03 април 2009

Строго поверително! Асимилаторската кампания срещу турското национално малцинство в България (1984-1989)

№ 122. Предложение от Любомир Попов, придружено с кадрова справка, за районен мюфтия в Кърджали да бъде избран Андрей Якимов Якимов, София, 22.V.1989 г.

Министерство на външните работи
Отдел “ Комитет по въпросите на БПЦ и РК”
Наш рег. №, дата Ц-01-04-21, София , 22.05.1989 г.

Въпросът е решен: (п) Л. Шопов

Другарю Шопов,
На 156 т. м. Главният мюфтия д-р Недьо Генджев и секретарят на ИК на Областния народен съвет Иван Драганов, който е пълномощник на Комитета ми предадоха кадрова справка за Андрей Якимов Якимов от гр. Разград, по настоящем районен имам на Софийската джамия. Главният мюфтия и Изпълни­телния комитет предлагат той да бъде избран за районен мюфтия в Кърджали.
Моля да се даде съгласие.
Предлагам да се проведе избор в съответствие с Устава на мюсюлманското вероизповедание като се убедят избирателите да гласуват за нега. Главният мюф­тия и др. Драганов смятат, че могат да осигурят това, понеже кандидатът е много подходящ.
Целесъобразно е след избора да се даде съобщение във вестниците “Нова светлина” и “Отечестнен фронт”, а също в ежедневника в Хасково и седмичните вестници в градовете от района - Къдджали, Крумовград, Кирково, Момчилград, Хасковските минерални бани и Стамболово. Съобщението да бъде излъчено и по всички канали за чужбина. В него да се отбележи, че избора на Андрей Якимов го сварва районен имам в София.

Зам. министър, председател на комитета: (п) Л. Попов

Приложение: кадрова справка за Андрей Якимов Якимов

Предадена от пълномощника в Хасково - становището на ИК на Областния народен съвет и на Главния мюфтия е той да бъде избран за районен мюфтия в Кърджали.
(п) Не се чете, 16.V.89 г.

Кадрова справка да Андрей Якимов Якимов – жител на гр. Разград, а по настояшем районен имам в Софийската джамия

Андрей Якимов е роден на 12.V.1936 г. в с. Острово, община Завет, Разг­радска област. Произхожда от селско семейство. Родителите му са починали. Съпругата му е куриерка в районно мюфтийство - Разград.
Завършил е средно педагогическо училище, а след това и полувисш учител­ски институт.. След отбиване на военната си служба е бил дълги години учител, зам. директор и директор на основно училище. Навсякъде е атестиран положи­телно. Член е на БКП и на два пъти е избиран за зам. секретар на Първична пар­тийна организация. Има положително отношение към възродителния процес и работи за неговото утвърждаване.
От 13.ІІ.1989 г. Андрей Якимов е назначен за районен имам на Софийската джамия. Добре познава мюсюлманската обресност и ползва литература на арабски език. Това му помогна за кратко време да изучи корана и успешно да води петъчни молитви. На 6 май на празничната молитва произнесе хутбе - про­повед. Дадена бе висока оценка от присъстващите вярващи и дипломати от ис­лямски страни.
Андрей Якимов бе включен в делегацията посетила Техеран и взе участие в състезанието за мелодично четене на Курана.
По наша преценка общата култура и религиозна подготовка на др. Якимов отговаря на сегашните изисквания за дейността на районен имам в Кърджали.

Главен мюфтия: (п) Д-р Н. Генджев
Секретар на ИК на Обл. НС: (п) Несе чете.

ЦДА, ф. 1 б, оп. 63, а. е. 100, л. 1-4. Оригинал. Машинопис.

Ангелов, Веселин. Строго поверително! Асимилаторската кампания..., цит. сб., с. 565-567.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.