14 септември 2018

Интендантството на цивилната
листа на Н. В. Царя

"Интендантството на цивилната
листа е гражданският институт, предс-
тавляващ интересите на Двора"
Ключът към разгадаване на загадката с
т. нар. "царски имоти" се крие в отговора на
въпроса какво представлява Интендантство-
то на цивилната листа на Н. В. Царя. Във връ-
зка с това се дават противоречиви определе-
ния. Най-много се спори може ли интендан-
тството да притежава недвижими имоти.
Интендантството - това е царят. Какво-
то е на интендантството, е на царя - твърдят
единодушно Симеоновите защитници. Сочат
го като "иконом"
, имащ задължението да се
грижи най-вече за частните дела, предимно
за движимото и недвижимото имущество на
монарха.
Противниците на царската реституция
твърдят, че Интендантството на цивилната
листа е финансова, публична държавна ин-
ституция, натоварена с всички дейности за
издръжката (за "обдържането" според тогава-
шната конституция - б. авт.) на монарха не
само като частна, но най-вече като най-пред-
ставителната персона в качеството му на дър-
жавен глава. И за да бъдат разбрани най-доб-
ре, го сравняват с Управлението за безопас-
ност и охрана (УБО), действало в годините
на комунистическата диктатура от 1947 до
1989 г.
Характеристиките в пресата за Интен-
дантството самного кратки и общи. Втях има
определена доза истина, но не цялата. И мно-
го неистини. Например, на преден план се
въздига ролята на интенданта, а въобще не се
споменава, че той е само част от много добре
организираната и структурирана монархиче-
ска институция. Пропуска се, че в нейната йе-
рархия е подчинен на маршала на двора на Н.
В. Царя.
Има обяснение за противоречивите ин-
терпретации относно характера на интендан-
тството. Нито едно от интендантските опре-
деления не се основава на стабилна изворова база. А такава в българските архиви съще-
ствува в изобилие.
Създаването и дейността на интендан-
тството не е било обект на специални проуч-
вания. Много моменти от неговата дейност в
услуга на владетелите присъстват в десетки
изследвания, посветени на монархическата
институция от Освобождението до премах-
ването й през 1946 г. Документи от архива на
интендантството са използвани, когато е пи-
сано за държавническия и частния живот на
владетелите. А най-вече когато е трябвало да
се извадят компрометиращи факти от техния
живот.
В хода на цялостното изследване ще бъ-
дат оповестени десетки оформяни и издава-
ни от името на интендантството документи.
От тях представата за него ще бъде допълне-
на и изяснена напълно. Поради това в тази
част ще приложим само онези, които дават
недвусмислен отговор на въпроса каква инс-
титуция е Интенданството на цивилната ли-
ста - частна или държавна? А за това най-до-
бре говорят тогавашните нормативни доку-
менти.
Запазени са всички правилници за уст-
ройството и дейността на дворцовата служ-
ба, призвана да създава нормални условия за
работа на най-важната съгласно Конституци-
ята институция - монархическата, като със-
тавна част от Върховното правителство. Не е
случаен фактът, че в подредбата на приема-
ните през всичките години на нейното съще-
ствуване закони за държавния бюджет тя ви-
наги е поставена на първо място пред оста-
налите две - Народното събрание и Минис-
терския съвет. Става въпрос за изключител-
но добре устроена финансова, администрати-
вно-стопанска служба. Наименованието й в
края на ХІХ и първите години на ХХ век е
Оберхофмаршалство. Видно от нейния пра-
вилник, тя трябва да се грижи "за устройст-
вото на дворцовата прислуга, за продоволст-
вието и управлението на икономическата и
домакинската администрация, за дворцови-
те церемонии, за юрисдикцията на дворцо-
вите служащи и полиция, тъй също и за пос-
тройката и мебелировката на всички госпо-
дарски дворци."*
 
------------
* Върху запазения правилник за дейността на
оберхафмаршалството са направени ръкописни попра-
вки. Те са от 1919 г. и са на маршала на двора, който го е
ползвал за подготовката на новия осъвременен правил-
ник на интендантството. Така на службата, която започ-
ва да се именува Интендантство на Цивилната листа, са
вписани нови задължения съобразно порасналите от-
говорности, появилите се нови структури, движими
имоти, много по-голям бюджет и др.
 

На първо място в структурата на Оберхофмаршалството
(Малшалството) е поставена
административната служба. Това е службата,
която "работи за постройката на всички гос-
подарски замъци"
, "замебелировката им"
. По-
дробно и ясно са очертани задълженията и
на другите две основни служби на Оберхоф-
маршалството - съдебната и полицейската.
Начело на маршалството на двора стои
оберхофмаршалът. Следват го хофмаршалът,
съветниците, хофсекретарят, оберхофкомиса-
рят (интендант). За постройките специално
са предвидени и назначени дворцов инженер,
на подчинение на когото са "двама майстори
и нужните работници, 1 касиер и 1 писар".
Не е нужно да се впускаме в подробно описа-
ние на различните права и задължения на вси-
чки служби и служители, защото приложени-
ят към изследването правилник дава доста-
тъчно ясна представа за тях. Ще откроим са-
мо имащите отношение към целите на изсле-
дването.
За оберхофкомисаря (интенданта)
в параграф 22 само е посочено, че има "особени
инструкции за службата си".
Според параграф 24 като основни задължения на Касата
на короната освен сметките, свързани с фун-
кционирането на службата, тя трябва да води
и представи в края на всяка година всички
сметки "за постройката и поправката на двор-
ците и градините"
. С ръкописна бележка сре-
щу параграфи 22, 23 и 24 от 1919 г., когато се
подготвя новият правилник, е записано: "В
длъжностите на интенданта на Цивилната ли-
ста", както отгогава започва да се именува
хофкомисарят.
Всяка година оберхофмаршалството
трябва да представя на хофминистъра (финан-
совият министър - бел. авт.) "бюджет за до-
моводството на двора и постройките, управ-
лението на двореца и дворцовите градини",
т. е. бюджет за приходите и разходите. И е
ясно за какво: за да може навреме да бъде
включен като съставна част в проектобюдже-
та и одобрен от Народното събрание като част
на държавния бюджет за всяка финансова го-
дина. Изрично е посочено, че в бюджета тря-
бва да влизат и разходите, които "Според ну-
ждата се разрешават извънредно според осо-
бени цели. За да е възможно да почнат пост-
ройките навреме, може да се отпусне от
оберхофмаршалството затова нужната сума,
одобрена от хофминистъра, още в началото
на годината, или да му се отвори кредит. За
нови големи постройки е нужно преди всич-
ко одобрението на господаря".
Със специална заповед на маршала на
двора от 24.І.1919 г. се разпорежда каква точ-
но трябва да е организацията на Интендантс-
твото на цивилната листа. Оттогава оберхо-
фмаршалството се именува така. И сега ин-
тендантът на листата (инспектор на цивил-
ната листа) е втори по ранг, но най-важен по
възложените му задължения след маршала на
дворцовата институция. С тази заповед се
изисква подготовката на нови правилници за
всички подразделения, управлявани от мар-
шалството и интендантството. Организаци-
ята на работаи взаимоотношениятамеждураз-
личните служби се конкретизират и подчи-
няват на строго определени правила. Това яс-
но се вижда от подготвените и влезли в дей-
ствие правилници. Някои от тях са приложе-
ни към изследването.
Особен интерес представлява схемата за
взаимоотношенията междуразличните служ-
би. За възприетата и действала до края на
монархическия институт дворцова структура.
Звената, които се включват в нея, са само оне-
зи, за които бюджетът ежегодно осигурява
средства като държавни. Това са щалът, авто-
мобилният парк, зоологическата и ботаниче-
ската градини, музей и библиотека, комендан-
тството, дворците в София, Евксиноград, Вра-
на, Царска Бистрица, Ситняково и Саръ Гьол,
Кричим. Интересното в схемата е, че в нея
заедно с двореца в Кричим като издържан от
бюджета е посочен и отстров Мечкюр, за кой-
то от началото на 2000 г. се водят спорове.
Споменатите структурни звена без
почти никакво изменение фигурират в под-
робните приходно-разходни бюджетни доку-
менти на интендантството от 1914 до септември 1946 г. Схемата подсказва ясно подчине-
ността и взаимоотношенията между тях.
Запазеното "положение за управление-
то на домакинството в дворците и другите уч-
реждения при двора на Негово Величество
Царя" потвърждава съществуването на споме-
натата структура на дворцовата администра-
ция. Както ясно е записано в общите му по-
ложения, "за завеждането на управлението на
дворците и другите учреждения и имоти на
Н. В. Ц. при двора се учредява Маршалство
на двора"
. Към него са придадени следните
дворцови административни управления и уч-
реждения: Маршалство на двора, Интендан-
тство на цивилната листа, управление на
дворците и управленията на споменатите по-
горе автопарк, музей и библиотека, градини
и дворци.
От "Положението за управление на
Маршалството на двора на Н. В. Ц." се разби-
ра, че под управлението на маршала на двора
са Интендантството на цивилната листа, ца-
рските дворци, царските градини и паркове,
всички упоменати в "Положението за управ-
ление на домакинството" учреждения.
Маршалът е "пръв началник на всички изб-
роени в горния параграф управления и учре-
ждения и като такъв той е лично отговорен
за доброто им състояние във всяко отноше-
ние"
. Подробно уредена е и "служебната дея-
телност на маршала - административна, съ-
дебна и полицейска"
. Подведомствените уч-
реждения той управлява

с помощта на ин-
тенданта на цивилната листа и секретаря на
маршалството. Подчинен е "непосредствено
на Негово Величество Господаря" и "се сно-
шава направо с всички министерства за вси-
чки случаи на службата"
. Въобще маршалът е
пълновластен административен, съдебен и
полицейски господар на институцията.
Член 22 от "Положенията" урежда стро-
ителството и ремонта на дворцови сгради.
"Всички големи поръчки, както при ремонтите
и за новите постройки, назначената за тази
цел комисия се председателствува от марша-
ла. За членове на казаната комисия влизат: ин-
тендантът на цивилната листа, секретарят
при маршалството, началникът на учрежде-
нието, при което се извършват въпросните ра-
боти и архитектът по въпросите от техничес-
ки характер"
- се постановява в него. От други
документи се разбира, че тук се урежда пред-
ставителството на маршалството в комисии-
те на обявяваните от Министерството на об-
ществените

сгради конкурси и търгове за из-
граждането не само на царските дворци, а и
на най-дребните строителни обекти. Винаги
в комисиите участват гореспоменатите пред-
ставители и "началникът на учреждението,
при което се извършват въпросните работи"
(строителства - б. авт.), т. е. представител на
Министерството на обществените сгради и
главният архитект на неговото архитектурно
отделение. И това е така, защото това минис-
терство е главният инвеститор както на но-
вото дворцово строителство, така и на
мащабните ремонти. За това ще стане въпрос
по-нататък и е илюстрирано с редица доку-
менти.
"Положенията" уреждат длъжностите на
чиновете от управлението на маршалството.
Според чл. 27 интендантът на цивилната ли-
ста

е най-близкият помощник на маршала по
домакинската част. Той носи пълна отговор-
ност за благосъстоянието на домакинството
в дворците и другите подчинени на маршал-
ството учреждения. От маршала получава са-
мо общи указания, а за останалото е длъжен
сам да се грижи. Другите задължения на ин-
тенданта са доразвити в чл. чл. 28-34.
Съхранени са и други вътрешнонорма-
тивни документи. Такова е "Положение
(правилник - б. авт.) за чиновниците и слу-
жащите при двора на Негово Величество Ца-
ря"
, с което се уреждат всичките им права и
задължения. Тук се регламентират права и за-
дължения на държавни чиновници, а не на
личната свита на монарха. За нея има отделен
правилник.
През 1919 г. се изработва най-обшир-
ният "Правилник за управлението на Цивил-
ната листа на Негово Величество Царя"
. Тук
намират своята нормативна уредба всички
въпроси от управлението на листата. От об-
щите му положения се вижда, че съществени
промени в йерархията не са настъпили. Вси-
чки органи на управлението на цивилната ли-
ста действат съгласно утвърдени от монарха
правилници. Висшият надзор върху управле-
нието на цивилната листа и сега изцяло е поверен на маршала. Според параграф 3 на пра-
вилника "Интендантството на цивилната
листа е гражданският институт, представ-
ляващ интересите на Двора"
. Инспекторът
на цивилната листа е длъжностното лице, ов-
ластено да издава всички разпореждания от
управленски характер (пар. 4). Към него по
всички стопански въпроси се обръщат всич-
ки началници на служби подробно посочени
в пар. 5.
От оперативно действащите длъжнос-
тни лица на челно място е поставен инспек-
торът на цивилната листа. Казано по съвре-
менному, той е нещо като изпълнителен ди-
ректор. Ръководи се от действащите правил-
ници, грижи се за удовлетворяване на всич-
ки нужди, съставя и прилага годишните
бюджети, следи за състоянието на листата,
наличността в касата, на инвентара. Според
пар. 16 от правилника "Инспекторът на ци-
вилната листа съхранява всички крепостни ак-
тове и документи за недвижимите имоти на
Негово Величество Царя".
Правилникът е доста подробен и обе-
мист. Съдържанието му е изцяло приложено
към изследването. От него е видно, че отчет-
ността за направените разходи от най-мал-
ките до най-големите доставки е изключител-
но добре регламентирана. От важно естество
са разпоредбите на пар. 52 и 53. От тях може
да се разбере откъде идва финансирането на
Интендантството на цивилната листа. "При-
ходите, които цивилната листа има по редовен
бюджет за Върховното правителство или по
специални кредити, се получават от инспек-
тора на Цивилната листа"
- гласи пар. 52. "Ко-
гато се получават аванси от Държавното сък-
ровище срещу открит кредит, открива се от-
делна сметка за тях и оправдателните доку-
менти след проверка се изпращат по принад-
лежност, а излишъците се внасят в държав-
ното съкровище"
- гласи пар. 53.
Подчертаваме горните параграфи, защо-
то имат важно значение за изясняване на въ-
проса със строителството на царските двор-
ци. Оригинални описи на сметки и оправда-
телни документи потвърждават по недвусми-
слен начин, че цялото царско строителство се
финансира от държавния бюджет, а не от
личните, частните средства на монарха.
Изцяло регламентирани са и въпросите
за отчетност и преди всичко за контрол по уп-
ражняването на бюджета и извънредните
кредити. На преден план тук са поставени длъ-
жностите на счетоводителя и ревизора. Въ-
ведена за тази цел е стандартната отчетна до-
кументация, пълен контрол върху разходите,
сметките, отчетните документи. Специални-
те и познати за счетоводството входящ и из-
ходящ дневник, заповедна, платежна и книга
за възнагражденията в натура, дневник на
операциите, книга за веществените приходи,
касов дневник и др.
В част ІІІ, пар. 94, т. т. 12-17 правил-
никът урежда и въпроса за водене в извест-
ност на имуществата от всякакъв характер.
Според т. 12. "Инвентар на недвижимите ча-
стни имоти на Негово Величество Царя се за-
вежда от Интендантството на цивилната ли-
ста - общ (във всяко отделение, гдето има та-
кива имоти, се води отделен инвентар)"
. Съ-
щото е съдържанието и на т. 13, но тя се от-
нася до завеждането на инвентара на недви-
жимите държавни имоти. В останалите 14-
17 точки се урежда воденето на инвентар на
движимите частни вещи на монарха и под-
държането на Главна книга на инвентарите,
т. е. на държавния, интендантския инвентар.
В завършващата си част правилникът
урежда всички въпроси за подготовката, из-
разходването, отчетността и контрола по бю-
джета. От нея се подразбира откъде и как се
финансира многообразната, включително и
строителна дейност на тази мощна държавна
институция.
Съхранените правилници за дейността
на маршалството и Интендантството на ци-
вилната листа позволяват да се направят ня-
колко заключения. Преднамерени, несъстоя-
телни и неоснователни са твърденията, че
"Интендантството на цивилната листа, това
е царят"
. Че "каквото е придобило интендан-
тството, все едно че го е придобил царят"
. Съ-
щото може да се каже и за употребяваното от
някой определително "иконом"
. Пределно яс-
но е, че в действителност интендантството е
едно от най-добре уредените и финансирани
от държавния бюджет държавни учреждения.
То е публично-държавна институция, приз-
ната за юридическо лице с всички произтичащи от това качества и права. Има собствен
печат, необходимите спесимени за счетовод-
ни и банкови контакти, свои разплащателни
сметки. Упражнява значителен за времето
държавен бюджет. Има права да извършва
стопанска и строителна дейност. Да купува и
продава стоки и материали. Да придобива
различни видове движима и недвижима со-
бственост. Управлява и стопанисва значител-
на собственост, включително и частната на
монарха. Призвано е да създава всички

условия за работа на най-важната според Конс-
титуцията институция - монархическата.
Дейността му произтича от конституционно-
то задължение държавата да обдържа (издър-
Княз Фердинанд, 1888 г.
жа), да се грижи за нормалното функциони-
ране намонархическата институция. Съобра-
зно това са и изготвените вътрешно-норма-
тивни актове, в които дейността му е регла-
ментирана като държавна, а не частна.
Интендантството може да създава спо-
менатите по-горе условия само с пари, с мно-
го пари. Ето защо вторият по важност въп-
рос, който би следвало да се изясни, е за фи-
нансирането на Интендантството на цивил-
ната листа. И третият: вярно ли е, че отпуска-
ната от Народното събрание с годишните бю-
джети цивилна листа е заплатата на монар-
ха, с която той може да прави каквото си ис-
ка, включително и да купува частни имоти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.