01 март 2020

Отличен българин с името Герасим


Веселин Ангелов


Отличен българин с името Герасим

(Страници от въоръжената съпротива срещу комунистическия режим в Пиринска Македония (1944 – 1948)


/Продължение/

№ 75
Доклад за хода и резултатите от следствието срещу заловените четници и ятаци от четата на
Г. Тодоров към 23.ІV.1948 г.

Лично!
Строго поверително!

До дру­га­ря Гла­вен ин­с­пе­к­тор, ръ­ко­во­ди­тел Ди­ре­к­ция  Дъ­жа­в­на си­гур­ност Ка­п­ри­ел Ка­п­ри­е­лов
Со­фия

Доклад от Иван Сто­я­нов Гу­лев - на­чал­ник се­к­тор Дър­жа­в­на си­гур­ност - гр. Гор­на Джу­мая, за хо­да и ре­зул­та­ти­те от сле­д­с­т­ви­е­то до 23 ап­рил 1948 г. във връ­з­ка с ли­к­ви­ди­ра­на­та бан­ди­т­с­ка гру­па на Ге­ра­сим То­до­ров, по­д­ви­за­ва­ща се из Све­ти­в­ра­ч­ка и Гор­но­джу­май­с­ка око­лии

1. Ор­га­ни­за­ция на сле­д­с­т­ви­е­то
Ак­ци­я­та по ли­к­ви­ди­ра­не на бан­да­та при­вър­ши окон­ча­тел­но на 2 ап­рил 1948 г., ка­то пре­да­ли­те се и за­ло­ве­ни бан­ди­ти, ята­ци и връ­з­ки бя­ха за­дър­жа­ни по ме­с­та­та, къ­де­то се на­ми­ра­ха вре­мен­но съ­з­да­ли­те се ко­мен­дан­т­с­т­ва в с. Оща­ва, Вла­хи, Га­ра Пи­рин и Пло­с­ки. До 5 ап­рил вси­ч­ки за­дър­жа­ни, ко­и­то бя­ха пръ­с­на­ти из ко­мен­дан­т­с­т­ва­та, бя­ха при­б­ра­ни в аре­с­ти­те на околийската ми­ли­ция в гр. Св. Врач. Към та­зи да­та чи­с­ля­щи­ят се съ­с­тав на за­дър­жа­ни­те е сле­д­ни­ят: бан­ди­ти - 22, ята­ци - 69, вси­ч­ко 91 за­дър­жа­ни. Пре­д­вид ог­ром­на­та ра­бо­та око­ло пре­д­с­то­я­що­то сле­д­с­т­вие тря­б­ва­ше да се ор­га­ни­зи­ра съ­що­то, за ко­я­то цел се сфор­ми­ра сле­д­с­т­ве­на ко­ми­сия в съ­с­тав: 1. на­чал­ник гру­па ДС - Ди­ми­тър Не­дел­ков Ми­ла­ди­нов, 2. гру­пов на­чал­ник ДС - Сла­в­чо Ка­рам­фи­лов, 3. ра­зу­з­на­вач от ДС - Илия Бла­го­ев Ми­ла­ди­нов. Към тая гру­па бя­ха из­п­ра­те­ни от Со­фия в по­мощ на сле­д­с­т­ви­е­то и дру­га­ри­те: И.Р. от ДС - Ни­ко­ла Дво­ря­нов, И.Р. от ДС - Пе­тър Ма­нев. Ка­то от­го­вор­ник и ръ­ко­во­ди­тел на сле­д­с­т­ви­е­то по ука­за­ния на др. по­мо­щ­ник-ми­ни­с­тъ­ра бе­ше на­то­ва­рен на­чал­ник се­к­то­ра Дър­жа­в­на си­гур­ност Иван Сто­я­нов Гу­лев.
Та­ка съ­з­да­де­на­та сле­д­с­т­ве­на гру­па от­по­ч­на ра­бо­та на 29 март т.г. Пър­ва­та на­ша гри­жа бе­ше да се на­ме­ри по­ме­ще­ние, ко­е­то тря­б­ва­ше да по­бе­ре най-мал­ко 100 чо­ве­ка. След мно­го­то не­у­с­пе­ш­ни ком­би­на­ции та­ко­ва се на­ме­ри, ка­то се из­по­л­з­ва­ха две­те по­ме­ще­ния на ми­ли­ци­я­та, при­го­де­ни за тая цел и три дру­ги в зда­ни­е­то на Ра­йон­ния ко­о­пе­ра­ти­вен съ­юз. По то­зи на­чин, ма­кар и раз­де­ле­ни аре­с­тан­ти­те, въ­п­ро­сът за аре­с­ти­те се раз­ре­ши. Взе­май­ки за вре­мен­но по­л­з­ва­не го­ре­по­ме­на­та­та сгра­да, ни да­де въз­мо­ж­ност да обе­з­пе­чим и от­де­лим стаи сле­д­с­т­ве­ни за все­ки сле­до­ва­тел, а имен­но: 5 стаи в уп­ра­в­ле­ни­е­то на око­лий­с­ка­та ми­ли­ция и 4 стаи в Ра­йон­ния ко­о­пе­ра­ти­вен съ­юз или вси­ч­ко 9 стаи. След раз­ре­ша­ва­не на жи­ли­щ­ния въ­п­рос се от­по­ч­на ве­д­на­га сле­д­с­т­вие.
Ка­к­то спо­ме­нах и по-го­ре, на 5.IV.т.г. вси­ч­ки аре­с­тан­ти, на брой 91 чо­ве­ка, бя­ха при нас и се на­ло­жи да уве­ли­чим сле­д­с­т­ве­на­та гру­па, ка­то бя­ха при­зо­ва­ни още и сле­д­ни­те дру­га­ри: 1. гр. на­чал­ник от ДС Ле­в­чо Сто­ев Та­нев, 2. ра­зу­з­на­ва­чи­те от ДС Ата­нас Ге­ор­ги­ев Пе­т­ров, 3. Ни­ко­ла Ба­ра­ков, 4. Сто­ян Ке­рин, 5. Ки­рил Ян­ков или вси­ч­ко 10 чо­ве­ка. Ин­с­пе­к­то­рът Ни­ко­ла Дво­ря­нов бе­ше из­ви­кан в Со­фия. На­ло­жи се да се ко­ман­ди­ро­ва и Ни­ко­ла Ба­ра­ков по слу­ж­ба, ка­то на не­го­во­то мя­с­то бе из­ви­кан Те­мел­ко Мир­чев Зла­т­ков. При то­зи по­с­ле­ден съ­с­тав ве­д­но с мен сле­д­с­т­ве­на­та гру­па ос­та­на 10 чо­ве­ка. Из­го­т­ви се план на сле­д­с­т­ви­е­то, ка­то по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни­те бя­ха раз­пре­де­ле­ни про­по­р­ци­о­нал­но на сле­до­ва­те­ли­те. Кра­ен срок за окон­ча­тел­но­то при­вър­ш­ва­не на сле­д­с­т­ви­е­то се сло­жи кра­ят на ме­сец ап­рил т.г.
Пре­ди за­по­ч­ва­не на сле­д­с­т­ви­е­то в ед­но съ­ве­ща­ние бя­ха за­по­з­на­ти в по­д­ро­б­но­с­ти с дей­но­ст­та и про­я­ви­те на бан­ди­т­с­ка­та гру­па, не­й­ни­те ята­ци и връ­з­ки, про­па­ган­да и дей­с­т­вие - дей­но­ст­та сред на­се­ле­ни­е­то. Съ­що та­ка се да­до­ха ука­за­ния на ка­к­во ще тря­б­ва да за­о­с­т­рим на­ше­то вни­ма­ние по вре­ме на сле­д­с­т­ви­е­то. Съ­що та­ка се уго­во­ри­х­ме, че за все­ки раз­пи­тан аре­с­тант да се пра­ви сво­д­ка, а все­ки ден да се съ­би­ра­ме на съ­ве­ща­ние за от­чи­та­не на на­ша­та ра­бо­та.
След та­ка из­го­т­ве­ния план и да­де­ни­те ука­за­ния за­по­ч­на­х­ме ра­бо­та с уси­лен темп. Ка­то ре­зул­тат на на­ша­та не­у­мор­на ра­бо­та към 14 ап­рил вси­чки на­ми­ра­щи се при нас аре­с­тан­ти бя­ха раз­пи­та­ни, след ко­е­то се из­го­т­ви спи­сък на но­во­за­се­че­ни­те хо­ра по вре­ме на сле­д­с­т­ви­е­то с ре­зул­та­ти от ком­п­ро­ме­ти­ра­щи­те ма­те­ри­а­ли за ли­це­то. На­п­ра­ви се ис­ка­не за раз­ре­ше­ние да за­дър­жим хо­ра­та, ко­и­то се за­си­чат, за да про­дъл­жи сле­д­с­т­ви­е­то. Та­ко­ва се по­лу­чи от Ди­ре­к­ция Дър­жа­в­на си­гур­ност, след ко­е­то на­п­ра­ви­х­ме и план за за­дър­жа­не­то им с око­лий­с­кия на­чал­ник на ми­ли­ци­я­та.
На 19 ап­рил из­го­т­ве­ни­ят план за за­дър­жа­не на но­во­за­се­че­ни­те ли­ца бе­ше про­ве­ден ус­пе­ш­но, без ин­ци­дент, ка­то се бя­ха взе­ли пре­д­ва­ри­тел­но вси­ч­ки мер­ки за пра­вил­но­то и ус­пе­ш­но про­ве­ж­да­не на гор­ния план. Бя­ха за­дър­жа­ни още 37 чо­ве­ка, а 8 на­бе­ля­за­ни в на­шия план по вре­ме на аре­с­ти­те не би­ли в сво­и­те до­мо­ве. Тя­х­но­то за­дър­жа­не ще ста­не до­пъл­ни­тел­но, или вси­ч­ко към 19 ап­рил 1948 г. в аре­с­та на­ли­ч­ност на за­дър­жа­ни­те 128 чо­ве­ка.
2. Ре­зул­та­ти от сле­д­с­т­ви­е­то
До то­зи мо­мент е про­ве­де­но сле­д­с­т­вие на 91 чо­ве­ка, ка­то е от­по­ч­на­то та­ко­ва и на но­во­до­ш­ли­те. Про­ти­ча на­пъл­но нор­мал­но и ре­зул­та­т­но. Аре­с­тан­ти­те с мно­го мал­ки из­к­лю­че­ния пра­вят пъл­ни при­з­на­ния. Ня­кои от тях се опи­т­ват на сво­и­те пре­с­тъ­п­ни де­я­ния да при­да­дат слу­ча­ен ха­ра­к­тер и в ре­зул­тат на не­о­бя­с­ним страх. На­тъ­к­ва­ме се и на слу­чаи, ко­га­то по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни про­я­вя­ват твър­дост и упо­ри­тост при же­ла­ни­е­то си да ук­ри­ят част от сво­и­те пре­с­тъ­п­ле­ния, но бър­зо се про­ва­лят, по­не­же раз­по­ла­га­ме с мно­го фа­к­ти. В про­це­са на на­ша­та ра­бо­та ус­пя­х­ме да ги раз­ло­жим на­пъл­но, зна­ей­ки за тя­х­но­то съ­с­то­я­ние по до­не­се­ния от вер­бо­ва­на­та аген­ту­ра. В бол­шин­с­т­во­то си сле­д­с­т­ве­ни­те са ма­ло­г­ра­мо­т­ни, но за от­бе­ля­з­ва­не е, че по­ли­ти­че­с­ки са ори­ен­ти­ра­ни, хи­т­ри и ос­т­ро­ум­ни.
На 18 ап­рил ос­во­бо­ди­х­ме 22-ма не за то­ва, че ня­мат пре­с­тъ­п­ле­ния, а за то­ва, че по на­ша пре­цен­ка вто­ри път не би­ха се хва­на­ли на та­ко­ва хо­ро и при ед­на пра­вил­на на­ша ра­бо­та сред тях би­х­ме ги спе­че­ли­ли за оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­ци.
Сле­д­с­т­ви­е­то кра­с­но­ре­чи­во до­ка­за, че в ус­лу­га на обе­з­в­ре­де­на­та бан­да са въ­в­ле­че­ни це­ли се­ла, в ко­и­то бан­ди­ти­те са ус­пе­ли да вер­бо­ват свои вер­ни и пре­да­ни хо­ра пре­дим­но от сре­ди­те на ми­хай­ло­ви­с­ти­те, ко­и­то са на­в­ле­з­ли из­к­лю­чи­тел­но в "Зве­но" и БЗНС. За съ­жа­ле­ние оба­че има при­в­ле­че­ни в ус­лу­га на бан­ди­ти­те и чле­но­ве на БРП(к).
3. Но­ви по­ло­же­ния, ко­и­то се яви­ха
Съ­що та­ка ка­то ре­зул­тат от на­ше­то сле­д­с­т­вие се ока­за, че към тая бан­да осо­бен ин­те­рес е про­я­вен от аген­ти­те у нас на чу­ж­до­то ра­зу­з­на­ва­не. На­ме­с­ва се име­то на би­в­шия по­д­пол­ко­в­ник Ка­зан­джи­ев, кой­то в сво­я­та шпи­он­с­ка дей­ност се е ин­те­ре­су­вал от чи­с­ле­ния съ­с­тав на бан­да­та и не­й­но­то въ­о­ръ­же­ние. Го­лям ин­те­рес е про­я­вил и ско­ро увол­не­ни­ят по­ру­чик Хри­с­то Ву­ч­ков, кой­то е за­ве­ж­дал опе­ра­ти­в­ния от­дел при ща­ба на 25-и Сли­вен­с­ки полк и кой­то е бил във връ­з­ка с Ка­зан­джи­ев, на ко­го­то е да­вал све­де­ния, пре­д­на­з­на­че­ни за чу­ж­до­то ра­зу­з­на­ва­не. Съ­що та­ка го­лям ин­те­рес към бан­да­та е про­я­вил по­ру­чик Ка­сев, кой­то ра­бо­ти във Во­ен­но­то ок­ръ­жие и е във връ­з­ка с Ка­зан­джи­ев, на ко­го­то е да­вал све­де­ния, ка­то е съ­о­б­щил пре­д­ва­ри­тел­но на све­ще­ни­ка в Га­ра Пи­рин (кой­то го­во­рил гор­но­то и кой­то е във връ­з­ка с Ка­зан­джи­ев, от ко­го­то по­лу­чил за­да­чи от ра­зу­з­на­ва­те­лен ха­ра­к­тер), че в слу­чай на вой­на ще бъ­деш мо­би­ли­зи­ран ка­то во­е­нен све­ще­ник към 25-и во­е­нен Сли­вен­с­ки полк. За бан­да­та се ин­те­ре­су­вал съ­що та­ка и про­то­син­ге­лът на гр. Не­в­ро­коп. При сле­д­с­т­ви­е­то той го­во­ри съ­що та­ка, че Ки­мон Ге­ор­ги­ев е дал пи­с­то­лет на Сте­фан Чо­нев, с по­ръ­че­ние да го пре­да­де на Дум­ба­ла­ков, на­ми­ращ се в бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров.
То­зи нов мо­мент при на­ше­то сле­д­с­т­вие, а имен­но пръ­с­тът на чу­ж­до­то ра­зу­з­на­ва­не, ко­е­то се ин­те­ре­су­ва от бан­да­та, ця­ла­та своя мъ­ка по моя пре­цен­ка ще ус­ло­ж­ни на­ша­та ра­бо­та в сми­съл, ако ние ус­пе­ем до­б­ре да очер­та­ем иде­о­ло­ги­я­та на съ­що­то. При нас има за­дър­жа­ни вън от по­па на с. Га­ра Пи­рин още два­ма на­ши обе­к­ти по ли­ния на 2-ра се­к­ция, от ко­и­то се на­дя­ва­ме да се до­бе­рем до ин­те­ре­с­ни по­ло­же­ния за ро­ля­та и връ­з­ка­та на чу­ж­до­то ра­зу­з­на­ва­не с бан­ди­т­с­ка­та гру­па и не­й­ни­те по­ма­га­чи. То­ва ще ни на­ло­жи да раз­ши­рим и да на­п­ра­вим но­ви за­дър­жа­ния, за ко­е­то, след ка­то по­лу­чим не­об­хо­ди­ми­те ком­п­ро­ме­ти­ра­щи ма­те­ри­а­ли от на­ши­те по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни, ще из­ле­зем с пре­д­ло­же­ние до Вас. Не е из­к­лю­че­но да се съ­з­да­де и един шпи­он­с­ки про­цес, от­де­лен от то­зи и с цен­тър по­д­пол­ко­в­ник Ка­зан­джи­ев. То­ва ще по­ка­же на­ша­та по-на­та­тъ­ш­на ра­бо­та.
До­к­то­рът от Га­ра Пи­рин го­во­ри, че в ця­ла­та стра­на е из­г­ра­де­на го­ля­ма, мо­щ­на ор­га­ни­за­ция по ли­ния на опо­зи­ци­я­та, ко­я­то е раз­про­с­т­ра­ня­ва­ла мар­ки - фонд за по­д­по­ма­га­не на ла­гер­ни­ци и за­т­вор­ни­ци.
При во­де­не­то на сле­д­с­т­ви­е­то съ­що та­ка от­че­те се стре­ме­жът на бан­ди­т­с­ка­та гру­па и ор­га­ни­за­ци­и­те, ко­и­то е съ­з­да­ла всред на­се­ле­ни­е­то.
4. Ор­га­ни­за­ция и дей­ност на бан­ди­ти­те
Пър­ва­та бан­ди­т­с­ка гру­па се е по­д­ви­за­ва­ла в с. с. Вла­хи, Оща­ва, Бре­жа­ни, Се­но­кос и Га­ра Пи­рин с цен­тър с. Вла­хи. До края на фе­в­ру­а­ри и на­ча­ло­то на март т.г. та­ко­ва ве­че се съ­з­да­ва в сле­д­ния му вид: 1. Ге­ра­сим То­до­ров Ни­ко­лов - вой­во­да, 2. Ан­д­рея Але­к­сан­д­ров Спа­сов - пом. вой­во­да, 3. Пе­тър Йо­си­фов Гър­ков - се­к­ре­тар, 4. Ди­ми­тър Па­в­лов (Ду­п­ни­ча­не­ца) - са­ни­тар, 5. Ки­рил Ни­ко­лов Бен­гю­зов - от­де­льо­нен и 6. То­дор Се­ку­лов - от­де­льо­нен. Та­ка при съ­с­тав на бан­да­та от 14 чо­ве­ка в бой­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во вли­зат 6 ду­ши, фун­к­ци­и­те на ко­и­то се съ­з­да­ват от ръ­ко­во­д­с­т­во­то, ко­е­то го­во­ри, че е по ми­хай­ло­ви­с­т­ки тип.
От аги­та­ци­я­та на бан­да­та и не­й­ни­те по­ма­га­чи яс­но ли­чи, че те са се стре­ме­ли да съ­з­да­дат ед­но го­ля­мо ми­хай­ло­ви­с­т­ко не­ле­гал­но дви­же­ние в Пи­рин и с по­мо­щ­та на ан­г­ло-аме­ри­кан­ци­те да съ­з­да­дат и въз­к­ре­сят ед­на ав­то­ном­на Ма­ке­до­ния под по­к­ро­ви­тел­с­т­во­то на Ан­г­лия и Аме­ри­ка. То­ва най-до­б­ре е по­д­чер­та­но от по­ка­за­ни­я­та на жур­на­ли­с­та ми­хай­ло­вист Дум­ба­ла­ков, кой­то е дал по­ка­за­ния, че имен­но в Пи­ри­на и Све­ти­в­ра­ч­ка око­лия ще тря­б­ва да се по­с­та­вят ос­но­ви­те на ед­но здра­во, все­на­ро­д­но ма­ке­дон­с­ко дви­же­ние, ко­е­то един­с­т­ве­но тук мо­же да пре­у­с­пее, имай­ки пре­д­вид бли­зо­ст­та на Ан­г­лия и Аме­ри­ка чрез мо­нар­хо­фа­ши­с­т­ка Гър­ция. Своя оп­ти­ми­зъм и бли­зък ус­пех по­д­чер­та­ват и в пи­с­мо на бан­ди­та Пе­тър Гър­ков, кой­то в по­ли­ти­ч­на фор­ма пи­ше сле­д­но­то: "Пи­рин пла­ни­на от­но­во ще за­пее сво­я­та хай­ду­ш­ка пе­сен. Бан­да­та жи­вее с го­ле­ми на­де­ж­ди за ед­на бли­з­ка по­бе­да, ко­я­то об­х­ва­ща и вси­ч­ки те­х­ни по­ма­га­чи. Пси­хо­за­та за вой­на през та­зи про­лет за­в­ла­дя­ва по­ч­ти вси­ч­ки се­ла, къ­де­то се дви­жат бан­ди­ти­те."
Мно­го е ха­ра­к­те­рен слу­ча­ят с мла­де­жа Ки­рил Со­лу­нов, кой­то вме­с­то да оти­де вой­ник в ка­зар­ма­та, по­с­лу­ш­ва Ге­ра­сим и оти­ва в бан­да­та. Бан­ди­ти­те ус­пя­ват да уве­рят сво­и­те вер­ни по­ма­га­чи в ско­ро­ш­на­та по­бе­да, ка­то все­ки, кой­то бъ­де по­тър­сен от ми­ли­ци­я­та, ве­д­на­га да се при­съ­е­ди­ни към бан­да­та, в про­ти­вен слу­чай все­ки, кой­то по­з­во­ли да вле­зе в ръ­це­те на ми­ли­ци­я­та, ще го та­к­су­ват ка­то враг и пре­да­тел. То­ва е до­б­ре по­д­чер­та­но и пре­ди, и по вре­ме на ак­ци­я­та, а имен­но: пре­ди ак­ци­я­та, по вре­ме на уси­ле­ни­те на­ши вер­бо­в­ки неслу­чай­но или от не­об­хо­ди­мост на страх Ян­чо Ива­нов Ян­чев стре­ля сре­щу на­шия стар­ши ми­ли­ци­о­нер в с. Га­ра Пи­рин. Неслу­чай­но или от страх ед­на се­д­ми­ца пре­ди ак­ци­я­та и по вре­ме на ак­ци­я­та бан­да­та от 14 чо­ве­ка ста­на на 40 чо­ве­ка. На­про­тив - то­ва го­во­ри за ли­ни­я­та, да­де­на от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на бан­да­та, ко­я­то усър­д­но се спа­з­ва и се по­д­х­ран­ва от ме­ч­та­та за пре­д­с­то­я­ща­та по­бе­да.
Към гор­но­то тря­б­ва да се при­ба­ви и то­ва, че ка­то вто­ра бан­ди­т­с­ка гру­па, ко­я­то мо­же да се смя­та за по­де­ле­ние на пър­ва­та, на брой от 5 чо­ве­ка, е с во­дач Йор­дан Руй­чев, кой­то се по­д­ви­за­ва­ше из зем­ли­ще­то на Пло­с­ки, по­ра­ди ло­шо­то вре­ме (де­бе­лия сняг) не са мо­г­ли, ус­пе­ли да се сгру­пи­рат или съ­з­да­дат връ­з­ка по­ме­ж­ду си, по­не­же гру­па­та на Руй­чев се е стре­мя­ла да се за­кон­с­пи­ри­ра, ка­то се е ус­та­но­ви­ла на зи­мен ла­гер ви­со­ко в бал­ка­на. Са­мо на­по­с­ле­дък след ли­к­ви­ди­ра­не­то на по-го­ля­ма­та част от бан­ди­т­с­ка­та гру­па от с. Пло­с­ки се пра­вят го­ле­ми уси­лия да се свър­же оце­ле­ли­ят Йор­дан Руй­чев, но по­ра­ди не­до­ве­ри­е­то и не­до­б­ри­те от­но­ше­ния ме­ж­ду Ге­ра­сим и Руй­чев опи­ти­те ос­та­ват без­ре­зул­та­т­ни. Са­мо бра­тът на Руй­чев се свър­з­ва за из­ве­с­т­но вре­ме, но по-къ­с­но оти­ва при своя брат, къ­де­то ос­та­ва до де­ня на не­го­во­то убий­с­т­во.
Сле­д­с­т­ви­е­то съ­що та­ка раз­к­ри го­ля­ма дей­ност на бан­ди­т­с­ка­та гру­па и те­х­ни­те по­ма­га­чи и ята­ци. При­с­тъ­п­ват към вер­бо­в­ка­та на но­ви хо­ра, пра­вят го­ле­ми уси­лия за съ­з­да­ва­не на връ­з­ки със Со­фия, Ду­п­ни­ца и Гор­на Джу­мая. Вер­бо­ват си­гур­ни ята­ци, в ко­и­то от­ся­дат, по­лу­ча­вай­ки до­б­ра то­п­ла хра­на и по­д­с­лон. Съ­з­да­ват си скри­ва­ли­ща (ба­зи) ви­со­ко в бал­ка­на за хра­ни. Го­ле­ми гри­жи и дей­ност раз­ви­ват в сво­е­то за­па­ся­ва­не с хра­ни, бой­ни при­па­си и оръ­жие, ка­то за та­зи цел про­ве­ж­дат ня­кол­ко ме­ро­п­ри­я­тия: съ­з­да­ват от­го­вор­ни­ци за из­дир­ва­не на ме­с­т­но оръ­жие, ка­то си по­с­та­вят и се­ри­о­з­на­та за­да­ча да сна­б­дя­ват гру­па­та с ав­то­ма­ти­ч­но оръ­жие и ра­ди­о­а­па­рат-стан­ция чрез Со­фия, от­къ­де­то Дум­ба­ла­ков е по­д­х­ран­вал тя­х­на­та на­де­ж­да. Стре­мят се да из­ди­г­нат ав­то­ри­те­та на бан­да­та в ли­це­то на ме­с­т­но­то на­се­ле­ние по пъ­тя на те­ро­ри­с­ти­че­с­ки на­бези (те­ж­ки по­бои), ка­то сре­щу не­по­кор­ни­те са от­п­ра­вя­ни за­ка­ни за убий­с­т­ва. Взе­мат оръ­жие от ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни слу­жи­те­ли, от ли­ца. Сре­щу ня­кои дей­ни ОФ дей­ци и до­б­ри на­ши кме­то­ве за­ми­с­лят убий­с­т­ва и по­ку­ше­ния. Та­къв е слу­ча­ят с кме­та на с. Га­ра Пи­рин, за кой­то ре­ша­ват да го уби­ят и на­то­вар­ват с та­зи те­ж­ка за­да­ча бан­ди­та Ди­ми­тър Гю­ров, но по­не­же той не ус­пял да из­пъл­ни ре­ше­ни­е­то на гру­па­та, за не­из­пъл­не­ние би­ва раз­с­т­ре­лян ли­ч­но от Ге­ра­сим пред очи­те на ос­та­на­ли­те бан­ди­ти.
По ука­за­ние на Ге­ра­сим и Пе­тър Гър­ков бан­да­та съ­з­да­ва в с. Вла­хи и по­мо­щ­на ор­га­ни­за­ция съ­що по ми­хай­ло­ви­с­т­ко по­до­бие със сле­д­ни­те длъ­ж­но­с­ти и съ­с­тав: 1. ръ­ко­во­ди­тел - Со­лун Гер. Та­шев, 2. пом. ръ­ко­во­ди­тел Ан­д­рея Спа­сов, 3. вой­во­да - Ла­зар Еф­ти­мов Ан­д­ре­ев, 4. пом. вой­во­да - Иван Тан­чев, 5. се­к­ре­тар - Йор­дан Хр. Тан­чев и 6. пом. се­к­ре­тар - Илия Андр. Бо­я­джи­ев. Към то­ва ръ­ко­во­д­с­т­во се при­к­ре­пят и 6 ду­ши ку­ри­е­ри: 1. Ла­зар Г. Га­рев, 2. Ге­ор­ги Са­мар­джи­ев, 3. Ве­се­лин Ча­у­шев, 4. То­дор Се­ку­лов, 5. Йор­дан Ге­ра­си­мов и 6. Бо­рис Уг­ре­нов.
На то­ва ръ­ко­во­д­с­т­во и при­к­ре­пе­ни­те ку­ри­е­ри се по­с­та­вят сле­д­ни­те за­да­чи: 1. Да съ­би­ра по­мо­щи за бан­да­та в па­ри и хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти, а съ­що та­ка и оръ­жие; 2. Да вер­бу­ват вер­ни и пре­да­ни хо­ра в по­мощ и в слу­чай на ну­ж­да да се при­съ­е­ди­нят към бан­да­та; 3. Да сле­дят за по­ве­де­ни­е­то на сво­и­те хо­ра и в слу­чай, че от­к­ри­ят про­во­ка­то­ри и шпи­о­ни из сво­и­те сре­ди, ве­д­на­га да се оба­ж­дат и 4. Да се сле­ди за дви­же­ни­е­то и за на­ме­ре­ни­е­то на ми­ли­ци­я­та, за ко­е­то сво­е­в­ре­мен­но да се съ­о­б­ща­ва.
Та­ки­ва за­да­чи се по­с­та­вят и на се­ла­та Се­но­кос, Оща­ва и Га­ра Пи­рин, къ­де­то е ня­ма­ло офор­ме­но ръ­ко­во­д­с­т­во, а са­мо по-те­сен кръг от най-до­ве­ре­ни и здра­ви хо­ра.
Още един път про­ли­ча­ва ми­хай­ло­ви­с­т­ки­ят ха­ра­к­тер на са­ма­та ор­га­ни­за­ция и на­чин на дей­с­т­вие. Към то­ва ка­то се по­с­та­ви и не­о­би­к­но­ве­ни­ят ин­те­рес на чу­ж­до­то ра­зу­з­на­ва­не към чи­с­ле­но­ст­та и съ­с­то­я­ни­е­то на бан­да­та, го­во­ри за един се­ри­о­зен про­ти­во­на­ро­ден за­го­вор, кой­то ув­ли­ча го­ля­ма част от на­се­ле­ни­е­то на от­къ­с­на­ти­те све­ти­в­ра­ч­ки се­ла.
При сле­д­с­т­ви­е­то се раз­к­ри­ха не­про­с­ти­ми­те гре­ш­ки и опу­ще­ния ка­к­то на пар­ти­я­та на Св. Врач и Гор­на Джу­мая, та­ка и на на­ша­та слу­ж­ба със сво­я­та му­д­ност по вре­ме на раз­ра­бо­т­ка­та, об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, ко­и­то спо­мо­г­на­ха за уве­ли­че­ни­е­то на бан­да­та и раз­ши­ре­ние на не­й­ни­те връ­з­ки, от ко­е­то на­ша­та на­ро­д­на власт не спе­че­ли, а на­про­тив - съ­з­да­ва се по­ло­же­ние на не­си­гур­ност, ко­е­то се из­по­л­з­ва пре­к­ра­с­но от на­ши­те вра­го­ве.
Уве­рен съм, че след вси­ч­ко то­ва, ма­кар и с те­ж­ки по­с­ле­д­с­т­вия, ще бъ­де взе­та по­у­ка, за да не се до­пу­с­не за в бъ­де­ще та­ки­ва гру­би гре­ш­ки в на­ша­та ра­бо­та. Условията, при ко­и­то ра­бо­ти сле­д­с­т­ве­на­та гру­па, не са до­б­ри. Ли­п­с­ват мно­го не­ща ка­то удо­б­ни аре­с­ти, удо­б­ни сле­д­с­т­ве­ни по­ме­ще­ния, по­со­бия и пр., ко­е­то ще се от­ра­зи вър­ху ка­че­с­т­во­то на на­ша­та ра­бо­та. Бла­го­да­ре­ние на упо­ри­то­ст­та на дру­га­ри­те, уча­с­т­ва­щи в сле­д­с­т­ви­е­то, вси­ч­ки тия не­с­го­ди се пре­о­до­ля­ват и съм на­пъл­но си­гу­рен в мно­го до­б­рия ре­зул­та­тен край на на­ша­та ра­бо­та.
Ние ще мо­жем до края на то­зи ме­сец да хвър­лим обил­на све­т­ли­на вър­ху ця­ло­с­т­но­то раз­ви­тие и съ­с­то­я­ние на бан­да­та, вър­ху не­й­ни­те це­ли и за­да­чи, бли­з­ки и да­ле­ч­ни по­д­бу­ди­те­ли и ор­га­ни­за­то­ри, с ко­е­то ще се уле­с­ни пъл­но­то ра­зо­б­ли­ча­ва­не на ан­г­ло-аме­ри­кан­с­кия им­пе­ри­а­ли­зъм у нас и не­го­ви­те аген­ти и по­ма­га­чи и съ­ще­в­ре­мен­но то­ва ще бъ­де и един до­бър урок за ония, ко­и­то не­съ­з­на­тел­но, или пък от страх са би­ли в ус­лу­га на вра­го­ве­те на на­шия на­род.
На­ми­ра­щи­те се за по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни в аре­с­та на ДС - гр. Св. Врач към дне­ш­на да­та:
По вре­ме на ак­ци­я­та са за­дър­жа­ни вси­ч­ко 91 чо­ве­ка - бан­ди­ти, ята­ци и по­ма­га­чи, от тях 22 са бан­ди­ти.
На 19 ап­рил т.г. ра­но су­т­рин­та са за­дър­жа­ни още 37 чо­ве­ка но­ви за­ме­се­ни ята­ци и по­ма­га­чи, или вси­ч­ко 128 чо­ве­ка. Към дне­ш­на да­та в аре­с­та ос­та­ват вси­ч­ко 22 бан­ди­та, 84 ята­ци и по­ма­га­чи, или об­що 106 чо­ве­ка.
По­д­с­ле­д­с­т­ве­ни­те се раз­пре­де­лят от сле­д­ни­те се­ли­ща: гра­до­ве­те Со­фия, Ду­п­ни­ца, Гор­на Джу­мая и Све­ти Врач и се­ла­та Кру­п­ник, Бре­жа­ни, Се­но­кос, Оща­ва, Вла­хи, Пло­с­ки, Гор­на Гра­де­ш­ни­ца, До­л­на Гра­де­ш­ни­ца, Ли­ля­но­во, Га­ра Пи­рин, Ме­ч­кул, Скла­ве, Кре­с­на. По-го­ля­ма­та част от тях се за­ни­ма­ват със зе­ме­де­лие, а има и све­ще­ни­ци (2), ле­с­ни­чеи (2), гор­с­ки ми­ли­ци­о­не­ри (4), ле­ка­ри (1), на­чал­ник га­ра (1), би­в­ши око­лий­с­ки уп­ра­ви­те­ли (1), учи­те­ли (2), тър­го­в­ци и про­чее. В бол­шин­с­т­во­то са чле­но­ве на БЗНС, гла­су­ва­ли са с бя­ла­та бю­ле­ти­на, ста­ри ми­хай­ло­ви­с­ти, опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­е­ни, дру­га част са чле­но­ве на "Зве­но". Съ­що та­ка в съ­с­та­ва на за­дър­жа­ни­те има и чле­но­ве на РП(к).
От ре­зул­та­та, до­бит при са­мо­то сле­д­с­т­вие, ние из­ли­за­ме със сле­д­ни­те пре­д­ло­же­ния:
1. От вси­ч­ко на­ми­ра­щи се при нас в на­с­то­я­щия мо­мент за­дър­жа­ни 106 чо­ве­ка да из­п­ра­тим: а) на съ­да - 68; б) на ла­гер - 28; в) за ос­во­бо­ж­да­ва­не 20 (в то­ва чи­с­ло вли­зат и ос­во­бо­де­ни­те 22 чо­ве­ка) или вси­ч­ко за­дър­жа­ни, след ка­то при­бе­рем още 8 чо­ве­ка - 136.
2. Гру­па­та на Ге­ра­сим и Йор­дан Руй­чев ве­д­но с те­х­ни­те по­ма­га­чи да вля­зат в един про­цес, по­не­же ма­кар и бле­до, връ­з­ки по­ме­ж­ду им има.
3. За­ло­ве­ни­те по вре­ме на ак­ци­я­та не­ле­гал­ни Бо­жил Стой­чев от Ду­п­ни­ца, кой­то не ус­пя да се при­съ­е­ди­ни към гру­па­та, ве­д­но с не­го­ви­те връ­з­ки и ята­ци се съ­ди от­дел­но, ка­то се из­п­ра­ти в гр. Ду­п­ни­ца и там се от­по­ч­не сле­д­с­т­вие на хо­ра­та, ко­и­то той за­си­ча и ко­и­то не са още за­дър­жа­ни и из­п­ра­те­ни при нас.
4. Вси­ч­ки ли­ца, ко­и­то се за­си­чат по ли­ния на 2-ра се­к­ция, се за­дър­жат и да от­по­ч­не с тях от­дел­но сле­д­с­т­вие към съ­ща­та се­к­ция, с тен­ден­ция да се съ­з­да­де шпи­он­с­ки про­цес с цен­тър би­в­шия по­д­пол­ко­в­ник Ка­зан­джи­ев.
5. Хо­ра­та, ко­и­то ние смя­та­ме да из­п­ра­тим на ла­гер, да ста­не то­ва пре­д­ва­ри­тел­но, ка­то тя­х­но­то офор­мя­ва­не и мне­ние на раз­ре­ше­ние за ин­тер­ни­ра­не ста­не до­пъл­ни­тел­но, за да ос­та­нат по-мал­ко в аре­с­та и да се об­ле­к­чи по-до­б­ре ох­ра­на­та на ос­та­на­ли­те.
6. След при­вър­ш­ва­не­то на сле­д­с­т­ви­е­то по­д­съ­ди­ми­те да се при­ве­дат в за­т­во­ра, за да ос­во­бо­дим ми­ли­ци­я­та, ко­я­то ще се от­да­де на сво­я­та пряка за­да­ча.
Гор­но­то за све­де­ние и на раз­по­ре­ж­да­не.

На­чал­ник се­к­тор Дър­жа­в­на си­гур­ност: Ив. Гу­лев

АМВР, II сл. д. 357, т. 4, л. 125-129

№ 76
Предложение на ОУ на Дирекция Държавна сигурност в гр. Горна Джумая за това как да бъде организиран и проведен съдебният процес срещу четниците и ятаците от четата на Г. Тодоров, 25.ІV.1948 г.

Ли­ч­но, стро­го по­ве­ри­тел­но
До дру­га­ря Гла­вен ин­с­пе­к­тор
Ръ­ко­во­ди­тел Ка­п­ри­ел Ка­п­ри­е­лов - ДДС,
 гр. Со­фия

Към № 805 от 25.IV.1948 г.
Сле­д­с­т­ве­но­то де­ло око­ло бан­ди­т­с­ка­та гру­па на Ге­ра­сим То­до­ров е при­вър­ше­но, на­пъл­но офор­ме­но и пре­да­де­но на про­ку­ро­ра при Гор­но­джу­май­с­кия об­ла­с­тен съд Ни­ко­ла Раз­ло­гов, кой­то от своя стра­на за­по­ч­на да го про­у­ч­ва.
Днес, 22 май т.г., се съ­б­ра­х­ме на съ­ве­ща­ние: аз, про­ку­ро­рът Ни­ко­ла Раз­ло­гов, ин­с­пе­к­тор се­к­ция 2-ра Г. Да­ви­дов, за да на­п­ра­вим по­с­ле­д­ни уто­ч­не­ния и из­ле­зем с кон­к­ре­т­ни пре­д­ло­же­ния пред Вас. От ми­с­ли­те, ко­и­то мо­жа­х­ме да раз­ме­ним, ето до ка­к­ви об­щи из­во­ди до­й­до­х­ме, ко­и­то ги пра­вим до­с­то­я­ние пред Вас във фор­ма­та на пре­д­ло­же­ние:
1. Смя­та­ме, че де­ло­то ще тря­б­ва да се раз­г­ле­да в гр. Св. Врач, по­не­же по­ве­че­то от по­д­съ­ди­ми­те и сви­де­те­ли­те са от съ­ща­та око­лия. От­чи­та­ме съ­що та­ка, че бан­ди­т­с­ка­та гру­па се е по­д­ви­за­ва­ла из­к­лю­чи­тел­но из та­зи око­лия и на­п­ра­ве­ни­те по­ра­же­ния вър­ху съ­з­на­ни­е­то на то­ва на­се­ле­ние не са мал­ки, то ес­те­с­т­ве­но е, че раз­г­ле­ж­да­не­то на де­ло­то в гр. Св. Врач ще бъ­де по-ефе­к­т­но и с по-чу­в­с­т­ви­тел­но мо­рал­но-по­ли­ти­че­с­ко въз­дей­с­т­вие вър­ху на­се­ле­ни­е­то, ко­е­то е пря­ко за­се­г­на­то и с жив ин­те­рес сле­де­ше раз­воя на сле­д­с­т­ви­е­то при нас.
Мо­же би ще бъ­дем те­х­ни­че­с­ки за­т­ру­д­не­ни при по­ло­же­ние, че вси­ч­ки аре­с­тан­ти са в Г. Джу­мая, но ние ще взе­мем пре­д­ва­ри­тел­ни мер­ки око­ло ох­ра­на­та и на­ми­ра­не на по­ме­ще­ние - за­ла, за да обе­з­пе­чим без­шум­но­то пре­х­вър­ля­не на съ­де­ни­те в гр. Св. Врач по вре­ме на де­ло­то и тя­х­но­то об­ра­т­но пре­ве­ж­да­не до гр. Г. Джу­мая, а та­ка съ­що и до­б­ри ус­ло­вия на съ­дии и ад­во­ка­ти в сми­съл на хра­на, квар­ти­ри и за­ла.
2. Смя­та­ме съ­дът да бъ­де в сле­д­ния съ­с­тав: а) про­ку­рор - Ни­ко­ла Раз­ло­гов, до­се­га­шен та­къв при Гор­но­джу­май­с­кия об­ла­с­тен съд, б) пре­д­се­да­тел - Ми­хал Ди­ми­т­ров, до­се­га­шен та­къв при съ­щия, в) Ге­ор­ги Иг­на­тов - член съ­дия и г) Ан­гел Ве­лев - член съ­дия, съ­що до­се­га­ш­ни чле­но­ве на об­ла­с­т­ния съд.
Вси­ч­ки са чле­но­ве на БРП(к) с из­кл­ю­че­ние на Ге­ор­ги Иг­на­тов, кой­то е без­пар­ти­ен, но сме уве­ре­ни, че ще про­ве­ж­да въз­при­е­та­та ли­ния по хо­да на де­ло­то. При тоя съ­с­тав на съ­да и с на­ша най-дей­на по­мощ на­дя­ва­ме се да из­не­сем един из­дър­жан про­цес.
3. Съ­що та­ка ще се на­п­ра­ви вси­ч­ко въз­мо­ж­но, що­то де­ло­то да бъ­де на­с­ро­че­но най-къ­с­но към 26 или 27 юни т.г.
4. След при­вър­ш­ва­не на сле­д­с­т­ви­е­то при нас ние ка­те­го­ри­зи­ра­х­ме по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни­те спо­ред те­х­ни­те де­я­ния в сле­д­ния по­ря­дък: от вси­ч­ки по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни 78 пър­ва ка­те­го­рия - 21, вто­ра ка­те­го­рия - 40 и тре­та ка­те­го­рия 17, за ко­е­то при­ла­га­ме и съ­о­т­ве­т­ния спи­сък.
От­п­ра­вяй­ки тия на­ши пре­д­ло­же­ния на Ва­ше раз­по­ре­ж­да­не, мо­лим съ­що та­ка да ни се ука­же ге­не­рал­на­та по­ли­ти­че­с­ка ли­ния, вър­ху ко­я­то ще се из­г­ра­ди про­це­сът, пре­ди да е от­по­ч­нал про­ку­ро­рът да из­го­т­вя своя об­ви­ни­те­лен акт.
Към гор­но­то при­ла­га­ме по­ка­за­ни­я­та на:
1. Сла­вей­ко Ан­ге­лов, в ко­е­то се го­во­ри за би­в­шия гор­но­джу­май­с­ки об­ла­с­тен ди­ре­к­тор Бо­рис Во­лев;
2. Сми­лян Ил. Бо­жи­нов Гар­гов;
3. Ге­ор­ги То­по­ли­гов,
в ко­и­то се го­во­ри за на­ро­д­ни­те пре­д­с­та­ви­те­ли Ге­ор­ги По­пи­ва­нов и Илия Ста­в­рев.
Из­п­ра­те­ни са на на­чал­ник от­дел 2-ри по­ка­за­ни­я­та и спра­в­ка на све­ще­ни­ка от с. Га­ра Пи­рин Хри­с­то Джо­ков, в ко­и­то се за­си­чат сле­д­ни­те ли­ца: про­то­син­ге­лът при Не­в­ро­ко­п­с­ка­та ми­т­ро­по­лия Ан­то­ний, ар­хи­е­рей­с­ки­ят на­ме­с­т­ник в гр. Св. Врач Ми­рон Хро­нов и сла­бо за ми­т­ро­по­ли­та Бо­рис Сто­бий­с­ки.
В по­ка­за­ни­я­та се го­во­ри и за Ки­мон Ге­ор­ги­ев, но за­се­га не мо­жем да сне­мем по­ка­за­ния от ли­це­то, ко­е­то ще го­во­ри за не­го, по­не­же е на ле­че­ние в бол­ни­ца­та.
Гор­но­то Ви до­на­сям за све­де­ние и на раз­по­ре­ж­да­не.
На­чал­ник се­к­тор ДС: Ив. Гу­лев

АМВР, II сл. д. 357, т. 4, л. 59

№ 77
Списък и кратки характеристики на ДС за членове на РП(к) - четници и ятаци в четата на Г. Тодоров,
май 1948 г.

Списък на чле­но­ве­те на РП(к), ули­че­ни ка­то бан­ди­ти, ята­ци, връ­з­ки и по­ма­га­чи на бан­ди­т­с­ка­та гру­па на Ге­ра­сим То­до­ров:
1. Ки­рил Ди­ми­т­ров Ри­зов, ро­ден и жи­вущ в с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 28 г., по про­фе­сия гор­с­ки ми­ли­ци­о­нер в съ­що­то се­ло, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние - сре­д­но. Чле­ну­ва от на­ча­ло­то на 1945 г. и ка­то та­къв е ре­до­вен. Има зет се­к­ре­тар на пар­тий­на­та ор­га­ни­за­ция в с. Вла­хи и брат член на око­лий­с­кия ко­ми­тет на БРП(к) в гр. Св. Врач, кой­то е бил пар­ти­за­нин пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. До­б­ро­вол­но пре­дал слу­же­б­на­та си пу­ш­ка на не­ле­гал­на­та бан­да и по­лу­чил раз­пи­с­ка от съ­щи­те за оп­ра­в­да­ние. Съ­що та­ка из­лъ­гал же­на­та на ко­ле­га­та му Ге­ор­ги Сто­я­нов Гун­га­лов в не­го­во от­съ­с­т­вие и взел пу­ш­ка­та, ко­я­то съ­що та­ка пре­дал на не­ле­гал­ни­те, за вси­ч­ко то­ва не е до­не­съл ни­къ­де.
2. Ва­сил По­п­г­ри­го­ров По­пов от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, жи­вущ съ­що в с. Оща­ва, на 25 г., сво­бо­ден, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние - до­б­ро. От 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. до се­п­тем­в­ри 1945 г. член на РМС, след ко­е­то ста­ва член на РП(к), по съ­що­то вре­ме би­ва из­б­ран за аги­т­п­ро­п­чик на пър­ви­ч­на­та пар­тий­на ор­га­ни­за­ция в с. Оща­ва, а по-къ­с­но ста­ва нейн се­к­ре­тар. Ка­то та­къв е пра­вил сре­ща с не­ле­гал­ни­те, и то не­ве­д­нъж, при ко­и­то сре­щи е го­во­рил про­тив пар­ти­я­та и ОФ. Ця­ло­то им се­мей­с­т­во е по­д­по­мо­г­на­ло не­ле­гал­ни­те с хра­на, дре­хи и пр. Пре­ди да съ­бе­ре оръ­жи­е­то, раз­да­де­но на ре­зер­в­на­та ми­ли­ция и го из­п­ра­ти в гр. Св. Врач, съ­о­б­ща­ва на не­легал­ни­те да до­й­дат и те да го взе­мат.
3. Ме­то­ди Ни­ко­лов Ри­зов, ро­дом и жи­вущ в с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 25 г., ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но, член на РП(к) от на­ча­ло­то на 1946 г. Ка­то та­къв е из­б­ран за пре­д­се­да­тел на ОФ ко­ми­тет, кой­то пост е за­е­мал до края на 1947 г. Съ­що та­ка до не­го­во­то за­дър­жа­не е и на­чал­ник на ре­зер­в­на­та ми­ли­ция в с. Пло­с­ки. Въ­п­ре­ки гла­су­ва­но­то му до­ве­рие от стра­на на пар­ти­я­та и ОФ съ­щи­ят ре­до­в­но е по­д­дър­жал връ­з­ки с не­ле­гал­на­та бан­да на Йор­дан Руй­чев и му съ­о­б­ща­вал за пре­д­п­ри­е­ти­те дей­с­т­вия от стра­на на ми­ли­ци­я­та за за­ла­вя­не­то им. Съ­що та­ка съ­о­б­ща­вал за ме­с­то­на­хо­ж­де­ни­е­то на се­к­ре­т­ни­те по­с­то­ве, по­с­та­вя­ни от ре­зер­в­на­та ми­ли­ция.
4. Пе­тър Ла­за­ров Сан­дан­с­ки, ро­ден в с. Вла­хи, жи­вущ в с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 38 го­ди­ни, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние - сре­д­но, за­ня­тие зе­ме­де­лие и ма­га­зи­нер в по­т­ре­би­тел­на­та ко­о­пе­ра­ция в се­ло­то. Член на РП(к) от 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. Ка­то ма­га­зи­нер е да­вал на не­ле­гал­ни­те бан­ди­ти за­хар, ба­с­ми, цър­ву­ли и др.
5. Асен Ми­хай­лов Ива­нов, ро­ден и жи­вущ в с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 42 го­ди­ни, за­ня­тие зе­ме­де­лие, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но. Член на РП(к) от де­кем­в­ри 1944 г., ка­то та­къв би­ва из­б­ран за пре­д­се­да­тел на ОФ ко­ми­тет в се­ло­то си, кой­то пост за­е­мал до де­кем­в­ри 1947 г., след ко­е­то из­ли­за в не­ле­гал­ност. Ка­то не­ле­га­лен е взе­мал жи­во уча­с­тие във вси­ч­ки ак­ции, про­ве­ж­да­ни от стра­на на бан­да­та. На пра­ве­ни­те сре­щи и съ­б­ра­ния с ята­ци и връ­з­ки съ­щи­ят се е из­ка­з­вал про­тив пар­ти­я­та и ОФ, ка­то е ра­зу­бе­ж­да­вал чле­но­ве на пар­ти­я­та да на­пу­с­кат ма­со­во Оте­че­с­т­ве­ния фронт.
6. Д-р Пе­тър Ха­ра­лам­пи­ев Ми­тов, ро­ден в с. Оща­ва, жи­вущ в Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 28 го­ди­ни, за­ня­тие ле­кар ме­дик, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние до­б­ро. Член на РП(к) от 1 яну­а­ри 1948 г. В из­г­ра­ж­да­не­то на един­на­та по­ли­ти­че­с­ка ор­га­ни­за­ция е член на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на съ­ща­та. Съ­щи­ят пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е член на СБНЛ, с ко­и­то си раз­би­ра­ния си ос­та­ва и след ка­то ста­ва член на РП(к). При сре­ща­та с не­ле­гал­ни­те е ка­зал, че е ста­нал член на пар­ти­я­та, за да мо­же ов­ре­ме да на­у­ча­ва вси­ч­ки на­ре­ж­да­ния и да ра­бо­ти по­д­мол­но от­въ­т­ре, за ко­е­то е бил по­х­ва­лен от не­ле­гал­ни­те. Съ­о­б­ща­вал е на бан­ди­ти­те все­ки, кой­то е до­на­сял на пар­ти­я­та и ми­ли­ци­я­та за не­ле­гал­ни­те. По­д­по­ма­гал ги е с ле­кар­с­т­ва, па­ри, ку­пил им със со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва би­но­къл, кой­то съ­що та­ка им пре­дал.
7. Ав­рам Ге­ор­ги­ев Ми­ла­ди­нов, ро­дом и жи­вущ в с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 35 го­ди­ни, за­ня­тие зе­ме­де­лие, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но. Член на РП(к) е от на­ча­ло­то на 1945 г., от­чел се е пред съ­ща­та до края на 1946 г. През 1947 г. след ре­ше­ни­е­то на пър­ви­ч­на­та ор­га­ни­за­ция да бъ­де из­к­лю­чен за не­по­се­ще­ние на съ­б­ра­ни­я­та и не­из­дъл­жа­ва­не на член­с­ки внос, би­ва из­п­ра­тен про­то­кол в око­лий­с­кия ко­ми­тет, оба­че ре­ше­ни­е­то още не е по­т­вър­де­но. Съ­щи­ят пра­ви ня­кол­ко сре­щи с не­ле­гал­на­та бан­да на Ге­ра­сим То­до­ров и Йор­дан Руй­чев, ка­то ги е по­д­по­ма­гал с хра­ни, ук­ри­вал ги е от вла­ст­та и е бил един от най-до­ве­ре­ни­те им хо­ра.
8. Све­ще­ник Сте­фан Сто­и­лов Кам­би­тов, ро­дом от с. Па­деж, Гор­но­джу­май­с­ко, жи­тел на с. Се­но­кос, Гор­но­джу­май­с­ко, на 29 г., ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но, член на РП(к) от на­ча­ло­то на 1945 г. Ка­то пар­ти­ец е раз­ко­ле­ба­вал на­се­ле­ни­е­то да не да­ва на­ря­ди­те, ис­ка­ни от дър­жа­ва­та. При­съ­с­т­вал на съ­б­ра­ние, ус­т­ро­е­но от не­ле­гал­ни­те в с. Се­но­кос, на ко­е­то е би­ло оп­ре­де­ле­но вси­ч­ки хра­ни, съ­би­ра­ни за не­ле­гал­ни­те, да се скла­ди­рат при не­го. Са­ми­ят той е слу­жил ка­то до­но­с­чик за вси­ч­ко, ка­к­во­то ста­ва в пар­ти­я­та и евен­ту­ал­ни­те мер­ки, взе­ти спря­мо не­ле­гал­ни­те от стра­на на ми­ли­ци­я­та в Гор­на Джу­мая.
9. Сла­вей­ко Але­к­сан­д­ров Ива­нов, ро­ден в с. Оща­ва, жи­вущ в с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 33 г., гор­с­ки на­д­зи­ра­тел, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но. Член на РП(к) е от края на 1944 г. Ятак и връ­з­ка на бан­да­та, по­д­по­ма­гал съ­щи­те с оръ­жие и па­т­ро­ни. Раз­ко­ле­ба­вал е до­б­ри пар­тий­ци и оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­ци, ка­то им е го­во­рил, че ско­ро ще има пре­в­рат и тук ще до­й­дат ан­г­ло-аме­ри­кан­ци. Въ­п­ре­ки да­де­но­то обе­ща­ние да слу­жи на на­ро­д­на­та власт, не пре­с­та­вал да до­на­ся на бан­ди­ти­те за вси­ч­ко, ко­е­то на­у­ча­вал от вла­ст­та.
10. Ко­с­та­дин Спи­ров То­мов, ро­ден в с. Кру­ше­во, Де­мир­хи­сар­с­ко, жи­вущ в с. Скла­ве, Све­ти­в­ра­ч­ко, на ра­бо­та от 1944 г. в си­на­ни­ш­ко­то Дър­жа­в­но гор­с­ко сто­пан­с­т­во, ме­с­т­но­ст­та Вър­би­те, с. Га­ра Пи­рин, ка­то ка­си­ер-сче­то­во­ди­тел, на 33 г., ма­те­ри­ал­но до­б­ре. Член на РП(к) от на­ча­ло­то на 1945 г. През 1946 г. е из­б­ран за се­к­ре­тар на про­ф­д­ру­же­с­т­во­то при сто­пан­с­т­во­то, на кой­то пост е бил и до за­дър­жа­не­то му. Да­де­ния му пи­с­то­лет от ми­ли­ци­я­та ка­то се­к­ре­тен съ­т­ру­д­ник пре­дал до­б­ро­вол­но на гла­ва­та­ря на бан­да­та Ге­ра­сим То­до­ров, кой­то из­ви­кал спе­ци­ал­но в до­ма си. Вси­ч­ки да­де­ни му за­да­чи по про­с­ле­дя­ва­не и на­б­лю­де­ние на обе­к­ти ги съ­о­б­ща­вал на съ­щи­те. При­д­ру­жил не­гов ко­ле­га гор­с­ки на­д­зи­ра­тел, кой­то ис­кал да си пре­да­де пу­ш­ка­та на не­ле­гал­ни­те.
11. Яне Еф­ти­мов Ан­д­ре­ев, ро­ден и жи­вущ в с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 27 г., за­ня­тие зе­ме­де­лие и ма­га­зи­нер на по­т­ре­би­тел­на­та ко­о­пе­ра­ция в се­ло­то. Ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние до­б­ро. Член на РП(к) от на­ча­ло­то на 1945 г. Ста­нал член на съ­ща­та под вли­я­ни­е­то на зет си Ге­ра­сим Ди­ми­т­ров Ри­зов, кой­то е ка­си­ер на пар­ти­я­та в се­ло­то. Съ­щи­ят през 1946 г. би­ва из­б­ран за аги­т­п­ро­п­чик на пар­тий­на­та ор­га­ни­за­ция. Ка­то ма­га­зи­нер по­д­по­ма­гал бан­ди­ти­те с цър­ву­ли, олио, за­хар, сла­ни­на, ко­жу­х­че, бо­мби, па­т­ро­ни и др. По­д­по­мо­г­нал съ­що та­ка с хра­ни се­мей­с­т­ва­та на не­ле­гал­ни­те бан­ди­ти.
Вси­ч­ки до­тук ли­ца се на­ми­рат в за­т­во­ра в Гор­на Джу­мая.
12. Вла­ди­мир Ге­ор­ги­ев Хри­с­тов, ро­ден и жи­вущ в с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 36 го­ди­ни, за­ня­тие зе­ме­де­лие, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но. Член на РП(к) от март 1945 г. До­ве­рен ятак на не­ле­гал­на­та бан­да, кой­то им да­вал мно­го че­с­то по­д­с­лон и хра­на, зна­ел вси­ч­ки те­х­ни дви­же­ния и из­пъл­ня­вал вси­ч­ки те­х­ни по­ръ­че­ния. По вре­ме на бло­ка­да­та скрил един от бан­ди­ти­те, кой­то бла­го­да­ре­ние на не­го­ва­та по­мощ е още в не­из­ве­с­т­ност.
13. Ан­гел Сто­я­нов Бо­г­да­нов, ро­ден и жи­вущ в с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 26 г., за­ня­тие зе­ме­де­лец, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но, член на РП(к) от 1946 г. През ок­том­в­ри 1947 г. е хо­дил на сре­ща с не­ле­гал­ния бан­дит Йор­дан Руй­чев, ко­я­то сре­ща е би­ла пре­д­ва­ри­тел­но уго­во­ре­на. На сре­ща­та съ­щи­ят дал до­б­ро­вол­но на Руй­чев пи­с­то­лет си­с­те­ма "Ща­ер". През ме­сец фе­в­ру­а­ри 1948 г. на ед­на сре­ща с не­ле­гал­ния Йор­дан Руй­чев го пре­ду­п­ре­дил да не сли­за в се­ло­то, за­що­то има ми­ли­ция.
14. Бо­рис Гри­го­ров Бо­го­ев, ро­ден от с. Вла­хи, жи­вущ в с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 24 го­ди­ни, за­ня­тие зе­ме­де­лие, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но, член на РП(к) от края на 1944 г. През яну­а­ри 1948 г. ста­ва до­бър при­я­тел на анар­хи­с­та Вла­ди­мир Спа­сов Юру­ков, кой­то му дал ли­те­ра­ту­ра (анар­хи­с­ти­ч­на), ко­я­то му по­в­ли­я­ла ан­ти­о­те­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­с­ки. През март 1948 г. пре­дал на бан­ди­ти­те око­ло 100 па­т­ро­на за шмай­зер.
Гор­ни­те три­ма ду­ши са из­п­ра­те­ни в ТВО - Пер­ник.
15. Ни­ко­ла Па­в­лов Яки­мов от с. Оща­ва, жи­вущ в съ­що­то се­ло Све­ти­в­ра­ч­ко, на 44 го­ди­ни, за­ня­тие зе­ме­де­лие, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но, член на РП(к) от на­ча­ло­то на 1945 г. Хо­дил на сре­ща с не­ле­гал­ни­те, по на­ре­ж­да­не на Ге­ра­сим То­до­ров дал по­д­с­лон на че­ти­ри­ма от бан­ди­ти­те за два дни и две но­щи, ка­то им дал и хра­на.
16. Сто­ян Еф­ти­мов Йо­тев, ро­ден и жи­вущ в с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 28 го­ди­ни, за­ня­тие зе­ме­де­лие и ма­га­зи­нер на си­на­ни­ш­ко­то Дър­жа­в­но гор­с­ко сто­пан­с­т­во, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но. Член на РП(к) от 1946 г. По на­ре­ж­да­не на ди­ре­к­то­ра на сто­пан­с­т­во­то е дал за не­ле­гал­ни­те 100 кг бра­ш­но, хляб и три чи­ф­та цър­ву­ли в ли­це­то на не­го­вия вуй­чо Ге­ра­сим То­до­ров, за ко­е­то не до­не­съл на вла­ст­та.
Гор­ни­те два­ма са ос­во­бо­де­ни при сле­д­с­т­ви­е­то.
17. Ди­ми­тър Ге­ор­ги­ев Ми­ду­ров, ро­ден и жи­вущ в с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 26 го­ди­ни, за­ня­тие ба­ка­лин, а по­на­с­то­я­щем слу­жи­тел в хо­ре­маг - с. Га­ра Пи­рин. Ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние до­б­ро. Член на пар­ти­я­та от 1946 г. Дал ед­на от­б­ра­ни­тел­на бом­ба на Те­о­фил За­ха­ри­ев То­до­ров от с. Га­ра Пи­рин за не­ле­гал­ни­те.
18. Яне Стам­бо­ли­ев, ро­ден и жи­вущ в с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 35 г., за­ня­тие зе­ме­де­лие, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но. Член на РП(к) от 1946 г. Пра­вил е сре­щи с не­ле­гал­ни­те и по­д­с­т­ре­кал да бя­гат в не­ле­гал­ност Мар­ко Па­на­йо­тов и Ве­се­лин Ла­за­ров, ка­то им ка­зал, че имал све­де­ние, че ако ги за­ло­ви ми­ли­ци­я­та, ще бъ­дат уби­ти. Съ­щи­ят е по­д­по­мо­г­нал не­ле­гал­ни­те с хра­ни.
19. Сте­фан Йо­си­фов Ма­ни­ка­тов, ро­ден и жи­вущ в с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 38 го­ди­ни, за­ня­тие гор­с­ки ми­ли­ци­о­нер, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но. Член на РП(к) от 1945 г., бил е ре­до­в­на връ­з­ка с не­ле­гал­на­та гру­па на Йор­дан Руй­чев, ка­то я по­д­по­ма­гал с хра­ни и др.
20. Сте­фан Гри­го­ров Ива­нов, ро­ден и жи­вущ в с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 42 г., за­ня­тие зе­ме­де­лие и кмет на с. Оща­ва, ма­те­ри­ал­но по­ло­же­ние сре­д­но. Член на РП(к) от 1944 г., се­га пре­д­се­да­тел на сел­съ­ве­та. Ка­то кмет на се­ло­то въ­п­ре­ки до­не­се­ни­е­то на се­ля­ни­те за не­ле­гал­ни­те не ги съ­о­б­ща­вал на ми­ли­ци­я­та. Ко­га­то му се оп­ла­кал и за­пи­тал ка­к­во да пра­ви Сми­лен То­до­ров от с. Оща­ва, на ко­го­то Ге­ра­сим То­до­ров ис­кал ра­ни­ца­та, съ­щи­ят (кме­тът) му от­го­во­рил: гла­ва­та ли ти е по-ми­ла, или ра­ни­ца­та, а и не по­з­во­лил на Сми­лен То­до­ров то­ва да съ­о­б­щи на ми­ли­ци­я­та в гр. Све­ти Врач.
По­с­ле­д­ни­те че­ти­ри ду­ши не са за­дър­жа­ни и не им е сне­то по­ка­за­ние.

На­чал­ник се­к­тор Дър­жа­в­на си­гур­ност:
(Ив. Гу­лев)

АМВР, II сл. д. 357, т. 4, л. 77-79

№ 78
Доклад за оказаната помощ за четата на Г. Тодоров от свещеници в Неврокопска митрополия и за опитите да бъдат вербовани от ДС, 27.VІ.1948 г.

Лично! Строго поверително!
Дър­жа­в­на си­гур­ност, No 808/27.VI.1948 г.

До дру­га­ря по­мо­щ­ник-ми­ни­с­тър Ру­си Хри­с­то­зов
гр. Со­фия
Доклад от Ге­ор­ги Ва­си­лев Да­ви­дов - зам.-на­чал­ник се­к­тор Дър­жа­в­на си­гур­ност - гр. Гор­на Джу­мая, за по­я­ви­ли­те се но­ви мо­мен­ти ка­к­то по вре­ме на пре­д­ва­ри­тел­но­то сле­д­с­т­вие, та­ка и при съ­де­б­но­то ди­ре­не на чле­но­ве­те, ята­ци­те и връ­з­ки­те от бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров.
Ме­ж­ду за­дър­жа­ни­те ята­ци и връ­з­ки на бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров бе и ли­це­то све­ще­ник Хри­с­то Ко­с­та­ди­нов Джо­ков от гр. Гор­на Джу­мая, а на слу­ж­ба в Га­ра Пи­рин. За Джо­ков слу­ж­ба­та ни има­ше све­де­ние, че по­д­дър­жа връ­з­ки с на­шия обект по­д­пол­ко­в­ник Ка­зан­джи­ев, по­на­с­то­я­щем в Са­мо­ков. Имай­ки пре­д­вид гор­но­то, за­о­с­т­ри­х­ме вни­ма­ни­е­то на опе­ра­ти­в­ния ра­бо­т­ник, кой­то во­де­ше сле­д­с­т­ви­е­то на съ­щия, да бъ­де мно­го вни­ма­те­лен в раз­пи­та си. Без да да­ва ка­къ­в­то и да е по­вод на­ши­ят ра­бо­т­ник, Джо­ков за­я­вя­ва, че то­ва око­ло бан­да­та е ни­що, има дру­го по-ва­ж­но. Ес­те­с­т­ве­но, на­ши­ят ра­бо­т­ник го е из­с­лу­шал най-вни­ма­тел­но и ве­д­на­га до­на­ся за но­вия еле­мент в по­ка­за­ни­я­та на Джо­ков. За слу­чая аз ли­ч­но про­ве­дох раз­пит на све­ще­ни­ка, кой­то по­в­то­ри с мал­ки до­пъл­не­ния све­де­ни­я­та, да­де­ни пред опе­ра­ти­в­ния ра­бо­т­ник. От то­зи мо­мент мно­го вни­ма­тел­но ка­к­то Джо­ков, та­ка и още два­ма-три­ма дру­ги, вър­ху ко­и­то па­да­ше съм­не­ние от гор­ния ха­ра­к­тер, пре­да­до­х­ме на спе­ци­а­лен чо­век да во­ди сле­д­с­т­ви­е­то, с по­ръ­че­ние да па­зи пъл­на се­к­ре­т­ност в ра­бо­та­та. Ка­то кра­ен ре­зул­тат от про­ве­де­но­то сле­д­с­т­вие ка­к­то в Св. Врач, та­ка и в Гор­на Джу­мая, во­де­но ли­ч­но от мен, има­ме сле­д­ни­те ре­зул­та­ти:
1. Све­ще­ник Хри­с­то Ко­с­та­ди­нов Джо­ков - ре­а­к­ци­он­но на­с­т­ро­ен еле­мент, ус­та­но­вя­ва те­с­ни връ­з­ки със све­ще­ник Ми­рон Хро­нов - ар­хи­е­рей­с­ки на­ме­с­т­ник в гр. Св. Врач, с ко­го­то се по­з­на­ват още от гр. Гор­на Джу­мая. По­с­ле­д­ни­ят е за­к­лет ан­ти­о­те­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­вец, но ра­бо­ти мно­го при­к­ри­то.
Съ­щи­ят е бил след 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ин­тер­ни­ран ка­то фа­шист. Бил е све­ще­ник в Гор­на Джу­мая, Не­в­ро­коп и Пе­т­рич, а в по­с­ле­д­но вре­ме в Св. Врач.
Ус­та­но­вя­вай­ки гор­ни­те връ­з­ки, све­ще­ник Ми­рон въз­ла­га на све­ще­ник Джо­ков сле­д­ни­те за­да­чи:
а) ко­га ще до­й­дат вой­с­ко­ви ча­с­ти в Га­ра Пи­рин (има­ло слу­хо­ве за то­ва) и да­ли ще има ста­ри офи­це­ри по­з­на­ти ме­ж­ду тях;
б) по­ли­ти­че­с­ко­то по­ло­же­ние в Га­ра Пи­рин (око­ло ко­ми­сар­с­т­во­то и на­ря­ди­те), пер­со­нал­ни про­ме­ни в стро­и­тел­на­та ж.п. се­к­ция и др.
По-къ­с­но Хро­нов се е ин­те­ре­су­вал от въ­о­ръ­же­ни­е­то на 25-и полк, кой­то дей­с­т­ви­тел­но се ус­та­но­вя­ва в Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, къ­де и ка­к­ви уче­ния про­ве­ж­дат, раз­с­та­но­в­ка и пр. Ин­те­ре­су­вал се е жи­во и най-ре­до­в­но от жи­во­та на бан­да­та, не­й­но­то раз­ви­тие, вли­я­ние и пр., ка­то не се по­ко­ле­бал чрез друг све­ще­ник, а имен­но Иван Или­ев Джо­лев от с. Вла­хи, да да­де 1 500 ле­ва и един пу­ло­вер за бан­да­та.
Та­ки­ва све­де­ния и по­до­б­ни на тях све­ще­ник Джо­ков е да­вал ус­т­но на све­ще­ник Ми­рон от на­ча­ло­то на ме­сец март 1947 г. до за­дър­жа­не­то му.
2. Да­ва све­де­ния и за по­д­пол­ко­в­ник Ка­зан­джи­ев. По­с­ле­д­ни­ят го е сре­щал на ня­кол­ко пъ­ти, ин­те­ре­су­вал се е за вой­с­ко­ви­те ча­с­ти, има ли ста­ри офи­це­ри, раз­с­та­но­в­ка, въ­о­ръ­же­ние, уче­ние и пр. Жи­во се е ин­те­ре­су­вал и ис­кал све­де­ния за бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров.
3. Го­во­ри за по­ру­чик Ка­сев, кой­то в мо­мен­та ра­бо­ти в 14-о во­ен­но ок­ръ­жие - гр. Гор­на Джу­мая. Съ­щи­ят е про­я­вил жив ин­те­рес за не­ща, ин­те­ре­су­ва­щи чу­ж­до­то ра­зу­з­на­ва­не, ка­то: за но­ви­те вой­с­ко­ви ча­с­ти в Га­ра Пи­рин и тя­х­но­то въ­о­ръ­же­ние, къ­де пра­вят уче­ния и пр. Про­я­вя­вал ин­те­рес за бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров.
Ка­сев е съ­о­б­щил по­ве­ри­тел­но на све­ще­ник Джо­ков, че е мо­би­ли­зи­ран в 25-и пе­хо­тен полк - Га­ра Пи­рин. Ка­сев, от своя стра­на, е във връ­з­ка с по­д­пол­ко­в­ник Ка­зан­джи­ев.
4. Го­во­ри и за ско­ро увол­не­ния по­ру­чик Хри­с­то Ву­ч­ков, кой­то е за­ве­ж­дал опе­ра­ти­в­ния от­дел при ща­ба на 25-и сли­вен­с­ки полк и кой­то е бил във връ­з­ка с Ка­зан­джи­ев, на ко­го­то е да­вал све­де­ния, пре­д­на­з­на­че­ни за чу­ж­до­то ра­зу­з­на­ва­не.
По­ру­чик Ву­ч­ков бе за­дър­жан във връ­з­ка с бан­да­та, но по не­до­ка­за­ност бе ос­во­бо­ден след вер­бо­в­ка.
5. За­си­ча ад­во­ка­та Иван Ири­бо­зов от гр. Све­ти Врач, наш обект по аме­ри­кан­с­ка ли­ния. По­с­ле­д­ни­ят ре­до­в­но се е ин­те­ре­су­вал от бан­да­та и дру­ги не­ща и ка­рал Джо­ков да му ги до­на­ся. При ед­на сре­ща след раз­би­ва­не­то на бан­да­та ме­ж­ду Ири­бо­зов и Джо­ков по­с­ле­д­ни­ят про­я­вя­ва страх да не би да бъ­де за­дър­жан. Ири­бо­зов му от­го­ва­ря, че "щом до­се­га не си за­дър­жан, кур­ту­ли­са ко­жа­та" и до­пъл­нил: "щом ня­ма пи­с­ме­ни до­ка­за­тел­с­т­ва за то­ва, ко­е­то ми си да­вал, ня­ма опа­с­ност."
Ири­бо­зов е зве­нар и бивш пре­д­се­да­тел на око­лий­с­кия ко­ми­тет на ОФ - гр. Св. Врач. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ка­то кмет на с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, е по­лу­чил смър­т­на при­съ­да от пар­ти­за­ни­те за гру­би фа­ши­с­т­ки про­я­ви. След раз­г­ро­ма на бан­да­та се за­бе­ля­з­ва сил­на гу­з­ност у съ­щия и уси­ле­но тър­си при­я­тел­с­т­во­то на оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­с­ки сре­ди.
6. За­си­ча про­то­син­ге­ла Ан­то­ний от гр. Гор­на Джу­мая. Вси­ч­ки све­де­ния, ко­и­то са да­ва­ни на све­ще­ник Ми­рон, по­с­ле­д­ни­ят пре­да­ва на Ан­то­ний. Ха­ра­к­те­рен е сле­д­ни­ят при­мер: на­у­ча­вай­ки се све­ще­ник Джо­ков, че бан­да­та ще пре­д­п­ри­е­ме на­па­де­ние в Га­ра Пи­рин и дру­ги ме­с­та, съ­о­б­ща­ва за то­ва по те­ле­фо­на на све­ще­ник Ми­рон и пре­д­ла­га да за­ми­нат вре­мен­но за­ня­къ­де - за али­би. При ид­ва­не­то на Джо­ков в Гор­на Джу­мая Ан­то­ний му пра­ви се­ри­о­з­на за­бе­ле­ж­ка, че та­ко­ва не­що не мо­же да се до­пу­с­не, а имен­но - да се во­дят та­ки­ва раз­го­во­ри по те­ле­фо­на. От­тук ста­ва яс­на връ­з­ка­та ме­ж­ду Ан­то­ний и Ми­рон.
7. Го­во­ри за ми­т­ро­по­лит Бо­рис от гр. Не­в­ро­коп. На съ­щия е дал све­де­ния за бан­да­та, ка­то по­с­ле­д­ни­ят я бла­го­с­ло­вил с "Да пре­бъ­де де­ло­то на Ге­ра­сим". За­си­ча и още ня­кол­ко дру­ги ли­ца.
Имай­ки на­ли­це гор­ни­те све­де­ния и след на­п­ра­ве­ни­те про­вер­ки и на ня­кои мо­мен­ти от тях, ко­и­то из­ля­зо­ха вер­ни, ние се ори­ен­ти­ра­х­ме към вер­бо­в­ка ка­к­то на све­ще­ник Джо­ков, та­ка и на све­ще­ник Ми­рон. Ори­ен­ти­ра­х­ме се към две­те вер­бо­в­ки от сле­д­ни­те съ­о­б­ра­же­ния: ако вер­бо­ва­ме са­мо све­ще­ник Ми­рон на ос­но­ва­та на сил­но ком­п­ро­ме­ти­ращ ма­те­ри­ал, то за све­ще­ник Джо­ков ще­ше да бъ­де не­по­ня­т­но за­що след да­де­ни­те све­де­ния от не­го не е за­дър­жан све­ще­ник Ми­рон. Вер­бо­вай­ки и све­ще­ник Джо­ков, за не­го ще­ше да бъ­де яс­но за­що не е за­дър­жан све­ще­ник Ми­рон, от ед­на стра­на, а от дру­га, щя­х­ме да кон­т­ро­ли­ра­ме све­де­ни­я­та един на друг.
Вси­ч­ко до­тук бе на­п­ра­ве­но до­с­то­я­ние пи­с­ме­но на дру­га­ря За­д­гор­с­ки и ус­т­но на дру­га­ря Ка­п­ри­е­лов.
По­лу­чи­х­ме и раз­ре­ше­ние за вер­бо­в­ки­те.
Вер­бо­в­ка­та на Джо­ков бе про­ве­де­на, пре­ди да бъ­де из­п­ра­тен в за­т­во­ра, тъй ка­то тря­б­ва­ше, оти­вай­ки в за­т­во­ра, ние да обе­з­пе­чим пъл­на се­к­ре­т­ност на да­де­ни­те све­де­ния от не­го, а то­ва ед­ва ли би мо­г­ло да ста­не, ако той оти­де­ше в за­т­во­ра не­вер­бо­ван.
Вер­бо­в­ка­та на све­ще­ник Ми­рон бе по-тру­д­на и на­ла­га­ше пре­ци­з­на про­вер­ка ка­к­то на фа­к­ти­те, ули­ча­ва­щи го ка­то чо­век на чу­ж­до­то ра­зу­з­на­ва­не, та­ка и на не­го­ви­те ли­ч­ни ка­че­с­т­ва с ог­лед да се ви­ди до­кол­ко той е въз­мо­жен да оти­де на вер­бо­в­ка.
В ре­зул­тат на то­ва об­с­ле­д­ва­не се ус­та­но­ви, че съ­щи­ят е го­ден на та­ка­ва дей­ност, умен и по­д­мо­лен в ра­бо­та­та си, но и със се­ри­о­з­на ли­ч­на сла­бост, ко­я­то ние мо­же­х­ме да из­по­л­з­ва­ме.
За вер­бо­в­ка­та бе из­го­т­вен и план, кой­то тря­б­ва­ше да бъ­де про­ве­ден след про­у­ч­ва­не­то още на ня­кои не­ща.
За го­ля­ма на­ша из­не­на­да по вре­ме на съ­де­б­но­то ди­ре­не ня­кои от по­д­съ­ди­ми­те, ко­и­то пред нас не бя­ха за­га­т­ва­ли ни­що за све­ще­ник Ми­рон, из­не­со­ха, че съ­щи­ят ги е съ­ве­т­вал и на­со­ч­вал по пъ­тя на не­ле­гал­на­та въ­о­ръ­же­на бор­ба за сва­ля­не на ОФ.
Та­ки­ва све­де­ния бя­ха из­не­се­ни от об­ви­ня­е­ми­те и за дру­ги ли­ца, ко­и­то не бя­ха при­в­ле­че­ни под от­го­вор­ност.
Из­не­се­ни­те не­ща за све­ще­ник Ми­рон се раз­не­со­ха ка­то мъл­ния из на­се­ле­ни­е­то в гр. Св. Врач и ста­на об­ще­с­т­ве­но до­с­то­я­ние, че съ­щи­ят е един от ви­но­в­ни­ци­те за съ­з­да­ла­та се бан­да.
Ес­те­с­т­ве­но при то­ва по­ло­же­ние на не­ща­та про­ку­ро­рът от своя стра­на по­и­с­ка при­в­ли­ча­не под уг­ла­в­на от­го­вор­ност све­ще­ник Ми­рон Хро­нов, ка­то за цел­та из­п­ра­ти пре­пис от про­то­ко­ла на съ­де­б­но­то ди­ре­не до ми­ли­ци­я­та за про­ве­ж­да­не до­з­на­ние и пре­да­ва­не в съд на све­ще­ник Ми­рон.
При то­ва по­ло­же­ние на не­ща­та за­ми­с­ле­на­та вер­бо­в­ка е не са­мо за­т­ру­д­не­на, но и не­въз­мо­ж­на.
Има­ме све­де­ния, че око­лий­с­ка­та уп­ра­ва на гр. Св. Врач е на мне­ние ве­д­на­га да из­пъ­ди от пре­де­ли­те на Све­ти­в­ра­ч­ка око­лия съ­щия све­ще­ник.
Из­ла­гай­ки вси­ч­ко то­ва, аз Ви мо­ля, дру­га­рю по­мо­щ­ник-ми­ни­с­тър, да взе­ме­те от­но­ше­ние и ни съ­о­б­щи­те във въз­мо­жен по-къс срок ка­к­ви мер­ки сле­д­ва да се взе­мат око­ло це­лия то­зи слу­чай.
Зам.-на­чал­ник се­к­тор на Дър­жа­в­на си­гур­ност:
Г. Да­ви­дов

МВР, III раз. 1713, т. 3, л. 27-29№ 79
Тезисни бележки на следовател от ДС за основните моменти и пунктове от дейността на четата в хронологичен порядък до нейното ликвидиране,
юни 1948 г.

1. Из­ли­за­не­то на Ге­ра­сим и Со­тир Се­ку­лов в не­ле­гал­ност. При­съ­е­ди­ня­ва­не­то на Ди­ми­тър Па­в­лов към тях.
2. От­но­ше­ни­е­то на вла­ст­та към съ­щи­те - сре­ща с Хри­с­то­зов, Ха­ри­за­нов. Те­ле­фон­ни­ят раз­го­вор. Апел за ле­га­ли­зи­ра­не на съ­щи­те.
3. Ид­ва­не­то на Дум­ба­ла­ков в гру­па­та - ре­зул­та­ти и от­ра­же­ние от то­ва ид­ва­не. Пи­с­мо­то до ди­ре­к­то­ра на ми­ли­ци­я­та и кме­та на се­ло Вла­хи.
4. Пър­ви­те про­я­ви на гру­па­та - за­пе­ча­т­ва­не на мел­ни­ци, ле­пе­не на по­зи­ви, за­ка­ни и пр.
5. Връ­з­ки­те на То­по­ли­гов с бан­да­та. Че­с­ти­те оти­ва­ния из тоя край. Сре­ща­та на съ­щия с Ге­ра­сим на 7 ав­густ 1947 г. Из­да­ва­не на спе­ци­ал­ни от­к­ри­ти ли­с­то­ве на сво­и­те хо­ра. Аре­с­ту­ва­не­то на То­по­ли­гов във връ­з­ка с ор­га­ни­за­ци­я­та на мла­де­жи­те.
6. Па­ра­лел­но с то­ва и по съ­що­то вре­ме - се­п­тем­в­ри 1947 г., се сфор­ми­ра гру­па­та не­ле­гал­ни в с. Пло­с­ки. Връ­з­ки­те ме­ж­ду две­те гру­пи. От ка­к­ви хо­ра се ком­п­ле­к­ту­ва пло­ш­ка­та гру­па.
7. Към края на 1947 г. и в на­ча­ло­то на 1948 г. гру­па­та на Ге­ра­сим се уве­ли­ча­ва и пра­ви опит да се свър­же с Гър­ция - 20.ХII.1947 г.
8. Об­с­ле­д­ва­не от стра­на на вла­ст­та ис­тин­с­ки­те при­чи­ни за съ­з­да­ва­не­то на бан­да­та и хо­ра­та, ко­и­то я ком­п­ле­к­ту­ват. Ми­на­ло­то на Вла­хин­с­кия край, вли­я­ни­е­то на вър­хо­ви­с­ти­те и пр.
9. Ро­ля­та, ко­я­то изи­г­ра ид­ва­не­то на Дум­ба­ла­ков и тая на То­по­ли­гов. Асен Бо­я­джи­ев, Сла­вей­ко Ан­ге­лов, Ван­гел То­до­ров, До­к­то­ра, поп Джо­лев и въ­о­б­ще по­по­ве­те и ре­а­к­ци­он­но на­с­т­ро­е­ни­те учи­те­ли.
10. Опи­тът чрез Бо­я­джи­ев да се ли­к­ви­ди­ра гру­па­та - ни­ка­к­ви ре­зул­та­ти. Съ­щи­ят въз­пи­та­ва бан­да­та в анар­хи­с­ти­че­с­ки дух.
11. На­ра­с­т­ва­не­то на бан­да­та, бя­г­с­т­во­то на мла­де­жи­те от Гра­де­ш­ни­ца, Су­чев от Бе­ли­ца и др.
12. Но­ви про­я­в­ле­ния на бан­да­та - по­бо­и­ща, на­па­де­ния, от­в­ли­ча­не, обе­зо­ръ­жа­ва­не и пр. Уча­с­ти­е­то на Йор­дан Ан­ге­лов и Сла­вей­ко Але­к­сан­д­ров в гор­ни­те про­я­ви.
13. Съ­з­да­ва­не гру­пи по се­ла­та с вой­во­ди, се­к­ре­та­ри и пр. Ла­зар Еф­ти­мов, Ан­д­рея Але­к­сан­д­ров, Йор­дан, Да­фев, Ча­у­шев, Ман­чев и др.
14. Ди­ми­т­ров и не­го­ва­та гру­па в Гра­де­ш­ни­ца.
15. Съ­з­да­ва­не на ку­ри­ер­с­ки и ра­зу­з­на­ва­те­лен апа­рат - Ян­чо, Ге­ор­ги Ко­ва­чев и др.
16. За­ми­с­ля­не на убий­с­т­ва, са­бо­та­жи и пр. Из­п­ра­щат Ди­ми­тър Гю­ров да убие Гал­чо. Убий­с­т­во­то на Гю­ров.
17. Ван­гел То­до­ров, ма­те­ри­ал­на­та ба­за и вдъ­х­но­ви­тел на гор­ни­те ак­то­ве.
18. Към края на яну­а­ри гру­па­та брои към 14 чо­ве­ка - плюс тия 5 чо­ве­ка от Пло­с­ки.
19. На 5 март се ли­к­ви­ди­ра гру­па­та в с. Пло­с­ки. Ро­ля­та на Ме­то­ди Ри­зов и Не­дел­чев.
20. Ге­ра­сим от­п­ра­вя пи­с­мо до Дум­ба­ла­ков да вле­зе във връ­з­ка с чу­ж­ди ми­сии за обе­ща­на­та по­мощ.
21. Ид­ва­не­то в на­ча­ло­то на март на по­л­ко­в­ни­ци­те - вли­я­ние и от­ра­же­ние от тя­х­но­то ид­ва­не - ма­со­во на­с­т­ро­е­ние за из­ли­за­не в не­ле­гал­ност.
22. По­л­ко­в­ни­ци­те про­ве­ж­дат уче­ние на гру­па­та и из­п­ра­щат гру­па от 11 чо­ве­ка, за да на­па­д­нат Гра­де­ш­ни­ца.
23. На 8 март вла­ст­та ак­ти­в­но от­по­ч­на ак­ци­я­та сре­щу бан­да­та - гру­па­та на Ге­ра­сим от 27 чо­ве­ка.
24. На 14 сре­щу 15 март ак­ци­я­та за­по­ч­ва. На 15 се раз­вър­з­ва пър­ва­та схва­т­ка ме­ж­ду ми­ли­ция и бан­да­та. Бан­да­та с бой в бо­ен ред се из­те­г­ля към бал­ка­на. Да­ва се на­ре­ж­да­не от по­л­ко­в­ни­ци­те да се раз­де­лят на мал­ки гру­пи - Асен Ми­хай­лов, Ге­ра­сим, Ба­джий­с­ки и бра­тя Гар­го­ви.
25. Гру­па­та на Бен­гю­за съ­що се раз­де­ля на мал­ки гру­пи. Опи­ти на Ян­чо да ми­не в Ог­ра­ж­де­на. Как ста­на за­ла­вя­не­то на бан­ди­ти­те - Ба­джий­с­ки, бра­тя Гар­го­ви и др.
26. Ха­ра­к­тер, стру­к­ту­ра на бан­да­та.

АМВР, II сл. д. 357, т. 4, л. 99-100

№ 80
Доклад до областното управление в Горна Джумая за подготовката и хода на съдебния процес в гр. Свети Врач срещу четниците и ятаците от четата на Г. Тодоров, 29.VІV1948 г.

Ли­ч­но, стро­го по­ве­ри­тел­но

МВР
Об­ла­с­т­но уп­ра­в­ле­ние на Дър­жа­в­на си­гур­ност
No 1058/29.VI.1948 г.
гр. Гор­на Джу­мая
До дру­га­ря по­мо­щ­ник-ми­ни­с­т­ра
на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти Ру­си Хри­с­то­зов
Ко­пие: На­чал­ник от­дел пър­ви
гр. Со­фия

Доклад за пре­д­ва­ри­тел­на­та по­д­го­то­в­ка и хо­да на про­це­са във връ­з­ка с ли­к­ви­ди­ра­на­та бан­да на Ге­ра­сим То­до­ров в Све­ти­в­ра­ч­ка око­лия
Из­ве­с­т­но е, че след при­к­лю­ч­ва­не­то на сле­д­с­т­ви­е­то в гр. Св. Врач вси­ч­ки по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни бя­ха въ­д­во­ре­ни в Гор­но­джу­май­с­кия за­т­вор. По съ­що­то вре­ме на­ши слу­жи­те­ли с от­го­вор­ник от Со­фия ин­с­пе­к­тор ДДС Ма­нов съ­в­ме­с­т­но със съ­де­б­ния (пар­кет) в Гор­на Джу­мая пре­г­ле­да­ха по­ка­за­ни­я­та и на­п­ра­ви­ха из­ве­с­т­ни ко­ре­к­ции там, къ­де­то бе не­об­хо­ди­мо, ка­то се обър­на осо­бе­но вни­ма­ние на по­ли­ти­че­с­ка­та стра­на на по­ка­за­ни­я­та.
Ед­но­в­ре­мен­но с то­ва бя­ха взе­ти вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми мер­ки да се изо­ли­рат на­пъл­но по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни­те от ка­к­ви­то и да е връ­з­ки от­вън по­с­ре­д­с­т­вом пи­с­ма, ус­т­ни по­ръ­че­ния и дру­ги, за ко­е­то бе на­з­на­чен по­д­хо­дящ ра­зу­з­на­вач от се­к­то­ра ни ка­то от­го­вор­ник за пре­г­ле­ж­да­не­то и при­е­ма­не­то на вси­ч­ки хра­ни и ве­щи. За да мо­же да ръ­ко­во­дим пра­вил­но и по­д­го­т­вим хо­ра­та за пре­д­с­то­я­щия про­цес и да се до­бе­рем до не­ща, не­у­с­та­но­ве­ни по вре­ме на сле­д­с­т­ви­е­то, ка­к­то и да па­ри­ра­ме и най-мал­кия опит за раз­ло­же­ние и от­ри­ча­не на да­де­ни­те по­ка­за­ния, из­г­ра­ди­х­ме не­об­хо­ди­ма­та за цел­та ка­мер­на аген­ту­ра, съ­с­то­я­ща се от 4 ду­ши. За от­го­вор­ник и ръ­ко­во­д­с­т­во на съ­ща­та бе на­з­на­чен гру­по­ви­ят на­чал­ник на 4-та се­к­ция. Аген­ту­ра­та бе пра­вил­но ин­с­т­ру­к­ти­ра­на и ръ­ко­во­де­на и то­ва да­де по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти. Сво­е­в­ре­мен­но бя­ха па­ри­ра­ни вси­ч­ки опи­ти за раз­ло­же­ние и чрез мъм­ре­не и въз­дей­с­т­вие сво­е­в­ре­мен­но ли­к­ви­ди­ра­х­ме с вси­ч­ки обо­со­бе­ни гру­пи­ч­ки, осо­бе­но та­ки­ва от сре­ди­те на ин­те­ли­ген­ти­те. От стра­на на хо­ра­та, ко­и­то во­де­ха сле­д­с­т­ви­е­то, се по­ло­жи­ха из­к­лю­чи­тел­ни гри­жи, из­ра­зя­ва­щи се в че­с­ти сви­ж­да­ния и бе­се­ди с по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни­те, ко­е­то да­де от­ли­ч­ни ре­зул­та­ти. Бла­го­да­ре­ние на вси­ч­ко то­ва в бан­ди­ти­те и ята­ци­те на­с­тъ­пи го­лям пре­лом и на­пъл­но осъ­з­на­ва­не. Те се яви­ха на про­це­са, из­ця­ло при­з­на­вай­ки и по­ри­ца­вай­ки сво­я­та про­ти­во­на­ро­д­на дей­ност. Още при при­с­ти­га­не­то на по­д­с­ле­д­с­т­ве­ния жур­на­лист Ми­ха­ил Дум­ба­ла­ков, за да се за­па­зи ди­с­ци­п­ли­на­та и на­с­тъ­пи­ло­то раз­ка­я­ние, съ­щи­ят през ця­ло­то вре­ме, вклю­чи­тел­но и по то­ва на про­це­са, бе на­пъл­но изо­ли­ран.
При та­ка ус­т­ро­е­на­та ра­бо­та и про­ве­де­на пре­д­ва­ри­тел­на по­д­го­то­в­ка на­б­ли­жа­ва­ше 14 юни, т.е. де­нят за за­по­ч­ва­не­то на про­це­са. Хо­ра­та тря­б­ва­ше да се вър­нат об­ра­т­но в гр. Св. Врач. За цел­та бе из­ра­бо­тен съ­о­т­ве­тен план за тя­х­но­то пре­кар­ва­не и ох­ра­на с от­го­вор­ни­ци: гру­по­вия на­чал­ник на ДС при 4-та се­к­ция и око­лий­с­кия на­чал­ник на ми­ли­ци­я­та - гр. Св. Врач. Пре­на­ся­не­то бе из­вър­ше­но сво­е­в­ре­мен­но и на­пъл­но бе­зин­ци­ден­т­но.
В на­ве­че­ри­е­то на 14 юни по ох­ра­на­та на по­д­с­ле­д­с­т­ве­ни­те и по­д­си­гу­ря­ва­не­то си­гур­но­ст­та на про­це­са бе из­ра­бо­тен нов кон­к­ре­тен план, из­ра­зя­ващ се в сле­д­но­то:
1. Да се оси­гу­ри пъл­на си­гур­ност на ка­ра­ул­на­та слу­ж­ба и пъл­на изо­ла­ция на аре­с­тан­ти­те с от­го­вор­ни­ци: фи­к­си­ра­ния по-го­ре гру­пов на­чал­ник, за­ме­с­т­ник-око­лий­с­кия на­чал­ник на ми­ли­ци­я­та в гр. Св. Врач и ци­ти­ра­ния по-го­ре ра­зу­з­на­вач за про­вер­ка на хра­ни­те и ве­щи­те.
2. Да се взе­мат вси­ч­ки мер­ки за пъл­на ох­ра­на на съ­де­б­на­та за­ла, чи­та­ли­ще­то и си­гур­но кон­во­и­ра­не на аре­с­тан­ти­те от уча­с­тъ­ка, къ­де­то бя­ха, до съ­де­б­на­та за­ла и об­ра­т­но с от­го­вор­ник - ко­ман­ди­ра на мо­то­ри­зи­ра­ния взвод.
3. Сви­ж­да­не­то и бе­се­ди­те ме­ж­ду на­ши­те опе­ра­ти­в­ни ра­бо­т­ни­ци и аре­с­тан­ти­те да про­дъл­жат.
4. Да се из­не­се ин­с­т­ру­к­ти­в­на бе­се­да пред вси­ч­ки слу­жи­те­ли от ми­ли­ци­я­та във връ­з­ка с пре­д­с­то­я­щия про­цес, да се за­о­с­т­ри тя­х­но­то вни­ма­ние и да се да­дат ука­за­ния за дей­но­ст­та, ко­я­то тря­б­ва да про­ве­дат по вре­ме на съ­щия.
5. Да се по­с­та­ви в ус­лу­га вси­ч­ка­та на­ли­ч­на аген­ту­ра, ка­то бъ­де до­б­ре ин­с­т­ру­к­ти­ра­на и й се по­с­та­вят кон­к­ре­т­ни за­да­чи във връ­з­ка с ко­мен­та­ри­те по про­це­са, ка­к­то и да на­б­лю­да­ват вси­ч­ки вра­же­с­ки еле­мен­ти.
6. Да се об­ле­кат до­б­ри фор­ме­ни ми­ли­ци­о­не­ри в ци­вил­ни дре­хи и съ­в­ме­с­т­но със здра­ви на­ши пар­тий­ци, след ка­то на­д­ле­ж­но бъ­дат ин­с­т­ру­к­ти­ра­ни, да се пу­с­нат всред на­ро­да.
Пла­нът сво­е­в­ре­мен­но и ек­с­пе­ди­ти­в­но бе на­пъл­но из­пъл­нен. Та­ка вси­ч­ки си­ли, на ко­и­то мо­же­ше да се раз­чи­та в гр. Св. Врач, бя­ха мо­би­ли­зи­ра­ни в по­д­к­ре­па на то­зи тол­ко­ва го­лям и ва­жен про­цес.
По вре­ме на съ­де­б­ни­те за­се­да­ния при­съ­с­т­ва­ха и два­ма от гру­по­ви­те на­чал­ни­ци на се­к­то­ра, во­ди­ли сле­д­с­т­ви­е­то, със за­да­ча по вре­ме на по­чи­в­ки­те да бе­се­д­ват със съ­дий­с­кия съ­с­тав и при съ­де­б­но­то ди­ре­не да им из­п­ра­щат бе­ле­ж­ки с въ­п­ро­си от осо­бе­но зна­че­ние, от­на­ся­щи се до по­д­съ­ди­ми­те.
Сво­е­в­ре­мен­но бя­ха про­ве­де­ни по­д­хо­дя­щи бе­се­ди и с вси­ч­ки ад­во­ка­ти, ко­и­то на брой бя­ха 12.
При та­ка из­вър­ше­на­та ог­ром­на пре­д­ва­ри­тел­на по­д­го­то­в­ка, ка­к­то е из­ве­с­т­но, про­це­сът за­по­ч­на на 14 т.м. Ин­те­ре­сът сред гра­ж­дан­с­т­во­то бе осо­бе­но мно­го го­лям и въ­п­ре­ки из­вън­ре­д­но то­п­ло­то вре­ме чи­та­ли­щ­ни­ят са­лон бе ви­на­ги пре­пъл­нен. При­съ­с­т­ва­ха мно­го слу­ша­те­ли и от окол­ни­те се­ла. При­съ­с­т­ва­щи­те слу­ша­те­ли, раз­би­ра се, бя­ха сво­е­в­ре­мен­но пре­ци­з­но про­ве­ря­ва­ни. Съ­де­б­но­то ди­ре­не про­дъл­жи до 17 юни (че­т­вър­тък) до обяд, през ко­е­то вре­ме през по­д­съ­ди­ма­та ска­мей­ка ми­на­ха вси­ч­ки­те 77 чо­ве­ка. Вси­ч­ки по­д­съ­ди­ми на­п­ра­ви­ха пъл­ни са­мо­п­ри­з­на­ния и по­ри­ца­ха про­ти­во­на­ро­д­на­та си дей­ност, ка­то не за­къ­с­ня­ха да мо­лят за ми­лост. То­ва да­де въз­мо­ж­ност на про­ку­ро­ра да се по­п­ра­вят из­ве­с­т­ни до­пу­с­на­ти гре­ш­ки в ква­ли­фи­ка­ци­я­та и да се по­ви­ши съ­ща­та на ня­кол­ко по­д­съ­ди­ми.
На 18 юни за­по­ч­на раз­пи­тът на сви­де­те­ли­те. Пър­ви бя­ха раз­пи­та­ни про­ку­рор­с­ки­те та­ки­ва - по­с­т­ра­да­ли, оче­ви­д­ци, уча­с­т­ни­ци в ак­ци­я­та и об­ще­с­т­ве­ни де­я­те­ли. Об­що взе­то, сви­де­те­ли­те се из­ка­за­ха мно­го до­б­ре, ка­то из­к­лю­чим ня­кои по­ка­за­ния на сви­де­те­ли от се­ла­та, ко­и­то въ­п­ре­ки про­ве­де­на­та по­д­го­то­в­ка, вер­ни на сво­я­та осо­бе­на сел­с­ка пси­хо­ло­гия, тръ­г­на­ха по ли­ния на хри­с­ти­ян­щи­на­та и в ли­це­то на сво­и­те съ­се­ля­ни по­д­съ­ди­ми ня­ма­ха сме­лост да го­во­рят ис­ти­на­та. Тук му е мя­с­то­то да от­бе­ле­жим да­де­ни­те по­ка­за­ния на сви­де­те­ля об­ще­с­т­ве­ник Йор­дан Д. Ри­зов - пре­д­се­да­тел на гра­д­с­ка­та уп­ра­ва на гр. Св. Врач, кой­то в про­це­са има­ше по­д­съ­дим брат - пар­ти­ец. Въ­п­ре­ки пре­д­ва­ри­тел­но про­ве­де­на­та с не­го бе­се­да и да­де­ни спе­ци­ал­ни ука­за­ния той се от­к­ло­ни от дей­с­т­ви­тел­на­та пло­с­кост, при ко­я­то дей­с­т­ва­ха бан­ди­ти­те и с по­д­чер­та­на уве­ре­ност се из­ка­за, че ед­на от при­чи­ни­те на тя­х­но­то уве­ли­че­ние в бан­да­та са спе­ци­фи­ч­ни­те ус­ло­вия, при ко­и­то те са жи­ве­ли. Не­що по­ве­че, той по­д­чер­та, че ед­ва ли не по­ло­ви­на­та от тия про­с­ти хо­ри­ца са жер­т­ва на тия ус­ло­вия и че те са тръ­г­на­ли по то­зи път съ­вър­ше­но не­съ­з­на­тел­но, бла­го­да­ре­ние на тя­х­на­та от­къ­с­на­тост и на­и­в­ност. Ние зна­ем, раз­би­ра се, до­б­ре, че дей­но­ст­та на те­зи про­с­ти хо­ри­ца во­ди сво­е­то на­ча­ло от дру­ж­би­те на Ни­ко­ла Пе­т­ков и от бе­ли­те бю­ле­ти­ни и че тя не­д­ву­с­ми­с­ле­но со­чи бли­зък пре­в­рат и ан­г­ло­-а­ме­ри­кан­с­ка на­ме­са. Но Йор­дан Ри­зов не пре­с­та­на до­тук. По­д­дал се на сво­и­те бра­то­ви чу­в­с­т­ва, той тръ­г­на по ли­ни­я­та на оп­ра­в­да­ва­не­то на своя брат, ка­то ка­за, че брат му не е мо­гъл да по­с­тъ­пи дру­го­я­че. Из­ка­за се още, че и вла­ст­та не би­ла на сво­е­то мя­с­то, ка­то не взи­ма­ла се­ри­о­з­ни сво­е­в­ре­мен­ни мер­ки за ли­к­ви­ди­ра­не­то на бан­да­та.
То­ва на­пъл­но по­г­ре­ш­но и осо­бе­но вре­д­но из­ка­з­ва­не на­ма­ли в ли­це­то на по­д­съ­ди­ми­те и слу­ша­те­ли­те ви­но­в­но­ст­та на пър­ви­те и по­с­лу­жи за ос­но­вен сти­мул в за­щи­та­та на ад­во­ка­ти­те. По­ч­ти вси­ч­ки ад­во­ка­ти при про­из­на­ся­не на за­щи­т­ни­те си ре­чи ци­ти­ра­ха из­ка­з­ва­ни­я­та на Ри­зов, из­по­л­з­вай­ки не­го­вия ав­то­ри­тет на уп­ра­в­ник и об­ще­с­т­ве­ник. За от­бе­ля­з­ва­не е и то­ва, че до­ка­то ня­кои от про­ку­рор­с­ки­те сви­де­те­ли се сму­ти­ха, го­ля­ма част от сви­де­те­ли­те на по­д­съ­ди­ми­те сви­де­тел­с­т­ва­ха про­тив тях.
На 19 юни, съ­бо­та сле­до­бед, про­ку­ро­рът дру­га­рят Раз­ло­гов про­из­не­се сво­я­та об­ви­ни­тел­на реч, до­б­ре ар­гу­мен­ти­ра­на и ду­хо­ви­то по­с­т­ро­е­на, при ко­е­то по­и­с­ка 34 смър­т­ни при­съ­ди. То­ва да­де осо­бе­но тре­во­ж­но от­ра­же­ние сред по­д­съ­ди­ми­те, но бла­го­да­ре­ние на про­ве­де­ни­те на­ши сви­ж­да­ния до из­ве­с­т­на сте­пен те се ус­по­ко­и­ха. От­но­ше­ни­е­то на гра­ж­да­ни­те оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­ци към про­це­са бе на­пъл­но по­ло­жи­тел­но и ис­ка­не­то от стра­на на про­ку­ро­ра на 34 смър­т­ни при­съ­ди се по­с­ре­щ­на със за­до­вол­с­т­во, из­тъ­к­вай­ки осо­бе­ния гра­ни­чен ха­ра­к­тер на Све­ти­в­ра­ч­ка око­лия. Вра­го­ве­те на на­ро­да, раз­би­ра се, сти­с­ка­ха зъ­би и по­ри­ца­ва­ха ме­ку­ша­во­то дър­жа­ние на сво­и­те до­в­че­ра­ш­ни вер­ни оръ­дия.
В по­не­дел­ник, 21 юни, ад­во­ка­ти­те про­из­не­со­ха сво­и­те за­щи­т­ни ре­чи. Об­що взе­то, от тя­х­на стра­на бе пра­вил­но из­не­се­на по­ли­ти­че­с­ка­та по­с­та­но­в­ка на про­це­са, ка­то се из­тъ­к­на аб­со­лю­т­но вра­же­с­ка­та дей­ност на бан­ди­ти­те и те­х­ни­те ята­ци и по­ма­га­чи. Не се на­п­ра­ви­ха опи­ти да се ос­пор­ва на­ли­чи­е­то на офор­ми­ла­та се въ­о­ръ­же­на бан­да и не­й­на­та край­на цел - смъ­к­ва­не­то на вла­ст­та на ОФ чрез въ­о­ръ­жен пре­в­рат с ак­ти­в­на­та на­ме­са на Ан­г­лия и Аме­ри­ка. С из­к­лю­че­ние на един вси­ч­ки ос­та­на­ли ад­во­ка­ти по­ри­ца­ха дей­но­ст­та на по­д­съ­ди­ми­те и се из­ка­за­ха в оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­с­ки дух, за­щи­та­вай­ки пре­ди вси­ч­ко на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си на стра­на­та и бъл­гар­с­кия на­род.
Влай­чо Ка­ра­и­ва­нов, кой­то по ед­на слу­чай­ност е ос­та­нал да уп­ра­ж­ня­ва ад­во­ка­т­с­ка­та си про­фе­сия, се из­ка­за вра­же­с­ки, ка­то се опи­та на­пъл­но да от­ри­ча дей­с­т­ви­тел­ни­те це­ли на не­го­ви­те по­д­съ­ди­ми и до­ка­за­ни­те те­х­ни на­ме­ре­ния да во­дят бор­ба сре­щу Оте­че­с­т­ве­ния фронт в съ­с­та­ва на бан­да­та. Об­ви­ни съ­да, че ква­ли­фи­ка­ци­я­та, по ко­я­то не­го­ви­те до­ве­ри­те­ли са по­д­ве­де­ни, не би­ла ни­как пра­вил­на и не от­го­ва­ря­ла на кон­су­ми­ра­но­то пре­с­тъ­п­ле­ние, ка­то на­с­то­я­тел­но по­и­с­ка по­ни­же­ние на ква­ли­фи­ка­ци­я­та, а за ня­кои - пъл­но оп­ра­в­да­ние. Във втор­ник след про­из­на­ся­не­то на за­щи­т­ни­те ре­чи на ос­та­на­ли­те два­ма ад­во­ка­ти бе да­де­на по­с­ле­д­на ду­ма на по­д­съ­ди­ми­те. Вси­ч­ки­те 77 ду­ши по­д­съ­ди­ми от­но­во пре­ми­на­ха през по­д­съ­ди­ма­та ска­мей­ка и със съл­зи на очи, по­ри­ца­вай­ки сво­я­та пре­да­тел­с­ка дей­ност, мо­ле­ха за ми­лост.
След дву­д­не­в­но съ­ве­ща­ние на 25 юни пре­ди обяд съ­дът в сво­е­то по­с­ле­д­но за­се­да­ние про­из­не­се сле­д­ни­те при­съ­ди: 12 ду­ши се осъ­ж­дат на смърт, от ко­и­то един за­до­ч­но, 15 на до­жи­во­тен за­т­вор, 13 на 15 го­ди­ни, 6 - на 12 го­ди­ни, 7 - на 10 го­ди­ни, 6 - на 8 го­ди­ни, 4 - на 5 го­ди­ни, 3 - на 3 го­ди­ни, 2 - на по ед­на го­ди­на, 8 ду­ши на 8 ме­се­ца ус­ло­в­но ос­во­бо­де­ни и два­ма ду­ши на­пъл­но оп­ра­в­да­ни.
Про­из­не­се­ни­те при­съ­ди да­до­ха по­ло­жи­тел­но от­ра­же­ние сред оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­с­ки­те об­ще­с­т­ве­ни сре­ди, пар­тий­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во и на­ши­те по-от­го­вор­ни дру­га­ри, от гр. Св. Врач оба­че ос­та­на­ха не­за­до­во­ле­ни, оча­к­вай­ки по­ве­че смър­т­ни при­съ­ди. Бол­шин­с­т­во­то от по­д­съ­ди­ми­те по­с­ре­щат да­де­ни­те при­съ­ди съ­що със за­до­вол­с­т­во, от­чи­тай­ки, че то­ва е не­об­хо­ди­мо пре­д­вид гра­ни­ч­ния ха­ра­к­тер на Све­ти­в­ра­ч­ка око­лия и че да­де­ни­те смър­т­ни при­съ­ди са не­ре­ал­ни, т.е. ня­ма да се про­ве­дат на пра­к­ти­ка. Те се со­ли­да­ри­зи­рат с про­ве­ж­да­на­та ли­ния за в бъ­де­ще да се па­ри­рат вси­ч­ки вра­же­с­ки еле­мен­ти и пре­д­ва­ри­тел­но да се ре­с­пе­к­ти­рат, за да мо­гат да бъ­дат из­ко­ре­не­ни вси­ч­ки те­х­ни по­ми­с­ли и опи­ти за об­ра­зу­ва­не­то на но­ва бан­да под ка­к­ва­то и да е фор­ма и ха­ра­к­тер.
В за­к­лю­че­ние мо­же да се ка­же, че бла­го­да­ре­ние на про­ве­де­на­та ог­ром­на пла­но­ва ра­бо­та във връ­з­ка с про­це­са той бе до­ве­ден до на­пъл­но ре­зул­та­тен и ус­пе­шен край. Изо­б­що про­це­сът ста­на яр­ка де­мон­с­т­ра­ция на си­ла­та и про­фе­си­о­нал­на­та ком­пе­тен­т­ност на на­ша­та но­ва на­ро­д­на власт.

Зам.-на­чал­ник се­к­тор ДС: (Г. Да­ви­дов)

АМВР, III раз. 1713, т. 3, л. 30-32

№ 81
Отчетен доклад на ОУ на ДС в Горна Джумая
до Дирекция Държавна сигурност в София
за резултатите от борбата срещу "враговете" на държавата в Пиринска Македония през 1948 г.

МВР
Секторно управление ДС
No 1488/30.ХII.1948 г.
гр. Гор­на Джу­мая

До другаря началник отдел първи
Дирекция Държавна сигурност
 гр. София

Доклад за вре­ме­то от 1 яну­а­ри до 31 де­кем­в­ри 1948 г.

През из­те­к­ла­та ве­че 1948 го­ди­на вра­го­ве­те на на­ша­та со­ци­а­ли­с­ти­че­с­ка дър­жа­ва про­я­вя­ва­ха до­с­та ак­ти­в­на и под най-раз­ли­ч­на фор­ма вра­же­с­ка дей­ност. Тя се съ­с­тои в сле­д­но­то: още в на­ча­ло­то на го­ди­на­та вра­го­ве­те - би­в­ши ве­ме­ри­с­ти, би­в­ши ни­ко­лапе­т­ко­ви­с­ти, де­с­ни зе­ме­дел­ци и де­с­ни зве­на­ри и дру­ги за­се­г­на­ти от раз­ли­ч­ни­те ре­фор­ми на ОФ след 9 се­п­тем­в­ри 1944 г., се ори­ен­ти­ра­ха: а) към ор­га­ни­зи­ра­не на гру­пи и бя­га­не зад гра­ни­ца (пре­ди из­ли­за­не­то на ре­зо­лю­ци­я­та на Ин­форм­бю­ро), а след то­ва и в Юго­с­ла­вия; б) бя­га­не в го­ра­та и от­по­ч­ва­не на въ­о­ръ­же­на бан­ди­т­с­ка бор­ба сре­щу вла­ст­та.
А. Анар­хи­с­ти­те се ори­ен­ти­ра­ха към вер­бо­ва­не на но­ви чле­но­ве, осо­бе­но сред мла­де­жи­те, и раз­про­с­т­ра­ня­ва­не на по-ши­ро­ко тя­х­на­та про­па­ган­д­на ли­те­ра­ту­ра.
Та­ка две­те мал­ки бан­ди­т­с­ки гру­пи - "Елен" и "Те­ро­ри­с­ти" - в Све­ти­в­ра­ч­ко, ор­га­ни­зи­ра­ни още към края на 1947 г., през яну­а­ри се раз­ра­с­на­ха, ка­то осо­бе­но "Елен" до­с­ти­г­на до на­ча­ло­то на март 28 ду­ши, а към 15 март, ко­га­то ве­че от­по­ч­на­х­ме ре­а­ли­за­ци­я­та, тя на­б­ро­я­ва­ше 42-ма ду­ши. "Те­ро­ри­с­ти" сти­г­на­ха до 5 чо­ве­ка.
В Не­в­ро­ко­п­с­ко вра­же­с­ки­те еле­мен­ти, из­хо­ж­да­щи осо­бе­но из сре­ди­те на ВМРО, от­по­ч­на­ха ор­га­ни­зи­ра­не на гру­пи - по­д­го­то­в­ка за бя­г­с­т­ва и бя­г­с­т­ва в Гър­ция, за­сил­вай­ки сво­я­та аги­та­ция и про­па­ган­да сре­щу на­ша­та власт и за­то­ва, че в Гър­ция и Аме­ри­ка би­ло ху­ба­во и пр., и пр. Не­по­с­ре­д­с­т­ве­но след то­ва вра­же­с­ки­те еле­мен­ти и от Пе­т­ри­ч­ко от­по­ч­на­ха по­д­го­то­в­ки за бя­г­с­т­ва на на­ша те­ри­то­рия и от­по­ч­ва­не бан­ди­т­с­ка дей­ност и бя­г­с­т­ва в Гър­ция. Съ­що­то яв­ле­ние мо­же да се от­бе­ле­жи осо­бе­но след из­ли­за­не ре­зо­лю­ци­я­та на Ин­форм­бю­ро и в Гор­но­джу­май­с­ко - око­ли­я­та и гра­да, от­къ­де­то за ед­но къ­со вре­ме ус­пя­ха да из­бя­гат 12 ду­ши в Юго­с­ла­вия, дру­ги 4 ду­ши в мо­мент на бя­г­с­т­во за­ло­ви­х­ме, а дру­ги 5 - го­т­ве­щи се да бя­гат, са на раз­ра­бо­т­ка. Има про­я­в­ле­ния от съ­щия ха­ра­к­тер, мо­жем да от­бе­ле­жим, и в Раз­ло­ж­ка око­лия, от­къ­де­то 5 ду­ши ус­пя­ха да из­бя­гат към гръ­ц­ка те­ри­то­рия, а дру­ги 4 ду­ши след 10-дне­в­на бан­ди­т­с­ка дей­ност бя­ха за­ло­ве­ни.
От вси­ч­ко до­тук мо­же яс­но да се ви­ди ка­к­во: че вра­же­с­ки­те еле­мен­ти, осо­бе­но след про­ве­ж­да­не на кру­п­ни­те ме­ро­п­ри­я­тия на Оте­че­с­т­ве­ния фронт, изо­с­т­ри­ха сво­и­те вра­же­с­ки от­но­ше­ния към на­ша­та власт и се ори­ен­ти­ра­ха към най-ос­т­ра­та фор­ма на вра­же­с­ка де­я­тел­ност - не­ле­гал­на и въ­о­ръ­же­на бор­ба. По тая ли­ния - по­ли­ти­че­с­ки бан­ди­ти­зъм, вра­гът се ока­за най-смел, сле­до­ва­тел­но най-мно­го си­ли се­к­ци­я­та хвър­ли в бор­ба сре­щу бан­ди­ти­з­ма.
Во­дач на гру­па­та бе­ше Йор­дан Руй­чев, кой­то из­бя­га в не­ле­гал­ност още на 25.ХII.1946 г. след из­вър­ш­ва­не убий­с­т­во­то над се­к­ре­та­ря на пар­ти­я­та Ме­то­ди Хри­с­тов Ни­ко­лов от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко. Дей­но­ст­та на гру­па­та се съ­с­то­е­ше в аги­та­ция и про­па­ган­да сред на­се­ле­ни­е­то за бли­з­ка вой­на, на­на­ся­не по­бо­и­ща над до­б­ри оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­ци, аги­та­ция сре­щу ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та пар­тия, за­ка­на за убий­с­т­во на на­ши от­го­вор­ни дру­га­ри и пр. За раз­ра­бо­т­ка на гру­па­та се ори­ен­ти­ра­х­ме към вер­бо­в­ка и въ­ве­ж­да­не агент сред гру­па­та. Ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бе­ше осъ­ще­с­т­ве­но. Вер­бо­ва­х­ме ли­це­то То­ма Йо­си­фов Ма­ни­ка­тов под псе­в­до­ним "Ри­ла". След ус­т­ро­е­но­то му бя­г­с­т­во аген­тът се свър­за с гру­па­та. Сре­щи­те си с не­го уре­ж­да­х­ме на­п­ра­во. Та­ка раз­ра­бо­т­ка­та про­дъл­жи до 5 март 1948 г. След ка­то бя­х­ме ус­та­но­ви­ли то­ч­но­то ме­с­то­на­хо­ж­де­ние на бан­да­та, на­б­ро­я­ва­ща ве­че 5 чо­ве­ка, на 4 март из­го­т­ви­х­ме план и на 5 март су­т­рин­та раз­ра­бо­т­ка­та бе­ше ре­а­ли­зи­ра­на. Три­ма от гру­па­та бя­ха уби­ти, а еди­ни­ят - Йор­дан Руй­чев, ус­пя да из­бя­га. На 9 март 1948 г. бра­тът на Йор­дан Руй­чев Ни­ко­ла и ба­ща му съ­що та­ка из­бя­га­ха. Раз­ра­бо­т­ка­та про­дъл­жи и след ня­кол­ко дни за­ло­ви­х­ме ба­ща му. На 8 ап­рил уби­х­ме Ни­ко­ла Руй­чев, а на 4 с.м. - Йор­дан. Та­ка раз­ра­бо­т­ка­та бе­ше на­пъл­но ре­а­ли­зи­ра­на.
Б. "Елен" - Св. Врач, Г. Джу­мая. Раз­ра­бо­т­ка­та бе­ше от­по­ч­на­та още от края на ми­на­ла­та го­ди­на. Към края на го­ди­на­та гру­па­та бро­е­ше 8 ду­ши, ка­то во­дач на съ­ща­та бе­ше Ге­ра­сим То­до­ров Ни­ко­лов. Раз­ра­бо­т­ка­та не мо­жа­х­ме да ре­а­ли­зи­ра­ме до от­по­ч­ва­не на зи­ма­та по­ра­ди то­ва, че аген­тур­ни­ят ни апа­рат бе­ше слаб. През 1948 г. раз­ра­бо­т­ка­та про­дъл­жи. Про­ти­в­но на на­ши­те пре­д­по­ло­же­ния, че гру­па­та ще се ус­та­но­ви през зи­ма­та на ятак и там да ги уда­рим, тя за­по­ч­на из­вън­ре­д­но бър­зо да се раз­ра­с­т­ва и раз­ши­ря­ва сво­и­те връ­з­ки сред на­се­ле­ни­е­то на се­ла­та Вла­хи, Оща­ва, Пло­с­ки, Се­но­кос, Бре­жа­ни, Ме­ч­кул, Кре­с­на, Га­ра Пи­рин и Кру­п­ник, ка­то през съ­що­то вре­ме ши­ре­ха сво­я­та зло­в­ре­д­на ан­ти­на­ро­д­на про­па­ган­да за бли­з­ка вой­на, аги­та­ция сред на­се­ле­ни­е­то сре­щу ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та пар­тия, вер­бо­ва­не на чле­но­ве на пар­ти­я­та за те­х­ни ята­ци и връ­з­ки и из­по­л­з­ва­не на те­х­ни аген­ти сред пар­ти­я­та, ка­къ­в­то е слу­ча­ят със све­ще­ни­ка Сте­фан Кам­би­тов от с. Се­но­кос и др., на­на­ся­не по­бо­и­ща на до­б­ри оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­ци - бе­ше оби­к­но­ве­но про­я­в­ле­ние на бан­да­та. Ос­вен то­ва по ти­па на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов) бан­да­та под во­да­че­с­т­во­то на би­в­шия ве­ме­рист бан­ди­та Ге­ра­сим То­до­ров Ни­ко­лов за­по­ч­на да строи във вся­ко се­ло ор­га­ни­за­ция с вой­во­да, се­к­ре­тар и ня­кол­ко чле­на с цел ор­га­ни­зи­ра­не по­д­по­ма­га­не­то на бан­да­та. До на­ча­ло­то на март гру­па­та на­ра­с­на на 28 чо­ве­ка. До то­зи мо­мент на­ша­та та­к­ти­ка на раз­ра­бо­т­ка бе­ше осо­бе­на. На­ша­та цел бе­ше да не съ­з­да­ва­ме ши­рок аген­тур­но-ин­фор­ма­ци­о­нен апа­рат, а да дей­с­т­ва­ме с ма­лък брой аген­ту­ра, стре­мей­ки се да ми­ни­ра­ме гру­па­та от­въ­т­ре. Ръ­ко­во­дей­ки се от та­зи та­к­ти­ка, ние бя­х­ме съ­з­да­ли са­мо два­ма аген­ти и два­ма ин­фор­ма­то­ри, еди­ни­ят от ко­и­то впо­с­ле­д­с­т­вие се ока­за агент пре­да­тел.
Ние ви­ж­да­х­ме, че гру­па­та от ден на ден все по­ве­че ра­с­те и раз­ши­ря­ва сво­и­те връ­з­ки и вли­я­ние сред на­се­ле­ни­е­то от Све­ти­в­ра­ч­ка и част от око­ли­я­та на Гор­но­джу­май­с­ко. Ние за­бе­ля­за­х­ме съ­що та­ка и ко­ле­ба­ни­е­то сред на­ша­та аген­ту­ра, ма­кар и мал­ка да бе­ше тя.
И след от­чи­та­не на гре­ш­ка­та при во­де­не на раз­ра­бо­т­ка­та, ко­е­то ста­на на 8 март, ние се ори­ен­ти­ра­х­ме с по­мо­щ­та на др. пом.-ми­ни­с­тър към бър­зо вер­бо­ва­не на хо­ра из­ме­ж­ду най-здра­ви­те ята­ци и връ­з­ки на бан­да­та, ка­то за цел­та на­беля­за­х­ме 35 чо­ве­ка, за вер­бо­в­ка­та на ко­и­то се оп­ре­де­ли срок от 6 дни. Тъй ка­то хо­ра­та, ко­и­то бя­ха на­бе­ля­за­ни за вер­бо­в­ка, бя­ха най-здра­ви­те ята­ци и връ­з­ки на бан­да­та и хо­ра, ко­и­то са в най-бли­зък и те­сен кон­такт с бан­да­та, на­ша­та цел бе­ше да мо­же и чрез тях бър­зо да раз­ра­бо­тим и уда­рим гру­па­та. Ние бя­х­ме уве­ре­ни, че ня­кои от вер­бо­ва­ни­те след вер­бо­в­ка­та ще се при­съ­е­ди­нят към бан­да­та, дру­га част не ще ни да­ват вер­ни све­де­ния, но ние бя­х­ме съ­що та­ка уве­ре­ни, че тре­та­та част от тях, по­с­та­ве­ни ме­ж­ду чу­ка и на­ко­вал­ня­та, ще пре­д­по­че­тат да бъ­дат чук, т.е. да за­с­та­нат на на­ша стра­на и за­ра­бо­тят упо­ри­то в на­ша по­л­за.
Вер­бо­в­ки­те тря­б­ва­ше да се из­вър­шат из­к­лю­чи­тел­но чрез се­к­ре­т­но за­ди­га­не, раз­пит ня­къ­де око­ло къ­щи­те и съ­ща­та нощ вер­бо­в­ка.
За да бъ­дат по-ефи­ка­с­ни на­ши­те вер­бо­в­ки, ние един ден пре­ди от­по­ч­ва­не из­пъл­не­ни­е­то на пла­на вди­г­на­х­ме и ин­тер­ни­ра­х­ме се­мей­с­т­ва­та на по-про­я­ви­ли­те се бан­ди­ти ка­то на Ге­ра­сим То­до­ров, Гър­ков, Руй­чев и др. - вси­ч­ко 8 се­мей­с­т­ва. С то­ва ме­ро­п­ри­я­тие це­ля­х­ме да вне­сем из­ве­с­т­но раз­ко­ле­ба­ние сред бан­ди­ти­те, а съ­що та­ка и сред те­х­ни­те ята­ци и връ­з­ки.
Ме­ро­п­ри­я­ти­я­та се про­ве­до­ха та­ка, ка­к­то бя­ха за­п­ла­ну­ва­ни. Но още в пър­ви­те дни на из­пъл­не­ни­е­то на пла­на из­бя­га­ха още 6 ду­ши, еди­ни­ят от ко­и­то На­й­ден Ми­хай­лов - брат на бан­ди­та Асен Ми­хай­лов, из­бя­га, след ка­то бе­ше вер­бо­ван и при­ел вер­бо­в­ка­та. Не­го бя­х­ме вер­бо­ва­ли, с цел да вле­зе във връ­з­ка с не­го­вия брат Асен, кой­то спо­ред све­де­ния, по­лу­че­ни по аген­ту­рен път, бе­ше в ло­ши от­но­ше­ния с во­да­ча на бан­да­та Ге­ра­сим. Ме­ро­п­ри­я­ти­я­та по се­к­ре­т­ни­те за­ди­га­ния и вер­бо­в­ки бя­ха из­пъл­не­ни 90 на сто до оп­ре­де­ле­ния срок. При про­ве­ж­да­не на ме­ро­п­ри­я­ти­я­та от сле­д­с­т­ви­е­то и аген­тур­ни­те до­не­се­ния от но­во­вер­бо­ва­ни­те ние ус­пя­ва­х­ме да се до­бе­рем до по­ло­жи­тел­ни дан­ни за ме­с­то­на­хо­ж­де­ни­е­то на бан­да­та и на 14.III.1948 г. из­ра­бо­ти­х­ме опе­ра­ти­в­ния план за ре­а­ли­за­ци­я­та на раз­ра­бо­т­ка­та.
На 15.III. т. г. ра­но су­т­рин­та ак­ци­я­та от­по­ч­на. Тук стру­па­х­ме по­ч­ти вси­ч­ки опе­ра­ти­в­ни си­ли от се­к­то­ра, вклю­чи­тел­но и от око­ли­и­те. Още пър­вия ден вля­зо­х­ме в схва­т­ка с бан­да­та, ко­я­то раз­п­ръ­с­на­х­ме на гру­пи и гру­пи­ч­ки, но с от­по­ч­ва­не на ак­ци­я­та ня­кои от по-здра­ви­те ята­ци съ­що из­бя­га­ха и чи­с­ло­то на бан­ди­ти­те до­с­ти­г­на до 42 ду­ши.
Спо­ред аген­тур­ни све­де­ния бан­ди­ти­те раз­по­ла­га­ха с хра­на най-мно­го за 2 де­на, а се­ла­та, в чий­то ра­йон се на­ми­ра­ше бан­да­та, са раз­п­ръ­с­на­ти на ма­ха­ли по вси­ч­ки ба­и­ри и бан­ди­ти­те мо­же­ха да се сна­б­дя­ват с хра­на и ук­ри­ват мно­го ле­с­но.
Имай­ки пре­д­вид вси­ч­ко то­ва, съ­б­ра­х­ме вси­ч­ки хо­ра от вси­ч­ки ма­ха­ли и ма­ха­ли­ч­ки в три пун­к­та: Се­но­кос, Оща­ва и Вла­хи, ка­то за­е­д­но с хо­ра­та сва­ли­х­ме вси­ч­ка­та сто­ка и вся­ка­к­ви про­ду­к­ти за хра­на, ка­то в съ­що­то вре­ме ус­та­но­ви­х­ме строг ре­жим. От 6 ча­са ве­чер­та ми­ли­ци­о­нер­с­ки час.
През но­щ­та ни­ка­к­во дви­же­ние на ци­вил­ни хо­ра, на ста­да­та по­з­во­ля­ва­х­ме да се па­сат на 300-500 м око­ло се­ло­то, пре­х­вър­лят ли ра­йо­на - стре­ля­х­ме. В съ­що­то вре­ме па­д­на го­лям сняг, студ и ви­е­ли­ца.
Мно­го ов­ци и аг­не­та из­м­ръ­з­на­ха, но в съ­що­то вре­ме на­ши­ят опе­ра­ти­вен ка­дър, раз­с­та­вен на гру­пи по ко­мен­дан­т­с­т­ва­та, за­по­ч­на чрез пре­да­де­на­та им аген­ту­ра и но­во­вер­бо­ва­на­та та­ка­ва от тях да тър­си ук­ри­ли­те се бан­ди­ти и вну­ша­ва на на­се­ле­ни­е­то, че до­ка­то не бъ­дат уни­що­же­ни вси­ч­ки бан­ди­ти, ре­жи­мът ня­ма да се вди­г­не.
От­по­ч­на­х­ме да ус­т­рой­ва­ме и съ­б­ра­ния, ко­и­то се ма­со­во по­се­ща­ва­ха от на­се­ле­ни­е­то. Чрез то­зи на­чин на дей­с­т­вие ус­пя­х­ме да на­п­ра­вим пре­лом в по­ч­ти вси­ч­ки ония се­ля­ни, ко­и­то пре­ди от­по­ч­ва­не на ак­ци­я­та са би­ли в пъл­на ус­лу­га на бан­да­та и да ги на­ка­ра­ме се­га са­ми да пре­д­ла­гат да оти­ват да тър­сят, за­ла­вят и до­кар­ват бан­ди­ти. На­се­ле­ни­е­то за­по­ч­на са­мо да ор­га­ни­зи­ра бри­га­ди от по сто, две­с­та и три­с­та чо­ве­ка, из­лъ­ч­вай­ки и ко­ми­тет за про­ве­ж­да­не на хай­ка­та, мо­лей­ки ни да им раз­ре­шим са­ми да тър­сят и из­ло­вят бан­ди­ти­те. Ние им раз­ре­ши­х­ме, ка­то им пре­да­до­х­ме и по ня­кол­ко въ­о­ръ­же­ни ми­ли­ци­о­не­ри. Ре­зул­та­тът бе­ше мно­го до­бър.
При вся­ко из­ли­за­не бри­га­ди­те до­кар­ва­ха по ня­кол­ко бан­ди­ти. В съ­що­то вре­ме опе­ра­ти­в­ни­те ра­бо­т­ни­ци ус­пя­ха да вле­з­нат във връ­з­ка с ня­кои бан­ди­ти ка­то Ачо и Ки­рил Бен­гю­зо­ви, ко­и­то из­по­л­з­ва­х­ме за до­раз­би­ва­не и за­ла­вя­не ос­та­на­ли­те раз­п­ръ­с­на­ти бан­ди­ти.
Ак­ци­я­та за­вър­ши на 4 ап­рил т. г., в ре­зул­тат от 42 ду­ши из­би­ти и за­ло­ве­ни 41, а един Ди­ми­тър Па­в­лов от гр. Ду­п­ни­ца ус­пя да се из­мъ­к­не и ук­рие. Съ­щия от­к­ри­х­ме през ме­сец ок­том­в­ри т.г. и му от­по­ч­на­х­ме ак­ти­в­на раз­ра­бо­т­ка в ра­йо­на на Гор­но­джу­май­с­ко.
В ре­зул­тат на ре­а­ли­за­ци­я­та бя­ха за­дър­жа­ни об­що с бан­ди­ти, ята­ци и връ­з­ки око­ло 140 ду­ши, от ко­и­то са сан­к­ци­о­ни­ра­ни 106 ду­ши, 28 от тях из­п­ра­те­ни в ТВО, 11 осъ­де­ни на смърт, а на 67 бя­ха да­де­ни раз­ли­ч­ни при­съ­ди.
Тук вли­зат и ята­ци­те и връ­з­ки­те на бан­ди­т­с­ка­та гру­па на Руй­чев. ...(не­че­т­ли­во) с ед­на гру­па би­ва­ше из­п­ра­щан на ня­кол­ко пъ­ти на на­ша те­ри­то­рия с ра­зу­з­на­ва­тел­ни за­да­чи. Съ­щи­ят е в про­цес на сле­д­с­т­вие.
През ав­густ т.г. из­бя­га от с. Бре­з­ни­ца, Не­в­ро­ко­п­с­ко, гру­па мла­де­жи, а имен­но: Ди­ми­тър Ива­нов Кю­чу­ков, Вла­ди­мир Бла­го­ев Би­ля­ров и Ни­ко­ла Ге­ор­ги­ев Ке­ха­йов, ко­и­то за­ло­ви­х­ме ве­д­на­га след бя­г­с­т­во­то им бла­го­да­ре­ние на ди­на­ми­ч­но­то дви­же­ние на на­ши­те опе­ра­ти­в­ни ра­бо­т­ни­ци. След ка­то се про­ве­де сле­д­с­т­ви­е­то, съ­щи­те из­п­ра­ти­х­ме в ТВО.

АМВР, III раз. 1713, т. 3, л. 82-85
№ 82
Списък на четниците и ятаците от четата
на Г. Тодоров, предадени на съд

Списък на бан­ди­ти­те от бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров, те­х­ни­те ята­ци и връ­з­ки, да­де­ни под съд:
Пър­ва ка­те­го­рия:
1. Асен Ми­хай­лов Ива­нов от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 15.ХII.1947 г.
2. На­й­ден Ми­хай­лов Ива­нов от с. Се­но­кос, Гор­но­джу­май­с­ко, бан­дит от 12.III.1948 г. и про­во­ка­тор
3. То­дор Ива­нов Се­ку­лов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 7.III.1948 г. и про­во­ка­тор
4. Ан­д­рей Але­к­сан­д­ров Спа­сов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 7.III.1948 г. и про­во­ка­тор
5. Ки­тан Ми­хов Или­ев от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 9.III.1948 г. и про­во­ка­тор
6. Ян­чо Ива­нов Янев от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 9.III.1948 г. и про­во­ка­тор
7. Ге­ор­ги Или­ев Бо­жи­нов от с. Джи­гу­ро­во, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 15.II.1948 г. и про­во­ка­тор
8. Ан­гел То­до­ров Бо­жи­нов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 17.II.1948 г. и про­во­ка­тор
9. Сми­лен Или­ев Бо­жи­нов от с. Джи­гу­ро­во, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 15.II.1948 г. и про­во­ка­тор
10. Илия Ми­тов Чо­пев от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и про­во­ка­тор
11. Йо­сиф Пе­т­ков Ка­ра­и­ван­с­ки от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак
12. Лю­бо­мир Ан­до­нов Ми­тов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак
13. Ме­то­ди Ни­ко­лов Ри­зов от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка
14. Ла­зар Ан­д­ре­ев Цир­ков от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка
15. Све­ще­ник Сте­фан Сто­и­лов Кам­би­тов от с. Се­но­кос, Гор­но­джу­май­с­ко, връ­з­ка и про­во­ка­тор
16. Фер­ди­нанд Спа­сов Ива­нов от с. Се­но­кос, Гор­но­джу­май­с­ко, ятак и връ­з­ка
17. Сла­вей­ко Ан­ге­лов Сто­я­нов от гр. Гор­на Джу­мая, вдъ­х­но­ви­тел
18. По­л­ко­в­ник Стой­не Цв. Ба­чий­с­ки от Со­фия, бан­дит от 10.III.1948 г.
19. Ми­ха­ил Ата­на­сов Дум­ба­ла­ков от Со­фия, връ­з­ка и вдъ­х­но­ви­тел
20. По­д­пол­ко­в­ник Ди­ми­тър Ку­з­ма­нов Цве­т­ков от Со­фия, бан­дит от 10.III.1948 г.
21. Ге­ор­ги Ата­на­сов То­по­ли­гов от гр. Све­ти Врач, вдъ­х­но­ви­тел

Вто­ра ка­те­го­рия:
22. Илия Ан­д­ре­ев Бо­я­джи­ев от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 7.III.1948 г.
23. Ди­ми­тър Мар­ков Ха­ри­за­нов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 9.III.1948 г.
24. Ге­ор­ги Ата­на­сов Ве­се­ли­нов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 7.III.1948 г.
25. Крум Со­лу­нов Мо­нев от с. Гра­де­ш­ни­ца, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 26.I.1948 г.
26. Юсе­ин Ми­тов Ча­у­шев от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 7.III.1948 г.
27. Ди­ми­тър Ва­си­лев Йо­си­фов (Ба­бев) от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 1.II.1948 г.
28. Ки­рил То­до­ров Со­лу­нов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 10.III.1948 г.
29. Хри­с­то Ми­лев Сто­и­ме­нов от с. Бре­жа­ни, Гор­но­джу­май­с­ко, бан­дит от 9.III.1948 г.
30. Ге­ор­ги Ан­до­нов Ми­тов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 9.III.1948 г.
31. д-р Пе­тър Ха­ра­лам­пи­ев Ми­тов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка и вдъ­х­но­ви­тел
32. Илия Пе­т­ков Ге­ор­ги­ев от с. Кре­с­на, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач
33. Ди­ми­тър Сто­я­нов Ди­ми­т­ров от с. Гра­де­ш­ни­ца, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и връ­з­ка
34. Ге­ор­ги Ан­д­ре­ев Са­мар­джи­ев от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бан­дит от 7.III.1948 г.
35. Йор­дан Хри­с­тов Ан­ге­лов от гр. Све­ти Врач, учи­тел в с. Вла­хи, връ­з­ка
36. Ге­ор­ги Пе­шев Ман­чев от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак
37. Бо­рис Ан­ге­лов Ге­ор­ги­ев от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и връ­з­ка
38. Ко­с­та­дин Спи­ров То­мов от с. Скла­ве, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и връ­з­ка
39. Хри­с­то Сто­и­ме­нов Клин­гов от с. Бре­жа­ни, Гор­но­джу­май­с­ко, ятак
40. Ла­зар Хри­с­тов То­пал­с­ки от с. Кру­п­ник, Гор­но­джу­май­с­ко, по­ма­гач и връ­з­ка
41. Иван Ни­ко­лов Врън­ков от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач
42. Иван Яну­шев Ча­къ­ров от с. Се­но­кос, Гор­но­джу­май­с­ко, ятак и връ­з­ка
43. Яне Ев­ти­мов Ан­д­ре­ев от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач
44. Пе­тър До­н­ков Ко­ва­чев от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и връ­з­ка
45. Сла­вей­ко Але­к­сан­д­ров Ива­нов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка и про­во­ка­тор
46. Пе­тър Ла­за­ров Сан­дан­с­ки от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и връ­з­ка
47. Ва­сил По­п­г­ри­го­ров По­пов от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка и по­ма­гач, се­к­ре­тар на РП(к)
48. Ни­ко­ла Ге­ор­ги­ев Не­дел­чев от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак
49. Те­о­фил За­ха­ри­ев То­до­ров от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач и връ­з­ка
50. Йор­дан Ата­на­сов Та­сев от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач
51. Ге­ор­ги Ва­си­лев Ко­ва­чев от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка и мл. ор­га­ни­за­тор
52. Ди­ми­тър Але­к­сан­д­ров Чи­ков от с. Ри­ла, Ду­п­ни­ш­ко, по­ма­гач и вдъ­х­но­ви­тел
53. Ге­ор­ги Ата­на­сов То­до­ров от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач и връ­з­ка
54. Ван­гел То­до­ров Хри­с­тов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач и вдъ­х­но­ви­тел
55. Чу­до­мир Ев­ти­мов Или­ев от Гор­на Джу­мая, връ­з­ка
56. Спас Ата­на­сов Уг­ре­нов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач и връ­з­ка
57. Йор­дан Ла­за­ров Трен­да­фи­лов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач и връ­з­ка
58. Све­ще­ник Иван Или­ев Джо­лев от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка и вдъ­х­но­ви­тел
59. Ге­ор­ги Ни­ко­лов Кон­су­лов от Со­фия, връ­з­ка
60. Уре­д­ник Ко­с­та­дин Яна­ки­ев Гор­чев от Со­фия, връ­з­ка
61. Асен Ан­д­ре­ев Бо­я­джи­ев от гр. Св. Врач, връ­з­ка

Тре­та ка­те­го­рия:
62. Ле­ф­тер Пе­т­ров Ни­ко­лов от с. Гор­на Гра­де­ш­ни­ца, бан­дит от 26.I.1948 г.
63. Ки­рил Ди­ми­т­ров Ри­зов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка, член на РП(к)
64. Трен­да­фил Ди­ми­т­ров Сто­и­лов от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак
65. Ко­с­та­дин Ми­т­рев Лъ­джов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка
66. Све­ще­ник Хри­с­то Ко­с­та­ди­нов Джо­ков от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка
67. Ми­то Па­на­йо­тов Ан­ге­лов от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и връ­з­ка
68. Ав­рам Ге­ор­ги­ев Ми­ла­ди­нов от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и връ­з­ка
69. Ла­зар Или­ев Кю­пев от с. Бре­жа­ни, Гор­но­джу­май­с­ко, връ­з­ка и по­ма­гач
70. Ге­ор­ги Ди­ми­т­ров Или­ев от с. Бре­жа­ни, Гор­но­джу­май­с­ко, връ­з­ка и по­ма­гач
71. Ми­ха­ил Ан­ге­лов Бо­г­да­нов от с. Бре­жа­ни, Гор­но­джу­май­с­ко, връ­з­ка и по­ма­гач
72. Ди­ми­тър Се­ра­фи­мов Та­шев от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак и по­ма­гач
73. Сла­в­чо Сто­я­нов За­го­ров, на­чал­ник га­ра Кре­с­на, връ­з­ка
74. Илия Ве­се­ли­нов Ла­за­ров от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка
75. Крум То­до­ров Сто­и­лов от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко, ятак, връ­з­ка, по­ма­гач
76. Ге­ор­ги Ива­нов Спа­сов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач
77. Сто­ян Ге­ор­ги­ев Ма­ла­мов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, връ­з­ка и по­ма­гач
78. Ни­ко­ла Сто­я­нов Ан­д­ре­ев от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, по­ма­гач и връ­з­ка

Ин­с­пе­к­тор ДС: (Г. Да­ви­дов)

АМВР, II сл. д. 357, т. 4, л. 89-90


№ 83
Кратки биографични справки на ОУ на ДС в Г. Джумая за осъдените четници и ятаци от четата на Г. Тодоров

Справка - сведение за ли­ца­та, осъ­де­ни по Закона за защита на народната власт (ЗЗНВ) във връ­з­ка с бан­ди­т­с­ка­та гру­па на Ге­ра­сим То­до­ров от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, ко­и­то тря­б­ва да бъ­дат пре­ме­с­те­ни от гор­но­джу­май­с­кия за­т­вор в за­т­во­ра - гр. Сли­вен:
1. Офицер от запаса по­л­ко­в­ник Стой­не Цве­т­ков Ба­чий­с­ки от Со­фия. През вре­ме на фа­ши­с­т­кия ре­жим съ­щи­ят е отя­в­лен фа­шист и се е по­л­з­вал с го­ля­мо до­ве­рие пред цар­с­кия двор. През 1942-1943 г. ка­то ко­ман­дир на 51-ви пе­хо­тен полк в Ско­пие взел е ак­ти­в­но уча­с­тие във вси­ч­ки ак­ции, ус­т­рой­ва­ни про­тив пар­ти­за­ни­те. По не­го­ва за­по­вед из­би­ти би­ли око­ло 10 ду­ши пар­ти­за­ни. Във връ­з­ка с гор­ни­те де­я­ния бил по­д­ве­ден под на­ро­д­ния съд, но по при­чи­на на то­ва, че се е ук­ри­вал на фрон­та, де­ло­то е би­ло спре­но. В по­с­ле­д­но вре­ме след въ­зо­б­но­вя­ва­не на де­ло­то му той е тър­сил вси­ч­ки въз­мо­ж­ни пъ­ти­ща, за да из­бя­га и не се яви пред съ­да. На 8.III.1948 г. свър­зал се с бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров, при­съ­е­ди­ня­ва се към съ­ща­та и за­е­ма ръ­ко­во­д­но мя­с­то в нея. Ко­га­то се по­лу­чи­ло пи­с­мо от на­чал­ни­ка на на­ро­д­на­та ми­ли­ция, по­д­кан­ва­що не­ле­гал­ни­те да се пре­да­дат, той от­к­ри­то се про­ти­во­по­с­та­вил. През вре­ме на ак­ци­я­та той е ру­гал оне­зи бан­ди­ти, ко­и­то са бя­га­ли и на­с­то­я­вал да стре­лят сре­щу ми­ли­ци­я­та, ка­то той е стре­лял с пи­с­то­ле­та си сре­щу ми­ли­ци­я­та. Съ­щи­ят бе съ­ден по чл. 1, ал. 1, 4 и 9, ал. 1 от ЗЗНВ и осъ­ден на смърт.
2. Офицер от запаса по­д­пол­ко­в­ник Ди­ми­тър Ку­з­ма­нов Цве­т­ков от Со­фия. През 1941-1943 г. съ­щи­ят ка­то ко­ман­дир на ло­в­на дру­жи­на в гр. Ско­пие е взе­мал ак­ти­в­но уча­с­тие във вси­ч­ки ак­ции про­тив на­ро­д­ни­те пар­ти­за­ни. След 9.IХ.1944 г. той е бил по­тър­сен от Ти­то­ви­те пар­ти­за­ни, за да бъ­де на­ка­зан, оба­че пре­д­вид то­ва, че оти­шъл ка­то до­б­ро­во­лец офи­цер на фрон­та, на­ка­за­ние не по­лу­чил ни­то от на­шия на­ро­ден съд, ни­то от Юго­с­ла­вия. В по­с­ле­д­но вре­ме, ко­га­то се въ­зо­б­но­вя­ва де­ло­то, той тър­си вси­ч­ки въз­мо­ж­ни пъ­ти­ща, за да не се яви пред съ­да. На 8 март той се свър­з­ва с бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров и ве­д­но с по­л­ко­в­ник Стой­не Ба­чий­с­ки се при­съ­е­ди­ня­ва към нея. Съ­щи­ят е по­е­мал бой­на­та по­д­го­то­в­ка и е про­вел ня­кол­ко бой­ни уче­ния. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на смърт.
3. Асен Ми­хай­лов Ива­нов от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко. През вре­ме на фа­ши­с­т­кия ре­жим до 1934 г. е бил вой­во­да във ВМРО (Ив. Ми­хай­лов), след то­ва си ос­та­ва не­по­п­ра­вим ми­хай­ло­вист. По­д­дър­жал е те­с­ни връ­з­ки и е по­ма­гал на бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров още през ля­то­то на 1947 г., ор­га­ни­зи­рал е ята­ци и към края на 1947 г. той сам се при­съ­е­ди­ня­ва към бан­да­та. През вре­ме на ак­ци­я­та е стре­лял сре­щу ми­ли­ци­я­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 на смърт.
4. Све­ще­ник Иван Или­ев Джо­лев от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. В ми­на­ло­то до 1934 г. е бил един от най-ак­ти­в­ни­те чле­но­ве на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов). Ка­к­то пре­ди, та­ка и след 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. той ви­на­ги е хра­нил ом­ра­за към Съ­ве­т­с­кия съ­юз. Зна­ел е за вси­ч­ки де­ла на бан­да­та на Ге­ра­сим и му е по­ма­гал - ор­га­ни­зи­рал е ята­ци, по­д­го­т­вял е хо­ра да из­ля­зат в не­ле­гал­ност. Осъ­ден по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на смърт.
5. Илия Ми­тов Чо­пев от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко. Бивш че­т­ник на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов). При­те­жа­вал ло­в­джий­с­ко и бой­но оръ­жие, ук­ри­вал е Ди­ми­тър Па­в­лов, ко­го­то свър­зал с Ге­ра­сим То­до­ров, ко­га­то по­с­ле­д­ни­ят из­ли­за в не­ле­гал­ност. При­ел е Дум­ба­ла­ков, кой­то е пре­ка­рал из­ве­с­т­но вре­ме при не­го. Бил е в те­че­ние на вси­ч­ко, ка­к­во­то е вър­ши­ла бан­да­та на Ге­ра­сим. Слу­жил е ка­то цен­т­рал­на връ­з­ка ме­ж­ду ята­ци­те на гру­па­та от вси­ч­ки окол­ни се­ла. Бил е ка­си­ер на Ге­ра­сим То­до­ров. При­съ­е­ди­ня­ва се с оръ­жие към гру­па­та. През вре­ме на ак­ци­я­та е стре­лял сре­щу ми­ли­ци­о­не­ри­те, с цел да убие офи­це­ра. Осъ­ден по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на смърт.
6. Ан­д­рея Але­к­сан­д­ров Спа­сов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. Съ­щи­ят е бивш жан­дар­ме­рист и по­ли­цай. Пър­во­на­чал­но се е очер­та­вал ка­то гла­в­на връ­з­ка и ятак на бан­да­та, а по­с­ле се при­съ­е­ди­ня­ва към бан­да­та. Във въ­о­ръ­же­на­та гру­па на Ге­ра­сим То­до­ров съ­щи­ят е ста­нал по­мо­щ­ник-вой­во­да. Бил е член на БЗНС, оба­че ка­то та­къв е бил не­по­п­ра­вим враг на ОФ власт. Осъ­ден по чл. 1 от ЗЗНВ на смърт.
7. Ян­чо Ива­нов Ян­ков от с. Вла­хи, а жи­вущ в с. Га­ра Пи­рин. В ми­на­ло­то не е чле­ну­вал в ни­коя по­ли­ти­че­с­ка ор­га­ни­за­ция, а въ­п­ре­ки то­ва той ак­ти­в­но за­щи­та­вал гер­ман­с­ка­та аг­ре­сия и е бил враг на про­г­ре­си­в­но­то дви­же­ние. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ста­ва член на БЗНС, но ка­то та­къв е бил отя­в­лен кла­сов враг на ОФ власт. През вре­ме на ця­ло­то съ­ще­с­т­ву­ва­не на бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров съ­щи­ят е бил гла­вен ятак на бан­да­та. При­те­жа­вал е пи­с­то­лет па­ра­бел и пре­ди да из­бя­га в гру­па­та, спял е из­вън до­ма си, го­тов все­ки мо­мент да из­бя­га при по­тър­с­ва­не. Ко­га­то ст. ми­ли­ци­о­нер от Га­ра Пи­рин бе по­и­с­кал да го за­дър­жи, той стре­ля два пъ­ти по не­го, оба­че без да го улу­чи. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 и чл. 4 от ЗЗНВ във връ­з­ка с чл. 48 от НЗ на смърт.
8. Сми­лен Или­ев Бо­жи­нов от с. Джи­гу­ро­во, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. не е чле­ну­вал в ни­коя по­ли­ти­че­с­ка ор­га­ни­за­ция, но е бил до­ве­рен чо­век на фа­ши­с­т­ка­та власт. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ста­ва член на БЗНС и член на ОФ ръ­ко­во­д­с­т­во, оба­че отя­в­лен враг на ОФ власт. Пър­во­на­чал­но е слу­жил ка­то ятак и връ­з­ка на бан­да­та, след ко­е­то се при­съ­е­ди­ня­ва към съ­ща­та. Уча­с­т­вал е във вси­ч­ки дей­с­т­вия и ак­ции, пре­д­п­ри­е­ти от бан­да­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на смърт.
9. Д-р Пе­тър Ха­ра­лам­пи­ев Ми­тев, уча­с­тъ­ков ле­кар в с. Га­ра Пи­рин, бивш ле­ги­о­нер и ми­хай­ло­вист. През 1948 г. би­ва при­ет за член на БРП(к), ка­то при вли­за­не­то му е дал обе­ща­ние да ли­к­ви­ди­ра със ста­ри­те си по­ли­ти­че­с­ки раз­би­ра­ния и че ще за­ра­бо­ти за осъ­ще­с­т­вя­ва­не де­ло­то на РП(к) и ОФ. Ка­то член на РП(к) вли­за с един­с­т­ве­на цел, за да слу­жи ка­то агент про­во­ка­тор, с цел да са­бо­ти­ра ме­ро­п­ри­я­ти­я­та на ОФ. През вре­ме на ця­ло­то съ­ще­с­т­ву­ва­не на бан­да­та той е един от най-ак­ти­в­ни­те ор­га­ни­за­то­ри и по­ма­га­чи на бан­да­та. По­д­по­ма­гал е па­ри­ч­но и с ле­кар­с­т­ва бан­да­та. Ку­пу­ва на бан­да­та на Ге­ра­сим със свои ли­ч­ни сре­д­с­т­ва би­но­къл за 12 000 лв. Осъ­ден по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на смърт.
10. Све­ще­ник Сте­фан Или­ев Кам­би­тов от с. Се­но­кос. Свър­з­ва се с бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров още през ме­сец ав­густ 1947 г. и при­е­ма да ор­га­ни­зи­ра гру­пи в тя­х­на по­мощ в с. Се­но­кос и Бре­жа­ни, Гор­но­джу­май­с­ко. Ор­га­ни­зи­ра по­лу­ле­гал­ни съ­б­ра­ния, на ко­и­то Ге­ра­сим и Ди­ми­тър Па­в­лов раз­ви­ват сво­я­та про­ти­во­на­ро­д­на дей­ност и вер­бо­ват чле­но­ве и ята­ци. Съ­би­ра хра­ни и на­ба­вя оръ­жие на бан­ди­ти­те. Осъ­ден от ЗЗНВ по чл. 1, ал. 1 на смърт.
11. Ге­ор­ги Ата­на­сов То­по­ли­гов от гр. Све­ти Врач, бивш око­лий­с­ки уп­ра­ви­тел. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил бли­зък на фа­ши­с­т­ка­та власт, а след тая да­та ста­ва член на БЗНС, оба­че при­к­рит враг на ОФ. На пу­б­ли­ч­ни съ­б­ра­ния е го­во­рил по­ло­жи­тел­но за ОФ, а ме­ж­ду свои бли­з­ки е про­ве­ж­дал про­ти­во­о­те­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­с­ка по­ли­ти­ка. На ду­ми бил за ОФ, а на де­ло про­тив ОФ. Го­во­рил е пред мла­де­жи зем­си­с­ти, че те тря­б­ва да се ор­га­ни­зи­рат за бор­ба про­тив ОФ, т.е. да хва­нат бал­ка­на. По не­го­во вну­ше­ние бра­тя­та Ге­ор­ги и Сми­лен Бо­жи­но­ви се при­съ­е­ди­ня­ват към бан­да­та. Съ­щи­ят е зна­ел за бан­да­та, оба­че ка­то от­го­вор­но ли­це око­лий­с­ки уп­ра­ви­тел не е пре­д­п­ри­ел ни­що сре­щу тях и е гле­дал през пръ­с­ти. На­сър­ча­вал хо­ра да из­ле­з­нат в не­ле­гал­ност, да­же е тър­сил скри­ти пъ­ти­ща, да мо­же да се свър­же с тях. В Све­ти­в­ра­ч­ко е из­ве­с­тен ка­то най-до­ве­ре­но­то ли­це на ре­а­к­ци­я­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на смърт.
12. Ди­ми­тър Мар­ков Ха­ри­за­нов от с. Вла­хи, а жи­вущ в Га­ра Пи­рин. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил без­пар­ти­ен - след тая да­та ста­ва член на БЗНС, оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. През вре­ме на из­бо­ри­те за Ве­ли­ко на­ро­д­но съ­б­ра­ние е аги­ти­рал в по­л­за на опо­зи­ци­я­та и е гла­су­вал с бя­ла бю­ле­ти­на. След офор­мя­не­то на не­ле­гал­на­та бан­да на Ге­ра­сим То­до­ров пър­во­на­чал­но е по­д­по­ма­гал бан­да­та с хра­ни и др., след ко­е­то се при­съ­е­ди­ня­ва към съ­ща­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 3 от ЗЗНВ на смърт.
13. Ге­ор­ги Ата­на­сов Ко­с­та­ди­нов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил без­пар­ти­ен, след тая да­та ста­ва член на БЗНС, оба­че отя­в­лен враг на Оте­че­с­т­ве­ния фронт. На 7 март 1948 г. съ­щи­ят из­ли­за в не­ле­гал­ност и се при­съ­е­ди­ня­ва към бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров. Осъ­ден по чл. 1, ал. 2 на до­жи­вот.
14. Ве­се­лин Ми­тов Ча­у­шев от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. без­пар­ти­ен. След тая да­та член на БЗНС, оба­че отя­в­лен враг на ОФ. През ця­ло­то съ­ще­с­т­ву­ва­ние на бан­да­та е слу­жил ка­то ятак и връ­з­ка на бан­да­та. Дал е две пу­ш­ки и на 7 март се при­съ­е­ди­ня­ва към бан­да­та. Къ­ща­та му е би­ла дом на бан­да­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 на до­жи­вот.
15. На­й­ден Ми­хай­лов Ива­нов от с. Се­но­кос, Гор­но­джу­май­с­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. без­пар­ти­ен, след тая да­та ста­ва член на БЗНС, оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. През ме­сец ав­густ се свър­з­ва с бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров и ста­ва ятак и връ­з­ка на съ­ща­та. Бил е ку­ри­ер на Ге­ра­сим, ка­то е по­лу­ча­вал и пре­п­ра­щал пи­с­ма­та на Ге­ра­сим. На по­ка­на­та на вла­ст­та да пре­да­де на брат му да се пре­да­де, той не сто­рил то­ва, а из­бя­гал и той с бан­ди­ти­те. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на до­жи­вот.
16. То­дор Ива­нов Се­ку­лов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил без­пар­ти­ен, след тая да­та е ста­нал член на "Зве­но", оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. Бил е гла­вен ку­ри­ер и връ­з­ка на бан­да­та. Той е до­вел Дум­ба­ла­ков от Со­фия при бан­да­та. През 1947 г. се при­съ­е­ди­ня­ва към бан­да­та и би­ва на­з­на­чен за от­де­льо­нен ко­ман­дир. През вре­ме на ак­ци­я­та стре­ля сре­щу ми­ли­ци­о­не­ри­те. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на до­жи­вот.
17. Ге­ор­ги Ан­до­нов Ми­тов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди и след 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е без­пар­ти­ен, оба­че отя­в­лен враг на ОФ. На 8 март 1948 г. се при­съ­е­ди­ня­ва към бан­да­та на Ге­ра­сим. Ка­то та­къв се е очер­тал ка­то пре­дан и ди­с­ци­п­ли­ни­ран бан­дит. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 от ЗЗНВ на до­жи­вот.
18. Ге­ор­ги Или­ев Бо­жи­нов от с. Джи­гу­ро­во, Све­ти­в­ра­ч­ко. В ми­на­ло­то е бил ве­рен чо­век на фа­ши­с­т­ка­та власт, зна­ел е за бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров, оба­че не е съ­о­б­ща­вал ни­що на вла­ст­та, а на­про­тив, слу­жил е за ятак на съ­ща­та. На 12.II.1948 г. за­е­д­но с бра­та си Сми­лен е из­бя­гал и се е при­съ­е­ди­нил към бан­да­та. Уча­с­т­вал е във вси­ч­ки дей­с­т­вия и ак­ции, пре­д­п­ри­е­ти от бан­да­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 от ЗЗНВ на до­жи­вот.
19. Ла­зар Ев­ти­мов Цир­ков от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. До 1934 г. е бил ак­ти­вен член на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов). След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ста­ва член на "Зве­но". Бли­зък при­я­тел е на бан­ди­та Ге­ра­сим То­до­ров. През вре­ме на съ­ще­с­т­ву­ва­ни­е­то на бан­да­та вси­ч­ки за­да­чи, по­с­та­ве­ни му от Ге­ра­сим, ка­то: да сна­б­ди бан­да­та с оръ­жие и об­ле­к­ло, хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти и др., той из­пъл­ня­вал със ста­ра­ние. По­с­та­вяй­ки се все­ця­ло в ус­лу­га на бан­да­та, той оби­ка­лял вси­ч­ки се­ла в Све­ти­в­ра­ч­ко, съ­би­рал па­ри, хра­на и об­ле­к­ло за бан­да­та. На кон­с­т­ру­и­ра­на­та сел­с­ка по­мо­щ­на ор­га­ни­за­ция, ко­я­то е би­ла об­ра­зу­ва­на от не­го и ко­я­то е съ­би­ра­ла сре­д­с­т­ва, той е бил вой­во­да. Ве­д­на­га след то­ва той по­е­ма та­зи от­го­вор­на длъ­ж­ност, ка­то съ­ще­в­ре­мен­но е бил из­б­ран и за от­го­вор­ник на ка­ра­у­ла в тя­х­но­то се­ло, ко­га­то са се по­д­ви­за­ва­ли бан­ди­ти­те. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на до­жи­вот.
20. Ан­гел То­до­ров Бо­жи­нов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. не е чле­ну­вал в ни­коя по­ли­ти­че­с­ка ор­га­ни­за­ция, оба­че е бил при­вър­же­ник на фа­ши­с­т­ка­та власт. След тая да­та ста­ва член на "Зве­но", оба­че ка­то та­къв е бил са­мо при­ви­д­но, а фа­к­ти­че­с­ки в ду­ша­та си е кри­ел не­на­ви­с­т­на ом­ра­за. На 13.II.1948 г. из­ли­за в не­ле­гал­ност и се при­съ­е­ди­ня­ва към бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров. През вре­ме на ак­ци­я­та и при от­с­тъ­п­ле­ние на бан­ди­ти­те под на­по­ра на ми­ли­ци­я­та той стре­лял сре­щу ми­ли­ци­я­та, с цел да улу­чи ня­кой. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 от ЗЗНВ на до­жи­вот.
21. Ми­ха­ил Ата­на­сов Дум­ба­ла­ков от Со­фия. Съ­щи­ят про­из­хо­ж­да от за­ко­ра­вя­ло ми­хай­ло­ви­с­т­ко се­мей­с­т­во, ка­то и са­ми­ят той е бил член на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов). В ми­на­ло­то е бил до­ве­ре­но ли­це на мо­нар­хо­фа­ши­с­т­кия дво­рец. През ме­сец юли 1947 г. на­пу­с­ка ме­с­то­жи­тел­с­т­во­то си и се вклю­ч­ва в бан­ди­т­с­ка­та гру­па на Ге­ра­сим То­до­ров. Ка­то и ве­д­на­га ста­ва ду­хо­вен ръ­ко­во­ди­тел на гру­па­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на до­жи­вот.
22. Ди­ми­тър Сто­я­нов Ди­ми­т­ров от с. Гор­на Гра­де­ш­ни­ца, Све­ти­в­ра­ч­ко. Про­из­ли­за от ре­а­к­ци­он­но сел­с­ко се­мей­с­т­во. Ка­то мла­деж е бил за­кър­мен с ми­хай­ло­ви­с­т­ки­те идеи и ста­ва ор­га­ни­за­тор на об­ще­с­т­ве­на­та си­ла на Ба­г­ря­нов. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ста­ва член на БЗНС - Обов, но въ­п­ре­ки то­ва ак­ти­в­но уча­с­т­ва на стра­на­та на опо­зи­ци­я­та през вре­ме на из­бо­ри­те за Ве­ли­ко на­ро­д­но съ­б­ра­ние. Зна­ел е за бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров, но ни­що не е съ­о­б­щил на вла­ст­та. В ро­д­но­то си се­ло съ­з­да­ва опо­зи­ци­он­на кон­с­пи­ра­ти­в­на гру­па, на­ре­че­на ос­мор­ка. Та­зи гру­па се явя­ва ка­то на­пъл­но офор­ме­на гру­па на раз­ту­ре­ния със за­кон БЗНС - Н. Пе­т­ков. Той се сре­ща с бан­ди­та Ки­рил Бен­гю­зов и не е съ­о­б­щил то­ва на вла­ст­та, а та­ка съ­що е дър­жал фа­ши­с­т­ка ли­те­ра­ту­ра. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на 15 год. строг тъм­ни­чен за­т­вор.
23. Сла­вей­ко Ан­ге­лов Сто­я­нов от гр. Гор­на Джу­мая, бивш око­лий­с­ки уп­ра­ви­тел. Съ­щи­ят пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил без­пар­ти­ен, а след та­зи да­та ста­ва член на НС "Зве­но", оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. В ка­че­с­т­во­то си на око­лий­с­ки уп­ра­ви­тел не е про­ве­ж­дал твър­до по­ли­ти­ка­та на ОФ пра­ви­тел­с­т­во. По от­но­ше­ние на на­ря­ди­те е про­ве­ж­дал по­ли­ти­ка на уго­д­ни­че­с­т­во. Ос­та­вай­ки с убе­ж­де­ние, че вси­ч­ки чле­но­ве на "Зве­но" са с фа­ши­с­т­ки убе­ж­де­ния, се съ­з­да­ва у не­го съ­що та­ко­ва убе­ж­де­ние, ка­то за­с­та­ва на по­д­мол­на про­ти­во­о­те­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­с­ка по­зи­ция. Зна­ел е за бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров и е тър­сил сре­ща с нея, за ко­я­то цел е оти­вал два пъ­ти в с. Бре­жа­ни и с. Се­но­кос, Гор­но­джу­май­с­ко, да се свър­же с нея, оба­че не е ус­пял. Съ­щи­ят е зна­ел, че кме­тът на с. Кру­п­ник е имал сре­щи с бан­ди­ти­те, но не е съ­о­б­ща­вал на вла­ст­та. Въ­о­б­ще не­го­ва­та дей­ност се съ­с­тои в съ­з­да­ва­не вра­же­с­ко на­с­т­ро­е­ние сред на­се­ле­ни­е­то. Опи­т­вал се е да са­бо­ти­ра съ­би­ра­не­то на на­ря­ди­те и с то­ва е за­т­ру­д­ня­вал пре­да­ва­не­то им. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 на 15 го­ди­ни строг тъм­ни­чен за­т­вор.
24. Лю­бо­мир Ан­до­нов Ми­тов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди и след 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е без­пар­ти­ен, оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. Още със съ­з­да­ва­не­то на бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров той е по­д­дър­жал тя­с­на връ­з­ка със съ­щия и е бил ятак. Къ­ща­та на Лю­бо­мир е би­ла ка­то щаб и яв­ка на бан­да­та. Сам той е за­вер­бо­вал ли­це­то Ге­ор­ги Ан­до­нов Ми­тов да ста­не член на бан­да­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ.
25. Чу­до­мир Ев­ти­мов Или­ев от гр. Гор­на Джу­мая, по про­фе­сия ле­с­ни­чей. Ка­то сту­дент е бил ак­ти­вен член на СБНЛ. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ста­ва член на БЗНС - ОФ, оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. По от­но­ше­ние на на­ря­ди­те про­ве­ж­дал по­ли­ти­ка на уго­д­ни­че­с­т­во. Зна­ел е за бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров и е тър­сил сре­ща с нея. Ис­кал да му се за­па­зи ме­с­то. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 от ЗЗНВ на 15 г.
26. Ме­то­ди Ни­ко­лов Ри­зов от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко. В ми­на­ло­то е бил без­пар­ти­ен, а след 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е член на РП(к). През вре­ме на ак­ци­я­та ка­то на­чал­ник на ре­зер­в­на ми­ли­ция е съ­о­б­щил на бан­да­та къ­де ми­ли­ци­я­та е по­с­та­ви­ла се­к­ре­т­ни по­с­то­ве. Съ­щи­ят, ко­га­то уз­на­ва за из­би­ва­не­то на бан­да­та на Руй­чев, е пре­ду­п­ре­дил Ге­ра­си­мо­ва­та бан­да за опа­с­но­ст­та, ко­я­то я гро­зи. Въ­п­ре­ки че съ­щи­ят е бил на­чал­ник на ре­зер­в­на­та ми­ли­ция в ро­д­но­то си се­ло, той е по­ма­гал на бан­да­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 от ЗЗНВ на 15 го­ди­ни.
27. Сла­вей­ко Але­к­сан­д­ров Ива­нов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко, по про­фе­сия гор­с­ки ми­ли­ци­о­нер. През вре­ме на фа­ши­с­т­кия ре­жим ка­то за­па­сен по­до­фи­цер е уча­с­т­вал ак­ти­в­но в ак­ции про­тив пар­ти­за­ни­те в Сър­бия. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. съ­щи­ят ста­ва член на РП(к), за да се при­к­рие и за­па­зи слу­ж­ба­та. През вре­ме на ця­ло­то съ­ще­с­т­ву­ва­ние на бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров той е бил ятак и връ­з­ка на съ­ща­та. Пре­дал си до­б­ро­вол­но пу­ш­ка­та на бан­ди­та Ге­ра­сим и му ста­нал до­ве­ре­но ли­це. Осъ­ден е по чл. 8 от ЗЗНВ на 15 го­ди­ни.
28. Пе­тър Ла­за­ров Сан­дан­с­ки от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил отя­в­лен ми­хай­ло­вист, а след та­зи да­та ста­ва член на РП(к), с един­с­т­ве­на­та цел да се при­к­рие. След ка­то се свър­з­ва с не­ле­гал­на­та гру­па на Ге­ра­сим То­до­ров, се по­с­та­вя в пъл­на ус­лу­га на нея. Пра­вил е 10 сре­щи с бан­да­та и ня­кол­ко пъ­ти са но­щу­ва­ли у не­го. До­б­ро­вол­но е пре­дал на бан­да­та за­хар, пла­т­но за ри­зи, 2 чи­ф­та гу­ме­ни­ци и 5 000 ле­ва. Осъ­ден е по чл. 8 от ЗЗНВ на 15 го­ди­ни.
29. Ди­ми­тър Але­к­сан­д­ров Чи­ков, ле­с­ни­чей от с. Ри­ла, Ду­п­ни­ш­ко. Ка­то уче­ник в гим­на­зи­я­та и ка­то сту­дент е бил член на СБНЛ. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ста­ва член на БЗНС с ед­на-един­с­т­ве­на цел - да при­к­рие ста­ри­те си раз­би­ра­ния. Ка­то ле­со­въд в си­на­ни­ш­ко­то Гор­с­ко дър­жа­в­но сто­пан­с­т­во, Све­ти­в­ра­ч­ко, е зна­ел вси­ч­ко за бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров, пра­вил е ня­кол­ко сре­щи със съ­ща­та, без да е съ­о­б­ща­вал на вла­ст­та. Дал е 100 кг бра­ш­но и 1 чифт цър­ву­ли, иму­ще­с­т­во, при­на­д­ле­жа­що на гор­с­ко­то сто­пан­с­т­во. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 от ЗЗНВ на 15 го­ди­ни.
30. Фер­ди­нанд Спа­сов Или­ев от с. Се­но­кос, Гор­но­джу­май­с­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. не е чле­ну­вал в ни­ка­к­ва по­ли­ти­че­с­ка ор­га­ни­за­ция или пар­тия, но не­на­ви­ж­дал про­г­ре­си­в­ни­те еле­мен­ти. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. се за­пи­с­ва в РМС, след ко­е­то се от­ка­з­ва и ста­ва член на БЗНС. След съ­з­да­ва­не­то на бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров той съ­з­на­тел­но е по­д­по­ма­гал ма­те­ри­ал­но и мо­рал­но съ­ща­та. Сам той пре­ве­ж­да по­л­ко­в­ник Пе­т­ков и Ба­чий­с­ки до мя­с­то­то на бан­да­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 на 15 г.
31. Асен Ан­д­ре­ев Бо­я­джи­ев от гр. Све­ти Врач. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. не е чле­ну­вал в ни­ка­к­ва по­ли­ти­че­с­ка пар­тия, а след та­зи да­та ста­ва член на "Зве­но", но не се при­об­щил ис­к­ре­но към ОФ. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г., та­ка и след та­зи да­та, е бил един от най-дей­ни­те анар­хи­с­ти в Све­ти­в­ра­ч­ко, въ­п­ре­ки че се е за­пи­сал член на "Зве­но". Зна­ел е за съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на Ге­ра­си­мо­ва­та бан­да, но ни­що не е до­не­съл на вла­ст­та. За да мо­же бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров да до­бие анар­хи­с­т­ка фор­ма, съ­щи­ят е пре­дал на бан­да­та анар­хи­с­т­ка ли­те­ра­ту­ра. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 2 от ЗЗНВ на 15 го­ди­ни.
32. Илия Пе­т­ков Ге­ор­ги­ев от с. Кре­с­на, Све­ти­в­ра­ч­ко, бивш член на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов). Бил е гла­вен ятак на Ге­ра­сим в с. Кре­с­на. Бан­ди­тът Дум­ба­ла­ков е спал в къ­ща­та му. До­б­ро­вол­но е дал на бан­ди­та Ге­ра­сим 12 000 ле­ва, 35 па­т­ро­на, па­т­рон­даш и ко­ми­т­с­ко ке­пе. Ку­пил за бан­да­та един би­но­къл от 11 000 ле­ва, а та­ка съ­що обе­ща­вал да ку­пи 80 кг взрив за ди­вер­си­он­на ак­ция на бан­да­та. Осъ­ден е по чл. 8 от ЗЗНВ на 12 го­ди­ни за­т­вор.
33. Йо­сиф Пе­т­ков Ка­ра­и­ва­нов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. В ми­на­ло­то е бил до­ве­ре­но ли­це на фа­ши­с­т­ка­та власт и на ми­хай­ло­ви­с­ти­те. По­з­на­вал е бан­ди­та Ге­ра­сим То­до­ров и по­с­та­вя ця­ло­то си се­мей­с­т­во и къ­ща­та си на раз­по­ло­же­ние на въ­о­ръ­же­на­та бан­да. Съ­б­ра­ни­те хра­ни за бан­ди­ти­те се скла­ди­ра­ли в не­го­ва­та къ­ща. Зна­ел е вси­ч­ки хо­ра, ко­и­то са има­ли до­пир с бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров, оба­че не е съ­о­б­ща­вал ни­що на вла­ст­та. Осъ­ден е по чл. 1, ал. 1 на 12 го­ди­ни.
34. Ван­гел То­до­ров Хри­с­тов от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко. През вре­ме на фа­ши­с­т­кия ре­жим е бил го­лям ми­хай­ло­вист. Той е един от най-го­ле­ми­те бо­га­та­ши в се­ло­то. По­д­по­ма­гал е ак­ти­в­но бан­ди­ти­те, ка­то им е дал 2 000 лв., 1 кг сла­ни­на и 10 ку­тии ци­га­ри. Обе­ща­вал е 50 000 лв. и 500 кг хра­на, ако уби­ят кме­та на Га­ра Пи­рин. Ван­гел е не­по­п­ра­вим кла­сов враг на ОФ. Осъ­ден е по чл. 8 от ЗЗНВ на 12 го­ди­ни за­т­вор.
35. Спас Ата­на­сов Уг­ре­нов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил ак­ти­вен член на ВМРО. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ос­та­ва без­пар­ти­ен, оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. Съ­щи­ят до­б­ро­вол­но по­ма­гал на бан­да­та на Ге­ра­сим с па­ри и про­ду­к­ти. Ушил е един ко­с­тюм дре­хи на Ди­ми­тър, кой­то му го е пре­дал. Осъ­ден е по чл. 8 на 12 го­ди­ни.
36. Иван Яну­шев Ча­къ­ров от с. Се­но­кос. В ми­на­ло­то е бил член на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов), след то­ва ста­ва член на БЗНС, оба­че при­к­ри­то и по­д­мол­но ра­бо­ти про­тив ОФ власт. По­ма­гал е на бан­да­та с хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти, а та­ка съ­що е дал един ме­тър и по­ло­ви­на плат за уши­ва­не на кур­т­ка на бан­ди­та Пе­тър Гър­ков. Къ­ща­та му е би­ла дом на бан­ди­ти­те. Осъ­ден е по чл. 8 на 10 го­ди­ни.
37. Йор­дан Ата­на­сов Та­сев от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко. В ми­на­ло­то е бил стар, де­ен ве­ме­рист. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ста­ва член на "Зве­но", с цел да при­к­рие ста­ри­те си де­я­ния. По­ма­гал е па­ри­ч­но на бан­да­та, ка­то един път е дал 2 000 ле­ва, а друг път - 4 000 лв. Осъ­ден е по чл. 8 на 10 го­ди­ни.
38. Ге­ор­ги Ва­си­лев Ко­ва­чев от с. Га­ра Пи­рин, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил без­пар­ти­ен, а след та­зи да­та ста­ва член на ЗМС - ОФ, оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. От с. Га­ра Пи­рин ор­га­ни­зи­ра гру­па мла­де­жи, ре­а­к­ци­он­но на­с­т­ро­е­ни, не­що ка­то мла­де­ж­ка по­мо­щ­на ор­га­ни­за­ция, ко­я­то е има­ла за цел да съ­би­ра по­мо­щи за бан­да­та. Осъ­ден по чл. 8 от ЗЗНВ на 10 го­ди­ни за­т­вор.
39. Ни­ко­ла Ге­ор­ги­ев Не­дел­чев от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ня­ма офор­ме­но по­ли­ти­че­с­ко гле­ди­ще. След та­зи да­та ста­ва член на БЗНС - Ни­ко­ла Пе­т­ков. Той е бил един от гла­в­ни­те ята­ци на бан­да­та. Сна­б­дил се с 35 па­т­ро­на и бом­би и е ча­кал удо­бен мо­мент да се при­съ­е­ди­ни към бан­да­та, оба­че не ус­пял, за­що­то пре­ди то­ва е бил за­дър­жан. Осъ­ден е по чл. 8 от ЗЗНВ на 10 го­ди­ни.
40. Крум То­до­ров Сто­и­лов от с. Пло­с­ки, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди е бил член на ВМРО, а след то­ва ста­ва член на БЗНС - Ни­ко­ла Пе­т­ков. Той е бил един от най-здра­ви­те ята­ци на ли­к­ви­ди­ра­ния бан­дит Йор­дан Руй­чев. Съ­щи­ят слу­жи за връ­з­ка ме­ж­ду се­мей­с­т­во­то на Йор­дан Руй­чев и са­мия не­го. По­д­по­ма­гал е бан­да­та с хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти. По­ли­ти­че­с­ки е офор­мен враг на ОФ власт. Осъ­ден е по чл. 8 на 8 го­ди­ни за­т­вор.
41. Йор­дан Ла­за­ров Трен­да­фи­лов от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, на 34 го­ди­ни. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е сим­па­ти­зи­рал на фа­ши­с­т­ка­та власт, а след та­зи да­та ос­та­ва без­пар­ти­ен, оба­че опо­зи­ци­он­но на­с­т­ро­ен. Слу­жил е за ятак и връ­з­ка на бан­да­та. В не­го­ва­та къ­ща са ос­та­вя­ли дре­хи­те на бан­ди­ти­те за пра­не. Ка­то де­се­тар от ОФ ко­ми­тет по раз­пре­де­ле­ние на на­ря­ди­те в се­ло­то съ­щи­ят от­де­ля от на­ря­ди­те на се­ля­ни­те и из­п­ра­ща на бан­ди­ти­те. Осъ­ден по чл. 8 от ЗЗНВ на 5 го­ди­ни за­т­вор.
42. Ге­ор­ги Ата­на­сов То­до­ров от с. Оща­ва, Све­ти­в­ра­ч­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. е бил по­ли­цай в гр. Пи­рот и ка­то та­къв е бил до­ве­ре­но ли­це на мо­нар­хо­фа­ши­с­т­ка­та власт. Бил е по­с­то­ян­на връ­з­ка и ятак на бан­да­та и из­пъл­ня­вал до­б­ро­вол­но те­х­ни­те по­ръ­ч­ки, ка­то им е да­вал бра­ш­но и им е ка­з­вал у ко­го има оръ­жие. Осъ­ден по чл. 8 на 5 го­ди­ни за­т­вор.
43. Ко­с­та­дин Спа­сов То­мов от с. Скла­ве, Све­ти­в­ра­ч­ко. Ка­си­ер на гор­с­ка­та ко­о­пе­ра­ция Си­на­ни­ца. В ми­на­ло­то е бил без­пар­ти­ен, а след 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. ста­ва член на РП(к), с ед­на-един­с­т­ве­на цел - да си на­ме­ри слу­ж­ба. Пра­вил е ня­кол­ко сре­щи с бан­ди­та Ге­ра­сим То­до­ров и му е обе­ща­вал да му да­де пи­с­то­лет. През вре­ме на раз­ра­бо­т­ка­та съ­щи­ят си­г­на­ли­зи­рал, ко­га­то ня­кои ор­га­ни на ДС или ми­ли­ци­я­та се на­ми­ра­ли в Све­ти­в­ра­ч­ко. Осъ­ден е по чл. 8 от ЗЗНВ на 5 го­ди­ни за­т­вор.
44. Хри­с­то Ста­ме­нов Клин­гов от с. Бре­жа­ни, Гор­но­джу­май­с­ко. Пре­ди 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. не е чле­ну­вал в ни­коя по­ли­ти­че­с­ка ор­га­ни­за­ция или пар­тия, а след та­зи да­та ста­ва член на БЗНС - ОФ, оба­че ре­а­к­ци­он­но на­с­т­ро­ен. Той мно­го­к­ра­т­но е при­е­мал и да­вал хра­на на бан­ди­та Пе­тър Гър­ков. Слу­жил е за връ­з­ка ме­ж­ду се­мей­с­т­во­то на бан­ди­та Пе­тър Гър­ков и са­мия не­го. През вре­ме на ак­ци­я­та, ко­га­то бан­да­та би­ва раз­би­та, съ­щи­ят да­ва по­д­с­лон на бан­ди­та Пе­тър Гър­ков, ко­го­то ук­ри­вал в пле­в­ня­та си, без оба­че да е съ­о­б­щил на ми­ли­ци­я­та. Осъ­ден е по чл. 8 от ЗЗНВ на 3 го­ди­ни.
АМВР, III раз. 1713, т. 5, л. 69-79

№ 84
Заключителен рапорт за резултатите от реализацията на акцията по залавянето и освобождаването на четниците и ятаците от четата на Г. Тодоров, 20.І.1949 г.

Утвърждавам, н-к от­дел 1-ви В. Чан­ков
Со­фия, 20.I.1949 г.

Заключителен рапорт от  опе­ра­ти­вен ра­бо­т­ник Ге­ор­ги Н. Пан­дов, 11 гру­па, от­де­ле­ние 2А

Дру­га­рю На­чал­ник,
Раз­ра­бо­т­ка­та "Елен" въз­ни­к­на в края на 1947 г. с ха­ра­к­тер на ак­ти­в­на бан­ди­т­с­ка гру­па, чле­но­ве­те на ко­я­то из­хо­ж­да­ха из сре­ди­те на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов) от Све­ти­в­ра­ч­ко.
В на­ча­ло­то на 1948 г. гру­па­та на­б­ро­я­ва 8 чо­ве­ка, а към края на ме­сец фе­в­ру­а­ри и на­ча­ло­то на ме­сец март, след ка­то се обе­ди­ня­ва с гру­па­та на Йор­дан Руй­чев, на­б­ро­я­ва об­що 42 чо­ве­ка и ед­но вну­ши­тел­но чи­с­ло ята­ци.
Стру­к­ту­ра­та на бан­да­та е от ти­па на би­в­ши­те ма­ке­дон­с­ки че­ти и за вой­во­да е бил из­б­ран Ге­ра­сим То­до­ров от с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко, бивш член на ВМРО и кри­ми­на­лен пре­с­тъ­п­ник. Бан­да­та е по­д­дър­жа­ла ре­до­в­на връ­з­ка с гръ­ц­ко­то ра­зу­з­на­ва­не и е раз­ви­ва­ла ак­ти­в­на дей­ност по ор­га­ни­зи­ра­не­то на по­мо­щ­ни гру­пи из окол­ни­те се­ла, ка­то е опи­ра­ла гла­в­но на сво­и­те ро­д­ни­ни и съ­ми­ш­ле­ни­ци, отя­в­ле­ни опо­зи­ци­о­не­ри. Съ­що та­ка е пре­д­п­ри­е­ма­ла дей­с­т­вия за спла­ш­ва­не на ме­с­т­но­то на­се­ле­ние, ка­то са на­на­ся­ли по­бои над ме­с­т­ни ор­га­ни на вла­ст­та, за­п­ла­ш­ва­ли са от­дел­ни ко­му­ни­с­ти и са раз­про­с­т­ра­ня­ва­ли слу­хо­ве за ед­на пре­д­с­то­я­ща вой­на.
В по-го­ля­ма­та си част бан­да­та е би­ла съ­с­та­ве­на от би­в­ши чле­но­ве на ВМРО (Ив. Ми­хай­лов), убий­ци и те­ро­ри­с­ти, ку­ла­ци и вър­ли вра­го­ве на БКП.
Раз­ра­бо­т­ка­та на гру­па­та от­на­ча­ло е би­ла по­с­та­ве­на на не­п­ра­вил­на ос­но­ва, ка­то слу­ж­ба­та се е стре­мя­ла да ли­к­ви­ди­ра бан­да­та с ня­кол­ко аген­ти са­мо. Към края на м. фе­в­ру­а­ри, ко­га­то бан­да­та на­ра­с­т­ва до­с­та, по ин­с­т­ру­к­ция на др. пом.-ми­ни­с­тър слу­ж­ба­та съ­с­та­вя по­д­ро­бен план за об­х­ва­ща­не на най-здра­ви­те връ­з­ки на бан­да­та с цел тя­х­на­та вер­бо­в­ка. Ед­но­в­ре­мен­но с то­ва в ра­йо­на, къ­де­то е дей­с­т­ва­ла бан­да­та, се съ­с­ре­до­то­ча­ват зна­чи­те­лен брой ми­ли­ци­о­нер­с­ки си­ли за евен­ту­ал­но дей­с­т­вие, тъй ка­то с из­вър­ш­ва­не­то на вер­бо­в­ки­те ще­ше да се от­к­рие то­ч­но­то ме­с­то­на­хо­ж­де­ние на бан­да­та.
Ме­ро­п­ри­я­ти­я­та по пър­во­на­чал­ния план се из­пъл­ня­ват 90 на сто и на 15 март слу­ж­ба­та за­по­ч­ва ак­ци­я­та по за­ла­вя­не­то на бан­ди­ти­те. По про­ве­ж­да­не­то на ак­ци­я­та се взе­мат най-ра­ди­кал­ни мер­ки (сва­ля се пла­нин­с­ко­то на­се­ле­ние в до­ли­ни­те, раз­с­та­вят се ми­ли­ци­о­нер­с­ки ко­мен­дан­т­с­т­ва, ор­га­ни­зи­рат се го­ле­ми гру­пи от ме­с­т­но­то на­се­ле­ние, на ко­и­то се по­с­та­вят за­да­чи по за­ла­вя­не­то на бан­ди­ти, пра­ви се по­ли­ти­че­с­ко ра­зя­с­не­ние за ро­ля­та и зна­че­ни­е­то на бан­ди­ти­те), ко­и­то да­ват до­бър ре­зул­тат. Ак­ци­я­та при­к­лю­ч­ва на 4 ап­рил и в ре­зул­тат би­ват за­ло­ве­ни 41 чо­ве­ка от бан­да­та, ка­то ос­та­ва не­за­ло­вен са­мо един от бан­ди­ти­те. За­е­д­но с ята­ци­те би­ват за­ло­ве­ни об­що 140 чо­ве­ка, от ко­и­то са сан­к­ци­о­ни­ра­ни 106; 28 из­п­ра­те­ни в ТВО, 11 осъ­де­ни на смърт, а 67 по­лу­ча­ват раз­ли­ч­ни при­съ­ди.
Тъй ка­то раз­ра­бо­т­ка­та е ре­а­ли­зи­ра­на и уча­с­т­ва­щи­те в нея са в за­т­во­ра, смя­там ма­те­ри­а­ли­те, на­ми­ра­щи се в кон­т­рол­но до­сие, на­д­ле­ж­но про­ш­ну­ро­ва­ни, про­но­ме­ро­ва­ни и по­д­пе­ча­та­ни, да бъ­дат сва­ле­ни в Цен­т­рал­ния ар­хив при ДДС.

Опе­ра­ти­вен ра­бо­т­ник: (п)
Одобрявам: н-к от­де­ле­ние А: М. Ги­нев
Со­фия, 1949 г.

АМВР, III раз. 1713, т. 3, л. 1
№ 85
Списък на ятаците, четниците и секретните сътрудници от четата на Г. Тодоров, за които се изпращат досиета в ОУ на ДС гр. Горна Джумая, юли 1948 г.

Стро­го по­ве­ри­тел­но
За­ве­ду­щия ДС гр. Св. Врач

Из­п­ра­ща­ме Ви сле­д­ни­те до­си­е­та на ята­ци:
1. Те­о­фил За­ха­ри­ев То­до­ров от Га­ра Пи­рин
2. Ге­ор­ги Ива­нов Спа­сов от Га­ра Пи­рин
3. Сто­ян Ге­ор­ги­ев Ма­ла­мов от Га­ра Пи­рин
4. Ве­се­лин Ге­ор­ги­ев Ша­тев от Га­ра Пи­рин
5. Ни­ко­ла Сто­я­нов Ан­д­ре­ев Уг­ре­нов от с. Вла­хи
6. Хри­с­то Ста­ме­нов Клин­гов от с. Бре­жа­ни
7. Ва­сил Ми­тов Ада­мов от Де­бел дъб
8. Со­лун Ге­ор­ги­ев Та­шев от с. Вла­хи
9. Вла­до Ни­ко­лов Ко­кол­ков от с. Бре­жа­ни
10. Ге­ор­ги Ди­ми­т­ров Или­ев от с. Бре­жа­ни
11. Ди­ми­тър Се­ра­фи­мов Та­шев от  Де­бел дъб
12. Ге­ор­ги Или­ев Чо­пев от с. Оща­ва
13. Трен­ко Си­мов Груй­цов от с. Кле­ти­ще
14. Ди­ми­тър Сто­я­нов Ди­ми­т­ров от Г. Гра­де­ш­ни­ца
15. Лю­бен Ан­то­нов Ар­ка­лей­с­ки, ма­ха­ла Ар­ка­лей­с­ка
16. Ге­ор­ги Ди­ми­т­ров Врън­гов от с. Се­но­кос
17. Ди­ми­тър Ге­ор­ги­ев Ака­рев от Кле­ти­ще
18. Ва­сил Ива­нов Ша­тев от с. Вла­хи
19. Ки­рил Ива­нов Хри­с­тов от Езе­рец
20. Го­ше Югов от ма­ха­ла Юго­ва
21. Ата­нас Г. Югов от ма­ха­ла Юго­ва
22. Ди­ми­тър Или­ев Ма­ла­мов от ма­ха­ла Въ­ч­ко­в­ци
23. Сми­лян То­до­ров Ана­с­та­сов от с. Оща­ва
24. Ге­ор­ги Йо­си­фов Ка­ра­и­ван­с­ки от Де­бел дъб
25. Ми­лан Ве­се­ли­нов Та­сев от с. Оща­ва
26. Ге­ра­сим Ата­на­сов Ка­ли­нов от ма­ха­ла Ман­чо­в­с­ка
27. Ва­сил Сте­фа­нов Ну­ш­ков от ма­ха­ла Ру­син­ци
28. Ва­сил Ха­ра­лам­пи­ев Ма­в­ро­ди­ев от Зла­тан­чо­в­ци
29. Йо­сиф Пе­т­ков Ка­ра­и­ван­с­ки от Де­бел дъб
30. Бо­рис Ди­ми­т­ров Ива­нов от Кле­ти­ще
31. Свещ. Иван Или­ев Джо­лев от с. Вла­хи
32. Бла­го Ве­се­ли­нов Ара­ба­шев от махала Ман­чо­ва
33. Еф­тим Ан­д­ре­ев Ге­ор­ги­ев от с. Вла­хи
34. Ми­хо Или­ев Мал­чев от ма­ха­ла Ко­со­вец
35. Асен Ни­ко­лов Дра­чев от По­ле­на
36. Ки­рил Сто­ев На­й­де­нов от с. Вла­хи
37. Вла­ди­мир Ге­ор­ги­ев Хри­с­тов от Оща­ва

Освободени ятаци:
1. Крум То­до­ров Ни­ко­лов от с. Вла­хи
2. Ко­с­та­дин Кру­мов То­до­ров от с. Вла­хи
3. Иван Асе­нов Ми­хай­лов от Де­бел дъб
4. Ни­ко­ла Пе­т­ров Ни­ко­лов от Си­на­ни­ца
5. За­ха­ри Спа­сов Ата­на­сов Уг­ре­нов от с. Вла­хи
6. Ко­с­та­дин Пе­т­ров Ан­д­ре­ев от По­ле­на
7. Яне Ни­ко­лов Цве­т­ков Де­чо­в­с­ки от По­ле­на
8. Ла­зар Хри­с­тов Мла­де­нов от Де­бел дъб
9. Ата­нас Ва­си­лев Ата­на­сов от с. Вла­хи
10. Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров Ге­ор­ги­ев от с. Вла­хи
11. Цан­ка Со­лу­но­ва Ге­ор­ги­е­ва от с. Вла­хи
12. Ки­рил Со­лу­нов Ге­ор­ги­ев от с. Вла­хи
13. Вла­ди­мир Ге­ор­ги­ев Хри­с­тов от с. Оща­ва
Бандити:
1. Ле­в­тер Ни­ко­лов Бен­гю­зов от с. Гор­на Гра­де­ш­ни­ца
2. Хри­с­то Ми­лев Сто­и­ме­нов от с. Бре­жа­ни
3. Ди­ми­тър Ку­з­ма­нов Цве­т­ков от Со­фия
4. Ди­ми­тър Ни­ко­лов Гю­ров - убит, от Кле­ти­ще
5. Пе­тър Йо­си­фов Гър­ков от Бре­жа­ни
6. Илия Ми­тов Чо­пев от Оща­ва
7. Асен Ми­лев Ива­нов от Оща­ва
8. То­дор Ива­нов Се­ку­лов от с. Вла­хи
9. Иван Тан­чев Ша­тев от с. Вла­хи
10. Ге­ра­сим То­до­ров Ни­ко­лов от с. Вла­хи
11. Ан­д­рея Спа­сов Па­цов от с. Вла­хи
12. Ди­ми­тър Па­в­лов от Ду­п­ни­ца

Секретни сътрудници:
1. Сте­фан Хри­с­тов Во­де­ни­чар­с­ки от Бре­жа­ни
2. Ла­зар Ни­ко­лов Ка­лай­джий­с­ки от Се­но­кос
3. Ми­ха­ил Ан­ге­лов Бо­г­да­нов от Бре­жа­ни
4. Фер­ди­нанд Спа­сов от Се­но­кос
5. Хри­с­то Сто­и­лов Сан­дев от Се­но­кос
6. Але­к­сан­дър Хри­с­тов Ка­лай­джий­с­ки от Се­но­кос
7. Ми­ха­ил Ми­цев Ма­ла­мов от Се­но­кос
8. Ан­гел Ни­ко­лов Бен­гю­зов от Оща­ва
9. Ки­рил Ни­ко­лов Бен­гю­зов от Г. Гра­де­ш­ни­ца
10. Лю­бо­мир Ан­д­ре­ев Ко­лев от с. Вла­хи
11. Ди­ми­тър То­до­ров Ге­ор­ги­ев от с. Вла­хи
12. Те­о­фил Ла­за­ров Ха­ри­за­нов от Га­ра Пи­рин
13. Ме­то­ди Со­лу­нов Мо­нев от Гор­на Гра­де­ш­ни­ца
14. Пе­тър Ни­ко­лов Бен­гю­зов от Гор­на Гра­де­ш­ни­ца
15. Сте­фан Гри­го­ров Ива­нов от Оща­ва
16. Еф­тим Хри­с­тов Мла­де­нов от Вла­хи
17. Гал­чо Ва­си­лев Гал­чов от Га­ра Пи­рин
18. Ко­с­та­дин Да­на­и­лов Ла­за­ров от Га­ра Пи­рин
19. Ан­д­рея Ата­на­сов Сто­я­нов от Кле­ти­ще
20. Яне Ни­ко­лов Бен­гю­зов от Оща­ва
21. Ан­дон Сто­я­нов Да­с­ка­лов от с. Вла­хи
22. Ге­ра­сим Ан­д­ре­ев Та­сев от с. Вла­хи
23. Бо­рис Ге­ор­ги­ев Уг­ре­нов от с. Вла­хи
24. Ди­ми­тър Йор­да­нов Ми­т­рев Мал­чев от Вла­хи
25. Бо­жин Ан­ге­лов Ни­ко­лов от Оща­ва
26. Ла­зар Ге­ор­ги­ев Да­фев от Вла­хи
27. Ла­зар Еф­ти­мов Ан­д­ре­ев Цир­ков от Вла­хи
28. Об­ща па­п­ка на се­к­ре­т­ни съ­т­ру­д­ни­ци "Бо­жур", "Здра­вец", "Би­с­т­ри­ца", "Сим­чо" от Пло­с­ки и "Па­як" от Джи­гу­ро­во, "Мо­ряк" от Бе­ли­ца.
Вси­ч­ки ос­та­на­ли ма­те­ри­а­ли и до­си­е­та, на­ми­ра­щи се по ко­мен­дан­т­с­т­ва­та, да се пре­да­дат на­п­ра­во в Све­ти Врач.
с. Вла­хи, Све­ти­в­ра­ч­ко
 Три­фо­нов (п)

АМВР, II сл. д 357, т. 4, л. 140-141

№ 86
Списък на принудително завербованите секретни сътрудници във връзка с ликвидиране четата на Г. Тодоров, 7.VІ.1948 г.

Списък на вер­бо­ва­на­та аген­ту­ра от Га­ра­пи­рин­с­ки ра­йон око­ло бан­да­та на Ге­ра­сим То­до­ров през 1948 го­ди­на, ко­я­то по­на­с­то­я­щем не ра­бо­ти, а имен­но ка­к­то сле­д­ва по се­ла:
1. Васил ХаралампиевМавродиев, вер­бо­ван са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция на 27 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Ва­ляк", от с. Ощава.
2. Стефан Георгиев Иванов от с. Ощава, вер­бо­ван на 12 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Бе­ла­си­ца", на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, де­к­ла­ра­ция 10-Г, ав­то­би­о­г­ра­фия, спи­сък на връ­з­ки­те му и спра­в­ка иден­ти­фи­ка­ция
3. Димитър Тодоров Георгиев от с. Ощава, вер­бо­ван на 29 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Вър­бан", на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, де­к­ла­ра­ция 10-Г и сним­ка
4. Харалампи Михайлов Иванов от с. Ощава, вер­бо­ван на 27 март 1948 г. са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция и не му е оп­ре­де­лен псе­в­до­ним
5. Ангел Солунов Дончев от с. Ощава, вер­бо­ван на 30 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Бу­та­ло" - са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во
6. Йордан Янев Стоев от с. Ощава, вер­бо­ван на 20 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Три­он" - са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во
7. Владимир Стоименов Илиев от с. Ощава, вер­бо­ван на 16 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Ехо" - са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во
8. Димитър Йорданов Митов от с. Влахи, вер­бо­ван на 18 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Гюр­ге­ви­ца", на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, де­к­ла­ра­ция 10-Г и сним­ка
9. Бо­рис Ди­ми­т­ров Ива­нов от с. Вла­хи, вер­бо­ван на 17 март 1948 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция, под псе­в­до­ним "Бом­ба"
10. Герасим Андреев Тасев от с. Влахи, вер­бо­ван на 13 март 1948 г. под псе­в­до­ним "За­як", на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, де­к­ла­ра­ция 10-Г, ав­то­би­о­г­ра­фия, спи­сък на връ­з­ки­те му и спра­в­ка иден­ти­фи­ка­ция
11. Яне Андреев Янев от с. Влахи, вер­бо­ван на 10 ап­рил 1948 г. под псе­в­до­ним "Ел­ха",  са­мо с ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во
12. Любомир Андреев Колев от с. Влахи, вер­бо­ван на 26 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Дъб", вер­бо­ван на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и де­к­ла­ра­ция 10-Г
13. Андрея Атанасов Стоянов от с. Влахи, вер­бо­ван на 23 март 1948 г., без псе­в­до­ним, са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и де­к­ла­ра­ция 10-Г
14. Ефтим Христов Младенов от с. Влахи, вер­бо­ван на 25 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Бра­д­ва", са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и де­к­ла­ра­ция 10-Г. Кан­то­нер под Га­ра Пи­рин за с. Д. Гра­де­ш­ни­ца
15. Мирчо Иванов Трендафилов от с. Влахи, вер­бо­ван на 30 ап­рил 1948 г., без псе­в­до­ним, са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во
16. Мирчо Иванов Балабански от с. Влахи, вер­бо­ван на 28 март 1948 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция, без псе­в­до­ним
17. Захари Спасов Атанасов от с. Влахи, вер­бо­ван на 27 март 1948 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, без псе­в­до­ним. Ра­бо­ти в ши­ва­ш­ка­та ра­бо­тил­ни­ца - Га­ра Пи­рин
18. Тодор Георгиев Малонов от с. Влахи, ве­бо­ван на 18 март 1948 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за сътру­д­ни­че­с­т­во, без псе­в­до­ним
19. Петър Василев Миладинов и Иван Василев Миладинов, вер­бо­ва­ни на 24 ок­том­в­ри 1948 го­ди­на, са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция, без псе­в­до­ним
20. Петър Николов Бенгюзов от с. Горна Градешница, вер­бо­ван на 10 март 1948 г., на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, де­к­ла­ра­ция 10-Г, ав­то­би­о­г­ра­фия и спи­сък на връ­з­ки­те му
21. Надежда Кирова Бенгюзова от с. Горна Градешница, вер­бо­ва­на на 31 март 1948 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, без псе­в­до­ним
22. (Нечетливо) Янакиев от с. Плоски, вер­бо­ван на 21 ав­густ 1947 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во
23. Павел Стоянов Каралийски от с. Кресна, вер­бо­ван на 18 март 1948 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, без псе­в­до­ним
24. Ангел Николов от с. Кресна, вер­бо­ван на 18 март 1948 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, без псе­в­до­ним
25. Васил Иванов Ковачев от с. Гара Пирин, вер­бо­ван на 11 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Ско­пие", на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, де­к­ла­ра­ция 10-Г, ав­то­би­о­г­ра­фия и спи­сък на при­я­те­ли­те му
26. Лефтер Костадинов Велев от с. Горна Белица, вер­бо­ван на 27 март 1948 г. под псе­в­до­ним "Трън­ка", на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, де­к­ла­ра­ция 10-Г и сним­ка
27. Методи Солунов Монев от с. Горна Градешница, вер­бо­ван на 9 март 1948 г., на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, ав­то­би­о­г­ра­фия, спи­сък на връ­з­ки­те му и де­к­ла­ра­ция 10-Г
28. Стоимен Василев Бързаков от гр. Етрополе, жи­вущ в с. Гара Пирин, под псе­в­до­ним "Про­ку­ро­ра", на ко­го­то в ли­ч­но­то му до­сие има сле­д­ни­те до­ку­мен­ти: де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, спра­в­ка иден­ти­фи­ка­ция и кар­тов об­ра­зец, ут­вър­ден от Бла­го­е­в­г­рад
29. Георги Димитров Софкин от с. Горна Белица, вер­бо­ван на 27 март 1947 г. под псе­в­до­ним "Къ­пи­на", са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во
Де­к­ла­ра­ции на ли­ца, ко­и­то са вер­бо­ва­ни око­ло бан­ди­ти­те ди­вер­сан­ти "Зве­ро­ве":
1. Ангел Петрев Карадалиев, вер­бо­ван на 11 ап­рил 1949 г., от с. Горна Белица, са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во
2. Андон Георгиев Попов от с. Горна Градешница, кой­то е вер­бо­ван са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во на 10 ап­рил 1949 г.
3. Иван Христов Станоев от с. Влахи, вер­бо­ван на 11 ап­рил 1949 г., са­мо на ед­на де­к­ла­ра­ция за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, ра­бо­ти в стопанството - Синаница.

7.VI.1950 г., гр. Сан­дан­с­ки.
Опе­ра­ти­вен ра­бо­т­ник: (В. Со­лу­нов)

АМВР, III раз. 1713, т. 1, л. 47-48

№ 87
Агентурни донесения на агент "Боруван"
за настроението и поведението на жителите на с. Влахи в началото на 1950 г.

Донесение

Дру­га­ри, по въз­ло­же­на­та ми ра­бо­та тук, в се­ло­то, най-ре­до­в­но до­на­ся "Пи­рин". "Бор" и "Ска­ла" ид­ват, оба­че "Ки­се­ли­ца" не до­на­ся ни­що и въ­о­б­ще се чу­в­с­т­ва бе­зо­т­го­во­рен, до­ри и той не­къ­де по­д­по­ма­га на зло­в­ре­д­ни слу­хо­ве и тай­ни­те раз­про­с­т­ра­ня­ват, ка­к­то и по­лу­чих све­де­ние от па­за­ча на скла­до­ве­те при ка­на­ла Асен Йо­тов ка­к­во - че "Ки­се­ли­ца" и не­го­ви­ят ба­ща са да­ли хляб на но­во­по­я­ви­лия се чо­век, не­по­з­нат, пра­вещ се на глух и ням, пре­ди Ко­ле­да око­ло сто­пан­с­т­во­то на Си­на­ни­ца. За кой­то се на­у­чи­х­ме, че бил за­ло­вен в Бе­ли­ца. Оба­че "Ки­се­ли­ца" не до­на­ся за слу­чая ни­що. Оба­че аз го ви­ж­дах и с го­ля­мо на­с­т­ро­е­ние про­тив ОФ, кой­то ка­за на пу­б­ли­ч­но съ­б­ра­ние: аз не да­вам 5 кгр. сла­ни­на на­ряд, не да­вам ни­то ки­ло­г­рам, кой­то ще ис­ка, да до­й­де да я взе­ме. Съ­що­то се­мей­с­т­во се съ­с­тои от 7 чле­на и има над 80 ов­це и др. до­би­тък, за­к­ла­ха пра­се 150 кгр. Съ­г­ла­с­но ми­ни­с­тер­с­ко­то по­с­та­но­в­ле­ние съ­щи­ят тря­б­ва да пре­да­де 10 кгр., а та­ка съ­що и Ди­ми­тър Сто­я­нов, Ки­рил Пе­шов Сми­ле­нов во­дят аги­та­ция в ма­ха­ла Дра­ка­ло­во ни­кой да не да­ва сла­ни­на­та, за­що­то не им е да­ва­но до­вол­но на­ряд. На 24.I.1950 го­ди­на ве­чер­та се на­с­ро­чи в ма­ха­ла Дра­коло­во ма­х­лен­с­ко съ­б­ра­ние, за да се раз­пре­де­ли сла­ни­на­та, но Ки­рил Пе­т­ров ка­за: аз не да­вам 5 кгр. сла­ни­на, ако ще вла­ст­та да ме обе­си, а съ­щи­ят има над 40 ов­це и 5-член­но се­мей­с­т­во, за­к­ла пра­се над 150 кгр.
Дру­га­ри, в с. Вла­хи има ня­кол­ко на­ди­га­щи се хо­ра про­тив за­ко­ни­те и на­ря­ди­те на дне­ш­но­то пра­ви­тел­с­т­во. Взе­ме­те мер­ки, ока­з­вай­те ну­ж­на­та по­мощ.
с. Вла­хи, 25.I.1950 г.
"Боруван"
Дру­га­ри, на 24.I.1950 г. до­й­де в съ­ве­та - Вла­хи ли­це­то Ди­ми­тър Сто­я­нов Ни­ко­лов, кой­то ка­за: има в ма­га­зи­на ха­с­тар, дай ми ку­пон. Аз ка­зах, че не­ма, той ка­за, че има и аз му да­дох 2 ме­т­ра. Ка­то оти­шел при ма­га­зи­не­ра, ма­га­зи­не­рът му ка­зал, че то­ва не е ха­с­тар, а е ко­п­ри­на, не­ка ти пре­п­ра­вят ку­по­на, ина­че не мо­га да го от­ре­жа с то­зи ку­пон. Ид­ва съ­щи­ят за по­п­ра­в­ка на ку­по­на, аз не се съ­г­ла­сих и той ве­д­на­га се не­р­ви­ра и ка­за: дай­те ми ве­д­на­га от­чи­с­ли­тел­но, аз ще ида да се за­пи­ша в гра­да. Аз му от­ка­зах и то­ва и той по­ч­на да псу­ва и оби­ж­да: "Аз ще ей­ба и уп­ра­в­ни­ци­те и аз ще ида в за­т­во­ра, но ще ту­ра чо­век в гро­би­ща­та, не ви е срам, не ни да­ва­те ни­що, а вси­ч­ко ми взе­х­те за дър­жа­ва­та, се­га ми сте пи­са­ли 2 кгр. сла­ни­на, но не ще взе­ме­те сла­ни­на от ме­не, па ако си ти мъж, ела ти да я взе­меш, ще вле­з­неш в мо­я­та къ­ща, но не­ма да из­ле­з­неш. За вас е до­бър Лю­бе­то Ан­д­ре­ев, оти е шпи­о­нин, та из­да­ва на вас кой има жи­то и на кой е по-го­ле­мо пра­се­то, аз не ис­кам да бъ­да та­къв. Лю­бе­то тая идея го на­п­ра­ви та­къв про­сяк, но още не се от­ка­з­ва от пар­ти­я­та, ка­к­то аз се от­ка­зах." Съ­що­то дър­жа­ние има­ше и ве­чер­та на 24.I.1950 го­ди­на в Дра­ко­ло­во". На ма­х­лен­с­ко съ­б­ра­ние те два­ма­та с Ки­рил Пе­шов про­ва­ли­ха съ­б­ра­ни­е­то, да не се раз­пре­де­ли сла­ни­на­та, ка­то пър­ви те от­ка­за­ха да да­дат.
Дру­га­ри, тук има се­ри­о­з­но по­д­щ­ре­к­ва­не про­тив на­ре­д­би­те и ме­ро­п­ри­я­ти­я­та на пра­ви­тел­с­т­во­то. Има опа­с­ност да се из­пу­с­не на­ря­дът сла­ни­на­та.
Мо­ля, пре­с­ко­че­те по-ско­ро за пре­до­т­вър­ще­ние то­ва зло на­с­т­ро­е­ние.

25.I.1950 г.
"Боруван"

АМВР, III раз. 1713, т. 4, л. 60

№ 88
Резултат от проучване дейността на полския пазач Д. Токов от с. Горна Градешница преди и след 9.ІХ.1944 г.

До Дру­га­ря На­чал­ник ДС
Тук

Рапорт

До­на­сям Ви, дру­га­рю На­чал­ник, че от про­у­ч­ва­не­то, ко­е­то на­п­ра­вих на по­л­с­кия па­зач Ди­ми­тър Ива­нов То­ков от с. Гор­на Гра­де­ш­ни­ца, Сан­дан­с­ко, ус­та­но­вих сле­д­но­то:
Съ­щи­ят е ро­ден на 3.ХI.1900 го­ди­на в с. Шу­го­во, се­га жи­вущ в с. Гор­на Гра­де­ш­ни­ца, Сан­дан­с­ко, за­вър­шил 4-то от­де­ле­ние, же­нен, не­о­съ­ж­дан, ма­ке­до­нец, бъл­гар­с­ко по­дан­с­т­во, по­на­с­то­я­щем по­л­с­ки па­зач в съ­що­то се­ло.
Про­из­хо­ж­да от бе­д­но сел­с­ко се­мей­с­т­во. Ро­ди­те­ли­те му са по­чи­на­ли. Же­на Ко­с­та­ди­на, ро­де­на на 15.ХI.1902 г. в с. Шу­го­во, не­г­ра­мо­т­на, за­ни­ма­ва се с до­ма­кин­с­т­во. Ка­к­то пре­ди 9 се­п­тем­в­ри, та­ка и след та­зи да­та не чле­ну­ва в ни­коя по­ли­ти­че­с­ка ор­га­ни­за­ция. Има 4 де­ца, от ко­и­то 2 хо­дят на учи­ли­ще в ос­но­в­но­то учи­ли­ще, а ос­та­на­ли­те 2 де­ца са ма­ло­ле­т­ни.
Са­ми­ят Ди­ми­тър е ро­ден на 3.ХI.1900 г. в с. Шу­го­во. За­вър­шил е 4-то от­де­ле­ние. През 1922 го­ди­на ид­ва да жи­вее в Бъл­га­рия, ка­то с ид­ва­не­то му се за­сел­ва в гр. Сан­дан­с­ки, къ­де­то е жи­вял ня­кол­ко го­ди­ни. След то­ва се пре­ме­с­т­ва да жи­вее в с. Гор­на Гра­де­ш­ни­ца, къ­де­то е и по­на­с­то­я­щем. До оти­ва­не­то му се е за­ни­ма­вал със зе­ме­де­лие, ка­то не е чле­ну­вал в ни­коя по­ли­ти­че­с­ка ор­га­ни­за­ция. Ре­до­в­на­та си во­ен­на слу­ж­ба е от­бил в тру­до­ви­те ча­с­ти в гр. Ра­до­мир, от­къ­де­то се е и увол­нил. След ка­то се увол­ня­ва, се ожен­ва и по­ч­ва да се за­ни­ма­ва със зе­ме­де­лие. През 1941 го­ди­на би­ва по­ви­кан за­пас в тру­до­ви­те ча­с­ти в гр. Де­мир­хи­сар, къ­де­то е слу­жил 6 ме­се­ца, от­къ­де­то се и увол­ня­ва. По вре­ме, ко­га­то са би­ли гер­ман­ци­те в Бъл­га­рия, съ­щи­ят е съ­би­рал за тях по­мо­щи и ви­на­ги ги е въз­х­ва­ля­вал, ка­то е бил си­гу­рен в тя­х­на­та по­бе­да. От­но­ше­ни­е­то му към раз­ра­с­т­ва­що­то се пар­ти­зан­с­ко дви­же­ние в Бъл­га­рия е би­ло мно­го ло­шо. След 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. май­с­тор­с­ки и уме­ло се при­к­ри­ва и ста­ва член на БКП през 1945 г. През 1945-1946 г., ко­га­то се раз­ра­с­т­ва опо­зи­ци­он­на­та дру­ж­ба в око­ли­я­та ни, спе­ци­ал­но в тя­х­но­то се­ло Гор­на Гра­де­ш­ни­ца, съ­щи­ят се от­ка­з­ва от пар­ти­я­та и би­ва ед­на го­ди­на без­пар­ти­ен. През про­лет­та на 1947 г. ста­ва на­но­во член на БКП, ка­то от­то­га­ва до днес е ре­до­вен член в съ­ща­та. През про­лет­та на 1948 г. по­с­тъ­п­ва за по­л­с­ки па­зач в се­ло­то, тъй ка­то пър­ви­ят по­л­с­ки па­зач Илия То­шев се раз­бо­ля­ва и на не­го­во мя­с­то вре­мен­но би­ва по­с­та­вен Ди­ми­тър То­ков. След оз­д­ра­вя­ва­не­то на То­шев по­же­лал пак да по­с­тъ­пи за по­л­с­ки па­зач, но по­ра­ди то­ва, че пъл­но­мо­щ­ни­кът Би­жев бил в мно­го бли­з­ки при­я­тел­с­ки връ­з­ки с То­ков, из­к­лю­ч­ват от пар­ти­я­та пър­вия по­л­с­ки па­зач Илия То­шев, с цел да ос­та­не за пъ­дар Ди­ми­тър То­ков и до днес по­с­ле­д­ни­ят е та­къв. След ли­к­ви­ди­ра­не­то на не­ле­гал­ни­те бан­ди­ти от Ге­ра­си­мо­ва­та бан­да и след за­в­ръ­ща­не­то на Ки­рил Ни­ко­лов Бен­гю­зов в се­ло­то пъл­но­мо­щ­ни­кът Би­жев и по­л­с­ки­ят па­зач по­ч­ват да ру­шат пар­ти­я­та, ка­то и са из­к­лю­чи­ли до­с­та до­б­ри дру­га­ри ка­то Ата­нас Янев Ге­ор­ги­ев и др. След за­в­ръ­ща­не­то на Ки­рил Бен­гю­зов вкъ­щи, зна­ей­ки пъл­но­мо­щ­ни­кът Би­жев и по­л­с­ки­ят па­зач То­ков, че вла­ст­та му е спа­си­ла жи­во­та и ве­ро­я­т­но, ка­к­то пре­д­по­ла­гам, че те са зна­е­ли, че (Ки­рил Бен­гю­зов) ра­бо­ти с ми­ли­ци­я­та, за­е­д­но с пъл­но­мо­щ­ни­ка са на­б­лю­да­ва­ли Ки­ро за вся­ко не­го­во из­ли­за­не от се­ло­то, къ­де ще оти­де и с ка­к­ви хо­ра ще се сре­щ­не, ка­то за вси­ч­ко то­ва по­л­с­ки­ят па­зач То­ков е до­на­сял на пъл­но­мо­щ­ни­ка Би­жев. През ме­сец фе­в­ру­а­ри 1950 г., ко­га­то Ки­рил Бен­гю­зов бил из­ви­кан от по­л­с­кия па­зач То­ков да оти­де при пъл­но­мо­щ­ни­ка, ка­к­то и по­с­ле­д­ни­ят оти­шъл и пъл­но­мо­щ­ни­кът по­ч­нал да ис­ка сме­т­ка на Бен­гю­зов за­що на все­ки 10-15 дни оти­ва в гр. Сан­дан­с­ки и не да­ва ни­ка­к­ви све­де­ния на Би­жев, а на­п­ра­во ги но­си на ми­ли­ци­я­та, то­га­ва Бен­гю­зов от­ка­зал и пъл­но­мо­щ­ни­кът се ядо­сал, ста­нал, хва­нал Ки­ро за пал­то­то и го раз­д­ру­сал, ка­то му и уда­рил два ша­ма­ра. През то­ва вре­ме по­л­с­ки­ят па­зач То­ков е бил в кан­це­ла­ри­я­та. За то­ва уд­ря­не на Бен­гю­зов в при­съ­с­т­ви­е­то на по­л­с­кия па­зач из­ви­ках То­ков и му снех по­ка­за­ния, но по­с­ле­д­ни­ят от­ка­за, че Би­жев му уда­рил два ша­ма­ра, ка­то ка­за са­мо, че Би­жев го хва­нал за пал­то­то и го раз­д­ру­сал. Ето от­тук про­ли­ча­ва при­вър­за­но­ст­та на по­л­с­кия па­зач към Би­жев. Са­ми­ят Ди­ми­тър То­ков, ко­га­то съм оти­вал в Гор­на Гра­де­ш­ни­ца, ви­на­ги ми се е оп­ла­к­вал от Ки­ро Бен­гю­зов, че но­щ­но вре­ме е па­сял сто­ка­та си по ни­ви­те, за­х­вал­вал се с пи­с­то­лет на хо­ра­та, че ще ги уби­ва и все­въ­з­мо­ж­ни глу­по­с­ти. Вси­ч­ко то­ва съм про­ве­ря­вал и не е вер­но.
Дру­га­рю На­чал­ник, от вси­ч­ко то­ва яс­но се ви­ж­да, че те са ис­ка­ли да зле­по­с­та­вят Ки­рил Бен­гю­зов пред ми­ли­ци­я­та и на­вяр­но, ка­к­то са ис­ка­ли, да се из­се­ли от­там.
Са­ми­ят То­ков се по­л­з­ва с мно­го ло­шо име в се­ло­то, тъй ка­то има оби­чай да хо­ди по чу­ж­ди же­ни, ра­бо­ти по­д­мол­но в пар­ти­я­та и ви­на­ги се стре­ми да на­к­ле­ве­ти ня­ко­го, ка­к­то е слу­ча­ят с Ки­ро Бен­гю­зов. На 27-ми, ко­га­то бях в с. Гор­на Бе­ли­ца, се ви­дях с Ди­ми­тър То­ков и съ­що та­ка ми се оп­ла­ка от Ки­ро Бен­гю­зов, че по­с­ле­д­ни­ят му се за­х­вал­вал с пи­с­то­лет, че ще го убие. Съ­що та­ка се ин­те­ре­су­вал за­що Ки­ро е от­съ­с­т­вал 15 дни от се­ло­то в та­зи сил­на по­л­с­ка ра­бо­та.
Дру­га­рю На­чал­ник, от вси­ч­ко то­ва яс­но се ви­ж­да, че Ди­ми­тър Ива­нов То­ков има мно­го ло­шо от­но­ше­ние към Бен­гю­зов и все­ки мо­мент гле­дат да го зле­по­с­та­вят пред пре­д­се­да­те­ля Ан­гел Хо­тев, кой­то по­с­ле­д­ни­ят от своя стра­на съ­що ми се оп­ла­к­ва от Бен­гю­зов и ми е ка­з­вал: взе­ме­те мер­ки за то­зи чо­век. На­и­с­ти­на той мо­же да ви е бил по­ле­зен, но се­га не е и се спра­ве­те с не­го.
Дру­га­рю На­чал­ник, пре­д­ла­гам Ди­ми­тър Ива­нов То­ков да се увол­ни и на не­го­во мя­с­то да се по­с­та­ви друг.
Гор­но­то Ви до­на­сям за све­де­ние на раз­по­ре­ж­да­не.
7.VII.1950 г., гр. Сан­дан­с­ки
Опе­ра­ти­вен ра­бо­т­ник: Б. Со­лу­нов
АМВР, II сл. д. 357, т. 3, л. 115-116

Съдържание


76. Предложение на ОУ на Дирекция Държавна сигурност в гр. Горна Джумая за това как да бъде организиран и проведен съдебният процес срещу четниците и ятаците от четата на Г. Тодоров,
25.ІV.1948 г. .................................................................169
77. Списък и кратки характеристики на ДС за членове на РП(к) - четници и ятаци в четата на Г. Тодоров,
май 1948 г. ..........................................................................171
78. Доклад за оказаната помощ за четата на Г. Тодоров от свещеници в Неврокопска митрополия и за опитите да бъдат вербовани от ДС, 27.VІ.1948 г. ................................177
79. Тезисни бележки на следовател от ДС за основните моменти и пунктове от дейността на четата в хронологичен порядък до нейното ликвидиране,
юни 1948 г. .........................................................................182
80. Доклад до областното управление в Горна Джумая за подготовката и хода на съдебния процес в гр. Свети Врач срещу четниците и ятаците от четата на Г. Тодоров, 29.VІV1948 г. ....................................................................184
81. Отчетен доклад на ОУ на ДС в Горна Джумая
до Дирекция Държавна сигурност в София за резултатите от борбата срещу "враговете" на държавата в Пиринска Македония
през 1948 г. ..................................................................190
82. Списък на четниците и ятаците от четата
на Г. Тодоров, предадени на съд................................196
83. Кратки биографични справки на ОУ на ДС в Г. Джумая за осъдените четници и ятаци от четата на
Г. Тодоров....................................................................201
84. Заключителен рапорт за резултатите от реализацията на акцията по залавянето и освобождаването на четниците и ятаците от четата на Г. Тодоров, 20.І.1949 г. ..........................................................212
85. Списък на ятаците, четниците и секретните сътрудници от четата на Г. Тодоров, за които се изпращат досиета в ОУ на ДС гр. Горна Джумая,
юли 1948 г. .........................................................................215
86. Списък на принудително завербуваните секретни сътрудници във връзка с ликвидиране четата на Г. Тодоров, 7.VІ.1948 г. .........................................................217
87. Агентурни донесения на агент "Боруван" за настроението и поведението на жителите на с. Влахи в началото на 1950 г. ............................................................220
88. Резултат от проучване дейността на полския пазач
Д. Токов от с. Горна Градешница преди и след
9.ІХ.1944 г. .........................................................................222