22 юни 2009

Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.) Документи

№ 11
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-136. Екз № ед.
16.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 13, 14 и 15 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Обстановката през трите дни съхрани сравнително спокойния си характер. Не са отбелязани драстични националистически прояви. Не е придобита информация за замисляна враждебна дейност. В районите с преобладаващо пре­именувано население протича нормален трудов и обществен живот.
Съобщенията са свързани преди всичко с коментарии около срещата на П. Младенов с М. Йълмаз. Изразява се надежда, че в двустранните отношения ще настъпи някакво подобрение и ще последва съобщение за нови споразумения. Не се наблюдават видими промени в настроенията. В районите на Шумен, Торбухин, Русе, Пловдив, Сливен, Варна и Бургас коментариите за масово изселване на мю­сюлмани са сведени до минимум. Предпочита се да се изчакват официалните съ­общения на двете страни за преговорите. Източниците от Кърджали, Търговище, Силистра, в известна степен от Хасково и Разград, подчертават в сведенията си, че надеждите за по-масово изселване или за конкретни промени в политиката на партията по отношение на това население не намаляват. Все още оживено се ко­ментира новогодишното изявление на министър Йълмаз и популяризираното тези дни негово изявление пред журналисти в Париж за бъдещето на българо-турските отношения и за по-нататашната борба на Турция за възстановяване „статута на турското малцинство в България”.
Анализът на данните в последно време показва нарастващ интерес сред това население към проблеми от вътрешнополитически аспект. Най-вече сред ин­телигенцията се увеличават сведенията за разговори по преустройството в икономиката и обществено-политическия живот на страната ни. Преобладава мнението, че гласност и демокрация у нас все още нямало (студенти от Кърджали), че администрирането и формализмът са пречки за развитието ни. Колкото до отстъпките по отношение на мюсюлманите, те били фалшив ход за заблуда на общественото мнение под натиска на международни форуми и активната политика на Турция (Толбухин), допуска се, че не е останал безучастен и СССР (Шумен).
Данните показват, че в района на Кърджали, Бургас, Хасково, Шумен, Пле­вен, Толбухин обект на активни коментари вече са съобщенията на РСЕ, Би Би Си и други подривни радиостанции за дейността на нерегламентираните дружества за защита правата на човека у нас. От представителите на интелиген­цията се знае за задържането на част от членовете на тези дружества. Споделя се задоволство от това, че някои от членовете са лица с възстановени имена. Разсъждава се върху това дали те представляват нарушение на Конституцията на НРБ, още повече, че има изграден национален комитет, солидаризират се с плат­формата (слушали интервютата на Желю Желев и Блага Димитрова), счита се, че тяхното съществуване е „правилно, необходимо”. В района на Толбухин се об­съжда съобщение на РСЕ, че клон на комитета в Крумовград бил изграден само от мюсюлмани. В селища от Хасковска област се споделят надежди, че „дружествата могат да помогнат за решаване на проблемите на българските турци” и пр. (Коментариите са най-общи, препредава се само чутото от радиостанциите, в Кърджалийски окръг се споменават и имена на репресирани лица, имащи отношения към въпросните сдружения).
Засечените прояви на националистически настроения нямат демонстрати­вен характер - продължава масово да се общува на турски език, в селските райони се носи традиционно ориенталско облекло, не са малко сигналите за засилена ре­лигиозна дейност.
Сведения от Бургас, Кърджали, Хасково, Силистра и др. налагат извода, че освен официалния пощенски канал се използват и други неконтролируеми вазможности за кореспонденция с близки в Турция. Множество пощенски картички с новогодишни поздравления от входящата поща уведомяват наши граждани, че списъците с установъчните данни са получени, отправят се уверения, че ще бъде направено всичко възможно за решаване на проблемите им, предупреждават се близките да бъдат „нащрек и чакат развитието на събитията”.
През последнитеи няколко дни турското радио даде подробни информации за разгърнатата от Месут Йълмаз дейност по време на Конференцията за забрана на химическото оръжие в Париж, като акцентира най-вече върху изявлениято му за бъдещето на българо-турските отношения. Почти във всичките емисии, по ня­колко пъти на ден, радиотото повтаря разпространеното от Анадолската агенция предупреждение, че „ако не се възстанови статутът от преди 1984 г., то решаването на хуманитарните въпроси е обречено на провал”. Изтъква се категоричността , с която външният министър на Турция заявява, че „споразуме­нието за емиграция се счита от Турция като последно средство, необходими са промени в законодателството на България”. Този проблем Турция и занапред ще поставя в международни форуми.

Началник ЦИОУ - МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Ц. Петрова, Нап.: Томова – 70, 16.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 36-39. Оригинал. Машинопис.

№ 12
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-150. Екз № ед.
17.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 13,14 и 15 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

През денонощието е отбелязана една анонимна националистическа проява. На автоспирките и на стената на магазина в с. Средня, община Шумен, са открити залепени листовки с изписан на български текст: „Искаме в Турция! Пуснете Ни!” Провеждат се оперативно-издирвателни мероприятия за установя­ване на извършителя.
Останалата информация съдържа традиционно повтарящи се данни за спо­делени негативни настроения, коментарии и националистически изявления, които не внасят съществени изменения в обстановката.
Най-широко коментирани остават последните българо-турски контакти на правителствено равнище. Сериозни надежди за нови споразумения споделят почти всички лица, провокирани за разговор. Повсеместно се счита, че в Париж между двамата външни министри „макар и трудно” е воден диалог за нови из­селвания. Някакви конкретни резултати се очакват и от срещата на зам. министрите Иван Ганев и Кандемир в Белград. Доловени са предположения, че при последното посещение на Ганев в СССР и по време на визитата на Котумеев у нас от страна на СССР е оказано „давление за решаване на турския въпрос”. Неотстъпно се следят турските и други чужди радиостанции за придобиване на допълнителна информация по хода на международния форум.
Актуална тема за коментарии и обсъждания в тези среди, най-вече сред интелигенцията, сега е тази за правата на човека. Цитират се клаузи от междуна­родни споразумения, раздухвани от емисиите на чуждите радиостанции. В тази връзка интерес представлява изявление на представител на интелигенцията в Търговище, който смята, че на „този етап те правилно са се ориентирали към борба за свободно общуване на турски език и със старите имена, за откриване на училища с преподаване на турски език, за свободно изповядване на религията им и пр. И едва след това като получат тези свободи могат да поставят въпроса за създаване на автономна република”.
Сведенията за негативни националистически прояви са свързани най-вече с данни за масово общуване на турски език и слушане предимно на турско радио и музика, а там където има техническа възможност се гледа турска телевизия. (Данни има почти във всички телеграми). Получени са нови сведения за активизирана религиозна дейност - на мевлиди по различни поводи в частни жи­лища в с. Голямо Вранново, Разградска област, се събирали по 20-30 човека, на което местното ръководство не реагира.
Някои по-остри националистически изявления и споделени намерения за нелегална дейност:
Под контрол е поставено поведението на обект на ДОН, жител на гр. Айтос, работник в „Газстроймонтаж”, който заявил, че е готов да се включи веднага в организирана борба против възродителния процес и с риск на живота си да воюва за „отнетите права”.
От Бургас съобщават, че в контакти с чужди моряци са засечени двама до­кери с възстановени имена, които освен че придобиват касети с турска музика, предават снимки и установъчни данни за лица, желаещи да се изселят. (Дейността им се документира за взимане на отношение).
С агентура се контролира поведението на студентка от ВМИ-Пловдив, чийто брат, изменник от 1987 г., възнамерявал чрез граждански брак с турски гражданин да я изведе от НРБ. Получена е информация, че е предпирел и конкретни мерки.
На жителка от Варна, неработеща, предстои сключване на граждаски брак със сирийски гражданин. Роднините й хранят надежди, че ще им бъде разрешено да заминат за Сирия, където ще се състои и сватбеното тържество. (По случая се работи).
По време на митническа проверка в турски гражданин, пребивавал в НРБ, е намерен лист с установъчните данни на жители от с. Окорш, община Дулово, предоставени за уреждане на документи за изселване. (Уведомено е ОУ на МВР-Дулово.)
За подстрекателско поведение и внушаване на изселнически настроения от страна на временнопребиваващи турски граждани съобщават източници от гр. Завет и от селата Тодорово и Лъвино, Разградска област.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 40-42. Оригинал. Машинопис.

№ 13
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-162. Екз № ед.
18.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 17 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Телеграмите от териториалните поделения, получени в ЦИОУ – МВР, не съдържат сведения за изменения в настроенията и поведениято на лицата, възстановили българските си имена. Не са констатирани остри враждебни прояви, груби нарушения на обществения ред и трудовата дисциплина на протурска основа.
Бургаска област. В с. Косовец не се работело за утвърждаване на възроди­телния процес. Партийният секретар, който е и учител в селото, в последно време на обществени места поздравявал на турски език и общувал с арабско-турските имена. Кметът на селото, след употреба на алкохол започнал да играе кючек в пивницата, след което бил последван от всички останали.
Лице от с. Жълт бряг, Твърдишка община, родено през 1964 г. , притежа­вало около 15 касети с турски видеофилми, които били гледани от почти всички младежи в селото. Лицето се проучва за вземане на отношение.
Варненска област. От Варна не са получени данни. Обект на ДОН от гр. Толбухин - бивш учител, търсел юридическа консултация, за да докажел, че из­търпяването на наказанието му в Белене през 1985 г. било незаконосъобразно. Лицето се наблюдава.
По-богата е информацията за Шуменски район. По повод на подадената молба за изселване в Турция или друга капиталистическа страна е проведена бе­седа с лице от Шумен, родено през 1958 г., на работа в СП ”Риба и рибни продукти” във Варна. По време на беседата се е държал грубо, надменно и е зас­танал изцяло на антибългарски позиции. Настоявал да му се разреши да напусне страната, тъй като не можел да живее повее в България, в която нямало никаква демокрация. Направил изявление като: „Това, което направихте с нас, и Пиночет не би направил в Чили. Няма да се оставя в ръцете на българите - националисти и потисниците на турската нация”. Лицето е оставено под активен контрол.
В одаите на няколко пенсионери в с. Тъкач, община Каолиново, редовно се провеждали сбирки на мъже, при които се обсъждали разпространяваните слухове. Коментирало се, че при срещата на Йълмаз с Петър Младенов в Париж била подписана тайна спогодба за изселване на 800 хиляди мюсюлмани в Турция.
В поделението в Шумен са получени нови сигнали за пет лица, които имали намерение да напуснат нелегално страната.
Пловдивска област. В общежитията на ВСИ „В. Коларов” в Пловдив от 7 до 10 януари т. г. са се състояли три приятелски събирания на студенти от института с възстановени имена (присъстващите са били едни и същи). На тях е бил коментиран от националистически позиции възродителния процес. Имало изказвания, че българското правителство рано или късно щяло да се съгласи на компромиси. Студентите са установени и поведението им се контролира.
Разградска област. Няколко сравнително по-интересни факта съдържат телеграмите от Разград и Силистра. Сред кооператорите от ССБ “Яребица”, об­щина Дулово, се коментирал въпросът за възможността да се слушат западни ра­диостанции, при което се изказало недоволство от монтирането в селото на заг­лушително КВ устройство. В с. Чуковец, община Алфатар, е забелязано отстъпление от постигнатото по утвърждаване на възродителния процес. Във всички търговски обекти обслужването се извършвало само на турски език.
В с. Водно, община Дулово, в частен дом се прожектирали турски видео­филми срещу заплащане от 5 лева.
Работник от Разград, 31 годишен, със средно образование, във връзка със съобщение на радио „Свободна Европа”, че у нас имало създадена организация за защита правата на човека, се изказал, че през настоящата година в България щяла да се създаде организация за защита правата на малцинствата. Тя щяла да даде официално искане до Държавния съвет за разрешаване на дейността й.
Хасковска област. Доловени са коментарии във връзка с очакваното посе­щение на Шеварнадзе в Турция и започващата визита на Митеран в България, като последните се свързват с надеждата за натиск върху българското правителс­тво за „връщане правата на българските турци”.
Във връзка със съобщението на българските средства за масова информа­ция за задържани граждани, в с. Карамарци отделни лица изказвали предположе­ния, че в тази група имало включени и български турци, които искали да се въз­върнат арабско-турските имена и да се разреши свободното прилагане на мюсюлманските обряди и ритуали.
В клуба на с. Кременец били събрани децата, за да празнуват новогодишния празник. На магнетофона се пускала турска музика. На няколко пъти по време на тържеството в клуба влизал кметът на селото, но не обърнал внимание на това. Ще бъде уведомен ОбК на БКП в Момчилград.

Началник ЦИОУ на МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размножено в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: М. Цинигарова
Маш № 81
18.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 43-46. Оригинал. Машинопис.

№ 14
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление
Рег. № І-180. Екз № ед.
19.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 18 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Във Варна са прихванати по ОТМ „Вихрен” пет плика, съдържащи 39 листа, върху които чрез щампа е изписан текст с остро националистическо протурско съдържание. Анонимките са сходни с тези, които бяха разпространя­вани в Шумен и Търговище през миналата година, по повод на което в Шумен е заведено дело за оперативно издирване. За разкриването на автора се провеждат мероприятия от териториалното поделение във Варна, съгласувани с поделението в Шумен.
Телеграмите на териториалните поделения от Бургаска, Варненска, Плов­дивска, Разградска и Хасковска област съдържат сведения и сигнали предимно за негативните коментари, споделени в тесен кръг, и разпространявани слухове, при които не са отбелязани нови моменти. Получени са и сигнали за негативно поведение на отделни лица от средите на местната интелигенция. От Кърджали и Шумен се съобщава, че основна тема на коментариите сега е Виенската среща и посещението на Митеран в България, във връзка с които се изказват надежди, че последните ще предизвикат преустановяването на на мероприятията по възродителния процес.
Получани са нови данни за редица селища и трудови колективи (селищата от община Каолиново, КТА „Мадара” в Шумен, „Заводски строежи”, „Стомана” и др. в Силистра; МЕЗ „В. Коларов” - Толбухин” и др.), в които масово се разпространяват слухове , че през тази година ще бъдат възстановени арабско-турските имена.
Подобни слухове се разпространяват и в селищата с преобладаващ брой лица с въстановени имена от Сливенска и Твърдишка община.
Сред спортните среди в Разград се коментирало, че тази година била реша­ваща за лицата с възстановени имена. Предстояли промени - разрешаване на из­селване или възстановяване на арабско-турските имена. Считало се, че е възможно дори и създаване на автономни области (Хасковска и Разградска). Произволно се тълкува предаване на „Дойче веле”, като се твърди, че било съобщено за създадено в Русе „Дружество за защита правата на турското малцинство в България”, което имало за задача да се бори за създаване на „нормална обстановка” - възобновяване на взаимните гостувания с Турция, ре­довната кореспонденция и телефонните разговори. Властите досега не били взели мерки против членовете на ръководството и лица от цялата страна се записвали за членове на дружеството.
За негативни протурски прояви на отделни лица са придобити следните по-интересни сведения и сигнали. Група бивши учители от Търговище и с. Търновца при новогодишно тържество в частен дом общували само на турски език и слушали турска музика. Децата, които присъствали, искали да гледат предавани­ята на българската телевизия, но не им е разрешено.
Учител и секретар на ППО в с. Мрежичко , Бургаска област, коментирал превратно въпроса за правата на човека. Според него, притисната от междуна­родната изолация, България започнала да отстъпва от мероприятията на възродителния поцес.
Командированата учителка в с. Припек, Бургаска област, Лилия Никола­евна Кострицкая, родена на 17.04.1935 г. в СССР, съветска гражданка, се обръщала към децата с арабско-турските им имена. Обяснявала, че в Съветския съюз имало много нации, но всички са запазили традиционните си имена. Ще бъде предложено на ОбК на БКП, Кострицкая да бъде преместена и да не бъде учителка на деца с въстановени имена.

Началник на ЦИОУ- МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: Томова-89
19.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 47-49. Оригинал. Машинопис.

№ 15
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-190. Екз № ед.
20.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 19 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Не са получени данни за извършена или замислена остра противодържавна дейност на националистическа основа. Информацията за настроенията и коментариите не сдържа сигнали за иззменение или нови нюанси, влияещи върху състоянието на обстановката.
Резултатите от Виенската конференция за сигурност и сътрудничество в Европа все още не са обект на активни коментарии. Източници от района на Кър­джали известяват за водените разговори в тази връзка - отчита се, че изказването на Йълмаз и поставянето на въпроса за положението на турците в България на този висок форум означава, че за Турция въпросът не е приключен и че тя ще продължава да отстоява правата им, което според сведенията, дало нов подтик в надеждите за обрат във възродителния процес. В селища на Хасковска област, където се приема сигнал на турската телевизия и по всяка вероятност е гледана информационна емисия, от речта на турския външен министър във Виена се об­съждат онези моменти, в които той отравя открити нападки срещу България.
В по-голямата си част останалата информация от териториалните поделе­ния не съдържа оперативно интересни данни.
Характерни в сведенията на източниците остават данните за застой в из­пълнение на набелязаните с възродителния процес задачи, а като външен белег на този застои и отстъпление източниците изтъкват демонстративно общуване на турски език на общетвени места, включително и от млади хора, повсеместно слушане на турска музика, неотслабващ интерес към турското радио.
По данни на оперативни източници от Търговище по радиоточката на с. Врани кон, община Омуртаг, и други селища на района е била включена турска радиостанция. (Проверката на сиганла е показала, че явлението се дължи на обс­тоятелството, че програмите на турските и българските радиостанции се излъчват на близки честоти и в определени моменти сигналът на турските заглушава този на нашите).
В основните училища на Асеновград и в селища от общината, където учат компактни маси ученици с възстановени имена, мерките за утвърждаване на въз­родителния процес не постигат желания ефект. Учителските колективи не проявяват активност, равнодушно отминават общуването на турски език, не скриват недоволството си, че не получават допълнително възнаграждение за ра­бота с такава категория ученици. (Подготвя се справка за ОбК на БКП).
Масово общували на турски и на цигански език учениците от училища на селищна система Провадия. Незаинтересованост проявявал директорът на училището в с. Градинарово. Учители от същото село демонстративно разгова­ряли с децата на турски език. (Ще бъде уведомен ОбК на БКП - Провадия за взи­мане на отношение).
Неудовлетвореност от работата си споделил кметът на с. Лопушна, община Дългопол, според когото във възродителния процес не се чувстват положителни промени поради бездействието на комсомолската и партийната организация.
Придобита е информация, че в края на 1988 г. с активното участие на из­селници от НРБ в Истамбул е създадена антибългарска организация - Дружество за изследване и пропагандиране на турската култура на Балканите „Балканис­тика”. Активно участие в учредяването и дейността му взема избягалият в Турция бивш доцент в катедрата по история на БКП във ВМЕИ - Хюсеин Мемишев. Последният подготвял издаването на книга, в която с факти и документи щял да бъде осветен въпросът за съществуването на „българските турци и насилието върху тях по време на възродителния процес”. С одобрението и съдействието на МИТ и Министерството на външните работи на Турция Мемишев е получил достъп до стари турски архиви и печатни издания в книгохранилищата в Истамбул, Анкара и Бурса. Дружеството ще разгръща дейност за обединяване на изселническата интелигенция от България в работата й по популяризирането на турската култура на Балканите. За председател е изб­ран бивш жител на с. Подайва, Варненска област, съден за шпионаж в полза на Турция.
В края на миналата година се е провел и редовния конгрес на Дружеството за подпомагане на изселниците. В ръководството му са били избрани двама из­селници от Кърджали. Общинският съвет на кв. Гаази - Истамбул е предоставил на дружеството обзаведени едноетажни къщи, в които настанявали емигранти от България до получаването на жителство и работа.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-98
20.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 50-53. Оригинал. Машинопис.


Веселин Ангелов. Секретно! Протестните акции на турците в Бългалия (януари-май 1989 г.), С., 2009, с. 75-84

14 юни 2009

Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.) Документи

№ 5
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-60. Екз № ед.
6.1.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 5 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

В поведението и настроението на това население не са доловени нови ха­рактерни моменти. Информацията от денонощието не съдържа интересни от опе­ративна гледна точка данни.
От Търговище, Толбухин, Русе, Пловдив, Сливен и Бургас в обобщен план оценяват обстановката като относително спокойна, с нормален трудов процес, без открити остри националистически прояви, но с неотзвучал напълно интерес към съобщенията и разпространяваните слухове за евентуално изселване.
Източници от Кърджали, Шумен, Разград предоставят по-противоречиви данни, говорещи за привидно спокойна обставовка, зад която се крият лабилни настроения. Пасивното отношение на административните и масовополитически организации по места към приобщителните мероприятия е довело до чувстви­телни отстъпления от завоюваните позиции, масово общуване на турски език, широко проявление на чужди етнически моменти в бита.
Някои характерни съобщения:
Коментариите, противоречиви по своята същност, касаят преди всичко съ­общенията на турското радио, някои моменти от вътрешнополитическия живот, прогнози за бъдещето на българо-турския диалог, като в общи линии всичко се повтаря от месеци насам. Нов нюанс в споделяното недоволство от липсата на някои хранителни стоки на пазара и опасенията за предстоящо повишение на це­ните им е обвинението на националистическите кръгове към правителството, че „... необмисленото масово насочване на средства за развитие на електронната промишленост, компютри и роботи става за сметка на селското стопанство, къ­дето е ангажирано по-голяма част от населението с възстановени пимена...” В ня­кои райони се разпространяват слухове за предстоящо въвеждане на купонна система в провинцията за продуктите на млечната промишленост.
От Шумен известяват, че от началото на годината са постъпили 5 молби за издаване на изселнически паспорти, подадени от съпруги на осъдени за нелегална терористична дейност лица. Прави впечатление еднаквото съдържание на молбите: „Моля да ми се издаде изселнически (задграничен) паспорт за Турция на мен и семейството ми, тъй като там имаме близки раднини и съгласно спогодбата между НРБ и Турция, общоевропейския форум и Хелзингските спо­разумения, чл. 12, т. 2”. (С лицата ще бъде проведена профилактична беседа.)
Сведение от Бургас съдържа информация, че прекалено бавното издаване на паспорти на младежи с възстановени имена, навършили 16 години, или такива загубили паспортите си, и връчените в замяна на това временни служебни бележки създават впечатление, че властите „замислят нещо”. Сред малограмот­ното гражданство мудното придвижване на тази процедура се тълкува едва ли не като предстоящо връщане на паспортите със старите имена. (Подобни сигнали са настъпили и от други източници в страната, което налага разпореждането на мерки за по-гъвкаво реагиране към проблема.)
Източници от района на Айтос съобщават, че в последно време лицата, които имат близки в Турция или ФРГ правят усилени опити да се свържат с тях, за да им изпратят имената си - с надежда, че ще получат декларации за изселване. (Със сведението в подходяща форма ще бъде запознат ОбК на БКП.)
Сведение от района на Момчилград сигнализира за широко възобновяване на стари религиозни мюсюлмански празници. Към отдавна отмрелия, а отскоро подновен обичай „приемане на духовни бащи” никой от местното ръководсво не реагирал. Секретарят на кметството дръзко отстоявал правото на всеки да посещава джамията - аргументирал се с цитиране на Конституцията, която не от­меняла тази свободи за всеки гражданин на НРБ.
Не са получавани данни за извършена или замисляна остра националисти­ческа дейност.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-28
Размн. в 52 екз.
06.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 14-16. Оригинал. Машинопис.

№ 6
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-70. Екз № ед.
09.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 6, 7 и 8 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

През последните три дни на изминалата седмица не са констатирани остри враждебни прояви, груби нарушения на обществения ред и трудовата дисцип­лина на протурска основа. В телеграмите на териториалните поделения преобладават сведенията и сигналите за коментарии, изказвания в тесен кръг и разпространяване на слухове. Все повече са правените предположения и разпространявани слухове за спиране мероприятията по възродителния процес, възвръщане на турско-арабските имена и „възстановяване на правата на българските турци”.
Бургаска област. Информацията е задоволително. Телеграмата на Бургас съдържа две информационни съобщения. Група работници от консервен завод в гр. Айтос коментирали предаване на Би Би Си за интервю на съветския външен министър, в което последният бил заявил, че в близко време щели да бъдат възс­тановени всички права на малцинствата в социалистическите страни.
В поделението в Сливен е получена молба от принудително заселения в Михайловградска област Ангел Огнянов Орлинов, роден през 1940 г., жител на Ябланово, Котленска община, с което изпраща паспорта си и заявява, че не желае да носи името, посочено в него. Настоява за издаване на паспорт с турско-арабско имена.
Варненска област. В Шуменски район са получени редица сведения, които показват затихване на изселническите коментарии. Като основна тема на разговори постепенно се налага евентуалният поврат във възродителния процес. Например в селищата на община Венец при събирания в одаите и по други по­води упорито се говорело, че предстояла промяна в политиката на партията и правителството спрямо мюсюлманското население у нас и „възставновяване на малцинствените им права”. Тази промяна се свързвала с предстоящите междуна­родни форуми по правата на човека. Подобни разговори се водели и сред ученици от техникума по химическа прамишленост в Шумен, където отделни младежи разпространявали слух, че в „Кърджалийско вече връщали старите имена и паспорти”.
В селата Коларци, Телериг и др. на Толбухински район се срещали трудности при формирането на арендните групи в селското стопанство, тъй като не искали да се ангажират с договори, което щяло да им попречи при евентуално изселване.
От Варна е получено само едно съобщение - за лице от с. Медовец, което се завърнало от Турция след няколкомесечно гостуване. Отправяли хули по негов адрес, тъй като със завърщането си бил компрометирал турската нация и жителите на селото.
Разградска област. Забелязано е известно стихване на изселническите ко­ментарии, въздържане от открити изказвания по вълнуващите ги проблеми, проя­вяване на предпазливост и споделяне на мнения само в роднински и приятелски кръгове (Разград, Силистра и Русе).
След пленума на общинския комитет на БКП в Търговище по проблемите на възродителния процес, по места не се правело нищо. Съществувала реална опасност решенията му да не бъдат изпълнени.
Получени са редица сведения и сигнали за негативно поведение и протур­ски настроения на отделни лица. Например обект на СП при РУ на МВР в Дулово, споделил, че след дълги „мъчения” успял да се осводоби от поста партиен секретар. Бил сигурен, че през март тази година ще има изселване и длъжността му партиен секретар щяла да му попречи да се изсели.
Хасковска област. В Кърджалийски район продължават масовите комента­рии и изказвания за предстоящо изселване от България. Засилва се негативното отношение към мероприятията по възродителния процес, които се квалифицират като „погазване на човешките права и оказване на натиск за побългаряване”. По мнение на редица източници открити негативни изказвания се правят от нискообразованата част на населението. Повсеместна е пасивността, безразличи­ето и пълната апатия към всякакъв вид приобщителни меропирятия. Има изказани становища от източници, че за низовия ръководен кадър било характерно двуличното поведение. Над 90% от местните ръководни кадри с възс­тановени имена не били убедени в правилността на партийната политика по въз­родителния процес и не съдействали за неговото утвърждаване. Голяма част от тях не желаели да се свързват с привилегиите по 22 и 31 ПМС. Особено отрицателно върху утвърждаването на възродителния процес въздействали ли­цата, които работели във вътрешността на страната. Поради всичко това, на много места от възродителните мероприятия били останали само българските имена, но те обаче малко се използвали при общуване.
За Хасковски район са получени сведения, че сред работниците от цигаре­ната фабрика „Тракия” - Хасково, се говорело, че през 1989 г. ще бъде решен окончателно въпросът с новите задгранични паспорти, защото САЩ много остро критикували България за нарушения във връзка с правата на човека.
Коментирало се предаване на „Дойче Веле”, в което се съобщавало, че ор­ганите на ДС били разкрили и задържали членовете на нелегална организация за опазване на човешките права. Били съобщени имената на някои от членовете на организацията, между които имало и лица с възстановени имена.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: И. Гюнова-44
09.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 17-20. Оригинал. Машинопис.

№ 7
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-86. Екз № ед.
10.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 9 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена


Характерен момент в обстановката сред лицата, възстановили имената си, е разширяването на коментариите и разпространяваните слухове във връзка със съобщенията на западни радиостнации, че в България е създаден „Комитет (орга­низация, лига) за защита правата на човека”.
В Търговищки район на Разградска област е забелязан повишен интерес сред лица от интелигенцията към тези съобщения. Коментирало се, че в ръководството на организацията били включени и три лица с възстановени имена, между които и една жена от Варненски район. Разпространявал се и слу­хът, че правителството било взело решение за регистриране на такива организа­ции, но то все още не било обнародвано. В тази връзка обект на ДС споделил, че в Търговищки район трябвало да се създаде такава организация. За целта лично той вече бил разговарял с 5-10 човека, които били готови да се включат в нея. Следвало да се използва пасивността на властта, която в момента била под натиска на световната общественост. Предложил на източника, като пътува из страната, да събира данни за репресирани. Имал намерение да осъществи кантакт с един от членовете на ръководството на организацията, от когото да вземе нейния устав. Мнението за създаване на такава организация се споделяло и от бивши учители, освободени по непригодност поради протурски настроения. Спо­ред тях задачата на организацията на първо време трябвало да бъде „да се раздвижат духовете” и да се привличат повече хора в нея. Засега няма данни да е създаден филиал на организацията в района. Лицата са под оперативен контрол.
Коментарии във връзка със съобщенията на чуждите радиостанции за „съз­даден комитет” са засечени и в Русенски, Шуменски и Толбухински район. Обек­тът на ДОН от Шумен споделил радостта си от създаването на такива комитети и изразил готовността си да се включи в някой от тях. Сред работниците от „Млечна промишленост” - гр. Толбухин, се разпространявал слух, че в Крумовг­рад съществувала организация, исканията на която били “свобода на мюсюлман­ската религия и изучаване на турски език в училищата”. Тази организация изпращала информация в Женева по положението на мюсюлманите в България.
В телеграмите на териториалните поделения преобладават сведенията и сигналите за изказвания и разпространявани слухове, повечето от които в различни варианти многократно се повтаряли досега. В Кърджалийски район с нескриван интерес се очаквало посещението на съветския външен министър в Турция. Според националистически настроени лица гравната цел на визитата му щяла да бъде „турския проблем” в България и други спорни въпроси между двете страни. В с. Костино, община Кърджали, и с. Маджари, Хасковски район, усилено се коментирало съобщението на турското радио, според което турският външен министър заявил, че 1989 г. щяла да бъде годината на „освобождението на българските турци”. Заявлението на Йълмаз се тълкувало в три направления - връщане на арабско-турските имена, мюсюлманските ритуали и други права на „турците” в България, откриване на турски училища, създаване на турска автономна област от районите с преобладаващ брой лица с възстновени имена; изселване на голям брой „български турци” в „майката-родина”.
За видео-бизнес и разпространение на магнитофонни касети с протурско националистическо съдържание са получени следните по-характерни нови данни.
Киномеханикът в с. Любен, Община Ситово, с поверената му ведомствена апаратура, в домашна обстановка прожектирал филми с ниска художествена стойност, между които и турски филм. Лицето е профилактирано.
В селата Данково, Разградска община, Прелез, Веселец и Острово, Заветска община, се разпространявали и гледали в домашна обстановка видеокасети с тур­ски филми и музика.
Лица от Силистра и от Беленския район на Сливенска община разпростра­нявали магнетофонен запис на турска песен за Айсел - изселената при родителите си в Турция Ася Михайлова от с. Соколарци, Котленска община.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Н. Пенков
Нап.: Гюнова-54
10.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 а, а. е. 743, л. 21-23. Оригинал. Машинопис.

№ 8
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-90. Екз № ед.
11.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 10 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Съпоставени сведенията с различните териториални поделения имат твърде противоречив характер. Докато от Толбухин, Силистра, Русе, Варна, в известна степен и от Пловдив, данните говорят за най-общо стихване на изселническите коментари, относително спокойна обстановка, нормален трудов процес, проявен интерес към строително и битово устройване, споделено разочарование от политиката на турското правителство и проявено неверие в турското радио, „ко­ето в последно време не им давало нищо, освен призиви за търпение”, то от Тър­говище, Шумен, Хасково, Сливен, Разград и особено от Кърджали оперативната информация не показва чувствителни позитивни промени в настроенията в тези среди, формирани през последните месеци.
Сведение от Силистра показва, че решаването на жезнено важните проб­леми на това население дава съществени резултати на основание на идеи, заложени във възродителния процес. Зъботехник от града, получил наскоро апар­тамент - от този момент престава да изразява негативно отношение към мероприятията и да говори за изселване. Чувствително намалели изселническите разговори и в с. Честименско след предоставени възможности за закупуване на къщи. Не били малко желаещите да закупят парцели за строеж в с. Зорница, Хас­ковско, но проблемът с кадастралните планове се решавал бавно.
Характерен момент в сведенията, включени в почти всички телеграми, са данните за повсеместно разпространяване на магнетофонни касети с турска му­зика и материали с протурскко националистическо съдържание, както и тези за бизнас с видеофилми. Органите на МВР в Толбухин са придобили информация, че към разпространяването им имат отношение и транзитнопреминаващи граждани на други ислямски страни (в случая на Иран). Жител на Русе, адресно регистриран в София, периодично посещава града, като пренася към района го­лямо количество видеофилми с националистическо съдържание. (Провеждат се агентурно-оперативни мероприятия за пресичане на дейността му). В дома на бригадир в с. Жълт бряг, Твърдишка община, се организирали прожекции срещу заплащане. Видеокасетите осигурявали лица от Хасковски район. Получени са данни, че в новогодишната нощ лица от Сливенска община са посетили роднини в Хасково, в дома на които са гледали филма за Айсел. Източникът известява, че на този филм постоянно се правят презаписи. Очаква се в скоро време копие от него да пристигне в с. Новачево.
Получиха се първите коментари за излъченото неотдавна от българската телевизия предаване на турски граждани, поискали политическо убежище в Бъл­гария (Пловдив, Хасково). В повечето случаи се изразява недоверие към изнесеното. Счита се, че това са кюрди, преследвани от турското правителство за извършени престъпления. Самото предаване се оценява като „слабо, невъздейст­ващо”.
Придобити са нови данни за двулично поведение на представители на инте­лигенцията. Учител от Разградска община, член на БКП, споделил пред източника съжаление, че не успял да пътува до Унгария, където имал уговорка с турски шофьор да го изведе в Турция със съдействието на турския консул в Бу­дапеща. По време на въпросната екскурзия до Унгария директорката на детската градина в селото изнесла и успяла да изпрати писма на жители от селото до техни близки в Турция. Директорката е известна с националистическите си настроения - продължава да подписва документи със старите си имена и да провежда служебни съвещания на турски език. Учители от същия район по време на пионерски лагер в Шабла, след като сложели децата да спят се усамотявали, за да гледат спокойно турска телевизия.
Във всички телеграми има данни за прояви на турчеене. Според източници от Кърджали, Разград, Търговище и др. вече на никого не правело впечатлиние, че масово и свободно се общува на турски език. В района на Кърджали и останалите общини на бившия окръг всички се обръщали един към друг със ста­рите си имена. Някои от младите посещавали джамиите не защото са вярващи, а за да подчертаят, че са „турци”. Толкова безпрепятствено и свободно се използвал турски език на обществени места в Разградска община, че у някои лица се е създало впечатление за указание „да се възвърне старото положение”.
Не са получени данни за остри националистически прояви. Като цяло обс­тановката е спокойна. Някои източници долавят напрежение във връзка със слу­ховете за увеличение на цените на някои стоки. В Силистренски район масово се купуват мебели, строителни материали и стоки от първа необходимост.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-Лейтенант: (п) В. Георгиев

Отпеч. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-58
11.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 24-27. Оригинал. Машинопис.

№ 9
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-106. Екз № ед.
12.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 11 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

В най-общ план получената през денонощието информация може да бъде обобщена както следва:
Коментариите запазват противоречивия си характер, но се налага все по-спокойния и умерен тон при изявленията, без констатирания преди месец два па­тос и категорична убеденост, че е неизбежен обрат във възродителния процес.
- Бъдещето на възродителния процес в известна степен измества приоритет­ното досега място на темата „изселване”. Повсеместно се споделят на­дежди за промяна на политиката на правителстовто към това неселение. Основанията се коренят в липсата на санкции за прояви на турчеене, а според немалко източници - и в бездействието на местни административни и обществени ръководни кадри. В тази връзка надежди се възлагат и на „политиката на СССР по националния въпрос, която може да се резонира и у нас”.
- Понятието „права на човека” все по-често може да се чуе в разговори в тези среди. Тази тема вълнува вече немалък процент от населението с възсатано­вени имена, особено из средите на интелигенцията. Широко се обсъждат предавания на чужди радиостанции, изявления на конгресмени и политици за „положението на турското малцинство у нас”. Най-жив интерес се проявява към съобщенията за създадения “Комитет за защита на човешките права” и неговата дейност. В Търговищки район се разпространяват слухове за осуетен от органите на МВР опит да се чества в гр. Септември 40-годишнината от създаването на Комисията по правата на човека към ООН, като се тълкува като нарушение на човешките права и осъдителни действия на властите.
- За изселване активно и с неотслабващи надежди продължават да говорят най-вече лицата, които имат близки в Турция и поддържат близки с тях. Повечето поделения отчитат спад в изселническите настроения. Единствено източници от района на Кърджали продължават да изпращат сведения, че кръгът на лицата, желаещи да напуснат България се разширява. Интерес представлява сведение от с. Дянково (Толбухин), че в селото с неприязън и закани за саморазправа е посрещнато семейство, завърнало се от изселване в Турция.
- В поведението на тази част от населението като цяло не се наблюдава напрежение. Трудовият процес протича нормално. Проявите на чужда етническа принадлежност се свеждат до общуване на турски език и слушане на турска му­зика (данни има във всички телеграми). Повсеестно се отправят съвети и предупреждения „да се пази спокойствие и самообладание, да не се дразнят влас­тите, да не се попада в полезрението на милицията, да се чака търпеливо намеса отвън, като в същото време се поддържа в децата и младежтта жив турския дух”.
Интересни сведения на източници за мястото и ролята на интелиген­цията и най-вече на учителските кадри в овладяваните на процесите.
Комендировани учители в община Руен на Бургаски окръг се обявили про­тив забраната учениците да разговарят помежду си на турски език, не одобрявали изискването учителите да контролират тези явления. Особено мнение по възродителния процес изразявали преподаватели в ЕСПУ в центъра на селищната система. В изготвена до ОбК на БКП справка за доловените настроения са цитирани имената на учителите, които споделят становището, че възродителният процес е грешка на нашето правителство. (Ще бъде уведомен и ОК на БКП).
Продължават да достигат данни за конфликти между командировани учи­тели и местни стари кадри (Сливен). Според източник от с. Стрелци при подбора на учители за командироване се проявява субективизъм от страна на комисията за духовно развитие - изпращат се кадри с изчерпани възможности (Котел). Под­готвена е справка за Обк на БКП.
Негативни прояви. В с. Чубрика, община Ардино, новобранска вечер за изпращане на младеж с възстановено име преминала изцяло в протурски дух. Ор­кестърът през цялото време изпълнявал само протурска музика. Водели се националистически разговори.
На 11 т. м. възникнал пожар в помещението на овчарник в с. Боровица, община Ардино. Изгоряли са 60 овце и 50 агнета. Случаят се разследва с оглед установяване на умисъл.

Нач. на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Гюнова-62
12.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 28-31. Оригинал. Машинопис.

№ 10
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-130. Екз № ед.
13.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 12 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Не се съобщава за остри националистически прояви. Обстановката съхра­нява противоречивия си характер от гледна точка на споделени в тесен кръг нега­тивни настроения, невъзприемане на възродителния процес, антибългарски чувс­тва и надежди за напускане на България, долавяни на фона на иначе спокоен тру­дов и обществен живот без драстични нарушения на обществения ред.
Телеграмите от териториалните поделения в общи линии съдържат повта­рящи се по същество и характер на оценките сведения, които се отнасят до:
- разпространявани слухове и коментарии - не са доловени нови същест­вени моменти. Обсъжда се евентуална среща между Т. Живков и Т. Йозал в нача­лото на тази година; разпространяват се несъстоятелни твърдения за постигнати споразумения за нова „бройка изселници” по време на среща между П. Младенов и М. Йълмаз в Париж; говори се за „предстояща среща по правата на човека в СССР”, която „обезателно ще засегне и техния въпрос”; разпространяват се слу­хове за репресии по отношение на наши писатели и изтъкнати общественици, участвали в учредяването на „Клуб за защита на гласността” и за задържани край Русе няколко лица, между които и трима с възстановени имена, замислили създаването на клон на Комитета за защита правата на човека, и пр., и пр. Прави впечатление, че така групираните въпроси се обсъждат не само изолирано, в от­делни райони, а се срещат и сведения, включени в почти всички телеграми. По­деленията съобщават за взети оперативни мерки по отношение на активни разпространители на слухове.
- В сведенията за проява на чужда етническа принадлежност, каквито има във всички телеграми, внимание заслужават данните за активизирана в някои ра­йони религиозна дейност. Източници, най вече от Кърджали и Силистра, известяват за връщане към стари религиозни обичаи в сватбените и тъжните ри­туали, отдавна позабравени и непрактикувани. Само в село Храстово, Крумовг­радска община, местният ходжа взел по 350 лева от семейство, за да проведе ри­туала на три погребения по старинен мюсюлмански обичай. Кметът не се възпротивил, което предизвикало коментарии, че има „някакви указания за отс­тъпление”.
- Придобити са данни, че имамът на с. Черник, община Дулово, обучава 6 девойки в четене на корана срещу заплащане. В момента домът му се наблю­дава.(Дейността му се документира за вземане на отношение).
- В дома на служител към кинефикация в с. Водно, община Дулово, в присъс­твието на около 30 вярващи и с участието на четирима „боба” (духовници) се е обсъждал въпросът за активизирането и задравяването на дейността на ка­зълбашките (религиозни) обичаи, тъй като след смъртта на стария главен „боба” в религиозната дейност като цяло се чувствал спад. Духовният глава на гр. Дулово отправил упреци към виновните за замиране на религиозната практика. Обсъден бил и въпросът за избиране на нов „боба” на мястото на починалия. (Подготвя се справка до ОК на БКП.)
- в районите с компактно преименувано население масово се слуша турско радио. Почти всички телеграми предоставят данни в тази насока. В немалко све­дения източниците подробно преразказват и съдържанието на радиопредевания на РСЕ, „Дойче веле” и др. западни радиостанции, като в последно време слушателите особено се впечатляват от предавания и интервюта, свързани със спекулациите около т. нар. проблем с „права на човека”.
От Бургас съобщаваат, че в селища от района сигналът на турската телеви­зия бел подчертано ясен. Само в с. Манолич имало 50 цветни телевизори, с които предаванията се приемат много добре. Източниците съобщават, че населението продължава да се снабдява с такива телевизори. Новогодишните предавания на турската телевизия са гледани в с. Садово, община Сунгурларе, с. Остра Могила, община Котел, от жители на Разградска област. В цитираните селища и райони оживено се коментира излъченото по това време изявление на министър Йълмаз, че Турция ще „продължи борбата за подобряване положението на малцинството в България”.
Из дейността на органите на МВР. От поделенията в Русе и Бургас е взето отношение към кореспонденция, съдържаща списъци с установъчни данни за лица, желаещи да се изселят в Турция. Провеждат се мероприятия за изземване на турски буквар от жителка на с. Трънак, община Руен, по който в селото се обучават деца на турска писменост и литературен език. Под оперативен контрол е поставено поведението на участници в сбирка на неформална група от Кърджали, която се провела в квартирата на студентка - водени са националисти­чески разговори, присъствалите на сбирката зъболекар и строителен работник отправили антибългарски хули и закани. Наблюдават се проявите на учител от с. Орляк (Толбухин), споделил намеренията си да осъществи бягство в Турция. Във връзка с разширяващото се разпространение на турски видеофилми от Толбухин съобщават, че с тази дейност продължават да се занимават най-вече лица, по от­ношение на които вече са прилагани санкции. Обмисля се противодействие по административен път.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.- лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. в 52 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Кунева - 65
13.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 32-35. Оригинал. Машинопис.

Веселин Авгелов. Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-юни
1989 г.), Документи, С., 2009, с. 66-75

08 юни 2009

Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.) Документи

ДОКУМЕНТИ

№ 1
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационо-организационно управление

Рег. № І-6. Екз. ед.[инствен]
2.01.1989 г.

Информация
Относно: Получената на 30-31 декември 1988 и 1 януари [1989 г.] най-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена.

Предновогодишните тържества и веселията в новогодишната нощ са пре­минали в спокойна и нормална обстановка. Не са получени данни за извършени или замисляни остри антибългарски прояви. Ритмично са функционирали предприятията с непрекъснат трудов процес, където работят и лица с въстано­вени имена. Изпратената в ЦИОУ-МВР информация през трите дни е общо взето оскъдна, без оперативна стойност. Поделенията съобщават най-вече подробности за взетите предохранителни мерки по обезпечаване на спокойствие и добър об­ществен ред.
Сред потока от повтарящи се сведения за настроенията и разпространява­щите се слухове в тези среди интерес представляват следните съобщения:
Да 29 декември м. г. неустановено лице от община Кърджали е изпратило анонимни писма до кметовете на селата Чифлик, Костино, Черноочене, Енче и Глухар, идентични с листовките, по които е заведено ЦДОИ „Бандити”. Писмата съдържат закани за терор. Към получателите се отправя предупреждение, че ще бъдат принудени „сами да окачват турски знамена за това, че тормозят турците в района”. Пликовете и писмата са изпратени за експертизи. Дадени са указания да се извърши проверка за евентуално наличие и на други писма в пощенския канал, преди да бъдат манипулирани от съответните служители. Подготвя се план за ра­бота по случая.
Предотвратен е опит за бягство през граница на трима 14-годишни ученици от с. Соколец, Руенска община, замислен да бъде осъществен в новогодишната нощ. Проведена е профилактична беседа с младежите и родителите им. Интересна подробност в случая е повторността на деянието - същите ученици са правили вече опит да се придвижат към границата с Турция в началото на . де­кември - заловени са и са били профилактирани. Набелязани са мерки чрез училищното ръководство да се окаже въздейст­вие над групичката. Поведението на младежите се наблюдава.
Всички поделения известяват за взети мерки за контрол по време на ново­годишните тържества над поведението на членовете на неформалните групи от националистически настроени лица. Не са доловени замисли или извършена подготовка за организирана остра националистическа дейност.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Размн. В 52 екз.
Изпъл: П. Цветкова
Нап. Томова - 3
2.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 1-2. Оригинал. Машинопис.

№ 2
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-10, Екз. ед.
3.01.1989 г.

Върната от др. министър
(п) не се чете, 9.І.1989 г.

Информация
Относно: Получените на 2 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Придобитата през денонощието информация показва, че настроенията сред населението с въстановени имена запазват противоречивия си характер, без нови моменти и съществени изменения в коментариите, разговорите и разпространя­ваните слухове.
Съобщава се за трезви оценки от някои лица по отношение на изселничес­кия въпрос, примирение със съществуващата действителност, изразени намерения и предприети конкретни стъпки за трайно битото устройване в България. В общини на Бургаска област и Шуменския район се наблюдава интензивен интерес към снабдяване със строителни материали за строеж и ремонт на жилища, търсят се леки автомобили, мебели и други стоки за обзавеждане.
Позитивните факти са все още изолирани случаи на фона на доминиращото негативно отношение към възродителния процес, новите имена, „етническите ог­раничения” и пр. Сведения от такъв характер пристигат предимно от района на Кърджали, Сливен, Силистра, Разград, Търговище, Хасково, като източниците отчитат, че в съхраняването на изселническите настроения и националистически прояви, основен стимулиращ фактор остава турското радио и осъществяваните по един или друг начин контакти с турски граждани. Най-интересните сведения в тази посока:
В навечерието на Нова година изселник от с. Раковски, община Разград, телефонирал в дома на брат си, като му съобщил, че съществува надежда да се разреши изселване и го уверил , че ще му помогне. Записал българските имена на цялото семейство.
От Хасково и Кърджали предоставят обобщени данни за чувствително на­растване през месец декември на потока от писма за Турция, в които се съдържат списъци и установъчни данни за цели фамилии със заръка към близките да уре­дят по някакъв начин изселването им. Двойно е увеличен потокът от входяща ко­респонденция с подстрекателско съдържание, като голяма част от подателите спешно искат българските и турските имена, рожденните дати и др. данни на роднините си в България. Изпращат се и официални образци-формуляри или преписи от тях, издадени от МВнР на Турция с кратки указания как да се попълнят и върнат обратно. (По всички оперативно интересни писма, включи­телно и по списъците за изселването е взето отношение.)
Екстремни мерки са взети в ОУ на МВР - Хасково по изясняване на сигнал за терор. Източник е информирал, че три лица възнамеряват да отвлекат автобус с деца и поставят условия, че ако не бъдат допуснати да заминат за Турция, ще взривят автобуса. Подробности за случая са изпратени с телеграми до заинтере­сованите поделения.
Останалите сведения, включени в телеграмите от страната, съдържат данни за прояви на чужда етническа принадлежност - най-вече относно преминали в протурски дух новогодишни семейни веселия и студентски сбирки на земляческа основа.
Радио „Гласът на Турция”, цитирайки английски средства за масова ин­формация, както и собствена информация, съобщава, че България „продължава да нарушава някои международни конвенции, като смущавала предаванията на радиостанциите на свободния свят „Свободна Европа” и „Свобода”. По-нататък в коментара се подчертава, че българският гражданин бил лишен от възможността да слуша в страната си и предаванията на турските радиостанции, предаванията на радио „Пекин”, „Тирана”, „Гласът на Америка”, „Гласът на Германия”, Би Би Си и пр.
В последните дни на годината турските радиостанции популяризираха ме­роприятията, проведени от различни изселнически и емигрантски организации в Турция и по света, по повод „четвъртата годишнина от започване политиката на натиск спрямо турците в България”.

Началник на ЦИОУ-МВР
Генерал - лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова - 16
03.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 3-5. Оригинал. Машинопис.

№ 3
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-26 Екз. ед.
04.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 3 януари 1989 г. по характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

„Изселването” остава тема номер едно, определяща съдържанието на разго­ворите, коментариите, разпространяваните слухове и настроения в тези среди. Въпреки чувствително намалената им интензивност и спокойния тон, с които се обсъжда проблемът в последно време, данни показват, че от движението и решаването му се вълнуват немалко лица. Всички тенденциозни съобщения на турското радио в тази връзка се препредават от уста на уста. Временно пребива­ващи в различни райони турски граждани биват посещавани от множество мес­тни жители с цел придобиване на по-конкретни информации. Анализът на данните показва:
- в момента актуално и най-широко коментираното е разпространяваното от турското радио изявление на министър Йълмаз пред турския Меджлиз, че въп­реки постигнатото с България споразумение за изселване на 2143 лица, досега са пристигнали само 93. Източниците отчитат, че това изявление отново е раздвижило духовете сред националистически настроеното население (Кър­джали, Разград и др..)
Контролира се поведението на домакина на жилище в с. Порой, Бургаска област, в което групово се слушат предавания на турското радио. По време на последната сбирка присъстващите изправени на крака аплодирали радостно поз­дравлението на изселник, който им внушавал търпение и вяра, че „турското пра­вителство работи за спасението им”;
- продължават да пристигат сведения, че сред това население с нетърпение се очаква срещата на балканските външни министри в Тирана, на която се възлагат определени надежди в тяхна полза;
- сериозен дразнител, провокиращ протурски чувства и изселнически наст­роения, остават гостуващите по различни поводи чужди граждани и транзитноп­реминаващи шофьори (Разград, Сливен, Бургас, Кърджали). Временно пребива­вали в Сливенски и Разградски район турски граждани внушавали на близките си изселнически настроения и надежди, че проблемът ще се реши още през тази го­дина.
От Кърджали известяват, че в последно време зачестява подаването на молби-жалби до държавни учреждения и до висши партийни и държавни ръководители с искане да бъде разрешено изселване в Турция. Жалбите се подписват със старите турски имена, като подателите много дръзко заявяват, че са турци и че със смяната на имената им грубо са потъпкани човешките им права.
С вчерашна дата до министъра на вътрешните работи в РУ на МВР-Кър­джали е постъпила поредната подобна жалба, подписана от разселен в Михайлов­градско жител на с. Бараци, община Крумовград, която съдържа следното изявление: „Др. министър, правя настоящото изявление, за да се убедите, че ва­шите антихуманни и незаконни методи по отношение на личността ми от 4 го­дини насам няма да дадат позитивен резултат. Аз съм турчин и принадлежа към племето „Барак”, чийто произход автентично е доказан от българските и чужди историци. Отношението на властите към мен и семейството ми е грубо нарешу­ние на Конституцията на НРБ и на международни договорености. За да възтържествуват правдата, законността и хуманността, настоявам веднага да се премахнат всякакви ограничения над личността ми. Няма да позволя да бъда на­сила побългаряван и затова връщам този личен паспорт, защото не е моя. Настоявам да ми се издаде паспорт за напускане на България на истинското ми име”.
Учител от с. Загорско, същият район е заявил, че ако по отношение на него продължават да упражняват „натиск”, възнамерява да се обади в радио „Сво­бодна Европа”.
Известно активизиране на изсеселническите настроения в района на Мом­чилград е доловено след проведената с активисти среща с професор Илчо Димитров. Според източници, присъствали на срещата, в речта си гостът направил „повратно тълкуване” на някои проблеми, свързани с българо-турския диалог. В телеграмата се цитират и други сведения, които говорят, че населени­ето в района слуша не само турско радио, но се снабдява по един или друг начин и с турски вестници, в които намира „потвърждение”, че изселническият въпрос ще се реши в най-скоро време”.
Данни за разговори, прогнози, догадки и споделени очаквания за нови мо­менти в двустранните договорености за изпращане на нови изселници са включени в почти всички телеграми. Източник от Смолян, посетил неотдавна Гърция, е видял видеокасета с изработен в ФРГ филм по поръчка на Турция в три части . В първата било показано заминаването на семейство от Златоград за Тур­ция, във втората, подготовка и бягство на друго семейство, прехвърлено от Гър­ция в Турция, и в третата - „насилията” на българските власти при смяната на имената в Кърджалийско.
По линия на ВГУ е придобита информация, че сред дипломати от арабските страни у нас е възникнало остро недоволство по повод три публикации на журналиста Иво Братанов във в. „Шуменска заря”, които, според тях съдържали „остри нападки срещу исляма”. Посланиците на някои ислямски страни координират действия за изразяване на колективен протест пред МВнР на НРБ. Според източника материалите били преведени на английски език и разпростра­нени сред арабските дипломати от посолството на Турция у нас.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Станкова -21
Размн. в 52 екз.
04.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 7-10. Оригинал. Машинопис.

№ 4
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-46. Екз. ед.
05.01.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 4 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

Като съдържание и като количество изпратените за денонощието сведения от териториалните поделения са с незадоволителна оперативна стойност и не да­ват възможност за съществени изводи и обобщения. Не са отбелязани остри на­ционалистически прояви. Преобладават съобщенията за свободно и повсеместно турчеене на езика, облеклото и ежедневния бит в невралгичните райони, което, според повечето източници, вече не се възприема като нарушение на установения ред.
В най-общ порядък, въпреки противоречията в констатациите, съпоставени с тези от предходните дни, актуални остават коментариите около темите:
- изселване. От Русе, Търговище, Толбухин и Варна констатират отзвучава­нето на актвния интерес към решаването на проблема, като болшинството източници констатират, че сега темата е изместена от надеждата още в началото на тази година да се обнародва закон за нов паспортен режим. Източници от Си­листра, Шумен, Кърджали, Разград и Хасково отчитат, че темата все още е водеща в разговорите и слуховете, но в известна степен отстъпва място на разпространявани слухове за обрат във възродителния процес, за сериозни отстъпки в бита, религиозната практика, не били изключени и някакви промени с имената;
- Проблеми на вътрешно-политическия живот. Прави впечатление, че на­последък се проявява интерес към някои събития, които в повечето случаи се ко­ментират с оглед на резонанс върху възродителния процес. Сред работници от Кърджали и Разград се коментира създаденият в България „Комитет за защита правата на човека”, както и „ някаква организация за подкрепа на преустройст­вото”. От предавания на РСЕ [Радио “Свободна Европа” - б. съст.] са известни и някои от имената на основателите му. Знае се, че във въпросните сдружения са привлечени и лица с възстановени имена. Самият факт в тези среди се оценява като „събуждане съвестта на българския народ”. Очаква се 1989 година да бъде „година за защита правата на човека”, в която ще се решат проблемите на малцинствата във всички социалистически страни. В тази връзка източници от Русе констатират, че сред лицата с възстановени имена се наблюдава повишен интерес към предаванията на съветската телевизия и особено към онези, които третират проблемите на преустройството;
- продължават да пристигат сведения за поведението на пристигащи бивши български граждани. В повечето случаи то е подстрекателско. На близките, в ко­ито гостуват, се внушава, че в Турция се изготвят списъци за изселване.Преди заминаването вземат установъчни данни за множество близки и познати (Толбухин, Кърджали.)
В месечното си обзорно предаване „32 дни” на 3 т. м. Турската телевизия е излъчила интервю с министъра на външните работи Йълмаз. Водещият предаването насочил разговора към отношенията с България, като изразил опасения, че въпросът за „положението на живеещото в нея турско малцинство” като че ли е позабравен. Йълмаз отхвърлил такова твърдение, заявявайки: „Не е възможно Турция да забрави такъв въпрос. Както в рамките на двустранните от­ношения, така и на международни форуми ние настояваме да се сложи край на насилията над 1,5 милиона наши сънародници и докато това не бъде направено, не е възможно да бъдат нормализирани отношенията ни с България и в това от­ношение ще напомня, че ние ще държим въпроса жив както в двустранен план, така и на международната сцена.”
Някои от основните вестници като „Терджуман”, „Тюркие” и „Джум Хю­риет”, в прогнозите си за бъдещето на българо-турските отношения правят пред­положението, че и през следващата година напрежението ще се съхрани, че не се очакват съществени подобрения и изменения в диалога.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-28
05.01.1989 г.
Размн. в 52 екз.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 11-13. Оригинал. Машинопис.

№ 5
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-60. Екз № ед.
6.1.1989 год.

Информация
Относно: Получените на 5 януари 1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

В поведението и настроението на това население не са доловени нови ха­рактерни моменти. Информацията от денонощието не съдържа интересни от опе­ративна гледна точка данни.
От Търговище, Толбухин, Русе, Пловдив, Сливен и Бургас в обобщен план оценяват обстановката като относително спокойна, с нормален трудов процес, без открити остри националистически прояви, но с неотзвучал напълно интерес към съобщенията и разпространяваните слухове за евентуално изселване.
Източници от Кърджали, Шумен, Разград предоставят по-противоречиви данни, говорещи за привидно спокойна обставовка, зад която се крият лабилни настроения. Пасивното отношение на административните и масовополитически организации по места към приобщителните мероприятия е довело до чувстви­телни отстъпления от завоюваните позиции, масово общуване на турски език, широко проявление на чужди етнически моменти в бита.
Някои характерни съобщения:
Коментариите, противоречиви по своята същност, касаят преди всичко съ­общенията на турското радио, някои моменти от вътрешнополитическия живот, прогнози за бъдещето на българо-турския диалог, като в общи линии всичко се повтаря от месеци насам. Нов нюанс в споделяното недоволство от липсата на някои хранителни стоки на пазара и опасенията за предстоящо повишение на це­ните им е обвинението на националистическите кръгове към правителството, че „... необмисленото масово насочване на средства за развитие на електронната промишленост, компютри и роботи става за сметка на селското стопанство, къ­дето е ангажирано по-голяма част от населението с възстановени пимена...” В ня­кои райони се разпространяват слухове за предстоящо въвеждане на купонна система в провинцията за продуктите на млечната промишленост.
От Шумен известяват, че от началото на годината са постъпили 5 молби за издаване на изселнически паспорти, подадени от съпруги на осъдени за нелегална терористична дейност лица. Прави впечатление еднаквото съдържание на молбите: „Моля да ми се издаде изселнически (задграничен) паспорт за Турция на мен и семейството ми, тъй като там имаме близки раднини и съгласно спогодбата между НРБ и Турция, общоевропейския форум и Хелзингските спо­разумения, чл. 12, т. 2”. (С лицата ще бъде проведена профилактична беседа.)
Сведение от Бургас съдържа информация, че прекалено бавното издаване на паспорти на младежи с възстановени имена, навършили 16 години, или такива загубили паспортите си, и връчените в замяна на това временни служебни бележки създават впечатление, че властите „замислят нещо”. Сред малограмот­ното гражданство мудното придвижване на тази процедура се тълкува едва ли не като предстоящо връщане на паспортите със старите имена. (Подобни сигнали са настъпили и от други източници в страната, което налага разпореждането на мерки за по-гъвкаво реагиране към проблема.)
Източници от района на Айтос съобщават, че в последно време лицата, които имат близки в Турция или ФРГ правят усилени опити да се свържат с тях, за да им изпратят имената си - с надежда, че ще получат декларации за изселване. (Със сведението в подходяща форма ще бъде запознат ОбК на БКП.)
Сведение от района на Момчилград сигнализира за широко възобновяване на стари религиозни мюсюлмански празници. Към отдавна отмрелия, а отскоро подновен обичай „приемане на духовни бащи” никой от местното ръководсво не реагирал. Секретарят на кметството дръзко отстоявал правото на всеки да посещава джамията - аргументирал се с цитиране на Конституцията, която не от­меняла тази свободи за всеки гражданин на НРБ.
Не са получавани данни за извършена или замисляна остра националисти­ческа дейност.

Началник на ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 1 екз.
Изп.: Петрова
Нап.: Савова-28
Размн. в 52 екз.
06.01.1989 г.

АМВР, ф. 1, оп. 11 А, а. е. 743, л. 14-16. Оригинал. Машинопис.

Веселин Ангелов. Секретно! Протестните акции на турците в България (януари -май 1989 г.), С., 2009, с. 57-65.