05 април 2009

Строго поверително! Асимилаторската кампания срещу турското национално малцинство в България (1984-1989)

№ 123. Практически мерки [на Секретариата на ЦК на БКП] за прео­доляване на последствията от станалите инциденти и нарушения на обществения ред в някои райони на страната, [София, 25.V.1989 г.]

1. Да се използуват политическите и организационните сили, администра­тивните възможности на областните и общинските партийни, държавни и стопански ръководства и обществени органи­зации за овладяване и контрол на политическата обстановка във всяко населено място, предприятие, учреждение и обект.
2. Да се предприемат бързи организационни мерки за укрепване работата с партийните активи, с държавните, обществе­ните и стопанските ръководства и ор­ганизации, като се ангажират с конкретна индивидуална и разяснителна работа сред населението.
Специални мерки да се вземат за включване в активна обществено-полити­ческа и разяснителна работа на всички кадри, избрани в ръководните партийни, държавни и обществени органи.
Да се повишава личната отговорност на първите ръководители за полити­ческата обстановка в техните общини, села и трудови колективи.
Под личната отговорност на стопанските и административни ръководители да се осигури нормална дейност във всички трудови колективи, да се повишава дисциплината и решително да се преси­чат всякакви опити за стачки и други про­яви, спъващи нормалния трудов ритъм.
3. В центъра на идеологическата, политическата и разяс­нителната работа да бъдат поставени следните акценти:
а) Нашата държава е правова, законите ни са демокра­тични, те отговарят на интересите на всички трудещи се. Укрепва­нето на дисциплината и реда, на чувс­твото за отговорност са условие за успешното извършване на преустройството и по-нататъш­ната демократизация на страната. Няма да се допуска хаос, наруша­ване на дисциплината. Решително следва ла се пресичат опитите на тълпата и на отделни екстремистки елементи да поставят усло­вия и да налагат диалог.
б) В България не е имало и няма турско национално мал­цинство. И занап­ред не ще се допуска да се подкопава единението на българската социалисти­ческа нация. Трябва да се разгръща работата за последователно претворяване в живота решението на Политбюро на ЦК на БКП "За по-нататъшно единение на българската социалистическа нация".
в) Който не желае да живее и работи за делото на социа­лизма, за напредъка на социалистическа България, няма да бъде задържан насила в страната ни. Но­вите закони дават възможност на всеки гражданин свободно да пътува в чужбина, да напуска страната ни и да се завръща в България. Молби за пътуване се приемат и паспорти се издават на желаещите, без да се изчаква 1 септември, както е записано в Закона за задграничните паспорти.
г) В България съгласно Конституцията и законите има пълна свобода на всичкигвероизповедания, включително и на исляма. Същевременно както и във всички страни по света, така и у нас религиозната принадлежност не определя националността на хората.
4. През следващите седмици и месеци да се организира широко запознаване на комунистите и на активистите от ръковод­ствата на държавните, обществените и стопанските организации с дълбокодемократичната същност на решението на Политбюро за по-нататъшното единение на българската социалистическа нация, с решенията на Декемврийския и Майския пленум на ЦК на БКП, с документите на държавните органи, свързани с преустройството и перспективите, които се разкриват пред всеки български гражда­нин.
5. С помощта на областните и общинските комитети на БКП в партийните организации да се направи политическа оценка на поведението на комунистите в станалите събития, като се пос­тавя акцент върху укрепването на авторитета и ро­лята на първич­ните партийни организации, на кадрите и активистите, които рабо­тят последователно по осъществяването на възродителния процес.
6. В общинските комитети на партията да се приемат критични оценки и да се очертаят конкретни задачи пред Отечестве­ния фронт, Комсомола и профсъю­зите за работа с отделни граждани, семейства и трудови колективи с цел приобщаване на населението към политиката на партията и разобличаване на вражеските екстремистки елементи.
В общините да се сформират групи от добре подготвени юристи и други специалисти, които да дават отговор и съвети на гражданите по интересуващи ги въпроси във връзка с неотдавнаш­ните изменения на законите.
7. Решително да се противодействува на опитите на външнополитическите централи, турските средства за масова инфор­мация и някои екстремисти вътре в страната, които системно пре­чат на преустройството и строителството на социализма, опитват се да манипулират отделни граждани и групи. Във връзка с това следва да се засили бдителността и инициативата на всички партии! органи и организации, на държавните ръководства, на служителите в народните съвети, ръководствата на обществените организации и трудовите колективи.
8. Във в. "Работническо дело" и другите централни вест­ници да излязат поредица от редакционни статии по възловите въпроси на единението на българската социалистическа нация, преустройството и новото политическо мис­лене, в които да се разясни истината и да се даде отпор на чуждите спекулации във връзка с последните случаи на нарушаване на обществения ред.
В близките дни Българската телевизия да организира специално подготвена "кръгла маса", на която да се даде компе­тентен отговор, свързан с измененията на законите, утвърдени на последната сесия на Народното събрание.
9. Някои неотложни въпроси:
а) Министерският съвет да реши някои неотложни въп­роси, свързани с определяне размера на валутата и левовете, които могат да бъдат изнасяни от страната от български гражда­ни, пътуващи за чужбина.
б) Да се облекчи митническият режим, като се дадат възможности на ли­цата, които пътуват да вземат толкова багаж, колкото могат да носят. Това да не се отнася за хранителните и за други дефицитни стоки, чийто износ е ограничен с постанов­ление на Министерския съвет.
в) Държавна спестовна каса да осигури възможност на желаещите да изтег­лят своите вноски без ограничения.
г) Областните и общинските народни съвети и асоциация "Вътрешна търго­вия" да осигурят редовно снабдяване с продовол­ствени стоки на населението в районите, където възникнаха напре­жение и безредици.
д) Министерството на културата, науката и просветата и Министерството на народното здраве да изпратят свои компетент­ни служители, които да оказват помощ на място, с оглед да не . се допускат отрицателни прояви в учебните и здравните заведе­ния.
10. На мястото на партийните, административните и сто­панските ръководи­тели, които проявяват колебание при провеждане­то, на партийната линия по еди­нението на българската социалисти­ческа нация и преустройството, смело да се издигат дейци, които активно я подкрепят и последователно воюват за нейното провежда­не в живота.
11. Областните и общинските комитети на БКП и партий­ните организации да отделят специално внимание за засилване на работата сред интелигенцията, като особено внимание отделят на художественотворческите кадри, учителите и лекарите.
12. Областните и общинските комитети на БКП, областните и общинските народни съвети и кметствата в тясна координация с органите на МВР да осигуряват засилена охрана на обектите на социалистическата собственост, на безопасността на кадрите и решително да пресичат всякакви опити за саботаж, вредителство, терор и диверсия.
Партийните и държавните органи да действат решително срещу екстремис­тки настроените лица и групи, като предприеманите срещу тях административни и съдебни мерки се съпровождат с разяснителна работа за разобличаването и изолирането им. Широко ла се използува в разяснителната работа словото на др. Тодор Живков на срещата с партийния, административния, стопанския и обществения актив на 29 май т. г.
Прокурорските и съдебните органи да участват активно в разясняването на измененията на законите, които утвърди Народ­ното събрание, решително да по­добрят своята работа при случаите, когато се нарушава социалистическата законност и е необходима ефективна защита на сигурността и обществения ред в страната.
Да се повишава политико-организаторската, идейно-възпитателната работа и личната отговорност на партийните, административните, стопанските и обществените дейци за възпрепятстване създа­ването на неформални групи, за ог­раничаване и преустановяване дейността на съществуващите.
13. Решително да се пресичат всички опити на неформалните групи (Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, Дружеството за защита на правата на човека, Независимия профсъюз "Подкрепа", Независимия комитет по религиозните права и свободи на съвестта) за поставяне на въпроса за наличието на етнически малцинства в България и стремежите им за обединяване и взаимодействие с протурски настроени екстремисти в страната, за сътрудни­чес­тво със западните лропагащни централи ло този въпрос, Министерство на правосъдието да даде указания на съдеб­ните органи по места активно да участвуват в осъществяването на мероприятията за укрепване на обществения ред и дисциплината, за пресичане на действия, подкопаващи сигурността и зако­ните на страната.
14. Възлага на др. Милко Балев да информира посланиците на социалисти­ческите страни у нас за станалите инциденти и за политиката на партията и пра­вителството по въпросите на правата на човека, за измененията на законите от последната сесия на Народното събрание.
15. В близките дни др. Петър Младенов или негов заместник да проведе разговор с главния мюфтия и да го информира за случаи­те на нарушения на об­ществения ред, за поведението на някои екстремистки настроени елементи с ог­лед да се осигури правилната позиция и подкрепа на мюсюлманското духовенс­тво на политиката на българската държава.
16. БТА, "София-прес" и Радио София по специална програма да изготвят и разпространяват материали в чужбина, чрез които да разгласяват истината за ста­налите събития и да разобличават фалшификациите на чуждестранните средства за масова информация.
1. Отдел “Външна политика и международни връзки" на ЦК на БКП и Министерството на външните работи съвместно със специализираните органи да осъществяват разработената от тях програма от мерки за правилното разясняване на позициите на НР България пред международната общественост.

(Утвърдени от Секретариата на ЦК на БКП на 26 май 1989 година)

ЦДА,ф. 1 б, оп. 63, а. е. 147, л. 1-7; също: 1 б, оп.71, а. е. 295, 438. Оригинал. Машинопис. Публикувани в: Истината за “възродителния процес”. Документи от архива на ПБ на ЦК на БКП, съставител Самуел Леви, С., 2003, с.33-37

Ангелов, Веселин. Строго поверително! Асимилаторската кампания..., цит. сб., с. 567-570.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.