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

3. Дейност на противника, нелоялни прояви на чужденци […]


М И Н И С Т Ъ Р: (Без подпис) Д. Стоянов
 

Отп. в 1 екз., размн. в 4 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – Г. Атанасов, № 3 – М. Балев, № 4 – Ч. Александров, № 5 – к д., Изп.: Ч. Кираджиев/В. Ванева, Нап.: СВ – 173, 27.01.1987 г.

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 821, л. 69-75 (л. 72 за извадката). Копие. Първи машинописен екземпляр.

 
№ 6

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № І – 388. Екз. № ед.


О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(26   януари – 1 февруари 1987 г.)

София


1. Вътрешнополитическа обстановка

През изтеклата седмица обстановката в страната беше нормална. Не са отбелязани значими враждебни, нелоялни, други противообществени прояви. Поделенията на МВР продължиха да оказват помощ на изградените щабове по места за преодоляване на временни трудности, породени от природни стихии.

Във възродителния процес сред турцизираните в миналото българи се отбелязват на отделни места положителни моменти. […]

Отбелязани са и някои характерни нездрави прояви в средите на интелигенцията и младежта.

По обобщени данни на отдел „Задгранични паспорти” – МВР през 1986 г. са установени 82 български граждани, които се обявили за невъзвращенци. От тях 12 са излезли от страната през предишни години. В сравнение с 1985 г. броят на установените невъзвращенци е намалял с 15 при общо увеличение на пътуванията на български граждани зад граница с близо 5 процента. Сред невъзвращенците 27 (близо 33%) са с висше образование, квалифицирани специалисти (атомен физик, инженери, лекари, икономисти, филолози), седем са членове на партията.

По оценка на източници от VІ управление ДС сценарият на подготвения спектакъл от произведения на Блага Димитрова изобилствал с философски изводи, които му придавали фаталистичен, песимистичен, на моменти мистичен характер. В някои от текстовете Блага Димитрова се опитвала да докаже „залеза на обществото в нашето социалистическо ежедневие”; бъдещето е илюзорно, човечеството е пред гибел. Подробна информация ще бъде предоставена на другарите Г. Йорданов и Ст. Михайлов.

Ще бъдат информирани др. Г. Йорданов и председателя на Съюза на българските писатели Любомир Левчев за системни непристойни, политически вредни прояви на Иванка Петкова – сатирик, поетеса, сътрудник в редакцията на сп. „Съвременник”, съпруга на судански гражданин, служител в либийското дипломатическо представителство в София. С поведението си накърнява престижа на страната пред чужденци в страната и в чужбина. Оторизирани служители на VІ управление ДС ще проведат с нея профилактична беседа.

[За разхищения на средства в Студио за игрални филми „Бояна”, за проблеми с документалния филм за националния отбор по вдигане на тежести, където се повдигал въпросът дали да се изрежат кадрите с Наум Шаламанов, за получените „сравнително по-голям брой сигнали за “нездрави прояви сред младежта” – за студенти от София, Пловдив, Варна, за младежи в БНА, изреждат се редица случаи на криминални прояви, кражба на оръжие в армията – б. съст.]

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

3. Дейност на противника, противодействие на органите на ДС […]

 
НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР                   

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз., Изп.: Кираджиев, Нап.: Иванова – 211, 31.01.1987 г., Размнож. в 30 екз.


[Почти същата сводка, прередактирана, но предадена с по-обобщени данни, в съкратен вид е преподписана от министъра на вътрешните работи Д. Стоянов и изпратена до Тодор Живков. В раздела за „някои нездрави прояви в среди на интелигенцията и младежта” е добавена следната информация:

„В органите на МВР са получени данни за системни непристойни, политически вредни прояви на Иванка (Ваня) Петкова-Садик, поетеса, член на СБП, автор на 22 книги, сътрудник в редакцията на сп. „Съвременник”, съпруга на служител в Либийското дипломатическо представителство в София. Напоследък повод за такива прояви са предприети мерки към сирийски гражданин (отстранен като студент във ВИАС и задържан от органите на МВР за незаконна търговия, трансфер на валута и др.). [Лична информация – б. съст.] Има данни за прояви на нелоялност към политиката на партията, особено във връзка с възродителния процес. Ще бъдат информирани др. Г. Йорданов и Любомир Левчев.

При организиране в гр. Харманли, Хасковска област, вечер, посветена на творчеството на писателя Дико Фучеджиев, директорът на Младежкия дом в града Росица Бъчварова задала провокационно въпроса защо са забранени книгите „За Япония като за Япония” от Марко Семов и „Лице” от Блага Димитрова”. (Виж: Обзорна оперативна сводка (26 януари – 1 февруари 1987 год.), Рег. № 114. Екз. № 5 от 3.2.1987 г. – ф. 1, оп. 12, а. е. 821, л. 91-98, машинопис, копие.)

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 839, л. 55-69 (л. 60-63, за извадката) Оригинал. Машинопис.

 

№ 7

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № І-480. Екз. № ед.

09.02.1987 г.


О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(2-8  февруари 1987 г. )

София

 
1. Вътрешнополитическа обстановка

Обстановката в страната е спокойна. Не са отбелязани значими враждебни, други нелоялни и противообществени прояви.

[За това, че работата на Януарския пленум на ЦК на КПСС и доклад на Горбачов и приети решения били предизвикали „широк положителен отклик сред широки слоеве от населението в страната” – б. съст.]

Отделни писатели и журналисти като Блага Димитрова, Христо Радевски, Давид Овадия, Енчо Мутафов (редактор на списание „Обзор”) и други изразявали резерви по отношение на възможността и в СССР, и у нас бързо да се осъществят промени в духа на решенията на пленума. Някои от тях се надявали да реализират лични изгоди от „последствията у нас” – да бъдат отпечатани техни произведения, на които сега не се давала „зелена улица”.

В поведението на турцизираните в миналото българи на отделни места и в някои колективи са отбелязани положителни промени.

 [За прояви в средите на интелигенцията и младежта, за следствия срещу младежи, за предприети превантивни мерки срещу младежи – б. съст.]

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

3. Дейност на противника [Зад граница – б. съст.]
 

ЗА НАЧАЛНИК ЦИОУ – МВР

Подполковник: (п) Т. Тодоров

Отп. в 1 екз., Изп.: Ч. Кираджиев, Нап.: Т. Станкова – 259, 8.2.1987 г., Размн. в 30 екз.

[Сводка с почти същото съдържание, но с някои леки редакционни бележки, изпуснати факти и имена, е преподписана от министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов и изпратена до Тодор Живков. В нея информацията за “негативни прояви в среди на интелигенцията” е разширена и допълнена с нови данни, а именно:

“Отбелязани са отделни негативни прояви в среди на интелигенцията.

Получени са данни, че директорът на Студия за анимационни филми Христо Цачев включил в производство скъпо струващ пълнометражен игрално-анимационен филм “Бащата на яйцето” (по сценарий на поета Борис Христов, с нелоялно поведение, и постановъчна концепция на режисьора Анри Кулев), без сценарият да бъде разгледан в художествения съвет, тъй като имало опасност филмът да бъде отхвърлен по идейно-политически мотиви. Ще бъде подготвена информация до др. Ст. Михайлов.

За Николай Майсторов, 44-годишен, член на Съюза на българските художници, от социално чужд произход, са получени данни, че поддържал контакт с частна художествена галерия в Холандия и възнамерявал да организира там изложба-базар на свои произведения, като се възползва от обстоятелството, че Централното управление към ДО “Изобразително изкуство” при Комитета за култура изпратило през м. декември м. г. в Холандия 146 негови графики (оценени, че нямат национална и търговска стойност). По мнение на специалисти Майсторов се проявявал като психически неуравновесен, правел често аналогии между социалистическата и фашистката система. Критици, посетили изложбата му през 1984 г. у нас, били единодушни, че показаните картини са “потискащи, апотеоз на грозното, на унищожението”. Информиран е др. Г. Йорданов с мнение да бъде отклонена командировката на Майсторов в Холандия.”Виж: ф. 1 , оп. 12, а. е. 821, л. 139-146 – б. съст.]

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 839, л 70-83 (л. 71 за извадката). Оригинал. Машинопис.


№ 8

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ І – 142. Екз. № 3, 11.2.1987 г.

 
ДРУГАРЮ МИНИСТЪР,

Представям Ви за подпис информацията „Някои съображения във връзка с подготвян по творби на Блага Димитрова „спектакъл-рецитал”, разпоредена с Ваша резолюция за др. Г. Йорданов, Д. Станишев и Йордан Йотов, 06.02.1987 г.

ЗА НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР Подполковник: (п) Т. Тодоров

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Някои съображения във връзка с подготвян по творби на Блага Димитрова спектакъл-рецитал.


В годишния репертоарен план на Народния дворец на културата „Людмила Живкова” е включен спектакъл-рециталът „Поетът и лавината” по произведения на Блага Димитрова, включително и непубликувани (например стихотворението „Чернобил”).

Според получени в Министерството на вътрешните работи данни някои литературни и театрални дейци проявяват сериозни резерви към идейно-политическата издържаност на сценария и изразяват опасения за реализирането му в неговия сегашен вид. Изискванията й били да се постигне ясно и недвусмислено възприемане на „водещата нишка” – борбата на човека с лавината: лавината на компромисите, на ежедневните малки грехове, на всичко онова, което пречи на личната самоизява. Зрителите да се провокират към това и чрез различни сценични похвати (ще се използва аудиовизуален фон, богат на колкото се може повече лавини – лавина на пазарски мрежи и вещи, лавина от вестници, от книги, папки, „черен отровен сняг”, лавина, която затрупва, смазва; зад кадър ще звучи гласът на авторката, за да се акцентират отделни моменти и др.).

При обсъждане на сценария в художествения съвет били направени много забележки и той бил върнат за преработване. В представения нов вариант освен вмъкването на допълнителни пасажи от книга на авторката, която била ”под печат”, не са направени никакви промени.

Специалисти изразяват мнение, че отделни творби са така обединени композиционно, че като цяло сценарият изобилства с философско- екзистенциалистически изводи, които му придавали фаталистичен и дори мистичен характер, навеждали към преки асоциации за „безсилието” и „залеза” на социалистическия обществен строй.

Считаме, че при наличието на изложените факти и оценки би било правилно сценарият да се преразгледа отново, като компетентните институции вземат конкретно отношение и решение дали е целесъобразно или не неговото представяне.

С информацията са запознати също др. [Не е посочено – б. съст.]

 
МИНИСТЪР: (Без подпис) Д. Стоянов 

Отп. в 3 екз., № 1 – др. Г. Йорданов, № 2 – Памет, № 3 – КД, Размн. в 2 екз., № 4 др. Ст. Михайлов, № 5 – др. Йордан Йотов, Изпъл.: Пр. Тодорова, Нап.: Томова – 254, 6.02.1987 г. По материали на ІV управление – ДС, рег. № 1367.


АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 821, л. 105-107, 107 а. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 
№ 9

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Главно следствено управление

Рег. № И – 94. Екз. № 1

13.03.1987 г.

Съгласен с мнението на ГСУ. Няма полза от измъчени дела. Г. Шопов, 11.ІІІ.87 г.


И Н Ф О Р М А Ц И Я  ОТНОСНО: Приключването на следственото дело срещу ГРИГОР СИМОВ БОЖИЛОВ

На 29.01.1987 година Главно следствено управление – МВР, въз основа на съществуващи оперативни данни за изготвянето на писмен материал, предназначен за изпращане до Виенската среща за сигурност и сътрудничество в Европа, е образувано следствено дело срещу:

ГРИГОР СИМОВ БОЖИЛОВ - 35-годишен от с. Парамун, окръг Пернишки, осъждан многократно за незаконно излизане през границата на страната, шпионаж и подготовка за образуване на противодържавна организация.

БОЖИЛОВ е привлечен в качеството на обвиняем по чл. 108 ал. 1 от НК и му е определена мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Като заподозрян по същото следствено дело бяха задържани и лицата:

- ИЛИЯ СТОЯНОВ МИНЕВ – 70-годишен от гр. Септември, осъждан за участие в противодържавна организация и за разпространение на клеветнически материали.

- ЕДУАРД ГЕНОВ ГЕНОВ – 40-годишен от гр. София, осъждан като ръководител на противодържавна организация и за опит за бягство от затвора.

- СТЕФАН ДИМИТРОВ САВОВСКИ - 69-годишен от гр. София, осъждан за шпионаж.

От проведеното разследване се установи следното:

Под влияние на отрицателното си отношение към народната власт ГРИГОР СИМОВ БОЖИЛОВ решил да напише и изпрати до представителите на международната среща във Виена клеветнически материал, третиращ основните права и свободи на човека от името на „българските политически затворници”.

През м. ноември 1986 година споделил идеята си с ИЛИЯ МИНЕВ и ЦЕКО КРЪСТЕВ от с. Клисура, окръг Михайловградски, осъждан за противодържавна агитация и пропаганда, които одобрили и подкрепили намерението му и изявили готовност да подпишат изготвения материал.

БОЖИЛОВ самостоятелно в ръкопис изготвил текста на материала, който озаглавил „Открито писмо – апел” от български радетели за човешки права и адресирал до „Конференцията във Виена”, разглеждаща изпълнението на договореностите от Хелзинки.

В него авторът отправя апел „Виенската среща да не приключва своята работа, докато не осигури елементарни човешки права за европейските народи, като право на свободно движение и емиграция”, „Право на обективна информация” и „Право на свободно упражняване на трудова дейност”, които според него били ограничени в Народна република България.

Предлага да бъде съставена междуправителствена комисия, която да следи за изпълнение на договореностите от Хелзинки в европейските социалистически страни, макар и косвено причислява и българското правителство към „онези правителства, за които подписването на раздела за човешките права от Хелзинкския документ е била една от заблуждаващите маневри” и което „единадесет години след Хелзинки не са осигурили нито едно от основните човешки права на своите народи”.

Така изготвеното писмо било подписано от ИЛИЯ МИНЕВ и ЦЕКО КРЪСТЕВ, които освен имената и адресите си собственоръчно добавили данни за престъпленията, за които са осъждани и за размера на наложените им наказания.

На 19.12.1986 година подписаното от тримата „открито писмо” БОЖИЛОВ занесъл лично и предал на служител в американското посолство в София.

По-късно за това уведомил СТЕФАН САВОВСКИ, ЕДУАРД ГЕНОВ и БОЖИДАР СТАТЕВ, от които получил уверението, че ще се присъединят към писмото и отправените в него искания с отделни декларации, които ще изпратят чрез американското посолство.

На 23.12.1986 година САВОВСКИ и ГЕНОВ съставили декларациите, вписали в тях трите си имена и точните адреси и изразявайки безрезервното си съгласие с текста на „откритото писмо”, което пуснали в пощенска кутия пред посолството на САЩ.

При разследването е установено, че БОЖИЛОВ е разполагал и с втори екземпляр от писмото, който обаче според неговите обяснения унищожил на 23.12, непосредствено след като запознал със съдържанието му САВОВСКИ и ГЕНОВ. Досега друг екземпляр не е открит.

ГРИГОР БОЖИЛОВ, СТЕФАН САВОВСКИ, ЕДУАРД ГЕНОВ и ЦЕКО КРЪСТЕВ направиха признания относно инкриминираните от тях деяния, но последните трима не могат да възпроизведат пълния и точен текст на писмото.

След изтичане на срока на предварителното им задържане САВОВСКИ и ГЕНОВ БЯХА ОСВОБОДЕНИ И РАЗСЛЕДВАНЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХ БЕШЕ ПРИКЛЮЧЕНО С ПРОФИЛАКТИКА.

По здравословни причини и напреднала възраст беше освободен и ИЛИЯ МИНЕВ, който отрича не само факта на подписването на материала, но че изобщо не знаел за съществуването му.

Такива са резултатите и от разпита на БОЖИДАР СТАТЕВ.

Направено е предложение спрямо МИНЕВ и СТАТЕВ да бъде приложена само административно-превантивната мярка „Принудително заселване”.

Липсата на инкриминирания материал, единствено върху който се изгражда и поддържа обвинението срещу ГРИГОР БОЖИЛОВ, е сериозна пречка за предаването му на съд.

В тази насока трудно можем да се позовем и на показанията на САВОВСКИ, ГЕНОВ и КРЪСТЕВ, които не възпроизвеждат пълния и точен текст на инкриминираното писмо, поради което не може да се изгради пълна представа за характера на съдържащите се в него твърдения.

Липсата на писмения материал и поведението на МИНЕВ и СТАТЕВ ще окажат отрицателно въздействие на останалите участници по делото, които едва ли ще свидетелстват в подкрепа на обвинението.

С извършените досега следствено действия и оперативни мероприятия участниците в групата бяха разобличени и профилактирани.

Ръководството на Управление 06 – ДС е на мнение да се направи възможното за осъждането на БОЖИЛОВ, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ:

- ОБЕЗАТЕЛНО ЩЯЛ ДА НАПРАВИ ОПИТ ДА ИЗБЯГА ОТ СТРАНАТА;

- СРЕД ЧАСТ ОТ РЕПРЕСИРАНИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ ГРУПАТА НА Божилов настойчиво се разпространява версията, че за противодържавна агитация и пропаганда не се преследва.

Такива данни на следствието не са предоставени.

По време на следствието не се събраха данни за намерението на БОЖИЛОВ да избяга от страната. Преди задържането му той е имал условия, но не е предприел опит за бягство.

Твърди, че ако му се даде официално разрешение щял да напусне страната с родителите си.

Считаме, че и с принудителното му заселване може да бъде постигнат превантивен ефект срещу други вражески настроени лица.

Предвид гореизложеното целесъобразно е наказателното преследване срещу ГРИГОР СИМОВ БОЖИЛОВ да бъде прекратено и спрямо него да бъдат приложени разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗНМ.

 
НАЧАЛНИК НА

ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ – МВР

Генерал-майор: (п) К. Коцалиев

11.3.87 г.
 

Написано в 3 екз., № 1 – р. Шопов, № 2- У-ние 06 – ДС, № 3 – ГСУ – МВР, Изпълнил: Д. Проданов, Написала: А. Николова 313, София, 09.03.1987 г.

 
АГСУ, а. е. 41/1987, т. 1, л. 56-60; също л. 61-65. Оригинал, втори екземпляр. Машинопис.

 

№ 10

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № І 940

16.03.1987 г.


О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(9-15 март 1987 г.)

София, 1987


1. Вътрешнополитическа обстановка [За настроенията сред „лицата с възстановени имена” – б. съст.]

Сред останалата част от населението в страната не са отбелязани значими враждебни, нелоялни, противообществени прояви.

Задържан е и се води следствие срещу Григор Божилов, елтехник, 34-годишен, от Перник, осъждан в миналото [за опит] да създаде нелегална контрареволюционна организация, който се опита да проникне в посолството на САЩ и предаде „Отворено писмо до Виенската конференция за правата на човека”, изпълнено с клевети, под което сложили подписите си негови „съидейници” от различни краища на страната (установят се за вземане отношение и към тях). Документират се нелоялни прояви на двама завърнали се изменници на родината в Ямболски и Сливенски окръг и са профилактирани други десет граждани за противодържавна агитация и пропаганда.

[За „неблагоприятни тенденции” сред непълнолетните, където се засилвала престъпността , за установяване участници в младежка група, които се събирали в полуразрушени постройки в гр. Берковица, , за негативно изказване на студент в Смолянския институт, за „нездрави” изказвания на Стоил Миховски – доцент в Пловдивския университет, за продължаващите действия на органите на МВР за пресичане на незаконна религиозна дейност – б. съст.]

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

3. Оценки на чужди дипломати, дейност на противника, нелоялни прояви на чужденци […]


НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Генерал-лейтенант: (п) В. Георгиев


Отп. в 1 екз., Изп.: Ч. Кираджиев, Нап.: А. Иванова – 490, 14.03.1987 г., Размн. в 33 екз.

 
[Сводка с почти същото съдържание, но със значителни съкращения и някои леки редакционни поправки, изпуснати факти и имена, е преподписана от министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов и изпратена до Тодор Живков. В нея се изпуска информацията, че под внесения от Григор Божилов документ в посолството на САЩ са се подписали и негови съидейници от различни краища на страната – Виж: АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 821, л. 213-222 – б. съст.]

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 839, л. 138-153 (л. 140-142 за извадката). Оригинал. Машинопис.


№ 11

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 1060, Екз. ед.

23.03. 87 г.


О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(16-22 март 1987 г.)

София

 

1. Вътрешнополитическа обстановка

Обстановката в страната е нормална. […]

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

3. Затворно дело [За освободени през декември 1986 г. 698 лица и тяхната адаптация – б. съст.]

4. Някои резултати в борбата с криминалната престъпност […]

5. Дейност на противника [За дейността на турските разузнавателни органи и пропаганда срещу възродителния процес – б. съст.]

Беше открит авторът на разпространени на 16 март т. г. в блок на студентското градче в София 100 листовки, призоваващи да се иска „повече свобода” и против „контрола”, упражняван от органите на МВР – Себастиян Даниел Сантос Инсуа, 20-годишен, от Аржентина, приет миналата година в Института за българите в чужбина (като внук на български гражданин). На първоначалния разпит заявил, че искал да предизвика сред живеещите в блока „разисквания относно политическото положение в България”, тъй като според него „държавата и милицията” упражнявали много голям контрол върху българските граждани, които не реагирали с „политическа активност”. В ход са оперативно следствени мероприятия за установяване цялостната дейност и поведение на Инсуа по време на пребиваването му в България, неговите връзки и обкръжение, евентуалните му съучастници и подбудители.

6. Прояви на вражеската емиграция [За опит на БОД чрез българското културно дружество във Виена да разпространи по пощенския канал в България материал с „остро клеветническо съдържание и призив за сваляне на народната власт” – б. съст.]

7. Характерни данни за оперативната обстановка в Полша [...]

 
НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: Ч. Кираджиев, Нап.: М. Савова – 543, 22.03.1987 г., Размн. в 30 екз.

 
[Сводка с почти същото съдържание, но с някои незначителни съкращения е изпратена от министъра на вътрешните работи до Тодор Живков – Виж: АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 821 , л. 229-239 - б. съст.]

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 839, л 154-166 (л. 164 за извадката). Оригинал. Машинопис.

 

№ 12

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 2023. Екз. № 3

24.2.1987 г.

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Коментар във връзка с разпространението на в. „Правда” в НРБ

На 31.І. т. г. др. Дмитрий Андреевич Голованов – завеждащ отделение на съветската телевизия и радио в НРБ, споделил пред председателя на Комитета за радио и телевизия Лалю Димитров случайно доловена реплика между двама български граждани, които чакали да си купят вестници от павилион на РЕП. Коментарът им се свеждал до констатацията, че в София трудно можело да се намери в. „Правда”.

Извършената проверка за разпространението на в. „Правда” в НР България показва, че в случая не става дума за ограничения в разпространяването на вестника. Количеството на абонаментите и бройките за свободна продажба ежегодно нарастват. Докато за 1985 г. те са съставлявали 93379, за 1986 г. – 95 233, през 1987 г. – достигат 100 443. Съществува и възможността за допълнително абониране за вестника през цялата година.

Недостигът от в. „Правда” напоследък е следствие от повишен интерес и нарасналото му търсене от български граждани, поради което бързо се изкупува от РЕП.

С информацията е запознат др. [Не е посочено – б. съст.]

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Д. Стоянов


Отп. в 3 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – памет, № 3 – к. д., Размножена в 1 екз., № 4 – Й. Йотов, Изп.: Пр. Тодорова, Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 363/23.2.1987 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 821, л. 165-166. Копие. Втори машинописен екземпляр..

 
№ 13

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № І 1242. Екз. № ед.

06.04.1987 год.
 

О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(30   март – 5 април 1987 г.)

София

 
1. Вътрешнополитическа обстановка

През изтеклата седмица обстановката в страната беше нормална.

Основната тема на разговори в преобладаващ позитивен дух сред различни социални групи от населението остава осъществяваните от партията мероприятия за по-добра организация и повишаване на качеството във всички сфери на обществената практика.

Възродителният процес сред гражданите, възстановили българските си имена, се развива в селища и селищни системи, където партийните органи и организации, съветите, обществеността провеждат настъпателна патриотично-възпитателна работа. […]

Състав на \Варненския окръжен съд разгледа при закрити врати делото срещу Методи [Меди – б. съст.] Доганов, 33-годишен, научен сътрудник в Института по философия при БАН, Илиян Атанасов, 48-годишен, хуманен фелдшер, Диман Кисимов, 24-годишен, строителен техник, Сабин Наумов, 37-годишен, строителен работник и Вергил Исаев, 37-годишен, машинен техник, по обвинения, че от средата на 1985 до средата на 1986 година образували и ръководили нелегална организация на територията на Варненски окръг, която си поставила за цел активно да противодейства на възродителния процес чрез отпечатване и разпространение на листовки и извършване на подривни действия в обекти на промишлеността, транспорта и селското стопанство. Съдът им наложи наказания лишаване от свобода от 6 до 10 години и задължително заселване след излизането от затвора. Взети са мерки за недопускане изтичането на документална и друга информация по процеса, която би могла да се използва от противника. В Толбухин започна процесът срещу друга подобна група, по която са подсъдими 11 лица. […]

Отбелязани са и няколко нездрави и противообществени прояви в среди на интелигенцията и младежта.

Коментирайки работата на Януарския пленум на ЦК на КПСС и докладната записка на др. Тодор Живков пред Политбюро на ЦК на БКП, Блага Димитрова, член на Съюза на българските писатели, продължавала да злослови, че в България „няма да настъпят никакви положителни промени”. Според нея през изминалите години след победата на социалистическата революция у нас не било постигнато „нищо” от това, за което мечтаели революционните дейци. По повод реплика на писателя Камен Калчев го обвинила, че е „против промени у нас”, защото бил една от „конюнктурните личности”. Боян Папазов, автор на сценария на филма „Една жена на 33”, очаквал скоро да настъпи „неговото време” и заедно с поета Стефан Цанев да бъдат „реабилитирани”.

Провеждат се мероприятия за цялостно изясняване и пресичане нелоялна дейност на група студенти от ВИТИЗ „Кр. Сарафов” – София, които считали ДКМС за „ненужна организация”, застъпвали се за деполитизиране на младежите, които трябвало да се изграждат преди всичко като добри професионалисти. Като лидер на групата се очертавал Ваньо Черкезов, бивш член на Вузовския комитет на ДКМС, наказан с „последно предупреждение” за хулигански прояви.[За широкомащабна акция на Окръжно управление на МВР - Варна за пресичане употребата на наркотични и други упойващи средства от младежи, за разкрито убийство от криминален характер- б. съст.]

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

[Информация със сходно съдържание като обзорна оперативна сводка за същия период е изпратена и до Тодор Живков. Към нея е добавена и следната допълнителна информация: “В последно време зачестяват опитите на антисоциалистическите организации и вражеската емиграция да разпространяват материали у нас по международния пощенски канал.

Прихванати са много писма от Швеция на „Международна амнистия” до кметства в Пловдивски, Кърджалийски, Разградски, Благоевградски, Търговищки, Силистренски и Сливенски окръг.

Вражеските емигрантски организации Български национален комитет „Свободна и независима България” и „БЗНС в изгнание” (действащи в единство) изпратили под формата на „Новогодишно послание до българския народ” писма до български учени, в която се подчертава, че през последните години в България по „примера на Полша, Чехословакия и Съветския съюз” започнала да се развива „паралелно с нелегалната и легална съпротива”, оглавявана от интелектуалци като проф. Желю Желев, автор на книгата „Фашизмът” и др.

Задържана е пощенска пратка с клеймо “Париж” и съдържаща 22 бр. на сп. „Наш път” (орган на т. нар. „Съюз на българските безвластници зад граница”). В някои от поместените статии се призовава българският народ да премине към „неотложно организиране и системно провеждане на въоръжена борба”, която да включва и „революционен терор”, но с уговорката да не се върши „неориентиран тероризъм”, при който загиват невинни хора, а целенасочен – срещу „отговорни лица”- б. съст.]

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 839, л. 180-191 (л. 184-185 за извадката). Оригинал. Машинопис.

 
№ 14

ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 412. Екз. № 2

21.4. [1987 г.]


О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(13-19 април 1987 г.)

София

 
1. Вътрешнополитическа обстановка

[За настроенията и поведението на гражданите с „възстановени имена” по линия на т. нар. „възродителен процес” – б. съст.]

Продължават енергичните действия на поделенията на МВР за отстраняване на някои условия, от които могат да се възползват престъпни елементи за осъществяване на остра враждебна дейност.

Заслужават внимание нелоялни, нездрави прояви в среди на интелигенцията и религиозни фанатици.

Изяснява се обстановката по получени данни, че в някои факултети на Софийския университет се разпространява отпечатана на циклостил статия от 15 страници на Желю Желев, старши научен сътрудник в Института по култура към Комитета за култура при Министерския съвет. Статията била посветена на Васил Левски, но по същество накърнявала националното достойнство на българина, авторитета на партията и на партийните дейци. Установяват се лицата, притежаващи копия от статията. Ще бъдат информирани по-подробно другарите Г. Йорданов и Ст. Михайлов.

В беседа с Хеле Далгорд, председателка на датско-българското дружество, преводачка от български език, Блага Димитрова, като отговаряла на провокационните й въпроси, остро осъдила възродителния процес.

Временно беше задържан и разследван Борислав Беловарски, 26-годишен, художник на свободна практика, активен член на секта „тинчевисти”, който от 1984 г. поддържа системни контакти с емисари на задгранични протестантски и религиозни радиостанции, на които предавал клеветническа информация за нарушаване на „религиозните свободи и правата на човека” в НРБ. Посредством английска туристка се свързал с Дийн Кофман, директор на англо-американското училище и сътрудник на посолството на САЩ в София. На конспиративни срещи Беловарски получил от Кофман религиозна литература, писма на емисари от САЩ, Испания, Франция, касети с религиозни проповеди и му предал „изложения” с противодържавен характер, някои от които подписал от името на несъществуваща „подмолна религиозна организация”. По отношение на Беловарски ще бъдат приложени превантивни административни мерки по Закона за народната милиция. Подготвят се съвместно със средствата за масова информация общопрофилактични мероприятия за разобличаване дейността на Кофман, Беловарски и негови най-близки помощници в столицата и страната.

Съвместно с компетентни служители от ОбНС в гр. Септември, Пазарджишки окръг, е направена проверка в частен дом по време на сбирка на незаконната секта на адвентистите, в която взели участие 40 души, между които и 15 деца. Освен местни жители на сбирката присъствали три лица от София, сред тях асистент по математика във ВМЕИ, които се държали арогантно, поставили въпроса за „свободата на вероизповеданията у нас”, цитирали документи от Хелзинки. На собственика на дома е съставен акт. Информирани са съответните административни и партийни органи за отношение.

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката […]

3. Дейност на противника […]

 
МИНИСТЪР: (П) Д. Стоянов

Отп. в 2 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – кд, Размн. в 3 екз., № 3 – Г. Атанасов, № 4 - М. Балев, № 5 – Ч. Александров, Изп.: Ч. Кираджиев, Редактор: В. Ванева, Нап.: Сл. Виденова – 744, 20.4.1987 г.

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 822, л. 108-118 (л. 112-114 за извадката). Копие. Втори машинописен екземпляр.

 
№ 15

СТРОГО СЕКРЕТНО!

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е  Р А Б О Т И

№ 501. Екз. № 3

 
ДО ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП

ДР. МИЛКО БАЛЕВ
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Пропагандни спекулации срещу НР България

През март т. г. на заседание на Виенската среща представител на американската делегация съобщил, че в Посолството на САЩ в София бил получен „Апел-открито писмо” от шестима „политически затворници” в НРБ. Подписалите апела твърдели, че в България няма сигурни гаранции за защита правата на човека и предлагали Виенската среща да упражнява контрол в това отношение.

Непосредствено след това изявление на Запад е направен опит да се раздуха случаят и да се организира антибългарска пропагандна акция. Френският вестник „Котидиен дьо Пари” публикувал клеветнически материал, а радиоцентралите „Свободна Европа” и Би Би Си излъчили четири провокационни радиопредавания. Специално се акцентирало на два момента – за първи път отправяни официални протести от български граждани не били анонимни и второ, макар да не ставало дума за дисиденти от ранга на Сахаров и Солженицин, важен е самият факт за „потърпевши” заради своите убеждения лица независимо от тяхното обществено положение.

Установено е, че „Апелът” е написан през ноември 1986 г. от Григор Симов Божилов – 35-годишен, от с. Парамун, Пернишки окръг, многократно осъждан за нелегално преминаване на границата и за шпионаж. Под него се подписали също Илия Стоянов Минев – 70-годишен, от гр. Септември, бивш легионер, два пъти осъждан за създаване на противодържавни организации, и Цеко Кръстев Цеков – 39-годишен, от с. Клисурица, Михайловградски окръг, осъждан като ръководител на нелегална група.

На 19 декември м. г. Божилов предал материала в Посолството на САЩ, където го посъветвали да намери и други съмишленици, които да подкрепят протеста. Впоследствие към апела се присъединили с писма, пуснати в пощенската кутия на американското посолство, Едуард Генов Генов – 41-годишен, от София, профилактиран като ръководител на нелегална организация, поставила си терористични цели, осъждан за разпространяване на вражески листовки; Стефан Димитров Савовски – 68-годишен, от София, осъждан за шпионаж и Божидар Евстатиев Статев – 41-годишен, от София, осъждан за криминално престъпление и опит за бягство през граница.

Замесените в това деяние лица са профилактирани в Главното следствено управление, а спрямо автора на „Апела” е приложена административна мярка установяване в друго населено място. С оглед случаят да не се използва за антибългарски спекулации, воденото следствие е прекратено и от виновните няма да се търси съдебна отговорност.

Независимо от това има данни, че някои от тези лица продължават да се занимават с нелоялна дейност. Ето защо от страна на Министерството на вътрешните работи се предприемат комплексни мерки за разлагане на групата и неутрализиране на евентуални нежелателни последици.Успоредно с това се засилва оперативният контрол спрямо осъжданите за противодържавни престъпления и лицата от политизирания криминален контингент за недопускане на подобни прояви.

 
МИНИСТЪР: (Без подпис) Д. Стоянов

 

Отп. в 3 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – Памет, № 3 – К. Д. Изп. Пр. Тодорова, Нап.: В. Калчева – 722, 24.04.1987 г.

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 822, л. 163-165. Копие. Втори машинописен екземпляр.


№ 16

ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 473. Екз. № 2, 4.5. [1987 г.]

 
О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(27 април – 3 май 1987 г.)

София

1. Вътрешнополитическа обстановка

[За прояви по линия на т. нар. „възродителен процес” – б. съст.]

През седмицата бяха отбелязани нелоялни, нездрави прояви в среди на интелигенцията и младежта.

Временно беше задържан Едуард Генов от София (известен със системните си нелоялни прояви, за които е бил репресиран) автор на изготвеното и съхранявано у него клеветническо писмо до редакцията на френски вестник, който възнамерявал да предаде на служители на френското посолство.

Провеждат се мероприятия за изясняване на обстановката и вземане на отношение към Петър Георгиев, член на групата на писателите в Пловдив, направил опит чрез трето лице да отпечата във в. „Пулс” материал от 14 страници, озаглавен „100 кръпки” (част от поемата му „Мръсни души”), в който от крайно негативни позиции се представяла социалистическата ни действителност.

Органите на МВР осъществяват мероприятия за осуетяване на опит на младежи, привърженици на течението „хипи”, членове на неформални групи в столицата и Пловдив, да проведат сборища в Созопол и Несебър.

Съгласувано с компетентните партийни и комсомолски органи беше отклонен опит на неформална група млади художници от София, ръководена от Владимир Бинчев, член на Съюза на българските художници, да изложат свои картини в градската градина, с цел „да се привлече вниманието на обществеността върху непризнати, но даровити художници”. Подкрепа за своята инициатива намерили и у з. а. Йосиф Сърчаджиев, актьор от Театъра на народната армия. Информиран е ГК на БКП.

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката [...]

3. Някои резултати в борбата с криминалната престъпност и злоупотребата с алкохол […]

4. Дейност на противника, прояви на чужденци […]

 
МИНИСТЪР: (без подпис) Д. Стоянов

Отп. в 2 екз., № 1- Т. Живков, № 2 – к. д., Размножена в 3 екз., № 3 – Г. Атанасов, № 4 – М. Балев, № 5 – Ч. Александров, Изп.: Ч. Кираджиев, Нап.: Сл. Виденова – маш. № 828/4.5.87 г.

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 822, л. 135-144 (л. 139-140 за извадката). Копие. Втори машинописен екземпляр.


№ 17

ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО!

МВР

ПОДЕЛЕНИЕ – 72436

Рег. № 508. Екз. № 1

5.05.1989 г.

1000 – СОФИЯ

Министерство на вътрешните работи

ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Вх. № 15594 от 29.12.1989 г.

ДО НАЧАЛНИК ГСУ – МВР

ТУК

По проверени данни поделение 72400 група активисти на т. нар. „Клуб за подкрепа на гласността и преустройството „ подготвят за разпространение в страната и зад граница документ с противодържавно съдържание. Предвиждат този материал, озаглавен „Декларация за защита на Конституцията”, да бъде депозиран и прокламиран на предстоящата на 9 и 10 май т. г. сесия на Народното събрание.

Предвид горното, предлагаме на основание член 191 от НПК, с разрешение на Главна прокуратура на НРБ, да се извърши предварителна проверка за изясняване обстоятелствата по наличие на престъпление по член 1089 от НК – разпространение на клеветнически твърдения срещу държавния и обществен строй в НРБ.

При проверката да бъдат извършени ограничени следствени действия, като се призоват и разпитат: ДЕЯН КЮРАНОВ, ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ЙОРДАН ВАСИЛЕВ, БОРИС СПАСОВ, ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ, ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА, ИВАН МАРЕВ, БОРИС ХРИСТОВ, ДИМИТЪР АВРАМОВ, ИВАН ДЖАДЖЕВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА – всичките с установена самоличност.

В домовете на ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ – София, ул. „Чавдар войвода” № 7, ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ и ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА - София, ул. „Асен Златаров” № 20, ИВАН МАРЕВ - София, ул. „Арх. Миланов” 19, ДЕЯН КЮРАНОВ – София, ул. „Гладстон” № 10 – да се извърши претърсване и изземване.

София, 5.05.1989 г. 

НАЧАЛНИК ПОДЕЛЕНИЕ 72400 - МВР

(п) Не се чете

АГСУ, а. е. 111/1989 г., т. 2, л. 1-2. Оригинал. Машинопис.

 
№ 18

СТРОГО СЕКРЕТНО!

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е  Р А Б О Т И

№ 516. Екз. № 3

12.5.1987 г.


С П Р А В К А

ОТНОСНО: Дейността на библиотеката при посолството на САЩ в София

В началото на юли 1983 г. след продължителна реконструкция и техническо преоборудване бе отрита библиотека с отделен вход при посолството на САЩ в София.

Салонът на библиотеката бе разширен и в него бе монтирана съвременна видеоапаратура. Направените вътрешноархитектурни изменения целяха създаването на функционални възможности за приемане на голям брой посетители.

Всичко това създаде условия за свободен и масов достъп на български граждани. По същество библиотеката се превърна в културно-информационен център към посолството на САЩ, като дейността й е насочена в следните основни направления:

- Разпространение на печатни пропагандни материали;

- Разпространение на видеокасети;

- Видеопрожекции на новини, игрални и документални филми от САЩ.

Преобладаващата част от печатните материали са с подчертан идеологически и пропаганден характер, с антисъветска и антисоциалистическа насоченост. Разпространяват се над 30 вида издания.

Видеокасетите се заемат за срок от 24 часа срещу предоставяне данни от личните паспорти на лицата.

Много от видеофилмите са на твърде ниско идейно-художествено ниво и оказват негативно влияние върху младежта. Постепенно се налага и практиката за прожекции на филми, изпълнени с жестокост и насилие – от личните видеотеки на американските служители, с което се цели засилване разлагащото въздействие върху съзнанието и емоциите на аудиторията. Съществува тенденция към увеличаване броя на заеманите видеокасети, като средно на ден се заемат около 25 филма.

Видеовълната за заем на американски видеокасети залива столицата и постепенно се пренася и в провинцията, за което посолството най-активно е подпомагано от американските преподаватели в Софийския и Великотърновския университет. С видеоапаратурите и периодически разпространяваните фондове от видеокасети, книги и списания преподавателите фактически създадоха активно действащи филиали на библиотеката в тези висши учебни заведения.

Броят на посетилите библиотеката през октомври и ноември 1986 г. достигна 20 000. В болшинството си посетителите са учащи се от основните, средни и висши учебни заведения.

Разполагаме с данни, че към програмите на библиотеката проявяват подчертан интерес и представители от средите на художествено-творческата, научно-техническата интелигенция и средствата за масова информация.

Изключително важна роля при популяризирането на библиотеката играе радиостанцията „Гласът на Америка”, която в своите предавания на български език приканва българските граждани да посещават мероприятията на библиотеката.

От МВнР многократно е обръщано внимание на посолството, че предназначението на библиотеката е да обслужва само дипломатите и няма статут на библиотека за външни посетители.

Въпреки това посолството продължава да развива и разширява дейността на библиотеката, като с това нарушава системно международните и вътрешно-правни норми.

Дейността на библиотеката е несъвместима и с разпоредбите на чл. 3 и чл. 41 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Съществуването на такава библиотека не се третира в плановете за научен и културен обмен и за нея няма отделно съществуващо споразумение между НРБ и САЩ След като няма законно основание за съществуването й, тя следва да прекрати своята дейност или да обслужва само дипломатическото представителство. [Изреждат се други основания, с които се подкрепя твърдението, че библиотеката действа незаконно – б. съст.]

Упорството и явното незачитане на международните и нашите правни норми от американското посолство, което обособи библиотеката като културно-пропагандно-информационен център, могат да се разглеждат като явно предизвикателство към нашата страна.

Освен активно провежданата идеологическо-подривна и вражеско-подстрекателска дейност от позициите на посолство, наличните данни дават основание да се счита, че библиотеката се използва и за агентурно-оперативни мероприятия от действащите под дипломатическо прикритите резиденти на ЦРУ и военното разузнаване. Съществуващата вътрешна връзка между посещенията на библиотеката и основния корпус на посолството позволява незабелязаното въвеждане и извеждане на лица, представляващи интерес за противника.

Големият поток от посетители изключва възможността от упражняване на ефикасен контрол за предотвратяване на евентуални терористични актове срещу посолството.

М И Н И С Т Ъ Р : (Без подпис) Д. Стоянов

Отп. в 3 екз., № 1 – М. Балев, № 2 – памет, № 3 – к. д., Размн. в 3 екз., № 4 – П. Младенов, № 5 – Й. Йотов, № 6 – Д. Станишев, Изп.: В. Георгиев, По м-ли на ВГУ-ДС, Рег. № 9581, Нап.: СВ - 836

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 822, л. 187-191. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 
№ 19

ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 540. Екз. № 2, 19.5.1987 г.

О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(11-17 май 1987 г.)

София

 
1. ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Важните политически събития, с които беше наситена изтеклата седмица ангажираха вниманието на нашата общественост. [Десетия конгрес на ОФ, словото на Живков пред конгреса, визитата на Петър Младенов в Гърция и други външни изяви – б. съст.]

В окръзи и райони, населени предимно с възстановили българските си имена граждани, продължиха коментарите във връзка с посещенията на членове и кандидат-членове на Политбюро на ЦК на БКП. [„успехите” във „възродителния процес” – б. съст.]

Прожектирането на видеофилми и заемането на касети от посолството на САЩ в София получава все по-широка популярност. Броят на членовете на видеотеката достигнал 300 души – от столицата и провинцията. Оформя се постоянна аудитория ученици от основните и средни училища, студенти, отделни войници и курсанти във висши военни заведения, чужденци – специализанти в АОНСУ. Предоставят им се филми, наситени със сцени на насилия, жестокости, порнография или такива, показващи „превъзходството на САЩ над СССР”, включително във военната област. В ход са активни и съгласувани с държавни и обществени органи и организации мерки за противодействие.

Отбелязани са нелоялни действия на висши православни духовници. Доростоло-червенския митрополит Софроний (със седалище Русе) отправил две протестни писма до ОНС – Силистра, в които остро критикувал действията на местните власти, които се опитвали да ограничат „свободата на свещениците, гарантирана от Конституцията”. Заявил, че им дал указания да не се съобразяват с нарежданията на съветите и кметствата, като заплашил, че ще търси интервенцията на Държавния съвет.

2. ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА МВР В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА […]

3. ДЕЙНОСТ НА ПРОТИВНИКА. НЕЛОЯЛНИ ПРОЯВИ НА ЧУЖДЕНЦИ […]

 
АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 822, л. 217-228 (л. 222-223 за извадката). Копие. Втори машинописен екземпляр.


№ 20

ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 Рег. № 573. Екз. № 2


О Б З О Р Н А  О П Е Р А Т И В Н А  С В О Д К А

(18-24 май 1987 г.)

София 

1. Вътрешнополитическа обстановка

[За тържествата и празничните манифестации по случай 24 май, за това, че приети от ПБ на ЦК на БКП и публикувани документи се посрещнали с „всеобщо одобрение”, че са доловени позитивни изказвания за „еднопосочността и съгласуваността в действията на БКП и КПСС – б. съст.]

Посещението на партийни ръководители в окръзи, където живее част от населението, възстановило българските си имена, продължава да оказва благоприятно отражение. Като продължение на проведените срещи и разговори с активите на редица места се организират подходящи мероприятия за приобщаване, за преодоляване на негативни изяви и колебания. [Подробно за успехите и слабостите при провеждането на „възродителния процес” – б. съст.]

Отбелязани са нездрави, нелоялни и престъпни прояви и деяния в среди на интелигенцията.

В София е разгледано делото срещу Яко Афар и Петър Кръстев, бивши преподаватели във ВИФ „Г. Димитров”, които получили подкуп на обща стойност 14 000 лева от чуждестранни студенти за уреждане и даване на изпити”. [Подробно за делото и наложените присъди – б. съст.]

Осмото международно биенале на хумора и сатирата и ІV кинофестивал на комедийния филм, проведени в Габрово, преминали в обстановка на оживени дискусии при художници, журналисти, кинодейци и други. Особен интерес предизвикала срещата на писателите-сатирици, ръководена от Генчо Узунов, който изнесъл кратък встъпителен доклад. Радой Ралин и Васил Цонев в изказвания и реплики застъпили становище, че процесът на преустройството и даването на широка гласност на негативните явления в социалистическото общество „се забавяли у нас”. Васил Цонев изтъкнал, че условията на работа на сатириците на Запад и у нас били много различни, защото „там има опозиция, а у нас не е позволено да се критикува правителството и неговата политика”. Радой Ралин обърнал внимание , че „нашите ръководители трябвало да се замислят по това, което става в СССР, да спрат да се отчуждават от класата, за да не се стига до такива уродливи явления като съчетаване на социализъм с феодализъм, а несменяемостта да се превръща в деспотизъм”. Полякът Зигмунд Флис заявил, че обновлението при тях започнало преди 7 години (дал да се разбере, че има предвид дейността на „Солидарност”), че папата, чието посещение поляците очаквали с голям интерес, мислел много повече за собствения си народ, отколкото правителството на Герек.

Част от тези заявления и реплики били записани на касетофон от американски журналист.

Някои от съветските и чехословашките участници заявили, че българските и полските им колеги трябвало да засегнат повече общите задачи, които стоят пред прогресивните писатели сатирици при съвременната обстановка и да не отделят толкова внимание на въпроси от „вътрешен характер”.

2. Дейност на органите на МВР в сферата на икономиката [...]


МИНИСТЪР: (Без подпис) Д. Стоянов


Отп. в 2 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – к. д., Размножена в 3 екз., № 3 – Г.Атанасов, № 4 – М. Балев, № 5 – Ч. Александров, Изп.: Ч. Кираджиев, Редактор: В. Ванева, Нап.: М. Цинигарова – маш. № 998/25.05.1987 г.
 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 822, л. 217-228 (л. 233-235 за извадката). Копие. Втори машинописен екземпляр.
[1] Темата за възродителния процес се среща дори и с отделно заглавие в сводките до Тодор Живков. Така е до края 1988 година. Оперативните сводки за възродителния процес ще бъдат отделени в отделно издание заедно с другите материали, които преобладават и дават по-пълна представа. Тук специално място се отделя единствено на ръководството на съпротивителното движение, на негови по-значими прояви от важно, ключово значение в общата антикомунистическа съпротива.